ORDONANȚĂ nr. 30 din 26 august 2022privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 30 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 30 iunie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) GARANT CONSTRUCT, destinată proiectelor privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor și unitățile administrativ-teritoriale, cu două subcomponente:1. subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor;2. subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor;e) INNOVATION, în vederea sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie care dețin o componentă de inovare, a celor care realizează invenții și inovații, și a susținerii activităților care promovează exportul IMM-urilor și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie constând în activități care să conducă la stimularea exporturilor românești, respectiv la susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate, stimularea comerțului on-line și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare, și care activează în industria exportatoare nepoluantă;2. În anexă, la articolul 2 litera a), punctele 4 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:4. Pentru subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor din cadrul componentei GARANT CONSTRUCT, beneficiarul este operatorul economic care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv start-upuri, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și arhitecții, așa cum sunt reglementați în Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv birourile individuale de arhitectură. ..................................................................................................6. Pentru componenta INNOVATION, beneficiarul schemei de ajutor de stat este operatorul economic care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv start-upuri, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.3. În anexă, la articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Ajutoarele acordate pe baza schemelor aprobate în temeiul pct. 2.1 din Cadrul temporar Ucraina, care sunt rambursate înainte de acordarea unor noi ajutoare în același temei, nu trebuie luate în considerare pentru a se stabili dacă s-au depășit plafoanele prevăzute la art. 5.4. În anexă, la articolul 4 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înființate cu mai puțin de 3 ani față de data solicitării garanției, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare; saub) 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou-înființate care nu dețin evidențe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;5. În anexă, la articolul 5, alineatele (1)-(3), (5) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Beneficiarii schemei de ajutor de stat, care au contractat credite de investiții și/sau credite/linii de credit garantate conform art. 4 alin. (2), beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 500.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 62.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare și 75.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului și acvaculturii. În cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depăși echivalentul în lei a 500.000 de euro.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiarii componentei AGRO IMM INVEST din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 62.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, respectiv echivalentul în lei a 75.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului și acvaculturii, și nu beneficiază de dobândă finanțată de la bugetul de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat.(3) În cazul în care finanțarea este folosită pentru refinanțarea creditelor de investiții, ajutorul de stat sub formă de garanție se asimilează unui grant și se cumulează cu grantul menționat la alin. (1), dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 500.000 de euro pe întreprindere, respectiv 62.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare și 75.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului și acvaculturii...................................................................................................(5) Granturile vor fi acordate cu respectarea prevederilor pct. 2.1 din Cadrul temporar Ucraina, respectiv:(i) ajutorul total nu depășește 500.000 de euro pe întreprindere în orice moment; toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;(ii) ajutorul se acordă cel târziu la data de 31 decembrie 2022;(iii) ajutorul se acordă întreprinderilor afectate de criză;(iv) se poate acorda ajutor întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării și comercializării de produse agricole, cu condiția ca acest ajutor să nu fie transferat parțial sau total către producători primari; cuantumul ajutorului nu se stabilește pe baza prețului sau a cantității de produse introduse pe piață de întreprinderile în cauză sau achiziționate de la producători primari, cu excepția cazului în care, în acest din urmă caz, produsele fie nu au fost introduse pe piață, fie au fost utilizate în scopuri nealimentare, cum ar fi distilarea, metanizarea sau compostarea de către întreprinderile în cauză;(v) pentru sectoarele agriculturii primare, pisciculturii și acvaculturii, pe lângă criteriile menționate la pct. (ii), respectiv (iii), se aplică următoarele condiții:a) ajutorul nu depășește 62.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii primare, respectiv 75.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață;c) ajutorul acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menționate la art. 1 alin. (1) lit. (a) - (k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii;(vi) în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cuantumul maxim total de 500.000 de euro pe întreprindere, cu excepția întreprinderilor care își desfășoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 62.000 de euro, respectiv sectoarele pescuitului și acvaculturii, caz în care nu se va depăși cuantumul maxim total de 75.000 de euro pe întreprindere...................................................................................................(9) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, și se virează trimestrial în contul F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise lunar de instituțiile de credit pe propria răspundere. Ministerul Finanțelor virează sumele aferente ajutorului de stat sub forma grantului trimestrial, în prima lună a trimestrului pentru sumele aferente trimestrului anterior.6. În anexă, la articolul 6 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) la data acordării garanției nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, în cazul creditelor de investiții, beneficiarul trebuie sa facă dovada achitării acestora înainte de solicitarea de garantare;7. În anexă, la articolul 6 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru poate fi inclusă în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat. Pentru creditele de investiții, valoarea de piață a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea finanțării;8. În anexă, la articolul 9 alineatul (4), punctele 5 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:5. finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie care derulează contracte în sectorul construcții;6. plata salariilor pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie care derulează contracte în sectorul construcții;9. În anexă, la articolul 15, alineatul (18) se abrogă.10. În anexă, la articolul 16, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Programul IMM INVEST PLUS va deveni operațional la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, iar contractele de garantare aferente programului vor fi emise până la 31 decembrie 2022. Plata dobânzilor se realizează în termen de maximum 13 luni de la data acordării creditului.(2) Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 31 decembrie 2022, este de 17.750.000.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 3.590.000.000 de euro, care include și diferența rămasă neutilizată la data de 30 iunie 2022 din plafoanele totale aprobate pentru anul 2022 aferente Programului IMM INVEST ROMÂNIA, Subprogramului AGRO IMM INVEST, precum și programelor aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare...................................................................................................(4) Bugetul schemei de ajutor de stat pentru ajutorul de stat sub formă de grant este de maximum 1.930.018.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 390.320.000 de euro, și se implementează numai în limita fondurilor anuale aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale.11. În anexă, articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Prin implementarea schemei de ajutor de stat se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 24.786 de beneficiari.  +  Articolul IILa articolul 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 29 iunie 2022, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul creditelor garantate, inclusiv al celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, toate garanțiile aferente contractului de credit se mențin. Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se extind prin efectul legii asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat și devin opozabile acestora fără încheierea de acte adiționale. Perioada de valabilitate a garanțiilor aferente creditelor se prelungește corespunzător perioadei cu care se prelungește creditul ca urmare a amânării la plată. Fiecare creditor informează o singură dată, cel târziu până în data de 5 octombrie 2022 inclusiv, garantul cu privire la creditele garantate de acesta, care fac obiectul amânării la plată conform prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIILa articolul 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 14 decembrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, după alineatul (4^1) se introduc două noi alineate, alin. (4^2) și (4^3), cu următorul cuprins:(4^2) În vederea implementării jaloanelor/țintelor din PNRR, coordonatorii de reforme și/sau investiții, care au calitatea de autorități ale administrației publice centrale, în domeniul lor de competență pot încheia cu organizații internaționale de profil contracte de stat - acorduri de asistență tehnică, în condițiile legii. Acordurile se aprobă prin hotărâri ale Guvernului și intră în vigoare la data intrării în vigoare a acestora.(4^3) Sumele necesare obținerii asistenței tehnice cu organizații internaționale de profil se asigură din bugetele alocate cu această destinație fiecărui coordonator de reforme și/sau investiții în PNRR.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Constantin Saragea,
  secretar general
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 26 august 2022.Nr. 30.-----