HOTĂRÂRE nr. 1.077 din 31 august 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2022 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 2 septembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 367/2022 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 18 martie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În aplicarea art. 2 alin. (3) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, beneficiare ale protecției temporare sunt și următoarele categorii de persoane:a) persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, care se află pe teritoriul României dinaintea datei de 24 februarie 2022;b) membrii de familie ai persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, dacă acestea din urmă sunt recunoscute de către autoritățile române ca beneficiare ale protecției temporare;c) alte rude apropiate care trăiau împreună, ca parte a familiei, atunci când au avut loc evenimentele care au condus la afluxul masiv de persoane strămutate și de care era în acel moment în totalitate sau în principal dependentă persoana prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) sau b) și alin. (2) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382.2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:(2^1) Prin membri de familie, în sensul alin. (2) lit. b), se înțeleg soțul (soția), precum și copiii minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani, necăsătoriți, fără a se distinge dacă sunt legitimi, născuți în afara căsătoriei sau adoptați.(2^2) Rude apropiate, în sensul alin. (2) lit. c), sunt ascendenții și descendenții până la gradul al doilea, respectiv rudele colaterale până la gradul al treilea.(2^3) Notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) teza finală din Directiva 2001/55/CE se realizează de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) și c), precum și al celor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări realizează o analiză, prin activități specifice, privitoare la posibilitatea acestora de a se întoarce în condiții sigure și stabile în țara sau regiunea lor de origine, rezultatul acestei analize fiind consemnat într-un proces-verbal.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  București, 31 august 2022.Nr. 1.077.-----