ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifica şi va avea următorul cuprins:"Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă"2. Literele b), c) şi e) ale articolului 4 se modifica şi vor avea următorul cuprins:"b) organizează, prestează şi finanţează, în condiţiile legii, servicii de formare profesională pentru persoanele neincadrate în munca; c) orienteaza persoanele neincadrate în munca şi mediază între acestea şi angajatorii din ţara, în vederea realizării echilibrului dintre cerere şi oferta pe piaţa interna a forţei de muncă;............................................................. e) administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi prezintă Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară."3. După litera h) a articolului 4 se introduc literele i) şi j) cu următorul cuprins:"i) organizează serviciile de stabilire, plata şi evidenta a ajutoarelor, alocaţiilor şi indemnizaţiilor finanţate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; j) elaborează, în baza indicatorilor sociali de performanţă stabiliţi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, programe anuale de activitate pe care le supune spre aprobare ministrului muncii şi solidarităţii sociale; monitorizarea realizării prevederilor acestor programe se face de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale pe baza raportarilor trimestriale şi anuale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă."4. După articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Realizarea atribuţiilor ce revin, potrivit legii, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi a programului anual de activitate prevăzut la art. 4 lit. j) este supusă controlului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale."5. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(2) Criteriile de acreditare a prestatorilor de servicii de ocupare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă este alcătuit din 15 membri, după cum urmează: a) 5 membri, reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii şi solidarităţii sociale, dintre care un membru este secretar de stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi are calitatea de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numit de primul-ministru; b) 5 membri numiţi prin consens de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată."7. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Secretarul de stat din Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este şi preşedintele consiliului de administraţie al acesteia. (2) Mandatul preşedintelui încetează la încheierea exercitării funcţiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces."8. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(2) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi va delega atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale pentru ordonatorul de credite bugetare conducătorului executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă."9. Literele b) şi c) ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea următorul cuprins:"b) 5 membri numiţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiţi prin consens de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional."10. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) În vederea numirii membrilor în consiliile consultative ale agentiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional vor stabili, prin consens, reprezentativitatea la nivel teritorial a organizaţiilor sindicale, respectiv a asociaţiilor patronale, precum şi numărul de locuri ce le revin acestora în consiliile consultative în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti."11. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(3) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1) membrii Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care participa la şedinţe, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa de 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administraţie ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi într-o luna 20% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat."  +  Articolul 2Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatele (2), (3), (4), (5), (6) şi (8) ale articolului 140 vor avea următorul cuprins:"(2) Un secretar de stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale este preşedintele CNPAS, indeplinind şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie. (3) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale este ordonator de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi va delega atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducătorului executiv al CNPAS. (4) Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului, patronatului şi asiguraţilor, după cum urmează: a) 5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii şi solidarităţii sociale; b) 5 reprezentanţi ai patronatului, desemnaţi de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) 8 reprezentanţi ai asiguraţilor, dintre care:- 5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;- 3 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale pensionarilor. (5) Sunt reprezentative la nivel naţional asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată. (6) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi pe o perioadă de 4 ani."................................................................."(8) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de cei care i-au desemnat."2. Articolul 140 se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:"(9) Mandatul preşedintelui încetează la încheierea exercitării funcţiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces."3. Articolul 143 va avea următorul cuprins:"Art. 143. - Salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie se stabilesc prin lege."4. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 177 vor avea următorul cuprins:"Art. 177. - (1) Până la intrarea în vigoare a legii salarizarii prevăzute la art. 143 salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum şi indemnizaţia membrilor consiliului de administraţie se stabilesc după cum urmează: a) salariile, precum şi veniturile sub forma altor drepturi salariale pentru personalul CNPAS, al unităţilor din subordinea acesteia şi al caselor teritoriale de pensii se stabilesc pe baza reglementărilor în vigoare aprobate pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sau, după caz, pentru unităţile din subordinea sau din administrarea acestuia; b) indemnizaţia de şedinţa pentru membrii consiliului de administraţie este egala cu 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administraţie ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi într-o luna 20% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat."............................................................."(3) Cheltuielile privind salarizarea personalului CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat."  +  Articolul 3În cuprinsul legilor denumirea "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale", denumirea "Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională" se înlocuieşte cu denumirea "Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă", iar denumirea "agenţiile de ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu denumirea "agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti".  +  Articolul 4În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va modifica Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care îl va supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 5Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se vor republica după aprobarea acestora prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------