ORDONANȚĂ nr. 33 din 31 august 2022privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 31 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.1 și I.5 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILa anexa nr. 1 „Lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte“ la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, punctul II „Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale“, după numărul curent 97 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 98, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  0123456
  „98.Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare EconomicăParis1961în curs de aderareMinisterul Afacerilor ExterneRomânia are statut de candidat la aderarea la OCDE, conform Deciziei Consiliului OCDE din 25 ianuarie 2022. Procesul de aderare nu implică un calendar prestabilit, ritmul progreselor fiind determinat de meritele proprii ale fiecărui stat candidat.“
   +  Articolul II(1) Se aprobă plata cotizației anuale la bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE, în cuantumul care va fi stabilit anual de organizație pe întreaga perioadă de desfășurare a procesului de aderare a României, precum și plata facturilor anuale aferente cheltuielilor ocazionate de procesul de aderare a României la OCDE.(2) Sumele necesare plăților prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe și se calculează pe baza cursului de schimb valutar al Băncii Naționale a României în vigoare la data efectuării plății.  +  Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVLa articolul 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3)-(8) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații pot angaja și utiliza fonduri publice prin utilizarea acreditivelor sau prin efectuarea de plăți în avans pentru achizițiile de active nefinanciare, bunuri materiale, servicii sau/și lucrări destinate realizării sau asigurării suportului logistic aferent echipamentelor militare ale Ministerului Apărării Naționale, precum și cele destinate executării misiunilor specifice Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații, pentru care perioada de realizare depășește anul bugetar în care a fost realizat angajamentul legal sau pentru care furnizorii nu doresc să livreze produsele în situația în care plata nu se realizează prin utilizarea unor astfel de instrumente.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Eduard Raul Hellvig
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 31 august 2022.Nr. 33.----