HOTĂRÂRE nr. 1.075 din 31 august 2022pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 6 septembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. V din Legea nr. 136/2022 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea art. III alin. (1), (1^1) și (3) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 81, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data încheierii sezonului de irigații, astfel cum este definit la anexa nr. 1 din lege, se stabilește cota de până la 50% pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații, în funcție de valoarea maximă a plafonului prevăzut la alin. (4) alocat pentru anul în curs, în baza propunerilor transmise de către Agenție.2. La articolul 81, alineatul (6) se abrogă. 3. După articolul 81 se introduce un nou articol, art. 81^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 81^1(1) Cheltuielile, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării sistemelor de irigații locale, independente de infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului sau sistemelor amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru irigații prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului, se suportă din bugetul Agenției, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul ministerului, în condițiile prevăzute la art. 81 alin. (4) și (5).(2) Procedura privind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării sistemelor prevăzute la alin. (1) este stabilită în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.4. Articolul 93 se modificăși va avea următorul cuprins:  +  Articolul 93Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.5. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (5) și ale art. 81^1 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, în anul 2022 decontarea cotei aferente cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații se realizează astfel:a) până la data de 30 septembrie 2022, pentru cheltuielile aferente consumului de energie electrică pentru irigații în perioada de până la 30 iunie 2022, care se suportă din bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;b) până la data de 15 decembrie 2022, pentru cheltuielile aferente consumului de energie electrică pentru irigații realizat în perioada 1 iulie-30 octombrie 2022, care se suportă din bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Pentru decontarea cotei aferente cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), se procedează potrivit prevederilor alin. (3)-(6).(3) În termen de zece zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii transmit către filialele teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare facturile pentru contravaloarea consumului de energie electrică pentru irigații până la data de 30 iunie 2022, însoțite de următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere prin care confirmă faptul că sumele care se vor solicita spre decontare reprezintă cheltuieli aferente consumului de energie electrică necesar funcționării acestor sisteme, la aplicarea primei udări;b) comanda de apă înregistrată la filialele teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, după caz;c) proces-verbal pentru stabilirea cantității de energie electrică consumată pentru irigații pentru fiecare loc de consum/punct de livrare pentru care a fost emisă factura, încheiat între beneficiari și reprezentanții filialelor teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.(4) În două zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite situația centralizată a cheltuielilor cu energia electrică pentru irigații cu propunerea privind valoarea cotei procentuale la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea emiterii ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru stabilirea cotei aferente cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații, în limita sumei alocate cu această destinație din bugetul ministerului.(5) În 5 zile de la aprobarea ordinului prevăzut la alin. (4), beneficiarii transmit documentele justificative privind sumele facturate/refacturate potrivit cotei stabilite.(6) În 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite centralizatorul general către Direcția generală buget, finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea deschiderii creditelor bugetare necesare efectuării plăților către beneficiari.(7) Pentru decontarea cotei aferente cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b), se procedează potrivit prevederilor alin. (8)-(11).(8) Până la data de 20 noiembrie 2022, beneficiarii transmit către filialele teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare facturile pentru contravaloarea consumului de energie electrică pentru irigații până la data de 30 octombrie 2022, însoțite de următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere prin care confirmă faptul că sumele care se vor solicita spre decontare reprezintă cheltuieli aferente consumului de energie electrică necesar funcționării acestor sisteme, la aplicarea primei udări;b) comanda de apă înregistrată la filialele teritoriale ale Agenției, după caz;c) proces-verbal pentru stabilirea cantității de energie electrică consumată pentru irigații pentru fiecare loc de consum/punct de livrare pentru care a fost emisă factura, încheiat între beneficiari și reprezentanții filialelor teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.(9) Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite către direcția de specialitate din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 25 noiembrie 2022, situația centralizată a cheltuielilor cu energia electrică pentru irigații, în vederea emiterii ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru stabilirea cotei, în limita sumei alocate cu această destinație din bugetul ministerului.(10) În 5 zile de la aprobarea ordinului prevăzut la alin. (9), beneficiarii transmit documentele justificative privind sumele facturate/refacturate potrivit cotei stabilite.(11) În 7 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (10), Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite centralizatorul general către Direcția generală buget, finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea deschiderii creditelor bugetare necesare efectuării plăților către beneficiari.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 31 august 2022.Nr. 1.075.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la normele metodologice)PROCEDURĂprivind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energieelectrică necesar funcționării sistemelor de irigații locale, independente de infrastructurade îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului, sau sistemeloramplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentruirigații prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructuriide îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului