ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 284 din 20 decembrie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 27 decembrie 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Funcţiile publice de conducere de şef serviciu şi şef birou, respectiv funcţiile publice de conducere specifice unor autorităţi sau instituţii publice, asimilate acestora din punct de vedere al salarizarii, pot fi ocupate, pe durata determinata, de funcţionari publici care au studii medii liceale sau postliceale, absolvite cu diploma, în condiţiile în care la concursul organizat pentru ocuparea acestora nu s-au înscris candidaţi cu studii superioare. În acest caz autorităţile sau instituţiile publice în cauza au obligaţia sa organizeze în fiecare an, dar nu mai înainte de 6 luni, potrivit legii, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere pe care sunt încadrate aceste persoane."2. După articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - (1) Fiecărei funcţii publice de conducere îi corespunde o funcţie publică de execuţie. (2) Funcţia publică de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere de secretar general al Guvernului, secretar general al Senatului, secretar general al Camerei Deputaţilor, secretar general adjunct al Guvernului, secretar general adjunct al Senatului şi secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor este funcţia publică de consilier clasa I gradul 1 sau de consilier juridic clasa I gradul 1, după caz, din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice respective. (3) Funcţia publică de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere de secretar general şi secretar general adjunct al ministerelor şi al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, secretar general al prefecturii, secretar al judeţului şi al municipiului Bucureşti şi secretar al municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului şi comunei este funcţia publică de consilier clasa I gradul 1 sau de consilier juridic clasa I gradul 1, după caz, din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice respective. (4) În cazul secretarului comunei sau oraşului având sub 30.000 de locuitori, care, în mod excepţional, potrivit legii, are studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma, sau studii medii liceale ori postliceale, absolvite cu diploma, funcţia publică de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere este cea de referent de specialitate clasa I gradul 1, respectiv de inspector sau referent clasa I gradul 1."3. Teza a doua a alineatului (1) al articolului 58 va avea următorul cuprins:"Pe durata exercitării funcţiei de demnitate publică, cu excepţia celei de consilier local sau de consilier judeţean, funcţionarii publici respectivi sunt suspendaţi din funcţia publică pe care o deţin şi îşi păstrează clasa şi gradul avute."4. După articolul 66 se introduce articolul 66^1 cu următorul cuprins:"Art. 66^1. - În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior funcţionarii publici avanseaza în categorie şi vor fi numiţi în noua funcţie publică, potrivit pregătirii profesionale, în clasa şi gradul care le asigura cel puţin salariul de baza avut în categoria inferioară."5. Alineatul (1) al articolului 82 va avea următorul cuprins:"Art. 82. - (1) Delegarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care este încadrat funcţionarul public, pe o perioadă de cel mult 30 de zile consecutive, dar nu mai mult de 120 de zile într-un an."6. După articolul 94 se introduce articolul 94^1 cu următorul cuprins:"Art. 94^1. - Funcţionarul public de conducere eliberat din funcţie în condiţiile art. 92 lit. c) şi d) sau destituit din funcţie în condiţiile art. 94, cu excepţia cazului în care funcţionarul public a fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă, trece pe funcţia publică de execuţie corespunzătoare, în condiţiile legii."7. Titlul capitolului I al anexei va avea următorul cuprins:"I. Aparatul Guvernului, Parlamentului, Presedintiei, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi"8. Titlul capitolului II al anexei va avea următorul cuprins:"II. Aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Inspecţia Muncii şi Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate"9. Titlul capitolului III al anexei va avea următorul cuprins:"III. Aparatul propriu al prefecturilor, instituţiile subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, serviciile descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi inspectoratele teritoriale de muncă"10. Titlul capitolului IV al anexei va avea următorul cuprins:"IV. Aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiile subordonate autorităţilor administraţiei publice locale"  +  Articolul 2Legea nr. 188/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, dându-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Ludovic Orbanp. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statp. Ministrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Gheorghe Man,secretar de stat---------