HOTĂRÂRE nr. 988 din 3 august 2022privind reacordarea recunoașterii caracterului de utilitate publică a unor amenajări de irigații sau a părților de amenajări de irigații, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 5 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (7) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe reacordă recunoașterea caracterului de utilitate publică pentru amenajările de irigații sau pentru părțile de amenajări de irigații, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 2 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREpentru aprobarea Programului național de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj2. Articolele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Programul național de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Prin Program se stabilesc amenajările de irigații și obiectivele infrastructurii principale de irigații din aceste amenajări, care se vor supune reabilitării, prevăzute în anexa nr. 1, precum și amenajările de desecare și drenaj și obiectivele infrastructurii de desecare și drenaj din aceste amenajări, care se vor supune reabilitării, prevăzute în anexa nr. 1^1, anexe care fac parte integrantă din Program.(2) Reabilitarea și/sau înființarea infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj se realizează în condițiile financiare prevăzute de art. III alin. (1) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, cu modificările și completările ulterioare.3. La anexă, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:Programul național de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj4. La anexă, capitolul I, paragraful 1 se modifică și va avea următorul cuprins:Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a elaborat Programul național de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj (denumit în continuare Program) care vizează adaptarea agriculturii la schimbările climatice și reducerea efectelor acestora asupra producției agricole, în principal, dar și asupra altor factori de mediu și a populației, prin reabilitarea și/sau înființarea infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj existente.5. La anexă, capitolul I subcapitolul 1, după punctul 1.7 se introduce un nou punct, pct. 1.8, cu următorul cuprins:1.8. Necesitatea reabilitării infrastructurii de desecare și drenaj aparținând domeniului public al statului este dată, pe de o parte, de faptul că schimbările climatice, prin concentrarea precipitațiilor în perioade scurte de timp urmate de perioade secetoase, determină o accelerare a degradării însușirilor solului prin înmlăștiniri temporare, compactare, sărăturare secundară, iar, pe de altă parte, de reducerea severă a funcționalității infrastructurii de desecare și drenaj, mult diminuată față de parametrii la care au fost proiectați.Amenajările de desecare-drenaj au fost realizate cu precădere în Lunca și Delta Dunării, pentru introducerea în producție a terenurilor scoase prin îndiguire de sub influența inundațiilor Dunării, în Transilvania și Banat, pentru eliminarea excesului de umiditate, precum și pe terenurile amenajate pentru irigații, în scopul realizării condițiilor de control al umidității solurilor și prevenire a degradărilor secundare, contribuind la redarea în circuitul economic a terenurilor degradate de acțiunea unor factori naturali sau antropici. Scopul principal al sistemelor de desecare-drenaj este creșterea capacității de producție a terenurilor agricole și extinderea suprafețelor cu folosință agricolă prin scoaterea unor terenuri de sub efectul excesului de umiditate.6. La anexă, capitolul II, paragrafele 2, 7 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins: În prezent, România dispune de o suprafață amenajată pentru irigat de cca. 3.1 milioane ha. Din această suprafață, 2,6 mil. ha o reprezintă suprafața viabilă și marginal viabilă. ..................................................................................................Au fost constituite un număr de 666 de OUAI-uri pe o suprafață de 1.464.349,70 ha, care au preluat infrastructura secundară de irigații de la ANIF, care deservește o suprafață de cca 1.422.358,00 ha și un număr de 24 de FOIF pe o suprafață de 395.753 ha, care au preluat infrastructura de la ANIF, care deservește o suprafață de 171.000 ha...................................................................................................În cadrul PNDR 2014-2020 submăsura 4.3 pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigații preluate de la ANIF de către OIF au fost alocate fonduri în valoare de 441 milioane de euro.7. La anexă, titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul III Descrierea Programului8. La anexă, capitolul III subcapitolul 1, punctele 1.1 și 1.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:1.1. Obiectivul general al Programului vizează: – reabilitarea infrastructurii principale de irigații care va conduce la creșterea suprafeței funcționale din suprafața viabilă și marginal viabilă economic pentru irigații la 70% în anul 2020 și 90% la orizont 2030 și constă în reabilitarea infrastructurii principale de irigații din 156 de amenajări aparținând domeniului public al statului, inclusiv Canalul Magistral Siret-Bărăgan; – reabilitarea infrastructurii de desecare și drenaj care va conduce la creșterea suprafeței funcționale prin reducerea aportului de apă provenit din zone limitrofe mai înalte, prin reținerea cantităților de apă în bazine de retenție din zonele înalte și aplicarea unei agrotehnici specifice acestei zone pentru prevenirea eroziunii prin scurgere la suprafață din 50 de amenajări de desecare și drenaj aparținând domeniului public al statului.Obiectivul general al Programului se realizează până la sfârșitul anului 2027. 1.2. Obiectivul specific al Programului îl reprezintă creșterea funcționalității infrastructurii prin creșterea randamentului stațiilor de bază (fixe și plutitoare) și repompare, eliminarea pierderilor de apă prin infiltrație din canalele de irigații și desecare și drenaj aparținând domeniului public al statului și eliminarea degradărilor apărute la construcțiile hidrotehnice de pe acestea.9. La anexă, capitolul III subcapitolul 2, punctele 2.1 și 2.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:2.1. Analiza viabilității economice a amenajărilor de irigații propuse pentru reabilitare s-a efectuat în cadrul studiului «Actualizarea strategiei investițiilor în sectorul irigațiilor - expertiza privind viabilitatea economică a sistemelor de irigații - raport final», elaborat de către S.C. Experco-ISPIF - S.R.L., și a raportului final - Actualizare expertiză tehnică privind viabilitatea economică a sistemelor de irigații, elaborat de către S.C. AQUAPROIECT - S.A., în cuprinsul căruia au fost identificate amenajările de irigații, care deservesc o suprafață de aproximativ 2,6 milioane ha. 2.2. Scopul expertizei este de a reanaliza viabilitatea unor sisteme de irigații, luându-se în considerare realitățile din agricultura românească la nivelul anului 2020, după cum urmează: tendința de comasare a terenurilor, dezvoltarea OUAIurilor, prețurile produselor agricole, tendința fermierilor de a se orienta spre culturi cu valoare adăugată mare și cu răspuns bun la irigații și din punct de vedere tehnic agregate de pompare cu parametrii superiori, materiale pentru impermeabilizat canalele de irigații cu calități superioare și tendința de achiziționare de instalații de udare moderne, automatizate cu randamente net superioare instalațiilor de udare cu mutare manuală preponderente în trecut.10. La anexă, capitolul III subcapitolul 3, punctele 3.3-3.5 se modifică și vor avea următorul cuprins:3.3. În prima etapă va fi reabilitată infrastructura principală de irigații din 41 de amenajări aparținând domeniului public al statului care alimentează 338 OIF, dintre care și organizații care au accesat măsura 125a în cadrul PNDR 2007-2013.3.4. Etapa a II-a de reabilitare cuprinde un număr de 78 de amenajări declarate viabile în urma studiului «Actualizarea strategiei investițiilor în sectorul irigațiilor-expertiza privind viabilitatea economică a sistemelor de irigații-raport final», elaborat de către S.C. Experco-ISPIF - S.R.L, și a raportului final - Actualizare expertiză tehnică privind viabilitatea economică a sistemelor de irigații, elaborat de către S.C. AQUAPROIECT - S.A. Pe aceste amenajări sunt constituite 219 OIF care au reabilitat infrastructura secundară de irigații prin submăsura 4.3 din PNDR 2014-2020 sau vor putea reabilita infrastructura secundară de irigații în cadrul viitoarei perioade de programare aferentă Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin propunerea formulată în cadrul Planului Național Strategic.3.5. Etapa a III-a de reabilitare va include 36 de amenajări viabile de irigații, pe care nu sunt constituite actualmente OUAI-uri. În cazul în care se vor constitui, acestea vor trece în etapa a II-a de reabilitare.Perioada de implementare a etapelor I, II și III este 2016-2027.11. La anexă, capitolul III subcapitolul 4, paragraful 1 de la punctul 4.2, paragraful 1 de la punctul 4.3 și paragraful 1 de la punctul 4.4 se modifică și vor avea următorul cuprins:4.2. În etapa I se va reabilita infrastructura principală de irigații din domeniul public al statului formată din 71 de stații de pompare de bază, 149 de stații de repompare, 125 m de conducte de refulare, 1.634.221 m de conducte îngropate, 1 colector, 1.929.289 m de canale de aducțiune, 2.320.686 m de canale de distribuție și 3.335 de construcții hidrotehnice din 41 de amenajări de irigații pe care s-au constituit și organizații și federații ale organizațiilor de îmbunătățiri funciare, care au accesat măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013...................................................................................................4.3. În etapa a II-a se va reabilita infrastructura principală de irigații din domeniul public al statului formată din: 86 de stații de pompare de bază, 110 stații de repompare, 24.919 m de conducte refulare, 130.403 m de conducte îngropate, 1.754.187 m de canale de aducțiune, 1.538.787 m de canale de distribuție și 3.618 construcții hidrotehnice din 78 de amenajări de irigații viabile pe care s-au constituit și organizații și federații ale organizațiilor de îmbunătățiri funciare care vor putea accesa submăsura 4.3 din cadrul PNDR 2014-2020...................................................................................................4.4. În etapa a III-a se va reabilita infrastructura principală de irigații din domeniul public al statului formată din: 36 de stații de pompare de bază, 19 stații de repompare, 156.865 m de conducte îngropate, 456.486 m de canale de aducțiune, 88.953 m de canale de distribuție și 1.122 de construcții hidrotehnice din 36 de amenajări de irigații viabile pe care nu sunt constituite actualmente OUAI-uri. În cazul în care se vor constitui, acestea vor trece în etapa a II-a de reabilitare.12. La anexă, capitolul III subcapitolul 4, punctul 4.5 se modifică și va avea următorul cuprins:4.5. Prin efectuarea investițiilor în reabilitarea infrastructurii principale de irigații și desecare și drenaj se are în vedere, pe de o parte, creșterea ponderii suprafeței funcționale din suprafața viabilă și marginal viabilă economic pentru irigații (%) de la 50%, cât este nivelul actual, la 70% în anul 2020, iar pe de altă parte, reducerea efectelor negative ale excesului de apă asupra culturilor agricole și sustenabilității activităților agricole, ca urmare a degradării calității solurilor și creșterii costurilor pentru reconstrucția acestora. Ținta pe termen lung (orizont 2030) va fi de 90%.Exploatarea amenajărilor supuse reabilitării se va face în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a căilor de comunicație, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri, ținând seama de cerințele de protecție a mediului.Exploatarea amenajărilor supuse reabilitării se va face astfel încât să se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea și poluarea solului și să se promoveze protecția mediului în conformitate cu standardele de mediu.13. La anexă capitolul III subcapitolul 5, paragrafele 5.1 și 5.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:5.1. Sursa de finanțare a investițiilor de reabilitare a infrastructurii principale de irigații și a infrastructurii de desecare și drenaj o reprezintă bugetul de stat, cadrul legal fiind asigurat de prevederile art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, cu modificările și completările ulterioare.Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sub condiția asumării de către Guvern, prin hotărâre, a Programului național de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj, va primi până la finalul anului 2027 suma de 1,500 miliarde de euro necesară reabilitării și/sau înființării infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj.5.2. Programul, în ceea ce privește realizarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii principale de irigații este complementar Programului Național de Dezvoltare Rurală, atât din perioada de programare 2007-2013, cât și în perioada de programare financiară europeană 2014-2020, și vine în întâmpinarea unor măsuri viitoare din sectorul irigațiilor. În acest context, pentru reabilitarea amenajărilor interioare de irigații aparținând organizațiilor și federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare (OIF și FOIF) a fost alocată suma de 128 milioane de euro prin PNDR 2007-2013, submăsura 125 a, iar în perioada de programare 2014-2020 fondurile europene alocate prin PNDR 2014-2020, submăsura 4.3 - Irigații, au fost de 441 milioane de euro, destinate reabilitării infrastructurii secundare de irigații aflate în proprietatea/folosința organizațiilor/federațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații.După aprobarea Programului se vor efectua expertize și se vor elabora proiectele necesare implementării acestuia. Instituția publică responsabilă cu implementarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații și desecare și drenaj este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.14. La anexă, capitolul III subcapitolul 7, primul paragraf al punctului 7.1 se modifică și va avea următorul cuprins:– Funcționarea OUAI-urilor - până la această dată au fost înființate 666 OUAI-uri, pe o suprafață de 1.464.349,70 ha.15. La anexă, anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre.16. La anexă, după anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 3 august 2022.Nr. 988.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  amenajărilor pentru care se propune reacordarea caracterului de utilitate publică
  Nr. crt.JudețulDenumirea sistemului de irigațiiNumărul de inventar MFSuprafața amenajată pentru irigații din inventarul centralizatUtilitatea publică
  1ArgeșCăteasca Teiu793192248221991
  2ArgeșȘtefănești Leordeni8022956755675
  3BacăuMăgura N. Bălcescu4046740644064
  4BacăuCleja Fărăoani4046311701170
  5BacăuBuhoci40429699699
  6BacăuSăucești40454440440
  7BacăuRăcăciuni40646275275
  8BacăuRăcătău40654126126
  9BacăuRăstoaca40647421421
  10BacăuTârgu Trotuș404731091344
  11BacăuLetea4044011181118
  12BacăuDămienești40427 Bc + 40972 Nt22762276
  13BacăuSascut4047450285028
  14BacăuRacova Filipești40434 Bc + 40599 Nt34923492
  15BacăuItești4061917321732
  16BacăuGheorghe Doja41146136136
  17BacăuFulgeriș41177465465
  18BacăuTamași40472319319
  19BotoșaniHoria Liveni Mănoleasa9260662406240
  20BotoșaniHavârna Tătărășeni92593805805
  21BotoșaniRipiceni Stânca9260930053005
  22BotoșaniMovileni Havârna92591804804
  23BotoșaniCurtești92588437437
  24BotoșaniSăveni Sârbi92602688688
  25BotoșaniHănești Dângeni9260410841084
  26BotoșaniCătămărăști Aval9259247284728
  27BrăilaIncinta Noianu Chiscani12801517801780
  28BrăilaIncinta Grădiștea Făurei Jirlău95184146059417
  29BrăilaIncinta Ianca Surdila-Greci951772676026760
  30BrăilaTerasa Ialomița Călmățui95165137222137222
  31BrăilaIncinta Lunca Râu Buzău9621264536453
  32BrăilaIncinta Brăila Dunăre Siret9512836253625
  33BrăilaIncinta Călmățui Gropeni Chiscani951781287912879
  34BrăilaTerasa Viziru952793265832658
  35BrăilaTerasa Brăilei951436743867438
  36BrăilaInc. Nămoloasa Măxineni952142992829928
  37BrăilaIncinta Insula Mare a Brăilei 952296466064660
  38BrăilaIncinta Latinu Vădeni951271309913099
  39BrăilaIncinta Călmățui V9517811051105
  40BrăilaIncinta Călmățui II9517816241624
  41BrăilaIncinta BH Călmățui951752342623426
  42BrăilaCiorești Măicănești946711043410434
  43BuzăuIncinta BH Călmățui - Subsistemul Stâlpu Costești943223095658
  44BuzăuCâmpia Buzău Est9424099419941
  45BuzăuA.H.C. Câmpia Buzăului (Vest)94240 Bz + 92278 Ph5562650048
  46CălărașiMostiștea II15078 Cl + 16803 Il + 59466 If13948195043
  47CălărașiMostiștea VI14513 Cl + 16877 Il5440754407
  48CălărașiTerasa Călărași145091004710047
  49CălărașiGostinu Greaca Argeș146151137111371
  50CălărașiGălățui Călărași150397879275197
  51CălărașiPietroiu Ștefan cel Mare15410 Cl + 17592 Il5242852317
  52CălărașiCălărași Râul1461068456845
  53CălărașiBorcea de Sus156781140411404
  54CălărașiMostiștea I146902000020000
  55CălărașiOltenița Surlari Dorobanțu1459097889788
  56CălărașiBoianu Sticleanu145311929619296
  57CălărașiJegălia145072226822268
  58CălărașiUnirea Jegălia Gâldău14538555555
  59ClujMihai Viteazu7840757205720
  60ConstanțaTopalu132771880812497
  61ConstanțaCarasu-Potârnichea1243022692269
  62ConstanțaCarasu-Lanurile1245770397039
  63ConstanțaCarasu-Biruința124561431614316
  64ConstanțaCarasu-Amzacea1247622382238
  65ConstanțaCarasu-Poarta Albă1243836183618
  66ConstanțaCarasu-Ciocârlia12838791791
  67ConstanțaCarasu-Bărăganu125131454214542
  68ConstanțaCarasu-Mangalia Sud124541162711627
  69ConstanțaCarasu-Făclia1257086088608
  70ConstanțaCarasu-Canal Negru Vodă1241726482648
  71ConstanțaRasova Vederoasa1245080434356
  72ConstanțaCochirleni12749740740
  73ConstanțaTerasa Hârșova124193532529169
  74ConstanțaCarasu Topraisar1243145454545
  75ConstanțaCarasu Tătaru124153112931129
  76ConstanțaCarasu Valea Seacă1285969066228
  77ConstanțaOltina Vest1258224402440
  78ConstanțaTerasa Seimeni124632278416459
  79ConstanțaCarasu Nicolae Bălcescu124432981324456
  80ConstanțaSinoe124186045542376
  81ConstanțaCarasu Mihail Kogălniceanu124482648121607
  82ConstanțaOrezărie Hârșova 1279329542954
  83ConstanțaIncinta Ciobanu Gârliciu1275034732489
  84ConstanțaCarasu CDMN/PAMN12664 PAMN Nord 12835 PAMN Sud38583037
  85ConstanțaCarasu Galeșu1294646944694
  86ConstanțaCarasu-Movilița1242880418041
  87ConstanțaCarasu-Moșneni1439916721672
  88ConstanțaCarasu-Mangalia Nord1242997759775
  89ConstanțaCarasu Basarabi1242758555855
  90CovasnaCâmpul Frumos7817229882988
  91DâmbovițaTitu Ogrezeni922843964523879
  92DoljGhidici Rast Bistreț1787196399639
  93DoljNedeia Măceșu178265538432355
  94DoljCetatea Galicea180413804817595
  95DoljBistreț Nedeia Jiu17821123264723
  96DoljCalafat Băilești178795412122523
  97DoljSadova Corabia17982 dj + 57390 ot7177171295
  98GalațiNămoloasa Măxineni060836083
  99GalațiCâmpia Covurlui75771115316109362
  100GalațiBrateșul de Sus7576776647664
  101GalațiTerasa Tecuci Nicorești 758441658916349
  102GiurgiuGiurgiu Răsmirești A + C5951010566199262
  103GiurgiuTerasa Mihai Bravu595402090314179
  104GiurgiuArgeș km 235951516831683
  105GiurgiuGostinu Greaca Argeș595391505115051
  106HunedoaraOstrov Clopotiva6051926792679
  107IalomițaSlobozia Dunăre1764328532853
  108IalomițaOrezărie Luciu Giurgeni1679151405140
  109IalomițaFăcăeni Vlădeni1679022242224
  110IalomițaBorcea de Jos1678456735673
  111IalomițaTerasa Bordușani167882276922769
  112IalomițaExtindere Borcea de Jos001016
  113IașiGropnița Movileni4610913251325
  114IașiȚigănași Perieni4609233683368
  115IașiTabăra Trifești Sculeni461211725817258
  116IașiSculeni Țuțora Gorban460972098120981
  117IlfovBerceni Vidra Frumușani5940771997199
  118MehedințiCrivina Vânju Mare520582659226592
  119MehedințiIzvoare Cujmir51905 Mh + 18083 Dj6388959920
  120OltIpotești I Nord572591358913589
  121OltFrunzaru Boianu574393225718787
  122OltTerasa Corabia573273312333123
  123OltTerasa Caracal57272 Ot + 17994 Dj7567460552
  124OltDrăgănești5729562336233
  125OltBucșani Cioroiu572732762027620
  126OltDăbuleni Potelu Corabia574221092810928
  127OltStoenești Vișina572982581325813
  128PrahovaDrăgănești9251712361236
  129PrahovaIazul Morilor Prahova 9226610261026
  130PrahovaLeaot 9226823762376
  131PrahovaIazul Morilor Teleajen 92269894894
  132TeleormanLița Olt5699448701516
  133TeleormanOlt Călmățui570014659340874
  134TeleormanViișoara570669648071187
  135TeleormanGiurgiu Răsmirești B57115 Tr + 59533 Gr3689833948
  136TeleormanTerasa Zimnicea5707629302115
  137TimișPeriam66184640640
  138TulceaMăcin 23 August2386875087508
  139TulceaDunavăț2357927522752
  140TulceaSud Razelm234911345413454
  141TulceaBabadag233582444824448
  142TulceaPeceneaga Turcoaia Măcin233882017319440
  143TulceaBeibugeac-Sarinasuf233681469314693
  144TulceaSarichioi2344770117011
  145TulceaIsaccea2336452525252
  146VasluiSolești2451017000
  147VasluiAlbița Fălciu246021693716937
  148VasluiB.H. Bârlad2445147402453
  149VasluiMânjești24509595595
  150VâlceaBucșani Cioroiu7954366396639
  151VranceaRuginești-Pufești-Panciu943552700737
  152VranceaPutna10859923852385
  153VranceaBiliești Slobozia Ciorăști943651497013233
  154VranceaAdjud Homocea108613968968
  155VranceaSuraia Vadu Roșca1086832795892
  TOTAL:2.779.1602.388.671
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1 la program)
  LISTA
  amenajărilor de irigații și a obiectivelor infrastructurii principale de irigații din aceste amenajări,
  care se supun reabilitării
   +  Capitolul 1 - Etapa I1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SASCUT-VALEA SEACĂ (BC)– Suprafața amenajată: 5.028 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Sascut;• Stații de repompare: SRPA Sascut;• Conducte: de refulare pentru SPA - SRPA Sascut - 125 ml; colector pentru SRPA Sascut - 1 buc.2. INCINTA GRĂDIȘTEA-FĂUREI-JIRLĂU (BR)– Suprafața amenajată: 14.605 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stația de pompare de bază: SB Vișani; SRP IV D;• Stațiile de repompare: SRP I, SRP II, SRP III, SRP V, SRP VA;• Canale de aducțiune: CA1C, CA1G, CA1I, CA1H, CA1F; L = 40.440 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 19 buc. (6 buc. stăvilare și 13 buc. podețe).3. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂLMĂȚUI II (BR)– Suprafața amenajată: 1.624 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 190;• Canale de aducțiune: CPA km 190; L = 1.250 m;• Canale de distribuție: CD 1; CD 2; L = 3.600 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (3 buc. stăvilare; 3 buc. podețe).4. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂLMĂȚUI V (BR)– Suprafața amenajată: 1.105 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 208;• Canale de aducțiune: CPA km 208; L = 2.300 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (4 buc. stăvilare; 1 buc. podeț).5. TERASA IALOMIȚA-CĂLMĂȚUI (BR, IL, BZ)– Suprafața amenajată: 137.222 ha;– Nr. OUAI înființate: 23 (BR) + 24 (IL) = 47;– Obiective care se propun pentru reabilitare:5.1. Terasa IALOMIȚA-CĂLMĂȚUI, județul BR– Suprafața amenajată: 57.429 ha;– Nr. OUAI înființate: 23;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază SPA I. M. GHEORGHIU - 2 nave;• Stația de repompare SRPA I + I Q SPIRU HARET; SRPA I A, LACU REZII, SRPA III, SRPA IIIA; SRPA IV; SRPA IVA; SRPA II + 23;• Canale aducțiune: CA Luncă, CA Terasă; L = 45.225 m;• Canale de distribuție: CD1, CD2, CD3, CD3A, CD5, CD5G, CD4A, CD4A1, CD4, CD7, CD8, CD9, CD6, CD6A1, CD5H, CD5H1 pe o lungime L = 76.255 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 201 buc. (179 buc. stăvilare, 9 buc. căderi și 31 buc. podețe; 2 vane).5.2. TERASA IALOMIȚA-CĂLMĂȚUI, județul IL– Suprafața amenajată: 78.753 ha;– Nr. OUAI înființate: 24;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare SRPA V; SRPA VI Bucșa; SRP VIIA, SRP VII B; SRP VII C• Canale de distribuție: CD 1, CD 2, CD 2A, CD 4B, CD 4C, CD 7; CD 5H, CD 5, CD 4A, CD 5A2, CD 5F, CD 5F1, CD 5F2, CD 5B, CD 5C, CD 7, CD 5A, CD 4A2, CD 4A1, CD 4D; CD 5 et. I, CD 5 et. II; L = 193.356 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 194 buc. (64 buc. stăvilare, 39 buc. căderi, 62 buc. podețe, 24 buc. deversoare și 5 buc. goliri).6. TERASA VIZIRU (BR)– Suprafața amenajată: 32.658 ha;– Nr. OUAI înființate: 23;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 221;• Stație de repompare: SRPA 01; SRPA 02; SRPA 03; SRPA 04;• Canale de aducțiune: CA Luncă; L = 8.430 m;• Canale de distribuție: CD1, CD2, CD2a, CD3, CD3a, CD4, CD5, CD5a, CD5b, CD6, CD6a, CD7, CD7a, CD9, CD9a; L = 68.192 ml;• Canale secundare: CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8, CS9, CS13; L = 25.923 m;• Reabilitare și modernizare construcții hidrotehnice: 111 buc. (45 buc. stăvilare, 64 buc. podețe și 2 buc. căderi).7. AMENAJAREA DE IRIGAȚII NĂMOLOASA MĂXINENI (BR, GL)– Suprafața amenajată: 36.011 ha;– Nr. OUAI înființate: 26;– Obiective care se propun pentru reabilitare:7.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII NĂMOLOASA MĂXINENI, județul BR– Nr. OUAI înființate: 21;– Suprafața amenajată: 29.928 ha;• Stații de pompare de bază: SPA Nămoloasa, SPA Corbu Vechi;• Stații de repompare: SRPA I, SRPA II;• Canale de aducțiune: CA Nămoloasa, CA Orezărie, CD 1, CA (canal antitanc) L = 40.478 m;• Canale de distribuție: CD1-1, CD1-2, CD2, CD2-1, CD2-2, CD3, CD3-1, CD3-2, CD3-3, CD4, CD1; L = 54.425 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 91 buc. (37 buc. stăvilare, 50 buc. podețe, 1 buc. deversor, 1 buc. subtraversare).7.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII NĂMOLOASA MĂXINENI, județul GL – Suprafața amenajată: 6.083 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA (canal antitanc); L = 10.160 ml;• Canale de distribuție: CD1; CD 2; CD3; L = 20.915 ml• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (4 buc. stăvilare, 2 buc. subtraversare).8. INCINTA INSULA MARE A BRĂILEI (BR)– Suprafața amenajată: 64.660 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPR Filipoiu, SPR Gemenele, SPR Bălaia Dig, SPR Maicanu Mic (Dig), SPR Chitcov (Titcov) Dig, SPR Stancea (Salcia) Dig;• Canale de aducțiune: CA1, CA2, CA3, CA3-1, CA3-2, CA3-3, CA4, CA4-1, CA4-2, CA5 CA6, CA7, CA7,1, CA7-1a, CA7-2, CA7-3, CA7-4, CA8, CA8-1, CA8-1a, CA 8-1b, CA8-2; L = 138.869 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 269 buc. (6 buc. stăvilare, 27 buc. căderi, 186 buc. podețe, 25 buc. deversoare și 25 buc. goliri).9. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA BRĂILEI (BR)– Suprafața amenajată: 67.438 ha;– Nr. OUAI înființate: 35;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP1 Gropeni; SPA km 166;• Stații de repompare: SRP D4, SRP D5, SP1A Gropeni, SRP1 Urleasca, SRP D6, SRP D 50, SRPD 51-2, SRPD 27A, SRPD 20-10, SRPD1c, SRP II Pisc;• Canale de aducțiune: CA Luncă; L = 2.500 m, CA1, CA2; L = 65.400 m;• Canale de distribuție 65 buc.; L = 328.203 m;• Reabilitare și modernizare construcții hidrotehnice: 658 buc. (319 buc. stăvilare, 96 buc. căderi și 243 buc. podețe).10. AMENAJAREA DE IRIGAȚII A.H.C. CÂMPIA BUZĂULUI-CANAL VEST (BZ, PH)– Suprafața amenajată: 50.048 ha;– Nr. OUAI înființate: 8 (BZ) + 4 (PH);– Obiective care se propun pentru reabilitare:10.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII A.H.C. CÂMPIA BUZĂULUI-CANAL VEST, județul BZ – Nr. OUAI înființate: 8 – Suprafața amenajată: 24.338 ha;• Canale de aducțiune: Canal Vest, L = 34.726 m; Canal CV2, L = 18.564 m;• Reabilitare conducte îngropate: Derivația 1 C Vest, Derivația 2 C Vest, Derivația 3 C Vest, Derivația 4 C Vest, L = 15.742 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 56 buc. (30 buc. stăvilare; 18 buc. podețe; 7 buc. subtraversări, 1 buc. cădere);10.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII A.H.C. CÂMPIA BUZĂULUI-CANAL VEST, județul PH– Nr. OUAI înființate: 4;– Suprafața amenajată: 25.710 ha;• Stații de repompare SRPA MIZIL;• Canale de aducțiune: CV1; CV2; L = 34.093 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 40 buc.;• Reabilitare conducte îngropate: L = 1.810 m.11. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CÂMPU FRUMOS (CV)– Suprafața amenajată: 2.998 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Ghidfalău;• Conducta principală: L = 3.960 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. bazin compensator.12. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GOSTINU GREACA ARGEȘ (CL, GR) – Suprafața amenajată: 26.426 ha;– Nr. OUAI înființate: 1 (CL) + 1 (GR);– Obiective care se propun pentru reabilitare:12.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GOSTINU GREACA ARGEȘ, județul CL– Nr. OUAI înființate: 1;– Suprafața amenajată: 11.371 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 443, SPA km 448, SPA DUNĂRICA I și SPA DUNĂRICA II;• Canale de aducțiune CA0 și CA1: 5.633 m;• Construcții hidrotehnice: 4 buc. (1 podeț, 3 buc. stăvilare);12.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GOSTINU GREACA ARGEȘ, județul GR– Nr. OUAI înființate: 1;– Suprafața amenajată: 15.055 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Dumescu;• Stații de repompare: SRP Stăvârna, SRP Manta;• Canale de aducțiune: CA0 Lunca și CA0 Stăvârna: L = 18.087 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. stăvilar.13. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BORCEA DE SUS (CL) – Suprafața amenajată: 11.404 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de bază: SPA km 338, SPA km 64 + 200, SPR Baital;• Canale de aducțiune: CA338, CA1-338, CA2-338, CA Nestea, CA1-Borcea, CA2-Borcea; L = 23.425 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 23 buc. (8 buc. stăvilare, 10 buc. podețe, 4 buc. deversoare și 1 buc. golire).14. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PIETROIU ȘTEFAN CEL MARE (CL, IL)– Suprafața amenajată: 52.428 ha;– Nr. OUAI înființate: 7 (CL) + 5 (IL);– Obiective care se propun pentru reabilitare:14.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PIETROIU ȘTEFAN CEL MARE, județul CL– Nr. OUAI înființate: 7;– Suprafața amenajată: 21.922 ha;• Stație de pompare de bază: SPA Pietroiu;• Stații de repompare: SRP 1, SRP 6;• Canale de aducțiune: CA II, CA, CA1; L = 31.853 m;• Canale de distribuție: CD1, CD6; L = 21.535 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 58 buc. (27 buc. podețe; 27 buc. stăvilare; 1 buc. golire; 1 buc. deversor; 1 buc. cădere; 1 buc. pod casetat Ștefan cel Mare);14.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PIETROIU ȘTEFAN CEL MARE, județul IL– Suprafața amenajată: 30.506 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stația de repompare SRP2, SRP3, SRP4, SRP9; SRP10;• Canale aducțiune, CA1, CA2; L = 96.564 ml; • Canale de distribuție: CD1 Pietroiu, CPE1 Pietroiu, CD2 Pietroiu, CD3, CD4, CD5; CD9, CD3a, CL; L = 58.612 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 71 buc. (51 buc. stăvilare, 20 buc. podețe);• Reabilitare conducte îngropate: L = 536.526 m.15. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BOIANU STICLEANU (CL)– Suprafața amenajată: 19.298 ha;– Nr. OUAI înființate: 8;– OUAI BOGATA SPP1 BOIANU;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 388 (aducțiune și pentru Amenajarea Gălățui).16. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GĂLĂȚUI CĂLĂRAȘI (CL, IL)– Suprafața amenajată: 78.792 ha;– Nr. OUAI înființate: 12 (CL);– Obiective care se propun pentru reabilitare:16.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GĂLĂȚUI CĂLĂRAȘI, județul CL– Suprafața amenajată: 75.197 ha;– Nr. OUAI înființate: 12;16.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GĂLĂȚUI CĂLĂRAȘI, județul IL – Suprafața amenajată: 3.595 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale aducțiune: L = 22.496 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 16 buc. (8 buc. stăvilare, 8 buc. podețe);• Reabilitare conducte îngropate: L = 39.409 m.17. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA II (CL, IL, IF)– Suprafața amenajată: 139.551 ha;– Nr. OUAI înființate: 2 (CL);– Obiective care se propun pentru reabilitare:17.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA II, județul CL– Suprafața amenajată: 94.992 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Verguleasa;• Stație de repompare: SRPA 12.13 Gubănești; SRPA 12.14 Șenoiu;• Canale de aducțiune: CA 2.1; L = 14.600 m;• Canale distribuție: CD2.1.1, CD2.1.2, CD2.1.4, CD2.1.4.1, CD2.1.5, CD2.1.6; L = 74.448 m;• Conducte îngropate: L = 504.800 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 35 buc. (9 buc. stăvilare; 26 buc. podețe);• Reabilitare rețea electrică: 23 km;17.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA II, județul IL– Suprafața amenajată: 32.486 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare SRPA 5.5; SRPA 13.37; SRPA15.57, SRPA15.67; • Canale aducțiune: L = 47.335 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 19 buc. (8 buc. stăvilare, 11 buc. podețe);• Reabilitare conducte îngropate: 443.056 m;17.3. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA II, județul IF– Suprafața amenajată: 12.073 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare SRPA 13.48; SRPA 13.16; SRPA13.27, SRPA 13.47; • Canale aducțiune: CA3.3, CA3.1, CA 2.2; L = 24.726 m;• Canale de distribuție: CD1-3; CD3-12; L = 4.489 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 19 buc. podețe;• Reabilitare conducte îngropate: 443.000 m.18. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA VI (CL, IL)– Suprafața amenajată: 54.407 ha;– Nr. OUAI înființate: 1 (CL) + 3 (IL);– Obiective care se propun pentru reabilitare:18.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA VI, județul CL– Suprafața amenajată: 38.663 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de repompare: SRPA 16.12 Făurei; SRPA 16.23; SRPA 16.34;• Canale de aducțiune: CA 6; CA 6 Nord; CA 6 Sud; L = 35.216 m;• Canale de distribuție: CD 6, CD 6.1, CD 6.3, CD 6.4, CD 6.6; L = 59.164 m;• Conducte îngropate: L = 169.090 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 62 buc. (19 buc. stăvilare; 43 buc. podețe);• Reabilitare rețea electrică: 35 km;18.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA VI, județul IL– Suprafața amenajată: 15.744 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stația de repompare SRPA 16.45;• Canale de aducțiune: L = 30.525 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 10 buc. (4 buc. stăvilare, 6 buc. podețe);• Reabilitare conducte îngropate: L = 308.701 m.19. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU GALEȘU (CT)– Suprafața amenajată: 4.694 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Galeșu;• Stații de repompare: SRP1 Galeșu;• Canale de aducțiune: CA1 - Galeșu, CA2 - Galeșu; L = 17.133 m;• Canale de distribuție: CDI-1; CDI-2; L = 7.700 m;• Construcții hidrotehnice: 19 buc. stăvilare.20. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU MOVILIȚA (CT) – Suprafața amenajată: 8.041 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB aducțiune Poarta Albă;• Stații de repompare: SP Basarabi Pădure;• Canale de aducțiune: CA1 Movilița; CA 2 Movilița, Canal Negru Vodă; L = 66.956 m;• Canale de distribuție: CD1-7 Movilița; CD1-4 Movilița; CD1-8 Movilița; CD2-8 Movilița; CD2-7 Movilița; CD1-1; L = 18.138 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 53 buc. (9 buc. stăvilare, 37 buc. căderi, 7 buc. podețe).21. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU CDMN/PAMN SUD (CT)– Suprafața amenajată: 3.341 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP Hinog; SPB Medgidia.22. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SADOVA CORABIA (DJ)*)*) Amenajări de irigații reabilitate în anul 2004 în cadrul Proiectului de reformă și reabilitare a sistemelor de irigații din România, finanțat de Banca Mondială.– Suprafața amenajată: 71.773 ha;– Nr. OUAI înființate: 14;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB L1; SPB PN; SPB PS;• Stații de repompare: L 2;TRUP II:• Canale de aducțiune: C0; C 2; L = 15.770 m;• Canale de distribuție: 18 buc.; L = 161.566 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 137 buc. (69 buc. stăvilare; 30 buc. podețe; 20 buc. căderi; 8 buc. goliri; 10 buc. alte CH).23. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BRATEȘUL DE SUS (GL)– Suprafața amenajată: 7.664 ha; – Nr. OUAI înființate: 8;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Stoicani; SPR Șivița; SPR C. Văleni;• Canale de aducțiune: CPA3; CPA Stoicani; L = 9.515 m;• Canale de distribuție: CD1 Monofilare; CD2 Monofilare; CD Monofilare; CD1 Stoicani, L = 11.649 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. (8 buc. podețe; 1 buc. golire; 2 buc. stăvilare).24. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CÂMPIA COVURLUI (GL) – Suprafața amenajată: 115.318 ha;– Nr. OUAI/FOUAI înființate: 42 OUAI/4 FOUAI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Dunăre, SPA Barboși (aspirație); SPA Liești (aspirație), SPA Prut (aspirație);• Stații de repompare: SRP 4; SRP 5; SRP 6; SRP 9; SRP 13; SRP 17; SRP 18; SRP 8 Negrea; SRP 49; SRP14; SRP2 T. Vladimirescu; SRP 16;• Canale de aducțiune: CA Chineja; CA Barboș; CPA Prut; CML; CP 1; CP2; CP 3 tr. III; CP 3 tr. IV; CMT 2-1; CMT 2-2; CMT 2-3; CA 2; L = 93.934 ml;• Sifoane pe aducțiune: Mălina, Lozova, Suhurlui, Valea Negrea, Valea Cocorașului, Valea Gerului, Valea Călmățui, Valea Rea CA2; L = 24.197 m;• Stăvilare pe aducțiune: 14 buc.;• Conducta de aducțiune: CA Barboși; L = 7.470 m;• Canale de distribuție: CD2-1 Lunca; L = 1.750 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 41 buc. (4 buc. stăvilare; 16 buc. podețe, 15 buc. poduri; 4 buc. deversoare; 1 buc. subtraversare; 1 buc. traversare).25. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TABĂRA-TRIFEȘTI-SCULENI (IS, BT)– Suprafața amenajată: 17.258 ha;– Nr. OUAI înființate: 9;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Tabăra; SPA Soloneț;• Stații de repompare: SRP 1;• Canale de aducțiune: CA Nord Soloneț; CA Sud Soloneț; CA1C, CA2C, CA3C; L = 38.088 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 61 buc. (5 buc. stăvilare, 18 buc. podețe; 18 buc. clapeți, 11 buc. vane hidraulice automate, 3 buc. deversoare; 4 buc. goliri de fund, 2 buc. sifoane).26. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BUCȘANI CIOROIU (județele OT, VL)– Suprafața amenajată: 35.074 ha;– Nr. OUAI înființate: 7 (OT) + 4 (VL);– Obiective care se propun pentru reabilitare:26.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BUCȘANI CIOROIU, județul OT– Suprafața amenajată: 28.424 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;• Stații de repompare: SRP1; SRP2; SRP3; SRP4;• Priza Arcești, inclusiv rețea electrică;• Canale de aducțiune: CA1 Strejești; CAI-1; CA I-2; CA Oltișor Nord; CA Oltișor Sud; CA2, CA4; CA4-1; CA3a; CA Jugălia impermeabilizată; CA SPP existent; L = 36.748 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 28 buc. (11 buc. stăvilare; 1 buc. cădere; 16 buc. podețe).26.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BUCȘANI CIOROIU, județul VL– Suprafața amenajată: 6.650 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;• Stații de bază: SB 104 Malcea; SB 111 Luncavăț; SB 204 Voicești; SB 205 Ștefănești; SB 206 Strejești.27. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA CARACAL (OT)– Suprafața amenajată: 75.674 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Fărcașele;• Stații de repompare: SRP1; SRP2; SRP3; SRP4; SRP5; SRP6; SRP7; SRP8; SRP9; SRP10; SRP11; SRP12; SRP/CD3; SRP/CD5;• Priza Drăgănești mal drept, inclusiv reabilitare rețea electrică;• Canale de aducțiune: CAL; CAT; CAT1; CAT2; L = 108.710 m;• Canale de distribuție: CD1; CD2; CD2-2; CD3; CD3-1; CD3 ext; CD3-1.1; CD3-1.2; CD3-2; CD3-2.1; CD3-2 ext; CD4; CD5; CD5 ext; CD6; CD7; CD8; CD8-1; CD8-2; CD8-3; CD9; L = 125.450 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 178 buc. (30 buc. stăvilare; 12 buc. căderi; 75 buc. podețe; 23 buc. deversoare; 20 buc. goliri de fund; 14 buc. sifoane; 4 vane hidraulice).28. AMENAJAREA DĂBULENI POTELU ADUCȚIUNE CE ALIMENTEAZĂ AMENAJAREA DE IRIGAȚII DĂBULENI POTELU CORABIA (OT)– Suprafața amenajată: 10.928 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRP Răcari I; SRP C14;• Stații de pompare de evacuare: SPE CP 14, inclusiv rețea electrică;• Canale principale: L = 85.616 m;• Canal colector: CCP1; L = 17.146 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 32 buc. (29 buc. podețe; 3 buc. stăvilare).29. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA ZIMNICEA (TR)– Suprafața amenajată: 2.930 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SPR1; SPR2;• Canale de aducțiune: CA; CM; CP3; CPA2; CPA5; CPA6; L = 21.970 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 67 buc. (6 buc. stăvilare; 14 buc. podețe, 26 vane și 21 clapeți).30. AMENAJAREA DE IRIGAȚII VIIȘOARA (TR)– Suprafața amenajată: 96.480 ha;– Nr. OUAI înființate: 8;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Gârla Iancului; SPA Ruptoare;• Stații de repompare: SRP Viișoara; SRP2 Zimnicea; SRP1 Urlui; SRP4;• Canale de aducțiune: CPD; CML; CMT; CA1; CA2: L = 48.446 m;• Canale de distribuție: 26 CD-uri: L = 183.054 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 143 buc. (32 buc. stăvilare; 19 buc. deversoare; 74 buc. podețe; 18 buc. goliri).31. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OLT CĂLMĂȚUI (TR)– Suprafața amenajată: 46.593 ha;– Nr. OUAI înființate: 11;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Dunărea;• Stații de repompare: SRP 1; SRP 2 + 3;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; CA3; CA3-1 CA4: L = 46.084 m;• Canale de distribuție: 10 CD-uri: L = 78.455 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 91 buc. (31 buc. stăvilare; 20 buc. căderi; 40 buc. podețe).32. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LIȚA OLT (TR)– Suprafața amenajată: 4.870 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPR Bercelui;• Canal de aducțiune Lița: L = 7.300 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (1 buc. stavilă; 4 buc. podețe).33. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA B (GR + TR) – Suprafața amenajată: 36.898 ha;– Nr. OUAI înființate: 2 (GR) + 4 (TR);– Obiective care se propun pentru reabilitare:33.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA B, județul GR– Suprafața amenajată: 14.930 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;• Canale de distribuție: CD1; CD1-1; CD6; CD8: L = 35.835 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 31 buc. (10 buc. podețe; 10 buc. căderi; 7 buc. deversoare; 4 buc. goliri).33.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA B, județul TR– Suprafața amenajată: 21.968 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;• Stație de pompare de bază: SPA Pietrișu;• Stații de repompare: SRP1, SRP2; SRP3; SRP4;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; CA3; CA4; L = 27.121 m;• Canale de distribuție: CD1; CD3; CD4; CD5; CD6; CD7; CD8; CD9: L = 35.719 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 40 buc. (4 buc. stăvilare; 5 buc. vane hidraulice; 20 buc. podețe; 6 buc. deversoare; 5 buc. goliri).34. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BABADAG (TL)– Suprafața amenajată: 24.448 ha;– Nr. OUAI înființate: 10;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP1 Babadag; SP 2 Babadag; SPA-SP3 Babadag;• Stații de repompare: SRP1 Babadag; SRP2 Babadag, SRP3 Babadag, SRP Nalbant; SRP4 Babadag;• Canale de aducțiune: CA4, CA0 Babadag, CA1, CA5, CD1-5, CD1-8, CA0-SP2 Babadag, CA2 Babadag; CA3 B; L = 68.025 m;• Canale de distribuție: CD6; CD4; CD5; CD1; CD1a; CD2; CD3: L = 40.256 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 56 buc. (13 buc. stăvilare, 14 buc. vane, 13 buc. podețe, 10 buc. deversoare, 5 buc. goliri, 4 buc. sifoane);• Reabilitare rețea electrică: 60 km.35. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BEIBUGEAC SARINASUF (TL)– Suprafața amenajată: 14.694 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Colina;• Stații de repompare: SRP1 Mahmudia; SRP2 Mahmudia;• Canale de aducțiune: CA0; CP1, CP2; CP5a; CP5b; CP6; CP3, CP4: L = 44.703 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 40 buc. (3 buc. stăvilare; 25 buc. podețe, 5 buc. vane, 3 buc. deversoare, 3 buc. goliri, 1 buc. sifoane).36. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOE (CT, TL)– Suprafața amenajată: 60.459 ha;– Nr. OUAI înființate: 4 (CT) + 1 (TL);– Obiective care se propun pentru reabilitare:36.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOE, județul CT– Suprafața amenajată: 52.670 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;• Stație de pompare de bază: SPB Sinoe;• Stații de repompare: SRPA 1-2; SRPA 1-5; SRPA 1-2 Sinoe; SRPA 2-2 Sinoe; SRPA 3-1 Sinoe, inclusiv reabilitare rețea electrică;• Canale de aducțiune: CA Sinoe; CA4-Sinoe; CA1 Sinoe; CA2 Sinoe; CA3A; CA 3B: L = 70.321 m;• Canale de distribuție: CD 2 Sinoe; CD 5 Sinoe: L = 6.744 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 45 buc. (20 buc. podețe, 9 buc. vane hidraulice, 10 buc. deversoare, 3 buc. stăvilare, 1 buc. sifon, 2 buc. goliri de fund).36.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOE, județul TL– Suprafața amenajată: 7.789 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;• Stații de repompare: SRPA 2-1; SRPA 1-1; SRPA 5-9; SRPA 5-8;• Canale de aducțiune: CA4; CD7; L = 13.395 m;• Canale de distribuție: CD8; L = 440 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 9 buc. (4 buc. vane hidraulice; 3 buc. podețe; 2 buc. deversoare).37. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SUD RAZELM (TL)– Suprafața amenajată: 13.454 ha;– Nr. OUAI înființate: 9;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA 6 MARTIE;• Stații de repompare: SRPA 1-6 MARTIE;• Canale de aducțiune: CA0, CA; CA1; CA2; L = 23.229 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 21 buc. (3 buc. stăvilare; 1 deversor; 12 buc. podețe; 3 buc. goliri; 2 buc. sifoane).38. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SARICHIOI (TL)– Suprafața amenajată: 7.011 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP 1 Sarichioi;• Stații de repompare: SRP 1 Sarichioi;• Canale de aducțiune: CA1, CA2, CA0-SP1 Sarichioi, CA; L = 6.699 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (1 buc. deversor, 3 buc. podețe, 1 buc. goliri, 1 buc. sifon metalic).39. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ALBIȚA FĂLCIU (VS)– Suprafața amenajată: 16.937 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPR 1 Pogănești, SPR 3 Bumbăta, SPR 4 Bereveni, SPR 2 Săratu;• Stații de repompare: SRP 1;• Canale de aducțiune: CA existent; CA2; CA3; CA4; CA5; L = 48.033 m;• Canale de distribuție: CS 38; CD1; CD2; CD3; L = 8.375 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 15 buc. (3 buc. stăvilare; 12 buc. podețe).40. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CIORĂȘTI MĂICĂNEȘTI (VN)– Suprafața amenajată: 10.434 ha;– Nr. OUAI înființate: 8;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRP A0; SRP A1;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; L = 6.750 m;• Canale de distribuție: CD2; CD3; CD4; L = 17.230 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. (6 buc. stăvilare și 5 buc. podețe).41. AMENAJAREA DE IRIGAȚII NEDEIA MĂCEȘU (DJ)– Suprafața amenajată: 55.384 ha;– Nr. OUAI înființate: 13;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA1 Plutitoare - Unitatea nr. 2; SPA2 Nedeia; SRP1 Horezu; SRP2 Bârza; SRP3 Segarcea; SRP6 Bârca - restul agregatelor care nu au fost incluse în etapa 1 de reabilitare;• Stații de repompare: SRP 1 Horezu; SRP2 Barza; SRP 3 Segarcea; SRP6 Barca; SRP4, SRP5, SRP7;• Canale de aducțiune: CA0; CA1; CA2; CA3; CA4; L = 45.750 m;• Canale de distribuție: CDI, CDII, CDIII, CDIV, CDIVa, CDV, CDVa; L = 45.750 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 114 buc. (22 buc. stăvilare, 41 buc. podețe; 19 buc. căderi; 10 buc. deversoare; 14 buc. goliri; 1 buc. sifoane).• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (1 stăvilar; 5 buc. podețe);• Reabilitare conducte îngropate: 5.884 m.
  Total amenajări etapa ILucrări de reabilitare la:
  Stații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte de refulare (m)Conducte îngropate (m) Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (m)Distribuție (m)
  41 711491251.634.2211.929.2892.320.6863.335
   +  Capitolul 2 - Etapa a II-a42. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SEMLAC-PEREG (AR)– Suprafața amenajată: 8.344 ha;– OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Semlac;• Canale de aducțiune: Canal Magistral; Canal CDG; L = 13.633 m;• Canale de distribuție: CPA; CP1; L = 12.935 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 128 buc. (13 buc. stăvilare, 5 buc. căderi, 15 buc. podețe și 95 buc. sifoane).43. AMENAJAREA DE IRIGAȚII FÂNTÂNELE ȘAGU (AR)– Suprafața amenajată: 6.839 ha– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP Plutitoare Fântânele;• Stație de repompare: SP Repompare Fântânele;• Canale de aducțiune: CA I, CA II: L = 19.410 m;• Canale de distribuție: CPA: L = 3.852 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 37 buc. (11 buc. stăvilare; 3 buc. căderi; 2 buc. deversoare; 11 buc. podețe; 10 buc. sifon).44. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ȘTEFĂNEȘTI LEORDENI (AG)– Suprafața amenajată: 5.675 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA: L = 26.700 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 91 buc. (5 buc. stavile; 25 buc. căderi; 6 buc. deversoare; 16 buc. podețe; 39 buc. sifoane).45. AMENAJAREA DE IRIGAȚII FULGERIȘ (BC)– Suprafața amenajată: 465 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare amorsare: SPA Fulgeriș;• Conductă aducțiune SPA Fulgeriș: L = 900 m;• Reabilitare rețea electrică.46. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ITEȘTI (BC)– Suprafața amenajată: 1.732 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Itești;• Stație de repompare: SRPA Itești;• Canal de aducțiune: CA 1 Itești: L = 5.800 m;• Conductă de refulare: SPA Itești - canal aducțiune; L = 300 m;• Conductă de refulare: SRPA Itești - SPP3 Itești; L = 2.500 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 3 buc. (3 buc. stăvilare);• Reabilitare rețea electrică.47. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TAMAȘI (BC)– Suprafața amenajată: 319 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Tamași;• Conductă de refulare: CR: L = 1.100 m;• Reabilitare rețea electrică.48. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GHEORGHE DOJA (BC)– Suprafața amenajată: 136 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Gh. Doja;• Conductă de refulare: L = 1.588 m;• Reabilitare rețea electrică.49. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BUHOCI (BC)– Suprafața amenajată: 699 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Buhoci;• Conducte: de refulare pentru SPA - 2.200 m; de aspirație - 500 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: - 1 buc. (1 buc. priză apă).• Reabilitare rețea electrică: LEA 20 KV alimentare SPA Buhoci - 0,5 km; PT 20/0,4 KV50. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SĂUCEȘTI (BC)– Suprafața amenajată: 440 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Săucești;• Canal de aducțiune: Săucești: L = 3.300 m;• Conducte: de refulare pentru SPA - 1.100 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice - 1 buc. (1 buc. priză apă).• Reabilitare rețea electrică: LEA 20 KV alimentare SPA Săucești - 1.000 m; PT 20/0,4 KV.51. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RACOVA FILIPEȘTI (BC, NT)– Suprafața amenajată: 3.492 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:51.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RACOVA FILIPEȘTI, județul BC– Suprafața amenajată: 2.438 ha;• Stație de pompare de bază: SPA Racova-Filipești;• Conductă de refulare Dn 1200 mm: L = 2.700 m;• Canalul de aducțiune CA Pădureni: L = 2.500 m;• Conductă principală CP4: L = 4.140 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (2 buc. podețe, 3 vane);51.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RACOVA FILIPEȘTI, județul NT– Suprafața amenajată: 1.054 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPP - SM1 Racova Filipești; SPP - SM2 Racova Filipești; SPP - SM3; Racova Filipești; SPP - SM4 Racova Filipești;• Conductă evacuare: L = 25 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 55 buc. (39 masive ancoraj; 12 buc. cămine, 3 buc. traversări; 1 buc. B.A./B.R.).52. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOVILENI HĂVÂRNA (BT)– Suprafața amenajată: 804 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Movileni;• Canale de aducțiune: CA; L = 35 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. (1 buc. stavilă; 1 buc. grătar).53. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CURTEȘTI (BT)– Suprafața amenajată: 437 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Curtești;• Canale de aducțiune: 1 CA: L = 150 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. (1 buc. stavilă; 1 buc. grătar).54. AMENAJAREA DE IRIGAȚII INCINTA B.H. CĂLMĂȚUI (BR)– Suprafața amenajată: 23.426 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRPA 1 + 3; SRP 4; SRP A III;• Canale de aducțiune: CA 1; CP 1 Orez: L = 33.635 m;• Canale de distribuție: CD 7; CD 9; CD 4; CD 6; CP 1-2; CD 1-1; Cd 1-3; CD 1-4; L = 16.879 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 33 buc. (13 buc. stăvilare; 1 buc. cădere; 17 buc. podețe, 1 buc. vană automată, 1 buc. subtraversare).55. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LUNCA RÂU BUZĂU (BR)– Suprafața amenajată: 6.453 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA; L = 42.298 m;• Canale de distribuție: CE 203-A; L = 8.650 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 40 buc. (16 buc. stăvilare, 24 buc. podețe).56. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LATINU VĂDENI (BR)– Suprafața amenajată: 13.099 ha;– Nr. OUAI înființate: 8;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Vădeni; SPA Cotu Mihale; SPA Siliștea; SPA Cotu Lung; SPA Voinești;• Stații de repompare: SRPA Baldovinești; SRPA Vădeni; SRPA Latinu; SRPA Oancea; SRP Latinu;• Canale de aducțiune: CA 6 Cotu Lung; CD 7 Cotu Lung; CPA Baldovinești; CD 2 Orezărie; CD 12; CD 11; CD 9-1; CA 1 Magistral; CA Colector; CP 4; CA II Latinu; CA 3-2; CD 2; CD1; CA 1 Latinu; CD 5; CD 6; CD 7-1; CD 7-2; CD 4-2; CPA 3; L = 60.870 m;• Canale de distribuție: CD 9; L = 3.897 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 233 buc. (179 buc. stăvilare; 2 buc. căderi; 52 buc. podețe).57. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IANCA SURDILA-GRECI (BR)– Suprafața amenajată: 26.760 ha;– Nr. OUAI înființate: 6;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: IM Gheorghiu;• Stații de repompare: SRPA I Spiru Haret, SRPA I-A Lacu Rezii, SRPA IQ, SRP 1A, SRP 2-A, SRP 1-C, SRP 2-C, SRP 3-C, SRP 1 + 3, SRP 4;• Canale de aducțiune: CA 1 A; CA1 B; CA 1 C; CA Mircea Vodă; CA1 D: L = 63.025 m;• Canale de distribuție: CA Mircea Vodă; CA 1-B, CA 1-D, CA 1-E: L = 69.405 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 66 buc. (16 buc. stăvilare, 2 buc. căderi, 31 buc. podețe și 17 vane).58. INCINTA CĂLMĂȚUI-GROPENI-CHIȘCANI (BR)– Suprafața amenajată: 12.879 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 221, SPA km 225;• Stație de repompare: SRP 1 Orezărie• Canale de aducțiune: CPA2; CPA3; CPA km 203; CPA km 221; CPA Gropeni; CPA km 196; L = 31.320 m;• Canale de distribuție: CD 1 Orezărie, CD 2 Orezărie: L = 3.200 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 46 buc. (24 buc. stăvilare și 22 buc. podețe).59. AMENAJAREA DE IRIGAȚII NOIANU-CHIȘCANI (BR)– Suprafața amenajată: 1.780 ha;– Nr. OUAI înființate: 1– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de distribuție: CD 1 L= 3.719 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice - 3 buc. (3 buc. stăvilare).60. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CÂMPIA BUZĂULUI CANAL EST (BZ)– Suprafața amenajată: 9.941 ha;– Nr. OUAI înființate: 13;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRPA Mătești;• Canale de aducțiune: Canal Est: L = 7.493 m;• Reabilitare supratraversare râul Buzău: L = 370 m; și a instalației de amorsare;• Reabilitare conductă îngropată Canal Est: Derivația 1: L = 3.500 m și Derivația 2, L = 6.600 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 15 buc. (4 buc. stăvilare; 2 buc. deversoare; 8 buc. sifoane, 1 buc. racord nod vane).• Reabilitare rețea electrică.61. AMENAJAREA DE IRIGAȚII INCINTA BH CĂLMĂȚUI-SUBSISTEMUL STÂLPU-COSTEȘTI (BZ)– Suprafața amenajată: 658 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Budișteni;• Conducte îngropate: L =1.400 m;• Reabilitare rețea electrică: 0,016 km.62. AMENAJAREA DE IRIGAȚII HORIA-LIVENI-MANOLEASA (BT)– Suprafața amenajată: 6.240 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Bold/SPP5;• Stație de repompare: SRP5 Manoleasa, SRP1 Manoleasa;• Canal de aducțiune: CA1, CA2, CA3, CA4; L = 16.275 m;• Conducte de refulare: CR1, CR2, CR4; L = 7.188 m;• Reabilitare rețea electrică: SPA Bold 20/6 KV 4.000 KVA - 2 buc., 20/0,4 kV 100 KVA - S.I.63. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂLĂRAȘI RÂUL (CL)– Suprafața amenajată: 6.845 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 353;• Canale de aducțiune: CA II, CA III: L = 19.300 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 15 buc. (5 buc. stăvilare; 5 buc. căderi; 4 buc. podețe; 1 buc. golire).64. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA I (CL)– Suprafața amenajată: 20.000 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SRPA 1112;• Canale de aducțiune: CA 1; L = 7.688 ml;• Canale de distribuție: CD 1-2; CD 1-3; L = 12.768 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 9 buc. (2 buc. stăvilare; 3 buc. deversoare; 3 buc. podețe; 1 buc. golire).65. AMENAJAREA DE IRIGAȚII JEGĂLIA (CL)– Suprafața amenajată: 22.268 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Borcea;• Stații de repompare: SRP Baza Terasei;• Canale de aducțiune: CA Lunca; CA Terasa - ramura A; CA Terasa - ramura B: L = 34.184 m;• Canale de distribuție: CS 2; CS3; CP3; L = 13.076 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 30 buc. (15 buc. stavile; 12 buc. podețe, 3 buc. vane).66. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OLTENIȚA-SURLARI-DOROBANȚU (CL)– Suprafața amenajată: 9.788 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA 414; SPA 422; SPA 428;• Canale de aducțiune: CE 421 Privalul Scoiceni; CPE 2: L = 13.150 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 10 buc. (9 buc. podețe; 1 buc. sifon).67. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA - CĂLĂRAȘI (CL)– Suprafața amenajată: 10.047 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare: SPA Modelu; SPA Dichiseni;• Canale de aducțiune: CA I; CP1; CA Dichiseni: L = 24.070 m;• Canale distribuție: CD 4, CD 3: L = 14.350 m;• Conducte îngropate: 72.080 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 37 buc. (16 buc. stăvilare; 21 buc. podețe);• Reabilitare rețea electrică: 20 km.68. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MIHAI VITEAZU (CJ)– Suprafața amenajată: 5.720 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Moldovenești;• Canal irigații: CA: L = 17.000 m;• Conducte de refulare: L= 1.600 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: - 36 buc. (1 buc. priză Moldovenești, 11 buc. podețe, 14 buc. stăvilare, 3 buc. subtraversări, 7 buc. căderi).69. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU BASARABI (CT)– Suprafața amenajată: 5.855 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Basarabi;• Stații de repompare: SRP1 Basarabi;• Canale de aducțiune: CA 0 Basarabi; CA1 - Basarabi: L = 14.320 m;• Canale de distribuție: CD I-1; CD II-1: L = 3.400 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 7 buc. stăvilare.70. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OREZĂRIE HÂRȘOVA (CT)– Suprafața amenajată: 2.954 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de pompare de bază: SPA Plutitoare Hârșova; SPA Plutitoare Vadu Oii; SPA Plutitoare Ciobanu.71. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SEIMENI (CT)– Suprafața amenajată: 22.784 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Seimeni;• Stații de repompare: SRP1, SRP2;• Canale de aducțiune: CA 1 Seimeni; CA1 Legătura; CA2; CA3; CA4: L = 55.201 m;• Canale de distribuție: CD I-1: L = 5.760 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 17 buc. (5 buc. stăvilare, 1 buc. cădere, 1 buc. deversor, 8 buc. podețe, 2 buc. sifon).72. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-NICOLAE BĂLCESCU (CT)– Suprafața amenajată: 29.813 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB N. Bălcescu;• Stații de repompare: SRP1, SRP2, SRP3, SRP4;• Canale de aducțiune: CAO N. Bălcescu, CAI N. Bălcescu, CA0, CA1, CA2, CA3, CA4, CA6, CP Făclia; CP Cuza-Vodă, L = 103.094 m;• Canale de distribuție: CD I-12, CD I-21, CD I-22, CD I-23, CD II-5; L = 43.039 m; • Reabilitare construcții hidrotehnice: 118 buc. (55 buc. stăvilare, 9 buc. deversoare, 15 buc. podețe, 2 buc. vane, 3 buc. sifoane, 34 căderi).73. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-MIHAIL KOGĂLNICEANU (CT)– Suprafața amenajată: 26.481 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Dorobanțu;• Stații de repompare: SRP 1 M. Kogălniceanu, SRP 2 M. Kogălniceanu, SRP 4 M. Kogălniceanu, SRP 5 M. Kogălniceanu;• Canale de aducțiune: CA O M. Kogălniceanu, CA 1, CA 2, CA 3, CA 4, CA 5; L = 55.693 m;• Canale de distribuție: CD I-1, CD I-2, CD I-3, CD I-6, CD I-13, CD I-14, CD I-17, CD II-2; CD II-10; CD II-11; CD II-12; CD II-14; CD II-18; CD II-19; CD III-2; CD III-4; CD III-5; L= 45.316 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 179 buc. (42 buc. stăvilare; 43 buc. căderi; 9 buc. deversoare; 82 buc. podețe, 3 buc. vane).74. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TOPALU (CT)– Suprafața amenajată: 18.808 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Capidava;• Stație de repompare: SRP 1 Topalu, SRP 2 Stupina;• Canale de aducțiune: CA 1, CA 2, CA 3, CA 4, CA 5, CA 6; L = 33.925 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 25 buc. (9 buc. stăvilare; 11 buc. podețe; 2 buc. deversoare; 2 buc. vane hidraulice; 1 buc. golire);• Reabilitare rețea electrică: 5,5 km LEA 110 KV (20 KV) - TRAFO 100 KVA75. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-LANURILE (CT)– Suprafața amenajată: 7.039 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Lanurile;• Stație de repompare: SRP 1 Lanurile, SRP 2 Lanurile;• Canale de aducțiune: CA 1 Lanurile, CA 2 Lanurile; L = 16.820 m;• Canale de distribuție: CD1-3, CD1-4, CD1-6; L = 10.658 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 57 buc. (10 buc. stăvilare; 30 buc. podețe; 17 căderi).76. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-BIRUINȚA (CT)– Suprafața amenajată: 14.316 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Nr. OUAI în curs de înființare: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA 1 Biruința: L =16.670 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 22 buc. (6 buc. stăvilare; 3 buc. podețe; 13 căderi). 77. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-AMZACEA (CT)– Suprafața amenajată: 2.238 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Amzacea (SP1/SP2);• Canale de distribuție: CD I-1, CD I-2, CD I-3; L = 7.513 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 12 buc. (7 buc. stăvilare; 2 buc. podețe; 3 buc. căderi).78. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-POARTA ALBĂ (CT)– Suprafața amenajată: 3.618 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Poarta Albă;• Stație de repompare: SRP 1 Poarta Albă, SRP 2 Poarta Albă;• Canale de aducțiune: CA 1, CA 2, CA 3: L = 6.750 m;• Canale de distribuție: CD I-1, CD I-2, CD I-3, CD I-4: L = 18.223 m:• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (6 buc. stăvilare);• Reabilitare rețea electrică: 2 - Trafo 63 kva.79. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-BĂRĂGANU (CT)– Suprafața amenajată: 14.542 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Bărăganu;• Stație de repompare: SRP 1 Bărăganu, SRP 2 Bărăganu SRP 3 Bărăganu;• Canale de aducțiune: CA 1, CA 2, CA 3, CA 4: L = 42.404 m;• Canale de distribuție: CD I-1, CD I, CD I-3, CD I-4, CD I-5, CD II-1, CD II-2: L = 26.127 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 108 buc. (44 buc. stăvilare, 25 buc. podețe, 30 buc. căderi, 9 buc. deversoare).80. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-MANGALIA SUD (CT)– Suprafața amenajată: 11.627 ha;– Nr. OUAI înființate:-;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Hagiești;• Stație de repompare: SRP Mangalia Nord;• Canale de aducțiune: CA 0, CA 1, CA 2; L = 25.167 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 46 buc. (16 buc. stăvilare, 6 buc. podețe, 24 buc. căderi);• Reabilitare rețea electrică : 2,5 km LEA- 1 -Trafo 20/0,4 kv 1000 kva. 81. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-FĂCLIA (CT)– Suprafața amenajată: 8.608 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Făclia;• Stație de repompare: SRP 1 Făclia, SRP 2 Făclia;• Canale de aducțiune: CA 0, CA 1, CA 2, CA 3; L = 28.128 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 46 buc. (11 buc. stăvilare, 24 buc. podețe, 7 buc. căderi, 4 buc. deversoare).82. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RASOVA-VEDEROASA (CT)– Suprafața amenajată: 80.434 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare: Stație de repompare: • Stație de pompare de bază: - SP2 Baciu;• Stație de repompare: - SRP 1 Hateg, SRP 2 Rasova, SRP 3 Rasova, SRP2 Vederoasa, SRP3 Vederoasa;• Canale de aducțiune: - CA 1 Vederoasa, CA 2 Vederoasa, CA 3 Vederoasa, CA0 Rasova, CA1 Rasova, CA2 Rasova; CA 3 Rasova L = 102.306 m;• Canale de distribuție: CD 1-1 Rasova, CD 1-2 Rasova, CD 1–3 Rasova, CD 1-4 Rasova, CD II-1 Rasova, CD II-3 Rasova; CD1-2 Vederoasa, CD1-5 Vederoasa, CD 1-5A Vederoasa, CD 1-4 Vederoasa, CD II-4 Vederoasa, CD III-4 Vederoasa, CD III4 A Vederoasa; L = 61.165 m.83. AMENAJAREA DE IRIGAȚII COCHIRLENI (CT)– Suprafața amenajată: 740 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Cochirleni;• Stație de repompare: -;• Canale de aducțiune: -;• Reabilitare construcții hidrotehnice: - 2 stăvilare.84. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA-HÂRȘOVA (CT)– Suprafața amenajată: 35.325 ha;– Nr. OUAI înființate: 6;– Nr. OUAI in curs de înființare: 6;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Ghindărești;• Stație de repompare: SRP 1 Hârșova;• Canale de aducțiune: CA 1, CA 2: L = 21.333 m;• Canale de distribuție: CD1-1: L = 4.807 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. (1 buc. stăvilare; 6 buc. podețe; 2 buc. deversoare, 3 buc. căderi).85. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-TOPRAISAR (CT)– Suprafața amenajată: 4.545 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Topraisar -2 buc.• Stație de repompare: SRP 1 Topraisar,• Canale de aducțiune: CA 1, CA 2, CA 3: L = 12.745 m; • Canale de distribuție: CD I-1, CD I-3, CD I-4, CD I-7: L = 11.126 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 27 buc. (11 buc. stăvilare, 11 buc. podețe, 3 buc. căderi, 2 buc. deversoare).86. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-TĂTARU (CT)– Suprafața amenajată: 31.129 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Tătaru;• Stație de repompare: SRP 1 Tătaru; SRP 2 Tătaru; SRP 3 Tătaru;• Canale de aducțiune: CA 0 Tătaru, CA 1 Tătaru; CA 2 Tătaru, CA 3 Tătaru, CA 4 Tătaru, CA 5 Tătaru, CA 6 Tătaru, CA 7 Tătaru: L = 102.510 m;• Canale de distribuție: CD I-1 Tătaru, CD I-2 Tătaru, CD I-3 Tătaru, CD I-4 Tătaru, CD I-5 Tătaru, CD I-6 Tătaru, CD I-7 Tătaru, CD I-8 Tătaru, CD I-10 Tătaru, CD I-11 Tătaru, CD I-12 Tătaru; L = 56.870 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 270 buc. (65 buc. stăvilare; 97 buc. podețe; 7 buc. deversoare, 96 buc. căderi, 5 buc. goliri).87. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-VALEA SEACĂ (CT)– Suprafața amenajată: 6.906 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Valea Seacă, SPB - Prepompare Valea Seacă;• Stație de repompare: SRP 1 Valea Seacă;• Canale de aducțiune: CA0 Valea Seacă, CA1 Valea Seacă; L = 14.533 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. stăvilare.88. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-MANGALIA NORD (CT)– Suprafața amenajată: 9.775 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Nr. OUAI în curs de înființare: OUAI CA 3 Albești, OUAI SPP 2-2 Albești, OUAI SPP 1 Mangalia Nord, OUAI SPP 2 Mangalia Nord, OUAI Pecineaga Sat, OUAI Pecineaga Complex;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: - SPB Limanu;• Canale de aducțiune: CA1 Pecineaga, CA1 Mangalia Nord, CA2 Mangalia Nord, CA3 Mangalia Nord; L = 34.673 ml;• Canale de distribuție: CDI-2, CDI-3, CDI-5, CDI-6, CDI-8: L = 19.960 m; • Reabilitare construcții hidrotehnice: 312 buc. (28 buc. stăvilare, 41 buc. podețe; 243 buc. căderi);• Conducte îngropate : L = 3.825 m.89. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOACȘA (CV) – Suprafața amenajată: 1.284 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SPP;• Canale de aducțiune: CA 1; L = 2.050 m;• Conducte îngropate: L = 3.126 m.90. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TITU OGREZENI (DB, GR, IF)– Suprafața amenajată: 40.029 ha din care: DB = 23.546 ha; GR = 15.768 ha; IF = 715 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA 1; CA 2: L = 86.852 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 99 buc. (29 buc. deversoare, 32 buc. stăvilare, 17 buc. căderi, 16 buc. podețe, 5 buc. sifoane).91. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BISTREȚ NEDEIA JIU (DJ)– Suprafața amenajată: 12.326 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA 1 Orezărie;• Stații de repompare: SRP 1 Orezărie; SRP 1 Extindere Orezărie; SRP 2 Orezărie;• Stații de pompare reversibile: SPR Stejaru; SPR Mălăeni;• Canale de aducțiune: CA 1; CA 2; CA 3; CA 4: L = 27.600 m;• Canale de distribuție: CD III; L = 2.700 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 12 buc. (10 buc. stăvilare; 2 buc. deversoare).92. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CETATE GALICEA (DJ) – Suprafața amenajată: 38.050 ha;– Nr. OUAI înființate:4;– Obiective care se propun pentru reabilitare pe surplusul de suprafață viabilă:• Canal de aducțiune CA, L = 36.750 m.93. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CALAFAT BĂILEȘTI (DJ)– Suprafața amenajată: 54.133 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRP 2 Covei;• Canale de aducțiune: CA: L = 22.000 m;• Canale de distribuție: CD-uri: L = 331.572 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 453 buc. (206 buc. stavile; 127 buc. podețe; 2 buc. deversoare; 118 buc. căderi).94. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GHIDICI-RAST-BISTREȚ (DJ)– Suprafața amenajată: 9.639 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Rast Plutitoare; SPA Catane Plutitoare;• Stații de repompare: SRP1 Rast;• Canale de aducțiune: L = 26.200 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 26 buc. (24 buc. stăvilare; 2 buc. podețe);• Reabilitare rețea electrică: 5.000 m;• Reabilitare conducte îngropate: 1.470 m.95. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BRĂDEȘTI COȚOFENI (DJ) – Suprafața amenajată: 1.675 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: L = 800 m.96. *) AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA NICOREȘTI TECUCI (GL)*) Amenajări de irigații reabilitate în anul 2004 în cadrul Proiectului de reformă și reabilitare a sistemelor de irigații din România, finanțat de Banca Mondială.– Suprafața amenajată: 16.349 ha;– Nr. OUAI înființate: 10;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Ionășești;• Canale de aducțiune: CA Nord; CA Sud: L = 17.988 m;• Canale de distribuție: CD 1, CD 3; CD 4; CD 4a; CD 5: L = 27.185 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 36 buc. (15 buc. stăvilare; 5 buc. sifoane; 16 buc. podețe).97. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ARGEȘ km 23 (GR)– Suprafața amenajată: 1.691 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Adunații-Copăceni;• Stații de repompare; SRP Adunații-Copăceni;• Canale de aducțiune: CA Adunații-Copăceni: L = 3.900 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. podețe.98. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA A + C (GR + TR)– Suprafața amenajată: 105.667 ha;– Nr. OUAI înființate: 11 (GR);– Obiective care se propun pentru reabilitare:98.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA A + C, județul GR– Suprafața amenajată: 76.582 ha;– Nr. OUAI înființate: 11;• Stație de pompare de bază: SPA Cama - 3 unități plutitoare;• Stații de repompare: SRP1 Ghizdaru;• Canale de aducțiune: CA; CAMA; CA1; CA2: L = 55.614 m;• Canale de distribuție: CDC1; CDA1; CDA2; CDC2; CDC4; CDA3; CDA4; CDC5; CDC5-1; CDC7; CDC7-2; CDA6; CDA61; CDA7; CDA5; L = 122.655 m;• Reabilitare conducte îngropate: 500 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 160 buc. (8 buc. stăvilare; 27 buc. vane; 13 buc. căderi; 70 buc. podețe; 22 buc. deversoare laterale; 13 buc. goliri; 7 buc. sifoane);• Refacerea racordului la rețeaua electrică a stațiilor SPA CAMA și SRP 1 Ghizdaru.99. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA MIHAI BRAVU (GR, CL)– Suprafața amenajată: 20.903 ha;– Nr. OUAI înființate: 6 (GR);– Obiective care se propun pentru reabilitare:99.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA MIHAI BRAVU, județul GR– Suprafața amenajată: 14.179 ha;• Stație de repompare: SRP Puieni;• Canale de aducțiune: CA; L = 25.533 ml;• Canale de distribuție: CD1; CD2; CD3; CD4; CD5: L= 13.151 m;• Reabilitare conducte îngropate: 600 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 27 buc. (1 buc. stăvilar; 6 buc. vane; 5 buc. căderi; 15 buc. podețe).100. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA OSTROV CLOPOTIVA (HD)– Suprafața amenajată: 2.679 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:– Canale de aducțiune: Pârâul Odovașnița; Pârâul de Câmp; CA1, CA2: L = 25.234 m;– Canale de distribuție: CD; CD1: L= 9.087 m;– Reabilitare construcții hidrotehnice: 108 buc. (1 buc. priză; 14 buc. podețe; 42 buc. stabilizatoare nivel; 36 buc. noduri distribuție; 13 buc. căderi; 2 buc. subtraversări).101. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SLOBOZIA DUNĂRE (IL) – Suprafața amenajată: 2.853 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:– Canale de aducțiune: CA Orezărie Vlădeni SPP 1; CP 1 - CP 4; CA Interconectare 2-3; L = 6.730 m;• Conductă SRP A 1 - CC2; L = 1.913 m.102. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OREZĂRIA LUCIU GIURGENI (IL)– Suprafața amenajată: 5.140 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP Plutitoare 1 Giurgeni, SP Plutitoare 2 Giurgeni, SP Plutitoare 1 bis Giurgeni;• Stații de repompare: SRP A1, SRP A3, SRP A4;• Canale de aducțiune: CA1; CA 2; CA5; CA bief 1; CA3 et. 1: L = 17.967 m;• Canale de distribuție: CD III; CDS III - 17; CDS III - 21; CDS III - 26: L = 7.520 m.103. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA BORDUȘANI (IL)– Suprafața amenajată: 22.836 ha;– Nr. OUAI înființate: 8;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Făcăeni;• Stații de repompare: SPA Fixa; SRP 1; SRP 2; SRP 3;• Canale de aducțiune: CA0 Terasa Bordușani; CA1: L = 9.476 m;• Canale de distribuție: CD 1; CD2; CD3; CD4; CD5; CD 2^a: L = 31.319 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 35 buc. (9 buc. stavile; 6 buc. căderi; 8 buc. deversoare; 12 buc. podețe).104. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ȚIGĂNAȘI PERIENI (IS)– Suprafața amenajată: 3.368 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Țigănași;• Stații de repompare: SRP 1; SRP 2;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. vane;• Reabilitare conducte îngropate: 15.000 m;• Reabilitare rețea electrică aferentă celor 3 stații de pompare/repompare.105. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SCULENI ȚUȚORA GORBAN (IS)– Suprafața amenajată: 20.981 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Moreni; SPA Sculeni;• Canale aducțiune: CA1 Nord, L = 840 ml; CA1 Moreni: L = 3.200 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 10 buc. (7 buc. stăvilare; 3 buc. podețe).106. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GROPNIȚA MOVILENI (IS) – Suprafața amenajată: 1.325 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de pompare de bază: SPA Gropnița; • Canale aducțiune Movileni L = 380 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. stavilă.– Reabilitare conducte îngropate: 690 m.107. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CRIVINA VÂNJU MARE (MH)– Suprafața amenajată: 26.592 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Țigănași;• Stație de repompare: SRP Devesel;• Canale de aducțiune: CA: L = 30.090 m;• Canale de distribuție: CD 2, CD3, CD4, CD5: L = 21.180 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 19 buc. (6 buc. stăvilare; 13 buc. podețe).108. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IZVOARELE-CUJMIR (MH, DJ)– Suprafața amenajată: 63.889 ha;– Nr. OUAI înființate: 1 (MH) + 3 (DJ);• Obiective care se propun pentru reabilitare:108.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IZVOARELE-CUJMIR, județul MH• Stație de pompare de bază: SPA Pistol; SPA Salcia;• Stație de repompare: SRPA 1 Gruia; SRPA 2 Pătulele; SRPA 3 Cujmir; SRP A4 Dârvari; SRPA 6 Valea Anilor;• Canale de aducțiune: CA 1; CA2: L = 23.983 m;• Canale de distribuție: 11 CD: L = 75.063 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 42 buc. (12 buc. stăvilare; 20 buc. podețe; 10 buc. căderi);108.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IZVOARELE-CUJMIR, județul DJ• Stație de repompare: SRPA 5 Caraula;• Canale de distribuție: CD7, CD8, CD10; L = 31.200 m;– Conducte îngropate: L = 1.500 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 20 buc. (3 buc. stăvilare; 9 buc. podețe; 1 buc. căderi; 2 buc. deversoare; 4 buc. vane; 1 buc. golire; sifoane - 366 ml);• Reabilitare rețea electrică: 11.000 m.109. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA CORABIA (OT)– Suprafața amenajată: 35.789 ha;– Nr. OUAI înființate: 11;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Celei;• Stații de repompare: SRP 5, SRP 6, SRP 7A, SRP 7B;• Canale de aducțiune: CA și Canal de priză; L = 11.623 m;• Canale de distribuție: CD I-1; CD I-2; CD I-3; CD I-4; CD I-5; CD I-6; CD II-1; CD II-2; CD II-3; CD II-5; CD II-7; CD II-9; CD II-10; CD II-11; CD I-3b; L = 76.070 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 80 buc. (33 buc. stăvilare; 16 buc. căderi; 2 buc. deversoare; 29 buc. podețe).110. AMENAJAREA DE IRIGAȚII STOENEȘTI VIȘINA (OT)– Suprafața amenajată: 25.813 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Stoenești;• Stații de repompare: SRP Slăveni, inclusiv reabilitare rețea electrică;• Canal magistral; Canal E; Canal C; CA Deveselu; CA 17 Deveselu; CP7; CP8; CP9; CP10; CP11; CP12; CP13; CA14; CP19; CP22; CP24; CP25; L = 98.834 m;• Canal de distribuție: CD II; L = 7.500 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 76 buc. (39 buc. stavile; 9 buc. căderi; 1 buc. deversor; 27 buc. podețe).111. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MĂCIN 23 AUGUST (TL)– Suprafața amenajată: 7.508 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de repompare: SPA-SRP km 4, SRP1 23 August;• Stație de pompare plutitoare : SP Plutitoare km 161;• Canale de aducțiune: CAEP, CA1 Orezărie, CA1-1 Orezărie, CA2, CA3, CA0 SP Plut km 161; CA0 SRP km 4; L = 22.090 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 14 buc. podețe.112. AMENAJAREA DE IRIGAȚII DUNAVĂȚ (TL)– Suprafața amenajată: 2.752 ha;– Nr. OUAI înființate 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Dunavăț;• Canale de aducțiune: CA Dunavăț; L = 200 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: - 1 buc. (1 buc. bazin compensare). 113. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PECENEAGA TURCOAIA MĂCIN (TL)– Suprafața amenajată: 20.173 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Cetate; SP Plutitoare Peceneaga;• Stații de repompare: SPA Peceneaga; SRP1 Măcin, SRP2 Măcin, SRP3 , SRP4 Turcoaia;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; CA; L = 24.146 m;– Canale de distribuție: CD6; CD4; CD5; CD1; CD1a; CD2; CD3; L = 30.100 m;– Reabilitare construcții hidrotehnice: 103 buc. (19 buc. stăvilare, 17 buc. vane, 50 buc. podețe, 5 buc. deversoare, 10 buc. goliri, 2 buc. sifoane);– Reabilitare rețea electrică: 120 km.114. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA (TL)– Suprafața amenajată: 5.252 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Isaccea;• Stație de repompare: SRP1 Isaccea;• Canale de aducțiune CA, CA1, CA2; L = 2.720 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 13 buc. (10 buc. podețe, 1 buc. deversor lateral și 2 buc. sifoane cu L = 1.452 m).115. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MÂNJEȘTI (VS)– Suprafața amenajată = 1 OUAI Mânjești;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de pompare de bază: SPA Mânjești;• Conductă de refulare; L = 1.260 m;• Conductă de aspirație; L = 80 m.116. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PUTNA (VN)– Suprafața amenajată: 2.385 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de distribuție: Canal Sturza; Canal Bolotești-Făurei; Canal Sârbi Bătinești; Canal Școală; Canal Pătrășcani; Canal Răchitosu; Canal Săftoiu; Canal Găgești; Canal Anexa Făurei; L = 107.200 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 85 buc. (39 buc. stăvilare; 26 buc. căderi; 12 buc. podețe; 8 buc. sifoane).117. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BILIEȘTI SLOBOZIA CIORĂȘTI (VN)– Suprafața amenajată: 14.971 ha;– Nr. OUAI înființate: 9;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Biliești;• Stație de repompare: SRP Vânători; SPP 7;• Canale de aducțiune: CA, CA Vest; L = 24.970 m;• Canale de distribuție: 8 CD; L = 19.668 m;• Conductă principală CP; L = 6.000 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 71 buc. (14 buc. stăvilare; 32 buc. podețe; 12 buc. deversoare; 6 buc. căderi).118. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SURAIA VADU ROȘCA (VN)– Suprafața amenajată: 2.795 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: 1 CA; L = 14.050 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. podețe.119. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RUGINEȘTI-PUFEȘTI-PANCIU (VN)– Suprafața amenajată: 2,702 ha;– Nr. OUAI înființate: 3 – Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de repompare: SRP5 Haret;• Canale de aducțiune: CA(520 m); • Canale de distribuție: CD7, CD11; L = 13.695 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 4 buc. (2 buc. podețe, 2 buc. sifoane); • Reabilitare rețea electrică: LEA 20 KV (CD7) + Racord 8.500 m, LEA 20 KV 2.500 m, LEA 20 KV SPP 14A2
  Total amenajări Etapa IILucrări de reabilitare la:
  Stații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte de refulare (m)Conducte îngropate (m)Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (m)Distribuție (m)
  788611024.919130.4031.754.1871.538.7873.618
   +  Capitolul 3 - Etapa a III-a120. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RĂCĂCIUNI (BC)– Suprafața amenajată: 275 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Răcăciuni;• Conducte de aspirație; L = 100 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. priză apă;• Reabilitare rețea electrică: LEA 20 kV alimentare SPA 2 km; PT 20/0,4 kV; LEA 20 kV. 121. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RĂCĂTĂU (BC)– Suprafața amenajată: 126 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare:– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Răcătău;• Conducte de aspirație; L = 28 m; • Conducte de refulare; L = 500 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. priză apă;• Reabilitare rețea electrică: LEA 20 kV alimentare SPA 2,5 km; PT 20/0,4 kV; LEA 20 kV. 122. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RĂSTOACA (BC)– Suprafața amenajată: 421 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Răstoaca;• Conducte de refulare CR1, CR2; L = 2.783 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. priză apă;• Reabilitare rețea electrică : LEA 20 kV alimentare SPA 3,0 km; PT 20/0,4 kV; LEA 20 kV. 123. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TÂRGU TROTUȘ (BC)– Suprafața amenajată: 1.091 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Târgu Trotuș;• Conducte de aspirație: L = 200 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. priză apă.124. AMENAJAREA DE IRIGAȚII VERGULEASA (BZ) – Suprafața amenajată: 797 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Verguleasa;• Conducte îngropate: 550 m;• Reabilitare rețea electrică: 0,03 km.125. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CRÂNGUL URSULUI (BZ) – Suprafața amenajată: 1.767 ha;– Nr. OUAI înființate: -; – Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Crângul Ursului; • Reabilitare rețea electrică: 0,04 km.126. AMENAJAREA DE IRIGAȚII HĂVÂRNA - TĂTĂRĂȘENI (BT)– Suprafața amenajată: 805 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Mileanca;• Canal aducțiune: L = 185 m;• Conducte de refulare: L = 1.200 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. stăvilare;• Reabilitare rețea electrică: SPB Mileanca 20/0,4 kV 1600 kVA 20/0,4 kV 100 kVA - S.I.127. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RIPICENI-STÂNCA (BT)– Suprafața amenajată: 3,005 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Stânca;• Stație de repompare: SRP Lehnești;• Canale de aducțiune: CA1, CA2, CA3: L = 10.400 ml;• Conducte de refulare CR1, CR2, CR3, sifon Dn 600 metal: L = 3.525 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. stăvilare;• Reabilitare rețea electrică: SPA Stânca 20/6 kV 1600 KVA - 2 buc. 20/0,4 kV 100 KVA - S.I., SRP Lehnești 20/0,4 kV 1600 KVA.128. AMENAJAREA DE IRIGAȚII FĂCĂENI VLĂDENI (IL)– Suprafața amenajată: 2.224 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 3;• Stații de repompare: SRP 1, SRP 2; SRP 3;• Canale de aducțiune: CA 3 Vlădeni; L = 6.562 m;• Canale de distribuție: CD 7; CD 7A; CD 7B; CD 7C; CD 7D; L = 11.972 m.129. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BERCENI VIDRA FRUMUȘANI (IF, GR, CL)– Suprafața amenajată: 9.767 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:129.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BERCENI VIDRA FRUMUȘANI, județul IF– Suprafața amenajată: 7.300 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază SPA JILAVA;• Canale aducțiune: CA; L = 6.840 m;• Canale de distribuție: CD2, CD3, CD3-1; L = 19.285 m;• Conducte îngropate: 7.051 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 50 buc. (11 buc. stăvilare, 12 buc. podețe, 2 buc. sifoane; 9 buc. deversoare laterale; 3 buc. goliri de fund; 13 căderi).130. AMENAJAREA DE IRIGAȚII DRĂGĂNEȘTI (OT)– Suprafața amenajată: 6.233 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Pestra;• Canale de aducțiune: CA L 1 Drăgănești; CA L 2 Pestra; CPA; L = 20.242 m;• Conducta de alimentare a canalului CA L1 Drăgănești; L = 580 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (3 buc. stăvilare, 2 buc. podețe).131. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PĂULIȘ MATCĂ (AR)– Suprafața amenajată: 3.962 ha;– Nr. OUAI înființate: -; – Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Păuliș;• Canale de aducțiune: L = 50.888 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 54 buc. (27 buc. stăvilare, 27 buc. podețe);• Reabilitare rețea electrică: -.132. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MUREȘEL IER (AR)– Suprafața amenajată: 3.033 ha;– Nr. OUAI înființate: -; – Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Mureșel;• Canale de aducțiune: L = 33.893 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 19 buc. (10 buc. stăvilare, 9 buc. podețe).133. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂTEASCA TEIU (AG)– Suprafața amenajată: 21.991 ha;– Nr. OUAI înființate: -; – Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Golești;• Canale de aducțiune: CA1AG; CA2AG11; CA2.2AG; CA1 AG; CA2-1; CA2-1; CA Valea Strâmbă; L = 74.300 m;• Reabilitare conducte îngropate: 102.471 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 626 buc. (13 buc. stăvilare, 50 buc. podețe; 9 buc. deversor, 75 buc. căderi; 9 buc. goliri fund; 15 BA, 1 buc. BR; 297 buc. vane; 134 buc. DAD).134. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MĂGURA N. BĂLCESCU (BC)– Suprafața amenajată: 4.064 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Măgura N. Bălcescu;• Canal aducțiune: CA Măgura; L = 1.000 m;• Canal distribuție N. Bălcescu; L = 4.694 m;• Conducte de refulare L = 4.000 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (4 buc. subtraversări, 1 buc. bazin aspirație, 1 buc. priză apă);• Reabilitare rețea electrică: LEA 20 kV alim. SPA-0,5 km; PT 20/6 kV; PTA 20/0,4 kV.135. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CLEJA FARAOANI (BC)– Suprafața amenajată: 1.170 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Cleja Faraoani;• Stație repompare: SRPA Cleja Faraoani;• Conducte de refulare pentru SPA-SRPA; SRPA-SPP2L; L = 8.500 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: - 2 buc. ( buc. bazin refulare, 1 buc. priză apă);• Reabilitare rețea electrică : LEA 20 kV alimentare SPA Cleja Faraoani 1 km; PT 20/0,4 kV; LEA 20 kV alimentare SRPA Cleja Faraoani 0,2 km; PT 20/0,4 kV. 136. AMENAJAREA DE IRIGAȚII UNIREA JEGĂLIA GÂLDĂU (CL)– Suprafața amenajată: 555 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare: SPA Borcea;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 3 buc. podețe.137. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU - POTÂRNICHEA (CT)– Suprafața amenajată: 2.269 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare: SPB /SP1 Potârnichea;• Canale de aducțiune: CA1 Potârnichea, CA2 Potârnichea; L = 7.945 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 8 buc. (2 buc. stăvilare; 6 buc. podețe).138. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU - CIOCÂRLIA (CT)– Suprafața amenajată: 791 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB 1 Ciocârlia;• Canale de distribuție: CD II-1; L = 1.995 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: -.139. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU - CANAL NEGRU VODĂ (CT)– Suprafața amenajată: 2.648 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: -;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. stăvilar.140. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OLTINA VEST (CT)– Suprafața amenajată: 2.440 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: - SPA Oltina (plutitoare);• Stație de repompare: - SRP 1 Oltina;• Canale de aducțiune: CA 1 Oltina, CA 2; L = 6.445 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: - 2 buc. (1 buc. stăvilare, 1 buc. golire).141. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU - MOȘNENI (CT)– Suprafața amenajată: 1.672 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: -;• Canale de distribuție: - CD I-9; CDI-10; CDII-2; CDII-10; L = 10.005 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 43 buc. (5 buc. stăvilare, 9 buc. podețe, 29 buc. căderi).142. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IPOTEȘTI I NORD (OT)– Suprafața amenajată: 13.590 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de pompare de bază: SPA Slatina; SPA Coteana;• Stații de repompare: SRP Milcov; SRP Coteana; SRP Fântâneanca;• Canale de aducțiune: CA1 (tr.1, tr.2); CA2; Canal Bucov - SRP Coteana; CPA Coteana 1; CPA Coteana II; CA Nord; CA L1; L = 41.640 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 27 buc. (20 buc. podețe; 1 buc. stăvilar; 5 buc. căderi; 1 buc. golire);• Reabilitare conducte îngropate: L = 4.072 m;• Reabilitare rețea electrică LEA: 4 buc.; L = 28.250 m;• Reabilitare posturi TRAFO: 5 buc.143. AMENAJAREA DE IRIGAȚII FRUNZARU BOIANU (OT)– Suprafața amenajată: 8.157 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRP Priza Frunzaru;• Canale de aducțiune: CMT; CML: L = 21.370 m;• Canale de distribuție: CD1; CD2/2; CD2/1; CD2; L = 14.830 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 30 buc. (7 buc. podețe; 5 buc. golire; 6 buc. stăvilare; 6 vane hidraulice; 5 buc. căderi; 1 buc. sifon);• Reabilitare conducte îngropate: L = 1.200 m.144. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LETEA (BC)– Suprafața amenajată: 1.118 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA LETEA;• Canale de aducțiune: L = 10.600 m;• Canale de distribuție: L = 14.200 m;• Conducte îngropate: L = 365 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. (2 buc. stăvilare, 5 buc. sifoane; 2 buc. subtraversări; 1 buc. prag; 1 cămin vizitare);• Reabilitare rețea electrică: LEA 20 KV alimentare SPA - 1 km; PTA 20/0,4 KV.145. AMENAJAREA DE IRIGAȚII DĂMIENEȘTI (BC)– Suprafața amenajată: 2.276 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA DĂMIENEȘTI;• Conducte îngropate: CR1; CR2; L = 2.400 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. priză;• Reabilitare rețea electrică: LEA 20 KV alimentare SPA - 0,5 km; PTA 20/0,4 KV.146. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SĂVENI SÂRBI (BT)– Suprafața amenajată: 688 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB SĂVENI;• Canale de aducțiune: 70 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 stăvilar.147. AMENAJAREA DE IRIGAȚII HĂNEȘTI DÂNGENI (BT)– Suprafața amenajată: 1.084 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB HĂNEȘTI.148. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂTĂMĂRĂȘTI AVAL (BT)– Suprafața amenajată: 4.728 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB CIȘMEA; SRP + SPP COSTEȘTI;• Canale de aducțiune: 50 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 3 buc. (1 buc. stăvilar; 1 buc. grătar; 1 buc. bazin compensare).149. AMENAJAREA DE IRIGAȚII DRĂGĂNEȘTI (PH)– Suprafața amenajată: 1.236 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB;• Canale de aducțiune: L = 2.500 m;• Conducte îngropate: L = 3.800 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 4 buc. (2 buc. stăvilare, 2 buc. subtraversări).150. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IAZUL MORILOR PRAHOVA (PH)– Suprafața amenajată: 1.029 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: L = 59.400 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 94 buc.151. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LEAOT (PH)– Suprafața amenajată: 2.393 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: L = 31.400 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 138 buc.152. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IAZUL MORILOR TELEAJEN (PH)– Suprafața amenajată: 894 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: L = 15.000 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc.153. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PERIAM (TM)– Suprafața amenajată: 640 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Periam Port;• Stație de punere sub presiune: SPP Piersicărie;• Conducte îngropate: 21.248 m.154. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BEREGSĂU (TM)– Suprafața amenajată: 542 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB 2; SPB3;• Conducte îngropate: 12.120 m;• Canal de aducțiune CA II: 612 m.155. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SAG - TOPOLOVĂȚ (TM)– Suprafața amenajată: 8.741 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canal de aducțiune: 23.440 m• Construcții hidrotehnice: 22 buc. (14 buc. podețe; 8 buc. stăvilare).
  Total amenajări etapa IIILucrări de reabilitare la:
  Stații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte de refulare (m)Conducte îngropate (m)Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (m)Distribuție (m)
  36361924.858156.865456.48688.9531.122
  TOTAL GENERAL AMENAJĂRILucrări de reabilitare la:
  Stații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte de refulare (m)Conducte îngropate (m)Colectoare (buc.)Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (m)Distribuție (ml)
  15519327849.9021.921.48914.139.9623.948.4268.074
   +  Capitolul 4 Etapa I156. Canalul magistral Siret-BărăganObiective care se propun pentru reabilitare:• tronsonul de canal magistral cuprins între km. 0+000-km 23+372;• batardouri priza Călimănești - 6 buc.;• vane sertar de tip panou cu sistem de ridicare și reductor - 3 buc.;• priza de apă (sifon) sistem de irigații Mărășești - 1 buc.;• canal golire Modruzeni;• cămine sistem drenaj - 3 buc.;• noduri hidrotehnice: Zăbrăuți; Șușița - 2 buc.;• subtraversări DN2 (E85) - 3 buc.;• subtraversare pod CF Mărășești - Panciu - 1 buc.;• subtraversări văi naturale (Valea Câmpului, Modruzeni, Canalul Vinalcool și Valea Panciu, Valea Șoimului) - 5 buc.;• contracanale baza taluze exterioare - 29.000 m;• cuva Mărășești;• drum de exploatare mal stâng/mal drept - 29.000 m;• sistem de drenaj radier canal magistral - 32.100 m;• modernizare nod hidrotehnic Șușița;• golire tronson cap canal magistral în canalul Șoimu cu dublă funcțiune de evacuare/irigații aflat în administrarea ANIF;• intersecție infrastructură de transport energie electrică, transport gaze și țiței prin conducte, cablaje optice, telefonice și telecomunicații, alte infrastructuri naționale nenominalizate;• priza Călimănești;• golirile de avarie: Modruzeni, Șușița• regularizări de râuri mari: Zăbrăuți, Șușița, Putna în zona amonte/aval de nodurile hidrotehnice
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 2 la program)
  ANALIZA VIABILITĂȚII ECONOMICE A SISTEMELOR DE IRIGAȚII
  Nr. crt.JudețDenumireTotal suprafață, haSuprafața viabilă, 2020
  1AlbaRădești249249
  2AlbaVințu de Jos456456
  3AlbaTeiuș225225
  4AradPăuliș Matcă39623962
  5AradMureșel Ier30333033
  6AradSemlac Pereg83448344
  7AradFântânele Șagu68396839
  8ArgeșCăteasca Teiu2199121991
  9ArgeșȘtefănești Leordeni56755675
  10BacăuMăgura N. Bălcescu40644064
  11BacăuPârjol664664
  12BacăuCleja Faraoani11701170
  13BacăuBuhoci699699
  14BacăuSăucești440440
  15BacăuRăcăciuni275275
  16BacăuRăcătău126126
  17BacăuRăstoaca421421
  18BacăuTârgu Trotuș10911091
  19BacăuRogoaza617617
  20BacăuNegri11711171
  21BacăuLetea11181118
  22BacăuDămienești22762276
  23BacăuSascut50285028
  24BacăuRacova Filipești34923492
  25BacăuIțești17321732
  26BacăuGheorghe Doja136136
  27BacăuFulgeriș465465
  28BacăuTamași319319
  29BotoșaniHoria Liveni Manoleasa62406240
  30BotoșaniHavârna Tătărășeni805805
  31BotoșaniRipiceni Stânca30053005
  32BotoșaniMovileni Havârna804804
  33BotoșaniCurtești437437
  34BotoșaniSăveni Sârbi688688
  35BotoșaniHănești Dângeni10841084
  36BotoșaniCătămărăști aval47284728
  37BrăilaNoianu Chiscani17801780
  38BrăilaGrădiștea Făurei Jirlău146059417
  39BrăilaIanca Surdila Greci2676026760
  40BrăilaIalomița Călmățui137222137222
  41BrăilaIncinta LRB64536453
  42BrăilaIncinta BDS36253625
  43BrăilaIncinta Călmățui Gropeni Chiscani1287912879
  44BrăilaTerasa Viziru3265832658
  45BrăilaTerasa Brăilei6743867438
  46BrăilaInc. Nămoloasa Măxineni2992829928
  47BrăilaIMB6466064660
  48BrăilaInc. Latinu Vădeni1309913099
  49BrăilaIncinta Călmățui V11051105
  50BrăilaIncinta Călmățui II16241624
  51BrăilaBH Călmățui2342623426
  52BrăilaCiorești Măicănești1043410434
  53BrașovHamaradea-Holboșel980980
  54BuzăuIncinta BH Călmățui-Subsistemul Stâlpu Costești658658
  55BuzăuCrângu Ursului17671767
  56BuzăuVerguleasa797797
  57BuzăuCâmpia Buzău Est99419941
  58BuzăuCâmpia Buzău Vest5004850048
  59CălărașiMostiștea II139551139551
  60CălărașiMostiștea VI5440754407
  61CălărașiTerasa Călărași1004710047
  62CălărașiGostinu Greaca Argeș1137111371
  63CălărașiGălățui Călărași7879278792
  64CălărașiPietroiu Ștefan cel Mare5242852233
  65CălărașiCălărași Râul68456845
  66CălărașiBorcea de Sus1140411404
  67CălărașiMostiștea I2000020000
  68CălărașiOltenița Surlari Dorobanțu97889788
  69CălărașiBoianu Sticleanu1929819298
  70CălărașiJegălia2226822268
  71CălărașiUnirea Jegălia Gâldău555555
  72ClujMihai Viteazu57205720
  73ConstanțaTopalu1880812497
  74ConstanțaCarasu-Potârnichea22692269
  75ConstanțaCarasu-Lanurile70397039
  76ConstanțaCarasu-Biruința1431614316
  77ConstanțaCarasu-Amzacea22382238
  78ConstanțaCarasu-Poarta Albă36183618
  79ConstanțaCarasu-Ciocârlia791791
  80ConstanțaCarasu-Bărăganu1454214542
  81ConstanțaCarasu-Mangalia Sud1162711627
  82ConstanțaCarasu-Făclia86088608
  83ConstanțaCarasu-Canal Negru Vodă26482648
  84ConstanțaRasova Vederoasa80434365
  85ConstanțaCochirleni740740
  86ConstanțaOstrov18731873
  87ConstanțaTerasa Hârșova3532513421
  88ConstanțaCarasu Topraisar45454545
  89ConstanțaCarasu Tătaru3112931129
  90ConstanțaCarasu Valea Seacă69064258
  91ConstanțaOltina Vest24402440
  92ConstanțaLipnița161161
  93ConstanțaSeimeni2278416484
  94ConstanțaN. Bălcescu2981324455
  95ConstanțaSinoe6045942372
  96ConstanțaM. Kogălniceanu2648117025
  97ConstanțaOrezărie Hârșova I29542954
  98ConstanțaInc. Ciob. Garliciu24892489
  99ConstanțaCDMN/PAMN33413341
  100ConstanțaGaleșu46944694
  101ConstanțaCarasu-Movilița80418041
  102ConstanțaCarasu-Moșneni16721672
  103ConstanțaCarasu-Mangalia Nord97759775
  104ConstanțaBasarabi58555855
  105CovasnaMoacșa12841284
  106CovasnaBrateș460460
  107CovasnaCâmpul Frumos29982998
  108DâmbovițaTitu Ogrezeni4002940029
  109DoljGhidici Rast Bistreț96399639
  110DoljBrădești Coțofeni16751675
  111DoljNedeea Măceșu5538455384
  112DoljCetatea Galicea3805038050
  113DoljBistreț Nedeia Jiu1232612326
  114DoljCalafat Băilești5413354133
  115DoljSadova Corabia7177371773
  116GalațiNămoloasa Măxineni60836083
  117GalațiCâmpia Covurlui115318102704
  118GalațiBrateșul de Sus76647664
  119GalațiTerasa Nicorești Tecuci1634916349
  120GalațiFăloaia330330
  121GalațiRogojeni226226
  122GiurgiuGiurgiu Răsmirești A + C105667105667
  123GiurgiuTerasa Mihai Bravu2090320903
  124GiurgiuArgeș km 2316911691
  125GiurgiuGostinu Greaca Argeș1505515055
  126GiurgiuMihăilești17941794
  127HunedoaraOstrov Clopotiva26792679
  128HunedoaraGeoagiu415415
  129HunedoaraSimeria Bacia358358
  130HunedoaraTurdaș391391
  131HunedoaraSântandrei Deva630630
  132IalomițaSlobozia Dunăre28532853
  133IalomițaOrezărie Luciu Giurgeni51405140
  134IalomițaFăcăeni Vlădeni22242224
  135IalomițaBorcea de Jos56775677
  136IalomițaTerasa Bordușani2283622836
  137IalomițaExtindere Borcea de Jos10161016
  138IașiGropnița Movileni13251325
  139IașiȚigănași Perieni33683368
  140IașiTabăra Trifești Sculeni1725817258
  141IașiSculeni Țuțora Gorban2098120981
  142IlfovBerceni Vidra Frumușani97679767
  143MureșSânpaul400400
  144MehedințiCrivina Vânju Mare2659226592
  145MehedințiIzvoare Cujmir6388957873
  146OltIpotești I Nord1359013590
  147OltFrunzaru Boianu81578157
  148OltTerasa Corabia3578935789
  149OltTerasa Caracal7567466100
  150OltDrăgănești62336233
  151OltBucșani Cioroiu2842428424
  152OltPotelu Corabia1092810928
  153OltStoenești Vișina2581325813
  154PrahovaDrăgănești12361236
  155PrahovaIazul Morilor Prahova10291029
  156PrahovaLeaot23932393
  157PrahovaIazul Morilor Teleajen894894
  158TeleormanLița Olt48704870
  159TeleormanOlt Călmățui4659346593
  160TeleormanViișoara9648096480
  161TeleormanGiurgiu Răsmirești B3689836898
  162TeleormanTerasa Zimnicea29302930
  163TimișoaraPeriam640640
  164TimișoaraBeregsău542542
  165TimișoaraȘag - Topolovăț87418741
  166TulceaMăcin 23 August75087508
  167TulceaDunavăț27522752
  168TulceaSud Razelm1345413454
  169TulceaBabadag2444824448
  170TulceaPeceneaga Turcoaia Măcin2017319440
  171TulceaBeibugeac-Sarinasuf1469414694
  172TulceaSarichioi70117011
  173TulceaIsaccea52525252
  174VasluiSolești17001700
  175VasluiRânzești299299
  176VasluiFălciu287287
  177VasluiAlbița Fălciu1693716937
  178VasluiB.H. Bârlad798798
  179VasluiMânjești595595
  180VâlceaGalicea734734
  181VâlceaOlanu Drăgoești14941494
  182VâlceaMihăiești Băbeni10951095
  183VâlceaBucșani Cioroiu66506650
  184VâlceaBudești481481
  185VranceaRuginești-Pufești-Panciu27022702
  186VranceaPutna23852385
  187VranceaBiliești Sl. Ciorăști1497114971
  188VranceaAdjud Homocea968968
  189VranceaSuraia Vadu Roșca27952795
  TOTAL2.801.3122.616.859
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 1^1 la program)
  LISTA
  amenajărilor de desecare și drenaj
  și a obiectivelor infrastructurii de desecare și drenaj, care se supun reabilitării
  1. AMENAJAREA DE DESECARE IER ARAD FRONTIERĂ (AR)– Suprafața amenajată: 32.918 ha– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 17 buc.;• Canale: 494.48 km;• Construcții hidrotehnice: 336 buc.2. AMENAJAREA DE DESECARE VALEA IERULUI (BH)– Suprafața amenajată: 27.462 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 11 buc.;• Canale: 428.64 km;• Construcții hidrotehnice: 388 buc.;• Drenuri: 14 km.3. AMENAJAREA DE DESECARE HĂRMAN-PREJMER (BV)– Suprafața amenajată: 5.598 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 1 buc.;• Canale: 167.74 km;• Construcții hidrotehnice: 139 buc.;• Drenuri: 266.10 km.4. AMENAJAREA DE DESECARE PADINA (BZ)– Suprafața amenajată: 14.760 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 4 buc.;• Canale: 101.32 km;• Construcții hidrotehnice: 51 buc.5. AMENAJAREA DE DESECARE POGOANELE (BZ)– Suprafața amenajată: 12.506 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 3 buc.;• Canale: 42.10 km;• Construcții hidrotehnice: 36 buc.6. AMENAJAREA DE DESECARE BORCEA DE SUS (CL)– Suprafața amenajată: 28.058 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 9 buc.;• Canale: 387.10 km;• Construcții hidrotehnice: 187 buc.7. AMENAJAREA DE DESECARE OLTENIȚA-SURLARI-DOROBANȚU (CL)– Suprafața amenajată: 12.725 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 12 buc.;• Canale: 524.25 km;• Construcții hidrotehnice: 129 buc.• Drenuri: 97 km.8. AMENAJAREA DE DESECARE CĂLĂRAȘI RÂUL (CL)– Suprafața amenajată: 10.748 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 5 buc.;• Canale: 179.40 km;• Construcții hidrotehnice: 217 buc.9. AMENAJAREA DE DESECARE GĂLĂȚUI-CĂLĂRAȘI (CL)– Suprafața amenajată: 26.499 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 4 buc.;• Canale: 239.32 km;• Construcții hidrotehnice: 170 buc.10. AMENAJAREA DE DESECARE HÂRȘOVA-CIOBANU (CT)– Suprafața amenajată: 4.721 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 4 buc.;• Canale: 25.53 km;• Construcții hidrotehnice: 16 buc.11. AMENAJAREA DE DESECARE BISTREȚ-NEDEA-JIU (DJ)– Suprafața amenajată: 21.530 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 24 buc.;• Canale: 112.45 km;• Construcții hidrotehnice: 122 buc.• Drenuri: 63 km.12. AMENAJAREA DE DESECARE CALAFAT-CIUPERCENI (DJ)– Suprafața amenajată: 729.00 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 3 buc.;• Canale: 26.57 km;• Construcții hidrotehnice: 20 buc.13. AMENAJAREA DE DESECARE BECHET-DĂBULENI (DJ)– Suprafața amenajată: 7.861 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 1 buc.;• Canale: 137.98 km;• Construcții hidrotehnice: 73 buc.14. AMENAJAREA DE DESECARE CIUPERCENI-DESA (DJ)14.1. TRUP I JDEGLA (DJ)– Suprafața amenajată: 551 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 1 buc.;• Canale: 35.74 km;• Construcții hidrotehnice: 0 buc.14.2. TRUP II DUVALMU (DJ)– Suprafața amenajată: 504 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 1 buc.;• Canale: 57.40 km;• Construcții hidrotehnice: 0 buc.15. AMENAJAREA DE DESECARE BRATEȘUL DE SUS (GL)– Suprafața amenajată: 12.097 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 10 buc.;• Canale: 232.16 km;• Construcții hidrotehnice: 148 buc.;• Drenuri: 826.34 km.16. AMENAJAREA DE DESECARE GOSTINU GREACA ARGEȘ (GR)– Suprafața amenajată: 15.758 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 13 buc.;• Canale: 162.14 km;• Construcții hidrotehnice: 96 buc.;• Drenuri: 1.961,40 km.17. AMENAJAREA DE DESECARE MALU ROȘU GOSTINU (GR)– Suprafața amenajată: 9.113 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 7 buc.;• Canale: 86.52 km;• Construcții hidrotehnice: 30 buc.;• Drenuri: 192.69 km.18. AMENAJAREA DE DESECARE VEDEA PIETROȘANI (GR)– Suprafața amenajată: 4.538 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 4 buc.;• Canale: 30 km;• Construcții hidrotehnice: 26 buc.;• Drenuri: 96.25 km.19. AMENAJAREA DE DESECARE SCULENI - ȚUȚORA GORBAN (IS)– Suprafața amenajată: 25.419 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 28 buc.;• Canale: 468,407 km;• Construcții hidrotehnice: 203 buc.;• Drenuri: 232.121 km20. AMENAJAREA DE DESECARE LACUL MORII (IF)– Suprafața amenajată: 657 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 2 buc.;• Canale: 16.89 km;• Construcții hidrotehnice: 14 buc.21. AMENAJAREA DE DESECARE DĂBULENI-POTELU (OT)