LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 7 decembrie 1993  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se constituie Rezervația Biosferei "Delta Dunării", denumită în cele ce urmează rezervație, zonă de importanță ecologică națională și internațională, care cuprinde următoarele unități fizico-geografice: Delta Dunării, sărăturile Murighiol - Plopu, complexul lagunar Razim-Sinoe, Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii, sectorul Isaccea-Tulcea cu zona inundabilă, litoralul Mării Negre de la Brațul Chilia până la Capul Midia, apele maritime interioare și marea teritorială, până la izobata de 20 m inclusiv.Abrogat. (la 30-08-2011, Alin. 2 al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 2Abrogat. (la 30-08-2011, Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 2^1Se instituie asupra rezervației regimul de arie naturală protejată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, și se încadrează în următoarele categorii de management: rezervație a biosferei, zonă umedă de importanță internațională, sit al patrimoniului natural și universal și sit al rețelei Natura 2000. (la 30-08-2011, Art. 2^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 2^2Coordonatele geografice ale limitelor extreme ale rezervației sunt următoarele:– 28° 10' 50" Est, (Cotul Pisicii);– 29° 42' 45" Est, (Sulina);– 45° 27' Nord, (brațul Chilia, km 43);– 44° 20' 40" Nord, (capul Midia).Harta și descrierea limitelor rezervației sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, cu modificările ulterioare, iar orice modificare a acestora se face în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011. (la 30-08-2011, Art. 2^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 3Pentru asigurarea protecției și conservării unor zone de habitat natural și a diversității biologice specifice, precum și pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit cerințelor de consum ale populațiilor locale și în limitele potențialului biologic natural de regenerare a acestor resurse, se delimitează următoarele zone cu regim diferențiat de protecție ecologică:a) zone strict protejate, având regimul de conservare al rezervațiilor științifice;b) zone tampon, cu rol de protecție a zonelor strict protejate și în care sunt admise activități limitate de valorificare a resurselor disponibile, în conformitate cu planurile de management aprobate;c) zone de dezvoltare durabilă, valorificabile economic prin practici tradiționale sau tehnologii noi, ecologic admise;d) zone de reconstrucție ecologică, în care se realizează numai măsuri de refacere a mediului deteriorat, devenind ulterior zone de dezvoltare durabilă sau zone strict protejate.Delimitarea zonării funcționale stabilite conform alin. 1 se face prin planul de management al rezervației, în condițiile legii. (la 30-08-2011, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 4Managementul rezervației se realizează de Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării», denumită în continuare Administrația Rezervației, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, aflată în subordinea Ministerului Mediului. (la 31-01-2018, Alineatul 1 al Articolului 4 a fost modificat de Punctul 1, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) Administrația Rezervației are sediul în municipiul Tulcea.Conducerea Administrației Rezervației este realizată de către guvernator, cu rang de subsecretar de stat, ale cărui atribuții se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Rezervației.Guvernatorul este numit și revocat din funcție, în condițiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului Ministerului Mediului. (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) Guvernatorul conduce întreaga activitate a Administrației Rezervației și are calitatea de ordonator terțiar de credite.Guvernatorul numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul Administrației Rezervației.Guvernatorul, în exercitarea atribuțiilor sale, emite decizii.Guvernatorul reprezintă Administrația Rezervației în relațiile cu terții, precum și în justiție.Pe lângă guvernator funcționează Colegiul executiv, format din șefi ai compartimentelor din cadrul Administrației Rezervației.Membrii Colegiului executiv sunt numiți și eliberați din funcție prin decizie a guvernatorului.Colegiul executiv este condus de guvernator.Colegiul executiv are rolul de a pune în aplicare deciziile guvernatorului.----------Alin. 12 al art. 4 a fost modificat de subpct. 1, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. (la 30-08-2011, Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 4^1Pe lângă Administrația Rezervației se înființează Consiliul consultativ de administrare, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor economice, organizațiilor neguvernamentale, autorităților și comunităților locale care dețin cu orice titlu suprafețe, bunuri sau au interese în perimetrul rezervației și care sunt implicate și interesate în aplicarea măsurilor de protecție, conservare și dezvoltare durabilă a zonei, cu rol consultativ în procesul de adoptare a deciziilor care pot afecta interesele reprezentanților săi, precum și în procesul de elaborare și adoptare a planului de management al rezervației.Componența și atribuțiile Consiliului consultativ de administrare se aprobă prin ordin al conducătorului Ministerului Mediului, la propunerea Administrației Rezervației. (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) Consiliul consultativ de administrare se întrunește cel puțin o dată pe an, la inițiativa Administrației Rezervației.Membrii Consiliului consultativ de administrare nu sunt retribuiți pentru activitatea desfășurată în cadrul acestuia. (la 30-08-2011, Art. 4^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 4^2Activitatea Administrației Rezervației este îndrumată și supravegheată de către Consiliul științific al rezervației.Componența nominală a Consiliului științific este propusă de Administrația Rezervației, cu avizul Academiei Române, și se aprobă prin ordin al conducătorului Ministerului Mediului. (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) Consiliul științific este format din oameni de știință și specialiști cu experiență în problemele complexe atât ale Deltei Dunării - ecologie, economie, sociologie, cultură și altele asemenea - cât și ale zonelor umede și ale ariilor naturale protejate.Consiliul științific avizează planul de management al rezervației, evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în acesta și prezintă, anual sau ori de câte ori este necesar, Ministerului Mediului rapoarte cuprinzând constatări, propuneri și recomandări. (la 07-07-2013, Alin. 4 al art. 4^2 a fost modificat de subpct. 2, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și schimbărilor climatice a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) Consiliul științific se organizează și funcționează pe baza unui regulament propriu, aprobat prin ordin al conducătorului Ministerului Mediului. (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) Guvernatorul rezervației participă la întrunirile Consiliului consultativ de administrare și la ședințele Consiliului științific. (la 30-08-2011, Art. 4^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 4^3Desfășurarea tuturor activităților din rezervație este reglementată prin planul de management al rezervației și prin regulamentul rezervației. Managementul rezervației are ca scop asigurarea statutului de conservare favorabilă a habitatelor și a populațiilor speciilor de pe teritoriul acesteia. (la 07-07-2013, Alin. 1 al art. 4^3 a fost modificat de subpct. 3, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) Planul de management al rezervației se elaborează de către Administrația Rezervației, cu implicarea Consiliului consultativ de administrare, cu avizul Consiliului științific, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului. (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) Elaborarea planului de management al rezervației are la bază protecția și conservarea zonelor de habitat natural și a diversității biologice specifice, precum și obiectivele de conservare stabilite în funcție de speciile/habitatele prioritare din rezervație. Obiectivele de conservare sunt reprezentate de valorile de referință favorabile pentru speciile/habitatele prioritare din rezervație. (la 07-07-2013, Alin. 3 al art. 4^3 a fost modificat de subpct. 3, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală și națională, precum și orice alte planuri de utilizare a resurselor naturale din rezervație și din vecinătatea acesteia vor fi armonizate cu prevederile planului de management al rezervației. Prevederile planului de management al rezervației sunt prioritare față de prevederile altor planuri de dezvoltare.Regulamentul rezervației se elaborează de către Administrația Rezervației și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului. (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) La întocmirea regulamentului rezervației se vor avea în vedere alinierea la cerințele internaționale în problema protecției și reconstrucției mediului, precum și la convențiile internaționale la care România este parte privind conservarea biodiversității, protecția mediului, exploatarea căilor navigabile ale Dunării și a sectorului maritim aferent rezervației.Respectarea planului de management al rezervației și a regulamentului rezervației sunt obligatorii pentru Administrația Rezervației, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri ori alte bunuri și/sau desfășoară activități în perimetrul rezervației.Având în vedere prezența așezărilor umane în perimetrul rezervației, planul de management și regulamentul rezervației se elaborează și se implementează în așa fel încât rezervația să constituie un model de dezvoltare a comunităților umane în armonie cu mediul natural. (la 30-08-2011, Art. 4^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 4^4Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Rezervației, structura organizatorică și numărul maxim de posturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului. (la 30-08-2011, Art. 4^4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 )  +  Articolul 4^5În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul Administrației Rezervației poartă uniformă cu însemnele instituției. Modelul și însemnele uniformei sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului. (la 30-08-2011, Art. 4^5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 )  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 este considerat abrogat întrucât suspendarea modificărilor și completărilor aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 4 iulie 2000 a încetat pe data publicării LEGII nr. 454 din 18 iulie 2001, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 6Administrația Rezervației are următoarele atribuții principale:----------Partea introductivă a art. 6 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011.a) administrează patrimoniul natural potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al proprietății publice, evaluează starea ecologică a patrimoniului natural al rezervației și inițiază programele de cercetare științifică în rezervație, pe baza planului de management, asigură măsurile necesare conservării și protecției genofondului și biodiversității; (la 30-08-2011, Lit. a) a art. 6 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) a^1) administrează resursa piscicolă din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile planului de management și ale regulamentului rezervației; (la 30-08-2011, Lit. a^1) a art. 6 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) b) elaborează și implementează programele de reconstrucție ecologică a ecosistemelor din rezervație; (la 30-08-2011, Lit. b) a art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) c) identifică, delimitează și propune Ministerului Mediului modificarea zonelor funcționale ale rezervației; (la 30-08-2011, Lit. c) a art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) d) stabilește nivelul de valorificare al resurselor naturale în acord cu potențialul lor de regenerare și cu capacitatea de suport a ecosistemelor; (la 30-08-2011, Lit. d) a art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) e) îndeplinește funcția de autoritate de mediu, în condițiile legii, pe teritoriul rezervației; (la 27-07-2001, Lit. e) a art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 454 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 4 iulie 2000. ) f) exercită controlul asupra îndeplinirii cerințelor privind măsurile de protecție a mediului; (la 30-08-2011, Lit. f) a art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) g) sprijină și protejează activitățile economice tradiționale ale populației locale;h) îndeplinește rolul de autoritate competentă pentru derularea procedurii privind evaluarea de mediu pentru planurile și programele de pe teritoriul rezervației; (la 30-08-2011, Lit. h) a art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) i) stabilește, împreună cu titularii drepturilor de administrare, condițiile de desfășurare a activităților de valorificare a resurselor naturale regenerabile; (la 30-08-2011, Lit. i) a art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) j) promovează activități de cercetare și cooperare științifică internațională;k) organizează acțiunile de informare și educație ecologică;k^1) verifică îndeplinirea măsurilor de conservare pentru asigurarea statutului de conservare favorabilă, în conformitate cu legislația în vigoare; (la 30-08-2011, Lit. k^1) a art. 6 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) l) conlucrează cu Administrația Națională «Apele Române» în vederea gospodăririi apelor și efectuării lucrărilor hidrotehnice necesare pentru implementarea cerințelor directivelor europene; (la 30-08-2011, Lit. l) a art. 6 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) m) cooperează cu comisiile interministeriale și cu comitetele județene pentru situații de urgență; (la 30-08-2011, Lit. m) a art. 6 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) m^1) colaborează cu autoritățile competente în domeniu pentru păstrarea echilibrului peisagistic prin conservarea și promovarea elementelor tradiționale de arhitectură, a materialelor de construcție și a finisajelor exterioare; (la 30-08-2011, Lit. m^1) a art. 6 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) n) colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru protejarea intereselor localnicilor, precum și pentru creșterea calității vieții și a standardului de civilizație ale acestora;----------Lit. n) a art. 6 rămâne modificată prin pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 4 iulie 2000, întrucât suspendarea modificărilor și completărilor dispuse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 4 iulie 2000 a încetat pe data publicării LEGII nr. 454 din 18 iulie 2001, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.o) stabilește regulile de acces și de circulație în perimetrul rezervației, atât pentru mijloacele de transport navale, pe canale și lacuri, cu excepția brațelor Dunării, cât și pentru mijloacele de transport rutiere, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Navele și ambarcațiunile motorizate vor fi prevăzute obligatoriu cu sisteme de monitorizare stabilite de Administrația Rezervației. Circulația navelor și ambarcațiunilor, precum și a autovehiculelor este interzisă în zonele strict protejate, conform prevederilor art. 3 alin. 1, sau în afara traseelor stabilite de Administrația Rezervației, cu excepția celor utilizate în activități de control sau științifice; (la 07-07-2013, Lit. o) a art. 6 a fost modificată de subpct. 4, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) p) abrogată. (la 27-07-2001, Lit. p) a art. 6 a fost abrogată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 454 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 4 iulie 2000. ) q) organizează acțiuni de voluntariat pe teritoriul rezervației; (la 30-08-2011, Lit. q) a art. 6 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) r) elaborează și implementează programe și proiecte de cooperare în context transfrontalier, regional și internațional; (la 30-08-2011, Lit. r) a art. 6 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) s) emite puncte de vedere referitoare la propunerile de reglementare sau de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al Administrației Rezervației; (la 30-08-2011, Lit. s) a art. 6 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) ș) propune Ministerului Mediului finanțarea unor studii pentru fundamentarea științifică a managementului. (la 30-08-2011, Lit. ș) a art. 6 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 )  +  Articolul 7Finanțarea cheltuielilor Administrației Rezervației se asigură din alocații de la bugetul de stat, prin Ministerul Mediului, și din venituri proprii. (la 07-07-2013, Alin. 1 al art. 7 a fost modificat de subpct. 5, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) (la 30-06-2017, sintagma: autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și schimbărilor climatice a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatul General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) Se aprobă înființarea pe lângă Administrația Rezervației a unei activități finanțate integral din venituri proprii, utilizată pentru protejarea bunurilor patrimoniului natural al rezervației și pentru administrarea bunurilor patrimoniului acesteia. (Alin. 1^1) (la 07-07-2013, Alin. 1^1 al art. 7 a fost introdus de subpct. 6, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) Activitatea prevăzută la alin. 1^1 se încadrează la capitolul bugetar la care este încadrată instituția publică care o organizează. (Alin. 1^2) (la 07-07-2013, Alin. 1^2 al art. 7 a fost introdus de subpct. 6, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) Veniturile proprii din care se finanțează activitatea prevăzută la alin. 1^1 provin din tarifele instituite potrivit prevederilor alin. 5. (Alin. 1^3) (la 07-07-2013, Alin. 1^3 al art. 7 a fost introdus de subpct. 6, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea prevăzută la alin. 1^1 se aprobă odată cu bugetul Administrației Rezervației, potrivit legii. (Alin. 1^4) (la 07-07-2013, Alin. 1^4 al art. 7 a fost introdus de subpct. 6, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) Administrația Rezervației, în limitele bugetului aprobat pentru fiecare exercițiu financiar, poate achiziționa, amenaja sau construi spațiile și utilitățile necesare desfășurării activității și atribuțiilor, cu respectarea prevederilor legale.Consiliile locale și consiliile județene sprijină Administrația Rezervației pentru asigurarea, în condițiile legii, de terenuri, spații și utilități necesare pentru desfășurarea activității în condiții optime.Administrația Rezervației poate beneficia de granturi, vărsăminte, donații și asistență financiară din partea unor organizații și organisme interne și internaționale.Pentru completarea resurselor financiare necesare pentru buna administrare a rezervației, potrivit planului de management, Administrația Rezervației poate institui un sistem de tarife, prin ordin al conducătorului Ministerului Mediului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, ordin prin care se aprobă atât nomenclatorul, cât și modul de stabilire a cuantumului acestor tarife. (la 07-07-2013, Alin. 5 al art. 7 a fost modificat de subpct. 7, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și schimbărilor climatice a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) Tarifele se plătesc de persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile specifice desfășurate în perimetrul rezervației, în conformitate cu regulamentul de organizare al Administrației Rezervației.Abrogat. (Alin. 7)----------Alin. 7 al art. 7 a fost abrogat de subpct. 8, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. (la 30-08-2011, Art. 7 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 8Dreptul populației locale din teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" de a păstra obiceiurile specifice locale și activitățile economice tradiționale este garantat.Administrația Rezervației face propuneri către Ministerul Mediului pentru acordarea de compensații, potrivit legii, în cazul restrângerii sau încetării unor activități economice tradiționale impuse de măsuri restrictive de management. (la 30-08-2011, Alin. 2 al art. 8 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. ) (la 30-06-2017, sintagma: autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatul General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 )  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba delimitarea zonelor funcționale stabilite conform art. 3.  +  Articolul 10Suprafețele terestre și acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub apă, existente în perimetrul rezervației, delimitat potrivit prevederilor art. 2^2 alin. 1, împreună cu resursele naturale pe care le generează, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes național și sunt în administrarea Administrației Rezervației.Sunt exceptate de la prevederile alin. 1:a) terenurile din perimetrul rezervației care, potrivit legii, sunt proprietate privată a persoanelor fizice și juridice;b) terenurile din perimetrul rezervației care, potrivit legii, sunt proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale;c) terenurile din perimetrul rezervației ocupate de amenajările agricole și piscicole prevăzute în anexa nr. 2, care constituie domeniu public de interes județean și sunt în administrarea Consiliului Județean Tulcea;d) terenurile proprietate publică a statului aflate în administrarea altor autorități sau instituții publice centrale sau locale, împreună cu resursele naturale pe care le generează;e) resursele naturale aflate în administrarea altor autorități publice centrale, potrivit legii.Persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități în perimetrul rezervației sunt obligate să folosească numai mijloace ecologice admise, atât tradiționale, cât și noi, în condițiile de reglementare și de autorizare stabilite de Administrația Rezervației, iar în ceea ce privește practicarea agriculturii ecologice, în condițiile stabilite de către autoritatea publică centrală pentru agricultură și dezvoltare rurală și de Ministerul Mediului. (la 30-06-2017, sintagma: autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatul General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) Terenurile din domeniul public de interes județean și/sau local utilizate ca amenajări agricole sau piscicole și care, datorită degradării sau altor cauze, nu mai pot fi exploatate în scopul pentru care au fost amenajate inițial vor fi supuse lucrărilor de reconstrucție ecologică aprobate prin planul de management al rezervației.Pe întreg teritoriul rezervației, schimbarea utilizării terenurilor agricole folosite ca terenuri agricole productive sau amenajări piscicole se face cu acordul administratorului, numai în baza unor studii tehnice de specialitate.(Alin. 4^1) (la 22-11-2015, Alin. 4^1 al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 283 din 18 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015. ) Lucrările de reconstrucție ecologică de pe teritoriul rezervației, aprobate de Administrația Rezervației, cu avizul Consiliului științific și al Ministerului Mediului, se declară de interes național. (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) Pentru lucrările prevăzute la alin. 4, terenurile de pe teritoriul rezervației, proprietate privată a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, precum și cele aflate în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, utilizate ca amenajări agricole sau piscicole ori cu alte destinații, se declară de utilitate publică, la propunerea Ministerului Mediului, și se expropriază în condițiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată. (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) Pentru lucrările prevăzute la alin. (4), terenurile de pe teritoriul rezervației ce aparțin domeniului public de interes județean și/sau local, utilizate ca amenajări agricole sau piscicole ori cu alte destinații, pot fi trecute în domeniul public al statului în condițiile prevăzute de art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Ministerului Mediului. (la 30-06-2017, sintagma: autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor a fost înlocuită de Articolul V ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (la 31-01-2018, sintagma: Secretariatului General al Guvernului a fost înlocuită de Punctul 2, Punctul I, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 ) Statutul de «zonă de reconstrucție ecologică» se menține pe toată perioada stabilită prin programul de reconstrucție ecologică aprobat.După încheierea programelor de reconstrucție ecologică, zonele vor fi preluate de administratorii acestora și vor fi utilizate conform prevederilor acestor programe.Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre și acvatice, din zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes național se va realiza prin încredințare directă persoanelor fizice autorizate sau asociațiilor acestora al căror domiciliu stabil ori sediu se află pe teritoriul rezervației sau în localitățile limitrofe, în condițiile stabilite de Administrația Rezervației. (la 07-07-2013, Alin. 10 al art. 10 a fost modificat de subpct. 9, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) Populația locală, constituită din persoanele fizice autorizate sau asociații ale acestora al căror domiciliu ori sediu se află pe teritoriul rezervației, are drept de exclusivitate la valorificarea resurselor naturale regenerabile prin activități economice tradiționale - pășunat, cultivarea terenurilor ieșite temporar de sub ape, albinărit, recoltarea florei și a faunei naturale terestre și acvatice -, cu excepția situațiilor în care valorificarea acestora a fost concesionată, pe baza permisului de practicare a activităților respective, eliberat de Administrația Rezervației.Terenurile din perimetrul rezervației, domeniu public de interes național, aflat în administrarea Administrației Rezervației, pe care sunt amplasate active deținute de persoane fizice și juridice pot fi închiriate de Administrația Rezervației, prin licitație publică, în condițiile legii. Persoanele fizice și juridice deținătoare ale activelor au drept de preemțiune la închirierea acestora.Valorificarea resurselor naturale din domeniul public de interes național prin activități economice tradiționale - pășunat, cultivarea terenurilor ieșite temporar de sub ape, albinărit, recoltarea florei și a faunei naturale terestre și acvatice -, practicarea serviciilor de turism și agrement, a pescuitului recreativ-sportiv, realizarea de servicii de transport pe canalele navigabile, cu excepția Dunării și a brațelor sale, desfășurate pe teritoriul rezervației, precum și desfășurarea unor lucrări pentru întreținerea digurilor și a canalelor existente se efectuează pe baza actelor de reglementare a activităților respective, eliberate de Administrația Rezervației, stabilite prin regulamentul rezervației.Pe teritoriul rezervației, folosirea îngrășămintelor chimice și a produselor de protecție a plantelor în activități de agricultură, silvicultură și piscicultură este interzisă.Accesul persoanelor fizice în perimetrul rezervației în scop turistic și recreativ-sportiv, cu excepția localnicilor, se face după achitarea tarifelor stabilite, în baza permisului emis de Administrația Rezervației. Tariful pentru emiterea permisului privind accesul în rezervație va include și contribuția vizitatorilor la cheltuielile pe care Administrația Rezervației le face pentru activitatea de salubrizare a domeniului public de interes național.Procedura de emitere a permiselor privind accesul în rezervație și activitățile desfășurate pe teritoriul rezervației se stabilește prin regulamentul rezervației. (la 30-08-2011, Art. 10 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 11Desfășurarea activităților economico-productive, de turism și de agrement de către persoane fizice și juridice pe teritoriul rezervației se autorizează de autoritățile publice locale competente conform legii și de către autoritatea publică centrală pentru dezvoltare regională și turism, pe baza autorizației de mediu emise de Administrația Rezervației.Taxele încasate din autorizări de către autoritățile administrației locale se constituie fonduri la dispoziția autorităților administrației publice locale emitente ale autorizațiilor prevăzute la alin. 1.Tarifele încasate pentru actele de reglementare, altele decât cele emise de Administrația Rezervației în calitate de autoritate de mediu, se constituie venituri la dispoziția Administrației Rezervației pentru promovarea proiectelor, programelor și acțiunilor de conservare a biodiversității. (la 30-08-2011, Art. 11 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 11^1Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea, după caz, disciplinară, contravențională, civilă sau penală, conform prevederilor legale. (la 30-08-2011, Art. 11^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 11^2Infracțiunile săvârșite pe teritoriul rezervației, prevăzute în Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificările și completările ulterioare, și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009 , cu modificările și completările ulterioare, pot fi constatate și de către personalul împuternicit al Administrației Rezervației. (la 30-08-2011, Art. 11^2 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 12Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:1. executarea lucrărilor de amenajare și construcție, de orice natură ar fi ele, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea condițiilor prevăzute în acestea;2. deteriorarea malurilor naturale sau amenajate, a terenurilor și a vegetației prin deplasarea unor utilaje ori prin efectuarea unor lucrări;2^1. schimbarea utilizării terenurilor din amenajări agricole sau piscicole, cu excepția celor prevăzute la art. 10 alin. 4^1; (la 22-11-2015, Pct. 2^1 al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 283 din 18 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015. ) 2^2. nerespectarea de către proprietarii, arendașii sau concesionarii terenurilor ocupate de amenajări agricole sau piscicole, a căror utilizare a fost schimbată, fără a avea la bază studii tehnice de specialitate, din care să rezulte necesitatea schimbării folosinței amenajării agricole sau piscicole; (la 22-11-2015, Pct. 2^2 al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 283 din 18 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015. ) 3. intrarea persoanelor și pătrunderea mijloacelor de transport navale ori rutiere în locurile de cuibărit, distrugerea cuiburilor sau a locurilor de cuibărit, precum și recoltarea ori distrugerea ouălor păsărilor sălbatice;4. intrarea persoanelor și pătrunderea mijloacelor de transport navale sau rutiere neautorizate în zonele strict protejate;5. accesul și circulația cu mijloace navale sau rutiere pe teritoriul rezervației fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației ori cu încălcarea prevederilor acestora, cu excepția ambarcațiunilor ușoare aparținând populației locale și rudelor de gradul I ale acesteia și folosite în scopuri personale;6. nerespectarea regulilor de navigație și circulație pe teritoriul rezervației; (la 07-07-2013, Pct. 6 al art. 12 a fost modificat de subpct. 10, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) 7. survolarea teritoriului rezervației fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;8. debarcarea pasagerilor sau turiștilor la mal natural, cu excepția cazurilor de forță majoră, care vor fi anunțate Administrației Rezervației;9. camparea în afara zonelor aprobate sau în altfel de condiții decât cele autorizate, precum și nerespectarea regulilor stabilite pentru utilizarea zonelor de campare;10. fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației ori cu încălcarea prevederilor acestora;11. producerea, prin orice mijloace, de zgomote intense în perimetrele zonelor de cuibărit sau de adăpost ale păsărilor ori ale altor animale sălbatice, semnalizate în mod corespunzător;12. organizarea focurilor de artificii fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;13. pășunatul pe terenuri ce constituie domeniul public, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea acestora. Actele de reglementare pot fi acordate pe o perioadă de un an sau pe mai mulți ani;14. pășunatul în zonele strict protejate și în zonele de reconstrucție ecologică;15. recoltarea sau incendierea stufului, a papurii, a fânului, a vegetației ierboase și a altor resturi vegetale din zonele aparținând patrimoniului natural al rezervației, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea condițiilor acestora, cu excepția recoltării stufului, papurii și a fânului pentru necesitățile populației locale;16. exploatarea vegetației lemnoase din zonele aparținând patrimoniului natural al rezervației fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;17. recoltarea, în scopul comercializării, a fructelor de pădure, a ciupercilor, a plantelor medicinale și a unor organisme acvatice, altele decât peștii, din zonele care aparțin patrimoniului natural al rezervației, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;18. tăierea sau deteriorarea arborilor declarați monumente ale naturii ori din zone strict protejate;19. recoltarea speciilor de plante și animale protejate sau declarate monumente ale naturii;20. însoțirea turmelor și cirezilor, pe teritoriul rezervației, de către câini fără jujeu, nevaccinați, nedehelmintizați și în număr mai mare de unul pentru fiecare turmă sau cireadă;21. abandonarea, lăsarea în libertate, nesupravegherea animalelor de companie pe teritoriul rezervației;22. pescuitul comercial în zonele care constituie patrimoniul natural al rezervației, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;23. pescuitul comercial cu traulere în interiorul zonei maritime de coastă, delimitată de izobata de 20 m;24. pescuitul comercial în perioadele de prohibiție;25. pescuitul sportiv/recreativ fără acte de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;26. pescuitul sportiv/recreativ în zone interzise sau în perioadele de prohibiție;27. pescuitul familial fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;28. neanunțarea imediată a poluărilor accidentale, a incendiilor și a altor evenimente care afectează mediul înconjurător, de către cei care le-au cauzat, autorităților competente, precum și neluarea măsurilor posibile pentru limitarea urmărilor acestora; (la 07-07-2013, Pct. 28 al art. 12 a fost modificat de subpct. 10, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) 29. organizarea și desfășurarea de activități economice, de turism și agrement în zone aparținând patrimoniului natural al rezervației, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;30. evacuarea apelor uzate sau a substanțelor petroliere pe terenurile sau în apele de suprafață ori subterane aflate pe teritoriul rezervației;31. aruncarea în ape, împrăștierea pe teren sau depozitarea în locuri neautorizate a deșeurilor;32. abandonarea utilajelor sau a ansamblurilor în locuri neautorizate, indiferent de proprietarul terenurilor;33. poluarea apelor și a terenurilor de pe teritoriul rezervației prin deversarea de ape uzate sau împrăștierea de deșeuri rezultate din activități economice;34. folosirea pe teritoriul rezervației, în activitățile de agricultură, silvicultură și piscicultură, a unor produse chimice și utilaje de administrare a acestora, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora;35. refuzul persoanelor de a se legitima, la solicitarea expresă a personalului Administrației Rezervației, și de a prezenta documentele solicitate;36. folosirea ambarcațiunilor motorizate care nu sunt prevăzute cu sisteme de monitorizare; (la 07-07-2013, Pct. 36 al art. 12 a fost modificat de subpct. 10, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) 37. introducerea speciilor de plante și animale alohtone fără autorizare;38. circulația navelor, ambarcațiunilor cu motor, precum și a autovehiculelor în zonele strict protejate; (la 07-07-2013, Pct. 38 al art. 12 a fost modificat de subpct. 10, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) 39. Abrogat. (la 07-07-2013, Pct. 39 al art. 12 a fost abrogat de subpct. 11, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. ) 40. practicarea sporturilor nautice pe canalele și lacurile din perimetrul rezervației;41. neasigurarea salubrizării locurilor de pescuit sportiv sau a locurilor de campare;42. accesul persoanelor fizice și juridice pe teritoriul rezervației fără acte de reglementare emise de Administrația Rezervației sau nerespectarea prevederilor acestora;43. pescuitul cu unelte interzise conform legislației în vigoare;44. deținerea, folosirea și comercializarea plaselor monofilament în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", precum și în orice altă zonă cu statut de rezervație naturală, recunoscut prin lege. (la 02-05-2013, Pct. 44 al art. 12 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013, care completează ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, cu art. VII^3. )  +  Articolul 13Contravențiile prevăzute la art. 12 se sancționează după cum urmează:a) cele de la pct. 3, 4, 41 și 42, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;b) cele de la pct. 8-10, 25-27 și 40, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;c) cele de la pct. 11-13, 15-17 și 35, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;d) cele de la pct. 5-7, 18, 19 și 36, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice și de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice;e) cele de la pct. 14, 20, 21 și 37, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;f) cele de la pct. 22, 23, 43 și 44, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;g) cele de la pct. 24 și 28, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;h) cele de la pct. 1, 2, 29-34 și 38, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;i) cele de la pct. 2^1 și 2^2, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice și de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoane juridice. (la 03-11-2022, Alineatul 1 din Articolul 13 a fost modificat de Literele a)-i), Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.194 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 04 octombrie 2022 ) Uneltele de pescuit, navele, ambarcațiunile și mijloacele de transport, precum și alte bunuri folosite în săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 12 se supun confiscării.Bunurile rezultate din săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 12 sunt supuse confiscării.Cuantumul amenzilor se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. (la 30-08-2011, Art. 13 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 13^1Abrogat. (la 12-06-2012, Art. 13^1 a fost abrogat de art. XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. )  +  Articolul 14Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 12 se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Administrației Rezervației, al Gărzii Naționale de Mediu și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și al Poliției de Frontieră. (la 30-08-2011, Art. 14 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 15Dispozițiile prezentei legi referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-08-2011, Art. 15 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 15^1Pe teritoriul rezervației pescuitul sturionilor în alt scop decât cel științific sau pentru producerea materialului biologic pentru repopulare și acvacultură este interzis. (la 07-07-2013, Art. 15^1 a fost modificat de subpct. 12, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. )  +  Articolul 15^2Încălcarea interdicției prevăzute la art. 15^1 constituie infracțiune și se sancționează cu amendă și cu interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an și 3 ani. (la 01-02-2014, Art. 15^2 a fost modificat de art. 46, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 15^3Constatarea infracțiunii prevăzute la art. 15^2 se realizează de către organele de urmărire penală, precum și de către persoanele cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, Gărzii Naționale de Mediu și al Administrației Rezervației. (la 30-08-2011, Art. 15^3 a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 136 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. )  +  Articolul 15^4Desfășurarea activităților de vânătoare pe teritoriul rezervației este interzisă și constituie infracțiune de braconaj, sancționată potrivit legii.Prin excepție de la prevederile alin. 1, în Administrația Rezervației recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică se face pe baza unui studiu de impact, în interesul protejării faunei și florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice, iar în cazul unor specii care prin înmulțire necontrolată pot produce pagube importante, cu aprobarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, la propunerea Administrației Rezervației. (la 07-07-2013, Art. 15^4 a fost introdus de subpct. 13, pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. )  +  Articolul 16Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 17Orice dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
   +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2SITUAȚIAterenurilor ocupate de amenajările agricole și piscicole, care constituiedomeniu public de interes județeanaflat în administrarea Consiliului Județean Tulcea─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suprafața ce SuprafațaNr. Suprafața aparține domeniuluicrt. Denumirea amenajării conform domeniului public de Legii nr. public de interes 69/1996 interes local județean (ha) (ha) aflată în administrarea Consiliului Județean Tulcea (ha)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── AMENAJĂRI AGRICOLE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Sireasa 5.480 910 4.5702. Pardina 27.032 502 26.5303. Tătaru 2.061 222 1.8394. Carasuhat 2.863 1.209 1.6545. Dunavăț-Murighiol 2.538 201 2.337──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SUPRAFAȚA TOTALĂ DE AMENAJĂRI AGRICOLE 39.947 3.044 36.930──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── AMENAJĂRI PISCICOLE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Babadag 1.800 - 1.800 2. Carasuhat 220 - 220 3. Ceamurlia I 2.900 2.900 - 4. Ceamurlia II (Sarica) 600 600 - 5. Chilia I 2.230 - 2.230 6. Chilia II (Hreblea) 720 - 720 7. Dranov-ghiol 2.270 - 2.270 8. Dunavăț I 1.505 - 1.505 9. Dunavăț II 1.575 - 1.57510. Enisala 420 - 42011. Grădina Olandezului 265 - 26512. Iazurile 1.651 - 1.65113. Independența (Murighiol) 2.260 334 1.92614. Litcov 700 - 70015. Lunca 1.070 - 1.07016. Maliuc 452 137 31517. 6 Martie 1.050 - 1.05018. Obretin I 2.683 375 2.30819. Obretin II 617 617 -20. Perișor 1.350 - 1.35021. Periteasca 1.709 - 1.70922. Popina 6.400 224 6.17623. Rusca 2.615 - 2.61524. Sarinasuf 590 - 59025. Stipoc 1.344 - 1.34426. Tauc 331 18 31327. Topraichioi 240 - 240──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SUPRAFAȚA TOTALĂ DE AMENAJĂRI PISCICOLE 39.567 5.205 34.362──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SUPRAFAȚA TOTALĂ DE AMENAJĂRI 79.541 8.249 71.292──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (la 27-07-2001, Anexa nr. 2 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 454 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 4 iulie 2000. ) ------------