HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 31 august 2022pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 6 septembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre reprezintă cadrul legal privind modul de organizare și desfășurare a activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, de către următoarele entități:a) casele de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică.(2) Dreptul de organizare și desfășurare a activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, se acordă entităților prevăzute la alin. (1), pe bază de autorizație și, respectiv, scrisoare de atribuire a codului statistic, documente care sunt exploatate în mod direct de deținătorul acestora.(3) Modelul autorizației, respectiv al scrisorii de atribuire a codului statistic se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 60 de zile calendaristice de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Autorizarea entităților prevăzute la alin. (1) și înregistrarea punctelor de schimb valutar se realizează de către Ministerul Finanțelor, prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisie. Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor, denumită în continuare direcție de specialitate.(5) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile Comisiei se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 60 de zile calendaristice de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.(6) Răspunderea pentru desfășurarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, în condițiile prezentei hotărâri, revine în totalitate entităților care dețin autorizație de organizare a respectivelor activități.(7) Este interzisă desfășurarea activității de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar de către entitățile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) procesul de autorizare și atribuire a codului statistic - eliberarea autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, precum și a cel puțin unei scrisori de atribuire a codului statistic pentru desfășurarea acestor activități de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1);b) autorizație - documentul nominal și limitat în timp în baza căruia entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) au dreptul să organizeze activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie;c) procesul de înregistrare a punctelor de schimb valutar - eliberarea scrisorii de atribuire a codului statistic pentru fiecare punct de schimb valutar în parte;d) scrisoare de atribuire a codului statistic - documentul nominal și limitat în timp în baza căruia entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) au dreptul să desfășoare în mod direct activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz;e) cod statistic - codul de identificare al entităților prevăzute la art. 1 alin. (1). Codul statistic se atribuie de către Comisie atât entității, cât și fiecărui punct de schimb valutar;f) punct de schimb valutar - spațiul cu acces public direct, delimitat complet prin pereți de oricare alte activități, unde se desfășoară efectiv numai activitățile prevăzute de prezenta hotărâre;g) recepția structurii de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică - punctul de schimb valutar în care entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) desfășoară activitățile prevăzute de prezenta hotărâre;h) acționar semnificativ - acționarul definit la art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Codul statistic care se atribuie entității se compune din patru caractere, un caracter alfabetic, S pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și M pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), urmat de trei caractere numerice.(3) Codul statistic care se atribuie punctului de schimb valutar, de forma XXXX.XX.XXX.XX, se compune din 4 secvențe, după cum urmează:a) prima secvență de 4 caractere alfanumerice reprezintă codul statistic al entității;b) a doua secvență, de două caractere numerice, reprezintă codul județului în care își are sediul social entitatea;c) a treia secvență, de trei caractere numerice, reprezintă numărul acordat punctului de schimb valutar;d) a patra secvență, de două caractere numerice, reprezintă codul județului în care se află amplasat punctul de schimb valutar.  +  Articolul 3(1) Comisia aprobă solicitările entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) privind autorizarea acestora pentru organizarea și desfășurarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, în condițiile prezentei hotărâri.(2) Autorizația se eliberează entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) care îndeplinesc condițiile pentru organizarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, și este valabilă 5 ani de la data acordării.(3) Scrisoarea de atribuire a codului statistic se eliberează pentru fiecare punct de schimb valutar în parte și este valabilă de la data acordării până la finalul perioadei de valabilitate a autorizației deținute de entitate la momentul eliberării respectivei scrisori de atribuire a codului statistic.(4) Prin data acordării se înțelege data de întâi a lunii următoare celei în care s-a aprobat documentația depusă de entitate pentru eliberarea autorizației și/sau a scrisorii de atribuire a codului statistic.(5) În situația în care entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) dețin autorizație pentru activitatea de schimb valutar și solicită autorizarea și pentru activitatea de încasare a cecurilor de călătorie, Comisia verifică îndeplinirea condițiilor de acordare și emite o autorizație cu același termen de valabilitate pe care înscrie, sub denumirea „Autorizație“, cuvântul „modificare“, iar la enumerarea activităților autorizate înscrie și activitatea de încasare a cecurilor de călătorie.  +  Articolul 4(1) Cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației, prevăzută la art. 3 alin. (2), entitățile care doresc continuarea activității depun la Ministerul Finanțelor, în atenția Comisiei, o cerere de reautorizare și de înregistrare a punctelor de schimb valutar, însoțită de documentația aferentă, completă, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.(2) În situația prevăzută la alin. (1), perioada de valabilitate a autorizației se prelungește până la data soluționării cererii de reautorizare.(3) În situația în care entitatea nu solicită reautorizarea sau cererea de reautorizare a acesteia este respinsă de către Comisie, dreptul de a efectua operațiuni de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, obținut în baza autorizației respective încetează la momentul expirării valabilității acesteia.  +  Articolul 5(1) Pentru a solicita autorizarea, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;b) administratorul/administratorii entității nu se află în stare de incompatibilitate conform legii;c) acționarii semnificativi/asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, precum și administratorii sau reprezentanții legali ai entității nu au deținut/dețin calitatea de acționari/asociați, precum și de administratori ori reprezentanți legali la entități care au desfășurat/desfășoară activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, fără autorizație/ scrisoare de atribuire a codului statistic, după caz, în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare;d) să identifice punctual administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin întrun procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, persoanele care sunt beneficiarii reali ai acestor entități în sensul Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele care dețin o funcție de conducere în cadrul entității care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ sunt persoane juridice, este necesară identificarea inclusiv a persoanelor fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect;e) au depus cerere pentru înregistrarea a cel puțin unui punct de schimb valutar, respectiv pentru obținerea scrisorii de atribuire a codului statistic/codurilor statistice, după caz;f) să nu înregistreze obligații de plată restante la bugetul general consolidat, așa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;g) reprezentanții legali, administratorii, acționarii semnificativi sau asociații entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ nu au fost condamnați pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ sunt persoane juridice, această condiție trebuie îndeplinită inclusiv de persoanele fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect;h) persoanele care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și persoanele care sunt beneficiarii reali ai acestor entități în sensul Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, sunt persoane potrivite și competente, care pot proteja entitățile respective împotriva utilizării lor abuzive în scopuri infracționale și nu au fost condamnate pe plan intern sau internațional pentru infracțiunile prevăzute la lit. g);i) acționarii semnificativi/asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, precum și administratorii sau reprezentanții legali ai entității nu au deținut/nu dețin calitatea de acționari/asociați, precum și de administratori ori reprezentanți legali ai unei entități a cărei autorizație de schimb valutar a fost anulată sau revocată de Comisie din motive imputabile acesteia în ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani începe să curgă de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au rămas definitivă/ definitive în sistemul căilor de atac prevăzute de lege;j) entitatea, asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, acționarii semnificativi, administratorii și reprezentanții legali ai acesteia nu au înscrise informații în cazierul fiscal.(2) În situația în care entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) doresc să desfășoare și activitatea de încasare a cecurilor de călătorie, acestea trebuie să dovedească faptul că pot derula și operațiuni cu cecuri de călătorie.(3) Pentru a solicita autorizarea, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) trebuie să îndeplinească, pe lângă condițiile prevăzute la alin. (1), și următoarele condiții:a) existența ca obiect principal de activitate a schimbului valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare - activități ale birourilor de schimb valutar. Activitățile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii - furnizarea de servicii de remitere de bani în numele și pe seama unei instituții de plată sau instituții emitente de monedă electronică;b) existența unui capital social, subscris și vărsat, de minimum 350.000 lei.(4) Pentru a solicita autorizarea, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) trebuie să îndeplinească, pe lângă condițiile prevăzute la alin. (1), și următoarele condiții:a) existența în obiectul de activitate a operațiunilor de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz;b) să dovedească, cu certificatul de clasificare, apartenența la categoria entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică.(5) În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (1) lit. f) se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de către direcția de specialitate, inclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță, certificatul de atestare fiscală al operatorului economic, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante existente în evidențele fiscale.(6) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. g) și alin. (8) lit. f) se solicită de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate, potrivit legii, extrasul de pe cazierul judiciar, numai în baza consimțământului expres, exprimat în scris, al persoanelor supuse verificării specifice. Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. h) se face în baza declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. g), precum și în baza extrasului de pe cazierul judiciar, solicitat de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate, potrivit legii.(7) Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (1) lit. j) se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate în baza accesului direct la informațiile privind cazierul fiscal al entității, asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, acționarilor semnificativi, administratorilor și reprezentanților legali ai entității care solicită autorizarea, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de Ministerul Finanțelor, prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(8) Pentru a solicita eliberarea scrisorii de atribuire a codului statistic, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) dețin autorizație sau au solicitat obținerea autorizației;b) spațiul în care urmează să desfășoare activitatea de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, este înregistrat ca punct de lucru al entității la Oficiul Național al Registrului Comerțului;c) entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) dețin dreptul de proprietate sau dreptul de folosință asupra spațiului propus pentru înregistrare, spațiu care este cu acces public direct și adresă identificabilă. În situația în care entitățile dețin doar dreptul de folosință asupra spațiului, trebuie să aibă acordul persoanei care deține dreptul de proprietate cu privire la desfășurarea de activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie în spațiul respectiv, precum și cu privire la accesul organelor de control în orice moment, în punctul de schimb valutar. În situația în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință, spațiul propus trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinația de locuință;d) să facă dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului printr-o declarație notarială pe propria răspundere, pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);e) entitatea deține pentru locația în care intenționează să organizeze și să desfășoare activitatea de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, certificatul de clasificare, iar persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice deține brevetul de turism, pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b);f) persoanele angajate, care urmează să își desfășoare activitatea în punctul de schimb valutar propus, nu au fost condamnate pe plan intern sau internațional pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. g).(9) Pentru acordarea autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar, entitatea în cauză, în funcție de categoria din care face parte, este obligată să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1)-(4) și (8) și să depună o cerere, precum și documentele prevăzute la art. 6.(10) Nu se consideră obligații de plată restante cele prevăzute la art. 157 alin. (2) și (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(11) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3), alin. (4) lit. a) și alin. (8) lit. b) se solicită de către direcția de specialitate furnizarea de informații de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin serviciul Recom online.  +  Articolul 6(1) Pentru obținerea autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entității care intenționează să organizeze și să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, trebuie să depună anterior începerii activității următoarele:a) cererea entității prin care se solicită Comisiei acordarea autorizației și eliberarea scrisorii de atribuire a codului/codurilor statistic(e) aferente punctelor de schimb valutar în care intenționează să organizeze și să desfășoare activitatea, precum și opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea redactată și dactilografiată în limba română, semnată de către administratorul/reprezentantul legal al entității, conține adresa completă, respectiv județ, localitate, stradă, număr, cod poștal, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, atât a sediului social și a domiciliului fiscal al entității, acolo unde este cazul, cât și a punctului/punctelor de lucru al/ale entității. Totodată, cererea conține și datele de contact ale entității, respectiv număr de telefon, fax, adresă de e-mail pentru corespondența în format electronic;b) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie;c) declarația pe propria răspundere a fiecărui acționar semnificativ/asociat care deține părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, precum și a fiecărui administrator sau reprezentant legal al entității din care să rezulte că nu au deținut/nu dețin calitatea de acționari/asociați, de administratori ori reprezentanți legali la entități care au desfășurat/desfășoară activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, fără autorizație/cod statistic în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare;d) consimțământul expres, exprimat în scris, al fiecărei persoane pentru care se efectuează verificări specifice, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;e) declarația pe propria răspundere a administratorului sau a fiecărui administrator, după caz, din care să reiasă că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b);f) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a fiecărui reprezentant legal, după caz, din care să rezulte că entitatea nu înregistrează obligații de plată restante către bugetele locale;g) declarația pe propria răspundere a fiecărei persoane prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h), din care să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobate prin Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021;h) lista tuturor administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, a persoanelor care sunt beneficiarii reali ai acestor entități în sensul Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și a persoanelor care dețin o funcție de conducere în cadrul entității care solicită autorizarea, în vederea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d). În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Lista va fi transmisă sub formă de declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al entității, și va cuprinde datele de identificare prevăzute în documentele care atestă identitatea respectivelor persoane;i) lista personalului angajat, care își va desfășura activitatea în cadrul punctului de schimb valutar;j) documente care atestă dotările de siguranță existente în cadrul punctului de schimb valutar propus pentru înregistrare, respectiv sistemul de alarmare împotriva efracției, dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal destinat activității de schimb valutar, dotarea cu aparat de verificare a autenticității bancnotelor, precum și planul de pază al punctului de schimb valutar, atunci când este cazul, cu aprobările aferente de la autoritățile competente;k) cererea de autorizare a activității de încasare a cecurilor de călătorie, în cazul în care entitatea dorește să deruleze și operațiuni cu cecuri de călătorie.(2) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) trebuie să depună în vederea obținerii autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și următoarele documente:a) declarația prevăzută la art. 5 alin. (8) lit. d);b) dovada deținerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosință pentru spațiul respectiv, cu acces public direct și adresă identificabilă. În situația în care entitatea deține doar dreptul de folosință a spațiului se prezintă acordul persoanei care deține dreptul de proprietate, în original, din care să reiasă că este de acord cu desfășurarea de activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie în spațiul respectiv, precum și faptul că permite accesul organelor de control în punctul de schimb valutar în orice moment.(3) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) trebuie să depună în vederea obținerii autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și câte o copie a certificatului de clasificare pentru locația în care entitatea intenționează să organizeze și să desfășoare activitatea pentru care solicită autorizație/cod statistic și, respectiv, a brevetului de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă.(4) În situația în care pe parcursul desfășurării activității entității intervin modificări ale datelor și documentelor avute în vedere la autorizare și/sau înregistrare, aceasta depune o notificare la registratura Ministerului Finanțelor, în atenția Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării modificării ce va fi însoțită obligatoriu de documentele doveditoare.(5) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. k) este obligatoriu însoțită de următoarele documente:a) contractul încheiat de entitate cu o instituție de credit autorizată să funcționeze în România, care este agent al unei entități emitente de cecuri de călătorie sau este ea însăși emitentă de cecuri de călătorie;b) normele și procedurile interne de lucru privind derularea operațiunilor de încasare, depozitare și decontare a cecurilor de călătorie;c) declarația pe propria răspundere a administratorilor/ reprezentanților legali ai entității, din care să rezulte faptul că entitatea dispune de mijloacele și tehnicile necesare desfășurării în condiții corespunzătoare și de siguranță a operațiunilor cu cecuri de călătorie.  +  Articolul 7Pentru obținerea codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar al unei entități autorizate, administratorul/reprezentantul legal al entității trebuie să depună anterior începerii activității următoarele documente necesare:a) pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), d), i) și j) și alin. (2);b) pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), d), i) și j) și alin. (3).  +  Articolul 8(1) Documentația necesară pentru obținerea autorizației/scrisorii de atribuire a codului statistic se depune utilizând una dintre următoarele modalități:a) la registratura Ministerului Finanțelor;b) prin poștă;c) prin intermediul poștei electronice, la adresele de e-mail indicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, scanată și semnată electronic de către administratorul/reprezentantul legal al entității.(2) În situația în care este necesară completarea documentației transmise, reprezentanții direcției de specialitate pot coresponda cu entitățile în cauză, utilizând adresele de e-mail indicate de entitate în cererea prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a).(3) Toate documentele care se depun în copie de către o entitate, în vederea obținerii autorizației sau înregistrării punctelor de schimb valutar, se certifică pentru conformitate cu originalul de către reprezentatul legal al entității.  +  Articolul 9(1) Nu pot fi înființate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioșcuri, containere, alte construcții similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinație de locuință și nici în spații fără acces public direct. În situația în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință, spațiul propus trebuie să fie situat la parterul acestora și să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinația de locuință.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pot fi înființate puncte de schimb valutar amplasate în chioșcuri, containere sau alte construcții similare, în punctele de trecere a frontierei.  +  Articolul 10(1) În situația în care entitățile înființează mai multe puncte de schimb valutar la aceeași adresă, cererea de înregistrare a codului statistic se face pentru fiecare punct de schimb valutar în parte, cu specificarea amplasării acestuia față de anumite repere fixe existente la adresa la care se solicită autorizarea punctului de schimb valutar.(2) În spațiul punctului de schimb valutar pot funcționa mai multe ghișee ale aceleiași entități.(3) În cazul caselor de schimb valutar, în spațiul punctului de schimb valutar nu poate funcționa mai mult de o entitate și nu pot fi desfășurate alte activități, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), nici de către entitatea autorizată și nici de către alte persoane fizice ori juridice.  +  Articolul 11(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) pot desfășura activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie numai prin intermediul și în incinta punctelor de schimb valutar.(2) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) pot desfășura operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie la recepția structurii de primire turistice, care este considerată în înțelesul prezentei hotărâri punct de schimb valutar.  +  Articolul 12Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot începe desfășurarea activității dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) dețin autorizație și, respectiv, scrisoare de atribuire a codului statistic, eliberate de către Comisie;b) au înscris codul statistic pe ștampila punctului de schimb valutar.  +  Articolul 13Operațiunile de vânzare/cumpărare de valută pentru persoane fizice se realizează în mod exclusiv pe bază de act de identitate sau, după caz, pe bază de document care atestă identitatea persoanei și care permite potrivit legii intrarea și/sau șederea pe teritoriul României, eliberat potrivit prevederilor legale în vigoare, aflat în termenul de valabilitate.  +  Articolul 14Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) stabilesc în mod liber cursurile de schimb valutar, atât cele de cumpărare, cât și cele de vânzare, după caz.  +  Articolul 15Entitățile sunt obligate să afișeze autorizația și scrisoarea de atribuire a codului statistic, în copie, într-un loc vizibil, situat în cadrul fiecărui punct de schimb valutar. Originalul scrisorii de atribuire a codului statistic se păstrează prin grija entității la punctul de schimb valutar, iar autorizația, în original, se păstrează la domiciliul fiscal declarat. Acestea sunt prezentate organelor de control abilitate conform legii, la solicitarea acestora.  +  Articolul 16Listele cursurilor de schimb valutar de vânzare/ cumpărare, pentru valutele cotate și necotate, semnate și ștampilate de persoanele împuternicite de conducerea entităților care desfășoară activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, precum și comisionul practicat sunt afișate la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, iar la sfârșitul zilei de lucru listele cursurilor de schimb valutar sunt anexate la registrul tranzacțiilor.  +  Articolul 17(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) emit bonuri fiscale pentru activitatea de schimb valutar, potrivit prevederilor Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pe perioada în care aparatele de marcat electronice fiscale nu funcționează din cauze obiective, respectiv în situația defectării acestora sau a întreruperii curentului electric, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) emit, prin oricare mijloace de editare, buletine de schimb valutar. La remedierea defecțiunii, buletinele de schimb valutar se preiau în memoria aparatelor de marcat electronice fiscale, cu înscrierea pe buletinele de schimb valutar a mențiunii „preluat în baza de date“.(3) Buletinele de schimb valutar sunt documente cu regim intern de tipărire și numerotare și se întocmesc în două exemplare, un exemplar fiind înmânat clientului, iar al doilea exemplar fiind atașat la registrul tranzacțiilor.(4) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) aplică proceduri proprii de stabilire și/sau alocare de numere aferente buletinelor de schimb valutar emise, prin care se asigură menționarea, pentru fiecare exercițiu financiar, a numărului de la care se emite primul buletin de schimb valutar.(5) Buletinele de schimb valutar nu sunt formulare tipizate, fiecare entitate prevăzută la art. 1 alin. (1) poate să își stabilească regimul de tipărire sau editare, după caz, precum și modelul acestora, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4), (6) și (7), după caz.(6) Pentru fiecare operațiune se emit bonuri fiscale specifice activității de schimb valutar sau buletine de schimb valutar, după caz, cu respectarea conținutului minim de informații prevăzut de Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Buletinele de schimb valutar se semnează și se ștampilează, de către emitent, cu ștampila punctului de schimb valutar. La solicitarea clientului, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) au obligația să înscrie pe versoul bonului fiscal emis pentru activitatea de schimb valutar sau al buletinului de schimb valutar, după caz, seriile și numerele bancnotelor vândute acestuia. Certificarea datelor înscrise pe versoul bonului fiscal sau al buletinului de schimb valutar, după caz, se face prin semnarea și ștampilarea, de către emitent, cu ștampila punctului de schimb valutar.  +  Articolul 18Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1), în funcție de categoria din care fac parte, au următoarele obligații:a) să țină un registru zilnic al tranzacțiilor, în care vor fi evidențiate cumpărările și vânzările de valute, pe feluri de valute, cotate și necotate, și sumele plătite/încasate sau, după caz, transferate;b) să dețină, să întrețină și să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale destinate activității de schimb valutar, precum și aparate de verificare a autenticității bancnotelor în condiții tehnice corespunzătoare, în scopul menținerii normelor și parametrilor de funcționare prevăzuți în verificările tehnice;c) să prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare, verificările tehnice ale aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activității de schimb valutar și ale aparatelor de verificare a autenticității bancnotelor sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege;d) să ia măsurile necesare pentru organizarea activității, inclusiv prin pregătirea personalului care desfășoară activitățile de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie;e) să țină un registru unic de control potrivit prevederilor Legii nr. 252/2003 privind registrul unic de control;f) să respecte programul de funcționare, care trebuie să fie afișat vizibil;g) să ia măsurile necesare pentru ca fiecare angajat din punctul de schimb valutar să dețină un ecuson pe care să fie înscrise numele și prenumele persoanei respective, precum și funcția deținută;h) să respecte și să își desfășoare activitatea privind schimbul valutar și de încasare a cecurilor de călătorie în conformitate cu prevederile și obligațiile cuprinse în Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, și în legislația subsecventă;i) să asigure la nivelul fiecărui punct de schimb valutar existența unui registru în care se înregistrează zilnic, pe bază de semnătură, banii personali pe care fiecare angajat care are acces în cadrul punctului de schimb valutar îi deține asupra sa la intrarea în incintă, conform regulamentului de ordine interioară;j) să asigure supravegherea și înregistrarea activității în fiecare punct de schimb valutar în sistem digital, în regim nonstop. Înregistrările video se realizează pe zile și se păstrează 20 de zile calendaristice, în condiții de securitate. Înregistrările trebuie să cuprindă data și ora fiecărei operațiuni de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, astfel încât să nu obstrucționeze vizibilitatea înregistrării. În cazul unor evenimente care pot constitui, potrivit legii, fapte de natură penală, personalul care își desfășoară activitatea în cadrul punctului de schimb valutar înștiințează de îndată organele de poliție. Înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de către organele de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea efectuării unor verificări. Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât să se asigure recepționarea unor imagini clare și utile privind fizionomia clientului, bancnotele și monedele utilizate, precum și documentele de identitate prezentate;k) să notifice Comisiei orice modificări intervenite în cazul schimbării administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității autorizate care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, precum și a persoanelor care dețin o funcție de conducere în cadrul entității care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ sunt persoane juridice, este obligatorie notificarea Comisiei inclusiv în legătură cu modificările legate de persoanele fizice care controlează sau dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Termenul de notificare este de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit modificările;l) să aplice procedurile de lucru stabilite pentru efectuarea schimburilor valutare.  +  Articolul 19(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) pot întrerupe temporar, în mod voluntar, activitatea la unul sau mai multe puncte de schimb valutar autorizate, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un interval de 12 luni consecutive, acestea având obligația de a notifica acest fapt direcției de specialitate cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data întreruperii activității.(2) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) care doresc să reia activitatea înainte de data notificată potrivit alin. (1) trebuie să notifice acest fapt direcției de specialitate cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de începerea activității.  +  Articolul 20(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot decide încetarea definitivă a activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie la unul, mai multe sau la toate punctele de schimb valutar organizate de către acestea.(2) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) care decid încetarea definitivă a activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, în toate punctele de schimb valutar organizate, depun la registratura Ministerului Finanțelor, în atenția Comisiei, cererea de renunțare, însoțită de motivarea acestei decizii, cu identificarea expresă a tuturor punctelor de schimb valutar care fac obiectul cererii de renunțare, scrisorile de atribuire a codurilor statistice și autorizația emisă în favoarea acesteia, în original. Decizia Comisiei referitoare la revocarea la cerere a autorizației se comunică entității solicitante, iar originalul autorizației care face obiectul deciziei, purtând mențiunea „Revocat la cerere începând cu data comunicării“, precum și scrisorile de atribuire a codurilor statistice, se păstrează la sediul Ministerului Finanțelor, la direcția de specialitate. La data comunicării deciziei devin invalide și codurile statistice aferente punctelor de schimb valutar în cauză.(3) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) care decid încetarea definitivă a activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie în unul sau mai multe puncte de schimb valutar, dar nu în toate punctele de schimb valutar organizate, depun la registratura Ministerului Finanțelor, în atenția Comisiei, atât o cerere, însoțită de motivarea deciziei, cu identificarea expresă a punctelor de schimb valutar care fac obiectul cererii, cât și scrisorile de atribuire a codurilor statistice aferente, în original. Decizia Comisiei referitoare la revocarea la cerere a scrisorii/ scrisorilor de atribuire a codului/codurilor statistic/statistice se comunică entității solicitante, iar originalul scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului/codurilor statistic/statistice care face/fac obiectul deciziei, purtând mențiunea „Revocat la cerere începând cu data comunicării“, se păstrează la sediul Ministerului Finanțelor, la direcția de specialitate. La data comunicării deciziei devin invalide codurile statistice aferente punctelor de schimb valutar în cauză.(4) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în situația în care o entitate autorizată să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie deține un singur punct de schimb valutar și decide încetarea definitivă a activității în cadrul acestuia.  +  Articolul 21Prin desfășurarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie în mod direct de către o entitate se înțelege că derularea activității, respectiv cumpărarea sau vânzarea de valute, cotate și necotate, după caz, evidențierea încasărilor și plăților, completarea documentelor aferente activității curente, încasarea cecurilor de călătorie, precum și altele asemenea, se realizează numai de personalul propriu angajat al entității, în condițiile legii. Pentru realizarea activităților conexe, respectiv organizarea activității financiar-contabile, de pază, de transport valori și altele asemenea, entitățile pot încheia contracte cu persoane fizice și/sau cu persoane juridice, după caz, în condițiile legii.  +  Articolul 22Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile legale incidente privind afișarea cursurilor de schimb valutar și a programului de funcționare, precum și cu cele privind condițiile de siguranță.  +  Articolul 23(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) pot efectua:a) cumpărare de valute, cotate și necotate, contra monedei naționale, de la persoane fizice;b) vânzare de valute, cotate și necotate, contra monedei naționale, către persoane fizice;c) încasare de cecuri de călătorie.(2) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) pot efectua:a) cumpărare de valute, cotate și necotate, contra monedei naționale, de la persoane fizice, clienți ai structurii de primire turistice;b) încasare a cecurilor de călătorie de la clienți ai structurii de primire turistice.  +  Articolul 24(1) Comisia poate dispune anularea autorizației emise în favoarea unei entități și a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia atunci când se constată că la data acordării acestora solicitanții au oferit informații incorecte sau inexacte care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea autorizației.(2) Comisia poate dispune măsura revocării autorizației emise în favoarea unei entități, în funcție de gravitatea faptelor constatate și a consecințelor ce decurg din acestea, în oricare dintre următoarele situații:a) neîndeplinirea de către entitatea în cauză a obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat, cu o întârziere mai mare de 30 de zile calendaristice de la data la care obligațiile respective sunt scadente în condițiile legii sau de la termenul de plată prevăzut de lege;b) entitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la art. 5 alin. (3);c) împotriva entității s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea sau împotriva acesteia s-a declanșat procedura falimentului;d) administratorii, acționarii semnificativi sau asociații entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ se află într-o stare de incompatibilitate față de condițiile inițiale de la momentul autorizării, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la data la care a intervenit această situație. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ sunt persoane juridice, această condiție este opozabilă inclusiv persoanelor fizice care controlează sau dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect;e) nerespectarea oricăreia dintre condițiile avute în vedere la autorizare, inclusiv a celor declarate prin declarația notarială pe propria răspundere, din care rezultă că spațiul punctului de schimb valutar îndeplinește condițiile de funcționalitate;f) entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (4); g) dacă într-un interval de 12 luni consecutive au rămas definitive în sistemul căilor de atac prevăzute de lege trei decizii de revocare a scrisorii de atribuire a codului statistic pentru puncte de schimb valutar deținute de entitate, din motive imputabile acesteia;h) în situația în care entitatea în cauză este sancționată prin revocarea/suspendarea codului statistic al unui punct de schimb valutar și continuă să desfășoare activitatea după data comunicării deciziei de revocare/suspendare a codului statistic al punctului de schimb valutar pentru care s-a dispus una dintre aceste măsuri;i) netransmiterea, în cel mult 10 zile lucrătoare, a notificării cu privire la modificarea datelor avute în vedere inițial la autorizare și/sau nedepunerea documentelor aferente modificărilor intervenite, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, la Ministerul Finanțelor, în atenția Comisiei;j) la solicitarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea legislației în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;k) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (7).  +  Articolul 25(1) Comisia poate dispune măsura revocării scrisorii de atribuire a codului statistic emise în favoarea unui punct de schimb valutar, în funcție de gravitatea faptelor constatate și a consecințelor ce decurg din acestea, în una dintre următoarele situații:a) efectuarea de operațiuni de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, în cadrul punctului de schimb valutar de către alte persoane decât cele angajate în condițiile legii de către entitatea în cauză pentru desfășurarea acestor tipuri de activități în cadrul punctului de schimb valutar;b) aplicarea, de cel puțin două ori într-un interval de 12 luni consecutive, a măsurii de suspendare a activității într-un punct de schimb valutar, pentru încălcarea prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv a măsurilor de suspendare aplicate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Măsura poate fi dispusă numai după rămânerea definitivă în sistemul căilor de atac prevăzute de lege a deciziilor de suspendare;c) efectuarea de operațiuni de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, în intervalul anunțat de entitatea în cauză conform prevederilor art. 19 ca fiind un interval de întrerupere temporară a activității în cadrul punctului de schimb valutar respectiv;d) netransmiterea, în cel mult 10 zile lucrătoare, a notificării cu privire la modificarea datelor avute în vedere inițial la eliberarea scrisorii de atribuire a codului statistic și/sau nedepunerea documentelor aferente modificărilor intervenite, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, la Ministerul Finanțelor, în atenția Comisiei; e) nerespectarea prevederilor art. 9 și art. 10 alin. (3);f) nerespectarea oricăreia dintre condițiile avute în vedere la eliberarea scrisorii de atribuire a codului statistic;g) desfășurarea activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, în afara incintei punctului de schimb valutar;h) la solicitarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea legislației în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.(2) Măsura revocării scrisorii de atribuire a codului statistic emise în favoarea unui punct de schimb valutar poate fi dispusă de către Comisie și la cererea entității care desfășoară, în cadrul respectivului punct de schimb valutar, activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz.  +  Articolul 26(1) Măsura suspendării scrisorii de atribuire a codului statistic a punctului de schimb valutar poate fi dispusă în următoarele situații:a) nerespectarea prevederilor art. 12 lit. b) și art. 13;b) nerespectarea prevederilor art. 16 și 17;c) nerespectarea prevederilor art. 18 lit. a)-j);d) nerespectarea prevederilor art. 19;e) neutilizarea ștampilei punctului de schimb valutar, care are înscris codul statistic al punctului de schimb valutar, pe oricare dintre documentele pentru care a fost stabilită această obligație potrivit prezentei hotărâri;f) nerespectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina entităților prevăzute la art. 1 alin. (1).(2) Comisia poate dispune măsura prevăzută la alin. (1), în funcție de gravitatea faptelor constatate și a consecințelor ce decurg din acestea, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, la propunerea organelor cu atribuții de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Oficiului Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor sau ale Poliției Române. Pe perioada suspendării este interzisă desfășurarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, în punctul de schimb valutar a cărui scrisoare de atribuire a codului statistic a fost suspendată.  +  Articolul 27(1) În vederea dispunerii măsurilor prevăzute la art. 24-26, Comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizării efectuate de către organele cu atribuții de control prevăzute în prezenta hotărâre.(2) În vederea dispunerii măsurii de revocare a autorizației în situația prevăzută la art. 24 alin. (2) lit. a), organele fiscale competente pentru administrarea obligațiilor fiscale ale entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) informează Comisia despre neîndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul general consolidat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 24 alin. (2) lit. a).(3) În situația prevăzută la alin. (1), organele cu atribuții de control înaintează Comisiei propunerea de sancționare, care cuprinde măsura vizată, însoțită de întreaga documentație care stă la baza propunerii.  +  Articolul 28(1) Revocarea autorizației emise în favoarea unei entități atrage încetarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz.(2) Revocarea tuturor scrisorilor de atribuire a codului statistic emise în favoarea unei entități atrage revocarea de drept a autorizației acordate entității respective, care se constată de către Comisie.(3) O entitate care a fost sancționată cu anularea autorizației și a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia poate formula o nouă solicitare în vederea acordării autorizației/codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar doar după trecerea unui interval de timp de 5 ani de la data de la care decizia Comisiei a rămas definitivă în sistemul căilor de atac prevăzute de lege.(4) O entitate a cărei autorizație a fost revocată potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (2) poate formula o nouă solicitare în vederea acordării autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar după trecerea unui interval de timp de cel puțin 6 luni de la data de la care decizia Comisiei a rămas definitivă în sistemul căilor de atac prevăzute de lege.(5) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), care au fost sancționate prin dispunerea măsurii de revocare a scrisorilor de atribuire a codului statistic pentru cel puțin două puncte de schimb valutar, rămase definitive în sistemul căilor de atac prevăzute de lege în ultimele 12 luni consecutive, își pierd dreptul de a înființa și, implicit, de a solicita eliberarea scrisorii de atribuire a codului statistic pentru noi puncte de schimb valutar pe perioada următoarelor 6 luni de la data ultimei decizii de revocare rămase definitivă. Perioada de interdicție se prelungește în mod automat cu încă 3 luni în situația în care în perioada celor 6 luni entitatea în cauză a făcut obiectul unei noi decizii de revocare, rămasă definitivă în sistemul căilor de atac prevăzute de lege.(6) Entitățile autorizate nu mai pot desfășura activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, în cadrul punctelor de schimb valutar ale căror scrisori de atribuire a codului statistic au făcut obiectul unor decizii de revocare sau suspendare, după caz, de la data comunicării respectivelor decizii.  +  Articolul 29(1) Controlul funcționării entităților care desfășoară activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, se face de către structurile cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliței Române.(2) Structurile cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și din cadrul Poliției Române comunică Comisiei constatările privind fapte care reprezintă încălcări ale prevederilor prezentei hotărâri, ori de câte ori constată astfel de situații în cadrul controalelor efectuate, conform competențelor, la entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1).(3) Organele cu atribuții în ceea ce privește controlul funcționării și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor, potrivit legii, au obligația de a înștiința Comisia cu privire la suspendarea activității în punctele de lucru ale entităților autorizate să desfășoare activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, dispusă în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este sesizat cu privire la suspiciuni legate de tranzacții sau operațiuni de spălare a banilor sau finanțare a terorismului sau asupra oricăror nerespectări ale prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, identificate în cursul acțiunilor de control efectuate, conform competențelor, de către organele de control prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 30(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii infracțiuni, următoarele fapte:a) încălcarea de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) a dispozițiilor art. 1 alin. (7);b) încălcarea de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) a dispozițiilor art. 10 alin. (3);c) încălcarea de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) a dispozițiilor prevăzute la art. 13;d) încălcarea de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) a dispozițiilor prevăzute la art. 15;e) nerespectarea prevederilor art. 18 lit. f);f) nerespectarea prevederilor art. 18 lit. l);g) nerespectarea prevederilor art. 16, art. 17 alin. (7), art. 18 lit. g);h) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) și (2), art. 18 lit. a)-e), lit. i)-k), art. 21;i) neanunțarea întreruperii temporare a activității și neanunțarea reluării activității conform prevederilor art. 19;j) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1);k) efectuarea de operațiuni de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie în intervalul notificat de entitatea în cauză, în condițiile art. 19 alin. (1) ca fiind un interval de întrerupere temporară a activității în cadrul punctului de schimb valutar respectiv;l) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă, după cum urmează:a) de la 2.000 de lei la 4.000 de lei, faptele prevăzute la lit. d), e), f), g), i), k);b) de la 4.000 de lei la 6.000 de lei, faptele prevăzute la lit. a), b), c), h), j), l).(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către persoanele desemnate din cadrul structurilor cu atribuții de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române.  +  Articolul 31Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32(1) Entitățile care fac obiectul prezentei hotărâri raportează periodic Băncii Naționale a României operațiunile de schimb valutar, potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României.(2) Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea dispozițiilor referitoare la organizarea și desfășurarea activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie pe teritoriul României, precum și a activităților conexe, se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Articolul 33(1) Casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, autorizate potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, și care doresc să continue activitatea au obligația de a solicita autorizarea și înregistrarea punctelor de schimb valutar, precum și de a depune la direcția de specialitate documentația aferentă, conform dispozițiilor prezentei hotărâri, în termen de 360 de zile calendaristice de la intrarea acesteia în vigoare.(2) Entitățile care fac obiectul prezentei hotărâri, autorizate până la data intrării în vigoare a acesteia, potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care au solicitat autorizarea și înregistrarea punctelor de schimb valutar în termenul prevăzut la alin. (1) pot efectua operațiuni de schimb valutar până la data soluționării cererii.(3) Autorizațiile și scrisorile de atribuire a codurilor statistice acordate entităților prevăzute la alin. (1), până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012, cu modificările și completările ulterioare, își pierd valabilitatea dacă, în termenul prevăzut la alin. (1), entitățile cărora le-au fost acordate nu au depus la direcția de specialitate documentele necesare obținerii autorizației de schimb valutar și scrisorilor de atribuire a codurilor statistice, potrivit prezentei hotărâri. Autorizațiile și scrisorile de atribuire a codurile statistice care își încetează valabilitatea trebuie depuse în original la direcția de specialitate.(4) În situația în care entitățile prevăzute la alin. (1) obțin autorizație pentru organizarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie și scrisori de atribuire a codului statistic/codurilor statistice înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), autorizația și scrisorile de atribuire a codurilor statistice emise potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012, cu modificările și completările ulterioare, își pierd valabilitatea la data autorizării potrivit prevederilor prezentei hotărâri, iar originalul acestora se depune la direcția de specialitate.(5) După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, înființarea de noi puncte de schimb valutar de către entitățile prevăzute la alin. (1) este condiționată de obținerea autorizației emise de Comisie, în condițiile prezentei hotărâri.(6) Cererile pentru obținerea autorizațiilor de schimb valutar și/sau înregistrarea punctului de schimb valutar care au fost depuse la direcția de specialitate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri și aflate în curs de soluționare se soluționează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.(7) Se instituie un termen de maximum 60 de zile calendaristice, în care entitățile care au depus cererile prevăzute la alin. (6) pot completa cu documente respectivele cereri. Termenul curge de la data la care direcția de specialitate comunică entităților, în scris, care sunt documentele necesare soluționării cererilor.  +  Articolul 34Procedura de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală prevăzută la art. 5 alin. (5), modelul declarației notariale pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (8) lit. d), precum și modelul declarațiilor pe propria răspundere prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), e) și g) se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 60 de zile calendaristice de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 35(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor art. 1 alin. (3) și (5) și art. 34, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Dispozițiile art. 30 și 31 intră în vigoare la 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 31 august 2022.Nr. 1.096.----