HOTĂRÂRE nr. 798 din 16 iunie 2022pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 20 iunie 2022  Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2021-2024,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de struguri de masă pentru anul 2022, în cadrul Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022, denumit în continuare program.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 2(1) Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susținerea producției de struguri de masă Vitis vinifera ssp. Vinifera.(2) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică soiurilor cu destinație mixtă.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 de euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) autoritatea competentă - direcțiile pentru agricultură județene și, respectiv, a municipiului București, denumite în continuare DAJ, și structurile teritoriale, respectiv centrele locale/județene și, respectiv, ale municipiului București, ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, și oficiile fitosanitare din cadrul Autorității Naționale Fitosanitare, denumite în continuare OFJ;c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Capitolul II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea producției de struguri de masă  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de struguri de masă, potrivit art. 2.(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) și d), pentru producția de struguri de masă prevăzută la art. 2, respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare;c) producătorilor agricoli persoane juridice.  +  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de struguri de masă, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, prin completarea unei cereri al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;b) să utilizeze o suprafață cu plantații de struguri de masă, de minimum 1.000 mp și maximum 10 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploatație, pe care să se găsească inscripția „Program susținere struguri de masă, anul ................, beneficiar numărul ................................, Direcția pentru Agricultură Județeană ............../a Municipiului București“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;c) să obțină o producție de minimum 6.000 kg struguri de masă/ha de pe suprafața prevăzută la lit. b);d) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cu plantațiile de struguri de masă, în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă;e) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completat pentru anul de producție 2022 și avizat de OFJ; (la 18-08-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.030 din 18 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 18 august 2022 ) f) să facă dovada producției minime realizate potrivit prevederilor lit. c) prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.(2) Valorificarea producției de struguri de masă prevăzută la alin. (1) lit. c) se face până la data de 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.(3) Dovada obținerii producției de struguri de masă prevăzută la alin. (1) lit. c) o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.  +  Articolul 6(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.(2) Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1.200 euro/ha și se plătește în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C nr. 323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5.(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 de euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(4) Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.  +  Articolul 7Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în anul 2022.  +  Articolul 8Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 15.000,00 mii de lei, reprezentând echivalentul a maximum 3.000 mii de euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.  +  Capitolul III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea producției de struguri de masă  +  Articolul 9(1) La depunerea cererii de înscriere în program, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 de euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol“ și cele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“, Hotărârii Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.(3) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), solicitanții prevăzuți la art. 4 alin. (2) completează și depun cererea de înscriere în program, însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz; d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;f) adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cultivată cu struguri de masă utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;g) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3;h) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele de teren cu plantații de struguri de masă.(4) Cererea de înscriere în Program și documentele prevăzute la alin. (3) se depun începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv a anului de cerere.(5) Cererea de înscriere în program, însoțită de documentele prevăzute la alin. (3), poate fi transmisă la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat. (6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(7) În situația cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poștă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, iar dovada transmiterii va fi atașată la cererea de înscriere în program.(8) În situația în care solicitantul utilizează suprafețe de teren cultivate cu struguri de masă situate în județe/unități administrativ-teritoriale diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.(9) Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în Registrul unic pentru accesarea programului, conform modelului din anexa nr. 4, verifică existența tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (4), efectuează corespondența datelor din cerere cu datele din documente și întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor. (10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnați din cadrul DAJ, respectiv a municipiului București înregistrează cererea în Registrul unic pentru accesarea programului.  +  Articolul 10(1) După înregistrarea cererii în Registrul unic pentru accesarea programului, DAJ solicită APIA desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru efectuarea verificărilor în teren pentru identificarea culturii, măsurarea suprafeței și evaluarea producției de struguri de masă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c).(2) Directorul executiv al DAJ desemnează, prin decizie, echipele mixte formate dintr-un reprezentant al DAJ și un reprezentant al APIA, pentru efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1).(3) Echipele mixte efectuează verificările prevăzute la alin. (1) în baza notificării scrise privind evaluarea producției, transmisă la DAJ de către beneficiari prin e-mail, fax sau poștă, și întocmesc fișa de verificare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.(4) Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificarea prevăzută la alin. (3), prin e-mail, fax sau poștă, cu cel mult 10 zile, dar nu mai puțin de 48 de ore înainte de începerea recoltării, pentru a se asigura organizarea echipelor de control.(5) Controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari oficiali care au în atribuții efectuarea controalelor oficiale și alte activități oficiale conform măsurilor de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale).(6) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1), potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic pentru accesarea programului au obligația să depună la DAJ unde au depus cererea de înscriere în program documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f), precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat pentru anul de producție 2022 și avizat de oficiul fitosanitar județean, până la 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere. (la 18-08-2022, Alineatul (6) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.030 din 18 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 18 august 2022 )  +  Articolul 11(1) DAJ verifică documentele prevăzute la art. 10 alin. (3) și completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului. (2) DAJ aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 6 alin. (3).  +  Articolul 12DAJ întocmesc Situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 5 decembrie inclusiv a anului de cerere.  +  Articolul 13(1) După primirea tuturor situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 12, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare a datelor comunicate de către toate DAJ, în vederea determinării valorii totale a sprijinului financiar solicitat.(2) Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 14(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ.(2) DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor.  +  Articolul 15(1) Registrul unic pentru accesarea programului, precum și documentația depusă pentru accesarea programului, aferente perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), se păstrează la DAJ pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data plății ajutorului de minimis.(2) DAJ întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(3) Lista prevăzută la alin. (2) se publică pe site-ul DAJ.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 16(1) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.(2) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanților a căror suprafață este obținută prin divizarea unei suprafețe cultivate cu struguri de masă, efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.  +  Articolul 17(1) După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, structurile cu atribuții în inspecții tehnice și în elaborarea politicilor agricole din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează procedura privind modul de evaluare a producției de struguri de masă, care cuprinde o listă a soiurilor de struguri de masă, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se postează pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la secțiunea Transparență decizională - Acte administrative aprobate.  +  Articolul 18În cazul nerespectării prevederilor art. 5, precum și în situația atestării de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcării în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 16 iunie 2022.Nr. 798.  +  Anexa nr. 1Nr. ......... data ................
  CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
  (model)
  CătreDirecția pentru Agricultură Județeană ....................../a Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata:a) persoana juridică/PFA/II/IF ................., cu sediul în localitatea ..............., județul .............., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......, CUI ..........., cod CAEN ..........., cont bancar deschis la ....................., reprezentată de ..................., CNP ..................., e-mail ..................., telefon ...................;b) persoana fizică ........................, domiciliată în localitatea ......................., județul ..................., str. ................. nr. ......, deținătoare a BI/CI seria ......... nr. ......, eliberat/eliberată la data ........... de ......................, CNP .................., cont bancar ................. deschis la ..............., e-mail ...................., telefon ..................,solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de struguri de masă, potrivit art. 9 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, și depun următoarele documente:...............................................................NOTĂ:Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru anul 2022 la Direcția pentru Agricultură Județeană ................./a Municipiului București pentru înscrierea în program cu suprafața de ............. mp.Declar că în perioada anilor 2020-2022 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2022, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2) din aceeași hotărâre, după cum urmează:Se înscrie actul normativ ....................................... Suma ..........................NOTĂ:Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.
  ANGAJAMENT
  1. Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau a altor instituții abilitate suma care a fost virată de acestea cu titlu de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.2. Mă angajez să prezint toate documentele obligatorii după depunerea cererii de înscriere în program, în termenul legal.3. Mă oblig să mențin suprafața de .........................., care va beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia.4. Mă angajez să dețin Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor. 5. Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcției pentru Agricultură Județene ............/a Municipiului București cantitatea totală de struguri de masă obținută pe suprafața eligibilă.6. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.
  Solicitant,
  ........................
  Verificat
  Reprezentant DAJ,
  ......................................
  Aprobat
  Director executiv DAJ,
  .......................................
   +  TabelMinisterul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția Agricolă Județeană ....................../a Municipiului București
  Nr. crt.Producător agricol (denumirea, localitatea)Suprafață totală deținută cu plantații vii nobile pe rod, pentru struguri de masă (ha)din care: suprafața plantații vii nobile pe rod, pentru struguri de masă, pentru care se solicită sprijinulDatele de localizare Soiul/SoiurileDensitatea
  0123456
  1.
  2.
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ:
   +  Anexa nr. 2
  (model)
  Numele și prenumele persoanei juridice/PFA/II/IF/PF ..........................Domiciliul persoanei juridice/PFA/II/IF/PF ....................................... (comuna, județul)Ferma .................................. (numele/numărul, adresa)
  REGISTRU*
  de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
  * Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor“, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la secțiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.
  Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)Cultura și locul unde este situat terenulTimpul aplicăriiTratamentul efectuatNumele și prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnăturaData începerii recoltării produsului agricolNumărul și data documentului prin care s-a dat în consum populației
  Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieniDenumirea produsului de protecție a plantelor folositDoza omologată/Doza folosităSuprafața, haCantități utilizate (kg, l)
  Semnătura beneficiarului Avizat
  ............................................Oficiul Fitosanitar .................
  Șef serviciu/Șef birou/Coordonator
  Numele și prenumele ..............................
  Semnătura ...................................
  DataData
  ………………….………………………….
   +  Anexa nr. 3Nr. ............ data ..................A. DECLARAȚIE(model)Subscrisa:PF/PFA/ÎI/ÎF/PJ ..........................., cu sediul în localitatea ..........................., județul ......................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......................., CUI .............................., cod CAEN ..................., cont bancar deschis la .........................., reprezentată de ....................., CNP ....................,declar că am luat cunoștință de Programul de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022 și mă oblig să notific, în scris, direcția pentru agricultură județeană (DAJ), prin e-mail, fax sau poștă, cu privire la existența plantației de struguri de masă și înainte de începerea recoltării în vederea efectuării verificărilor și a evaluării producției înainte de recoltare cu respectarea termenului prevăzut la al art. 10 alin. (4).Declar că suprafața cultivată cu struguri de masă pentru care solicit sprijin financiar nu este obținută prin divizarea unei suprafețe cultivate cu struguri de masă existente în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul agricol.Declar că dețin plantația de struguri de masă în suprafață de ....... mp, pe raza localității .........................., județul .................., și marchez suprafața la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program de susținere a producției de struguri de masă, beneficiar numărul ....................., Direcția pentru Agricultură Județeană ........................../a Municipiului București“.Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența suprafeței și a culturii, precum și a evaluării producției înainte de recoltare.Mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poștă, în perioada de vegetație până la recoltare, în vederea efectuării verificării și a evaluării producției înainte de recoltare, cu cel puțin 10 zile înainte de începerea recoltării, în scopul efectuării controlului în vederea evaluării producției înainte de recoltare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.
  Semnătura solicitantului
  .................................
  B. DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT(model)Sunt de acord ca Direcția pentru Agricultură Județeană ..................../a Municipiului București să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - GDPR.Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimțământul subscrisei/subsemnatului.Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către DAJ, conform prevederilor GDPR referitoare la drepturile persoanelor vizate.Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal de la nivelul DAJ.Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.Numele și prenumele (a se completa cu majuscule):.................................................CNP ............................., seria și nr. CI ...............Adresa domiciliului: ..............................................Telefon mobil: .................................................E-mail: ............................................................Semnătură beneficiar: ....................................
   +  Anexa nr. 4
  REGISTRUL UNIC
  pentru accesarea Programului de susținere a producției de struguri de masă (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură Județeană ....................../a Municipiului București
  Nr. crt.Producător agricol (denumirea și localitatea)Cererea de înscriere în program (nr./data)Suprafața pentru care se solicită sprijinulCantitatea valorificată(kg)Suma totală aprobată(lei)
  Total (mp)
  012345
  1.1/data
  2.2/data
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ:Coloanele 4 și 5 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.
  Întocmit
  ................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 5
  FIȘA DE EVALUARE
  a producției de struguri de masă pentru anul 2022 (model)
  Nr. .................. data ...............
  Date de identificare beneficiar:Persoane fizice
  Nume:Prenume:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ................... nr. ................................, eliberat(ă) la data de ....................... de ................................................
  CNP
  Telefon:E-mail:
  Persoane juridice și PFA/II/IF
  Denumire:
  Sediul social:
  CUI/CIF:
  Nr. crt.JudețulSuprafața solicitatăSuprafața confirmatăCultura solicitatăCultura confirmatăNr. foto georeferențiatăProducția minimă estimată - kg/ha -
  1.
  2.
  3.
  4.
  TOTAL
  Se va atașa fișa de calcul pentru estimarea producției înainte de recoltare.Indicator, pe care să se găsească inscripția „Program de susținere a producției de struguri de masă, beneficiar numărul ...................., Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) ...................../a Municipiului București“.Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.Alte mențiuni: .................................................................................................................................................................Observații: ...........................................................................................................................................................................Această fișă se va completa în urma notificării DAJ, prin e-mail, fax sau poștă, de către solicitant pentru a evalua producția de struguri de masă înainte de recoltare, potrivit art. ..... alin. (..) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022.
  Am constatat,
  Reprezentant DAJ,
  ......................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Reprezentant Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,
  .............................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Sunt de acord cu rezultatul controlului.
  Solicitant,
  ......................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
   +  Anexa nr. 6
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură Județeană .................../a Municipiului București
  Nr. crt.Numărul beneficiarilorSuprafața pentru care se acordă sprijinCantitatea valorificată(kg)Cuantum pe beneficiar(lei)Suma aprobată
  Total (mp)Total (lei)
  012345

  Director executiv,
  ....................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Întocmit
  ................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 7
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE (MODEL)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleSe aprobă.Ordonator principal de credite,..................................................
  Nr. crt.JudețulSuma totală aprobată (lei)
  012
  1.
  2.
  3.
  ...
  TOTAL:

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  .................................
  (semnătura și ștampila)
  -----