DECIZIE nr. 589 din 18 august 2022privind modificarea anexei nr. 27 la Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 521/2017 pentru stabilirea formei, conținutului și a modalității de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016
EMITENT
 • ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 24 august 2022  Având în vedere dispozițiile art. 347 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare,în vederea implementării unor măsuri dispuse pentru remedierea deficiențelor constatate cu prilejul desfășurării unor măsuri de control,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare, și al art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 160/C/2018,directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.  +  Articolul IAnexa nr. 27 la Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 521/2017 pentru stabilirea formei, conținutului și a modalității de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 și 252 bis din 11 aprilie 2017, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,
  Dan Halchin
  București, 18 august 2022.Nr. 589.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 27 la Decizia nr. 521/2017)MINISTERUL JUSTIȚIEIAdministrația Națională a PenitenciarelorLocul de deținere ........................................Nr. ............../................^1^1 Va primi număr de înregistrare din registrul de evidență al cererilor formulate de persoana privată de libertate.(Se arhivează la dosarul de cereri.)Aprob.Director,
  CERERE
  pentru aprobarea persoanelor cu care se solicită efectuarea convorbirilor telefonice
  Subsemnatul(a), ......................................, fiul (fiica) lui ............................ și al (a) ...................................., născut(ă) la data de .........................., solicit ca pentru exercitarea dreptului la convorbiri telefonice, prevăzut de art. 65 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, să efectuez convorbiri telefonice cu următoarele persoane:
  Nr. crt.Numele și prenumele Număr de telefon (cu prefix)Calitatea persoanei^2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  ^2 Se menționează una dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. m) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  Data întocmirii: ..................
  Semnătura: ...........................
  Persoane și numere de telefon care modifică^3 lista aprobată inițial, cu respectarea numărului maxim de persoane prevăzut de art. 133 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare:^3 Pentru fiecare persoană sau număr de telefon care înlocuiește una dintre persoanele sau numerele de telefon aprobate inițial se formulează cereri distincte, aprobate de directorul locului de deținere.
  Nr. crt.Numele și prenumeleCalitatea persoaneiNumăr de telefon (cu prefix)Numărul de telefon care se înlocuieșteNumărul cererii aprobate
  1
  2
  3
  4
  5
  Aplicația de management al convorbirilor telefonice și cumpărăturilorVă informăm că, pentru a putea efectua convorbiri telefonice și cumpărături folosind aplicații specifice, trebuie să dispuneți în mod obligatoriu de bani în contul personal.După primirea cardului sunteți obligați să respectați următoarele reguli de folosire:– cardul este personal, nu poate fi înstrăinat, iar codul PIN nu trebuie divulgat;– cardul va fi folosit numai pentru efectuarea cumpărăturilor de la magazinul unității și pentru efectuarea convorbirilor telefonice;– valoarea convorbirilor telefonice și a cumpărăturilor nu poate depăși soldul, respectând prevederile legale referitoare la suma maximă de care se pot efectua cumpărături într-o săptămână;– este interzisă orice tentativă de fraudare a aplicației aferente sistemului de telefonie și/sau cumpărături, inclusiv prin acțiuni de multiplicare a cardurilor;– cardul constituie bun încredințat de către administrația locului de deținere și aveți obligația de a-l întreține în mod corespunzător;– în situația pierderii/distrugerii cardului de către dumneavoastră, veți suporta contravaloarea cheltuielilor ocazionate de emiterea unui nou card; – orice nerespectare a acestor reguli constituie abatere disciplinară și se va sancționa conform reglementărilor în vigoare.Subsemnatul(a), .............................., născut(ă) la data de ................., fiul (fiica) lui ................. și al (a) ..............., camera nr. ......., declar că am luat cunoștință cu privire la modalitatea și regulile de funcționare a aplicației de management al convorbirilor telefonice și cumpărăturilor.
  Data întocmirii: ...............
  Semnătura: ...........................
  Data luării la cunoștință: ...........................Semnătură de luare la cunoștință: ......................................