NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2016privind cheltuielile cu organizarea și desfășurarea competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiați și unităților școlare de proveniență a premianților
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 536 din 27 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 10 august 2016.
     +  Articolul 1Elevii din învățământul preuniversitar de stat, precum și cei din învățământul particular și confesional acreditat, care participă la competiții școlare pe discipline, multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare și la competiții educative extrașcolare și extracurriculare, denumite în continuare competiții școlare, organizate la nivel județean, interjudețean, regional, național sau internațional, și la pregătirea centralizată a loturilor naționale ale României pentru competițiile internaționale organizate și finanțate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, denumit în continuare MENCȘ, beneficiază, în regim de gratuitate, pe perioada desfășurării respectivei activități de:a) cazare și masă în internatele și cantinele școlare, în taberele școlare, în cabane și hoteluri de până la trei stele inclusiv, pentru elevii participanți la competițiile școlare organizate în țară;b) transport cu trenul, cu mijloace rutiere, maritime sau fluviale și cu avionul. Pe teritoriul României, transportul cu trenul se poate face la clasa a II-a, pe distanțe mai mici de 300 km, respectiv la clasa I sau cu vagon de dormit pe distanțe de cel puțin 300 km;c) diurnă cuvenită, fonduri pentru obținerea vizei, a asigurărilor medicale, pentru transport tur-retur de la locul de sosire în țara organizatoare la locul de cazare și pentru eventuale taxe locale pentru elevii care fac parte din loturile României participante la etapa internațională a competițiilor școlare organizate în străinătate, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 2(1) Cadrele didactice care însoțesc elevii la activitățile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre beneficiază de aceleași drepturi pe care le au elevii.(2) Loturile de elevi, cu vârste de până la 18 ani, participante la competițiile școlare organizate în țară, vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de câte un cadru didactic; loturile care depășesc 10 elevi vor fi însoțite de un număr corespunzător de cadre didactice, câte un cadru didactic la fiecare grup format din maximum 10 elevi.(3) La competițiile școlare internaționale elevii participanți sunt însoțiți de un număr de cadre didactice corespunzător regulamentelor de organizare și desfășurare a competițiilor școlare internaționale, după caz.  +  Articolul 3Cadrele didactice din învățământul universitar și preuniversitar, membrii comisiilor centrale, ai grupurilor de lucru ale comisiilor centrale ale competițiilor naționale școlare, membrii comisiilor care realizează pregătirea centralizată a loturilor naționale în vederea participării la etapa internațională a competițiilor, membrii comitetelor, juriilor și arbitrajelor, ghizii și translatorii participanți la competițiile internaționale organizate de către MENCȘ în țară beneficiază de cazare și masă în hoteluri de până la trei stele inclusiv și de aceleași facilități de transport pe care le au elevii.  +  Articolul 4Drepturile elevilor și ale cadrelor didactice, prevăzute la art. 1, 2 și 3, precum și celelalte cheltuieli privind desfășurarea competițiilor școlare: chirii pentru sălile de spectacole, de conferințe și pentru bazele sportive, diplome, medalii, afișe, bannere, plachete, trofee, ștampile, suveniruri, materiale promoționale, excursii, vizite, spectacole, publicitate, publicații, închirieri de mijloace de transport și aparatură electronică, materiale de logistică și de laborator, materiale consumabile, plata ghizilor și a translatorilor participanți la competițiile școlare internaționale organizate de MENCȘ în țară, precum și a altor activități se suportă după cum urmează:a) pentru etapa județeană/a municipiului București, interjudețeană și regională, de către unitățile de învățământ din veniturile proprii ale bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin;b) pentru etapa națională, de către MENCȘ, din fondurile alocate inspectoratelor școlare/unităților de învățământ care organizează această etapă a competițiilor școlare, cu excepția cheltuielilor pentru:(i) transportul elevilor și al cadrelor didactice care însoțesc elevii la această etapa a competiției școlare, care se suportă din veniturile proprii ale bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin aceștia;(ii) transportul, cazarea și masa pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, membrii comisiilor centrale/grupurilor de lucru ale comisiilor centrale ale competițiilor școlare naționale, care se suportă din fondurile alocate de MENCȘ inspectoratelor școlare județene/al municipiului București;c) pentru pregătirea centralizată a loturilor naționale, de către MENCȘ din fondurile alocate inspectoratului școlar județean/al municipiului București - organizatorul acestei activități; excepție face transportul elevilor și al cadrelor didactice care însoțesc elevii la această activitate care se suportă de către unitățile de învățământ de care aparțin aceștia;d) pentru etapa internațională a competițiilor școlare organizate în străinătate: taxă pentru centrul coordonator internațional, taxă de participare, transportul internațional, cheltuieli pentru viză și asigurări de sănătate, diurnă cuvenită și cheltuieli pentru transport tur-retur de la locul de sosire în țara organizatoare a competiției internaționale la locul de cazare și pentru eventuale taxe locale de către MENCȘ, iar transportul tur-retur de la locul de reședință a elevilor la locul de plecare la competiția școlară internațională, de către unitățile de învățământ de care aparțin;e) pentru etapa internațională a competițiilor școlare organizate în țară, de către MENCȘ prin inspectoratul școlar organizator. Instituțiile de învățământ superior implicate pot contribui financiar la organizarea și desfășurarea acestei etape.  +  Articolul 5Elevii și formațiile/echipele de elevi premiați potrivit Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobate prin ordin al ministrului educației, și regulamentelor competițiilor internaționale organizate în țară sau la care participarea echipelor care reprezintă România este finanțată de Ministerul Educației, denumit în continuare ME, primesc diplome, medalii și stimulente financiare în cuantumuri după cum urmează:A. Cuantumurile stimulentelor financiare, acordate individual, sunt următoarele:a) la etapa națională se acordă de către ME, din fondurile alocate inspectoratului școlar organizator al acestei etape a competițiilor:– premiul I 1.000 de lei;– premiul II 700 de lei;– premiul III 500 de lei;– mențiune 300 de lei;b) la etapa internațională a competițiilor școlare, categoria I, desfășurate la nivel mondial, se acordă de către ME:– premiul I/medalie de aur cu punctaj absolut 20.000 de lei;– premiul I/medalie de aur 15.000 de lei;– premiul II/medalie de argint 12.500 de lei;– premiul III/medalie de bronz 10.000 de lei;– mențiune 6.000 de lei;c) la etapa internațională a competițiilor școlare, categoria a II-a, desfășurate la nivel european sau regional, se acordă de către ME stimulente în valoare de:– premiul I/medalie de aur 7.500 de lei;– premiul II/medalie de argint 6.000 de lei;– premiul III/medalie de bronz 4.500 de lei;– mențiune 3.500 de lei;d) pentru școala unde frecventează elevul/elevii premiat/ premiați la competițiile școlare internaționale categoria I și, respectiv, a II-a se acordă aceleași stimulente pe care le-a/le-au obținut elevul/elevii său/săi. Stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate, cu prioritate, disciplinei/disciplinelor corespunzătoare obținerii performanței școlare.B. Cuantumurile stimulentelor financiare acordate fiecărui elev care face parte din echipa/formația de elevi premiată la etapa națională a competiției școlare sunt următoarele:– premiul I 600 de lei;– premiul II 400 de lei;– premiul III 200 de lei. (la 15-09-2022, Articolul 5 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.146 din 14 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 septembrie 2022 )  +  Articolul 6Cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care au obținut distincții la competițiile școlare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre reprezintă sumele nete.  +  Articolul 7Cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care au obținut distincții la etapele județeană și interjudețeană/regională ale competițiile școlare sunt stabilite de către autoritățile administrației publice locale și finanțate din bugetele acestora.-----