ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 298 din 30 decembrie 2000pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe la nivel naţional se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, denumita prescurtat A.N.L., sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe va stabili data, volumul şi celelalte caracteristici financiare ale fiecărei emisiuni, cuprinse în prospectul de emisiune."3. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se realizează prin consiliul de administraţie, ca organ executiv, şi prin Consiliul naţional de coordonare, ca organ consultativ."4. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(2) Consiliul naţional de coordonare este numit prin hotărâre a Guvernului. Prin aceeaşi hotărâre va fi nominalizată, din randurile membrilor acestuia, persoana desemnată sa îndeplinească funcţia de preşedinte al consiliului."5. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(3) Consiliul de administraţie este compus din 5-7 membri desemnaţi şi numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei."6. Alineatul (4) al articolului 17 se abroga.7. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Consiliul naţional de coordonare este format din 17 membri desemnaţi după cum urmează:
     
    "- Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei - 2 membri
    - Ministerul Tineretului şi Sportului - 1 membru
    - Ministerul Justiţiei - 1 membru
    - Ministerul Dezvoltării şi Prognozei - 1 membru
    - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului - 1 membru
    - Ministerul Finanţelor Publice - 1 membru
    - Asociaţia Română a Băncilor - 1 membru
    - Ministerul Administraţiei Publice - 1 membru
    - Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor - 1 membru Statului
    - Ministerul Apărării Naţionale - 1 membru
    - Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 1 membru
    - Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene - 1 membru
    - Federaţia Municipiilor din România - 1 membru
    - Federaţia Oraşelor din România - 1 membru
    - Consiliul General al Municipiului Bucureşti - 1 membru
    - Federaţia Primarilor de Comune - 1 membru."
  8. Alineatul (4) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(4) Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor Consiliului naţional de coordonare se asigura de Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe."9. Articolul 19 se abroga.10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe are următoarele atribuţii: a) fundamentează, pe baza unor studii de specialitate, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în calitatea sa de ordonator de credite, cererile anuale de alocaţii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform prezentei legi; b) aproba plafonul anual de credite; c) stabileşte condiţiile de folosire a sumelor acumulate de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe; d) decide asupra plasamentelor financiare în titluri de stat; e) analizează şi se pronunţa asupra angajamentelor patrimoniale ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; f) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; g) aproba plafoanele maximale de cost pentru locuintele finanţate potrivit prevederilor prezentei legi; h) aproba rata dobânzii aferentă creditelor pe care le acorda; i) aproba prospectul de emisiune a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; j) administrează resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi efectuează plasamente în titluri de stat şi în depozite bancare; k) aproba încheierea de convenţii pentru derularea fondurilor cu instituţiile bancare agreate care acorda credite ipotecare; l) stabileşte şi aproba criteriile şi condiţiile pentru acordarea creditelor; m) aproba plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice şi propune nivelul ratei dobânzii aferente acestuia; n) analizează modul de utilizare a creditelor şi stabileşte măsuri în conformitate cu dispoziţiile legale; o) reprezintă, prin preşedintele sau, interesele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în justiţie şi în relaţiile cu terţi; p) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; q) propune plafoanele maximale de cost pentru locuintele finanţate potrivit prevederilor prezentei legi; r) propune volumul şi caracteristicile fiecărei emisiuni de obligaţiuni, cuprinse în prospectul de emisiune."11. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe răspunde de gestionarea fondurilor potrivit legii."
   +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va aduce completările şi modificările în consecinţa în organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.  +  Articolul 3După aprobarea prezentei ordonanţe de urgenţă de către Parlamentul României Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu -------