ORDIN nr. 120/4.724/2022privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export și comerț intraunional de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 120 din 18 iulie 2022
 • AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ Nr. 4.724 din 19 iulie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 4 august 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. 241/DSAONA din 7.03.2022, întocmit de Direcția generală siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în temeiul art. 167 al Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului,luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 40 și 41 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor sistemice ale acestuia („Regulamentul IMSOC“),în baza Regulamentului (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1.832 al Comisiei din 12 octombrie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare art. 2 alin. (5) din Legea nr. 268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative,în baza art. 5 alin. (5), al art. 12 și 13 din Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, republicată,în temeiul art. 3 alin. (1) lit. B pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și președintele Autorității Vamale Române emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export și comerț intraunional de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și direcțiile regionale vamale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Vamală Română controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 152/3.476/2020 privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 29 septembrie 2020, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 90 de zile de la data publicării, cu excepția prevederilor art. 2 alin. (3) din normă, care intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Alexandru Nicolae Bociu
  Președintele Autorității Vamale Române,
  Bogdan-Lari Mihei
   +  ANEXĂNORMĂpentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în carese derulează operațiunile de import, export și comerț intraunional de produse și alteingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranțaalimentelor