GHID DE FINANȚARE din 23 august 2022a Programului privind casarea autovehiculelor uzate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 24 august 2022  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.261 din 23 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 832 din 24 august 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Rolul ghidului de finanțareGhidul de finanțare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza informații esențiale privind derularea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, denumit în continuare Program.  +  Articolul 2Scopul și indicatorii de performanță ai Programului(1) Scopul Programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin casarea autovehiculelor uzate.(2) Obiectul Programului constă în finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu acordată pentru fiecare autovehicul uzat cu o vechime egală sau mai mare de 15 ani, în schimbul predării spre casare a acestuia.(3) Indicatorul de performanță și eficiență a Programului îl reprezintă numărul de autovehicule uzate casate.  +  Articolul 3Caracterul Programului și aria geografică de aplicareProgramul are caracter multianual și se aplică la nivel național.  +  Articolul 4Sursa de finanțare pentru derularea ProgramuluiFinanțarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.  +  Articolul 5Definiții(1) În sensul prezentului ghid de finanțare, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) autoturism - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2;b) autoutilitară ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință N1, conceput și construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2, inclusiv cel în al cărui certificat de înmatriculare este înscrisă sintagma „automobil mixt“ (autovehicul destinat prin construcție transportului simultan de persoane și mărfuri în compartimente separate);c) autospecială/autospecializată ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri și care îndeplinește o funcție specifică ce necesită adaptări ale caroseriei și/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2;d) autovehicul uzat - orice autoturism, microbuz, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară, care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 10;e) beneficiarul finanțării - solicitantul căruia i-a fost aprobată cererea de finanțare depusă în cadrul Programului și care a încheiat contract de finanțare cu AFM;f) beneficiarul stimulentului pentru casare - proprietarul autovehiculului uzat care:1. îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 9, respectiv art. 10;2. își exprimă acordul pentru participarea în Program prin intermediul solicitantului în a cărui evidență fiscală figurează autovehiculul uzat pe care se obligă să îl caseze și să îl radieze din circulație;3. se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 4 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;4. se angajează să predea spre casare autovehiculul uzat cu care participă în Program și să îl radieze din circulație, în schimbul stimulentului pentru casare;g) cerere de finanțare - formularul prevăzut în anexa nr. 1, care este completat de solicitant în vederea obținerii finanțării și este depus în cadrul unei sesiuni de înscriere;h) cerere de decontare - cererea solicitantului adresată AFM, în baza căreia se face plata sumelor acordate cu titlu de finanțare, al cărei formular este prevăzut în anexa la contractul de finanțare;i) colector autorizat - operator economic cu personalitate juridică sau entitate fără personalitate juridică autorizată să desfășoare activități de colectare, colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;j) contract de finanțare - contractul încheiat între AFM și solicitantul a cărui cerere de finanțare a fost aprobată, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;k) criterii de eligibilitate - condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obținerea finanțării și care vizează solicitantul, proprietarul și autovehiculul uzat;l) dosar de decontare - cererea de decontare însoțită de documentația prevăzută în ghidul de finanțare care trebuie depusă de către solicitant în vederea plății de AFM a sumelor acordate cu titlu de finanțare;m) microbuz - autovehicul aparținând categoriei de folosință M2 sau M3, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 22 de locuri pe scaune sau în picioare, conform RNTR 2;n) proprietar de autovehicul uzat - persoana fizică, deținătoare a unui drept de proprietate asupra unui autoturism cu o vechime egală sau mai mare de 15 ani, pe care se angajează să îl predea spre casare și să îl radieze din circulație, în schimbul stimulentului pentru casare;o) sesiune de înscriere - perioadă determinată, stabilită prin dispoziție a președintelui AFM, în interiorul căreia solicitantul poate depune cererea de finanțare;p) sesiune de finanțare - perioadă determinată, stabilită prin dispoziție a președintelui AFM, care cuprinde activitățile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) și poate include una sau mai multe sesiuni de înscriere;q) solicitantul finanțării - unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, oraș, municipiu, astfel cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului București care depune cererea de finanțare, în condițiile prezentului ghid, pentru decontarea sumei de 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat pentru care a plătit stimulent pentru casare;r) stimulent pentru casare - avantaj în cuantum de 3.000 lei acordat de beneficiarul finanțării, din surse proprii, proprietarului care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul de finanțare a Programului și care a predat spre casare și radiere din circulație și din evidența fiscală a UAT un autovehicul uzat.(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel; documentele și actele solicitate prin ghid pot fi utilizate și în data eliberării lor;b) cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ și forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;b) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 2.224/2020;c) UAT - unitate administrativ-teritorială sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului București.  +  Articolul 6Etapele Programului(1) Etapele Programului sunt următoarele:a) publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finanțare, a anunțului de deschidere a sesiunii de finanțare, a sesiunilor de înscriere și a sumelor alocate;b) depunerea cererilor de finanțare, aprobarea finanțării și încheierea contractelor de finanțare;c) implementarea proiectelor;d) monitorizarea proiectelor.(2) Pentru desfășurarea etapelor Programului se aprobă prin dispoziție a președintelui AFM:a) sesiunile de finanțare, de înscriere și sumele alocate finanțării;b) structurile/comisiile AFM necesare derulării Programului;c) grile de evaluare, proceduri de lucru, instrucțiuni și/sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru îndeplinirea de sarcini și realizarea anumitor activități în cadrul Programului.(3) Dispozițiile președintelui AFM, cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (2) lit. a) și/sau instrucțiunile referitoare la derularea Programului, se publică pe pagina de internet a AFM.  +  Articolul 7Organizarea sesiunilor de finanțare(1) Anual, se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanțare, respectiv una sau mai multe sesiuni de înscriere, în limita sumei alocate potrivit art. 4.(2) AFM poate finanța proiecte în limita bugetului Programului, aprobat prin dispoziția președintelui, conform art. 6 alin. (2) lit. a).  +  Articolul 8Cuantumul finanțării și condiții de acordare a acesteia(1) AFM poate acorda solicitanților suma de 1.500 de lei, cu titlu de finanțare, pentru un autovehicul uzat care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 10.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă solicitantului:a) după încheierea contractului de finanțare cu AFM;b) după virarea/plata, din surse proprii, a unui stimulent pentru casare în cuantum de 3.000 de lei către proprietarul autovehiculului uzat inclus în cererea de finanțare aprobată;c) după casarea și radierea din circulație și din evidența fiscală a UAT a autovehiculului uzat, care trebuie realizate ulterior lansării sesiunii de înscriere.(3) Finanțarea se acordă numai pentru autovehiculul uzat care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 10, aflat în proprietatea unei persoane fizice care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 9 și care:a) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 4 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;b) se angajează să predea spre casare autovehiculul uzat cu care participă în Program și să îl radieze din circulație;c) are domiciliul/reședința pe raza teritorială a UAT-ului solicitant de finanțare.(4) În cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant poate obține finanțare pentru cel mult:a) 100 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație ≤ 1.000 de locuitori;b) 500 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 1.001 și 5.000 de locuitori;c) 1.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 5.001 și 10.000 de locuitori;d) 5.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 10.001 și 50.000 de locuitori;e) 20.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 50.001 și 200.000 de locuitori;f) 50.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație ≥ 200.001 de locuitori.(5) În cadrul unei sesiuni de înscriere, unui solicitant i se poate aproba o singură cerere de finanțare, prima transmisă la AFM care este selectată pentru finanțare.  +  Capitolul II Eligibilitatea proprietarului și a autovehiculului uzat  +  Articolul 9Criterii de eligibilitate a proprietarului de autovehicul uzatEste considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplinește următoarele condiții la data solicitării stimulentului pentru casare:a) este persoană fizică cu domiciliul/reședința în România;b) are domiciliul/reședința pe raza teritorială a UAT-ului solicitant de finanțare;c) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale UAT-ului solicitant de finanțare;d) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;e) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;f) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.  +  Articolul 10Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzatEste considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT solicitant;b) la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;d) conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).  +  Capitolul III Depunerea și aprobarea cererilor de finanțare și încheierea contractelor de finanțare  +  Articolul 11Depunerea cererii de finanțare(1) În vederea aprobării cererii de finanțare, în cadrul sesiunii de înscriere, solicitantul depune următoarele documente:a) cererea de finanțare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, completată prin tehnoredactare;b) împuternicire notarială, prin care persoana care va semna cererea de finanțare este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;c) actul de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al împuternicitului solicitantului;d) documentul doveditor al deschiderii de către solicitant, la Trezoreria Statului, a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu. Contul va avea cod/indicator bugetar „21.43.02.20 - alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități“.(2) Instrucțiunile cuprinzând modul de înscriere a solicitanților în Program și procesul de depunere a cererilor de finanțare, precum și alte informații relevante se elaborează și se aprobă la nivelul AFM, se aprobă prin dispoziția președintelui și se aduc la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a AFM.  +  Articolul 12Aprobarea cererii de finanțare(1) Comisia de analiză verifică cererea de finanțare și celelalte documente prevăzute la art. 11 alin. (1), analizează dacă acestea sunt conforme cu prevederile prezentului ghid și le selectează pentru finanțare.(2) În situația în care se constată că documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) sunt neconforme, incomplete, ilizibile sau se constată erori în cuprinsul unui document sau că nu s-au depus documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b)-d), solicitantul va fi notificat prin e-mail, în vederea remedierii situației.(3) Atrage respingerea cererii de finanțare neprezentarea în termen de 10 zile a documentelor solicitate conform alin. (2) ori prezentarea de documentații/clarificări incomplete.  +  Articolul 13Avizarea proiectelor(1) Comitetul director al AFM avizează lista proiectelor selectate pentru finanțare și le propune spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat.(2) Comitetul director al AFM aprobă lista proiectelor respinse.  +  Articolul 14Aprobarea finanțării proiectelorComitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea finanțării proiectelor.  +  Articolul 15Comunicarea rezultatelor analizei cererilor de finanțare(1) Listele solicitanților acceptați/respinși se publică pe pagina de internet a AFM.(2) Rezultatele procesului de analiză se comunică solicitanților prin e-mail.  +  Articolul 16Contestațiile(1) Solicitanții pot formula contestație împotriva deciziilor Comitetului director și ale hotărârilor Comitetului de avizare în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor, conform art. 15 alin. (1).(2) Contestația se poate transmite la AFM, inclusiv în format electronic, în termenul prevăzut la alin. (1).(3) Contestația va fi semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată a reprezentantului legal ori a împuternicitului solicitantului și va cuprinde următoarele elemente, sub sancțiunea respingerii ca inadmisibilă:a) atributele de identificare ale contestatarului;b) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului solicitantului, precum și împuternicirea de reprezentare, după caz;c) numărul/codul unic de înregistrare al cererii de finanțare, după caz;d) obiectul contestației;e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază.(4) AFM soluționează contestațiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.(5) Listele cuprinzând contestațiile admise sau respinse se vor publica pe pagina de internet a AFM, iar deciziile de soluționare vor fi comunicate contestatarilor, în condițiile legii.(6) Decizia de soluționare a contestației poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 17Încheierea contractului de finanțare(1) AFM comunică solicitanților admiși informări prin e-mail privind aprobarea finanțării și le transmite contractul de finanțare în vederea semnării.(2) Se consideră renunțare la finanțare netransmiterea contractului de finanțare semnat de solicitantul aprobat, în termen de 15 zile de la informarea prevăzută la alin. (1).(3) Contractul se întocmește în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.(4) Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și își încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la data depunerii, de către beneficiarul finanțării, a raportului de finalizare a proiectului, prevăzut în anexa nr. 3.(5) Finanțarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului de finanțare și numai în termenul de valabilitate al acestuia.(6) Valoarea aprobată spre finanțare nu poate fi suplimentată față de cea aprobată inițial, beneficiarul finanțării având obligația să asigure din surse proprii finalizarea investiției.(7) Sumele finanțate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) Până la momentul perfectării contractului, AFM are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare și/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părți, exprimat prin act adițional.(9) În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de beneficiarul finanțării ori de proprietarul autovehiculului uzat în cadrul Programului, AFM poate anula sau recupera finanțarea, iar contractul încetează/poate fi reziliat.(10) În cazul recuperării finanțării, la valoarea de recuperat se adaugă accesorii, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(11) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul finanțării ori proprietarul autovehiculului uzat nu este obligat la restituirea vreunei sume.  +  Capitolul IV Mecanismul de decontare  +  Articolul 18Mecanismul de decontare a sumelor acordate cu titlu de finanțare(1) Mecanismul de decontare a sumelor solicitate în cadrul Programului demarează prin depunerea la AFM a cererii de decontare de către beneficiarul finanțării. Beneficiarul va depune maximum două cereri de decontare pe an.(2) Formularul cererii de decontare prevăzut în anexa la contractul de finanțare se semnează de către reprezentantul legal al beneficiarului finanțării sau de către persoana împuternicită de acesta. Cererea de decontare va cuprinde centralizatorul persoanelor fizice care beneficiază de stimulentul de casare și pentru care s-a solicitat finanțare, în care se vor menționa următoarele: numele, prenumele și CNP-ul proprietarului autovehiculului uzat, numărul și data documentului justificativ din care reiese virarea, din surse proprii ale beneficiarului, a stimulentului pentru casare către proprietarul autovehiculului, cuantumul stimulentului pentru casare, seria de șasiu al autovehiculului uzat, data casării și data radierii acestuia.(3) Sumele acordate cu titlu de finanțare se virează în contul de trezorerie al beneficiarului finanțării, în baza cererii de decontare.(4) Decontarea se efectuează în ordinea depunerii cererilor de decontare, în măsura în care acestea sunt complete și corect întocmite, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de către AFM.(5) Procedura cuprinzând modul de transmitere a cererii de decontare și a documentelor anexate acesteia, precum și alte instrucțiuni necesare procesului de decontare se elaborează la nivelul AFM, se aprobă prin dispoziția președintelui și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a AFM.  +  Capitolul V Monitorizarea  +  Articolul 19Monitorizarea(1) Monitorizarea în cadrul Programului se desfășoară pe o perioadă de 3 ani de la depunerea raportului de finalizare la AFM și are ca obiect verificarea, în colaborare cu beneficiarul finanțării acordate, a modului de îndeplinire a obligației de casare și radiere din circulație și din evidența fiscală a UAT a autovehiculelor pentru care s-a acordat finanțarea, precum și a respectării interdicției achiziției unui autoturism cu norma de poluare Euro 4 și/sau inferioară de către proprietarii autovehiculelor uzate.(2) Beneficiarul finanțării are obligația de a permite reprezentanților AFM accesul la sediile sale, pentru examinarea registrelor și a evidențelor contabile legate de proiect.(3) AFM poate solicita beneficiarului finanțării orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată, în perioada supusă monitorizării.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 20Reguli de publicitate privind Programul(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare.(2) Singurele date, informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către AFM și/sau autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.  +  Articolul 21Păstrarea documentelor de către AFM(1) AFM păstrează documentele gestionate în cadrul Programului în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.(2) AFM poate solicita transmiterea documentelor în original, în copie legalizată sau în copie certificată „conform cu originalul“ atât pentru documentele aferente cererii de finanțare, cât și pentru cele prezentate în cererea de decontare, în conformitate cu prevederile legale, sub sancțiunea anulării finanțării și recuperării sumelor acordate cu titlu de finanțare.(3) Beneficiarul finanțării are obligația să păstreze documentele colectate de la proprietarii de autovehicule uzate și cele transmise în vederea aprobării finanțării, pentru o perioadă de 5 ani, și să le prezinte la solicitarea AFM.  +  Articolul 22Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personal(1) AFM răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează.(2) Prin transmiterea cererii de finanțare și încheierea contractului de finanțare în vederea decontării, solicitantul aprobat declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către AFM a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.  +  Articolul 23Prevederi privind termenele(1) Termenele stabilite prin ghidul de finanțare se calculează în conformitate cu prevederile art. 2.552 și 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dacă din motive legate strict de AFM (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncționalități ale aplicației informatice) terții se află în imposibilitatea obiectivă de a-și respecta termenele impuse prin ghidul de finanțare, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligațiilor asumate față de terți prin alte acte de natură juridică.  +  Articolul 24Raportul ghidului cu alte acte normativeUnde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative de nivel superior.  +  Articolul 25AnexeAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ghid de finanțare.  +  Anexa nr. 1la ghid
  CERERE DE FINANȚARE*
  * Cererea de finanțare se va completa prin tehnoredactare; nu se intervine asupra formularului cererii de finanțare.A. Date generaleDenumirea solicitantului: ...........................................Statutul juridic al solicitantului (comună, oraș, municipiu): ...........................................Codul de înregistrare fiscală: ............................................Cont deschis la Trezoreria Statului (cod/indicator bugetar „21.43.02.20 - alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități“): ..............Adresa sediului social: ...........................................................................................................................................................Date de contact sediu: tel. ............................., e-mail ..................................................B. Finanțare solicitatăSolicitantul ........................., prin reprezentant legal/împuternicit .......... (numele și prenumele).........., nr. de tel. ..................., e-mail ........................., solicit acordarea sumei totale de .......................... lei (în litere ............................), reprezentând finanțare pentru casarea și radierea a ........** autovehicule uzate.** Se va indica numărul de autovehicule uzate pentru care se solicită finanțarea.Subsemnatul, reprezentant al solicitantului cu datele de identificare mai susmenționate, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că voi utiliza finanțarea acordată doar pentru proprietarii care:1. întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 9 din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.261/2022;2. își vor exprima acordul privind participarea în Programul privind casarea autovehiculelor uzate, prin intermediul solicitantului în a cărui evidență fiscală figurează autovehiculul uzat pe care se obligă să îl caseze și să îl radieze din circulație;3. dețin autovehicule uzate ce întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 10 din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.261/2022.Totodată, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) voi verifica realitatea elementelor cuprinse în declarația pe propria răspundere dată de proprietarii de autovehicule uzate privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 și 10 din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.261/2022;b) voi colecta acordul proprietarilor de autovehicule privind participarea acestora în Programul privind casarea autovehiculelor uzate;c) voi colecta angajamentul proprietarilor de autovehicule uzate întocmit potrivit art. 8 alin. (3) lit. a) și b) din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.261/2022;d) nu am furnizat și nu voi furniza informații false în documentele prezentate;e) nu am beneficiat și nu voi beneficia de finanțare nerambursabilă din altă sursă pentru același proiect;f) am prevăzut în hotărârea consiliului local sumele necesare reprezentând finanțare pentru casarea și radierea autovehiculelor uzate solicitate în cererea de finanțare.Subsemnatul, îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte anexe și documente depuse, inclusiv în documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte și declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Înțeleg că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va conduce la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanțare nerambursabilă în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, dacă aceasta a fost acordată.Finanțarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată și acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finanțare și în anexele și documentele aferente.Prin semnarea prezentei cereri de finanțare confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.C. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personalAdministrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, București, telefon 021.317.02.87, colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Prin acest document, Administrația Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date și despre drepturile care li se cuvin.a) Date de contactAdministrația Fondului pentru MediuAdresa: Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureștiNumăr de telefon: 021.317.02.87b) Date de contact ale responsabilului cu protecția datelorE-mail: dpo@afm.roAdresa: Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureștiNumăr de telefon: (021) 319.48.49, (021) 319.48.50c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personalAdministrația Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică și implementarea financiară (plata). Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:– verificarea cererilor de finanțare;– selectarea proiectelor finanțate;– stabilirea obligațiilor contractuale;– autorizarea plății către beneficiari;– efectuarea plății către beneficiari;– înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților;– managementul informatic al plăților realizate către beneficiari.Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților referitoare la derularea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, în legătură cu cererea de finanțare și contractul de finanțare, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți.d) Destinatari ai datelor cu caracter personalÎn fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:– furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță etc.);– operatori, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională.e) Perioada stocării datelorToate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului, și (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).f) Drepturile persoanei vizatePersoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administrația Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislației în domeniu:– dreptul de acces;– dreptul la rectificarea datelor;– dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);– dreptul la restricționarea prelucrării;– dreptul la portabilitatea datelor;– dreptul la opoziție;– drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;– dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;– dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;– dreptul la o cale de atac judiciară;– dreptul de a fi notificat de către operator.Prin prezenta declar că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrația Fondului pentru Mediu.
  Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului
  ...................................................
  Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului
  ...................................................
   +  Anexa nr. 2la ghid
  CONTRACT DE FINANȚARE
  Nr. ....... din ..............
  Între părțile contractante:Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în ................., nr. ......, sectorul ......., cod fiscal ..............., cont nr. ....................., deschis la Trezoreria Sectorului ......, reprezentată legal prin ........................, președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,și............................... (UAT), cu sediul în ................, cod de identificare fiscală ..................., cont nr. ..........................., deschis la ...................., prin reprezentant legal/împuternicit ........ (numele și prenumele)..............,în calitate de beneficiar,a intervenit următorul contract de finanțare, denumit în continuare contract:  +  Articolul 1Obiectul contractului(1) AFM acordă beneficiarului o finanțare nerambursabilă, denumită în continuare finanțare, în valoare de ......... lei, pentru un număr de ................. autovehicule uzate aflate în evidențele fiscale ale UAT, care au fost casate și radiate din circulație în schimbul stimulentului pentru casare, acordat în condițiile Programului privind casarea autovehiculelor uzate (Program).(2) Finanțarea se acordă numai în limita sumei prevăzute la alin. (1).(3) Finanțarea se acordă beneficiarului finanțării, în numele și pe seama proprietarilor de autovehicule uzate care optează pentru casarea și radierea din circulație și din evidența fiscală a UAT acestora, în schimbul stimulentului pentru casare.  +  Articolul 2Destinația finanțăriiFinanțarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral și numai pentru acest scop, conform cererii de finanțare.  +  Articolul 3Durata contractului și perioada de utilizare a finanțării(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și își încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la data depunerii, de către beneficiar, a raportului de finalizare a proiectului.(2) Durata contractului poate fi prelungită, prin act adițional, în baza solicitării motivate a beneficiarului.  +  Articolul 4Modalitatea de plată a finanțării(1) Mecanismul de decontare se declanșează prin depunerea de beneficiarul finanțării a cererii de decontare întocmită conform formularului prevăzut în anexa la prezentul contract și care va fi însoțit de documentele justificative prevăzute în Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.261/2022 (Ghidul de finanțare a Programului).(2) Plata sumelor acordate cu titlu de finanțare către beneficiarul finanțării se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor prevăzute în Ghidul de finanțare a Programului și în prezentul contract.(3) Plata sumelor acordate cu titlu de finanțare se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM pe măsura tragerii sumei și prin creditarea contului nr. ......., deschis de către beneficiarul finanțării la Trezoreria ............................................., numai pe bază de cerere de decontare.(4) Beneficiarul poate depune maximum 2 cereri de decontare/an înăuntrul perioadei de valabilitate a prezentului contract de finanțare.(5) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul finanțării are obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.(6) Sumele finanțate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Obligațiile beneficiarului finanțăriiBeneficiarul finanțării are următoarele obligații:a) folosește finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată;b) depune cererile de decontare în perioada de valabilitate a contractului;c) asigură executarea proiectului cu diligența necesară și eficiență, în conformitate cu prezentul contract, Ghidul de finanțare a Programului, precum și cu legislația în vigoare și cu standardele de mediu aplicabile;d) asigură înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;e) se asigură de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate ale proprietarului și autovehiculului uzat, prevăzute la art. 9 și 10 din Ghidul de finanțare a Programului;f) asigură participarea permanentă și nediscriminatorie a proprietarilor eligibili în Program;g) păstrează pe o perioadă de 5 ani declarațiile pe propria răspundere date de proprietarii de autovehicule uzate din care rezultă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 și 10 din Ghidul de finanțare a Programului, precum și acordurile și angajamentele acestora întocmite potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) pct. 2 și 3, respectiv art. 8 alin. (3) lit. a) și b) din Ghidul de finanțare a Programului;h) se asigură de respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal a proprietarilor de autovehicule uzate ori a altor terți participanți la activitățile proiectului și îi informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de AFM;i) colaborează cu proprietarii de autovehicule uzate pentru care se solicită finanțarea, în vederea întocmirii documentațiilor necesare pentru casarea și radierea acestora din circulație și din evidențele fiscale ale UAT, cu respectarea termenelor asumate prin angajamente, și asigură monitorizarea acestor procese, în scopul îndeplinirii indicatorului de performanță al Programului;j) notifică AFM privind nerespectarea obligațiilor asumate prin angajament de proprietarii de autovehicule uzate;k) în termen de maximum 10 zile de la solicitarea AFM, furnizează orice date, informații și/sau documente relevante pentru prezentul contract, precum și în legătură cu finanțarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului;l) asigură din surse proprii sumele necesare acordării stimulentelor pentru casare aferente autovehiculelor uzate incluse în cererea de finanțare aprobată și plătește respectivele sume, cu titlu de stimulent pentru casare, proprietarilor de autovehicule, până la data depunerii cererii de decontare;m) întocmește și transmite AFM, în termen de 30 de zile de la finanțarea ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare, întocmit conform anexei nr. 3 la Ghidul de finanțare a Programului, în cuprinsul căruia are obligația să detalieze realizarea activităților proiectului;n) permite personalului AFM accesul la sediile sale, pentru examinarea registrelor și a evidențelor contabile legate de proiect, precum și pentru efectuarea de controale privind modul în care îndeplinește obiectul proiectului;o) notifică AFM și prezintă documentele corespunzătoare în termen de 10 zile de la apariția unor modificări cu privire la actele constitutive și/sau informațiile furnizate odată cu cererea de finanțare ori pe parcursul derulării prezentului contract, precum și în cazul în care va fi supus unei proceduri de dizolvare sau lichidare;p) suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea prezentului contract, precum și de obținerea și/sau furnizarea tuturor documentelor și activităților aferente proiectului;q) nu sponsorizează/finanțează activități cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului ori în perioada de monitorizare a proiectului;r) anual, până la data de 15 ianuarie, dar nu mai târziu de data depunerii cererii de decontare în cazul anului în care se finalizează implementarea proiectului, transmite AFM:1. actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curții de Conturi și/sau alte autorități cu atribuții de control, în legătură cu proiectul finanțat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;2. actele administrative/documentele emise de către beneficiarul finanțării în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la pct. 1, precum și stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;3. date și informații detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la pct. 1 ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum și eventualele sume care se impun a fi recuperate, în legătură cu proiectul finanțat în baza prezentului contract.  +  Articolul 6Obligațiile AFMAFM are următoarele obligații:a) asigură finanțarea proiectului în condițiile menționate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu;b) pune la dispoziția beneficiarului finanțării informațiile legate de finanțare.  +  Articolul 7Cazuri de culpă(1) Nerespectarea de către beneficiarul finanțării a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract ori care îi revin conform Ghidului de finanțare a Programului constituie caz de culpă.(2) Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale beneficiarului finanțării:a) face declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;c) împotriva beneficiarului finanțării a fost demarată procedura de executare silită/dizolvare/lichidare/insolvență;d) situația economico-financiară a beneficiarului finanțării nu mai asigură condiții de realizare a proiectului.(3) La constatarea unui caz de culpă, AFM va notifica beneficiarul finanțării și, în cazul în care deficiențele menționate în notificare nu sunt înlăturate, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă:a) sistarea temporară a utilizării finanțării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; în acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de implementare a proiectului;b) sistarea definitivă, cu recuperarea sumelor virate către beneficiarul finanțării, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și rezilierea contractului, după caz.  +  Articolul 8Încetarea contractului(1) Contractul încetează de drept:a) la data prevăzută în contract;b) la data intervenției unui act de autoritate;c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituției și interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului finanțării în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a avut cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.(2) Contractul poate înceta în cazul imposibilității obiective a beneficiarului finanțării de a realiza proiectul, prin renunțare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecință restituirea, în termenul precizat în notificare/înștiințarea de plată, de către beneficiar a finanțării primite, la care se adaugă dobânzi/penalități, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, contractul încetează prin acordul părților. În situația în care beneficiarul finanțării are de restituit sume finanțate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.(3) Contractul poate înceta prin reziliere, la inițiativa AFM, în următoarele condiții:a) beneficiarul finanțării nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, inclusiv în cazul nedepunerii cererii de decontare, ori în cazul nerespectării obligațiilor care îi revin potrivit Ghidului de finanțare a Programului;b) beneficiarul finanțării este în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, executare silită sau în oricare altă procedură asemănătoare;c) în situația intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).(4) În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de beneficiarul finanțării în cadrul Programului, AFM recuperează suma finanțată, iar contractul poate fi reziliat.(5) În cazul recuperării finanțării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi/penalități, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare, până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(6) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul finanțării nu este obligat la restituirea vreunei sume.(7) Beneficiarul finanțării rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la inițiativa sa (inclusiv majorări/penalități, conform legii fiscale aplicabile creanțelor bugetare).  +  Articolul 9Forța majoră(1) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după încheierea prezentului contract de finanțare și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia. Forța majoră, constatată în condițiile legii, exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.(2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției. Partea care invocă forța majoră are obligația transmiterii celorlalte părți a documentului prin care s-a constatat existența cazului de forță majoră, într-un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forța majoră are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.(3) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.(4) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii/încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.(5) După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune a acesteia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.(6) Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile alin. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.(7) Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune, respectiv:a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.  +  Articolul 10Alte clauze(1) Beneficiarul finanțării își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.(2) În nicio circumstanță și din niciun motiv, AFM nu poate fi trasă la răspundere și obligată la plata de daune-interese pe durata desfășurării proiectului și, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăți suplimentare.(3) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.(4) Contractul, în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.(5) Beneficiarul finanțării va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese și va informa imediat AFM despre orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.(6) AFM și beneficiarul finanțării se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor legate de derularea prezentului contract, informațiile putând fi furnizate numai autorităților competente, în condițiile legii, sau unor terțe părți, numai cu acordul părților prezentului contract.(7) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum și alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului finanțării, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar informația cuprinsă în rapoartele proiectului, precum și rezultatele obținute, oricare ar fi forma acestora.(8) Beneficiarul finanțării are obligația de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenție, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitățile necesare implementării proiectului și daune-interese, costuri, taxe și alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.(9) Beneficiarul finanțării este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.(10) Beneficiarul finanțării se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferințe și seminare cu privire la proiect, să specifice că acesta a beneficiat de finanțare din Fondul pentru mediu.(11) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligațiilor beneficiarului finanțării față de aceasta.(12) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislației aplicabile, părțile au obligația să depună toate diligențele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligațiile stabilite în cuprinsul acestuia.(13) Sumele finanțate în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Codului de procedură civilă.  +  Articolul 11Jurisdicție(1) Orice neînțelegere rezultând din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.(2) În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești de drept comun în a cărei rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 12Notificări(1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6;b) pentru beneficiarul finanțării: adresă/e-mail ......................., cu condiția ca acestea să fie confirmate ulterior.(2) În cazul în care beneficiarul finanțării dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.(3) Notificările făcute beneficiarului finanțării la adresele menționate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.  +  Articolul 13Amendamente(1) Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, consemnat într-un act adițional. Cererea de modificare/completare a contractului va putea fi transmisă către AFM în perioada de valabilitate a acestuia, pentru cazuri bine întemeiate și justificate de către beneficiarul finanțării.(2) Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părților, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la durata de valabilitate a contractului.  +  Articolul 14Prelucrarea datelor cu caracter personal(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal ale reprezentanților părților contractante, precum și ale participanților la activitățile proiectului se vor realiza de ambele părți în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării proiectului, realizării obiectului contractului, precum și în scop statistic.(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de control al modului de îndeplinire a obiectului contractului, în scopul și temeiul legal pentru care sa perfectat prezentul contract, precum și în perioada de monitorizare a proiectului.(3) Părțile contractului se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.(4) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alin. (3) dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.  +  Articolul 15Publicarea datelorBeneficiarul finanțării este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea beneficiarului finanțării, valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate, datele de începere și de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum și plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.  +  Articolul 16Dispoziții finale(1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanții legali ai beneficiarului finanțării, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.(2) Anexa, pe care beneficiarul finanțării declară că o cunoaște și o acceptă, face parte integrantă din prezentul contract.(3) Prezentul contract a fost semnat la data de .................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  AFM
  Președinte,
  .........................................
  Beneficiarul finanțării
  Prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal,
  .........................................
   +  ANEXĂla contractul de finanțareNr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu .........................AprobatPreședinte AFM,............................................
  CERERE DE DECONTARE
  Denumirea completă a beneficiarului finanțării: ............................................Înregistrat cu cod de identificare fiscală ..........................., cont nr. ......................., deschis la Trezoreria .................................Adresa: localitatea ......................., str. ..................... nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ......, ap. ......, județul/sectorul .............................., cod poștal ........., telefon ......................, e-mail .................,reprezentat prin:Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal .........(numele și prenumele)..............., domiciliat/cu reședința în localitatea ....................., str. ..................... nr. ......., telefon ......................, e-mail ...................În baza Contractului de finanțare nr. ................./.............., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de .................... lei (în cifre și litere), aferentă unui număr de ........ autovehicule uzate, după cum urmează:
  Nr. crt.Numele și prenumele proprietarului autovehiculului uzatCNP proprietar autovehicul uzatSerie caroserie autovehicul uzatNumărul și data documentului justificativ prin care s-a virat proprietarului autovehiculului uzat stimulentul pentru casareCuantumul stimulentului pentru casare (lei)Data casării autovehiculului uzatData radierii autovehiculului uzat
  Subsemnatul, ................., cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:1. proprietarii autovehiculelor uzate pentru care solicit finanțare și-au exprimat acordul privind participarea în Programul privind casarea autovehiculelor uzate;2. am verificat realitatea elementelor cuprinse în declarația pe propria răspundere dată de proprietarii de autovehicule uzate privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, astfel cum sunt prevăzute la art. 9 și 10 din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate;3. am colectat angajamentul proprietarilor de autovehicule uzate întocmit potrivit art. 8 alin. (3) lit. a) și b) din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate;4. autovehiculele uzate incluse în prezenta cerere de decontare au fost casate și radiate din circulație, după lansarea sesiunii de înscriere;5. am plătit stimulentele pentru casare proprietarilor autovehiculelor uzate incluse în prezenta cerere;6. nu am furnizat și nu voi furniza informații false în documentele prezentate.Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de decontare, o declar corectă și completă, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și respectă prevederile ghidului de finanțare și declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Înțeleg că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va conduce la returnarea integrală a sumei primite ca finanțare nerambursabilă în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, dacă aceasta a fost acordată.Finanțarea nerambursabilă solicitată va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de decontare.Subsemnatul sunt de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea entității.Prin semnarea prezentei cereri de decontare confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.Beneficiarul finanțării*:Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal: ................................Numele și prenumele: ..................................................Funcția: ...............................Semnătura: .........................* În cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea administrativă și copia CI a împuternicitului.
   +  Anexa nr. 3la ghid
  RAPORT DE FINALIZARE*
  Titlul Programului: Programul privind casarea autovehiculelor uzateDenumirea beneficiarului finanțării:....................................A. Date generale ale proiectuluiDurata proiectului (nr. luni): ..........................Data semnării contractului de finanțare: ........................................Data începerii proiectului: ..............................................................Data finalizării proiectului: .............................................................B. Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizată și rezultatele proiectului
  Nr. crt.Cerere de decontareFinanțare acordată de AFMValoare susținută din surse proprii de beneficiarNumăr stimulente pentru casare acordate
  1.
  2.
  3.
  C. Analiza postimplementare - factori majori care au afectat derularea și rezultatele implementării proiectului (dacă au existat, comentați modul în care acești factori au influențat derularea și rezultatele implementării proiectului)Factori care au determinat întârzieri în derularea activităților proiectului ............................................Factori care au afectat îndeplinirea obiectului proiectului ...................................................................Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ............................Factori care au influențat pozitiv proiectul ..........................................................................................Beneficiarul finanțării:Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal: ..............................Numele și prenumele: .......................................Funcția: ...............................Semnătura: .........................* În cazul în care se optează pentru transmiterea raportului de finalizare prin intermediul poștei electronice, documentul se semnează de beneficiarul finanțării cu semnătură electronică calificată.
  ------