HOTĂRÂRE nr. 2 din 4 ianuarie 2001pentru aprobarea structurii şi conţinutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constituţia României şi ale art. 3^1 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă structura şi conţinutul protocolului de predare-primire între primul-ministru a cărui activitate a încetat şi primul-ministru care îşi începe mandatul în aceasta funcţie, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă structura şi conţinutul protocolului de predare-primire între ministrul a cărui activitate încetează şi ministrul care preia aceasta funcţie, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă structura şi conţinutul protocolului de predare-primire între secretarii de stat şi secretarii generali din ministere, precum şi între conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, a căror activitate încetează şi, respectiv, care preiau aceste funcţii, potrivit anexei nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă structura şi conţinutul protocolului de predare-primire între prefecţi, subprefecţi şi secretari generali, presedinti şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, primari de municipii, oraşe şi comune, precum şi între secretari ai judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, a căror activitate încetează şi, respectiv, care preiau aceste funcţii, potrivit anexei nr. 4.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1 PROTOCOLde predare-primire între primul-ministru a cărui activitate aîncetat şi primul-ministru care îşi începe mandatul în aceasta funcţieSubsemnatul .................................................................. a cărui funcţie de prim-ministru a încetat pe data depunerii jurământului de către primul-ministru ....................................................... am procedat la predarea-primirea documentelor privind gestionarea activităţii Guvernului, precum şi a problemelor aflate în curs de rezolvare, după cum urmează:1. Memorandum privind evoluţia principalilor indicatori economico-sociali pe perioada mandatului, inclusiv a deficitului total al sectorului public, respectiv suma dintre deficitul fiscal şi cvasifiscal2. Memorandum privind proiectiile macroeconomice ale politicii fiscal-monetare şi cele referitoare la bugetul general consolidat pe perioada anului următor3. Memorandum privind stadiul realizării acordurilor de finanţare externa încheiate cu F.M.I., Banca Mondială, Uniunea Europeană şi cu alte instituţii internaţionale4. Memorandum privind evoluţia datoriei publice interne şi externe, precum şi situaţia privind garanţiile guvernamentale pe perioada mandatului5. Memorandum privind situaţia blocajului financiar (plati restante) în economie pe durata mandatului6. Memorandum privind acţiunile diplomatice în curs de derulare7. Memorandum privind proiectele de acte normative depuse la Parlament8. Memorandum privind corespondenta confidenţială, telegramele externe şi alte documente secrete, inclusiv sigiliul9. Memorandum privind situaţia numerică a personalului bugetar, la nivel central şi local, pe structura ordonatorilor principali de credite10. Memorandum privind structura departamentelor din cadrul Guvernului şi a personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului11.*) Memorandum privind măsurile luate pentru depăşirea perioadei de iarna decembrie .............. - martie ..................; stocurile de combustibil existente şi sursele de finanţare în lei şi în valută - pentru aprovizionarile curente pe perioada de iarna12.*) Memorandum privind încheierea campaniei agricole de toamna şi pregătirea campaniei agricole de primavara13. Memorandum privind alte probleme asupra cărora s-a convenitAm predat, Am primit,Bucureşti, ....................................------------ Notă *) În cazul în care predarea-primirea are loc în perioada de iarna.  +  Anexa 2 PROTOCOLde predare-primireîncheiat astăzi ........................, luna ..................... anul .............,între domnul ................................, a cărui funcţie de ministru a încetat, şi domnul ......................., numit în funcţia de ministru al ...........................Subsemnatul ......................., în calitate de predator, şi ......................, în calitate de primitor, am procedat la predarea/preluarea următoarelor documente referitoare la activitatea Ministerului ........ :1. Organigrama şi statul de funcţii, cu încadrarea nominală pe posturi a personalului2. Execuţia bugetară pe perioada de activitate în funcţia de ministru3. Lista cuprinzând actele normative în vigoare, care reglementează activitatea din domeniul respectiv, precum şi proiectele iniţiate şi înaintate la Guvern şi la Parlament4. Planul de acţiune sectorial privind măsurile specifice pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană, precum şi stadiul îndeplinirii acestora5. Lista cuprinzând acordurile interministeriale încheiate de minister cu parteneri externi, inclusiv colaborarile ministerului în cadrul unor acorduri interguvernamentale, cu precizarea actului normativ prin care acestea au fost aprobate6. Situaţia privind negocierile referitoare la încheierea de noi acorduri, convenţii sau contracte7. Lista cuprinzând contractele în curs de derulare încheiate cu partenerii interni sau externi8. Lista cuprinzând unităţile de management de proiect (UMP) care funcţionează în sistemul ministerului9. Situaţia privind litigiile în care ministerul este parte, cu precizarea fazei procesuale în care se afla10. Documentele şi materialele cu caracter special, inclusiv sigiliul, aflate în posesia titularului11. Lista cuprinzând problemele cu caracter deosebit, legate de activitatea ministerului12. Alte probleme asupra cărora s-a convenit între părţi.Am predat, Am primit,  +  Anexa 3 PROTOCOLde predare-primireîncheiat astăzi ....................., luna ................... anul ................,între domnul ..................., care în perioada ................................... a îndeplinit funcţia de .............. în cadrul ...................., şi domnul ..........., care îndeplineşte funcţia de ......... la ............................Subsemnatul ................., în calitate de predator, şi ........................., în calitate de primitor, am procedat la predarea/preluarea următoarelor documente:1. Lista cuprinzând problemele specifice stabilite prin decizie a primului-ministru sau prin ordin al ministrului2. Lista cuprinzând problemele din domeniul de competenţa al funcţiei respective3. Documentele şi materialele cu caracter special, inclusiv sigiliul4. Alte probleme asupra cărora s-a convenit între părţi.Am predat, Am primit,  +  Anexa 4 PROTOCOLde predare-primireîncheiat astăzi ........................, luna ......................... anul ........,între domnul .................................., care în perioada ................... a îndeplinit funcţia de ............................. în cadrul ..........................., şi domnul ............................., care îndeplineşte funcţia de ...................... la ............... .Subsemnatul ............................, în calitate de predator, şi .............., în calitate de primitor, am procedat la predarea/preluarea următoarelor documente referitoare la activitatea autorităţii publice locale:1. Organigrama şi statul de funcţii, cu încadrarea nominală pe posturi a personalului2. Execuţia bugetară pe perioada de activitate în funcţie3. Lista cuprinzând actele normative în vigoare care reglementează activitatea din domeniul respectiv, precum şi proiectele iniţiate4. Planul de acţiune teritorial privind măsurile specifice pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană, precum şi stadiul îndeplinirii acestora5. Situaţia privind negocierile referitoare la încheierea unor acorduri, convenţii sau contracte6. Lista cuprinzând contractele în curs de derulare, încheiate cu partenerii interni sau externi7. Situaţia privind litigiile în care autoritatea publică locală este parte, cu precizarea fazei procesuale în care se afla8. Documentele şi materialele cu caracter special, inclusiv sigiliul9. Lista cuprinzând problemele cu caracter deosebit, legate de activitatea autorităţii publice locale.10. Alte probleme asupra cărora s-a convenit între părţi.Am predat, Am primit,-------------