ORDONANȚĂ nr. 19 din 18 august 2022cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 19 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2022, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1238 și nr. 1238 bis din 28 decembrie 2021, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.  +  Articolul 2(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2022 detaliate pe capitole și subcapitole sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2022 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2022 se majorează la venituri cu suma de 21.418,9 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 64.371,4 milioane lei credite de angajament și cu suma de 26.872,2 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 5.453,3 milioane lei.  +  Articolul 3Se autorizează Senatul României, în anexa nr. 3/02/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 30 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“.  +  Articolul 4Se autorizează Curtea de Conturi să introducă în anexa nr. 3/07/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“, obiectivul de investiții nou „Amenajare parcare, refacere împrejmuire, instalare sistem de iluminat exterior, instalare sistem irigații la sediul Camerei de Conturi Dolj“, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 858 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022.  +  Articolul 5(1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, să suplimenteze cu suma de 40.000 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“ și cu suma de 88.636 mii lei la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat și de mobilizare“.(2) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să majoreze creditele de angajament la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie“, în anexa 3/13/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2022-2025“, cu suma de 74.700 mii lei la titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ și cu suma de 188.788 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“.  +  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 58.349 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să diminueze, la componenta 0101 Finanțarea din FEN postaderare, creditele de angajament cu suma de 20.000 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de management pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2014-2020, în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să diminueze, la componenta 0202 Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale, creditele de angajament cu suma de 700 mii lei.(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de management pentru Programul INTERREG V-A România-Ungaria, în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să efectueze următoarele modificări:a) să suplimenteze cu suma de 800 mii lei, credite de angajament și credite bugetare, componenta 0301 Cofinanțare privată;b) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 2.500 mii lei și creditele bugetare cu suma de 1.250 mii lei, la componenta 0601 Contribuția altor state partenere la finanțarea programelor de cooperare teritorială.(5) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de management pentru Programul Interreg VI-A România-Bulgaria să introducă în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ Programul Interreg VI-A România-Bulgaria cu credite de angajament în anul 2022 la componenta 0202 Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale în sumă de 12.450 mii lei.(6) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de management pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre să introducă în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre cu credite de angajament în anul 2022 la componenta 0101 Finanțarea din FEN postaderare în sumă de 27.536 mii lei.(7) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de management pentru Programul Espon 2030 să introducă în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ Programul Espon 2030 cu credite de angajament în anul 2022 la componenta 0202 Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale în sumă de 520 mii lei.(8) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de autoritate națională pentru Programul Interreg Europe 2021-2027 să introducă în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ Programul Interreg Europe 2021-2027 cu credite de angajament în anul 2022 la componenta 0202 Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale în sumă de 4.114 mii lei.(9) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de autoritate națională pentru Programul Interreg Interact IV 2021-2027 să introducă în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ Programul Interreg Interact IV 2021-2027 cu credite de angajament în anul 2022 la componenta 0202 Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale în sumă de 719 mii lei.(10) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de management pentru Programul Interreg VI-A IPA România-Serbia să introducă în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ Programul Interreg VI-A IPA România-Serbia cu credite de angajament și credite bugetare în anul 2022 după cum urmează:a) la componenta 0101 Finanțarea din FEN postaderare, credite de angajament în sumă de 164.864 mii lei și credite bugetare în sumă de 24.840 mii lei;b) la componenta 0201 Cofinanțare publică pentru beneficiarii finanțați integral din bugetele publice centrale, credite de angajament în sumă de 110 mii lei;c) la componenta 0202 Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale, credite de angajament în sumă de 15.886 mii lei;d) la componenta 0203 Alte cheltuieli decât cele eligibile pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale, credite de angajament în sumă de 20 mii lei;e) la componenta 0301 Cofinanțare privată se alocă credite de angajament în sumă de 2.328 mii lei și credite bugetare în sumă de 351 mii lei.(11) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de autoritate națională pentru Programul URBACT IV să introducă în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ Programul URBACT IV cu credite de angajament în anul 2022, la componenta 0202 Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale, în sumă de 372 mii lei.(12) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de autoritate națională pentru Programul pentru Regiunea Dunării să introducă în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ Programul pentru Regiunea Dunării cu credite de angajament în anul 2022, la componenta 0202 Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale, în sumă de 1.120 mii lei.(13) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de autoritate de management/autoritate națională a programelor privind cooperarea teritorială europeană, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2006, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează să diminueze creditele de angajament angajate aferente anului curent ca urmare a diminuării angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu sumele rezultate din dezangajarea fondurilor la nivelul proiectelor, conform contractelor în vigoare, în vederea contractării fondurilor rămase neutilizate, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.(14) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea punerii în aplicare a prevederilor alin. (13), se autorizează să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori, anului curent, precum și estimările pe anii următori, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.  +  Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor ca în cadrul anexei nr. 3/16/27 „Fișa programului“ să majoreze la Programul cod 1464 „Formarea profesională a personalului Ministerului Finanțelor - aparat propriu“ cu suma de 85 mii lei creditele de angajament și creditele bugetare pe anul 2022 la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, din care 40 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ și 45 mii lei la titlul 20 „Bunuri și servicii“, și să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare pe anul 2022 cu aceleași sume de la Programul cod 541 „Administrarea finanțelor publice“, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“ și titlul 20 „Bunuri și servicii“.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor să modifice în cadrul anexei nr. 3/16/27 „Fișa programului“, la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic“, creditele bugetare și creditele de angajament la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, prin modificarea corespunzătoare a creditelor bugetare și a creditelor de angajament la Programul cod 541 „Administrarea finanțelor publice“, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, în sensul actualizării execuției preliminate aferente anului 2021, precum și al modificării corespunzătoare anilor 2022-2025, cu încadrare în valoarea totală a programelor și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2022.  +  Articolul 8(1) Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze și să aprobe, în anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor virări între capitolele, subcapitolele, paragrafele indicatorilor de venituri cuprinse în buget, în limita prevederilor bugetare aprobate pentru toate sursele de venituri.(2) Se autorizează Administrația Națională a Penitenciarelor să efectueze și să aprobe, în anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, pentru penitenciarele spital aflate în subordine, virări între capitolele, subcapitolele, paragrafele indicatorilor de venituri cuprinse în buget, în limita prevederilor bugetare aprobate pentru toate sursele de venituri.(3) Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:a) să diminueze capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități“, subcapitolul 16.10.03 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare“, cu suma de 300 mii lei;b) să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“, paragraful 30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice“, cu suma de 79 mii lei;c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, să diminueze subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri din învățământ“, cu suma de 250 mii lei și să majoreze subcapitolul 33.10.06 „Venituri din expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară“ cu suma de 300 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ cu suma de 200 mii lei.  +  Articolul 9(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ la partea de venituri următoarele modificări:a) să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“, cu suma de 170 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, să majoreze subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ cu suma de 130 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ cu suma de 14.240 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ cu suma de 12.390 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat“ cu suma de 557 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ cu suma de 873 mii lei;c) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, să majoreze subcapitolul 42.10.11 „Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale“ cu suma de 19.774 mii lei și subcapitolul 42.10.38 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii“ cu suma de 9.036 mii lei și să diminueze subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor“ cu suma de 7.237 mii lei;d) la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, să majoreze subcapitolul 43.10.14 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății“ cu suma de 50 mii lei și subcapitolul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale“ cu suma de 22.057 mii lei.(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8),(9),(13) și art. 47^1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite bugetare și de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(3) În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în proiectele aferente Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale (PSCD), pentru perioada 2022-2025, derulate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă modificări la anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2022-2025“, în structura veniturilor proprii obținute de instituțiile finanțate parțial din venituri proprii, și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, precum și să efectueze virări de credite de angajament/bugetare, între articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“ și articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.48 „Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații și altele asemenea pentru activități de cercetare în domeniul sănătății“ cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“.(4) În aplicarea prevederilor alin. (3) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.(5) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“, obiectivul de investiții nou „Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar «Alexandru Ioan Cuza» în cazarma 3607 Constanța“ cu credite de angajament în sumă de 206.397 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2022.(6) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3),(4) și (13) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, în anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, precum și între capitole bugetare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare.  +  Articolul 10(1) Sumele alocate suplimentar Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru asigurarea utilităților de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, pot fi utilizate și pentru decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea prevăzute la art. 1 alin. (10), precum și pentru asigurarea cheltuielilor de masă și cazare prevăzute la art. 17, din același act normativ.(2) Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor de la alin. (1).(3) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la sfârșitul anului 2022.  +  Articolul 11În cadrul influenței prevăzute în anexa nr. 2, în bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, sunt cuprinse următoarele sume reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare:a) –1.940.595 mii lei la alineatul 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat“;b) +418.685 mii lei la alineatul 51.01.08 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj“.  +  Articolul 12Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să suplimenteze veniturile proprii cu suma de 45.000 mii lei la capitolul 34.10 „Venituri din taxe administrative, eliberări permise“, subcapitolul 34.10.50 „Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise“.  +  Articolul 13(1) Se autorizează Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor să efectueze, în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, următoarele modificări la partea de venituri:a) să suplimenteze capitolul 34.10 „Venituri din taxe administrative, eliberări permise“, subcapitolul 34.10.50 „Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise“, cu suma de 120 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“, cu suma de 23.829 mii lei;c) să suplimenteze capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.34 „Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară“, cu suma de 7.093 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să introducă în anexa nr. 3/23/27 „Fișa programului“ la programul bugetar 175 „Dezvoltarea durabilă a silviculturii“ indicatori de fundamentare noi, să modifice și să completeze informațiile prevăzute în fișa programului conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul, forma de prezentare și structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamblu de acțiuni.  +  Articolul 14(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pentru proiectele finanțate potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, să modifice creditele bugetare și de angajament aferente anilor anteriori prin diminuarea sumelor prevăzute la alineatele „Finanțare națională“ și „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu valorile declarate neeligibile de către Organismul intermediar de transport, respectiv de autoritățile de control abilitate în acest sens, concomitent cu suplimentarea cu aceleași sume ale alineatului „Cheltuieli neeligibile“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ în anexa nr. 3/24/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“, cu încadrarea în valoarea totală înscrisă în fișele de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor, respectiv contractelor.(2) Din influența prevăzută în anexa nr. 2 la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“ suma de 150.000 mii lei se utilizează pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex“ - S.A., cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.(3) Suma prevăzută la alin. (2) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex“ - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru reîntregirea fondurilor de exploatare, diminuate ca urmare a cheltuielilor cu despăgubirile stabilite de către instanțele de judecată, plătite pentru activitatea de investiții patrimoniu public și pentru acoperirea subcompensării de la bugetul de stat a pachetului de servicii la transportul cu metroul.(4) Din influența prevăzută înanexa nr. 2 la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“ suma de 260.000 mii lei se utilizează pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A. cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.(5) Suma prevăzută la alin. (4) se utilizează de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., astfel:a) suma de 208.000 mii lei pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii către Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.;b) suma de 52.000 mii lei pentru plata plăților restante ale societății.(6) Suma prevăzută la alin. (4) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru plățile menționate la alin. (5).(7) Din influența prevăzută în anexa nr. 2 la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“ suma de 1.322 mii lei se utilizează pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A. cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.(8) Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A. va utiliza suma prevăzută la alin. (7) pentru finanțarea obiectivului de investiții „Centru logistic destinat gestionării transportului aerian de mărfuri“.(9) Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A și Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A. gestionează sumele prevăzute la alin. (2), (4) și (7) prin conturi de disponibil distincte deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului.  +  Articolul 15(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să introducă în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“ obiectivul de investiții în continuare „Reabilitare DN 79 Arad-Oradea km 4 + 150 - km 115 + 923“, cu credite de angajament și credite bugetare, în sumă de 15.000 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022.(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să introducă în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“, la capitolul 84.01 „Transporturi“, la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“ următoarele obiective de investiții noi:a) „Extindere copertine modulare în Punctul de control trecere frontieră (P.C.T.F.) Nădlac II“, județul Arad, cu credite de angajament în sumă de 4.025 mii lei și credite bugetare în sumă de 3.630 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022;b) „Reamenajare intersecție DN 66 km 180 + 555 cu sens giratoriu în localitatea Hațeg“, județul Hunedoara, cu credite de angajament în sumă de 4.661 mii lei și credite bugetare în sumă de 503 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022;c) „Amenajare sens giratoriu la intersecția DN 6 cu DJ 401A, în orașul Bragadiru“, județul Ilfov, cu credite de angajament în sumă de 11.994 mii lei și credite bugetare în sumă de 3.200 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022;d) „Amenajare sens giratoriu la intersecția DN 6 cu străzile Podișor și Școlii, în localitatea Cornetu“, județul Ilfov, cu credite de angajament în sumă de 6.932 mii lei și credite bugetare în sumă de 82 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022;e) „Amenajarea unui punct de întoarcere pe DN 2 la ieșirea din localitatea Afumați spre Urziceni“, județul Ilfov, cu credite de angajament în sumă de 6.387 mii lei și credite bugetare în sumă de 200 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022.  +  Articolul 16(1) Se autorizează Ministerul Educației să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri:a) să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ cu suma de 12.440 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“ cu suma de 2.779 mii lei;c) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 390.037 mii lei;d) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri“ cu suma de 9.798 mii lei;e) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvențiile“ cu suma de 4.636 mii lei;f) să suplimenteze capitolul 40.10 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate“ cu suma de 840 mii lei;g) să diminueze capitolul 41.10 „Alte operațiuni financiare“ cu suma de 17.000 mii lei;h) să suplimenteze capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“ cu suma de 92.640 mii lei;i) să suplimenteze capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“ cu suma de 1.095 mii lei;j) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 700.214 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Educației să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.(3) Prin derogare de la prevederile art. 28^2 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de învățământ superior de stat fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli, la nivelul estimat al acestora.(4) Se autorizează Ministerul Educației să introducă în anexa nr. 3/25/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“, obiectivul de investiții nou „Construire cantină parter“ pentru Stațiunea Experimentală Viticolă Pietroasele din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 250 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022.(5) Se autorizează Ministerul Educației să introducă în anexa nr. 3/25/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 65.10 „Învățământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“ următoarele obiective de investiții noi:a) „Construire Centru de valorificare economică a microproducției agricole și veterinare“ din cadrul Universității pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 75 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022;b) „Construire Linie de vinificație și depozit de fructe“ din cadrul Universității pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 330 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022;c) „Centrală termică pe gaze naturale pentru încălzire și apă caldă menajeră, inclusiv racordurile la rețelele de gaze naturale, apă potabilă din zonă și reabilitarea punctelor termice existente“ din cadrul Universității „Ștefan cel Mare“ din Suceava, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 300 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022;d) „Centru de cercetare, dezvoltare și inovare în inteligență ambientală și securitate cibernetică - IASeC“ din cadrul Universității „Ștefan cel Mare“ din Suceava, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 700 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022.  +  Articolul 17(1) Din bugetul Ministerului Sănătății, rectificat potrivit prezentei ordonanțe, de la capitolul 66.01. „Sănătate“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, se asigură cheltuielile aferente achiziției de vaccinuri.(2) În cadrul influenței prevăzute în anexa nr. 2, în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, sunt cuprinse următoarele sume reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare:a) + 781.310 mii lei la alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“;b) + 2.095.973 mii lei la alineatul 51.01.69 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate“.(3) În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“, alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ se majorează cu suma de 400.000 mii lei, atât la credite bugetare, cât și la credite de angajament, cu încadrarea în influența aprobată la titlul 51.01 „Transferuri între unități ale administrației publice“, pentru asigurarea alocației de hrană în unitățile sanitare publice conform Legii nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru asigurarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și a sumei prevăzute la alin. (3), Ministerul Sănătății efectuează virări de credite bugetare și de angajament, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în bugetul aprobat.  +  Articolul 18(1) Se autorizează Ministerul Culturii să suplimenteze în anexa nr. 3/2701/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate după caz pe anii 2022-2025“ (sume alocate din bugetul de stat) - Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, titlul 10 „Cheltuieli de personal“ cu suma de 50 mii lei și titlul 20 „Bunuri și servicii“ cu suma de 250 mii lei, atât credite de angajament, cât și credite bugetare, cu încadrarea în influențele aprobate prin prezenta ordonanță.(2) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să suplimenteze veniturile proprii cu suma de 2.000 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitol 36.10.50 „Alte venituri“.(3) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/27 „Fișa programului“ la programul bugetar 2091 Programul național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, să modifice și să completeze informațiile prevăzute în fișa programului conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, cu încadrarea în valoarea totală a programului, inclusiv prin modificarea realizărilor anului 2021.  +  Articolul 19(1) Influența de 127.000 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Ministerului Economiei la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“ poate fi utilizată pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe prin ordin al ministrului economiei, pe operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului.(3) Suma prevăzută la alin. (1) detaliată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerul Economiei operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(4) Se autorizează Ministerul Economiei să introducă în anexa nr. 3/35/27 „Fișa programului“ programul bugetar „Granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare“, cu credite de angajament în sumă de 500.000 mii lei la capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“, la titlul 40 „Subvenții“.  +  Articolul 20Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) și (13) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată, în anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se autorizează:a) Serviciul de Informații Externe ca, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare pentru finanțarea unor cheltuieli cu bunuri și servicii;b) Serviciul de Protecție și Pază ca, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica din dotare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente destinate executării misiunilor operative curente.  +  Articolul 21(1) Se autorizează Academia Română, în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 6.791 mii lei.(2) Se autorizează Academia Română să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 22Se autorizează Agenția Națională de Presă AGERPRES, în anexa nr. 3/43/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 200 mii lei.  +  Articolul 23Se autorizează Institutul Cultural Român, în anexa nr. 3/44/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să introducă la partea de venituri, capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 280 mii lei.  +  Articolul 24Se autorizează Consiliul Superior al Magistraturii să modifice, în anexa nr. 3/47/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare“, creditele de angajament aferente anului 2022 pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.  +  Articolul 25(1) Se autorizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, în anexa nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, la Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“, să majoreze creditele de angajament aferente anului 2022 și să diminueze creditele de angajament aferente anului 2023 cu suma de 2.000.000 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Dezvoltare durabilă, în anexa nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să introducă Programul operațional Dezvoltare durabilă cu credite de angajament la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ în sumă de 9.700.000 mii lei și credite bugetare în sumă de 344.250 mii lei.  +  Articolul 26(1) Se autorizează Ministerul Antreprenoriatului și Turismului să introducă în anexa nr. 3/60/27 „Fișa programului“ programul bugetar „Program privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19“ cu credite de angajament în sumă de 50.000 mii lei la capitolul 80.01 „Acțiuni economice, comerciale și de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“.(2) Se autorizează Ministerul Antreprenoriatului și Turismului să introducă în anexa nr. 3/60/27 „Fișa programului“ programul bugetar „Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale - Schema de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice“ cu credite de angajament în sumă de 10.000 mii lei la capitolul 80.01 „Acțiuni economice, comerciale și de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“.  +  Articolul 27În bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, rectificat potrivit prezentei ordonanțe, la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală și cercetare dezvoltare“, titlul 55 „Alte transferuri“, este cuprinsă suma de 330.000 mii lei, reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament, pentru plata restanțelor înregistrate la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 262/2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002.  +  Articolul 28(1) În bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“, titlul 50 „Fonduri de rezervă“ la articolul 50.01 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului“ este cuprinsă suma de 125.000 mii lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, pentru proiectele finanțate în cadrul Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022, ratificat prin Legea nr. 129/2022.(2) În anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în limita sumei prevăzute la alin. (1) se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat sume pentru finanțarea proiectelor prevăzute la alin. (1).(3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8),(9),(12) și art. 47^1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se autorizează Ministerul Finanțelor, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite bugetare și de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale, precum și între capitole bugetare, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, pentru asigurarea cheltuielilor aferente datoriei publice guvernamentale.  +  Articolul 29(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2022 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 2.569.668 mii lei, după cum urmează:a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 215.019 mii lei, potrivit anexei nr. 3;b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, cu suma de 502.462 mii lei, potrivit anexei nr. 4;c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale cu suma de 150.000 mii lei, potrivit anexei nr. 5. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;d) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 1.701.142 mii lei;e) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional, acreditate, cu suma de 1.045 mii lei, potrivit anexei nr. 6.(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) au următoarea destinație:a) suma de 187.037 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2022-2023, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2022-2023, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;b) suma de 18.788 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 838/2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale și ale art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) suma de 637 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, preluat ca structură fără personalitate juridică în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș;d) suma de 8.557 mii lei pentru finanțarea burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor art. 82 și 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) au următoarea destinație:a) suma de 147.000 mii lei pentru finanțarea, în anul 2022, a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat;b) suma de 369 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor Centrului de zi „Sf. Nicolae“ și Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu „Sf. Nicolae“ din localitatea Recea, județul Maramureș;c) cu suma de 637 mii lei se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate orașului Jimbolia, județul Timiș, pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, ca urmare a preluării acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș;d) suma de 46.830 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 838/2022 și ale art. 129 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) suma de 17.457 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României la nivelul municipiului București, în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2022-2023, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2022;f) suma de 291.443 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, potrivit prevederilor art. 82 și 105 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) Suma prevăzută la alin. (3) lit. a) se repartizează pe județe prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea ordinului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2022. Cu sumele repartizate se rectifică bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. d) au următoarea destinație:a) suma de 192.000 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor aferente plății personalului de recensământ, potrivit prevederilor art. 18 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;b) suma de 142 mii lei pentru finanțarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar și a posturilor de prim ajutor la nivelul comunei Tuzla, județul Constanța, în baza prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare;c) suma de 1.009.000 mii lei se alocă pe județe și municipiul București, potrivit prevederilor art. 32;d) suma de 500.000 mii lei pentru finanțarea gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/ autorizat pentru transportul local rutier și naval, potrivit prevederilor art. L din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.(6) Suma prevăzută la alin. (5) lit. a) se repartizează pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Institutului Național de Statistică. Cu sumele repartizate se rectifică bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea efectuării plăților către personalul de recensământ.  +  Articolul 30(1) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 29 alin. (3) lit. a)-f) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, direct proporțional cu necesarul stabilit potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, iar pentru finanțarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din învățământul de masă, prevăzute la alin. (3) lit. f), și pentru redistribuiri de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ.(2) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional, acreditate, prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. e), se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ.  +  Articolul 31Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în cuantum de 28.518 mii lei, prevăzute la punctul ***) din nota de subsol din anexa nr. 7 la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, pentru județul Suceava, se repartizează pe unități administrativ-teritoriale potrivit anexei nr. 7.  +  Articolul 32(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. c) se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării:a) plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 30 iunie 2022 inclusiv, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;b) sumelor certe și exigibile datorate de unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 30 iunie 2022 inclusiv, pentru acoperirea diferenței dintre prețul reglementat al energiei termice livrate populației și prețul de facturare al energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;c) plăților restante, precum și obligațiilor fiscale care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 30 iunie 2022 inclusiv, raportate potrivit legii, după caz.(2) În înțelesul prezentului articol, plățile restante înregistrate în contabilitatea instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt numai plățile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanțate din bugetele locale.(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor alocate în condițiile alin. (1) se face în scopul achitării plăților restante, sumelor certe și exigibile rezultate din deconturi justificative și a obligațiilor fiscale prevăzute la respectivul alineat, la data de 30 iunie 2022 inclusiv, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, reprezentând:a) obligații de plată rezultate din relațiile cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;b) sume certe și exigibile neachitate de unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 30 iunie 2022 inclusiv, pentru acoperirea diferenței dintre prețul local al energiei termice facturate populației și prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;c) obligații de plată față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru:a) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2022 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;b) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2022 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;c) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2022 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;d) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2022 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.(5) Prevederile alin. (4) se aplică și pentru contribuabilii care se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, cu autorizarea judecătorului-sindic sau avizul administratorului judiciar.(6) În scopul alocării sumelor în condițiile alin. (1), unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 31 octombrie 2022 inclusiv, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, cereri scrise însoțite de următoarele documente:a) situația obligațiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4) lit. a)-c), după caz;b) certificatele de atestare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/ furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale;c) acorduri încheiate între unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat ai unităților administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), precum și acorduri încheiate între unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat și furnizorii cărora aceștia le datorează sume, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.(7) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/ Administrațiile județene ale finanțelor publice analizează cererile în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice întocmesc o situație centralizatoare care conține suma necesar a fi repartizată unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.(8) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situației centralizatoare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice transmit o cerere Ministerului Finanțelor prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situației centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare și nevirate în contul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (17).(9) Ministerul Finanțelor înregistrează cererile în ordinea primirii acestora și repartizează sumele solicitate, pe fiecare județ/municipiul București, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1).(10) Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (9) în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2022, pe care le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice.(11) Ministerul Finanțelor restituie cu adresă direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice cererile prevăzute la alin. (9) pentru care nu mai există sume de repartizat, din sumele prevăzute la alin. (1).(12) Certificatele de atestare fiscală ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale centrale competente de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza datelor existente în evidența creanțelor fiscale ale organelor fiscale centrale competente, și cuprind obligațiile fiscale care fac obiectul stingerii potrivit alin. (4), existente în sold la data de 30 iunie 2022 inclusiv și nestinse până la data eliberării acestora.(13) Sumele destinate achitării obligațiilor de plată care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (6) nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată și obligațiile fiscale prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.(14) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/ Administrațiile județene ale finanțelor publice au obligația de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 comunicate de Ministerul Finanțelor, pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie a directorilor generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefilor administrațiilor județene ale finanțelor publice. Sumele ce se repartizează unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanțelor a repartizat sume potrivit alin. (9).(15) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituțiile din subordine, după caz, au obligația de a depune la unitățile Trezoreriei Statului la care acestea își au conturile deschise următoarele documente:a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz;b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4);c) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;d) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligațiile fiscale aparținând furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligații fiscale, după caz.(16) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului în următoarele condiții:a) existența bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral ori parțial din bugetul local și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (14);b) existența deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puțin la nivelul ordinelor de plată prezentate;c) sumele înscrise în ordinele de plată, depuse potrivit alin. (15), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate și a sumelor reprezentând plăți restante pe care unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;d) sumele sunt utilizate conform destinației pentru care au fost alocate de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice;e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale centrale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată, depuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unitățile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale centrale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligația de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiași zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată, prezentate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire.(17) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (16) vor fi diminuate față de cele aprobate prin decizie a conducătorului entității la care s-a depus inițial cererea, atât cu eventualele obligații fiscale stinse după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cât și cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condițiile alin. (15). Cu diferența dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate și cele virate în conturile acestora, unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale își diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (15) lit. a).(18) Unitățile Trezoreriei Statului transmit titularilor de cont copii ale documentelor de plată aferente achitării obligațiilor prevăzute la alin. (3) și (4) la adresele comunicate de aceștia și eliberează extrase de cont potrivit prevederilor legale în vigoare. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligațiilor fiscale și a obligațiilor de plată față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, după caz, și vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, ale căror obligații fiscale au fost stinse, copii ale extraselor de cont și ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanțelor de natură comercială și a obligațiilor fiscale aferente operațiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.(19) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)-(17), repartizate și neutilizate până la data de 29 noiembrie 2022 inclusiv, se comunică Ministerului Finanțelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice până la data de 5 decembrie 2022 inclusiv, în vederea retragerii lor.(20) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea și exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (6), de corespondența acestora cu sumele înregistrate în contabilitate la data de 30 iunie 2022, precum și de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.(21) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum și pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.(22) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul contractelor de cesiune prin intermediul cărora furnizorii de bunuri, servicii și lucrări prevăzuți la alin. (1) lit. a) sau furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat prevăzuți la alin. (1) lit. b) au cesionat dreptul asupra sumelor de încasat de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sau de la instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.(23) În aplicarea prevederilor alin. (3)-(18), în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 33(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. d) se alocă în limita sumei de 30 lei/lună/beneficiar unităților administrativ-teritoriale care au efectuat plăți până la data de 30 iunie 2022 pentru gratuitatea acordată în anul 2022 elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier și naval, conform prevederilor art. L din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021, cu modificările ulterioare.(2) În scopul alocării sumelor de la bugetul de stat, unitățile administrativ-teritoriale depun până la data de 15 septembrie 2022 la inspectoratele școlare județene/al municipiului București copii ale documentelor justificative care atestă plățile efectuate până la data de 30 iunie 2022, reprezentând contravaloarea gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, pentru transportul local rutier și naval, însoțite de listele beneficiarilor pentru care s-au efectuat plăți.(3) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București verifică dacă beneficiarii din listele prevăzute la alin. (2), pentru care s-a acordat gratuitatea, au calitatea de elev și întocmesc situația centralizată la nivelul fiecărui județ/municipiului București, care cuprinde denumirea unităților administrativ-teritoriale, numărul total de beneficiari pentru care s-a acordat gratuitatea, numărul de beneficiari pentru care s-a acordat gratuitatea și care au calitatea de elev, sumele plătite de către fiecare unitate administrativ-teritorială, precum și sumele maxime ce pot fi acordate de la bugetul de stat, potrivit prevederilor alin. (1).(4) Situația centralizatoare prevăzută la alin. (3) se transmite direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice, până la data de 26 septembrie 2022.(5) Până la data de 7 octombrie 2022, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice transmit Ministerului Finanțelor solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, corespunzătoare sumei totale comunicate de inspectoratul școlar județean/al municipiului București.(6) Ministerul Finanțelor înregistrează cererile și repartizează sumele solicitate, pe fiecare județ/municipiul București, până la data de 17 octombrie 2022, în limita sumei prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. d). Dacă suma solicitărilor transmise potrivit alin. (5) depășește suma prevăzută la art. 29 alin. (5) lit. d), aceasta se repartizează județelor direct proporțional cu sumele solicitate.(7) Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (6) în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2022, pe care le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice.(8) Ordonatorii principali de credite răspund de realitatea documentelor depuse la inspectoratele școlare județene/al municipiului București potrivit alin. (2), precum și de conformitatea documentelor depuse cu cele care au stat la baza înregistrării sumelor în contabilitatea proprie.  +  Articolul 34Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 8.  +  Capitolul II Dispoziții finale  +  Articolul 35(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2022, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între articolele și alineatele titlurilor de cheltuieli pentru care sunt aprobate influențe în anexa nr. 2, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare“ și „Obiective/proiecte de investiții noi“ la poziția „Alte cheltuieli de investiții“, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice în anexa nr. 3/XX/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2022.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările prevăzute la alin. (3) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestora.(5) Modificările prevăzute la alin. (2)-(4) se efectuează și se comunică Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 36(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificației bugetare pe partea de venituri și titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, și să le comunice Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 37(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice în anexele nr. 3/XX/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare“ și nr. 3/XX/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice în anexa nr. 3/XX/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, corespunzător prevederilor alin. (1).(3) Modificările prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează și se comunică Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 38(1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 39Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1238 și 1238 bis din 28 decembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Dispozițiile referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum și prevederile art. 21 alin. (2), alin. (4)-(9), alin. (13) și (16), art. 42-44 și 57 se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.2. La articolul 20, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să introducă titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, respectiv titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», precum și creditele de angajament reprezentând contribuția națională si alte cheltuieli aferente programelor noi prevăzute la alin. (1), în bugetul propriu și în anexele nr. 3/xx/25 și 3/xx/24 la bugetul acestora.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să asigure creditele bugetare în anul 2022, reprezentând contribuția națională și alte cheltuieli aferente programelor noi, introduse potrivit alin. (1), la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», prin virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, cu reflectarea corespunzătoare în anexele nr. 3/xx/25 și 3/xx/24 la bugetul acestora.3. La articolul 21, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Prin derogare de la art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, pe baza contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare încheiate cu autoritatea de management, respectiv avizelor de principiu emise de acestea, se autorizează ordonatorii de credite să introducă în bugetul propriu titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, respectiv titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»................................................................................................(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în bugetul propriu și în anexele nr. 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 și 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi, pentru asigurarea cofinanțării publice și a cheltuielilor neeligibile conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare încheiate cu autoritățile de management, respectiv avizelor de principiu emise de acestea în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027, să introducă creditele de angajament și creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2023-2025 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.4. La articolul 21, după alineatul (11) se introduc cinci noi alineate, alin. (12)-(16), cu următorul cuprins:(12) La solicitarea ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă subdiviziuni în cadrul titlului 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» în vederea evidențierii fluxurilor financiare aferente perioadei de programare 2021-2027.(13) Se interzice ordonatorilor de credite cu rol de autoritate de management sau cu rol de beneficiar să introducă sumele aferente programelor și proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 la subdiviziuni aferente perioadei de programare 2007-2013.(14) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»:a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare pentru perioada de programare 2021-2027;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare pentru perioada de programare 2021-2027;c) redistribuiri de credite de angajament și de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/ certificare pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget pentru perioada de programare 2021-2027.(15) Virările și/sau redistribuirile de credite bugetare efectuate potrivit prezentului articol se pot efectua și de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(16) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» nu pot fi diminuate.5. La articolul 22, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Se autorizează ordonatorii de credite ai bugetului de stat cu rol de coordonator de reformă și/sau investiții să introducă în buget și în anexele nr. 3/XX/24 și 3/XX/25 creditele de angajament reprezentând fonduri europene nerambursabile din cadrul asistenței financiare nerambursabile și, respectiv, fonduri din împrumut rambursabil din cadrul sumelor aferente componentei de împrumut a PNRR, necesare implementării reformelor și investițiilor aferente Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate în conformitate cu art. 5 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022.(3^2) Se autorizează coordonatorii de reforme și/sau investiții să fundamenteze și să introducă în buget și în anexele nr. 3/XX/24 și 3/XX/25 creditele de angajament necesare implementării reformelor/investițiilor reprezentând TVA și finanțare publică națională inclusiv creditele de angajament pentru încheierea contractelor potrivit art. 24 alin. (1) din ordonanța de urgență a Guvernului sus-menționată, în baza certificării de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a faptului că sumele introduse sunt destinate finanțării cheltuielilor necesare implementării unor reforme și/sau investiții, inclusiv investiții specifice locale, pentru care nu sunt prevăzute alocări în cadrul PNRR, cu scopul atingerii jaloanelor și țintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României.6. La articolul 22, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alin. (6^1)-(6^3), cu următorul cuprins:(6^1) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 60 «Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR»:a) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de beneficiar, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor, investițiilor și/sau reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență pentru asigurarea finanțării proiectelor, investițiilor și/sau reformelor aflate în implementare;c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de beneficiari și cei cu rol de autoritate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor, investițiilor și/sau reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit alin. (7).(6^2) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR»:a) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de beneficiar, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor, investițiilor și/sau reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență pentru asigurarea finanțării proiectelor, investițiilor și/sau reformelor aflate în implementare;c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de beneficiari și cei cu rol de autoritate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor, investițiilor și/sau reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit alin. (7).(6^3) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (6) se pot efectua și de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.7. La articolul 22, alineatele (4), (5), (10) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Prevederile alin. (3), (3^1) și (3^2) se aplică și ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru asigurarea sumelor necesare coordonatorilor de reforme și/sau investiții aflați în subordinea acestora, precum și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.(5) Redistribuirile de credite bugetare și de angajament pentru implementarea proiectelor/investițiilor/reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență prevăzute la alin. (3), (3^1), (3^2) și (4) se realizează în cadrul acelorași titluri de cheltuieli................................................................................................(10) Sumele prevăzute pe total la articolul/alineatul bugetar «Fonduri europene nerambursabile» din cadrul titlului 60 «Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR» nu pot fi diminuate.(11) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor alin. (1), (3), (3^1), (3^2) și (4), sunt destinate exclusiv proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență, nu pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de altă natură și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.8. La articolul 48 alineatul (1), lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative, acte administrative ale autorității publice tutelare sau hotărâri judecătorești.9. La articolul 51, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul conținut:(2) Se autorizează Institutul Național de Statistică să utilizeze economiile înregistrate la cheltuielile de personal aferente organizării și desfășurării recensământului populației și locuințelor din România, pentru acoperirea unor cheltuieli de personal ale aparatului propriu și ale structurilor teritoriale.10. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56Pentru unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care finanțează din bugetele locale în anul 2022 cheltuielile aferente gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier și naval, conform prevederilor art. L din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, se alocă de la bugetul de stat sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.11. La bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale la anexa nr. 3/65/27, descrierea la Fișa Programului 721 „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții“ se va completa cu următoarele acte normative: .............................................................................................– O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii «IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE», cu modificările și completările ulterioare;– O.U.G. nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare;– O.U.G nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST;– H.G. nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul 40Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se repartizează sumele reținute în proporție de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 41Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c),art. 17 alin. (2),art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 alin. (2),(4),(5) și (6) din Legea nr. 312/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022:a) pentru anul 2022, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 491.765,6 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 281.679,6 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 103.514,9 milioane lei, pentru bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 54.821,2 milioane lei, pentru bugetul instituțiilor/ activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 36.518,9 milioane lei și pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 11.485,0 milioane lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de –80.154,0 milioane lei și al soldului bugetului de stat este de –90.738,4 milioane lei;c) pentru anul 2022, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 118.156,9 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 59.314,2 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 37.121,5 milioane lei, pentru bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 309,9 milioane lei și pentru bugetul instituțiilor/ activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 20.066,2 milioane lei și pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 763,5 milioane lei;d) plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2022, este de 40.000 milioane lei;e) pentru anul 2022, plafonul privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 1.600 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.500 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum:(i) 50 milioane lei, în cazul comunelor;(ii) 100 milioane lei, în cazul orașelor;(iii) 150 milioane lei, în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor.  +  Articolul 42Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital aferente obligațiilor de plată care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.  +  Articolul 43Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță.*) Anexele nr. 1-8 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 18 august 2022.Nr. 19.  +  ANEXA nr. 1TOTAL
  Influențe asupra veniturilor bugetului de stat
  pe anul 2022
  detaliate pe capitole și subcapitole
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe-mii lei-
  AB1
  000101VENITURI - TOTAL21.418.906
  000201I.VENITURI CURENTE19.946.291
  000301A.VENITURI FISCALE17.760.166
  000401A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL4.144.138
  000501A11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE4.018.138
  0101IMPOZIT PE PROFIT4.018.138
  01Impozit pe profit de la agenții economici3.357.356
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale660.782
  0301IMPOZIT PE VENIT1.606.544
  02Impozit pe venituri din salarii-20.604
  04Impozit pe venituri din dividende654.335
  05Impozit pe venituri din dobânzi-32.241
  06Impozit pe venituri din pensii157.537
  07Impozit pe veniturile din premii15.470
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală3.592
  16Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/ convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent2.350
  18Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal123.199
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit30.843
  21Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole18.903
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc173.832
  26Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă13.456
  27Plăți anticipate în contul impozitului pe venit anual datorat pentru unele venituri din activități independente, precum și pentru venituri din alte surse-6.503
  50Impozit pe venituri din alte surse12.648
  51Impozit pe venit aferent declarației unice454.607
  60Regularizări5.120
  0401COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-1.606.544
  01Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-1.606.544
  050001A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL126.000
  0501ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL126.000
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente126.000
  100001A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII13.221.291
  1001TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ5.541.384
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA-2.569.668
  01Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)-215.019
  02Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,sectoarelor și Municipiului București (se scad)-502.462
  05Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)-150.000
  06Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-1.701.142
  09Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional (se scad)-1.045
  1201ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII11.300.022
  11Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării preturilor din sectorul gazelor naturale.8.054.446
  17Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică în conformitate cu Legea nr. 259/20213.245.576
  1401ACCIZE-1.970.889
  1501TAXE PE SERVICII SPECIFICE20
  50Alte taxe pe servicii specifice20
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI920.422
  01Taxe pentru jocurile de noroc920.422
  170001A5.IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE447.038
  1701VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE447.038
  01Taxe vamale447.038
  180001A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE-52.301
  1801ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE-52.301
  01Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor antidumping385
  02Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.20061.029
  07Impozitul specific-54.031
  50Alte impozite și taxe316
  200001B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI-279.355
  2001CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR-279.355
  05Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate-279.355
  2101CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR
  45Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale, în afara celei acordate pe baza declarației unice3
  46Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale-3
  290001C.VENITURI NEFISCALE2.465.480
  300001CUVENITURI DIN PROPRIETATE2.816.063
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE2.782.605
  05Venituri din concesiuni și închirieri2.148.627
  08Venituri din dividende634.000
  50Alte venituri din proprietate-22
  3101VENITURI DIN DOBÂNZI33.458
  03Alte venituri din dobânzi33.458
  330001C2.VĂNZÂRI DE BUNURI ȘI SERVICII-350.583
  3301VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI6.049
  02Taxe consulare38.362
  04Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare1.013
  05Taxe și alte venituri în învățământ-63
  08Venituri din prestări de servicii-36.044
  09Taxe și alte venituri din protecția mediului3.545
  25Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat1.006
  26Venituri din despăgubiri-348
  29Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans-728
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități-694
  3401VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE1.515
  01Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate196
  50Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise1.319
  3501AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI-57.307
  01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale-211.715
  02Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe-300
  03Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii21.951
  04Majorări de intarziere pentru venituri nevarsate la termen-46
  05Amenzi j udiciare-4.781
  06Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor9.413
  07Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată116.717
  08Penalități de nedeclarare7.994
  50Alte amenzi, penalități și confiscări3.460
  3601DIVERSE VENITURI-300.840
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive156.768
  02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri1.050
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite7.688
  05Varsaminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice16.288
  11Venituri din ajutoare de stat recuperate-61.182
  14Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită-78
  16Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare61.500
  18Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri14
  19Venituri din recuperarea creanțelor fiscale-39
  21Sume restituite aferente veniturilor încasate838
  27Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 201073
  28Comision de risc aferent programului de stimulare a cumpărării de autoturisme-5
  32Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri-6
  44Compensația la carburanți-700.000
  50Alte venituri216.251
  390001II.VENITURI DIN CAPITAL87.278
  3901VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI87.278
  14Venituri obținute din vânzarea de vaccinuri87.278
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-20201.381.337
  4901SUME AFERENTE ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ALOCATE PENTRU PNRR4.000
  02Sume rambursate din PNRR4.000
   +  ANEXA nr. 2  +  TOTAL
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2022
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 00
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe-mii lei-
  AB1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament66.267.830
  II. Credite bugetare28.741.600
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament41.489.078
  II. Credite bugetare27.881.469
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament1.874.116
  II. Credite bugetare1.873.616
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament128.023
  II. Credite bugetare78.653
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament3.999.754
  II. Credite bugetare3.999.754
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament2.899.497
  II. Credite bugetare2.605.397
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament700.000
  II. Credite bugetare700.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament5.324.033
  II. Credite bugetare2.999.048
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament3.535.790
  II. Credite bugetare2.396.641
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament4.106.200
  II. Credite bugetare70.000
  57TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ
  I. Credite de angajament7.903.392
  II. Credite bugetare7.903.336
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament10.378.517
  II. Credite bugetare2.935.369
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament532.729
  II. Credite bugetare501.387
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  I. Credite de angajament65.135
  II. Credite bugetare38.760
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  I. Credite de angajament26.000
  II. Credite bugetare1.826.883
  65TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament15.892
  II. Credite bugetare-47.375
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament24.566.104
  II. Credite bugetare647.483
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament23.897.782
  II. Credite bugetare-20.839
  72TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament668.322
  II. Credite bugetare668.322
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament212.648
  II. Credite bugetare212.648
  SOTITLUL XVIII ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament200.000
  II. Credite bugetare200.000
  SITITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament12.648
  II. Credite bugetare12.648
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament64.371.395
  II. Credite bugetare26.872.164
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament40.001.295
  II. Credite bugetare26.381.974
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament1.566.995
  II. Credite bugetare1.566.995
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-207.006
  II. Credite bugetare-248.588
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament3.999.654
  II. Credite bugetare3.999.654
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament2.899.497
  II. Credite bugetare2.605.397
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament700.000
  II. Credite bugetare700.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament5.291.454
  II. Credite bugetare2.966.469
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament3.528.465
  II. Credite bugetare2.389.316
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament4.106.200
  II. Credite bugetare70.000
  57TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ
  I. Credite de angajament7.893.995
  II. Credite bugetare7.893.939
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament9.622.117
  II. Credite bugetare2.158.969
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament502.897
  II. Credite bugetare471.555
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  I. Credite de angajament61.135
  II. Credite bugetare34.760
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  I.Credite de angajament20.000
  II.Credite bugetare1.820.883
  65TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I.Credite de angajament15.892
  II.Credite bugetare-47.375
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament24.159.952
  II.Credite bugetare280.042
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament23.491.630
  II.Credite bugetare-388.280
  72TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE
  I.Credite de angajament668.322
  II.Credite bugetare668.322
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I.Credite de angajament210.148
  II.Credite bugetare210.148
  80TITLUL XVIII ÎMPRUMUTURI
  I.Credite de angajament200.000
  II.Credite bugetare200.000
  81TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I.Credite de angajament10.148
  II.Credite bugetare10.148
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I.Credite de angajament3.573.036
  II.Credite bugetare6.260.445
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament3.602.136
  II.Credite bugetare6.390.697
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament88.686
  II.Credite bugetare88.686
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-27.952
  II.Credite bugetare-58.124
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I.Credite de angajament241
  II.Credite bugetare241
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament6.340
  II. Credite bugetare6.340
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament4.397
  II. Credite bugetare-457
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament284.247
  II. Credite bugetare284.247
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament400
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament3.185.738
  II. Credite bugetare5.186.100
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-1.096
  II. Credite bugetare-1.096
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  I. Credite de angajament61.135
  II. Credite bugetare34.760
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  II. Credite bugetare850.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-29.100
  II. Credite bugetare-130.252
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-29.100
  II. Credite bugetare-130.252
  5301CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I. Credite de angajament209.905
  II. Credite bugetare207.559
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament209.999
  II. Credite bugetare207.923
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament10.978
  II. Credite bugetare10.978
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-859
  II.Credite bugetare-1.169
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament132
  II.Credite bugetare132
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament199.982
  II.Credite bugetare199.982
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament-234
  II.Credite bugetare-2.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-94
  II.Credite bugetare-364
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-94
  II.Credite bugetare-364
  5401ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
  I.Credite de angajament911.630
  II.Credite bugetare911.630
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament781.630
  II.Credite bugetare781.630
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-14.810
  II.Credite bugetare-14.810
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I.Credite de angajament700.000
  II.Credite bugetare700.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament96.440
  II.Credite bugetare96.440
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament130.000
  II.Credite bugetare130.000
  72TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE
  I.Credite de angajament130.000
  II.Credite bugetare130.000
  5501TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
  I.Credite de angajament4.029.000
  II.Credite bugetare4.029.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament4.020.000
  II.Credite bugetare4.020.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I.Credite de angajament4.000.000
  II.Credite bugetare4.000.000
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  I.Credite de angajament20.000
  II.Credite bugetare20.000
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I.Credite de angajament9.000
  II.Credite bugetare9.000
  81TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I.Credite de angajament9.000
  II.Credite bugetare9.000
  5601TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
  I.Credite de angajament1.355.373
  II.Credite bugetare1.355.373
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament1.355.373
  II.Credite bugetare1.355.373
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament1.355.373
  II.Credite bugetare1.355.373
  6001APĂRARE
  I.Credite de angajament22.851.414
  II.Credite bugetare29.953
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament75.841
  II.Credite bugetare52.221
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament19.277
  II.Credite bugetare19.277
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament19.774
  II. Credite bugetare19.774
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament23.950
  II. Credite bugetare1.715
  57TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ
  I. Credite de angajament13.573
  II. Credite bugetare13.573
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-1.067
  II. Credite bugetare-2.452
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament334
  II. Credite bugetare334
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament22.775.573
  II. Credite bugetare-22.268
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament22.775.573
  II. Credite bugetare-22.268
  6101ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament1.483.339
  II. Credite bugetare-30.100
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.564.316
  II. Credite bugetare192.347
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament1.207.146
  II. Credite bugetare1.207.146
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-43.423
  II. Credite bugetare-53.823
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament100.000
  II. Credite bugetare100.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-17
  II. Credite bugetare-17
  57TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ
  I.Credite de angajament127
  II. Credite bugetare127
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament9.061
  II. Credite bugetare-1.351.508
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament296.825
  II. Credite bugetare295.825
  65TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I.Credite de angajament-5.403
  II. Credite bugetare-5.403
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-80.977
  II. Credite bugetare-222.447
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-80.977
  II. Credite bugetare-222.447
  6501ÎNVĂȚĂMÂNT
  I.Credite de angajament125.635
  II. Credite bugetare-4.401
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament138.015
  II. Credite bugetare28.015
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament143.411
  II. Credite bugetare143.411
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-9.859
  II. Credite bugetare-9.859
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament20.970
  II. Credite bugetare-19.030
  57TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ
  I.Credite de angajament301
  II. Credite bugetare301
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament-16.808
  II. Credite bugetare-16.808
  65TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  II. Credite bugetare-70.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-12.380
  II. Credite bugetare-32.416
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-12.380
  II. Credite bugetare-32.416
  6601SĂNĂTATE
  I.Credite de angajament-146.528
  II. Credite bugetare-334.396
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-137.631
  II. Credite bugetare-325.499
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament2.861
  II. Credite bugetare2.861
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament200.550
  II. Credite bugetare212.682
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-342.042
  II. Credite bugetare-542.042
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament1.000
  II. Credite bugetare1.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-8.897
  II. Credite bugetare-8.897
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-8.897
  II. Credite bugetare-8.897
  6701CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
  I.Credite de angajament211.627
  II. Credite bugetare-76.792
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament213.732
  II. Credite bugetare-74.002
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-340
  II. Credite bugetare-340
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-58.272
  II. Credite bugetare-58.272
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament153.970
  II. Credite bugetare-105.270
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-532
  II. Credite bugetare-532
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANțARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-6.318
  II. Credite bugetare-18.951
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament126.335
  II. Credite bugetare126.335
  65TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ