ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, denumita în continuare Autoritatea pentru Privatizare, ca instituţie de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Fondului Proprietăţii de Stat, care se desfiinţează. (2) Sediul Autorităţii pentru Privatizare este în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 18-20, sectorul 3.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea pentru Privatizare pune în aplicare strategia Guvernului privind întregul proces de privatizare şi de dezvoltare a sectorului privat în economie. (2) În acest scop Autoritatea pentru Privatizare va avea, în principal, ca obiect de activitate, pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul sau la data infiintarii, următoarele: a) vânzarea către sectorul privat, prin metodele prevăzute de lege, a pachetelor de acţiuni deţinute de stat în societăţile comerciale; b) administrarea, în calitate de acţionar semnificativ sau majoritar, după caz, a societăţilor comerciale aflate în portofoliu, la care statul deţine acţiuni; c) controlul cu privire la modul în care sunt respectate clauzele din contractele de privatizare, precum şi supravegherea societăţilor în cauza în ceea ce priveşte gradul de realizare a performantelor economice şi financiare asumate prin contractul de privatizare; d) restructurarea societăţilor comerciale şi acordarea asistenţei financiare necesare retehnologizării şi modernizării acestora; e) transferul, în condiţiile legii, către unele ministere şi autorităţi publice locale a activităţii de administrare şi vânzare a acţiunilor deţinute de Autoritatea pentru Privatizare în societăţile comerciale, în scopul accelerarii procesului de privatizare şi intaririi controlului în perioada postprivatizare.  +  Articolul 3 (1) Conducerea operativă şi coordonarea întregii activităţi a Autorităţii pentru Privatizare sunt asigurate de un preşedinte - membru al Guvernului, 3 vicepreşedinţi cu rang de secretar de stat numiţi de primul-ministru la propunerea preşedintelui, precum şi de un secretar general numit în condiţiile legii. (2) Pe lângă Autoritatea pentru Privatizare funcţionează Consiliul Interministerial format din 9-11 membri, reprezentanţi ai ministerelor economice şi ai altor instituţii publice cu atribuţii în procesul de privatizare. (3) Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului general şi ale Consiliului Interministerial, precum şi reprezentarea în cadrul acestuia vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare, ce va fi elaborat şi supus spre aprobare Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Până la adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare atribuţiile fostului Consiliu de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat vor fi îndeplinite de preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general ai Autorităţii pentru Privatizare.  +  Articolul 4Patrimoniul şi personalul Fondului Proprietăţii de Stat vor fi preluate de Autoritatea pentru Privatizare în structura existenta. Personalul astfel preluat se considera transferat în interes de serviciu.  +  Articolul 5 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă fostul Consiliu de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat va prezenta raportul de gestiune, însoţit de raportul cenzorilor, care va fi înaintat de Autoritatea pentru Privatizare Guvernului României. (2) Descărcarea de gestiune a fostului Consiliu de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat şi a cenzorilor va fi data de Curtea de Conturi.  +  Articolul 6 (1) Pe data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 15 decembrie 2000, se abroga. (2) În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 21 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 24 iunie 1999, precum şi al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, sintagma Fondul Proprietăţii de Stat se înlocuieşte cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Musetescu--------