HOTĂRÂRE nr. 807 din 17 septembrie 2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și ale Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiții în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1. (la 21-04-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 21 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022 )  +  Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană. (la 09-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (2) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului.  +  Capitolul II Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 3(1) Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei. (la 07-08-2020, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )  +  Articolul 4(1) Prezenta schemă este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții" din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale. Emiterea acordurilor pentru finanțare și plata ajutorului de stat aprobat în baza prevederilor prezentei scheme se realizează cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.(2) Bugetul maxim al schemei este de 7.379,95 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1.499,99 milioane euro, astfel:a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2023;b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2028. (la 22-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.042 din 18 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 22 august 2022 ) (3) Bugetul mediu anual al schemei este de 737,995 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 149,999 milioane euro. (la 22-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.042 din 18 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 22 august 2022 ) (4) Bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde pe lângă bugetul prevăzut la alin. (3) sumele stabilite cu această destinație, dar neutilizate în anii anteriori, în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale. (la 09-07-2018, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )  +  Articolul 5Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 300. (la 09-07-2018, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )  +  Capitolul III Cheltuieli eligibile  +  Articolul 6(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. a) și b) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.(2) Activele corporale și necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiției pentru care s-a solicitat finanțarea;b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat și trebuie să rămână asociate investiției pentru care s-a acordat finanțarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiției;c) să fie achiziționate în condiții de piață.(3) Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), precum și să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul. (la 17-05-2016, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. ) (4) Abrogat. (la 07-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) (5) În cazul închirierii construcțiilor aferente investiției inițiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puțin 5 ani de la data finalizării investiției iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăși 22 lei/mp/lună, respectiv echivalentul a aproximativ 5 euro/mp/lună.(6) Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăși 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiției.  +  Articolul 7Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.  +  Articolul 8Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile și în limita intensității maxim admisibile.  +  Capitolul IV Intensitatea și cumulul ajutoarelor de stat  +  Articolul 9(1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile și cu respectarea prevederilor art. 11, este următorul:
  Regiunea Nivelul maxim al ajutorului de stat
  2014-2017 2018-2020
  Regiunea București (NUTS3 RO 321) echivalentul în lei a11,25 milioane euro echivalentul în lei a7,5 milioane euro
  Regiunea Vest (NUTS2 RO 42) și Regiunea Ilfov (NUTS3 RO 322) echivalentul în lei a 26,25 milioane euro
  Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia echivalentul în lei a 37,5 milioane euro
  (2) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro, Ministerul Finanțelor Publice utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanțare.
   +  Articolul 10(1) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăși următoarele procente:
  Regiunea Intensitatea maximă a ajutorului de stat
  2014-2017 2018-2020
  Regiunea București (NUTS3 RO 321) 15% 10%
  Regiunea Vest (NUTS2 RO 42) și Regiunea Ilfov (NUTS3 RO 322) 35%
  Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia 50%
  (1^1) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabilește prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă și este prevăzută în anexa nr. 3. (la 21-04-2022, Alineatul (1^1) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 21 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022 ) (2) În cazul proiectelor mari de investiții, ajutorul nu poate depăși valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 9 alin. (1) și se calculează conform formulei prevăzute la art. 2 alin. (20) din Regulament.(3) Un proiect unic de investiții nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiții.(4) În cazul în care un proiect unic de investiții este un proiect mare de investiții, valoarea cumulată totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu poate depăși valoarea ajutorului maxim pentru proiecte mari de investiții calculat conform alin. (2).
   +  Articolul 11(1) Pentru a stabili dacă nivelul și intensitatea ajutorului de stat, de care o întreprindere beneficiază, se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv art. 10 alin. (1) și (2), se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investiția sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat.(2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme, pot fi cumulate după cum urmează:a) cu orice alt ajutor de stat aferent unor costuri eligibile diferite;b) cu orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depășirea limitelor maxime prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv la art. 10 alin. (1) și (2).(3) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate și un nivel al ajutorului care depășește limitele prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2).  +  Articolul 12Ajutorul de stat solicitat nu poate depăși valoarea totală a contribuțiilor la dezvoltarea regională aferente investiției pentru care se solicită finanțarea, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. h) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2.
   +  Capitolul V Efectul stimulativ  +  Articolul 13(1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.(2) Se consideră că ajutorul are efect stimulativ dacă întreprinderea adresează Ministerului Finanțelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înainte de demararea investiției. (la 07-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )  +  Articolul 14În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiția anterior depunerii cererii de acord pentru finanțare, întreaga investiție nu este eligibilă. (la 09-07-2018, Articolul 14 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )  +  Capitolul VI Criterii de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 15Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepția următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament:a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;b) ajutoare acordate în sectorul producției agricole primare; (la 07-08-2020, Litera b) din Articolul 15 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză, sau(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiționată de transferarea lor parțială sau integrală către producători primari;d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;e) ajutoare care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, și sectorul energiei și al infrastructurii pentru aceasta.  +  Articolul 16Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:a) ajutor destinat activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;b) ajutor condiționat de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;c) ajutor pentru exploatare.  +  Articolul 17(1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) realizează o investiție inițială în România, în unul dintre sectoarele prevăzute în anexa nr. 1; (la 21-04-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 21 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022 ) c) Abrogată. (la 09-07-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) d) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament;e) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;h) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul. (la 09-07-2018, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate; (la 07-08-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.(3) Întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:a) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;b) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.(4) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absența legăturilor cu jurisdicțiile necooperante. Asigurarea respectării condiționalităților prevăzute în recomandarea Comisiei Europene se realizează pe baza instrucțiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului. (la 07-08-2020, Articolul 17 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )  +  Articolul 18Investițiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să fie considerate investiții inițiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. o) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. p) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, în cazul întreprinderilor mari care realizează investiții în regiunea București-Ilfov;b) să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro; (la 12-11-2018, Litera b) din Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 12 noiembrie 2018 ) Notă
  Alin. (2) al art. II din HOTĂRÂREA nr. 880 din 9 noiembrie 2018 prevede că:
  (2) Cererilor de acord pentru finanțare depuse și nesoluționate în cursul anului 2018 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri li se aplică prevederile art. I pct. 1 până la data de 31 decembrie 2018.
  c) să își demonstreze eficiența economică și viabilitatea pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri definit la art. 1 lit. y) din Procedura prevăzută în anexa nr. 2;d) să demonstreze îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 13 referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat;e) să îndeplinească indicatorii cantitativi și calitativi prevăzuți în anexa nr. 3 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat;f) să genereze contribuții la dezvoltarea regională, prin plata de taxe și impozite la bugetul consolidat al statului și la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia;g) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea și a altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii.
   +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) Ministerul Finanțelor are obligația de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, perioada sesiunilor în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului anual, a bugetului total alocat schemei și a bugetului alocat fiecărei sesiuni, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data expirării perioadei sesiunii în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare. (la 21-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 21 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022 ) (3) Abrogat. (la 21-04-2022, Alineatul (3) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 21 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022 ) (4) Informațiile prevăzute în anexa III la Regulament privind fiecare ajutor individual care depășește echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate de Ministerul Finanțelor pe site-ul propriu. (la 03-02-2022, Articolul 19 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 149 din 2 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 03 februarie 2022 ) Notă
  Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 149 din 2 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 3 februarie 2022, prevede că la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, modalitatea de depunere continuă a cererilor de acord pentru finanțare încetează.
   +  Articolul 20(1) Ministerul Finanțelor Publice trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate investițiile în cadrul schemei. Aceste înregistrări care conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.(2) Întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finanțare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei.(3) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.  +  Articolul 21Abrogat. (la 09-07-2018, Articolul 21 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )  +  Articolul 22Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 21-04-2022, Articolul 22 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 21 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022 )

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul economiei,
  Constantin Niță
  Ministrul delegat
  pentru întreprinderi mici și mijlocii,
  mediul de afaceri și turism,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  București, 17 septembrie 2014.Nr. 807.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  sectoarelor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat
  Nr. crt.Cod CAENDenumire cod CAEN
  SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
  11011Prelucrarea și conservarea cărnii
  21012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  31013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  41020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  51031Prelucrarea și conservarea cartofilor
  61032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  71039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  81041Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
  91042Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
  101051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  111052Fabricarea înghețatei
  121061Fabricarea produselor de morărit
  131062Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
  141071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  151072Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  161073Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare
  171081Fabricarea zahărului
  181082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  191083Prelucrarea ceaiului și cafelei
  201084Fabricarea condimentelor și ingredientelor
  211085Fabricarea de mâncăruri preparate
  221086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
  231089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  241091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  251102Fabricarea vinurilor din struguri
  261107Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
  27132Producția de țesături
  281395Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
  291712Fabricarea hârtiei și cartonului
  301721Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
  311729Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
  322015Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
  332016Fabricarea materialelor plastice în forme primare
  342017Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
  352020Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
  36211Fabricarea produselor farmaceutice de bază
  37212Fabricarea preparatelor farmaceutice
  38221Fabricarea articolelor din cauciuc
  39222Fabricarea articolelor din material plastic
  40231Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă
  41236Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos
  42237Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  43239Fabricarea produselor abrazive ṣi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
  44251Fabricarea de construcții metalice
  45252Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
  46253Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
  47255Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  48261Fabricarea componentelor electronice
  49262Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  50263Fabricarea echipamentelor de comunicații
  51264Fabricarea produselor electronice de larg consum
  52265Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri
  53266Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
  54267Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
  55268Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
  56271Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control al electricității
  57272Fabricarea de acumulatori și baterii
  58273Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
  59274Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
  60275Fabricarea de echipamente casnice
  61279Fabricarea altor echipamente electrice
  62281Fabricarea de mașini și utilaje de utilizare generală
  63282Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală
  64283Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
  65284Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului și a mașinilor-unelte
  66289Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică
  67291Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
  68292Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
  69293Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  70302Fabricarea materialului rulant
  71303Fabricarea de aeronave și nave spațiale
  72309Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
  73310Fabricarea de mobilă
  74325Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  SECȚIUNEA E - DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR, ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE
  75382Tratarea și eliminarea deșeurilor
  SECȚIUNEA F - CONSTRUCȚII
  7642Lucrări de geniu civil
  SECȚIUNEA I - HOTELURI ȘI RESTAURANTE
  77551Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  SECȚIUNEA J - INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII
  78591Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  79620Activități de servicii în tehnologia informației
  80631Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  81639Alte activități de servicii informaționale
  SECȚIUNEA M - ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  827112Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  83712Activități de testări și analize tehnice
  84721Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
  85741Activități de design specializat
  SECȚIUNEA Q - SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  86861Activități de asistență spitalicească
  87862Activități de asistență medicală ambulatorie și stomatologică
  88869Alte activități referitoare la sănătatea umană
  89871Activități ale centrelor de îngrijire medicală
  90872Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
  91873Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
  92879Alte activități de asistență socială, cu cazare, n.c.a.
  (la 21-04-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 21 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 2PROCEDURAprivind acordarea ajutoarelor de stat  +  Anexa nr. 3
  Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat regionale acordate întreprinderilor mari
  RegiuneaJudețe componenteIntensitate maximă %Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere - euro -
  Nord-VestBihor40%30.000.000
  Bistrița-Năsăud50%37.500.000
  Cluj40%30.000.000
  Maramureș50%37.500.000
  Satu Mare50%37.500.000
  Sălaj50%37.500.000
  CentruAlba50%37.500.000
  Brașov40%30.000.000
  Covasna40%30.000.000
  Harghita40%30.000.000
  Mureș40%30.000.000
  Sibiu40%30.000.000
  Nord-EstBacău 60%45.000.000
  Botoșani60%45.000.000
  Iași50%37.500.000
  Neamț60%45.000.000
  Suceava60%45.000.000
  Vaslui60%45.000.000
  Sud-EstBrăila60%45.000.000
  Buzău60%45.000.000
  Constanța50%37.500.000
  Galați60%45.000.000
  Vrancea60%45.000.000
  Tulcea60%45.000.000
  Sud-MunteniaArgeș50%37.500.000
  Călărași60%45.000.000
  Dâmbovița50%37.500.000
  Giurgiu50%37.500.000
  Ialomița60%45.000.000
  Prahova60%45.000.000
  Teleorman60%45.000.000
  Sud-Vest OlteniaDolj60%45.000.000
  Gorj60%45.000.000
  Mehedinți60%45.000.000
  Olt60%45.000.000
  Vâlcea60%45.000.000
  VestArad30%22.500.000
  Caraș-Severin40%30.000.000
  Hunedoara40%30.000.000
  Timiș30%22.500.000
  Zonele „c“ care nu sunt predefinite
  București-IlfovIlfov parțial: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra și Berceni35%26.250.000
  Ilfov parțial: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon45%33.750.000
  (la 21-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 21 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022 )