ORDIN nr. 131 din 9 august 2022privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 18 august 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. 3.549 din 14.12.2021, întocmit de Direcția siguranța alimentelor de origine animală din cadrul Direcției generale siguranța alimentelor, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare,luând în considerație prevederile Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare, în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei în ceea ce privește controalele oficiale, cu amendamentele ulterioare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică produselor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, având în vedere prevederile art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004, cu amendamentele ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 22 aprilie 2008, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale sunt cele atestate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiționale, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 3, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, obținute în unitățile înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor care dețin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale și care au solicitat și au obținut derogări de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare, se comercializează numai pe piața națională.(2) Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, obținute în unitățile autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare care dețin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale și care au solicitat și au obținut derogări de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare, pot face obiectul schimburilor intracomunitare și exportului în țări terțe.3. La articolul 4 alineatul (2) din norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, litera a) va avea următorul cuprins: a) «Atestat produse tradiționale» eliberat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013, cu modificările și completările ulterioare, în copie conformă cu originalul;4. La articolul 9 din norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Unitățile autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor care dețin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, care au solicitat și au obținut derogări de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, sunt înscrise de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială sunt amplasate, într-un registru special, acordându-se pentru fiecare unitate un număr de înregistrare, precedat de literele PT, care semnifică «produs tradițional», și de indicativul județului.5. Articolul 10 din norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Eticheta produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, obținute în unități autorizate/ înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, pe lângă prevederile art. 11 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să includă și următorul text: «PRODUS TRADIȚIONAL OBȚINUT ÎN UNITATEA………» - se înscrie numărul de înregistrare al unității din registrul special, precedat de literele PT, care semnifică «produs tradițional», și indicativul județului.6. La articolul 11 din norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Operatorii din domeniul alimentar trebuie să se asigure că laptele crud folosit pentru fabricarea produselor lactate ce prezintă caracteristici tradiționale îndeplinește cerințele stabilite în secțiunea IX cap. I din anexa III la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 853/2004/CE, cu amendamentele ulterioare.7. Anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 3la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorDIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .............
  DOCUMENT
  de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru unitatea
  în care se realizează produse alimentare care prezintă caracteristici tradiționale
  nr. ..... din .......
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ......., având în vedere Cererea-tip nr. ....... pentru acordarea derogărilor și înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unității care deține atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ......., pentru acordarea derogărilor și înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unității cu sediul în localitatea ......., str. ......... nr. ......, sectorul/județul ............., care deține atestat pentru fabricarea următoarelor produse tradiționale:1. ...................................................;2. ...................................................;3. ...................................................;4. ...................................................;în baza Notei de constatare nr. ....... din data de ......., întocmită de medicul veterinar oficial/inspectorul pentru siguranța alimentelor ......... în cadrul ........, în temeiul prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale,DISPUNE:ÎNREGISTRAREA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORÎN REGISTRUL SPECIAL, PT (PRODUS TRADIȚIONAL)/INDICATIVUL JUDEȚULUI ...../NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE AL UNITĂȚII DIN REGISTRUL SPECIAL ......
  DIRECTOR EXECUTIV,
  ................................
  (numele și prenumele, semnătura și ștampila oficială)
   +  Articolul IIPrezentul ordin a fost emis cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Csutak Nagy Laszlo
  București, 9 august 2022.Nr. 131.----