PROCEDURĂ din 10 decembrie 2021privind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații, pentru care se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1182 din 14 decembrie 2021  Notă
  Conținută de HOTĂRÂREA nr. 1.251 din 10 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1182 din 14 decembrie 2021.
   +  Articolul 1(1) Prezenta procedură reglementează modul de decontare a cheltuielilor aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații, pentru care se asigură apa pentru irigații, în baza contractelor multianuale/sezoniere, în cotă de până la 50%, aprobată conform prevederilor art. 81 alin. (5) din normele metodologice, care se suportă din bugetul Agenției, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, etapele procedurale și documentele justificative pentru decontare.(2) În baza contractelor multianuale/sezoniere încheiate cu Agenția, beneficiarii au obligația de a transmite către filiale teritoriale ale Agenției comanda de livrare a apei pentru irigații, la aplicarea primei udări, însoțită de o declarație pe propria răspundere prin care confirmă faptul că sumele care se vor solicita spre decontare reprezintă cheltuieli aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau echipamentelor pentru irigații, potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedură. (3) La sfârșitul fiecărei luni în care se utilizează apa pentru irigații, beneficiarii/reprezentanții beneficiarilor și ai filialelor teritoriale ale Agenției, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii de energie electrică aferentă lunii respective, încheie un proces-verbal pentru stabilirea cantității de energie electrică consumată de agregatele sau echipamentele pentru irigații, potrivit anexei nr. 2 la prezenta procedură. Factura emisă de furnizorul de energie electrică, cu mențiunea conform cu originalul, se atașează la procesul-verbal.  +  Articolul 2(1) În vederea decontării cheltuielilor cu energia electrică pentru irigații, Agenția va comunica filialelor teritoriale valoarea cotei procentuale a cheltuielilor ce se vor suporta din bugetul Agenției. Filialele teritoriale transmit beneficiarilor valoarea cotei aprobată pentru anul în curs. Pentru asigurarea unei transparențe extinse cota aprobată pentru anul în curs se va afișa pe site-ul fiecărei filiale, precum și pe site-ul unității centrale. (2) Determinarea cantității de energie electrică pentru irigații se va efectua astfel: a) în mod direct, prin calcularea diferențelor dintre valorile înregistrate de aparatul de măsură a energiei electrice, în cazul în care acest contor are unic consumator stația de punere sub presiune sau alt echipament electric independent pentru irigații;b) în mod indirect, prin calcularea diferențelor dintre valorile înregistrate de aparatul de măsură a energiei electrice, din care se va scădea cantitatea de energie electrică aferentă altor consumatori racordați la același aparat de măsură, pentru care beneficiarul este obligat să ia măsuri în vederea contorizării separate. (3) Pentru stabilirea valorii cotei procentuale a cheltuielilor cu energia electrică pentru irigații ce se suportă din bugetul Agenției, filialele teritoriale vor transmite la Agenție centralizatorul cheltuielilor cu energia electrică pentru irigații în sezonul de irigații din anul în curs, până la data de 10 octombrie. Agenția transmite către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația centralizată a cheltuielilor cu energia electrică pentru irigații în sezonul de irigații din anul în curs, până la data de 15 octombrie, în vederea emiterii ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale prevăzut la art. 81 alin. (5) din normele metodologice.(4) Beneficiarii, persoane fizice, au obligația să transmită către filiala teritorială a Agenției factura de regularizare a energiei electrice aferentă lunilor pentru care a fost încheiat procesul-verbal prevăzut la art. 1 alin. (3), în termen de 5 zile de la data comunicării de către furnizor.(5) Beneficiarii, persoane juridice, au obligația să transmită către filialele teritoriale ale Agenției factura emisă pentru decontarea cotei din valoarea cheltuielilor cu energia electrică pentru irigații, în care se menționează suma aferentă cotei aprobată pentru anul în curs, în termen de 5 zile de la data comunicării de către Agenție a acestei cote.(6) Pentru beneficiarii care folosesc infrastructura secundară de irigații aparținând Agenției, filialele teritoriale refacturează lunar energia electrică conform facturii primite de la furnizor. În termen de 5 zile de la primirea comunicării privind cota aprobată pentru anul în curs, fiecare beneficiar emite o factură către filiala teritorială pentru decontarea sumei aferente cotei din valoarea cheltuielilor cu energia electrică pentru irigații.(7) Filialele teritoriale ale Agenției înregistrează și centralizează documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3), precum și la art. 2 alin. (3)-(5).(8) Pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (4) filialele teritoriale calculează cota aferentă cheltuielilor cu energia electrică consumată de agregatele sau echipamentele pentru irigații, în baza procesului-verbal lunar de stabilire a cantității de energie electrică, pentru fiecare loc de consum/punct de livrare pentru care a fost emisă factura.(9) Pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (5) și (6) filialele teritoriale confirmă cantitățile și valorile înscrise în facturile emise de către aceștia. Până la data de 10 noiembrie a fiecărui an, filialele teritoriale transmit la Agenție situațiile centralizatoare ale sumelor necesare decontării cotelor de cheltuieli, certificate în privința realității, regularității și purtând certificarea bunului de plată, pe suport hârtie și în format electronic, însoțite de facturi, în copie, certificate conform cu originalul. (10) În termen de 10 zile de la data primirii situațiilor centralizatoarelor prevăzute la alin. (9), Agenția întocmește centralizatorul general și îl transmite la Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea deschiderii creditelor bugetare necesare efectuării plăților către beneficiari. Plățile privind cota aferentă cheltuielilor consumului de energie electrică, necesar funcționării agregatelor sau echipamentelor pentru irigații, către beneficiari se efectuează de către Agenție în termen de 5 zile de la aprobarea deschiderii creditelor bugetare.(11) Modelele centralizatoarelor prevăzute la alin. (3), (7), (9) și (10) sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la prezenta procedură.  +  Articolul 3(1) Beneficiarii au obligația de a se asigura că factura lunară de energie electrică, de la fiecare loc de consum care le aparține, conține cantitatea reală, efectiv consumată. (2) Facturile aferente consumului de energie electrică pentru irigații care nu se transmit de către beneficiari la filialele teritoriale în termenul prevăzut la art. 2 alin. (4)-(6) nu se decontează.(3) Beneficiarii asigură pe parcursul sezonului de irigații accesul necondiționat al reprezentanților Agenției pentru verificarea consumului de energie electrică pentru irigații.(4) Beneficiarii au obligația de a avea montate aparate de măsură a debitului de apă utilizat pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere. (5) Beneficiarii au obligația de a comunica, prin intermediul poștei electronice, către filialele teritoriale ale Agenției, în termen de 48 de ore, orice modificare privind dotarea cu agregate și/sau echipamente pentru irigații, pentru care se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere. (6) În vederea decontării cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică, necesar funcționării agregatelor sau echipamentelor pentru irigații, pentru care se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere, beneficiarii își deschid conturi la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială sunt înregistrați fiscal, cu excepția celor prevăzuți la punctul 6.1.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, Agenția, pe baza situațiilor centralizatoare aferente anului în curs, estimează sumele pentru decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații pentru care se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere, în vederea întocmirii proiectului de buget pentru anul următor.  +  Articolul 5(1) Prin excepție de la prevederile art. 81 alin. (5) din normele metodologice, ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru stabilirea cotei aferente anului 2021 pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații se aprobă în termen de două zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, în baza situației centralizate a cheltuielilor cu energia electrică pentru irigații, transmisă de Agenție.(2) În termen de două zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1) beneficiarii transmit către filialele teritoriale ale Agenției facturile pentru contravaloarea energiei electrice consumate pentru irigații începând cu data de 1 iulie 2021, calculată conform cotei aprobate.(3) În termen de două zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), Agenția transmite centralizatorul general către Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea deschiderii creditelor bugetare necesare efectuării plăților către beneficiari.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/Subsemnata, ...................., cetățean român, fiul/fiica lui ……............ și al/a ............., născut/născută la data de ……….......... în …………........., cu domiciliul în .........…, legitimat/legitimată cu ....... seria ….. nr. ....., CNP ....................., în calitate de beneficiar/reprezentant al beneficiarului ................, cu sediul în ................., CIF/CUI ............., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că sumele reprezentând cheltuielile aferente consumului de energie electrică, din campania de irigații a anului în curs, pe care le voi solicita spre decontare în temeiul prevederilor Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă consumul de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau echipamentelor pentru irigații, pentru care se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere.Precizez că în campania de irigații voi folosi următoarele agregate de pompare și/sau echipamente pentru irigații pe care le am în folosință:– agregat de pompare tip …………, având puterea instalată de ….. kW/agregat, în număr de …… buc.; – agregat de pompare tip ………, având puterea instalată de ….... kW/agregat, în număr de …… buc.; – echipament pentru irigații tip ……..., având puterea instalată de ……….. kW/echipament, în număr de …… buc. Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 alin. (1) privind falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă“.Data.......…..Semnătura,...........
   +  Anexa nr. 2la procedurăAgenția Națională de Îmbunătățiri FunciareFiliala Teritorială ............CUI Beneficiar ............CUI/CIF
  PROCES-VERBAL
  pentru stabilirea cantității de energie electrică pentru irigații din data de .........
  Încheiat între ..........., reprezentanții Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) Filiala Teritorială ......., numiți prin Decizia directorului de filială nr. ....../......, și ......, beneficiar/reprezentant al beneficiarului ......., privind consumul de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau echipamentelor pentru irigații aferent lunii ............, anul ..........
  Denumirea locului de consumCantitatea totală de energie electrică (kWh)Valoarea totală a energiei electrice (lei cu TVA)Cantitatea totală de energie electrică pentru irigații (kWh)Valoarea totală a energiei electrice pentru irigații (lei cu TVA)

  Reprezentanții ANIF,
  .............…..
  (numele și semnătura)
  Beneficiar/Reprezentantul beneficiarului,
  .........................
  (numele și semnătura)
   +  Anexa nr. 3la procedurăAgenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Filiala Teritorială ………………….
  CENTRALIZATORUL
  cheltuielilor cu energia electrică necesară funcționării agregatelor sau echipamentelor pentru irigații, în anul ...........
  Nr. crt.Amenajarea BeneficiarEnergia electrică consumată în sezonul de irigații
  Cantitatea totală facturată (kWh)Valoarea totală facturată (lei cu TVA)Cantitatea pentru irigații, conform cotă (kWh)Valoarea pentru irigații, conform cotă (lei cu TVA)
  012345
  1Amenajarea ….
  Beneficiar 1
  ……..
  Total amenajarea ….
  TOTAL Filiala Teritorială …..
  NOTĂ:Valoarea din coloana 5 reprezintă cota aprobată conform dispozițiilor legale pentru consumul de energie electrică pentru irigații.
  Reprezentant ANIF - Filiala Teritorială ........................................,
  .................................................................................
  (numele și semnătura)
   +  Anexa nr. 4la procedurăAgenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  SITUAȚIA
  decontării energiei electrice necesare funcționării agregatelor sau echipamentelor pentru irigații, pentru anul ………………..
  Nr. crt.JudețulNr. de beneficiari Cantitatea totală facturată (kWh)Valoarea totală facturată (lei cu TVA)Cantitatea pentru irigații, conform cotă (kWh)Valoarea pentru irigații, conform cotă (lei cu TVA)
  0123456
  TOTAL GENERAL
  1Filiala Teritorială ………….
  2Filiala Teritorială ………….
  …………………
  NOTĂ:Valoarea din coloana 5 reprezintă cota aprobată conform dispozițiilor legale pentru consumul de energie electrică pentru irigații.
  Reprezentant ANIF,
  ………………………………
  (numele și semnătura)
  -----