ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 292 din 29 decembrie 2000pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 29 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Secretariatul General al Guvernului funcţionează ca structura în aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare şi rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti.  +  Articolul 2Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele funcţii: a) funcţia de autoritate - care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor privind pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi a procedurilor de supunere spre adoptare a acestora; b) funcţia de reglementare - prin care se asigură realizarea cadrului juridic specific în domeniile pe care le coordonează, în conformitate cu prevederile legale; c) funcţia de reprezentare - prin care se poate asigura reprezentarea Guvernului sau, după caz, a primului-ministru, a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului şi a entitatilor care funcţionează sub autoritatea sa în relaţiile cu celelalte instituţii şi autorităţi; d) funcţia de administrare - prin care se asigura administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată din patrimoniul sau, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 3 (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, denumit în continuare ministru, ajutat de unul sau de mai mulţi secretari de stat numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului. (3) Ministrul asigura directa coordonare a activităţii Oficiului pentru Recuperarea Creanţelor Bancare şi a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adoptii. (4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Secretariatul General al Guvernului va supune spre adoptare Guvernului actele normative privind reorganizarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare ca Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului ca Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adoptii.  +  Articolul 4 (1) Atribuţiile Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului se aproba prin decizie a primului-ministru. (3) Numărul maxim de posturi pentru Secretariatul General al Guvernului, Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adoptii se stabileşte prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 5 (1) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi faţă de Regia Autonomă "Locato". (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Secretariatul General al Guvernului va supune Guvernului spre adoptare actele normative care reglementează funcţionarea Regiei Autonome "Locato" şi a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 6 (1) În cuprinsul Legii nr. 37/1990 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 8 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, sintagmele "secretar general al Guvernului" şi "secretar general adjunct al Guvernului" se înlocuiesc cu sintagmele "ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului", respectiv "secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului". (2) În cuprinsul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma "Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare" se înlocuieşte cu sintagma "Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare". (3) În cuprinsul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului, precum şi în cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma "Agenţia Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adoptii".  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile art. 10 din Legea nr. 37/1990 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 8 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 1 lit. h) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General alGuvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca-------