HOTĂRÂRE nr. 1.337 din 14 decembrie 2000privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 27 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (4) şi art. 47 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre se aplică unor echipamente electrice de joasa tensiune fabricate în ţara sau importate, destinate pieţei interne. (2) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament electric de joasa tensiune se înţelege orice aparat sau echipament proiectat să fie utilizat la o tensiune nominală cuprinsă între 50 V şi 1.000 V în curent alternativ şi între 75 V şi 1.500 V în curent continuu. (3) Nu sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri echipamentele electrice şi fenomenele fizice prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Echipamentele electrice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) pot fi puse pe piaţa sau utilizate numai dacă nu pun în pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice şi bunurilor mobile şi imobile, atunci când sunt instalate, utilizate şi întreţinute conform destinaţiei şi specificatiilor. (2) Cerinţele esenţiale de securitate menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Echipamentele electrice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 2 nu pot face obiectul interzicerii de punere pe piaţa şi punere în funcţiune din considerente de securitate.  +  Articolul 4 (1) Este interzisă punerea pe piaţa sau utilizarea echipamentelor electrice care nu îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, potrivit legii. (2) Se considera ca sunt respectate cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, în ordinea specificată în continuare, dacă echipamentele electrice sunt conforme cu: a) standardele naţionale, care adopta standardele europene armonizate; b) standardele naţionale pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate. (3) Ministerul Industriei şi Comerţului şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, lista cuprinzând standardele în vigoare pentru echipamentele electrice de joasa tensiune, care va fi actualizată periodic.  +  Articolul 5Se interzice distribuitorilor de energie electrica, în condiţiile legii, sa impună utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, pentru conectare la reţea şi pentru furnizarea energiei electrice, condiţii de securitate suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6 (1) Când se constată că un echipament electric nu satisface cerinţele prevăzute în anexa nr. 2 organele de control vor lua măsuri de retragere de pe piaţa şi de interzicere a punerii pe piaţa. (2) Reintroducerea pe piaţa a unui echipament electric se efectuează numai în condiţiile prevăzute la art. 2. (3) În cazul situaţiilor prevăzute la alin. (1) organele de control vor informa în scris, după caz, Ministerul Industriei şi Comerţului sau Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 7 (1) Înainte de a fi pus pe piaţa echipamentul electric prevăzut la art. 1 trebuie să fie marcat CS, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 lit. B, atestând conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotărâri, în urma unui proces de evaluare a conformitatii. (2) Pentru echipamentele electrice care îndeplinesc integral cerinţele esenţiale de securitate în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 4. (3) Pentru echipamentele electrice care nu se încadrează în prevederile alin. (2) se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 5. (4) Se exceptează de la prevederile art. 7 alin. (1) şi se admite punerea pe piaţa a echipamentelor electrice care au marcajul de conformitate CE aplicat de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene. (5) Pentru echipamentele electrice puse pe piaţa cu marcajul de conformitate CE producătorul sau reprezentantul sau autorizat întocmeşte şi păstrează dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. În cazul în care nu exista reprezentant autorizat al producătorului importatorul are obligaţia de a deţine dosarul tehnic de conformitate. (6) Dosarul tehnic de conformitate prevăzut la alin. (5) va conţine: a) adresele spaţiilor pentru depozitare în România; b) informaţii detaliate privind proiectarea şi fabricarea echipamentelor electrice; c) rapoarte de încercări prin care producătorul demonstreaza conformitatea echipamentelor electrice cu standardele europene armonizate; d) declaraţie de conformitate sau, după caz, certificat de conformitate. (7) În sensul prezentei hotărâri, prin reprezentant autorizat se înţelege persoana juridică cu sediul în România, desemnată de producător sa acţioneze în numele sau.  +  Articolul 8 (1) Producătorul sau reprezentantul sau autorizat aplica într-un mod vizibil, uşor lizibil şi durabil, marcajul de conformitate CS pe echipament, ambalaj, instrucţiuni de exploatare sau pe certificatul de garanţie. (2) În cazul în care echipamentului electric îi sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului de conformitate CS, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementări.  +  Articolul 9În domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune competenţa organismelor de certificare, a laboratoarelor de încercări şi a organismelor de inspecţie este recunoscută, după caz, de Ministerul Industriei şi Comerţului sau de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe baza unui proces de evaluare propriu, avându-se în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 10Metodologia de evaluare prevăzută la art. 9 se elaborează de Ministerul Industriei şi Comerţului şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 11Lista cuprinzând organismele recunoscute va fi periodic actualizată de Ministerul Industriei şi Comerţului şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru echipamentele electrice destinate consumatorilor, şi ale Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pentru echipamentele tehnice.  +  Articolul 13Constatarea încălcării dispoziţiilor prezentei hotărâri şi aplicarea sancţiunilor se fac de Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor pentru echipamentele destinate consumatorilor şi de organele autorizate în acest sens ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru echipamentele tehnice.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Aplicarea procedurii de evaluare a conformitatii va fi facultativă timp de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 16Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri se abroga.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuŞeful Oficiului pentru ProtecţiaConsumatorilor,Corneliu Eliade MihailescuMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Liviu Lucian Albu  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând echipamentele electrice şi fenomenelefizice care nu sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri1. Echipament electric pentru utilizare în atmosfera exploziva2. Echipament electric pentru utilizare radiologica şi medicală3. Componente electrice pentru lifturi de mărfuri şi de persoane4. Contoare de energie electrica5. Fise şi prize de uz casnic6. Sisteme de supraveghere cu gard electric7. Interferente radioelectrice8. Echipamente electrice specializate, utilizate pe nave, avioane sau pe calea ferată, care se supun prevederilor elaborate de organizaţiile internaţionale la care România este parte9. Echipamente furnizate ca obiecte de muzeu, însoţite de documente corespunzătoare în acest sens.  +  Anexa 2 CERINŢELE ESENŢIALE DE SECURITATEpentru echipamentul electric de joasa tensiune1. Condiţii generale a) Caracteristicile principale, indicaţiile de recunoaştere şi de respectare care vor asigura funcţionarea echipamentului electric în siguranţa şi în scopurile pentru care a fost fabricat trebuie să fie marcate pe echipament sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document însoţitor. b) Numele producătorului, denumirea firmei sau marca înregistrată trebuie să fie aplicată în mod vizibil şi lizibil pe echipamentul electric sau, dacă nu este posibil, pe ambalaj. c) Echipamentul electric, precum şi componentele sale trebuie să fie fabricate astfel încât să poată fi asamblate şi conectate sigur şi corect. d) Echipamentul electric trebuie să fie proiectat şi fabricat astfel încât să se asigure protecţia împotriva riscurilor prevăzute la pct. 2 şi 3, condiţionat de utilizarea şi întreţinerea adecvată în scopul pentru care a fost fabricat.2. Protecţia împotriva riscurilor care pot să rezulte ca urmare a montarii şi utilizării echipamentului electricMăsurile de natura tehnica trebuie să fie prescrise cu respectarea cerinţelor prevăzute la pct. 1, pentru a se asigura ca: a) persoanele şi animalele domestice sunt protejate corespunzător faţă de pericolul ranirilor fizice sau de alta natura care pot fi cauzate de contactul electric direct sau indirect; b) nu se produc incalziri, radiatii sau arcuri electrice periculoase; c) persoanele, animalele domestice şi bunurile mobile şi imobile sunt protejate corespunzător împotriva pericolelor de natura neelectrica cauzate de echipamentul electric, asa cum rezultă din experienta; d) izolatia este corespunzătoare unor cerinţe previzibile.3. Protecţia împotriva riscului cauzat de influente externe asupra echipamentului electricMăsurile tehnice trebuie să fie luate cu respectarea cerinţelor prevăzute la pct. 1, pentru a se asigura ca: a) echipamentul electric satisface cerinţele de natura mecanică în asa fel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea sa nu fie puse în pericol; b) echipamentul electric este rezistent la influente de natura nemecanica în condiţii previzibile de mediu, astfel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea sa nu fie puse în pericol; c) echipamentul electric nu periclitează persoanele, animalele domestice şi proprietatea în condiţii previzibile de suprasarcini.  +  Anexa 3 A. Declaraţie de conformitateNoi, ..........(numele furnizorului şi adresa)......................., declaram pe propria răspundere ca produsul ....(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, seriei, eventual sursele şi numărul de exemplare de identificare a produsului ca denumire, tip, model) ...............la care se referă aceasta declaraţie este în conformitate cu următorul/următoarele standard/standarde sau cu alte reglementări tehnice: .... [titlul şi/sau numărul şi data publicării standardului/standardelor sau a altui/altor document/documente) normativ/normative] ........... şi respecta cerinţele de securitate.Încercările au fost realizate de laboratorul*) ...... (denumirea) ....., ........... (adresa) ............................................. Raport de încercări/certificat de conformitate nr. .................. din ..... (data) ........., ....... (locul şi data emiterii).................................................................................(numele şi semnatura sau marcajul echivalent al persoanei autorizate)------------- Notă *) recunoscut de Ministerul Industriei şi Comerţului şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale conform criteriilor cuprinse în anexa nr. 6.B. Marcajul de conformitateMarcajul de conformitate C şi S, cu forma prezentată în figura următoare:CSNOTĂ:Fontul (stilul literei) - Times New Roman - corp 36În cazul în care marcajul CS trebuie să fie mărit sau micşorat este necesar să se respecte proportiile prezentate în schita de mai sus.Componentele C şi S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, care nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.  +  Anexa 4 CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI1. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat asigura şi declara ca echipamentele electrice satisfac cerinţele de securitate care sunt aplicabile. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să fixeze marcajul CS pe fiecare produs şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate. Modelul declaraţiei de conformitate este prevăzut în anexa nr. 3 lit. A.2. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat este obligat sa întocmească un dosar tehnic de conformitate care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organismelor de inspecţie.3. Dosarul tehnic de conformitate trebuie să ateste conformitatea echipamentului electric cu principalele cerinţe de securitate şi, în măsura în care este relevant, să fie acoperite proiectarea, producerea şi funcţionarea acestuia.4. Dosarul tehnic de conformitate va cuprinde: a) descrierea generală a echipamentului electric; b) instrucţiuni de exploatare, manual de utilizare; c) desene de proiectare şi de fabricaţie, scheme ale componentelor, subansambluri, circuitelor; d) descriere şi explicaţii necesare pentru înţelegerea celor prezentate la lit. c); e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.; f) lista cuprinzând standardele care se aplică integral sau parţial şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface cerinţele esenţiale de securitate în situaţia neaplicarii integrale a standardelor; g) document de atestare a efectuării tuturor încercărilor privind securitatea în condiţiile prevederilor prezentei hotărâri - rapoarte de încercări sau, după caz, certificat de conformitate în original emis de organisme recunoscute de Ministerul Industriei şi Comerţului sau de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; h) declaraţie de conformitate în original.5. Dosarul tehnic de conformitate trebuie ţinut la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la ultima punere pe piaţa a echipamentului electric, iar documentele conţinute trebuie să fie redactate în limba română. Atunci când producătorul sau reprezentantul sau autorizat nu este stabilit în România, obligaţia de a păstra documentaţia tehnica revine importatorului sau persoanei care a introdus produsul pe piaţa românească.6. Producătorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea echipamentului electric fabricat cu documentaţia tehnica prezentată la pct. 4 şi cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2.  +  Anexa 5 EXAMINAREA CS DE TIP1. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat înaintează o cerere de examinare CS de tip unui organism recunoscut ales de el.Solicitarea trebuie să cuprindă: a) numele şi adresa producătorului sau ale reprezentantului autorizat; b) o declaraţie scrisă din care să rezulte că nu a mai solicitat la alt organism recunoscut examinarea CS de tip; c) dosarul tehnic prevăzut la pct. 2.Producătorul pune la dispoziţie organismului recunoscut un esantion reprezentativ al producţiei, numit generic "tip". Organismul recunoscut poate solicita şi alte esantioane dacă programul de încercări prevede acest lucru.2. Dosarul tehnic trebuie să permită evaluarea conformitatii aparatului cu cerinţele prezentei hotărâri. El trebuie să acopere (atât at este necesar pentru evaluare) proiectarea, producţia şi funcţionarea. El trebuie să cuprindă: a) descrierea generală a echipamentului electric; b) instrucţiuni de exploatare, manual de utilizare; c) desene de proiectare şi de fabricaţie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor; d) descriere şi explicaţii necesare pentru înţelegerea celor prezentate la lit. c); e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.; f) lista cuprinzând standardele ce se aplică integral sau parţial şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface cerinţele esenţiale de securitate în situaţia neaplicarii integrale a standardelor; g) rapoarte de încercări.3. Organismul recunoscut examinează dosarul tehnic, verifica dacă echipamentul electric a fost fabricat în conformitate cu acest dosar, efectuează controalele adecvate şi încercările necesare, convine cu producătorul locul unde vor fi efectuate controalele şi încercările necesare.4. În cazul în care echipamentul electric satisface cerinţele prezentei hotărâri, organismul recunoscut eliberează producătorului sau reprezentantului sau autorizat un certificat de conformitate CS de tip. Certificatul va cuprinde: a) numele şi adresa producătorului; b) concluziile verificării; c) condiţiile de validitate a certificatului; d) date de identificare a echipamentului electric aprobat.5. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat informează organismul recunoscut care deţine dosarul tehnic ce a făcut obiectul certificatului de conformitate CS de tip despre toate modificările făcute produsului aprobat. Aceste modificări trebuie aprobate dacă afectează conformitatea cu cerinţele esenţiale sau cu condiţiile de utilizare a produsului. Aceasta noua aprobare este eliberata sub forma unei anexe la certificatul de conformitate CS de tip.6. Fiecare organism desemnat transmite celorlalte organisme recunoscute informaţii privind certificatele de conformitate CS de tip şi anexele eliberate sau retrase.7. Celelalte organisme desemnate pot obţine o copie de pe certificatele de conformitate CS de tip şi/sau de pe anexele acestora.8. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat va păstra dosarul tehnic împreună cu un exemplar al certificatelor de conformitate CS de tip şi al anexelor la acestea cel puţin 10 ani de la punerea pe piaţa a ultimului echipament electric.9. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat asigura şi declara ca produsele sunt conforme cu tipul de echipament electric descris în certificatul de conformitate CS de tip şi satisfac cerinţele cuprinse în reglementările aplicabile. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia fixează marcajul CS pe fiecare produs şi întocmeşte în scris o declaraţie de conformitate. Modelul declaraţiei de conformitate este prezentat în anexa nr. 3 lit. A. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să păstreze declaraţia de conformitate timp de 10 ani de la data realizării echipamentului electric.10. Producătorul trebuie să ia toate măsurile pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea produselor realizate cu echipamentul electric descris în certificatul de conformitate CS de tip şi cu cerinţele cuprinse în reglementările aplicabile.11. În cazul în care producătorul nu are sediul în România obligaţia de a pune la dispoziţie dosarul tehnic o va avea persoana responsabilă cu introducerea echipamentului electric pe piaţa.  +  Anexa 6 CRITERIILEde evaluare a organismelor care trebuie recunoscuteCondiţii minime:1. sa dispună de personal, mijloace şi echipamente adecvate;2. competenţa tehnica, experienta în domeniu şi integritate profesională a personalului;3. independenta în realizarea încercărilor, redactarea rapoartelor, eliberarea certificatelor şi executarea funcţiei de verificare;4. păstrarea de către personal a secretului profesional;5. existenta unei asigurări de răspundere civilă.------------