HOTĂRÂRE nr. 1.332 din 14 decembrie 2000privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 27 decembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Sănătăţii este organul administraţiei publice centrale de specialitate, care are responsabilitatea elaborării, promovării şi aplicării strategiei şi politicii Guvernului în domeniul ocrotirii şi asigurării sănătăţii populaţiei şi al realizării reformei în sectorul sanitar. (2) Ministerul Sănătăţii îndeplineşte rolul de autoritate centrala de stat în domeniul asistenţei de sănătate publică şi colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:1. asigură, răspunde, coordonează şi controlează, după caz, organizarea activităţii de: asistenţa de sănătate publică, promovare a sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţa de urgenta, curativă, de recuperare medicală, asistenţa medicală la domiciliu, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, precum şi asistenţa de medicină legală;2. stabileşte principalele obiective de etapa şi pe termen mediu şi lung în domeniul sănătăţii populaţiei şi al reformei în sectorul sanitar;3. asigură supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice, inclusiv de către sistemele de asigurări de sănătate şi de unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;4. elaborează, organizează, coordonează şi implementează programele naţionale de sănătate publică, aprobă şi stabileşte modul de finanţare a acestora;5. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele tehnice în domeniul asistenţei de sănătate publică;6. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele tehnice de organizare şi funcţionare a unităţilor care asigură asistenţa de sănătate publică;7. elaborează norme privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat şi împuterniceşte personalul sanitar care efectuează inspecţia sanitară de stat;8. participă la acreditarea unităţilor sanitare care prestează servicii medicale pentru autorităţile din domeniul asistenţei de sănătate publică;9. organizează sistemul informaţional din domeniul asistenţei de sănătate publică şi modul de raportare a datelor de către unităţile sanitare pentru stabilirea stării de sănătate a populaţiei; analizează şi evaluează periodic indicatorii stării de sănătate a populaţiei şi criteriile de performanţă a unităţilor sanitare;10. prezintă rapoarte periodice pentru informarea Guvernului privind starea de sănătate a populaţiei;11. fundamentează necesarul de resurse financiare pentru asigurarea asistenţei de sănătate a populaţiei;12. îndruma şi controlează modul de aplicare a normelor de igienă şi sanitar-antiepidemice în mediul de viaţa al populaţiei şi la locul de muncă; dispune în situaţii deosebite măsuri antiepidemice;13. stabileşte şi urmăreşte, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;14. organizează, coordonează şi controlează, după caz, activitatea unităţilor de ocrotire şi asistenţa medicală a mamei şi copilului, asistenţa medicală de urgenta şi asistenţa medicală la locul de muncă;15. colaborează la utilizarea raţională a factorilor naturali de mediu; coordonează şi controlează activitatea de asistenţa medicală în staţiunile balneoclimaterice, activitatea de medicină a culturii fizice şi de medicină sportivă;16. avizează Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, elaborat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi de Colegiul Medicilor din România;17. elaborează anual, împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Colegiului Medicilor din România şi al Colegiului Farmaciştilor din România, în baza Contractului-cadru menţionat la pct. 16, lista cu medicamentele din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală.18. emite avize şi autorizaţii sanitare de funcţionare, abilitari şi acorduri scrise pentru importul deşeurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;19. percepe tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;20. emite reglementări privind regimul substanţelor stupefiante şi toxice medicale, precum şi autorizaţii pentru culturile de mac;21. emite autorizaţii de funcţionare şi norme tehnice pentru organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice publice şi private, îndruma şi controlează activitatea în reţeaua farmaceutica;22. aprobă preţul produselor medicamentoase din ţara şi din import; emite reglementări privind termenii, condiţiile, modul de calculare şi de avizare a preţurilor produselor medicamentoase şi limitele de profit;23. autorizează furnizorii de dispozitive medicale şi asigură certificarea şi inspecţia aparaturii şi echipamentelor medicale;24. organizează, în situaţii deosebite, asistenţa medicală, asigurând rezerva de mobilizare cu medicamente, aparatura medicală, dispozitive medicale şi materiale sanitare;25. elaborează şi organizează, împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti, strategia activităţii de cercetare ştiinţifică medicală şi asigură resursele materiale şi financiare pentru buna funcţionare a acestei activităţi;26. elaborează sau, după caz, avizează proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene; urmăreşte şi răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere şi din Strategia naţionala de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;27. iniţiază, negociază şi încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţionala în domeniul ocrotirii sănătăţii şi reprezintă statul român în relaţiile cu organismele internaţionale din domeniul sănătăţii publice;28. sprijină informarea şi documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate, precum şi organizarea manifestărilor ştiinţifice;29. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, metodologia privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmacistilor, biochimistilor şi chimistilor, şi altui personal cu studii superioare din unităţile sanitare publice;30. asigură, potrivit legii, numirea, transferarea, detaşarea, promovarea, eliberarea şi evidenta personalului propriu şi emite norme privind personalul din unităţile subordonate;31. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, Nomenclatorul de specialităţi medicale şi farmaceutice şi normele cu privire la specialitatile medico-sanitare şi paramedicale, supraspecializarile şi competentele pentru reţeaua de asistenţă medicală; organizează, potrivit legii, concursuri şi examene pentru obţinerea specialitatii medicale sau farmaceutice, precum şi pentru ocuparea posturilor vacante pentru unităţile subordonate;32. stabileşte strategiile şi asigură desfăşurarea programelor pentru formarea şi pregătirea profesională a personalului medico-sanitar, în colaborare cu instituţii sau organizaţii profesionale, guvernamentale sau neguvernamentale, ale medicilor, farmacistilor şi asistenţilor medicali;33. stabileşte structura organizatorică, normele de organizare şi funcţionare, precum şi procedurile de încadrare a personalului unităţilor sanitare din subordinea sa;34. avizează înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea spitalelor şi aprobă schimbarea sediului, a profilului sau a structurii spitalelor; întocmeşte planul naţional de paturi şi elaborează norme privind încadrarea spitalelor publice şi private cu personal;35. aprobă înfiinţarea, reorganizarea şi desfiinţarea unităţilor din subordinea să sau a direcţiilor de sănătate publică, ca unităţi cu personalitate juridică;36. înfiinţează sau desfiinţează, în condiţiile legii, filiale ale institutelor din domeniul asistenţei de sănătate publică, de interes naţional sau local;37. avizează şi aprobă, după caz, proiectarea şi realizarea investiţiilor în domeniul sanitar în unităţile din subordinea sa;38. avizează activităţile bazate pe libera iniţiativa în domeniul medical şi farmaceutic şi veghează asupra climatului de concurenta loiala;39. editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice;40. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea de sănătate publică la nivel local este reprezentată de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate ale Ministerului Sănătăţii, cu personalitate juridică. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama direcţiilor de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) În subordinea direcţiilor de sănătate publică funcţionează unităţi cu sau fără personalitate juridică.  +  Articolul 4 (1) În structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului sănătăţii se pot organiza servicii sau birouri, precum şi colective de lucru temporare. (3) Numărul maxim de posturi este de 238, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (4) Conducerea Ministerului Sănătăţii este asigurata de ministrul sănătăţii. În exercitarea atribuţiilor sale ministrul emite ordine şi instrucţiuni. Pe lângă ministru funcţionează colegiul ministerului, cu rol consultativ, ale cărui componenta şi atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. (5) Ministrul sănătăţii conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice sau juridice, din ţara sau din străinătate. În cazul în care ministrul sănătăţii, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile, deleagă secretarului de stat exercitarea acestor atribuţii. (6) Atribuţiile şi sarcinile secretarului de stat şi ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. (7) Secretarul general este funcţionar public şi este numit în funcţie de ministrul sănătăţii, pe baza concursului organizat potrivit legii. (8) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 5 (1) Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Regulamentele de organizare şi funcţionare, structura organizatorică şi normativele de personal ale unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Centrul de Sănătate Publică Targu Mureş şi Centrul de Sănătate Publică Sibiu, filiale ale Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, prevăzute la lit. A pct. I, nr. crt. 6 şi 7 din anexa nr. 2, se reorganizează ca unităţi sanitare cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu păstrarea denumirii şi a sediilor avute. (4) Predarea şi preluarea patrimoniului, precum şi a personalului unităţilor reorganizate se face pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Unităţile prevăzute la alin. (1) au personalitate juridică.  +  Articolul 6Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sănătăţii poate constitui un consiliu de experţi sau comisii de specialitate în domeniul sanitar, precum şi colective de lucru formate din specialişti, pe perioade determinate, pentru elaborarea unor proiecte specifice.  +  Articolul 7Ministerul Sănătăţii utilizează un parc propriu de transport atât pentru personalul propriu, cât şi pentru unităţile subordonate, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Simona Marinescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemeşBucureşti, 14 decembrie 2000.Nr. 1.332.  +  Anexa 1 *Font 6*MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                         Numărul maxim de posturi: 238 (inclusiv demnitarii şi                          posturile aferente cabinetelor acestora)                                                           ┌──────────────────┐                                                           │ MINISTRU │                                                           │┌────────────────┐│                                                           └┤CABINET DEMNITAR├┘┌────────────────────────┐ └───────┬────────┘ ┌───────────────────────────────────────────┐│Direcţia pentru probleme├─┬────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┬─┤Direcţia audit şi control financiar propriu││ speciale, protecţie │ │ ┌────────┴─────────┐ │ └───────────────────────────────────────────┘│civilă şi integrare NATO│ │ │ SECRETAR DE STAT │ │ ┌───────────────────────────────────────────┐└────────────────────────┘ │ │┌────────────────┐│ └─┤ Direcţia relaţii internaţionale │         ┌───────────────┐ │ └┤CABINET DEMNITAR├┘ └───────────────────────────────────────────┘         │Biroul de presă├─┘ └───────┬────────┘         └───────────────┘ ┌────────┴─────────┐                                                           │ SECRETAR GENERAL │                                                           │┌────────────────┐│                                                           └┤CABINET SECRETAR├┘                                                            │ GENERAL │                                                            └────────┬───────┘     ┌────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────┼───────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────────┐┌────┴───┐ │ ┌────┴────┐ │ ┌────┴────┐ │ │ │ │ ┌──────┴───────┐ │ ┌───────┴──────┐│Direcţia├────┴────┐│Direcţia ├──────┴─────┐│Direcţia ├──────┴──────┐│ │ │ │ Direcţia │ │ │ Direcţia ││generală│ ││generală │ Direcţia ││generală │ Direcţia ││ │ │ │ generală │ │ │ generală ││ de │Inspecţia││ de │ organizare ││ a │supraveghere,││ │ │ │ politici │ │ │ programe ││sănătate│sanitară ││asistenţă│şi inspecţie││bugetului│prevenire şi ││ │ │ │pentru sisteme│ │ │ reformă şi ││publică │de stat*)││medicală │farmaceutică││ de stat │control boli ││ │ │ │ de sănătate │ │ │ dezvoltare │└┬───────┤ │└┬────────┤ │└┬────────┤transmisibile││ │ │ └─┬──────────┬─┘ │ │internaţionalâ│ │ └─────────┘ │ └────────────┘ │ └─────────────┘│ │ │ │ │ │ └┬────────────┬┘ │┌──────────┐ │┌─────────────┐ │┌─────────────┐┌───────┴───┐┌──────┴──────┐┌──────┴─┐┌─────┴───┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐┌───┴──────┐┌────┴─────┐ ││ Direcţia │ ││ Direcţia de │ ││ Direcţia ││ Direcţia ││ Direcţia de ││Direcţia││Direcţia ││ Direcţia ││Direcţia de││ ││ Direcţia │ ││ de │ ││ asistenţă │ ├┤buget─finanţe││legislatie,││informatică, ││resurse ││ relaţii ││strategie, ││tehnologii ││ Direcţia ││integrare │ ├┤ Medicină │ ││medicală, de │ │└─────────────┘│contencios ││ protocol, ││umane şi││cu casele││dezvoltare,││ medicale, ││ reformă ││europeană,│ ││Preventivă│ ├┤ urgenţă, şi │ │┌─────────────┐│ şi ││ relaţii ││formare ││ de ││management ││certificare││ priva─ ││programe, │ │└──────────┘ ││ catastrofe │ ││ Direcţia ││ asistenţă ││ publice şi ││profe─ ││asigurări││ resurse ││ şi ││ tizare ││ ONG │ │┌──────────┐ │└─────────────┘ └┤contabilitate││ juridică ││administrativ││sională ││ ││ ││ inspecţie ││acreditare││ │ ││ Direcţia │ │┌─────────────┐ │ şi │└───────────┘└─────────────┘└────────┘└─────────┘└───────────┘└───────────┘└──────────┘└──────────┘ ││ de │ ││ Direcţia │ │ metodologie │ ││Promovare │ ││ sănătăţii │ └─────────────┘ ││ a │ └┤reproducerii,│ └┤Sănătăţii │ │ a sănătăţii │  │ şi │ │tânărului şi │  │ Sănătate │ │ a copilului │  │Comunitară│ └─────────────┘  └──────────┘───────────── Notă *) Se organizează la nivel de direcţie  +  Anexa 2
       
      LISTA cuprinzând unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii
    A. Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat sau, după caz, din Fondul special pentru sănătate publică - 12.558 de posturi (exclusiv posturile Oficiului Central de Stocare Bucureşti)
    1.Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
    2.Institutul de Sănătate Publică Bucureşti
    3.Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca
    4.Institutul de Sănătate Publică Iaşi
    5.Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timişoara
    6.Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş
    7.Centrul de Sănătate Publică Sibiu
    8.Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucureşti
       
    9.Institutul de Medicină Legală "Prof. dr. Mina Minovici" Bucureşti
    10.Institutul de Medicină Legală Iaşi
    11.Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca
    12.Institutul de Medicină Legală Timişoara
    13.Institutul de Medicină Legală Craiova
    14.Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş
    15.Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti
    16.Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucureşti
    17.Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti
    18.Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti
    19.Oficiul Central de Stocare Bucureşti - 170 de posturi
    II. Unităţi finanţate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat
    1.Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti
    2.Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca
    3.Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti
    4.Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti
    5.Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti
    6.Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti
    7.Institutul de Fiziologie Normală şi Patologică "D. Danielopolu" Bucureşti
    8.Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucureşti
    9.Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" Bucureşti
    10.Institutul de Boli Cerebrovasculare Bucureşti
    11.Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C. C. Iliescu" Bucureşti
    12.Institutul Inimii "Prof. dr. Niculae Stăncioiu" Cluj-Napoca
    13.Institutul de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti
    14.Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociotă" Bucureşti
    15.Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara
    16.Institutul Clinic Fundeni Bucureşti
    17.Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca
    18.Institutul Clinic de Urologie "Prof. dr. Th. Burghele" Bucureşti
    19.Institutul Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca
    20.Centrul de Cardiologie Iaşi
    21.Centrul de Boli Cardiovasculare Târgu Mureş
    22.Centrul Naţional de Acupunctură şi Homeopatie Bucureşti
    23.Staţia Centrală de Salvare Bucureşti
    III. Unităţi finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat
    1.Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti
    2.Staţia de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale Bucureşti
    3.Institutul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor şi Farmaciştilor Bucureşti
    4.Centrul de Perfecţionare şi Pregătire Superioară de Specialitate a Asistenţilor Medicali Bucureşti
    5.Institutul "Cantacuzino" Bucureşti
    B. Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
    1.Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti
    C. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Sănătăţii
    1.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti
  NOTĂ:Unităţile prevăzute la lit. A pct. III nr. crt. 2, 3, 4 şi 5 pot primi alocaţii de la bugetul de stat prin transferuri, pe bază de programe de sănătate.────────────