ORDIN nr. 1.068/627/2021privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.068 din 29 iunie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 627 din 28 iunie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 iunie 2021  (la 01-04-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ANEXA la ORDINUL nr. 955/181/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 31 martie 2022. ) Notă
  Conform articolului II din ORDINUL nr. 2.477/999/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 19 noiembrie 2021, termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 aHotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 și 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 31 martie 2022.
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. IM 4.661 din 29.06.2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.945 din 28.06.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:– art. 229 alin. (4) și art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, prevăzute în anexele nr. 1-52, care fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 29-07-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.285 din 27 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 iulie 2022 )  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
   +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelorde servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistențeimedicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurărisociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022