METODOLOGIE din 13 iulie 2022 pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 865 bis din 2 septembrie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.209/4.469/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 865 din 2 septembrie 2022.

  ANEXĂ


  Metodologia pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă


  Capitolul I Dispoziţii generale Art. 1

  1. Prezenta metodologie reglementează avizarea furnizorilor și a programelor de instruire profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă oferite de aceștia, precum și organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului calificat ce desfășoară activități și servicii care implică riscuri pentru viața, sănătatea sau securitatea populației privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă.

  2. Instruirea se realizează la fiecare 3 ani și constă în participarea personalului calificat menționat la alin. (1) la programe de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, examinarea şi certificarea absolvenților, în conformitate cu prezenta metodologie.

  3. În procesul de instruire este cuprins personalul din următoarele categorii de unităţi:

   1. furnizoare de servicii pentru producţia, depozitarea, transport şi comercializarea alimentelor, inclusiv alimentaţia publică şi a colectivităţilor;

   2. furnizoare de servicii de curăţenie prestate în unităţi de asistenţă medicală, în colectivităţi de copii şi tineri, în unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.), în cabinete de înfrumusețare corporală, piercing şi tatuaj;

   3. furnizoare de servicii în domeniul apei destinate consumului uman: producţia şi distribuţia apei potabile şi a apei din fântânile publice, producţia apei îmbuteliate;

   4. furnizoare de servicii pentru spații în care au loc activități de îmbăiere sau înot de agrement, formativ sau sportiv, precum şi servicii pentru tratarea şi dezinfecția apei din bazine de înot şi piscine;

   5. furnizoare de servicii prestate în cabinete de înfrumusețare corporală, reglementate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală, cu modificările și completările ulterioare;

   6. furnizoare de servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.

  4. Se exceptează de la prevederile prezentului ordin personalul de specialitate medico- sanitar.

  5. Aplicarea prezentei metodologii se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie


  2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările ulterioare.


  Art. 2

  Programele de instruire în domeniul sănătăţii publice privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă pot fi realizate de către persoane juridice de drept public sau privat, care au ca obiect de activitate desfăşurarea de activităţi de învăţământ şi sunt avizate de către Ministerul Sănătăţii şi de către Ministerul Educaţiei în condiţiile prezentei metodologii.

  Art. 3

  În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

  1. noţiuni fundamentale de igienă - totalitatea cunoştinţelor şi deprinderilor elementare referitoare la păstrarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor, pe care trebuie să le posede lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în categoriile de unităţi prevăzute la art. 1 alin. (3);

  2. aviz de funcţionare – abilitarea, de către Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Sănătate Publică și Programe de Sănătate şi de către Ministerul Educaţiei - Direcția Generală Management Resurse Umane și Rețea Școlară a furnizorilor de instruire pentru organizarea și desfășurarea programelor de instruire profesională, pe baza referatului tehnic de evaluare și a concluziilor elaborate de către Comisia de evaluare din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, precum și a documentelor cuprinse în dosarul furnizorului de instruire;

  3. furnizori de instruire – persoane juridice, de drept public sau privat care furnizează programe de instruire în domeniul sănătăţii publice privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, prin intermediul formatorilor, pe baza avizului de funcționare;

  4. Formatori – personal compus din medici cu specialităţile igienă, sănătate publică sau epidemiologie, care dețin certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România si aviz anual în termen;.

  5. colaboratori – chimişti, biologi sau toxicologi care fac dovada pregătirii în tematicile prevăzute în Modulul nr. 6 – Nivelul II din Anexa nr. 9 la prezenta metodologie;


  Capitolul II Criteriile şi procedura de avizare Art. 4

  În vederea obţinerii avizului de funcţionare, furnizorii de instruire trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

  1. să fie organizaţi şi să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale;

  2. să deţină în mod legal spaţii adecvate activităţii de învăţământ, pentru care s-a obţinut autorizaţie sanitară sau notificare de certificare a conformităţii, după caz;

  3. să deţină logistica necesară organizării în bune condiţii a cursurilor;

  4. să aibă programă de instruire elaborată în conformitate cu Ghidul tematic privind conţinutul modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă din Anexa nr. 9 la prezenta metodologie;

  5. să asigure materialul didactic prevăzut în programa de pregătire;

  6. să asigure programul de instruire cu formatori şi după caz, cu colaboratori

  7. să facă public o planificare a conținutului de instruire ce urmează a fi parcurs, pornind de la Ghidul tematic privind conținutul modulelor de pregătire.


  Art. 5

  1. Pentru obţinerea avizului de funcţionare, solicitantul depune la una dintre Comisiile de evaluare din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, respectiv Centrele Regionale de Sănătate Publică din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Tg Mureş sau Timişoara un dosar de evaluare în 3 exemplare.

  2. Dosarul de evaluare conţine următoarele documente:

   1. cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

   2. copii ale următoarelor documente:

    1. act de înfiinţare al persoanei juridice, respectiv actul de constituire al persoanei juridice şi, după caz, statutul acesteia

     b.2.) certificat de înregistrare fiscală la Agenția Naționala de Administrare Fiscală

     b.3) certificat de înregistrare emis de Camera de Comerț şi Industrie sau act de înregistrare în Registrul fundațiilor şi asociațiilor şi/sau alte documente din care să rezulte că furnizorul are printre activităţi organizarea de cursuri sau activități de învățământ


   3. copii ale contractului de închiriere, respectiv orice alt document care atestă deţinerea spaţiului, precum şi lista dotărilor disponibile (mobilier şi echipament didactic).

    image

    image

    image

    din Anexa nr.9 la

    image

    prezenta metodologie;

   4. program de instruire cuprinzând planul de învăţământ şi programele analitice pentru fiecare modul specific, în concordanţă cu indicaţiile cuprinse în Ghidul tematic privind conţinutul modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

   5. Documentele care se vor anexa ȋn copie şi care vizează categoria formatorilor sunt următoarele:

    e.1.) diploma de medic specialist sau medic primar în specialitățile menționate la art. 3 lit. d);

    e.2) certificatul profesional curent, eliberat de Colegiul Medicilor;

    e.3) avizul anual privind exercitarea profesiei de medic, eliberat de Colegiul Medicilor; e.4.) curriculum vitae;

    e.5) dovada existenţei relaţiei contractuale cu solicitantul avizului de funcționare;

   6. Documentele care vizează categoria colaboratorilor sunt următoarele:

    1. diplomă de licenţă, ȋn copie ;

     f.2.) curriculum vitae care să demonstreze experienţă de minim 5 ani în specialitate;

   7. dovada achitării în contul Institutului Național de Sănătate Publică a tarifului de 520 lei pentru serviciul prestat către furnizorul de instruire, aferent analizei documentației, elaborării referatului tehnic de evaluare şi transmiterea documentaţiei la Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Sănătate Publică și Programe de Sănătate, în vederea eliberarii avizului de funcționare;

  3. Comisiile de evaluare sunt infiintate prin decizie interna a Directorului general si sunt formate din 4 membri si un secretar.

  4. a) Comisiile de evaluare examinează documentele cuprinse în dosarul depus şi întocmesc, în termen de 15 zile de la data înregistrării documentaţiei, referatul tehnic de evaluare care include concluzia privind acordarea sau neacordarea avizului;

   b) Referatul tehnic de evaluare favorabil eliberării avizului, însoţit de două exemplare ale dosarului, se înaintează Ministerului Sănătăţii -Direcţia Generală Sănătate Publică și Programe de Sănătate;

  5. În cazul avizării favorabile a programului de instruire, Ministerul Sănătăţii înaintează către Ministerul Educaţiei, în termen de 15 zile de la data înregistrării documentaţiei, un exemplar al dosarului, o copie a referatului tehnic de evaluare şi avizul-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.


  6. În termen de 10 zile de la data înregistrării documentaţiei, Ministerul Educaţiei, va transmite răspunsul către Ministerul Sănătăţii după cum urmează:

   1. În caz favorabil, completează şi semnează formularul-tip,

   2. În caz nefavorabil, întocmeşte un referat prin care justifică decizia.

  7. Direcţia Generală Sănătate Publică și Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii:

   1. eliberează avizul de funcţionare

   2. gestionează baza de date privind furnizorii de instruire avizaţi.

   3. la solicitarea Ministerului Educaţiei pune la dispoziţia acestuia, informaţii cuprinse în baza de date.

  8. Avizul de funcţionare este valabil 3 ani.

  9. Înnoirea avizului de funcţionare se face prin reluarea procedurii, luându-se în considerare şi criteriul rezultatelor obţinute de absolvenţii programului de instruire în procesul de evaluare şi certificare a cunoştinţelor. Un procent de promovabilitate de cel puţin 60% este obligatoriu.


  Capitolul III Evaluarea şi certificarea Art. 6

  1. Participanţii la programele de instruire avizate în condiţiile prezentei metodologii susţin la încheierea cursurilor un examen de absolvire organizat de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti.

  2. a) Ȋnscrierea participanţiilor la examenul de absolvire organizat de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti este condiţionată de rezultatele unui unui test grilă care conţine întrebări din toată materia predată, întocmit de furnizorul de instruire.

  1. Pentru a putea fi înscris la examenul absolvire, participantul trebuie să raspundă corect la cel puțin 2/3 din întrebări din testul grilă.

  2. Testele completate de către cursanţi se vor păstra la furnizorul de instruire pentru o perioadă de 6 ani.


  Art. 7

  1. Comisiile de examen sunt propuse anual de către direcţiile de sănătate publică judeţene și a Municipiului Bucureşti şi sunt aprobate de către Ministerul Sănătăţii, Direcţia Generală Sănătate Publică și Programe de Sănătate;


  2. Comisia de examen este constituită din 4 membri, după cum urmează:

   1. un preşedinte, reprezentat de directorul executiv adjunct sanatate publică sau şeful departamentului de supraveghere în sănătate publică al direcţiei de sănătate publică judeţene și a Municipiului Bucureşti;

   2. un secretar, desemnat din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene și a Municipiului Bucureşti;

   3. un membru, desemnat din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti;

   4. un membru desemnat de Ministerul Educaţiei din cadrul inspectoratului şcolar judeţean şi al Municipiului Bucureşti;

  3. Ȋn cazul ȋn care, la nivelul unei direcţii de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti nu se poate constitui comisia de examen, atribuţiile acesteia sunt preluate de o alta comisie de examen constituită la nivelul uneia dintre direcţiile de sănătate publică limitrofe.

  4. Comisiile de examen dispun de ştampilă proprie având următorul conţinut: "DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢUL ......../ MUNICIPIUL BUCUREŞTI- COMISIA DE EXAMEN".

  Art. 8

  1. Furnizorii de instruire asigură înscrierea la examen a participanţilor la programul de instruire şi achită suma aferentă serviciului prestat pentru organizarea examenului de absolvire la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti care organizează examenul de absolvire.

  2. La înscrierea candidaţilor, furnizorii de instruire prezintă, în dublu exemplar, catalogul completat după modelul din anexa nr. 3.

  3. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti au obligaţia să realizeze şi să gestioneze, prin Biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare, baza de date a absolvenţilor programelor de instruire înscrişi la examenul de absolvire.

  4. Suma aferentă prestaţiei de organizare a examenului de absolvire a programelor de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă este în valoare de 40 lei pentru fiecare candidat şi se achită la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti de către furnizorii de instruire.

  Art. 9

  1. Examenul de absolvire se programează cel puţin o dată pe lună, pentru un număr de minimum 15 de cursanţi înscrişi.


  2. Examenul de absolvire se organizează de către Direcția de Sănătate Publică județeană sau a municipiului București la sediul furnizorului de instruire sau în

   altă locaţie asigurată de acesta, care să respecte cerinţele legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ.

  3. Cheltuielile legate de deplasarea comisiei de examen vor fi suportate de către furnizorul de instruire.

  Art. 10

  1. Examenul de absolvire constă în rezolvarea unui chestionar pentru testare cu 30 ȋntrebări, repartizat fiecărui candidat, din setul de chestionare elaborate şi aprobat de Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Sănătate Publică și Programe de Sănătate.

  2. Timpul acordat rezolvării chestionarelor este de două ore.

  3. La predarea chestionarelor de către candidaţi se încheie un proces-verbal de predare/primire, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

  Art. 11

  1. Comisia de examen corectează chestionarele pentru testare şi le notează cu calificativul "admis"/"respins".

  2. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să răspundă corect la cel puţin 60% din totalul întrebărilor cuprinse în chestionar.

  Art. 12

  image

  prezentat în anexa nr. 5, şi se semnează de către toţi membrii comisiei de examen, pe fiecare pagină. O copie a catalogului de examen se înmânează furnizorului de instruire.

  1. Rezultatele sunt consemnate în cataloagele de examen, al căror model este

  2. Rezultatele se afişează în ziua examenului, sub semnătura preşedintelui comisiei de examen cu respectarea prelucrarii datelor cu caracter personal.

  3. La sfârşitul examenului, rezultatele se centralizează într-un proces-verbal, întocmit în conformitate cu anexa nr. 6.


  Art. 13

  image

  candidaţilor declaraţi admişi certificate de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

  1. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti eliberează

  2. a) În cazul în care nu promovează examenul de absolvire, candidatul are posibilitatea de a susţine un nou examen, cu condiţia achitării sumei prevăzute la art. 8 alin. (4).


  1. În cazul nepromovării celui de al doilea examen, candidatul va parcurge din nou programul de instruire în vederea susţinerii unui nou examen de absolvire.


   Art. 14

   image

   Municipiului Bucureşti întocmesc registre de evidenţă în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 8.

   1. Pentru evidenţa certificatelor de absolvire, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a

    image

    calitatea de furnizori de instruire.

   2. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti nu pot deține

   Capitolul IV Activitatea de monitorizare. Retragerea avizului de funcţionare Art. 15

   1. Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, prin direcţiile de specialitate, stabilesc de comun acord programe semestriale de monitorizare a calităţii pregătirii asigurate de furnizorii de instruire, prin controale desfăşurate în timpul derulării programelor de instruire şi a examenelor de absolvire, precum şi a activităţii comisiilor de examen.

   2. Activitatea de control prevăzută la alin. (1) se exercită de către persoane desemnate de cele două ministere, la propunerea direcţiilor de specialitate.

   3. În cazul în care se constată nerespectarea de către furnizorul de instruire a cerinţelor care au stat la baza avizării prevăzute la art. 4 alin. (1) al prezentului ordin, se întocmeşte proces-verbal de constatare, acordându-se un termen de 30 de zile pentru remedierea abaterilor constatate.

    Art. 16

    Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei decid retragerea avizului de funcţionare în cazul în care:

    1. furnizorul de instruire nu a remediat abaterile de la cerinţele care au stat la baza avizării, prevăzute la art. 4 alin. (1) al prezentului ordin ȋn 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare;

    2. Dosarul de evaluare depus de furnizorul de instruire ȋn temeiul art. 5 alin. (2) conţine documente care se dovedesc a fi false sau înșelătoare;

    3. furnizorul de instruire înregistrează, la 3 examene succesive, un procent de promovabilitate sub 60% din numărul participanţilor la examen pe care i-a instruit.


   Art. 17

   1. Persoanele desemnate pentru activitatea de control prevazută la art. 15 alin. (2) informează Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei asupra constatărilor prevăzute la art. 16 alin. lit. a) şi b);

   2. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti informează Ministerul Sănătăţii asupra constatărilor prevazute la art. 16 lit.c).

   Capitolul V Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. 18

   Prevederile prezentei metodologii nu se aplică, pentru o perioadă de 3 ani de la absolvire, absolvenţilor unităţilor şi instituţiilor de învăţământ acreditate în condiţiile legii, care au avut în programa de studii noţiuni de igienă specifice activităţii şi care deţin certificate de competenţă profesională, diplome de absolvire, diplome de licenţă.

   Art. 19

   1. Documentele privind examenele de absolvire se păstrează o perioadă de 6 ani în arhivele direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti.

   2. Registrele de evidenţă se arhivează o perioadă de 6 ani de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti.

   3. Documentele prevazute la art. 5 alin. (1) şi (2) se arhivează o perioadă de 6 ani la sediul Institutului Național de Sănătate Publică, respectiv centrele regionale de sănătate publică Bucuresti, Iaşi, Cluj, Tg Mures şi Timişoara.

   Art. 20

   1. Certificatele de absolvire ale persoanelor care au promovat examenul de absolvire conform dispoziţiilor prezentului ordin au o valabilitate de 3 ani de la data eliberării de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti.

   2. Certificatele de absolvire pentru persoanele care au promovat examenul anterior intrării ȋn vigoare a prezentului ordin ȋşi păstrează valabilitatea de 3 ani de la data eliberării de către de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti.

   Art. 21

   Avizele de funcţionare emise anterior intrării ȋn vigoare a prezentului ordin ȋşi păstrează valabilitatea de 3 ani de la data eliberării de către Ministerul Sănătăţii si de Ministerul Educației.


   Art. 22

   1. În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii elaborează chestionarele pentru testarea cunoştinţelor.

   2. Chestionarele pentru testarea cunoştinţelor sunt elaborate de pe baza Ghidul tematic privind conţinutul modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă din Anexa nr. 9.

   3. Fiecare direcţie de sănătate publică judeţeană şi a Municipiului Bucureşti transmite spre aprobare către Direcţia Generală Sănătate Publică și Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii un set de 10 ȋntrebări din fiecare modul sau nivel de instruire prevăzut în Anexa nr. 9.

   4. Direcţia Generală Sănătate Publică și Programe de Sănătate din Ministerul Sănătăţii coroborează toate întrebările pe care le pune la dispoziţia direcţiilor de sănătate publică judeţeană şi a Municipiului Bucureşti pentru a fi selectate cu ocazia susţinerii examenului de absolvire.

   Art. 23

   Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta metodologie


   Anexa nr. 1 la metodologie


   . (Denumirea furnizorului de instruire)

   Nr. ............/...................


   Către

   INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

   image

   judeţul/sectorul ......, str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal , telefon2

   ........, fax ......, e-mail ........, cod unic de înregistrare/cod fiscal ...., reprezentat prin ,

   în calitate de asociat/acţionar/împuternicit ...., posesor al actului de identitate tip ,

   seria ...... nr. ....., eliberat de ....... la data , prin prezenta solicit avizarea ca furnizor

   de instruire în domeniul noţiunilor fundamentale de igienă, modulul/modulele şi nivelul/nivelurile:

   .............................................................................1, cu sediul în localitatea ,

   Modulul nr. 1 - Nivelul I -Instruirea managerilor, directorilor pentru asigurarea calităţii, șefilor de secție, de producție, etc., din unităţile cu profil alimentar și din unitățile de alimentație publică și colectivă

   Modulul nr. 1 -Nivelul II -Instruirea operatorilor din industria alimentară și din unitățile de alimentație publică și a vânzătorilor din unitățile cu profil alimentar.

   Modulul nr. 1 - Nivelul III -Instruirea personalului de îngrijire din sectorul alimentar și din unitățile de alimentație publică și colectivă

   Modulul nr. 2 Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de curăţenie:

   în unităţi de asistenţă medicală,

   în colectivităţi de copii şi tineri,

   în unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.),

   în cabinete de înfrumusețare corporală, piercing si tatuaj;

   Modulul nr. 3 -Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii în domeniul apei destinate consumului uman: producţia şi distribuţia apei potabile şi apa din fântânile publice, producţia apei îmbuteliate;

   Modulul nr. 4 -Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii pentru spatii in care au locactivități de îmbăiere sau înot de agrement, formativ sau sportive, precum şi servicii pentru tratarea şi dezinfecția apei din bazine de înot şi piscine;


   image

   image

   2Se completează cu prefix - număr

   1Se completează cu denumirea furnizorului de instruire.


   Modulul nr. 5 – Nivelul I -Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de tratament şi machiaj cosmetic, epilare, frizerie, coafură şi bărbierit, reglementate prin ordinul nr. 1136/2007 privind aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporala

   Modulul nr. 5 – Nivelul II -Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de manichiura si pedichiura, reglementate prin ordinul nr. 1136/2007 privind aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporala

   Modulul nr. 5 – Nivelul III-Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de piercing, tatuaj, micropigmentare, reglementate prin ordinul nr. 1136/2007 privind aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporala

   Modulul nr. 6 – Nivelul I-Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de dezinfecţie

   image

   Modulul nr. 6 – Nivelul II-Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de dezinsectie şi deratizare.

   image

   ministrului educaţiei nr. …….

   Precizez că am luat cunoştinţă de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al

   Anexez documentaţia prevăzută în metodologia de autorizare, conform opisului.


   Semnătura solicitantului

   ........................

   L.S.


   Anexa nr. 2 la metodologie


   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

   Direcţia Generală Sănătate Publică și Programe de Sănătate

   MINISTERUL EDUCAŢIEI

   Direcția Generală Management Resurse Umane și Rețea Școlară

   Nr. ....../......... Nr. ....../.........


   AVIZ DE FUNCŢIONARE

   Furnizorul de instruire ......, cu sediul în localitatea ........, str. ..... nr. , judeţul/sectorul

   ......, conform certificatului de înregistrare nr. ....., eliberat de , în conformitate cu

   Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei nr. , este avizat să realizeze

   programe de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă pentru următoarele module:...............................................................................................................................

   ............................................................................................................................................

   ......................................   Direcţia Generală Sănătate Publică și Programe de Sănătate


   Director general,.................

   Direcția Generală Management Resurse Umane și Rețea Școlară


   Director general,......................


   Anexa nr. 3 la metodologie


   Furnizorul de instruire .............................

   Aviz de funcţionare eliberat de Ministerul Sănătăţii nr. ......./......... Aviz de funcţionare eliberat de Ministerul Educaţiei nr. ........../.......


   Nr. ............... din ........................

   CATALOG

   de înscriere a candidaţilor pentru susţinerea examinării privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă


   Nr. crt.

   DATE DESPRE CURSANŢI

   image

   Numele şi prenumele

   image

   Actul de identitate seria/numărul

   image

   Codul numeric personal

   image

   Data şi locul naşterii

   image

   Modulul / Nivelul absolvit

   image

   Nota Test grilă

   Semnătura furnizorului de instruire

   ....................................

   L.S


   Anexa nr. 4 la metodologie


   .........................

   Comisia de examen)

   PROCES - VERBAL

   de predare/primire a lucrărilor scrise la examenul de absolvire Data ..........................

   Ora ...........................

   Sala ..........................


   image

   Nr. crt.

   Numele şi prenumele candidatului

   Semnătura candidatului

   Observaţii


   Comisia de examen:

   ...................

   ...................

   ...................

   ...................


   Anexa nr. 5 la metodologie


   DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

   ……………………………………………………………..

   (COMISIA DE EXAMEN) ……………………………… Decizia………………………….

   Furnizorul de instruire ………………………………………………………………………… Aviz de funcționare eliberat de Ministerul Sănătății nr……………………..

   ./………………..

   Aviz de funcționare eliberat de Ministerul Educației nr………… ./………………


   CATALOG DE EXAMEN

   Programul de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă   Nr. crt

   DATE DESPRE CANDIDAŢI

   image

   Rezultatul examinării admis/respins

   image

   Numele şi prenumele

   image

   Actul de identitate seria/numărul

   image

   Modulul / Nivelul absolvit   Președintele comisiei de examen,

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   L.S.

   Membru . . . . . . . . . . . . . .

   Membru . . . . . . . . . . . . . .

   Secretar . . . . . . . . . . . . .


   Anexa nr. 6 la metodologie


   PROCES-VERBAL Seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

   Încheiat astăzi, ........................., cu ocazia desfășurării examenului de absolvire a cursului de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, organizat de la

   data de ..........., la sediul , pentru care s-a constituit următoarea comisie

   de examen:

   Președinte .......................................

   Membru ...........................................

   Membru ...........................................

   Secretar .........................................

   La examenul de absolvire au fost înregistrați ... participanți, dintre care ...... au fost declarați admiși la examenul de absolvire, conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Metodologia pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă.

   Situația la examenul de absolvire este reflectată de catalogul/cataloagele de examen anexat/anexate și se prezintă sintetic astfel:


   FURNIZORUL DE INSTRUIRE

   CANDIDAȚI

   Înscriși

   Prezenți

   Promovați

   TOTAL:

   image

   ………..……………………..……………………..……………………..…………………….. Președintele comisiei de examen……………………..

   Observații:


   Membru …………………….. Membru …………………….. Secretar……………………..


   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

   Direcţia generală

   Sănătate Publică și Programe de Sănătate

   MINISTERUL EDUCAŢIEI

   Direcţia Generală Management Resurse Umane și Rețea Școlară


   Anexa nr. 7 la metodologie


   CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

   eliberat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și al ministrului educației nr. ….


   Se adeverește prin prezentul certificat de absolvire că domnul/doamna , cod

   numeric personal . . . . . . . . . . , născut/născută în anul . . . . . . , luna . . . . , ziua . . . . , în localitatea . . . . . . , a urmat cursul de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, modulul . . . . . . . . , nivelul . . . . . . . . . . . . . . .organizat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . (denumirea furnizorului de instruire), în baza Avizului Ministerului Sănătății nr. . . . . . . /. . . .

   . . și Ministerului Educației, nr. . . . . . . . . /. , și a promovat examenul de absolvire, fiind

   declarat/ declarată admis/admisă.


   Președintele comisiei de examen, Secretar,


   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   L.S.

   Nr. . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . .

   Data eliberării: anul . . . . . . luna . . . . . . ziua . . . .

   . . . . . . . . . .

   Anexa nr. 8 la metodologie


   Direcția județeană de sănătate publică ........................ Direcția de sănătate publică a Municipiului București


   REGISTRU DE EVIDENȚĂ

   21

   a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă


   image

   Nr. crt.


   Data

   image

   Nr./Seria adeverinței

   Numele și prenumele absolventului

   Codul numeric personal

   Modulul absolvit


   Perioada

   image

   Organizatorul programului absolvit

   Data eliberării

   Semnătura de primire


   Mențiuni
   Anexa nr. 9 la metodologie


   Ghidul tematic privind conţinutul modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă


   Nota generala 1: Tema comună tuturor modulelor referitoare la “Cerințele legilor și reglementărilor obligatorii pentru furnizorii de servicii” se completează în măsura progresului legislativ aferent fiecărui modul, inclusiv a legislației conexe.

   În text, referința legislativă trebuie citită ca incluzând toate completările şi modificările adoptate pentru normativul de bază.

   Nota generala 2: Pentru fiecare modul, distribuirea numărului total de ore în ore de pregătire teoretică şi ore de pregătire practică alocate fiecărei teme se decide de către furnizorul de instruire, cu respectarea numărului minim de ore alocat în programele de instruire.

   Modulul nr. 1

   Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor;

   Acest modul cuprinde 3 niveluri de instruire alocate corespunzător responsabiliățtilor postului ocupat de personal ce urmează a fi instruit

   Modulul nr. 1 - Nivelul I

   23

   Instruirea managerilor, directorilor pentru asigurarea calităţii, șefilor de secție, de producție, etc., din unităţile cu profil alimentar și din unitățile de alimentație publică și colectivă


   TEMA

   NR. MINIM

   DE ORE

   OBIECTIV / REZULTAT

   1. Aliment, compoziţia şi valoarea nutritivă.


   1

   Cursantul trebuie să cunoască compoziția principalelor grupe de alimente

   Cursantul trebuie să poată descrie principalele deficite respectiv excese de substanțe nutritive din principalele grupe de alimente


   2. Cerințe legislative în unităţile cu profil alimentar inclusiv unitățile de alimentație publică și colectivă


   2

   Cursantul trebuie să cunoască noțiunile principale cuprinse în:

   Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale

   Ordinal ministrului sănătăţii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor.

   Hotărâre nr. 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor

   Hotărâre nr. 1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

   Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman

   Ordin al ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populației, cu modificările şi completările ulterioare

   Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare

   Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare


   TEMA

   NR. MINIM

   DE ORE

   OBIECTIV / REZULTAT   Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare

   Regulamentul (UE) nr. 625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor (Regulamentul privind controalele oficiale)

   Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

   Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr.

   854/2004 și nr. 882/2004, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și de modificare a Regulamentelor

   (CE) nr. 853/2004 și nr. 854/2004


   3. Inocuitatea alimentelor, alterarea și contaminarea alimentelor; boli transmise prin aliment: intoxicații și toxiinfecții alimentare


   2

   Cursantul trebuie să cunoască principalii agenţi biologici de contaminare -microorganisme patogene (bacterii, virusuri, paraziţi, vectori)

   Cursantul trebuie să cunoască principalii contaminanţi chimici transmişi prin alimente, inclusiv componenţii naturali nocivi

   Cursantul trebuie să posede cunoştiinţe privind alterarea alimentelor Cursantul trebuie să posede cunoştiinţe privind falsificarea alimentelor

   Cursantul trebuie să cunoască cerințe privind amplasarea unităţilor, spaţiile unitaților de producţie, dotarea cu utilaje, ustensile și echipamente

   Cursantul trebuie să poată face diferența între procesele salubre și cele insalubre

   Cursantul trebuie să cunoască principalele intoxicații și toxiinfecții alimentare în ceea ce privește modul de transmitere și de manifestare

   Cursantul trebuie să cunoască mijloacele/căile de prevenire a bolilor transmise prin alimente


   4. Elemente de bune practici de igienă în unităţile cu profil alimentar


   2

   Cursantul trebuie sa cunoască echipamentele, substanțele precum și metodele și frecvențele de curățenie și dezinfecție a pereților, geamurilor, podelelor, ușilor, suprafețelor de contact cu alimentele, a ambalajelor și a utilajelor /ustensilelor etc.

   Cursantul trebuie să știe să depoziteze corect substanțele de curățenie/dezinfecție, materiile prime respectiv produsele finite

   Cursantul trebuie să cunoască procedurile de control al operațiunilor de igienizare Cursantul trebuie să cunoască temperaturile de păstrare a produselor alimentare finite. Cursantul trebuie să cunoască cerințele de eliminare a deșeurilor.

   Cursantul trebuie să cunoască cerințele privind igiena personală precum și a stării de sănătate a personalului care

   lucrează în unitătile de profil alimentar

   24


   TEMA

   NR. MINIM

   DE ORE

   OBIECTIV / REZULTAT


   5. Identificarea pericolelor şi măsuri de prevenire a transmiterii prin alimente


   3

   Cursantul trebuie să poată identifica potențialele pericole fizice, chimice, microbiologice și să evalueze riscurile Cursantul trebuie să cunoască fluxurile de producţie, de personal şi de deşeuri, circuitele funcționale

   Cursantul trebuie să cunoască semnele infestării cu dăunători/rozătoare, mijloacele de combatere și manevrele de bază pentru controlul dăunătorilor

   Cursantul trebuie să aibă cunoștințe referitor la condiţiile de depozitare, folosirea echipamentelor tehnice, apa folosită în procesele operaționale, controlul proceselor, igiena produsului finit, ambalarea produselor, manipulare și transport.

   Cursantul trebuie să cunoască măsurile de control, precauțiile de siguranță și echipamentele de protecție atunci când este cazul

   Cursantul trebuie să știe să citească și să interpreteze conținutul unei etichete, legat de compoziție, modul de utilizare, instrucțiuni de utilizare, și atenționări/pericole pentru unele categorii de produse alimentare, respectiv materii prime, substanțe de igienizare și dezinfecție

   Cursantul trebuie să cunoască simptomele angajaţilor (febra, vărsături, diaree, leziuni ale tegumentelor, secreții ale nasului, ochilor etc.) şi să se consulte medicul care are în supraveghere unitatea

   Cursantul trebuie să cunoască măsuri de prim ajutor în caz de accidente la locul de muncă (arsuri, opăriri, tǎieturi, răni, dermatite de contact etc.) precum și măsuri de asigurare a securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. – suntem de

   părere că intră în atribuțiile domeniului medicinei muncii și trebuie eliminat


   1. Testare finală


   2

   Evaluarea cunoştinţelor dobândite la curs se va face pe baza unui test grilă generat aleator dintr-un set întocmit de furnizorul de instruire, care conţine întrebări din toată materia predată

   Cursantul trebuie să răspundă corect la cel puțin 2/3 din întrebări pentru a putea fi înscris la examenul prevăzut la

   art. 6 alin. (1) din prezentul ordin

   25

   26

   Modulul nr. 1 -Nivelul II

   Instruirea operatorilor din industria alimentară și din unitățile de alimentație publică și a vânzătorilor din unitățile cu profil alimentar.


   TEMA

   NR. MINIM

   DE ORE

   OBIECTIV / REZULTAT


   1. Aliment, compoziţia şi valoarea nutritivă


   1

   Cursantul trebuie să cunoască compoziția principalelor grupe de alimente

   Cursantul trebuie să poată identifica valoarea nutritiva a principalelor grupe de alimente

   Cursantul trebuie să cunoască tehnologia preparării alimentelor, metode de prelucrare: mecanice, termice, chimice și biologice

   Cursantul trebuie să cunoască avantajele şi dezavantajele prelucrării alimentelor

   Cursantul trebuie să cunoască principalele modificări a alimentelor la preparare și la păstrare


   2. Cerințe legislative în unităţile cu profil alimentar inclusiv unitățile de alimentație publică și colectivă


   1

   Cursantul trebuie să cunoascǎ unele cerințe cuprinse în :

   Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale

   Ordin al ministrului sănătăţii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor

   Hotărâre nr. 1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

   Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman

   Ordin al ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populației, cu modificările şi completările ulterioare

   Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare

   Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare

   Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare

   Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

   3. Inocuitatea alimentelor, alterarea și contaminarea alimentelor; boli transmise prin aliment: intoxicații și

   toxiinfecții alimentare


   2

   Cursantul trebuie să cunoască principalele microorganismelre patogene care pot contamina alimentul : bacterii, virusuri și paraziţi, vectori

   Cursantul trebuie să cunoască principalii contaminanţi chimici transmişi prin alimente, inclusiv componenţii naturali nocivi

   Cursantul trebuie să posede cunoştinţe privind alterarea alimentelor


   TEMA

   NR. MINIM

   DE ORE

   OBIECTIV / REZULTAT   Cursantul trebuie să posede cunoştinţe privind falsificarea alimentelor

   Cursantul trebuie să cunoască minime cerințe privind amplasarea unităţilor, spaţiile unitaților de producţie, dotarea cu utilaje, ustensile și echipamente

   Cursantul trebuie să poată face diferența între procesele salubre și cele insalubre

   Cursantul trebuie să cunoască principalele intoxicații și toxiinfecții alimentare în ceea ce privește modul de transmitere și de manifestare

   Cursantul trebuie să cunoască mijloacele/căile de prevenire a bolilor transmise prin alimente


   4. Elemente de bune practici de igienă în unităţile cu profil alimentar


   2

   Cursantul trebuie să cunoască minime cerințe privind amplasarea unităţilor, spaţiile unitaților de producţie, dotarea cu utilaje, ustensile și echipamente

   Cursantul trebuie să poată face diferența între procesele salubre și cele insalubre

   Cursantul trebuie să cunoască substanțele de curățare și dezinfecție pentru diferite utilaje/ustensile și suprafețele de lucru.

   Cursantul trebuie să știe să depoziteze corect substanțele de curațenie/dezinfecție, materiile prime respectiv produsele finite

   Cursantul trebuie să cunoască procedurile de control al operațiunilor de igienizare

   Cursantul trebuie să cunoască temperaturile recomandate de păstrare pentru fiecare categorie de produs alimentar Cursantul trebuie să cunoască cerințele de eliminare a deșeurilor.

   Cursantul trebuie să cunoască fluxurile de producţie, de personal şi de deşeuri, circuitele funcționale.

   Cursantul trebuie să cunoască semnele infestării cu dăunători/rozătoare, mijloacele de combatere și manevrele de bază pentru controlul dăunătorilor

   Cursantul trebuie să aibă cunoștințe referitor la condiţiile de depozitare, folosirea echipamentelor tehnice, apa folosită în procesele operaționale, controlul proceselor, igiena produsului finit, ambalarea produselor, manipulare și transport.

   Cursantul trebuie să cunoască cerințele privind igiena personală, acordând atenţie special spălării şi dezinfecţiei corecte a mâinilor, precum și a stării de sănătate a personalului care lucrează în unitățile de profil alimentar


   5. Identificarea pericolelor şi măsuri de prevenire a transmiterii prin alimente


   2

   Cursantul trebuie să poată identifica potențialele pericole fizice, chimice, microbiologice și să evalueze riscurile Cursantul trebuie să cunoască măsurile de control, precauțiile de siguranță și echipamentele de protecție atunci când este cazul


   Cursantul trebuie să cunoască materialele avizate folosite la ambalarea produselor alimentare precum și riscurile migrării de substanțe din ambalaje in produsul ambalat

   27


   TEMA

   NR. MINIM

   DE ORE

   OBIECTIV / REZULTAT   Cursantul trebuie să știe să citească și să interpreteze conținutul unei etichete, legat de compoziția, modul și instrucțiunile de utilizare, și atenționări/pericole pentru unele categorii de produse alimentare, respectiv materii prime, substanțe de igienizare și dezinfecție

   Cursantul trebuie să cunoască simptomele care trebuie să fie raportate managerului, șefului de producție etc. (febra, vărsături, diaree, leziuni ale tegumentelor, secreții ale nasului, ochilor etc. )

   Cursantul trebuie să cunoască măsuri de prim ajutor în caz de accidente la locul de muncă (arsuri, opăriri, tǎieturi,

   răni, dermatite de contact etc.) precum și măsuri de asigurare a securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. – suntem de părere că intră în atribuţiile domeniului medicinei muncii şi trebuie eliminat


   6. Testare finală


   2

   Evaluarea cunoştinţelor dobândite la curs se va face pe baza unui test grilă generat aleator dintr-un set întocmit de furnizorul de instruire, care conţine întrebări din toată materia predată

   Cursantul trebuie să răspundă corect la cel puțin 2/3 din întrebări pentru a putea fi înscris la examenul prevăzut la

   art. 6 alin. (1) din prezentul ordin


   28

   Modulul nr. 1 - Nivelul III

   Instruirea personalului de îngrijire din sectorul alimentar și din unitățile de alimentație publică și colectivă


   TEMA

   NR. MINIM

   DE ORE

   OBIECTIV / REZULTAT

   1. Contaminarea alimentului, boli transmise prin aliment


   1

   Cursantul trebuie să cunoască sursele de contaminare a alimentelor care duc la producerea toxiinfecțiilor alimentare, precum și măsuri de prevenție pentru transmiterea acestora

   2. Cerințe legislative în unităţile cu profil alimentar inclusiv unitățile de alimentație publică și colectivă


   1


   Ordin al ministrului sănătăţii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor

   Ordin al ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populației, cu modificările şi completările ulterioare

   3. Reguli generale de igienă, curățenie, dezinfecție, dezinsecție și

   deratizare


   2

   Cursantul trebuie să cunoască regulile generale pentru menținerea igienei personale, menținerea igienei la locul de muncă

   Cursantul trebuie să cunoască agenți de curățare și dezinfectare pentru diferite suprafețe (uși, geamuri, pereți etc.)

   și suprafețe de lucru.


   TEMA

   NR. MINIM

   DE ORE

   OBIECTIV / REZULTAT   Cursantul trebuie să cunoască etapele curățeniei și metodele folosite pentru curățenie Cursantul trebuie să cunoască tipurile de curățenie

   Cursantul trebuie să cunoască când se aplică dezinfecția profilactică și când se aplica dezinfecția de combatere Cursantul trebuie să cunoască metodele fizice și chimice de dezinfecție

   Cursantul trebuie să știe să depoziteze corect produsele de dezinfecție și cele de curǎțenie Cursantul trebuie să cunoască regulile de eliminare a deșeurilor.

   Cursantul trebuie să aibă cunoștințe referitoare la folosirea echipamentelor tehnice, căi de acces, rețea de

   distribuţie a apei, reţea de canalizare și platforme de deșeuri


   4. Identificarea pericolelor şi măsuri de prevenire a transmiterii prin alimente


   2

   Cursantul trebuie să posede noțiuni despre igiena personală (cerințe privind curățenia corporală, lenjeriei, îmbrăcămintei și curățenia încălțămintei), igiena mâinilor, cerințe privind echipamentul de protecție Cursantul trebuie să posede cunoștințe privind metodele de spălare și dezinfectare a mâinilor, întreținerea și dezinfecția spațiilor și echipamentelor

   Cursantul trebuie sa dețină noțiuni despre starea de sănătate a personalului care lucrează în sectorul alimentar Cursantul trebuie să cunoască simptomele care trebuie să fie raportate managerului, şefului de producție etc. (febră, vărsături, diaree, leziuni ale tegumentelor, secreții ale nasului, ochilor etc. )

   Cursantul trebuie să cunoască măsuri de prim ajutor în caz de accidente la locul de muncă (tǎieturi, răni, dermatite de contact , etc.) -– suntem de părere că intră în atribuţiile domeniului medicinei muncii şi trebuie

   eliminat


   5. Testare finala


   2

   Evaluarea cunoştințelor dobândite la curs se va face pe baza unui test grilă generat aleator dintr-un set întocmit de furnizorul de instruire, care conţine întrebări din toată materia predată

   Cursantul trebuie să raspundă corect la cel puțin 2/3 din întrebări pentru a putea fi înscris la examenul prevazut la

   art. 6 alin. (1) din prezentul ordin

   29

   30

   Modul nr. 2

   Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de curăţenie:

   1. în unităţi de asistenţă medicală,

   2. în colectivităţi de copii şi tineri,

   3. în unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.),

   4. în cabinete de înfrumusețare corporală, piercing si tatuaj;  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT


  1. Boli transmisibile, agenți patogeni implicați și căi de transmitere


  1

  Cursantul trebuie să cunoască noțiuni despre modalitatea de transmitere a diferiților agenți patogeni:

  Boli infecțioase cu transmitere aeriană: infecții bacteriene (streptococice, meningococice, difterie, tuse convulsivă, tuberculoză); virale (gripa, infecția urliană, rujeola, rubeola, varicela - herpes zoster, alte infecții herpetice); parazitare (pneumocistoza)

  Boli infecțioase cu transmitere digestivă: bacteriene (holera, shigelloze, salmoneloze,diareile cu E. coli, Yersinia, Campylobacter, botulism); virale (enteroviroze, infecția cu rotavirus, hepatita acută tip A și tip E); parazitare (lambliaza, trichineloza, toxoplasmoza ); Toxiinfecții alimentare.

  Boli infecțioase cu transmitere prin mod de viață: bacteriene (tetanos; antrax; leptospiroze; bruceloza; listerioza; infecții cu transmitere sexuală: sifilis, gonoree); virale (infecția cu virusul Papilloma, rabia); parazitare (scabia, toxoplasmoza).

  Boli infecțioase cu transmitere prin vectori: rickettsioze (tifos exantematic, febra Q, febra butonoasă), borelioze, Zika, West Nile, encefalita de căpuşe, malaria.

  2. Factori care condiționează apariția bolii

  1

  Cursantul trebuie sa cunoască noțiuni despre: agent patogen în boala transmisibilă; sursa de infecție; cale de transmitere (directă și indirectă); organismul receptiv.


  3. Modalități de prevenire a bolilor transmisibile

  1

  Cursantul trebuie să cunoască noțiunea de precauție standard si aplicarea acestor măsuri ( igiena mâinilor, igiena respiratorie, folosirea echipamentului personal de protecție echipare/dezechipare , curățarea și dezinfecția mediului, manipularea adecvată a echipamentului contaminat, manipularea adecvată a lenjeriei murdare, manipularea adecvată a deșeurilor menajere și speciale).


  4. Precauții de izolare bazate pe calea de transmisie

  1

  Cursantul trebuie să cunoască conceptul de izolare specifică, care reprezintă un set de măsuri suplimentare celor standard în anumite situații.

  Cursantul trebuie să cunoască când, unde și cum se aplică aceste precauții specifice ( ex. transmitere prin contact, aeriană)  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT


  5. Metode, materiale și produse utilizate la curațenie

  1

  Cursantul trebuie să cunoască în ce constă activitatea de curățenie (spălare, ștergere, aspirare, periere).

  Cursantul trebuie să cunoască echipamentele și materialele de curățenie (cârpe, bureţi, perii, stergatoare etc.), modalitatea de utilizare, condițiile de întreținere și depozitare ale acestora.

  Cursantul trebuie să cunoască tipruri de detergenți de curățat, modul de întrebuințare și depozitare a acestora.

  Cursantul trebuie să cunoască modul de curățare a diferitelor suprafețe (pardoseli, pereți, plafoane, covoare, mobilă, pervazuri, grupuri sanitare etc.) în funcție de zona de risc din unitatea de asistență sanitară


  6. Dezinfecție prin mijloace fizice și chimice

  1

  Cursantul trebuie să cunoască în ce constă activitatea de dezinfecție și în ce condiții trebuie aplicată.

  Cursantul trebuie să aibă notiuni privind mijloacele fizice (spălat, termic, radiație ultravioletă, radiație gamma etc) și chimice ale dezinfecției, noţiuni generale privind acţiunea diferitelor tipuri de produse biocie și modalități de aplicare în funcție de zona unității sanitare

  Cursantul trebuie să cunoască criteriile de utilizare, păstrare și depozitare ale produselor de curățenie ți dezinfectante.


  7. Igiena personalului

  1

  Cursantul trebuie să cunoască regulile pentru menținerea igienei personale, modul de folosire a echipamentului de protecție, tehnica corectă a spălării mâinilor, menținerea igienei la locul de muncă, practicile dedezinfectare / curățare

  8. Precauții standard în unități de asistență medicală

  1

  Cursantul trebuie sa cunoască scopul, conceptul și reguli de bază în aplicarea precauțiilor standard

  Cursantul trebuie să cunoască tehnica de spălare antiseptică a mâinilor, utilizarea echipamentului de protecție adecvat, complet și corect, colectarea corectă a lenjeriei, veselei si a deșeurilor cu respectarea circuitelor prestabilite și respectarea protocoalelor de lucru

  9. Prevenirea accidentelor și a altor tipuri de expunere profesională în unități de asistență medicală

  1


  Cursantul trebuie să cunoască măsuri de prevenire precum și măsuri de intervenție în cazul accidentării utilizării instrumentelor ascuțite, a expunerii la produse biologice


  10. Circuitele unității de asistență medicală

  1

  Cursantul trebuie să înțeleagă conceptul de circuit al unității de asistență sanitară și respectarea cerințelor ( ex circuitul instrumentarului, al bolnavului, al materialelor sterile, deşeurilor, servirea mesei, circulatia lenjeriei, etc.)

  Cursantul trebuie să cunoască:

  -modalitatea de preluare şi însoțire a pacientului de la internare până la salonul unde va fi internat– modalitatea de stocare și păstrare a îmbrăcăminții bolnavului precum și de eliberare a acestei la externare

  31  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT  • modalitatea de păstrare a îmbrăcăminții personale și echiparea pentru locul de muncă.

  • circuitele de transport al instrumentarului, echipamentelor în umitatea de asistență sanitară

  • circuitele de transport al lenjeriei curate/murdare.

  • circuitul veselei și a alimentelor de la bucătărie la locul de servire a mesei / sălii de mese precum și modul de debarasare, spălare și dezinfectare a veselei și tacâmurilor.

  Cursantul trebuie să identifice tipurile de deșeuri periculoase/nepericuloase şi modul de gestionare a acestora de la sursă la eliminarea finală, precum și circuitul aferent transportării acestora


  11. Testare finala


  2

  Evaluarea cunoştinţelor dobândite la curs se va face pe baza unui test grilă generat aleator dintr-un set intocmit de furnizorul de instruire, care conţine întrebări din toată materia predată

  Cursantul trebuie să răspunda corect la cel putin 2/3 din întrebări pentru a putea fi înscris la examenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din prezenta metodologie

  32

  Modulul nr. 3

  33

  Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii în domeniul apei destinate consumului uman: producţia şi distribuţia apei potabile şi apa din fântânile publice, producţia apei îmbuteliate;


  TEMA

  NR. MINIM DE ORE

  OBIECTIV / REZULTAT


  1 Aspecte relevante pentru buna desfășurare a activităților din unitățile operatorilor de apă potabilă și apă îmbuteliată


  1

  Cursantul trebuie să dovedească însuşirea de:

  1. Cunoştinţe minime despre calitatea apei potabile şi condiţii obligatorii pentru operatorii de apă potabilă în sistem centralizat, precum și pentru cei ce îmbuteliază apă potabilă, în vederea asigurării unei calități care să nu pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor.

  2. Cunoștințe minime pentru asigurarea unui proces de producție adecvat și în concordanță cu prevederile legislative, a categoriilor de apă

  3. Cunoștințe minime privind folosirea materialelor, echipamentelor și a altor componente ce vin în contact cu apa potabilă, în conformitate cu legislația actuală.

  1. Cunoștințe minime privind efectuarea monitorizării de control și a parametrilor de calitate ai apei destinate consumului uman.

  2. Cunoștințe minime privind înregistrarea laboratoarelor care efectuează controlul oficial al apei potabile.

  3. Cunoștințe minime referitoare la calitatea construcției fântânilor publice și a apei date spre folosință consumatorilor.

  4. Cunoștințe minime privind HCCP,punctele de control critice

  2.Noțiuni teoretice privind riscurile pentru sănătatea populației în relație cu calitatea apei potabile; rolul si importanta apei pentru

  sănătatea publică


  2

  Cursantul trebuie să dovedească însuşirea noțiunilor despre bolile care se pot transmite prin apă (boli virale, bacteriene parazitare) si boli asociate apei.

  3 Functionarea si cerintele igienice pentru unitățile de productie a apei potabile . Alegerea sursei de apa, asigurarea procedeelor de tratare si asigurarea protectiei sanitare .


  1

  Cursantul trebuie să dovedească însuşirea noțiunilor despre cerinţele igienice, a zonelor de protecţie sanitară pentru captări ape de suprafaţă sau de profunzime şi zonele de regim sever pentru reţelele de distribuţie.


  TEMA

  NR. MINIM DE ORE

  OBIECTIV / REZULTAT

  4 Decizii privind furnizarea apei potabile in situatii de urgenta , capacitatea de rezervă minimă ce trebuie asigurată.


  1

  Cursantul să cunoască principalele metode de acţiune în caz de inundații, dezastre, calamităţi, cutremure etc.

  5 Norme de igiena pentru fluxul tehnologic in vederea asigurarii calitatii apei potabile si norme pentru stocarea apei potabile.


  1

  Cursantul să aibă noţiuni despre asigurarea calităţii apei atât pe fluxul tehnologic cât şi în condiţii de stocare a apei.


  6 Instruirea personalului de la intretinere si reparatii


  1

  Cursantul să aibă noţiuni teoretice şi practice privind amplasarea şi materialele folosite pt. conducte de transport ţi distribuţia apei, materiale avizate conform normelor legislative în vigoare.

  7.Folosirea corecta a substantelor utilizate la curatenia si dezinfectia spatiilor de lucru, a rezervoarelor de stocare si a conductelor de transport a apei.Cunoașterea substanțelor biocide avizate conform legislației în vigoare, folosite pentru dezinfectarea apei folosite pentru

  consum și a apei de piscină .


  1


  Cunoaşterea metodelor de dezinfecţie a rezervoarelor, tancurilor și cisternelor şi a conductelor de transport a apei potabile, precum și a piscinelor.

  8. Igiena personala si notiuni privind protectia personalului incadrat.

  1

  Cunoştinţe de igienă personală şi protecţie.


  Cerințele legilor și reglementărilor obligatorii pentru furnizorii de servicii


  1

  Cursantul trebuie sa cunoasca urmatoarele dispoziții, în formă actualizată Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

  HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile

  Hotărârea nr. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale

  Ordinul ministrului sănătății nr. 314/2007 privind notificarea apelor îmbuteliate, altele decât apele minerale sau apele de izvor,

  Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publică privind mediul de viata al populatiei

  34


  TEMA

  NR. MINIM DE ORE

  OBIECTIV / REZULTAT  Ordinul ministrului sănătății nr. 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila privind materialele care vin în contact cu apa potabilă,

  Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației

  Ordinul nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătății a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

  Legea nr. 107/1996 a apelor

  Hotărâre nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică


  9. Testare finala

  2

  Evaluarea cunoştinţelor dobândite la curs se va face pe baza unui test grilă generat aleator dintr-un set întocmit de furnizorul de instruire, care conţine întrebari din toată materia predată.

  Cursantul trebuie să răspundă corect la cel putin 2/3 din întrebari pentru a putea fi înscris la examen.

  35

  36

  Modulul nr. 4

  Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii pentru spații in care au loc activități de îmbăiere sau înot de agrement, formativ sau sportiv, precum şi servicii pentru tratarea şi dezinfecția apei din bazine de înot şi piscine;


  TEMA

  NR. MINIM DE ORE

  OBIECTIV / REZULTAT


  1.Tipuri de bazine de inot


  1

  Cursantul trebuie sa descrie principalele tipuri de bazine de inot in functie de accesibilitatea utilizatorilor, caracteristici ambientale si structurale, activitatea desfasurata, tipul sursei de aprovizionare cu apa

  2. Managementul calitatii apei din bazinele de inot si a mediului interior

  1

  Cursantul trebuie sa enumere măsurile preventive, esențiale care reduc riscul pentru sănătatea datorate apei contaminate din aceste bazine


  3. Dezinfectia apei


  1

  Cursantul trebuie să enunte principalele metode chimice si fizice pentru dezinfecția apei Metode chimice

  Cursantul trebuie să cunoasca principalele substante active folosite la dezinfectia chimica a bazinelor de inot (clor gazos, hipoclorit de sodiu sau calciu, tri-sau dicloroisocianați, generare electrolitică de ozon sau clor, dioxid de clor, combinație de dioxid de clor si clor, ozon, substantele care genereaza brom)

  Cursantul trebuie săcunoasca si sa descrie termenii folositi pentru metodele de dezinfectiei prin clorinare: necesar de clor, clor rezidual liber, clor legat, clor total, tratament-șoc, hiperclorinare, declorinare

  Cursantul trebuie sa descrie succint criteriile care stau la baza dozarii dezinfectantilor Cursantul trebuie săcunoasca formulele de calcul si sa aplice in mod practic instructiunile de

  image

  image

  folosire furnizate de fabricantul produsului biocid pentru a determina necesarul de dezinfectant ce trebuie adăugat în bazine de înot şi în piscine

  Metode fizice

  Cursantul trebuie să cunoasca metoda de dezinfectie cu ultraviolete (UV)


  4. Filtrarea apei


  1

  image

  Cursantul trebuie să cunoasca scopul filtrarii, aspecte legate de turbiditate sitratament despălare în contracurent

  Cursantul trebuie să descrie pe scurt principalele tipuri de filtre


  5. Masuri de igiena pentru utilizatori


  1

  Cursantul trebuie să descrie pe scurt responsabilitatile persoanelor de supraveghere

  image

  Cursantul trebuie să enumere cerințele în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare, a condițiilor funcționale pentru siguranța utilizatorilor în piscine si bazine de inot

  image

  atribuțiile și responsabilitățile responsabilui de piscină pentru asigurarea condițiilor de igienă și funcționalitate ale piscinei


  TEMA

  NR. MINIM DE ORE

  OBIECTIV / REZULTAT


  6. Golirea si curatarea bazinelor de inot


  1

  Cursantul trebuie să descrie pe scurt metodele de înlocuire a apei din piscine

  Cursantul trebuie să cunoasca normele şi cerinţe minimale pentru ritmul de primenire a apei, de spălare şi dezinfecţie a bazinelor in funcţie de calitatea apei

  7. Calitatea aerului

  1

  Cursantul trebuie să enumere şi să descrie pe scurt factorii de confort care contribuie la formarea climatului optim pentru utilizatorii bazinelor de inot

  8. Calitatea apei din bazinele de inot

  1

  Cursantul trebuie să descrie scopul monitorizării


  9. Parametrii microbiologici


  1

  Cursantul trebuiesă descrie şi să cunoasca valoarea maximă admisă pentru indicatorii microbiologici monitorizati de rutina (număr total de colonii ce se dezvolta la 370C, bacterii coliforme, Escherichia coli, enterococi, Pseudomonas aeruginosa)şi cei pentru cazuri speciale(Staphylococcus aureus)

  Cursantul trebuiesă posede cunoştințe despre recoltarea probelor de apă din bazine de inot, frecvenţa de recoltare pentru analiza microbiologica a apei de îmbăiere, frecvenţa de verificare a pH-ul apei si a dezinfectantului rezidual.

  10. Parametrii fizico-chimici

  1

  Cursantul trebuiesă descrie şi să cunoasca valoarea maximă admisă pentru indicatori fizicochimici monitorizati de rutina (pH-ul, lipezimea, temperatura si clorul rezidual liber)

  11.Registru de evidenta a datelor

  1

  Cursantul trebuiesă cunoasca datele care trebuie înscrise in registrul de evidenta

  12. Controale (inspectii sanitare) privind verificarea calitatii apei din bazinele de inot


  1


  Cursantul trebuiesă descrie continutul unui planul de control intern


  13. Cerințele legilor și reglementărilor obligatorii pentru furnizorii de servicii


  1

  Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014

  Ordinulministrului sănătății nr. 1030/2009 (mod. OAP 251/2012)Ordin privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

  Hotărârea nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere

  Institutul Naţional de Sănătate Publică. Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din

  Mediul Comunitar. (2014) GHID PENTRU SUPRAVEGHERE ŞI MONITORIZARE A CALITĂŢII APEI DE PISCINE ŞI BAZINE DE ÎNOT.

  37


  TEMA

  NR. MINIM DE ORE

  OBIECTIV / REZULTAT  https://cnmrmc.insp.gov.ro/images/ghiduri/Ghid-Ape-Piscine-Bazine-Inot.pdf


  14. Testare finala


  2

  Evaluarea cunoştinţelor dobândite la curs se va face pe baza unui test grilă generat aleator dintr-un set intocmit de furnizorul de instruire, care conţine întrebări din toată materia predată

  Cursantul trebuie sa raspunda corect la cel putin 2/3 din intrebari pentru a putea fi inscris la examenul prevazut la art. 6 alin. (1) din prezenta metodologie


  38

  Modulul nr. 5

  Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii in cabinete de înfrumusețare corporală, reglementate prin ordinul nr. 1136/2007 privind aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporala

  Acest modul cuprinde 3 niveluri de instruire alocate corespunzător responsabiliăților postului ocupat de personal ce urmează a fi instruit

  Modulul nr. 5 – Nivelul I

  Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de tratament şi machiaj cosmetic, epilare, frizerie, coafură şi bărbierit  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT

  1. Anatomia pielii si structura firului de pǎr - noțiuni generale


  1


  Cursantul trebuie să descrie succint diferitele straturi de piele si straturile firului de pǎr


  2. Boli ((inclusiv, alergii) ale pielii şi scalpului - noțiuni generale


  1

  Cursantul trebuie să cunoascǎ afecțiuni contagioase și necontagioase frecvente pielii (de ex.

  impetigo, intertrigo, furunculoza, foliculita, erizipelul, ectima, celulita infecţioasă, herpes,

  image

  image

  psioriazis, acnee, candidoza, dermatita periorală,etc), a părului și a scalpului (de ex. favus, surface trichophoria, trichoforă superficială, microsporia, matreata si seboreea, Psoriazisul scalpului, eczema seboreica, foliculita, pediculoza)

  3. Igiena si sanitatie

  1

  Cursantul trebuie să cunoască regulile pentru menținerea igienei personale, menținerea igienei la locul de muncă, practicile de sterilizare / dezinfectare / curățarea instrumentelor și echipamentelor.  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT  Cursantul trebuie să cunoască agenți de curățare și dezinfectare pentru diferite instrumente și suprafețe de lucru.

  Cursantul trebuie să facă diferența între instrumentele refolosibile și cele de unică folosință. Cursantul trebuie să știe să aplice proceduri de control al infecțiilor.

  Cursantul trebuie să știe să depoziteze corect produsele sterilizate/ dezinfectate / curǎțate

  Cursantul trebuie să cunoască regulile de eliminare a deșeurilor.


  4. Riscurile generate de procedurile applicate si masuri de siguranta


  1

  Cursantul trebuie să identifice pericolele (precum, cele chimice, fizice, electrice și de infectare) și să evalueze riscurile procedurilor

  Cursantul trebuie să cunoască măsurile de control, precauțiile de siguranță și echipamentele de protecție atunci când este cazul

  image

  image

  Cursantul trebuie să știe să ȋnțeleagǎ conținutul unei etichete şi sǎ urmǎreascǎ instrucțiunile producătorului (inclusiv, condițiile de utilizare și avertismentele obligatorii pentru unele categorii de produse cosmetice)

  5. Masuri de prim-ajutor

  1

  Cursantul trebuie să cunoască masuri de prim ajutor in caz de arsuri usoare, opăriri, tǎieturi, clătirea ochilor in caz de contact cu substanțe chimice, sângerǎri


  6. Cerințele legilor și reglementărilor obligatorii pentru furnizorii de servicii


  1

  Cursantul trebuie sa cunoasca urmatoarele dispozitii:

  Ordinul Nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală

  REGULAMENTUL (CE) NR. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL

  CONSILIULUI din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice

  ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

  Aceasta tema se completeaza in masura adoptarii legislatiei conexe procedurilor de manichiura și pedichiura


  7. Testare finala


  2

  Evaluarea cunoştinţelor dobândite la curs se va face pe baza unui test grilă generat aleator dintr-un set intocmit de furnizorul de instruire, care conţine întrebări din toată materia predată

  Cursantul trebuie sa raspunda corect la cel putin 2/3 din intrebari pentru a putea fi inscris la examenul prevazut la art. 6 alin. (1) din prezenta metodologie

  39

  40

  Modulul nr. 5 – Nivelul II

  Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de manichiură şi pedichiură  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT

  1. Anatomia pielii și a unghiilor - noțiuni generale

  1

  Cursantul trebuie să cunoasca structura unghiilor, să descrie diferitele straturi de piele și modul în care aceasta au rol în procedurile aplicate unghiilor.să explice procesul de creștere a unghiilor


  2. Boli ale pielii (inclusiv, alergii) si unghiilor - noțiuni generale


  1

  Cursantul trebuie să cunoasca si sa poata enumera şi caracteriza patologiile comune ale unghiilor (de ex. paronichia, infecții bacteriene Pseudomonas, onicomicoza, pecinginea, onychatrophia, onicorexis, onychauxis, unghiile fragile) si ale pielii (de ex. impetigo, intertrigo, furunculoza, foliculita,

  erizipelul, ectima, celulita infectioasa, herpes, psioriazis, acnee, candidoza, dermatita periorală, etc.)

  Cursantul trebuie săştie contraindicațiile și procedurile care afectează sau restricționează serviciile de manichiură/pedichiura


  3. Igiena si sanitatie


  1

  Cursantul trebuie să cunoască regulile pentru menținerea igienei personale, menținerea igienei la locul de muncă, sterilizarea / dezinfectarea / curățarea instrumentelor și aechipamentelor.

  Cursantul trebuie să cunoască agenți de curățare și dezinfectare pentru diferite instrumente și suprafețe de lucru.

  Cursantul trebuie să facă diferența între instrumentele refolosibile și cele de unică folosință. Cursantul trebuie să știe să aplice proceduri de control al infecțiilor.

  Cursantul trebuie să știe să depoziteze corect produsele sterilizate/ dezinfectate / curǎțate

  Cursantul trebuie să cunoască regulile de eliminare a deșeurilor.


  4. Riscurile generate de procedurile aplicate


  1

  Cursantul trebuie să identifice pericolele (precum, cele chimice, fizice, electrice și de infectare) și să evalueze riscurile procedurilor

  Cursantul trebuie să cunoască măsurile de control, precauțiile de siguranță și echipamentele de protecție atunci când este cazul

  image

  image

  Cursantul trebuie să știe să ȋnțelegǎ conținutul unei etichete şi sǎ urmǎreascǎ instrucțiunile producătorului (inclusiv, condițiile de utilizare și avertismentele obligatorii pentru unele categorii de produse cosmetice)

  5. Masuri de prim-ajutor

  1

  Cursantul trebuie să poatǎoferi asistență imediatăîn cazuri de afectare a sănătatii, cauzate de servicii prestate (precum, sângerǎri)

  6. Cerințele legilor și reglementărilor obligatorii pentru furnizorii de servicii


  1

  Cursantul trebuie sa cunoasca urmatoarele dispozitii:

  Ordinui Nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT  REGULAMENTUL (CE) NR. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL

  CONSILIULUI din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice

  ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

  Aceasta tema se completeaza in masura adoptarii legislatiei conexe procedurilor de manichiura și pedichiura


  7. Testare finala


  2

  Evaluarea cunoştinţelor dobândite la curs se va face pe baza unui test grilă generat aleator dintr-un set intocmit de furnizorul de instruire, care conţine întrebări din toată materia predată

  Cursantul trebuie sa raspunda corect la cel putin 2/3 din intrebari pentru a putea fi inscris la examenul prevazut la art. 6 alin. (1) din prezenta metodologie


  Modulul nr. 5 – Nivelul III

  41

  Instruirea personalului din unităţi care presteazăservicii de piercing, tatuaj, micropigmentare  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT


  1. Anatomia și fiziologia omului - noțiuni generale


  1

  Cursantul trebuie să posede cunoştințe minime despre sistemul osos și muscular, sistemul circulator și limfatic, sistemul nervos precum și funcțiile acestora

  Cursantul trebuie să posede cunoştințe despre situaţiile contraindicate în care procedura poate avea efecte negative asupra sănătăţii clientului.

  2. Dermatologie - - noțiuni generale


  1

  Cursantul trebuie să posede cunoştințe minime despre compoziția, structura, funcțiile și bolile pielii.

  Cursantul trebuie sǎ fie capabil sǎ recunoacǎ și sǎ gestioneze contraindicațiile și efectele adverse ale procedurii  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT


  3. Alergii


  1

  Cursantul trebuie să posede cunoştințe minime despre aspectul si cauzele eczemei (dermatita atopica), a urticariei, a dermatitei de contact si relația lor cu procedura de piercing, tatuaj, micropigmentare


  4. Bolile infecțioase și riscul acestora în timpul prestării serviciilor


  1

  Cursantul trebuie să posede notiuni de baza pentru controlul infecțiilor, agenții patogeni care se transmit prin sânge, “lanțul infecției”, sa identifice bolile care se transmit prin sânge (precum, HIV și SIDA, virusurile hepatitei B şi C)

  Cursantul trebuie sǎ cunoascǎ riscurile infecțiilor la locul de muncă (cǎi de transmitere, determinanți, contaminarea ȋncrucişatǎ)

  5. Măsuri pentru reducerea riscului de infecție


  1

  Cursantul trebuie să posede noțiuni complete despre igiena personală (cerințe pentru îmbrăcămintea și utilizarea mănușilor), metode de spălare și dezinfectare a mâinilor, dezinfectarea și sterilizarea accesoriilor de lucru, întreținerea spațiilor și echipamente care furnizeazǎ servicii

  6. Materiale si instrumente și cerințe de siguranță ale acestora


  1

  Cursantul trebuie să fie capabil să interpreteze informațiile din etichete și din specificațiile substantelor/amestecurilor pe care le foloseste, să le raporteze la particularitǎțile clientului, sǎ cunoascǎ modalitatea de întreținere a instrumentelor, condiții de aplicare si legislatia privind siguranta acestora

  7. Grupuri populaționale de risc

  1

  Cursantul trebuie să identifice grupurile de risc și contraindicațiile de prestare a serviciilor de tatuaj, micropigmentare și piercing, complicații și prevenirea acestora

  8. Masuri de prim-ajutor

  1

  Cursantul trebuie să poatǎoferi asistență imediatăîn cazuri de afectare a sănătatii, cauzate de servicii de tatuaj, micropigmentare și piercing


  9. Cerințele legilor și reglementărilor obligatorii pentru furnizorii de servicii de tatuaj, micropigmentare și piercing


  1

  Cursantul trebuie sa cunoasca urmatoarele dispozitii:

  Ordinui Nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală

  Rezoluția Consiliului Europei ResAP (2008) privind cerințele și criteriile pentru siguranța tatuajelor și a machiajului permanent

  REGULAMENTUL (CE) NR. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL

  CONSILIULUI din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice

  ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

  Aceasta tema se completeaza in masura adoptarii legislatiei conexe procedurilor de tatuaj, micropigmentare și piercing

  42  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT


  10. Cerințe și noțiuni de curățenie, dezinfecție


  1

  Cursantul trebuie:

  să aibă noțiuni de igiena mediului, curațenie și dezinfecție a aparaturii și echipamentelor cu care lucrează să sties ă utilizeze aparatura de sterilizare

  să stie care substante biocide trebuie utilizate pentru curățenie și dezinfecție

  să stie cum să utilizeze și dezinfecteze echipamnetul moale după fiecare client în situația în care nu are echipament de unică folosință

  să fie capabil să aplice procedurile corecte de igiena mainii inaite de aplicarea tatuajului/piececingului

  să sties să utilizeze instrumentarul de unică folosință care nu va fi reutilizat

  să stie cum și in ce situație instrumentarul poate fi reutilizat precum și metoda de sterilzare și depozitare a acestuia


  11. Testare finala


  2

  Evaluarea cunoştinţelor dobândite la curs se va face pe baza unui test grilă generat aleator dintr-un set intocmit de furnizorul de instruire, care conţine întrebări din toată materia predată

  Cursantul trebuie sa raspunda corect la cel putin 2/3 din intrebari pentru a putea fi inscris la examenul prevazut la art. 6 alin. (1) din prezenta metodologie


  Modulul nr. 6

  Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare

  Acest modul cuprinde 2 niveluri de instruire alocate corespunzător responsabiliățtilor postului ocupat de personal ce urmează a fi instruit

  Modulul nr. 6 – Nivelul I

  43

  Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de dezinfecţie  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT

  1. Agenţi patogeni, căile de transmitereale bolilor infecţioase

  1

  Cursantul trebuie să-şi însuşească noţiuni de bază despre tipurile de agenţi patogeni (virusuri, bacterii, fungi, paraziţi), căile de transmitere ale bolilor infecţioase- calea directă (contact de imediată vecinătate, contact fizic,  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT  transplacentar, transfuzii de sânge, transplante) şi calea indirectă (prin elemente de mediu extern-apă, aer, sol, aliment, mâini, obiecte, instrumentar, vectori): aerogenă (gripa, virozele respiratorii, tuberculoza pulmonara, varicela, rujeola,difteria, tusea convulsiva, pneumoniile), hidrică (holera, febra tifoidă, dizenteria, hepatitele acute virale, leptospiroze, parazitoze), prin solul contaminat (tetanos, antrax, botulism), prin alimente (toxiinfectie alimentară, holeră, trichineloză, salmoneloze, lambliază etc.), prin obiecte (hepatite virale, scabie, pediculoză, viroze), prin mâini murdare (dizenterie, febră tifoidă, hepatite virale, infecţii cu poartă de intrare respiratorie.


  2. Grupe de vectori și riscul lor pentru sănătate


  1

  Cursantul trebuie să cunoască tipurile de vectori: vectori pasivi- care vehiculează germenii în mod mecanic, fără să le fie gazde sau loc de multiplicare (muştele, gândacii de bucătărie, furnicile) şi care pot transmite dizenterie, salmoneloze, holeră, stafilococii, geohelminţiaze); vectori activi hematofagi- care sunt gazde intermediare în care germenii îşi desfăşoară ciclul de dezvoltare (păduchi, purici, ţânţari, căpuşe etc), care pot transmite rickettsioza, malaria, encefalitele virale (ex. West-Nile, de taiga).


  3. Noţiuni generale despre curăţenie şi dezinfecţie, importanţa acestora


  1

  Cursantul trebuie să cunoască importanţa acestora pentru sănătatea publică

  Cursantul trebuie să cunoască noţiuni generale, definiţiile curățării, dezinfecției și sterilizării conform ord. nr. 961/2016 al MS şi ord. 119/2014 al MS

  Să cunoască care sunt și modul de aplicare a precauțiunilor standard si specific

  Să cunoască care este atitudinea în situația unui accident de expunere la produse biologice


  4. Curăţenie, dezinfecţie, sterilizare- tehnici de aplicare


  1

  Cursantul trebuie să cunoască regulile fundamentale care trebuie respectate în utilizarea produselor folosite în activitatea de curățare (detergenţi), modul de lucru, programul de curățare- urmărire şi control, depozitarea produselor și a ustensilelor necesare efectuării curăţeniei aflate în stoc

  Cursantul trebuie să cunoască regulile de întreținere, curățare și dezinfecție a ustensilelor

  Cursantul trebuie să cunoască tipurile de dezinfecţie- prin căldură uscată (flambarea, incinerarea), prin căldură umedă, cu raze ultraviolete, prin mijloace chimice (produse biocide)

  Cursantul trebuie să cunoască tipurile de produse biocide utilizate pentru dezinfecție, care se încadrează în grupa principală I, tip de produs 1, 2, 4 conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide Cursantul trebuie să cunoască nivelurile de dezinfecție- scăzut, intermediar şi înalt, criteriile de alegere, de utilizare și de păstrare corectă a produselor antiseptice, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc,regulile generale de practică ale dezinfecției

  Cursantul trebuie să cunoască metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat (conform anexei 4 la ordinul nr. 961/2016 al MS).


  5. Particularități ale serviciilor de curăţenie şi dezinfecţie în unităţile medicale


  1

  Cursantul trebuie să cunoască definiţiile: curăţare, dezinfecţie, produse biocide utilizate în domeniul medical pentru dezinfecție (tip de produs 1, 2, 4)

  Cursantul trebuie să cunoască dispozitivele medicale utilizate în procedura de dezinfecție

  Cursantul trebuie să cunoască reguli fundamentale care trebuie respectate în utilizarea produselor folosite în activitatea de curățare, programul de curățare- urmărire şi control

  44  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT  Cursantul trebuie să cunoască condiţiile de depozitare- depozitarea produselor și a ustensilelor necesare efectuării curățeniei aflate în stoc, în unitatea sanitară- spaţiul central- condiţii, spațiul de depozitare și pregătire din secții/compartimente- condiţii, spațiul de depozitare/dezinfecție a ustensilelor și materialelor utilizate din secții/compartimente- condiţii

  Cursantul trebuie să aibă noțiuni privind nivelurile de dezinfecție- și unde cand si cum se aplică ( de nivel înalt/intermediar (mediu)/scăzut,etapele dezinfecției de tip înalt aplicate instrumentarului care nu suportă autoclavarea)

  Cursantul trebuie să cunoască modul de consemnare a acesti activităși în Registrului de dezinfecție înaltă a instrumentarului (pentru înregistrarea Procedurilor de dezinfecție înaltă a dispozitivelor medicale termosensibile), Trebuie să cunoască procedurile de colectare, transport, decontaminare a instrumentarului murder ș curat Proceduriel de aplicare a precautiunilor standard care trebuie respectate, precum si precautiunile specific in situatiile in care se impun

  Cursantul trebuie să cunoască clasificarea zonelor din unitatea spitaliceasca și clasificarea suprafeţelor,

  instrumentarului şi echipamentelor- critice, semicritice, noncritice, precum și procedurile specific de curatare si Trebuie să aibă notiuni privind utilizarea produselor biocide


  6. Sterilizarea


  1

  Cursantul trebuie să cunoască principiile sterilizarii in unitatile sanitare și aplicat pentru unitatea in care isi va desfasura activitatea.

  Să aibă noșiuni privind metodele de sterilizare în unităţi de asistenţă medicală- metode fizice (abur sub presiune), precum, metode fizico-chimice

  Cursantul trebuie să aibă cunoștințe privind aparatura utilizată mecanismul de funcționare și evaluare a calității sterilizării (valorile de siguranță pentru eficacitatea sterilizării în funcție de aparat: presiunea, temperatura și timpul de sterilizare, parametri de control ai sterilizării- cu indicatori fizico-chimici şi indicatori biologici Cursantul trebuie să cunoască modul de completare a Registrului de evidență a sterilizării

  Cursantul trebuie să aibă de interpretare pentru noțiuni privind evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie: controlul sterilității materialelor; controlul aeromicroflorei; controlul microbiologic al suprafeţelor; controlul bacteriologic al probelor de pe tegumente ( de ce cand si cum se aplica)

  Trebuie să cunoască și să fie capabil să aplice precauțiunile standard și specifice


  7. Testarea finală


  2

  Evaluarea cunoştinţelor dobândite la curs se va face pe baza unui test grilă generat aleator dintr-un set intocmit de furnizorul de instruire, care conţine întrebări din toată materia predată

  Cursantul trebuie sa răspundă corect la cel puţin 2/3 din întrebări pentru a putea fi înscris la examenul prevăzut în ordin

  45

  46

  Modulul nr. 6 – Nivelul II

  Instruirea personalului din unităţi care prestează servicii de dezinsectie şi deratizare  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT

  1. Identificarea dăunătorului

  1

  Cursantul trebuie să identifice tipul dăunătorului, să evalueze condițiile de mediu, să identifice nivelul de activitate, locația adǎposturilor dăunătorilor și nivelul infestării


  2. Alegerea pesticidelor și a echipamentelor de aplicare, utilizarea și întreținerea acestora


  1

  Cursantul trebuie să poată determina modalitatea cea mai relevantă, eficientă din punct de vedere al costurilor și acceptabilă pentru client, care implică cel mai mic nivel de risc pentru client, operator și mediu și să se asigure că echipamentul de aplicare ales este adecvat acestei utilizări.

  Cursantul trebuie să se asigure că produsul biocid selectat este adecvat, autorizat/avizat pentru dăunătorul identificat și domeniul de utilizare și corespunde metodei de combatere a dăunătorilor.

  Cursantul trebuie să demonstreze că poate intreține echipamentul pe care il foloseste și îl poate utiliza potrivit modului pentru care a fost proiectat


  3. Înțelegerea etichetelor, a rezumatului privind caracteriticile produsului (prospectul) și a fisei cu date de Securitate (FDS)


  1

  Cursantul trebuie să poată interpreta cu exactitate informațiile furnizate de FDS, în raport cu o situație data.

  Cursantul trebuie să fie capabil să interpreteze informațiile de pe etichete și să le raporteze la responsabilitatile postului de muncă, adică trebuie să selecteze echipamentul de protecție personalǎ (EPP) adecvat, să utilizeze corect metoda pentru prepararea diluțiilor de lucru, să aplice biocidele în modul prescris și să identifice procedura corecta in caz de imprastiere accidentalǎ sau metodele de eliminare a resturilor de produs si a ambalajelor golite.

  Cursantul trebuie să poată ȋnțelege instrucțiuni și proceduri actualizate pentru toate biocidele și echipamentele utilizate (atât dispozițiile legale, cât și instrucțiunile producătorului) și să interpreteze cu exactitate informațiile furnizate în raport cu o situație


  4. Alegerea și utilizarea EPP


  1

  Cursantul trebuie să se asigure cǎ PPE sunt menținute în stare sigură și curată, în conformitate cu legislația relevantă și procedurile stabilite de firma prestatoare.

  Cursantul trebuie să demonstreze o alegere corectă si corespunzătoare a EPP și să știe să depoziteze și să întrețină acest echipament pentru a reduce riscul de expunere și contaminare pentru el însuși

  5. Pregătirea, manipularea și aplicarea produselor biocide


  1

  Cursantul trebuie să poată determina pericolele asociate cu aplicarea biocidelor, sǎ selecteze echipamentele corecte pentru a reduce riscul și sǎ ştie sǎ utilizeze echipamentele în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Aceasta se referă la interpretarea corectă a FDS și a etichetei biocidului.  TEMA

  NR. MINIM DE ORE


  OBIECTIV / REZULTAT  Cursantul trebuie să ştie să pregateasca în siguranță produsele biocide, respectând cu strictețe instrucțiunile producătorului, folosind EPP adecvate și într-o locație adecvată pentru a reduce riscul de expunere și contaminare.

  Cursantul trebuie să poată determina cu exactitate substanțele chimice și metoda corectă de aplicare în conformitate cu instrucțiunile producătorului, și cerințele legislative. Cursantul trebuie să poată reduce la minimum contaminarea zonelor care nu sunt tratate și să dipună măsuri de control a locului până când zona este potrivită pentru reutilizare. Cursantul trebuie să răspundă ȋn situații de urgență în conformitate cu legislația relevantă, și cu informațiile din FDS

  Cursantul trebuie aleagǎ tratamentul şi produsele biocide ținând cont de particularitǎțile, siguranța şi condițiile speciale ale locurilor/spațiilor unde presteazǎ serviciul DDD.

  6. Gestionarea deversărilor accidentale


  1

  Cursantul trebuie să poată evalua riscul prezentat in caz de deversare accidental și să intreprinda masurile adecvate de oprire/eliminare a imprastierilor. Toate deversările accidentale trebuie să fie documentate, eliminate în siguranță de la fața locului în conformitate cu legislația relevantă.


  7. Testare finala


  2

  Evaluarea cunoştinţelor dobândite la curs se va face pe baza unui test grilă generat aleator dintr-un set intocmit de furnizorul de instruire, care conţine întrebări din toată materia predată

  Cursantul trebuie sa raspunda corect la cel putin 2/3 din intrebari pentru a putea fi inscris la examenul prevazut la art. 6 alin. (1) din prezenta metodologie

  47