ORDIN nr. 3.227 din 3 august 2022privind modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 9 august 2022  În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 3 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINpentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a proiectelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a proiectelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Titlulanexei se modifică și va avea următorul cuprins:NORME METODOLOGICEprivind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a proiectelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor4. În anexă, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Finanțările nerambursabile pentru proiecte culturale se acordă din bugetul Fondului Cultural Național și din bugetul Administrației Fondului Cultural Național, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța, și cu prevederile prezentelor norme metodologice.5. În anexă, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Finanțările nerambursabile se acordă de către Administrația Fondului Cultural Național exclusiv pe bază de selecție publică de cereri de finanțare, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 1^1 și 2 din Ordonanță.(2) Sursele complementare de finanțare a proiectului cultural pot proveni inclusiv, dar fără a se limita la acestea, din:a) contracte încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ;b) realizarea de activități generatoare de venituri pentru acoperirea unei fracțiuni din costurile reale ale proiectului cultural, precum: vânzarea biletelor de intrare, perceperea unei taxe de participare, vânzarea cărților, publicațiilor și/sau a altor produse culturale;c) venituri din activități cu caracter economic sau excedentul rezultat din activitatea curentă a beneficiarului, după caz;d) venituri din activități de voluntariat, cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat.(3) Beneficiarul are obligația de a identifica și atrage, în etapa de pregătire a proiectului cultural sau, după caz, în cea de executare a contractului de finanțare, surse complementare de finanțare(4) Beneficiarul are obligația depunerii documentelor justificative privind atragerea surselor complementare de finanțare la termenele, în forma și în limita prevăzute în contractul de finanțare nerambursabilă, constatarea de către Administrația Fondului Cultural Național a nerespectării obligației fiind motiv de reziliere a contractului și titlu executoriu pentru recuperarea sumelor acordate.6. În anexă, la articolul 3, alineatul (1) se abrogă. 7. În anexă, la articolul 4 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) Ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național, cu avizul Consiliului Administrației.8. În anexă, la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ariile tematice ale proiectelor culturale pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administrației Fondului Cultural Național, în acord cu strategia și prioritățile de finanțare.9. În anexă, la articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Selecția cererilor de finanțare a proiectelor culturale se desfășoară în două etape:a) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție;b) evaluarea și selecția cererilor de finanțare.(2) Pentru a participa la selecția de proiecte, solicitanții trebuie să depună documentația de solicitare a finanțării. Același solicitant poate depune maximum două proiecte culturale în cadrul unei sesiuni de finanțare.10. În anexă, la articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Solicitantul are obligația de a menționa în cererea de finanțare toate sursele publice de finanțare, existente la momentul depunerii acesteia, precizând următoarele:a) cheltuielile eligibile cuprinse în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate;b) cererile de finanțare depuse la alte autorități finanțatoare.(2^2) Solicitantul are obligația de a menționa în cererea de finanțare datele de identificare ale fiecărui proiect cultural pentru care a depus cereri de finanțare în cadrul unei sesiuni sau, după caz, unui program de finanțare, la aceeași autoritate finanțatoare, evidențiind diferențele specifice privind scopul, obiectivele, perioada de derulare ale fiecăruia.11. În anexă, la articolul 6 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) declarație pe propria răspundere care să conțină datele solicitate la art. 5 alin. (2), (2^1) și (2^2), conform modelului publicat pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național.12. În anexă, la articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-m) se scanează, se atașează și se salvează, conform pașilor operaționali ai aplicației online, prezentați în Ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național.13. În anexă, la articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Selecția proiectelor culturale se face de comisii de selecție, special constituite pe lângă Administrația Fondului Cultural Național, alcătuite din experți independenți.14. În anexă, la articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Pot depune candidaturi, pentru a fi înregistrate conform alin. (1), experți independenți cu o experiență de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea de proiecte culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție. Profilul candidatului trebuie să conțină datele complete solicitate în cadrul formularului online, un curriculum vitae, bifarea opțiunilor privind declarația de interese, precum și selectarea opțiunii de participare la sesiunea în curs.15. În anexă, la articolul 11, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor de selecție, membrii acestora primesc o indemnizație, în baza unor contracte civile încheiate, în condițiile legii.(3) Indemnizația prevăzută la alin. (2) se suportă din bugetul Fondului Cultural Național, iar cuantumul acesteia se stabilește prin ordin al ministrului culturii, în limita a cel puțin 5% și cel mult 10% din salariul ordonatorului principal de credite.16. În anexă, la articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Lista proiectelor culturale respinse pentru neeligibilitate administrativă, precum și lista proiectelor culturale reținute spre evaluare, cuprinzând și sumele declarate eligibile, conform art. 4 din Ordonanță, se publică pe adresa http://www.afcn.ro/, la termenul prevăzut în calendarul selecției din cuprinsul anunțului public.17. În anexă, la articolul 13, alineatele (1)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Fiecare proiect cultural va fi analizat de 3 membri ai comisiei de selecție și notat potrivit dispozițiilor art. 8.(2) Pentru fiecare proiect vor fi întocmite rapoarte, care vor fi structurate pe baza grilei de evaluare prevăzute la art. 8 și vor include observațiile și justificările experților pentru punctajul acordat, argumentate în minimum 3 rânduri, pentru fiecare subcriteriu, obligatoriu acolo unde nu se acordă punctajul maxim.(3) Membrii comisiilor de selecție au obligația de a comunica grilele și rapoartele de evaluare întocmite, în format digital, secretariatului Administrației Fondului Cultural Național, cu cel puțin două zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței, care are loc la finalul perioadei de evaluare, la sediul Administrației Fondului Cultural Național sau online, prin intermediul unei platforme digitale, în cadrul căreia se stabilesc ierarhia proiectelor culturale, precum și cuantumul finanțării acordate pentru fiecare dintre acestea.(4) După comunicarea documentelor de evaluare este interzisă modificarea punctajelor acordate proiectelor culturale, cu excepția celor care fac obiectul reuniunii de reevaluare comună.(5) În situația în care se constată diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele totale acordate pentru același proiect, în cadrul ședinței prevăzute la alin. (3) se convoacă o reuniune de reevaluare comună a punctajului acordat proiectului, la care participă evaluatorii implicați.18. În anexă, la articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Lista cuprinzând proiectele culturale selectate pentru acordarea finanțărilor, punctajul obținut, cuantumul finanțării acordate, precum și lista celor care nu au fost selectate spre finanțare, punctajul obținut și sumele solicitate de acestea vor fi publicate pe site-ul Administrației Fondului Cultural Național, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii acestor liste de către conducătorul acesteia.19. În anexă, la articolul 15 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) documente din care să rezulte existența altor surse de finanțare complementare, cu detalierea alocării sumelor pe tipuri de cheltuieli în cadrul bugetului proiectului, cum sunt:1. contracte încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ, după caz, însoțite de bugetul detaliat;2. declarații pe propria răspundere ale solicitantului privind contribuția proprie sau atrasă, semnate în original, însoțite de extrase de cont bancar, după caz;3. contracte de sponsorizare, în copie;4. scrisori de intenție, în copie, după caz;5. alte forme de sprijin financiar din partea unor terți;6. dovezi ale activității generatoare de venituri pentru acoperirea unei fracțiuni din costurile reale ale proiectului cultural, precum: vânzarea biletelor de intrare, perceperea unei taxe de participare, vânzarea cărților, publicațiilor și/sau a altor produse culturale;7. dovezi ale veniturilor din activități cu caracter economic sau excedentul rezultat din activitatea curentă a beneficiarului, după caz;8. dovezi ale veniturilor din activități de voluntariat, cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat.20. În anexă, la articolul 15 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) documente referitoare la toate sursele publice de finanțare, existente la momentul depunerii acesteia, precizând următoarele:(i) cheltuielile eligibile cuprinse în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate;(ii) cererile de finanțare depuse la alte autorități finanțatoare.21. În anexă, la articolul 18, alineatele (2), (3), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) În vederea elaborării contestației pot fi solicitate de către reprezentantul legal al entității sau managerul de proiect rapoartele și grilele de evaluare corespunzătoare proiectului cultural, întocmite conform prevederilor art. 13, care vor fi puse la dispoziție de către secretariatul Administrației Fondului Cultural Național, cu respectarea confidențialității identității evaluatorilor, prin poștă electronică.(3) Contestațiile vor fi soluționate de comisii special constituite în acest scop, formate din experți independenți, în conformitate cu prevederile art. 10, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor................................................(8) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor de soluționare a contestațiilor, membrii acestora primesc o indemnizație, în baza unor contracte civile, în condițiile legii. Indemnizația se suportă din bugetul Fondului Cultural Național și se stabilește prin ordin al ministrului culturii în limita a cel puțin 5% și cel mult 10% din salariul ordonatorului principal de credite.(9) Rezultatele finale ale selecției de proiecte, după soluționarea contestațiilor depuse, cuprinzând lista proiectelor culturale selectate pentru acordarea finanțărilor, punctajul obținut, cuantumul finanțării acordate și rezumatul proiectului cultural, precum și lista celor care nu au fost selectate spre finanțare, punctajul obținut și sumele solicitate de acestea, vor fi făcute publice, prin publicarea pe adresa http://www.afcn.ro/.22. În cuprinsul anexei, sintagma „oferte culturale“ se înlocuiește cu sintagma „proiecte culturale“, iar termenul „oferte“ se înlocuiește cu termenul „proiecte“.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  București, 3 august 2022.Nr. 3.227.