HOTĂRÂRE nr. 1.377 din 20 decembrie 2000privind înfiinţarea Institutului Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 27 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti, unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Berceni nr. 10, sectorul 4, prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Alexandru Obregia" Bucureşti care se desfiinţează. (2) Institutul Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor, cu modificările ulterioare, şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut la art. 3.  +  Articolul 2Institutul Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de specialitate, activităţi de cercetare medicală şi de învăţământ medical.  +  Articolul 3 (1) Conducerea Institutului Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti este asigurata de un consiliu de administraţie numit prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Consiliul de administraţie este alcătuit din 7 membri, după cum urmează: 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, dintre care unul este directorul general al institutului şi îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie, 2 reprezentanţi ai universitatilor de medicina şi farmacie din municipiul Bucureşti, 2 reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Medicale Bucureşti, desemnaţi la propunerea autorităţii şi instituţiilor respective. (3) Conducerea executivă a Institutului Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti se asigura de directorul general, directorul ştiinţific, directorul medical, directorul de îngrijiri, directorul administrativ, financiar-contabil, în condiţiile legii. (4) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 4Institutul Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti urmează să fie acreditat potrivit Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Personalul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Alexandru Obregia" se considera transferat în interesul serviciului la Institutul Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti.  +  Articolul 6 (1) Patrimoniul Institutului Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 2000, se preia cu întregul activ şi pasiv de la Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Alexandru Obregia", pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Institutul Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti va prelua toate drepturile şi va fi ţinut de toate obligaţiile Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Alexandru Obregia", potrivit reglementărilor legale sau contractuale.  +  Articolul 7Finanţarea Institutului Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti se asigura din Fondul de asigurări de sănătate, în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate, din transferuri de la bugetul de stat în cadrul programelor naţionale de sănătate, organizate şi finanţate de Ministerul Sănătăţii pentru dotarea cu aparatura de mare performanta, precum şi din surse proprii, în condiţiile legii.  +  Articolul 8După poziţia nr. 23 de la pct. II "Unităţi finanţate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii se introduce poziţia nr. 24 cu următorul cuprins:"24. Institutul Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti"  +  Articolul 9Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat------------