ORDIN nr. 1.831 din 9 august 2022pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 17 august 2022  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7), (8) și (13) și ale art. 8 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^2(1) Modelul autorizației de funcționare emise unităților emitente de vouchere de vacanță, de tichete sociale pentru grădiniță, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, precum și de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți este prevăzut în anexa nr. 13.2. La articolul 5^2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizații de funcționare un cod de autorizare, ținând un registru special în acest sens, care va avea următoarea configurație:RO 123 XX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al țării;– 123 reprezintă o secvență numerică de 3 caractere pentru identificarea unității emitente;– XX - secvență ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanță pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanță pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniță, MC - tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, SE - tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, PA - tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, NN - tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;– 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizații alocate unei unități emitente.3. Articolul 5^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^4În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7, în anexa nr. 14 pct. 4, în anexa nr. 15 pct. 5, în anexa nr. 16 pct. 5, în anexa nr. 18 pct. 5, în anexa nr. 19 pct. 5, respectiv în anexa nr. 20 pct. 5, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unității emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante existente în evidențele fiscale, de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcție de tipul de activitate pentru care se solicită autorizație, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanță, de tichete sociale pentru grădiniță, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, precum și de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.4. Articolul 5^6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^6În vederea verificării de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific a îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 1-3, în anexa nr. 14 pct. 1 și 2, în anexa nr. 15 pct. 1-3, în anexa nr. 16 pct. 1-3, în anexa nr. 18 pct. 1, în anexa nr. 19 pct. 1-3, respectiv în anexa nr. 20 pct. 1-3, aceasta solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, asociații, obiectul de activitate (operațiuni care privesc emiterea și gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 și/sau cod CAEN 6612) și administratorii.5. Articolul 5^7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^7În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), în anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), în anexa nr. 15 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 16 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 18 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 19 pct. 4 lit. c), respectiv în anexa nr. 20 pct. 4 lit. c), în cazul în care spațiul distinct este asigurat prin furnizor, și nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete și operatorii economici care furnizează spațiul este obligatorie existența unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialiști prevăzute de prezentul ordin în spațiul respectiv.6. Articolul 5^8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^8Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7^1, în anexa nr. 14 pct. 5, în anexa nr. 15 pct. 6, în anexa nr. 16 pct. 6, în anexa nr. 18 pct. 6, în anexa nr. 19 pct. 6, respectiv în anexa nr. 20 pct. 6 se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific, în baza accesului direct la informațiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/directorului economic și/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de Ministerul Finanțelor, prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform legislației în vigoare.7. Articolul 5^10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^10Unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, respectiv de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, după caz, este obligată să dovedească, în termen de maximum 15 zile de la data la care i-a fost atribuit de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene contractul de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, respectiv pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, după caz, sub sancțiunea retragerii autorizației, îndeplinirea condiției prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 15, la pct. 2 din anexa nr. 16, la pct. 2 din anexa nr. 19, respectiv la pct. 2 din anexa nr. 20, după caz. Dispozițiile pct. 3 din anexa nr. 15, ale pct. 3 din anexa nr. 16, ale pct. 3 din anexa nr. 19, respectiv ale pct. 3 din anexa nr. 20, după caz, se aplică în mod corespunzător.8. Articolul 5^12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^12În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin și pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și, respectiv, pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți. Anterior începerii activității, operatorul economic are obligația de a notifica Ministerul Finanțelor cu privire la intenția de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și, respectiv, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.9. Articolul 5^13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^13Autorizația de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, precum și autorizația de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, obținute ca urmare a notificării prevăzute la art. 5^12, au aceeași valabilitate cu cea a autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru care a fost parcursă procedura de autorizare prevăzută de prezentul ordin. Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, precum și unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți solicită reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare obținute în urma notificării.10. După articolul 5^18 se introduce un nou articol, articolul 5^19, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^19Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, prevăzute în anexa nr. 20.11. După articolul 5^19 se introduce un nou articol, articolul 5^20, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^20Se aprobă Procedura de notificare a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, prevăzută în anexa nr. 21.12. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentul ordin.13. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Autorizarea funcționării unităților emitente de vouchere de vacanță, a unităților emitente de tichete sociale pentru grădiniță, a unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, a unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, a unităților emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, a unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, precum și a unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, denumite în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care își desfășoară activitatea la sediul Ministerului Finanțelor.14. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toți operatorii economici din domeniile cu reglementări specifice - operatorii economici care funcționează ca unități emitente de vouchere de vacanță, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pentru grădiniță, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, precum și pentru operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.15. După anexa nr. 19 se introduc două noi anexe, anexele nr. 20 și 21, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 9 august 2022.Nr. 1.831.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 20 la Ordinul nr. 2.007/2008)
  CRITERII
  de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți
  În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7), (8) și (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, având cod CAEN 6612 „Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare“.2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 500.000 euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerțului sau în actul constitutiv, după caz.La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare și/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2021, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată prin Legea nr. 178/2021, cu modificările ulterioare, și, respectiv, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță, tichete sociale pentru grădiniță, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și, respectiv, tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, după caz.La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022;b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, cu particularități distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți către beneficiari prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți la unitățile afiliate;g) existența mijloacelor de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat, așa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți nu pot fi autorizate în situația în care acestea/ administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.7. În cazul în care unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți nu deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, aceasta parcurge procedura de autorizare prevăzută de Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008, cu modificările și completările ulterioare, iar autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de 2 ani.Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți va solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.8. În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 15, fiind necesar să facă și dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.9. În situația prevăzută la pct. 8, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „completare“.10. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „modificare“.11. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 12 se aplică în mod corespunzător.12. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia, după caz.13. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g).14. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.15. Unitățile care solicită autorizație de funcționare depun la direcția de specialitate dosarul de autorizare, cu următorul conținut:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;b) copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;c) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;d) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;e) angajamentul unității emitente conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;f) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;g) în cazul unităților care nu dețin și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;– un reprezentant al Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;h) o declarație pe propria răspundere a administratorului societății prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 21 la Ordinul nr. 2.007/2008)
  PROCEDURĂ DE NOTIFICARE
  a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți
  1. Operatorul economic care deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordată potrivit legii, aflată în termen de valabilitate, poate obține și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, după transmiterea către direcția de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor a unei notificări cu privire la intenția sa, însoțită de următoarele documente:a) cele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f) și h) din anexa nr. 20 la ordin;b) o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al unității emitente, din care să rezulte că societatea îndeplinește ansamblul de măsuri de securitate prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 20 la ordin.2. Prevederile pct. II și III ale anexei nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător.
  -----