ORDONANȚĂ nr. 34 din 31 august 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 31 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 18 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul obiectivelor diplomatice și al organismelor internaționale prevăzute la art. 6 alin. (2), planul de pază se întocmește de către comandantul unității de jandarmi care asigură paza acestora.(4^2) În sensul prezentei legi, prin obiective diplomatice se înțelege localurile misiunilor diplomatice, ale oficiilor consulare, ale agențiilor și reprezentanțelor economice străine, ale organizațiilor internaționale, respectiv obiectivele folosite pentru realizarea scopurilor acestora, inclusiv reședințele șefilor acestor obiective.2. La articolul 6, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Paza obiectivelor de importanță deosebită pentru apărarea țării, activitatea statului, economie, știință, cultură și artă, ale unor instituții din domeniul financiar-bancar, a obiectivelor diplomatice, precum și a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigură cu efective de jandarmi...................................................................................................(3) Unitățile bugetare, obiectivele diplomatice, organismele internaționale prevăzute la alin. (2), precum și unitățile de interes strategic care dețin instalații ori obiective de o deosebită importanță națională, beneficiare de pază cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plată, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.3. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la alin. (1), în cazul pazei obiectivelor diplomatice și a organismelor internaționale prevăzute la art. 6 alin. (2), nu se încheie contracte de prestări de servicii, iar obligațiile specifice beneficiarului de pază se îndeplinesc de către autoritățile administrației publice locale, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne sau a Serviciului Român de Informații, după caz.(1^2) Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1^1) se asigură de către autoritățile administrației publice locale în limita fondurilor alocate cu această destinație potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc obligațiile specifice beneficiarului de pază, prevăzute la art. 7 alin. (1^1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 18 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 31 august 2022.Nr. 34.----