HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 18 august 2022privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 18 august 2022  Având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 martie 2022 de acordare a unor ajutoare excepționale de adaptare producătorilor din sectoarele agricole,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește acordarea unor ajutoare de adaptare pe baza unei scheme de susținere financiară, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale, respectiv de produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină, necesare în anul 2022 pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, care utilizează eficient resursele, gestionează nutrienții și aplică metode de producție favorabile mediului și climei prin activitatea agricolă de întreținere a plantațiilor pe care o desfășoară.(2) Prezenta schemă respectă prevederile Regulamentului delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 martie 2022 de acordare a unor ajutoare excepționale de adaptare producătorilor din sectoarele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 96 din 24 martie 2022.(3) Autoritățile competente responsabile cu implementarea schemei sunt Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele județene și locale/al municipiului București.  +  Articolul 2Grantul financiar reprezintă suma care se acordă pentru susținerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie 2022 - 12 august 2022 pentru achiziția de resurse materiale, respectiv de produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină, necesare în anul 2022 activităților pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin.  +  Articolul 3(1) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, pentru producătorii agricoli care utilizează suprafețe cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, potrivit cererii unice de plată 2022, de minimum 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv și achiziționează resursele materiale necesare.(2) Cheltuielile în legătură cu plățile prevăzute de prezenta schemă se efectuează până la data de 30 septembrie 2022.  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) resurse materiale - produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină;b) beneficiarii schemei - producătorii agricoli, persoane fizice și/sau persoane juridice și/sau grupuri de producători sau organizații de producători și/sau persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și organismele/organizațiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, testarea noilor soiuri pentru introducerea în cultură, precum și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie, după caz, care sunt înregistrați în Registrul agricol, Registrul unic de identificare, alte evidențe funciare, care utilizează suprafețe cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare.  +  Articolul 5Beneficiarii prezentei scheme trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate cumulative:a) să solicite ajutorul excepțional prevăzut de prezenta hotărâre;b) să fie înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu cererea unică de plată 2022 cu suprafețe declarate de teren cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, prevăzute la codurile prevăzute în anexa nr. 1; suprafețele declarate se încadrează în intervalul de la minimum 0,1 ha inclusiv până la maximum 200 ha inclusiv;c) să achiziționeze resurse materiale pe bază de documente justificative, precum documente fiscale, respectiv factură, bon fiscal, din care să rezulte datele de identificare ale solicitantului, respectiv numele și prenumele/denumirea, în perioada 24 februarie 2022 - 12 august 2022;d) să mențină suprafața aferentă culturilor pentru care beneficiază de ajutor excepțional, în anul de cerere 2023.  +  Articolul 6(1) Beneficiarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 5 depun/transmit la centrele locale/județene APIA, respectiv al municipiului București, unde au depus cererea unică de plată 2022, o cerere de solicitare a ajutorului excepțional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:a) copie a documentelor justificative de achiziție de la furnizori a resurselor materiale necesare, respectiv produse fertilizante, motorină, produse de protecție a plantelor, după caz, emise în perioada 24 februarie 2022 - 12 august 2022;b) copie document coordonate bancare, în condițiile în care coordonatele bancare sunt diferite față de coordonatele bancare înscrise în cererea unică de plată 2022; copiile documentelor de identificare existente la dosarul cererii unice de plată depuse la APIA pentru anul de cerere 2022 rămân valabile și pentru acordarea ajutorului prevăzut de prezenta hotărâre, dacă nu au fost modificări față de acestea.(2) Cererile și documentele prevăzute la alin. (1) se depun/transmit începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la data de 2 septembrie 2022 inclusiv.(3) Cererea de solicitare a ajutorului, însoțită de documentele prevăzute la alin. (1), poate fi transmisă la centrele locale/județene APIA, respectiv al municipiului București și prin fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail.(4) Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul“, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.  +  Articolul 7Dovada menținerii suprafeței aferente culturilor care beneficiază de ajutor excepțional, potrivit art. 5 lit. d), se realizează de către beneficiari prin depunerea cererii unice la APIA în anul de cerere 2023, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol, precum și a cazurilor de forță majoră prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 41/2022.  +  Articolul 8(1) Grantul financiar unitar este în cuantum de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2022/467.(2) Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor sunt de 126.150,673 mii lei, echivalentul sumei de 25.490,649 mii euro stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2022/467, care se asigură astfel:a) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,3245 mii euro, finanțare externă nerambursabilă din cuantumul de 25.490.649 euro pus la dispoziția statului român potrivit anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467;b) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,3245 mii euro, de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 și în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație.(3) Suma care se acordă beneficiarilor este obținută din înmulțirea grantului financiar unitar prevăzut la alin. (1), exprimat în lei/hectar, cu suprafața declarată cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea unică de plată 2022 de minimum 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv, exprimată în hectare și nu poate depăși valoarea maximă de 175.000 lei/beneficiar.(4) Dacă suma de plată stabilită conform alin. (3) este mai mare decât valoarea totală a documentelor justificative depuse pentru resursele materiale achiziționate, se aprobă suma reprezentând valoarea totală a documentelor justificative.(5) În situația în care valoarea totală a documentelor justificative depuse pentru resursele materiale achiziționate este mai mare decât suma de plată stabilită potrivit alin. (3), se aprobă suma stabilită potrivit alin. (3).(6) În cazul în care suma totală de plată care se acordă tuturor beneficiarilor determinată conform alin. (3)-(5) depășește resursele financiare totale prevăzute la alin. (2), suma cuvenită fiecărui beneficiar se reduce proporțional.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul în care resursele financiare totale prevăzute la alin. (2) depășesc suma totală de plată care se acordă tuturor beneficiarilor determinată conform alin. (3)-(5), diferența rămasă se distribuie proporțional tuturor beneficiarilor cu respectarea prevederilor alin. (3).  +  Articolul 9Centrele județene/locale ale APIA, respectiv al municipiului București verifică beneficiarii care au depus/transmis o cerere de solicitare a ajutorului, cu privire la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 5 și documentele justificative prevăzute la art. 6, iar nerespectarea acestora atrage după sine neeligibilitatea solicitantului la acordarea ajutorului excepțional.  +  Articolul 10În termen de zece zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la art. 6 alin. (2), centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București verifică, stabilesc sumele și beneficiarii, întocmesc și transmit la APIA central situația centralizatoare cu beneficiarii eligibili și sumele aferente ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli care au achiziționat resurse materiale necesare în anul 2022, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 11(1) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea centralizatoarelor prevăzute la art. 10, APIA central întocmește și transmite la Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația centralizatoare cu sumele aferente ajutorului acordat producătorilor agricoli care au achiziționat resurse materiale necesare în anul 2022, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(2) După primirea situației centralizatoare, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor cererea de deschidere a creditelor bugetare însoțită de situația centralizatoare cu sumele aferente ajutorului acordat producătorilor agricoli care au achiziționat resurse materiale necesare în anul 2022, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(3) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale deschide și repartizează credite bugetare APIA central, care la rândul său virează sumele cuvenite în contul beneficiarilor, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 12(1) În cazul în care, după efectuarea de către structurile APIA a controalelor administrative, se constată nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 5 și 7, beneficiarii schemei sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului.(2) În considerarea prevederilor alin. (1), dacă suma plătită este mai mare decât suma rezultată eligibilă după efectuarea controalelor, diferența dintre acestea reprezintă sprijin necuvenit și se recuperează cu aplicarea prevederilor legale, iar suma rezultată eligibilă după efectuarea controalelor se compară cu valoarea totală a documentelor justificative depuse pentru resursele materiale achiziționate, caz în care se aplică prevederile art. 8 alin. (4).  +  Articolul 13Recuperarea sumelor prevăzute la art. 12 se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 18 august 2022.Nr. 1.032.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  CERERE
  de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal
  (model)
   +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.Agenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăCentrul județean .....................Operator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ..................Data .................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu beneficiarii și sumele aferente ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli
  care au achiziționat resurse materiale necesare în anul 2022
  (model)
  Bun de plată pentru suma de ............... leiDirector executiv, ............................(semnătura)
   +  Anexa nr. 3
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aferente ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli
  care au achiziționat resurse materiale necesare în anul 2022
  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleAgenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăOperator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ...............Data ...............
  Nr. crt.JudețulNr. de beneficiariValoarea ajutorului excepțional (lei)
  1Alba  
  2Arad  
  3Argeș  
  4Bacău  
  5Bihor  
  6Bistrița-Năsăud  
  7Botoșani  
  8Brașov  
  9Brăila  
  10Buzău  
  11Caraș-Severin  
  12Călărași  
  13Cluj  
  14Constanța  
  15Covasna  
  16Dâmbovița  
  17Dolj  
  18Galați  
  19Giurgiu  
  20Gorj  
  21Harghita  
  22Hunedoara  
  23Ialomița  
  24Iași  
  25Ilfov  
  26Maramureș  
  27Mehedinți  
  28Mureș  
  29Neamț  
  30Olt  
  31Prahova  
  32Satu Mare  
  33Sălaj  
  34Sibiu  
  35Suceava  
  36Teleorman  
  37Timiș  
  38Tulcea  
  39Vaslui  
  40Vâlcea  
  41Vrancea  
  42București  
  Total general: 

  Director general,
  ..............................
   +  Anexa nr. 4Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția generală buget finanțe și fonduri europeneSe aprobă.Ordonator principal de credite,………………….
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aferente ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli
  care au achiziționat resurse materiale necesare în anul 2022
  (model)
  Nr. crt.JudețulNr. de beneficiariValoarea ajutorului excepțional cuvenit (lei)
  1Alba  
  2Arad  
  3Argeș  
  4Bacău  
  5Bihor  
  6Bistrița-Năsăud  
  7Botoșani  
  8Brașov  
  9Brăila  
  10Buzău  
  11Caraș-Severin  
  12Călărași  
  13Cluj  
  14Constanța  
  15Covasna  
  16Dâmbovița  
  17Dolj  
  18Galați  
  19Giurgiu  
  20Gorj  
  21Harghita  
  22Hunedoara  
  23Ialomița  
  24Iași  
  25Ilfov  
  26Maramureș  
  27Mehedinți  
  28Mureș  
  29Neamț  
  30Olt  
  31Prahova  
  32Satu Mare  
  33Sălaj  
  34Sibiu  
  35Suceava  
  36Teleorman  
  37Timiș  
  38Tulcea  
  39Vaslui  
  40Vâlcea  
  41Vrancea  
  42București  
  Total general: 

  Director general,
  ............................
  -----