HOTĂRÂRE nr. 1.376 din 20 decembrie 2000privind înfiinţarea Institutului Clinic Medical Targu Mures
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 27 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Clinic Medical Targu Mures, unitate cu personalitate juridică cu sediul în municipiul Targu Mures, str. Gheorghe Marinescu nr. 50, judeţul Mures, în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean Targu Mures care se desfiinţează. (2) Institutul Clinic Medical Targu Mures îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor, cu modificările ulterioare, şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut la art. 4.  +  Articolul 2Institutul Clinic Medical Targu Mures are ca obiect de activitate: a) furnizare de servicii medicale; b) cercetare ştiinţifică medicală; c) învăţământ medical; d) coordonare de programe naţionale de sănătate.  +  Articolul 3 (1) Conducerea Institutului Clinic Medical Targu Mures este asigurata de un consiliu de administraţie numit prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Consiliul de administraţie este alcătuit din 7 membri, după cum urmează: 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, dintre care unul este directorul general al institutului şi îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie, 2 reprezentanţi ai universitatilor de medicina şi farmacie din municipiul Targu Mures, 2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mures şi un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Medicale Bucureşti, desemnaţi la propunerea autorităţii şi instituţiilor respective. (3) Conducerea executivă a Institutului Clinic Medical Targu Mures este alcătuită din: directorul general, un director ştiinţific, un director medical, un director de îngrijiri şi un director administrativ, financiar-contabil. (4) Institutul Clinic Medical Targu Mures urmează să fie acreditat de Comisia Naţionala de Acreditare a Spitalelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului Clinic Medical Targu Mures se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 5 (1) Personalul Spitalului Clinic Judeţean Targu Mures se considera transferat la Institutul Clinic Medical Targu Mures şi îşi păstrează salariile avute la data transferului până la data negocierii noului contract colectiv de muncă. (2) Noul contract colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat, conform legii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Imobilul, compus din construcţia şi terenul aferent, dotările acestuia, precum şi celelalte bunuri necesare pentru desfăşurarea activităţii, deţinute de Spitalul Clinic Judeţean Targu Mures, trec în administrarea Institutului Clinic Medical Targu Mures.  +  Articolul 7 (1) Patrimoniul Institutului Clinic Medical Targu Mures, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 2000, se preia cu întregul activ şi pasiv pe bază de protocol de predare-preluare de la Spitalul Clinic Judeţean Targu Mures, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Institutul Clinic Medical Targu Mures va prelua toate drepturile şi va fi ţinut de toate obligaţiile Spitalului Clinic Judeţean Targu Mures, potrivit reglementărilor legale sau contractuale.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea Institutului Clinic Medical Targu Mures se asigura din transferuri de la bugetul de stat în cadrul programelor naţionale de sănătate organizate şi finanţate de Ministerul Sănătăţii sau pentru dotarea cu aparatura de înaltă performanta, din veniturile realizate din furnizarea de servicii medicale pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din veniturile obţinute de la persoanele fizice şi juridice, în condiţiile legii. (2) Sumele ce urmează să fie alocate de la bugetul de stat vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 9 (1) După poziţia nr. 24 de la pct. II "Unităţi finanţate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii se introduce poziţia nr. 25 cu următorul cuprins:"25. Institutul Clinic Medical Targu Mures" (2) Lista cuprinzând unităţile sanitare cu activitate de cercetare şi de învăţământ sau care coordonează programe de sănătate şi se finanţează din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri la bugetul de stat, prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 546/1999 privind finanţarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu nr. 20 "Institutul Clinic Medical Targu Mures".PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul sănătăţiiHajdu Gaborp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat-----------