NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR din 16 decembrie 2008 privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 111 din 16 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008.
   +  Capitolul I Înregistrarea sanitară veterinară a activităților de vânzare directă a produselor primare de origine animală1. Definiții  +  Articolul 1Prezentul capitol stabilește procedura de înregistrare sanitară veterinară a activităților de vânzare directă de produse primare de origine animală.  +  Articolul 2În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile următoare se definesc astfel:a) înregistrare sanitară veterinară - înscrierea altor unități care produc alimente de origine animală decât cele autorizate sanitar veterinar în listele celor cu vânzare directă de produse primare de către direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului;b) activități supuse înregistrării sanitare veterinare activitățile de vânzare directă a produselor primare de origine animală obținute din producția primară, care sunt supuse înregistrării și controlului sanitar veterinar;c) document de înregistrare sanitară veterinară documentul emis de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pentru activitățile din unitățile supuse înregistrării sanitare veterinare;d) producție primară - producerea, creșterea animalelor domestice sau obținerea produselor primare, incluzând animalele crescute până la momentul sacrificării, producția de lapte, precum și vânătoarea sau pescuitul. Producția primară cuprinde următoarele activități:1. activitățile de la locul de creștere a animalelor domestice, inclusiv transportul acestora către o anumită destinație;2. creșterea de animale pentru obținerea de alimente, transportul animalelor la abator sau transportul animalelor între ferme;3. transportul, depozitarea și manipularea produselor primare la ferma sau la locul obținerii acestora, cu condiția să nu modifice natura lor;4. producția, creșterea și recoltarea de melci la fermă, transportul la o unitate de procesare sau la un loc de comercializare;5. în cazul produselor din pește și vânat, transportul pentru livrarea produselor primare de la locul de obținere la o altă locație, incluzând transportul de la locul de obținere până la o unitate de procesare;6. mulsul și depozitarea laptelui crud la nivelul exploatației de producție a laptelui;7. producția și colectarea de ouă la ferma proprie, excluzând operațiunile de ambalare a ouălor;8. pescuitul, manipularea produselor din pește la bordul vaselor, cu excepția vaselor-fabrică și a celor cu răcitoare, și transportul acestora la prima unitate terestră, inclusiv hală de licitație;9. pescuitul, manipularea și transportul peștelui prins în ape dulci, râuri și lacuri;10. producția, creșterea și recoltarea peștilor în crescătorii piscicole și transportul acestora către o destinație stabilită;11. producția, creșterea și recoltarea moluștelor bivalve vii și transportul acestora la un centru de purificare;12. vânătoarea, uciderea și eviscerarea vânatului la fața locului și transportul acestuia spre o unitate autorizată sanitar veterinar pentru manipularea vânatului sălbatic;13. recoltarea melcilor și transportul acestora către o unitate de destinație;14. toate activitățile legate de extracția și păstrarea mierii de albine, recoltarea altor produse apicole, inclusiv păstrarea produselor melifere, chiar dacă această activitate permite ca stupii să fie la distanță față de locul de păstrare al producătorului, cu excepția mierii de colectură, și/sau ambalarea acesteia; (la 19-09-2019, Punctul 14. din Litera d) , Articolul 2 , Punctul 1. , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) e) produse primare de origine animală - produsele rezultate din producția primară, incluzând produsele obținute din creșterea animalelor, din vânat sau pescuit. Din categoria produselor primare de origine animală destinate vânzării directe fac parte:1. carnea de pasăre sau lagomorfe care provine de la animale tăiate în fermă;2. vânatul în blană sau pene, obținut de către vânători, eviscerat sau neeviscerat, cu excepția cărnii de vânat;3. peștele și produsele provenite din pescuit, inclusiv moluștele bivalve vii provenite din pescuit sau acvacultură, care pot fi prelucrate sumar, răcite, desolzite, cu aripioarele îndepărtate;4. laptele crud;5. ouăle obținute în ferme proprii, fără activitățile de marcare sau ambalare a acestora;6. mierea de albine extrasă și alte produse apicole recoltate, depozitarea acestora excluzând tratamentele de încălzire a mierii de albine; (la 19-09-2019, Punctul 6. din Litera e) , Articolul 2 , Punctul 1. , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) f) vânzare directă de produse primare de origine animală furnizarea directă de la locul de producere a produselor primare către consumatorul final sau furnizarea acestora în cantități mici către unități de vânzare cu amănuntul din localitate sau/și dintr-o localitate învecinată, inclusiv depozitarea și manipularea acestora la locul de obținere. Vânzarea directă de produse primare de origine animală:(i) include și furnizarea de către producători direct către consumatorul final a produselor primare de origine animală în cantități mici, în piețele agroalimentare, precum și cu ocazia târgurilor, expozițiilor, organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autoritățile locale/județene pe întreg teritoriul național; (la 23-03-2009, Pct. (i) al lit. f) a art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. ) (ii) nu include activitățile de livrare de la locul de producere a produselor primare în vederea procesării ulterioare în unitățile autorizate sanitar veterinar, care se pot desfășura fără a fi limitate din punctul de vedere al cantităților și al ariei de distribuție;(iii) include și furnizarea directă a laptelui crud, prin intermediul automatelor, de către producătorii agricoli care dețin exploatații de vaci de lapte autorizate/înregistrate sanitar-veterinar; (la 19-09-2019, Litera f) din Articolul 2 , Punctul 1. , Capitolul I a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) g) cantități mici - următoarele cantități de produse primare de origine animală:1. lapte crud - lapte de vacă până la 300 l/zi/exploatație; lapte de la alte specii până la 100 l/zi/exploatație; (la 19-09-2019, Punctul 1. din Litera g) , Articolul 2 , Punctul 1. , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 2. pește proaspăt - până la 300 kg/transport pentru peștele capturat în mare și 50 kg/transport pentru peștele capturat în ape dulci;3. vânat în blană și pene - până la 10 unități vânat mare și 100 unități vânat mic din cota de vânătoare alocată într-un an calendaristic; (la 19-09-2019, Punctul 3. din Litera g) , Articolul 2 , Punctul 1. , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 4. producție anuală de păsări sau lagomorfe - până la 10.000 de capete; (la 23-03-2009, Pct 4 al lit. g) a art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. ) 5. melci și moluște bivalve vii - până la 50 kg/săptămână;6. (i) ouă de găină - provenind de la cel mult 50 de găini ouătoare/zi;(ii) ouă de prepeliță - provenind de la cel mult 500 de prepelițe ouătoare/zi; (la 19-09-2019, Punctul 6. din Litera g) , Articolul 2 , Punctul 1. , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) h) producător - persoana fizică sau juridică, inclusiv producătorii agricoli crescători de animale, care desfășoară activitate de vânzare directă a produselor primare de origine animală; (la 23-03-2009, Lit. h) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. ) i) automate pentru vânzarea directă a laptelui crud - echipamente și instalații adecvate aparținând producătorilor agricoli care dețin exploatații de vaci de lapte, prin intermediul cărora pot comercializa direct către consumatorul final laptele crud provenit din exploatațiile proprii, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar. (la 19-09-2019, Articolul 2 din Punctul 1. , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 2^1Documentația necesară pentru înregistrarea sanitar-veterinară, înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, înregistrarea pentru siguranța alimentelor, conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare, se poate depune și online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenția pentru Agenda Digitala a României. (la 12-08-2020, Punctul 1. din Capitolul I a fost completat de Articolul XII din ORDINUL nr. 115 din 25 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 12 august 2020 ) 2. Înregistrarea sanitară veterinară a activităților de vânzare directă a produselor primare de origine animală  +  Articolul 3(1) Producătorii care desfășoară activități de vânzare directă trebuie să fie înregistrați pentru desfășurarea acestei activități conform prevederilor legale în vigoare. (la 23-03-2009, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". ) (2) Producătorii care desfășoară activități de vânzare directă a produselor primare de origine animală menționate la art. 2 lit. e) trebuie să se înregistreze la direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în vederea obținerii documentului de înregistrare sanitară veterinară. (la 23-03-2009, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". ) (3) Înregistrarea sanitară veterinară a activităților de vânzare directă a produselor primare de origine animală se efectuează de către direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în baza solicitării scrise din partea producătorilor, care trebuie să cuprindă: (la 23-03-2009, Partea introductivă a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". ) a) denumirea și adresa producătorului, atestate prin anexarea copiei documentului de identitate; (la 26-03-2010, Litera a) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 21 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010. ) b) activitatea desfășurată;c) tipurile și cantitățile de produse supuse vânzării directe;d) locurile de vânzare directă a produselor primare;e) în situația în care producătorii agricoli care dețin exploatații de vaci de lapte autorizate/înregistrate sanitar-veterinar intenționează să desfășoare activități de vânzare directă a laptelui crud prin intermediul unuia sau mai multor automate, care sunt amplasate în județul pe teritoriul căruia este autorizată/înregistrată sanitar-veterinar și funcționează exploatația de origine, dosarul depus la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană cuprinde, alături de informațiile prevăzute la lit. a), b), c) și d), următoarele informații:(i) numărul de automate prin intermediul cărora se va realiza vânzarea directă a laptelui crud;(ii) denumirea și adresa exploatației de vaci de lapte autorizate/înregistrate sanitar-veterinar de la care vor fi alimentate automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud;(iii) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară pentru exploatația de vaci de la care va fi livrat laptele crud, în vederea vânzării directe către consumatorul final prin intermediul automatelor;(iv) fișa de sănătate pentru animalele de la care se valorifică produse de origine animală, eliberată de medicul veterinar oficial și vizată de către medicul veterinar care asigură supravegherea sanitară veterinară a exploatației de vaci de lapte autorizată/înregistrată sanitar-veterinar, conform modelului din anexa nr. 15, prin care să se ateste faptul că laptele crud destinat vânzării directe prin intermediul automatelor a fost obținut în conformitate cu cerințele de sănătate animală și de igienă prevăzute la secțiunea IX cap. I pct. I, II și III din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare; (la 19-09-2019, Alineatul (3) din Articolul 3 , Punctul 2. , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) f) în situația în care producătorii agricoli care dețin exploatații de vaci de lapte intenționează să desfășoare activități de vânzare directă a laptelui crud prin intermediul unuia sau mai multor automate, care sunt amplasate în afara județului pe teritoriul căruia este înregistrată și funcționează exploatația de origine, producătorii vor depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe teritoriul căreia urmează să fie amplasate automatele, un dosar care trebuie să cuprindă informațiile prevăzute la lit. e).Totodată, indiferent de zona de amplasare a automatelor de vânzare directă a laptelui crud, în județ sau în afara județului, la nivelul exploatației de vaci de lapte care deține aceste automate trebuie să existe o listă actualizată cu amplasarea automatelor deținute, listă ce trebuie pusă la dispoziția autorităților competente, la cerere. (la 19-09-2019, Alineatul (3) din Articolul 3 , Punctul 2. , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 4(1) Pentru unitățile de vânzare cu amănuntul care îndeplinesc cerințele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor conform legislației specifice, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite, într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete, documentul de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (la 26-03-2010, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 21 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010. ) (2) Activitățile de vânzare directă a produselor primare de origine animală vor fi înregistrate într-un registru special de către direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, acestea acordând pentru fiecare producător un număr de înregistrare, precedat de literele "VD", care semnifică "vânzarea directă", precum și un document de înregistrare sanitară veterinară, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2.(3) Producătorii înregistrați sanitar veterinar la direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pot să livreze produse primare de origine animală direct de la locul de producere către unități de procesare a produselor primare autorizate sanitar veterinar, indiferent de cantitatea de produse primare livrate și de distanța la care se află unitatea. (la 23-03-2009, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". ) 3. Obligațiile producătorilor care obțin și expun la vânzare produse primare de origine animală (la 23-03-2009, Paragraful 3 din Cap. I a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". )  +  Articolul 5Producătorii sunt obligați să respecte condițiile privind igiena produselor primare de origine animală destinate consumului uman, prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, incluzând ghidurile de bune practici și igienă elaborate de asociațiile profesionale și avizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. (la 23-03-2009, Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. )  +  Articolul 6Producătorii care expun la vânzare produse primare de origine animală obținute de la animalele din exploatația proprie trebuie să dețină asupra lor o fișă de sănătate pentru animalele de la care se valorifică produsele, conform modelului din anexa nr. 15, eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale și vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în raza căruia își are domiciliul producătorul și sunt crescute animalele. (la 19-09-2019, Articolul 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 7Vânzarea produselor primare de origine animală obținute de producători este permisă în piețe, târguri, expoziții, cu ocazia manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autoritățile locale/județene pe întreg teritoriul național. (la 23-03-2009, Art. 7 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". )  +  Articolul 8Producătorii trebuie să aplice toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de contaminare a produselor primare de origine animală în timpul obținerii și expunerii la vânzare și trebuie să informeze direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, atunci când constată că produsele obținute și destinate vânzării constituie un risc pentru sănătatea publică. (la 23-03-2009, Art. 8 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". )  +  Articolul 9Produsele primare de origine animală obținute și expuse la vânzare de către producători trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: (la 23-03-2009, Partea introductivă a art. 9 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". ) a) să provină de la animale, păsări sau familii de albine sănătoase și să fie manipulate numai de către persoane sănătoase;b) să nu fie falsificate sau să prezinte modificări anormale ale aspectului/culorii, mirosului, gustului ori consistenței;c) să nu fie contaminate cu diferite impurități, să nu fie transportate sau prezentate în ambalaje murdare, ruginite ori improprii pentru produsele respective;d) să fie identificate prin etichete pe care sunt înscrise mențiuni referitoare la producător, denumirea produsului, originea acestuia, data obținerii, condiții de păstrare și, după caz, orice alte date necesare informării consumatorului;e) pentru laptele crud, să respecte cerințele de sănătate animală și igienă stabilite în anexa III, secțiunea IX, cap. I, pct. I și pct. II lit. A, lit. B pct. 1 și lit. C din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploatații care respectă condițiile de igienă a mulsului, a spațiilor de depozitare a laptelui și cu asigurarea trasabilității produsului, incluzând ghidurile de bune practici și igienă elaborate de asociațiile profesionale și avizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; (la 23-03-2009, Litera e) a art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. ) f) să fie manipulate de persoane care respectă normele de igienă personală, care dețin carnet de sănătate și echipament de protecție corespunzător. (la 19-09-2019, Articolul 9 din Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 10(1) În locurile publice amenajate de autoritățile locale/județene unde sunt expuse la vânzare produsele primare de origine animală, producătorii trebuie să aibă o stare de igienă corespunzătoare, să poarte echipamente de protecție alimentară, respectiv halate, șorțuri, bonete și mănuși curate, și să dețină asupra lor un document din care să rezulte că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.(2) Expunerea spre vânzare a produselor primare de origine animală în locurile publice se realizează în vitrine frigorifice sau prin alte mijloace adecvate care să elimine orice posibilitate de contaminare a produselor expuse. (la 19-09-2019, Articolul 10 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 11(1) În cazul în care, în urma verificării efectuate de personalul sanitar veterinar din direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, la locul producerii sau vânzării directe a produselor primare se constată neîndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare prevăzute în legislația națională referitoare la producția primară și la vânzarea directă a produselor primare de origine animală, se va întocmi un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în care vor fi înscrise toate deficiențele constatate, măsurile dispuse, precum și termenele de remediere a deficiențelor, sub semnătura producătorului. (la 19-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (2) Direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București monitorizează activitățile de vânzare directă a produselor primare de origine animală și transmite, după caz, lunar/trimestrial/semestrial la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor lista actualizată cuprinzând denumirea producătorului și activitățile înregistrate. (la 23-03-2009, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". ) (3) În cazul în care producătorii care desfășoară activități de vânzare directă a produselor primare de origine animală nu respectă condițiile sanitare veterinare stabilite de legislația în vigoare, direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București va interzice desfășurarea activităților. (la 23-03-2009, Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". ) (4) Vânzarea directă a produselor primare de origine animală către consumatorul final în piețele agroalimentare, precum și cu ocazia târgurilor, expozițiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autoritățile locale/județene pe întreg teritoriul național, se realizează numai de producător sau de membrii familiei, rude de gradul I și II ale acestuia, în baza: (la 23-03-2009, Partea introductivă a alin. (4) al art. 11 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. ) a) documentului de înregistrare sanitară veterinară eliberat de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în care se înscriu aceste activități, conform modelului din anexa nr. 2;b) actului de identitate al producătorului sau a actelor de identitate ale membrilor familiei acestuia;c) documentului din care să rezulte starea de sănătate a producătorului sau a membrilor familiei acestuia;d) fișei de sănătate a animalelor de la care au fost obținute produsele primare de origine animală, din care să rezulte starea de sănătate a animalelor, eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor zonale și vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în raza căruia își are domiciliul producătorului și sunt crescute animalele, conform modelului din anexa nr. 15; (la 23-03-2009, Litera d) a alin. (4) al art. 11 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". ) e) carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol/atestatului de producător, eliberat de primării, iar în cazul vânătorilor și pescarilor, carnetului de membru vânător/ permisului de pescuit comercial vizat pe anul în curs de asociațiile profesionale din domeniu în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare. (la 19-09-2019, Litera e) din Alineatul (4) , Articolul 11 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (5) În baza analizei riscului pe care îl pot prezenta produsele primare de origine animală destinate vânzării directe, direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pot impune măsuri de reducere a cantităților de produse primare de origine animală supuse vânzării directe față de cele stabilite la art. 2 lit. g) și pot restricționa aria de distribuție a acestora.4. Controale și măsuri  +  Articolul 12(1) Toate activitățile de vânzare directă a produselor primare de origine animală sunt supuse controlului sanitar veterinar efectuat de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(2) Activitățile de vânzare directă a produselor primare de origine animală vor fi supuse ori de câte ori este necesar controlului la locul de obținere sau de vânzare directă a acestora, de către medicii veterinari oficiali din direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(3) În cazul în care, în urma controlului efectuat de către medicii veterinari oficiali din direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București sau în urma sesizării consumatorilor, se constată neîndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare stabilite de legislația în vigoare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București poate dispune sancționarea contravențională în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 19-09-2019, Alineatul (3) din Articolul 12 , Punctul 4. , Capitolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (4) Producătorii trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficiențelor constatate și să informeze direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, atunci când acestea au fost corectate. (la 23-03-2009, Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". ) (5) În cazul în care unui producător i-a fost interzisă vânzarea directă a produselor primare de origine animală, direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București va comunica, după caz, această decizie și altor autorități locale. (la 23-03-2009, Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". ) (6) Ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un produs primar de origine animală implică un risc pentru sănătatea publică, direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București va dispune măsuri pentru retragerea din consumul uman a alimentului și notificarea situației prin Sistemul rapid de alertă, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare.5. Dispoziții finale  +  Articolul 13Pentru eliberarea documentului de înregistrare sanitară veterinară a activității, tarifele stabilite în anexa nr. 4 se vor achita de către producător la ridicarea documentului de înregistrare sanitară veterinară de la direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București. (la 23-03-2009, Art. 13 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". )  +  Articolul 14(1) Activitățile de vânzare directă a produselor primare de origine animală se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitare veterinare conform cerințelor legislației în vigoare.(2) Producătorii au obligația să informeze în timpul cel mai scurt direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București ori de câte ori se constată că un produs primar de origine animală prezintă un risc pentru sănătatea publică. (la 23-03-2009, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". ) (3) Documentele de înregistrare sanitară veterinară eliberate de direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, anterior datei intrării în vigoare a prezentelor norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor rămân valabile.(4) Orice modificări ulterioare, solicitate de producător, în documentul de înregistrare sanitară veterinară se efectuează de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, care a eliberat documentul de înregistrare sanitară veterinară. (la 23-03-2009, Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". ) (5) Documentele de înregistrare sanitară veterinară care nu au fost ridicate de la direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, de către solicitanți în termen de 30 de zile de la data eliberării vor fi anulate.  +  Articolul 15Este interzisă vânzarea directă de produse primare de origine animală provenite de la producători care nu sunt înregistrați sanitar veterinar de către direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București. (la 23-03-2009, Art. 15 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". )  +  Capitolul II Înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală și nonanimală1. Definiții  +  Articolul 16Prezentul capitol stabilește procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală și nonanimală.  +  Articolul 17În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile următoare se definesc astfel:a) vânzare cu amănuntul*) - furnizarea de produse alimentare de origine animală și nonanimală obținute în unități înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor/autorizate sanitar veterinar sau/și furnizarea restrânsă, localizată și limitată de produse alimentare de origine animală și nonanimală obținute în cantități mici în unități de vânzare cu amănuntul și care sunt comercializate către:*) Vânzarea cu amănuntul include manipularea și/sau procesarea alimentelor și depozitarea acestora în punctele de vânzare ori de livrare către consumatorul final, inclusiv terminalele de distribuție, operațiunile de catering, cantinele, restaurantele și alte operațiuni similare în domeniul serviciilor alimentare, magazine, centre de distribuție tip supermarket, piețe de vânzare angro, unități cash carry.1. consumatorul final la locul producerii;2. alte unități de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor pe întreg teritoriul național; (la 19-09-2019, Punctul 2. din Litera a) , Articolul 17 , Punctul 1. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 3. unități de alimentație publică înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;4. consumatorul final în piețele agroalimentare, precum și cu ocazia târgurilor, expozițiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autoritățile locale/județene pe întreg teritoriul național, cu excepția cărnii proaspete de porc; (la 23-03-2009, Pct. 4 al lit. a) a art. 17 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. ) b) Abrogată. (la 19-09-2019, Litera b) din Articolul 17 , Punctul 1. , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) c) înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor - înscrierea unităților în listele celor cu vânzare cu amănuntul de către direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului;d) furnizare restrânsă - valorificarea în cantități mici a produselor alimentare de origine animală și nonanimală către consumatorul final prin alte unități de vânzare cu amănuntul;e) furnizare localizată - valorificarea produselor alimentare de origine animală pe întreg teritoriul național, cu respectarea condițiilor de transport, lanț frigorific și trasabilitate;f) furnizare limitată - obținerea la locul de vânzare a unor categorii restrânse de produse alimentare de origine animală destinate valorificării către consumatorul final prin alte unități de vânzare cu amănuntul;g) unități de vânzare cu amănuntul - unitățile supuse înregistrării și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, cuprinse în anexa nr. 1, care funcționează în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor eliberat de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform modelului din anexa nr. 3;h) cantități mici - următoarele cantități de produse de origine animală și nonanimală obținute în unitatea de vânzare cu amănuntul și care sunt destinate vânzării către alte unități de vânzare cu amănuntul, în scopul vânzării către consumatorul final, și anume:I. produse de origine animală:1. carne tranșată, carne tocată, carne preparată și/sau produse din carne într-o gamă sortimentală restrânsă până la maximum 5 sortimente, cumulate, în cantitate de până la 8.000 kg/lună;2. brânzeturi - până la 1.500 kg/săptămână, medie anuală;3. lapte pasteurizat și produse lactate lichide - până la 3.000 kg/săptămână;4. produse din pescuit - până la 1.000 kg/săptămână;5. produse din pescuit prelucrate - până la 2.000 kg/lună;6. vânat sălbatic - până la 300 kg/lună;7. carne de pasăre, lagomorfe și produse provenite de la acestea - până la 500 kg/lună;8. ouă de consum - până la 1.000 ouă/lună;9. produse de origine animală cu regim termic recepționate de către depozitele alimentare - până la 12 tone/lună;II. produse de origine nonanimală:1. produse de morărit - până la 120 tone/an;2. pâine, specialități și produse de panificație - până la 120 tone/an;3. paste făinoase - până la 4 tone/an;4. produse de patiserie-cofetărie - până la 30 tone/an;5. sucuri de fructe și legume - până la 12.000 l/an;6. produse din legume, fructe, ciuperci - până la 10 tone/an;7. sifon/alte ape îmbuteliate, exceptând apele minerale și apele de izvor - până la 120 hl/an;8. uleiuri brute presate la rece - până la 600 l/an;9. bere - până la 3.000 hl/an;10. vin - până la 200 hl/an;11. băuturi alcoolice distilate - până la 50 hl/an echivalent 100% alcool;12. înghețată - până la 15 tone/an. (la 19-09-2019, Litera h) din Articolul 17 , Punctul 1. , Capitolul II a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 2. Înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală și/sau nonanimală  +  Articolul 18(1) Activitățile din unitățile cu vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1 se desfășoară în baza certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea și în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor emis de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, prevăzut în anexa nr. 3.(2) Înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților din unitățile cu vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1 se efectuează de către direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, prin inspectorii autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.(3) Cererea solicitantului se soluționează de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete. (la 26-03-2010, Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 21 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010. )  +  Articolul 19(1) În vederea obținerii documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1, operatorii din sectorul alimentar sau reprezentanții legali ai acestora trebuie să depună la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București un dosar cuprinzând următoarele documente:a) o cerere scrisă în care sunt precizate:1. denumirea și adresa unității;2. activitatea desfășurată;3. tipurile și cantitățile de produse supuse vânzării cu amănuntul;4. locurile de vânzare cu amănuntul a produselor obținute în unitatea proprie;5. numărul personalului lucrător, cu excepția stânelor;b) schița obiectivului unde se desfășoară activitățile de producție, cu excepția stânelor;c) copia certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea, copia carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol/atestatului de producător prin care se face dovada deținerii animalelor, eliberat de primărie, iar în cazul vânătorilor și pescarilor, copia carnetului de membru vânător/permisului de pescuit comercial vizat pe anul în curs de asociațiile profesionale din domeniu în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare;d) copia actului de identitate al reprezentantului legal al operatorului economic;e) dovada care atestă ca au fost achitate tarifele stabilite de legislația specifică în vigoare.(2) În vederea eliberării documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează cererea depusă și, prin medicii veterinari oficiali/inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, verifică atât documentația depusă, cât și, la fața locului, îndeplinirea cerințelor din domeniul specific și a celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare.(3) Medicii veterinari oficiali/Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor cu atribuții în domeniul înregistrării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București întocmesc la fața locului un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, pentru unitățile de comercializare, cuprinzând concluzia evaluării.(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) automatele de vânzare a produselor alimentare.(5) În cazul automatelor de vânzare a produselor alimentare, în vederea obținerii documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, operatorii din sectorul alimentar sau reprezentanții legali ai acestora trebuie să depună la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe raza căreia este/sunt amplasat/amplasate automatul/automatele următoarele documente:a) o cerere scrisă;b) copia certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea;c) copiile după fișa tehnică a tipului de automat/automate pentru care se solicită înregistrarea.(6) Cererea prevăzută la alin. (5) lit. a) cuprinde următoarele:a) denumirea, adresa și datele de contact ale societății comerciale care operează automatele prin intermediul cărora se realizează vânzare de produse alimentare;b) numărul de automate deținute de către operatorul din sectorul alimentar prin intermediul cărora se realizează vânzarea de produse alimentare;c) lista automatelor de vânzare a produselor alimentare, conform modelului din anexa nr. 17;d) tipurile de produse supuse vânzării cu amănuntul.(7) În vederea eliberării documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru automatele de vânzare a produselor alimentare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează cererea depusă și, prin medicii veterinari oficiali/inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, verifică documentația depusă.(8) Operatorul din sectorul alimentar este obligat să notifice direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București lista actualizată cu adresele de amplasare și cu elementele de identificare a automatelor de vânzare a produselor alimentare în cazul în care schimbă locația unor automate sau amplasează automate noi.(9) Procedura de înregistrare a automatelor de vânzare a produselor alimentare se poate efectua și prin intermediul unei platforme dedicate online, pentru a cărei utilizare Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor elaborează ghiduri/proceduri detaliate destinate atât operatorilor din domeniu, cât și personalului responsabil din cadrul direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București. (la 01-01-2023, Articolul 19 din Punctul 2. , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 9 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 18 august 2022 ) (la 19-09-2019, Articolul 19 din Punctul 2. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) Notă
  Art. II din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019, prevede:
  ”Articolul II
  (1) Pentru obținerea documentului de înregistrare sanitar-veterinară a exploatațiilor de producție a laptelui, a automatelor de vânzare a produselor alimentare, respectiv a punctelor de vânzare mobile se acordă o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
  (2) Depozitele alimentare care recepționează și depozitează produse de origine animală cu regim termic în cantitate mai mare de 12 tone/lună, carmangeriile care livrează altor unități de vânzare cu amănuntul carne tranșată, carne tocată, carne preparată și/sau produse din carne ce depășesc cumulat 8.000 kg/lună trebuie să solicite evaluarea unității în vederea obținerii documentului de autorizare sanitar-veterinară conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările ulterioare, în termen de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.”
   +  Articolul 20(1) Pentru unitățile de vânzare cu amănuntul care îndeplinesc cerințele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor conform legislației specifice, direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(2) Unitățile de vânzare cu amănuntul vor fi înregistrate într-un registru special de către direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, acestea acordând pentru fiecare unitate un număr de înregistrare, precedat de literele "VA", care semnifică "vânzarea cu amănuntul".(3) Pentru automatele de vânzare a produselor alimentare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București în raza teritorială unde funcționează automatele emite un singur document de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, conform anexei nr. 16, pentru fiecare operator din domeniul alimentar care utilizează automate de vânzare a produselor alimentare, însoțit de documentul în care sunt trecute elementele de identificare a tuturor automatelor deținute de operator, precum și locurile de amplasare ale acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17. (la 19-09-2019, Alineatul (3) din Articolul 20 , Punctul 2. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (4) Elementul de identificare/Plăcuța de identificare, aplicat/aplicată pe fiecare automat, trebuie să cuprindă inscripționat, vizibil și lizibil, literele ”VA”, care semnifică ”vânzare cu amănuntul”, indicativul județului unde este înregistrat operatorul din domeniul alimentar care utilizează automatele, numărul de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor emis de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, numărul de identificare unic al automatului în concordanță cu numărul de automate pe care le deține societatea comercială, precum și seria unică a automatului; responsabilitatea confecționării și aplicarea elementului de identificare/plăcuței de identificare deținut/deținută de fiecare automat revine operatorului din sectorul alimentar. (la 19-09-2019, Alineatul (4) din Articolul 20 , Punctul 2. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (5) Ulterior emiterii documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, toate automatele de vânzare a produselor alimentare sunt supuse controalelor oficiale realizate de medicii veterinari oficiali/inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București. (la 19-09-2019, Articolul 20 din Punctul 2. , Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (6) Operatorul din sectorul alimentar care comercializează produse alimentare prin intermediul automatelor trebuie să dețină o listă actualizată cu amplasarea automatelor deținute, listă ce trebuie pusă la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora. (la 19-09-2019, Articolul 20 din Punctul 2. , Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (7) Operatorul care deține unități mobile și/sau temporare de comercializare a alimentelor are obligativitatea să se înregistreze sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială este situat sediul social; în cazul în care vânzarea se realizează pe raza altui județ, operatorul are obligativitatea să notifice direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială dorește să își expună produsele cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea activității, conform anexei nr. 20. (la 19-09-2019, Articolul 20 din Punctul 2. , Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (8) În cazul în care, în urma verificării unității de către medicii veterinari oficiali/inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, se constată neîndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în nota de constatare/procesul-verbal de constatare se înscriu deficiențele constatate, măsurile dispuse, precum și termenele de remediere a deficiențelor, sub semnătura operatorului din sectorul alimentar. (la 19-09-2019, Articolul 20 din Punctul 2. , Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (9) La expirarea termenului de remediere a deficiențelor stabilite în nota de constatare/procesul-verbal de constatare, operatorul din sectorul alimentar solicită, printr-o cerere scrisă, direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București reverificarea unității. (la 19-09-2019, Articolul 20 din Punctul 2. , Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (10) Înainte de începerea activității, operatorul din sectorul alimentar are obligația de a obține documentul de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul, de la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București. (la 19-09-2019, Articolul 20 din Punctul 2. , Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (11) Documentul de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul își păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare. (la 19-09-2019, Articolul 20 din Punctul 2. , Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 21(1) Direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București monitorizează activitățile de vânzare cu amănuntul și informează, după caz, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.(2) Direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București va radia din lista celor înregistrați operatorii din sectorul alimentar care desfășoară activități de vânzare cu amănuntul atunci când se constată că aceștia nu respectă condițiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor stabilite de legislația în vigoare.  +  Articolul 22(1) Produsele de origine animală obținute în unități cu vânzare cu amănuntul, destinate comercializării, trebuie să prezinte pe etichetă informația «PRODUS ÎN UNITATEA DE TIP ...................», unde se înscrie tipul unității conform prevederilor anexei nr. 1, urmat de literele «VA», care semnifică «vânzarea cu amănuntul», indicativul județului și numărul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor al unității. (la 01-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 22 , Punctul 2. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 9 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 18 august 2022 ) (2) Operatorii din sectorul alimentar din unitățile de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală și nonanimală trebuie să se asigure că produsele obținute și comercializate către consumatorul final nu prezintă risc pentru sănătatea publică și că sunt îndeplinite toate condițiile stabilite de legislația în vigoare referitoare la:a) etichetare;b) asigurarea trasabilității;c) parametrii de calitate și siguranță ai materiilor prime și ai produselor finite;d) controlul potabilității apei;e) instruirea personalului;f) controlul stării de sănătate;g) eliminarea dăunătorilor (insecte, rozătoare, păsări etc.); (la 23-03-2009, Lit. g) a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. ) h) eliminarea deșeurilor; (la 23-03-2009, Lit. h) a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. ) i) întreținerea și igiena spațiilor și a echipamentelor;j) aplicarea procedurilor de bune practici de igienă, bazate pe principiile siguranței alimentului stabilite prin ghidurile de bune practici în cazul producătorilor agricoli crescători de animale sau, după caz, a principiilor sistemului Analizei hazardului și punctelor critice de control (HACCP), având în vedere tipul unității, capacitatea de producție și specificul unității. (la 23-03-2009, Lit. j) a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. )  +  Articolul 23Unitățile care obțin produse tradiționale și care sunt înregistrate la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale trebuie să funcționeze în baza autorizației/înregistrării sanitare veterinare și/sau pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.
  3. Controale, măsuri și sancțiuni  +  Articolul 24(1) Activitățile din unitățile prevăzute în anexa nr. 1 sunt supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor de către direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(2) În cazul în care, la controalele efectuate, direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale de funcționare, notifică în scris acest fapt operatorului din sectorul alimentar și poate dispune următoarele măsuri:a) sancționarea contravențională în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) suspendarea activității până la remedierea deficiențelor constatate;c) interzicerea desfășurării activității pentru care nu sunt îndeplinite condițiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor prevăzute în legislația națională în vigoare;d) reținerea oficială a produselor alimentare de origine animală și nonanimală.  +  Articolul 25(1) În cazul suspendării activității, direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, prin inspectorii autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, consemnează în nota de constatare/procesul-verbal de constatare întocmită/întocmit la unitate motivul suspendării activității și emite ordonanța privind suspendarea activității, conform modelului stabilit în anexa nr. 5.(2) Termenul de remediere a deficiențelor începe de la data notificării reprezentantului legal al unității de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București și poate fi stabilit, după caz, împreună cu operatorul din sectorul alimentar, dar nu poate fi mai mare de 4 luni. (la 19-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 25 , Punctul 3. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (3) Direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București retrage documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor și emite ordonanța privind interzicerea desfășurării activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, atunci când în cadrul acțiunilor de control efectuate de inspectorii autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor se constată nerespectarea prevederilor legale în baza cărora acestea au fost înregistrate.(4) În cazul unităților de vânzare cu amănuntul a căror activitate a fost interzisă, reluarea activității se realizează prin parcurgerea procedurii de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, conform prevederilor legale, după corectarea neconformităților.(5) Operatorii din sectorul alimentar trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficiențelor constatate și să solicite, printr-o cerere scrisă, reverificarea unității de către direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, atunci când deficiențele au fost corectate.(6) La încetarea activității la cererea operatorului din sectorul alimentar, acesta are obligația să depună o notificare care să cuprindă motivele care stau la baza încetării activității, conform modelului din anexa nr. 18, și documentul de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în original. Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București retrage documentul de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor și emite decizia privind încetarea activității din unitățile supuse înregistrării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, conform anexei nr. 19. (la 19-09-2019, Articolul 25 din Punctul 3. , Capitolul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 26(1) În cazul în care se constată că activitățile cuprinse în anexa nr. 1 se desfășoară fără respectarea condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite ordonanța privind interzicerea desfășurării activității, conform modelului prevăzut la anexa nr. 6, și o va comunica structurilor teritoriale din cadrul Ministerului Justiției, Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.(2) Activitățile de vânzare cu amănuntul vor fi supuse ori de câte ori este necesar controlului la locul de obținere sau de vânzare de către direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.4. Dispoziții finale  +  Articolul 27În scopul eliberării documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul, tarifele trebuie achitate de către operatorul din sectorul alimentar la depunerea documentației. (la 19-09-2019, Articolul 27 din Punctul 4. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 28(1) Activitățile de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală și nonanimală se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor conform cerințelor legislației în vigoare.(2) Operatorii din sectorul alimentar sunt obligați să notifice direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cu privire la orice modificare survenită în activitățile desfășurate.(3) Orice modificări ulterioare solicitate, printr-o cerere scrisă, de operatorul din sectorul alimentar în documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor se efectuează de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, care a eliberat documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.(4) În cazul unor modificări referitoare la denumirea societății, schimbarea sediului social sau al altor modificări care nu necesită efectuarea verificării la fața locului a unității se emite un nou document de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, păstrând același număr de înregistrare, fără a se percepe tarifele pentru înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor. (la 19-09-2019, Articolul 28 din Punctul 4. , Capitolul II a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (5) La emiterea noului document de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor se anulează și se retrage documentul de înregistrare vechi. (la 19-09-2019, Articolul 28 din Punctul 4. , Capitolul II a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (6) În vederea eliberării unui duplicat al documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, în cazul pierderii sau deteriorării/furtului acestuia, operatorul din sectorul alimentar depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București următoarele documente:1. cerere privind emiterea unui duplicat al documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor;2. anunțul din presă privind publicarea pierderii/deteriorării/furtului documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în vederea declarării nulității acestuia;3. documentul care atestă achitarea tarifului de emitere a duplicatului, reprezentând 20% din cuantumul tarifului de înregistrare. (la 19-09-2019, Articolul 28 din Punctul 4. , Capitolul II a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 29(1) Documentele de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor eliberate de direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, anterior datei intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor rămân valabile.(2) Documentele de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor care nu au fost ridicate de la direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, de către solicitanți în termen de 30 de zile de la data eliberării vor fi anulate.
   +  Capitolul IIIFabricarea, depozitarea, transportul și comercializarea produselor alimentare de origine nonanimală și alte activități (la 19-09-2019, Titlul Capitolului III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 1. Definiții  +  Articolul 30Prezentele prevederi stabilesc definițiile referitoare la fabricarea, depozitarea, transportul și comercializarea produselor alimentare de origine nonanimală, procedura de înregistrare pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și comercializează produse alimentare de origine nonanimală, precum și la alte activități conexe. (la 19-09-2019, Articolul 30 din Punctul 1. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 31În sensul prezentului capitol, următorii termeni se definesc astfel:a) autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor - autoritatea centrală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, ce are atribuții în domeniile de competență ale serviciilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, sau orice altă autoritate din domeniul sanitar veterinar și al siguranței alimentelor, căreia i s-au delegat puteri și competențe;b) înregistrare pentru siguranța alimentelor - înscrierea unităților care produc alimente de origine nonanimală prevăzute în anexa nr. 9 de către direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în baza unei cereri scrise din partea reprezentantului legal al unității;c) activități supuse înregistrării pentru siguranța alimentelor. activitățile de prelucrare și/sau fabricare a produselor de origine nonanimală, precum și alte activități conexe desfășurate de unitățile prevăzute în anexa nr. 9, care sunt supuse înregistrării și controlului privind siguranța alimentelor;d) document de înregistrare pentru siguranța alimentelor documentul emis de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pentru activitățile din unitățile supuse înregistrării pentru siguranța alimentelor;e) compartimentele/serviciile pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București - serviciile publice descentralizate pentru siguranța alimentelor, subordonate tehnic și administrativ Direcției generale siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având autoritatea și responsabilitatea aplicării actelor normative care privesc domeniul siguranței alimentelor pe teritoriul județului respectiv, realizării și monitorizării controlului activității publice pentru siguranța alimentelor la acest nivel, precum și alte competențe delegate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;f) proces-verbal de constatare - documentul care se completează cu ocazia controlului privind respectarea condițiilor pentru siguranța alimentelor, efectuat în fiecare unitate din domeniul alimentar;g) reținere oficială - procedura prin care autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor dispune ca produsele de origine nonanimală să nu fie deplasate ori falsificate până la luarea unei decizii cu privire la destinația acestora; aceasta include depozitarea de către operatorii cu activitate în domeniul produselor de origine nonanimală, în conformitate cu instrucțiunile Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;h) punere pe piață - deținerea de alimente în vederea vânzării, inclusiv oferirea spre vânzare sau orice alte forme de transfer, gratuit ori nu, precum și vânzarea, distribuția și alte forme de transfer propriu-zise;i) document de înregistrare pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală - documentul emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pentru vehiculele care efectuează activități de transport al produselor alimentare de origine nonanimală; (la 19-09-2019, Litera i) din Articolul 31 , Punctul 1. , Capitolul III a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) j) control oficial - orice formă de control pe care îl efectuează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pentru verificarea conformității cu legislația în domeniul siguranței alimentelor;k) transportator - persoana fizică autorizată sau persoana juridică ce transportă produse alimentare de origine nonanimală în nume propriu sau în numele unei terțe părți. (la 19-09-2019, Articolul 31 din Punctul 1. , Capitolul III a fost completat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 2. Înregistrarea pentru siguranța alimentelor a unităților care procesează, produc, depozitează, transportă și comercializează produse alimentare de origine nonanimală  +  Articolul 32(1) Activitățile din domeniul alimentar desfășurate de unitățile cuprinse în anexa nr. 9 se desfășoară în baza declarației pe propria răspundere, a certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerțului teritorial de pe lângă tribunalul pe raza căruia este înregistrat sediul social și în baza documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor emis de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform modelului din anexa nr. 10.(2) Înregistrarea activităților din domeniul alimentar desfășurate de unitățile cuprinse în anexa nr. 9 se efectuează de către direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(3) Documentul prevăzut la alin. (1) poate fi ridicat de reprezentantul legal al unității sau de o altă persoană, împuternicită printr-o delegație emisă numai pentru acest scop, înregistrată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al unității.(4) La ridicarea documentului prevăzut la alin. (1), reprezentantul legal al unității sau persoana delegată în acest scop semnează, ștampilează, datează documentul prevăzut în anexa nr. 10 și achită tarifele aferente stabilite în anexa nr. 4.  +  Articolul 33În vederea obținerii documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din domeniul alimentar desfășurate de unitățile cuprinse în anexa nr. 9, solicitanții depun la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București un dosar cuprinzând următoarele documente:a) cerere scrisă în care sunt precizate:1. denumirea și adresa unității;2. activitatea desfășurată;3. tipurile și cantitățile de produse obținute ca urmare a procesării;4. numărul personalului lucrător;b) schița obiectivului unde se desfășoară activitățile de producție, datată, asumată de către operator prin semnarea acesteia;c) copia certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul pe a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea sau alte documente specifice formei de organizare;d) copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al operatorului economic;e) dovada care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute în legislația specifică în vigoare. (la 19-09-2019, Articolul 33 din Punctul 2. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 34(1) În vederea eliberării documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor, direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează cererea depusă și verifică documentația și, la fața locului, prin inspectorii autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, îndeplinirea cerințelor în domeniul specific și a celor prevăzute în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare.(2) Inspectorii autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor întocmesc la fața locului un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, care cuprinde concluzia evaluării.(3) Pentru unitățile care îndeplinesc condițiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor conform legislației specifice, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete de către solicitant, documentul de înregistrare pentru siguranța alimentelor, conform modelului cuprins în anexa nr. 10. (la 26-03-2010, Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 21 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010. ) (4) Unitățile prevăzute în anexa nr. 9 sunt înregistrate de compartimentele/serviciile pentru siguranța alimentelor județene, respectiv al municipiului București, din cadrul direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, într-un registru special.(5) În cazul în care în urma verificării unității efectuate de inspectorii autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor se constată neîndeplinirea condițiilor pentru siguranța alimentelor prevăzute în legislația specifică, se întocmește procesul-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în care sunt înscrise deficiențele constatate, măsurile dispuse, precum și termenele de remediere a deficiențelor, sub semnătura reprezentantului legal al unității.(6) La expirarea termenului de remediere a deficiențelor, reprezentantul legal al unității solicită, printr-o cerere scrisă, direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București reverificarea unității, aceasta supunându-se unei activități de recontrol; în cazul în care deficiențele constatate nu sunt remediate, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București notifică în scris operatorului faptul că nu are dreptul să își desfășoare activitatea în domeniul pentru care este necesară înregistrarea pentru siguranța alimentelor. (la 19-09-2019, Alineatul (6) din Articolul 34 , Punctul 2. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (7) Direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București monitorizează activitățile din domeniul alimentar desfășurate de unitățile prevăzute în anexa nr. 9 și informează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, la solicitarea acesteia.(8) Unitățile care desfășoară activitățile din domeniul alimentar, prevăzute în anexa nr. 9, pot fi radiate din lista celor înregistrate pentru siguranța alimentelor atunci când se constată că nu se respectă condițiile privind siguranța alimentelor stabilite de legislația în vigoare.(9) Transportul produselor alimentare de origine nonanimală se realizează prin intermediul mijloacelor de transport înregistrate conform documentului prevăzut în anexa nr. 14.(10) În vederea înregistrării pentru siguranța alimentelor, mijloacele de transport al pâinii și al produselor de panificație trebuie să aibă inscripționate în lateral și în spate - cu caractere cu o înălțime de minimum 20 cm - următoarele mențiuni: ”pâine și produse de panificație”. (la 19-09-2019, Alineatul (10) din Articolul 34 , Punctul 2. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (11) În cazul în care în unitățile supuse înregistrării pentru siguranța alimentelor urmează să se desfășoare și activități de producție, procesare și/sau depozitare a produselor de origine animală supuse autorizării sanitare veterinare, se va emite un singur document de autorizare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările ulterioare, în care se vor înscrie toate tipurile de activități care se desfășoară în unitate. (la 19-09-2019, Articolul 34 din Punctul 2. , Capitolul III a fost completat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 34^1(1) Înregistrarea mijloacelor de transport al produselor alimentare de origine nonanimală se realizează de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială se află sediul social al operatorului din domeniul alimentar sau un punct de lucru înregistrat conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, pentru care desfășoară activități de transport produse alimentare de origine nonanimală, fără comercializarea directă a produselor din mijlocul de transport către consumatorul final.(2) În cazul în care operatorul economic efectuează pe lângă activitatea de transport al produselor alimentare și activități de comercializare directă a acestora din mijlocul de transport către consumatorul final, mijlocul de transport se înregistrează la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială se află sediul social al operatorului.(3) Operatorul economic este obligat să notifice în scris direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București cu privire la desfășurarea activității de comercializare directă a produselor alimentare, dacă aceasta se realizează pe raza altui județ decât cel în care își are sediul social operatorul economic, cu 14 zile înainte de începerea activității de comerț.(4) În vederea înregistrării mijloacelor de transport al produselor alimentare de origine nonanimală, operatorul economic sau posesorul mijlocului de transport depune la sediul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială este situat sediul social sau un punct de lucru înregistrat conform prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, pentru care urmează să desfășoare activități de transport, un dosar cuprinzând următoarele documente:a) o cerere scrisă în care sunt precizate:1. tipul mijlocului de transport;2. tipul de produse care se vor transporta cu mijlocul de transport;3. condițiile de transport;4. capacitatea de transport, numărul de înmatriculare, după caz;b) certificatul constatator sau, după caz, certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea, din care reiese activitatea de transport/altă activitate în domeniul alimentar înregistrată/autorizată, după caz;c) certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport;d) actul de identitate al reprezentantului legal al operatorului economic;e) documentul de înregistrare a activității, în cazul în care operatorul este înregistrat pentru activități de producție/ depozitare/comercializare produse alimentare;f) contract de închiriere/leasing/comodat pentru mijlocul de transport, după caz;g) dovada achitării la casieria instituției sau prin virament bancar a tarifului aferent în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.(5) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. b)-f) se prezintă în copie, însoțite de original, în vederea verificării.(6) În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de înregistrare, persoana responsabilă din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București verifică mijlocul de transport, în vederea eliberării documentului de înregistrare.(7) În urma controlului efectuat, inspectorul autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor întocmește referatul de evaluare pentru mijloace de transport, care conține rezultatele verificării mijlocului de transport și concluziile sale.(8) În cazul în care rezultatul verificării este conform cu cerințele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare, se propune emiterea documentului de înregistrare a mijlocului de transport.(9) Fiecare document de înregistrare pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală primește un număr de înregistrare unic, care este înscris într-un registru deținut de fiecare direcție sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(10) În cazul în care rezultatul verificării nu este conform cu cerințele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare, în referatul de evaluare sunt înscrise toate neconformitățile constatate, măsurile dispuse și termenele de remediere stabilite, toate fiind asumate sub semnătură de reprezentantul legal al unității.(11) La termenul stabilit în referatul de evaluare, operatorul din domeniul alimentar sau reprezentantul legal al acestuia solicită la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București o nouă verificare a mijlocului de transport, printr-o cerere scrisă.(12) Dacă, în urma reverificării, nu se mai constată neconformități, se propune, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (11), emiterea documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală; în caz contrar, nu se emite documentul de înregistrare, acest fapt fiind înscris în procesul-verbal de constatare, cu încadrarea în termenul de 15 zile de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (11).(13) Operatorii din sectorul alimentar/Transportatorii trebuie să dispună de sisteme și proceduri care permit realizarea trasabilității transporturilor efectuate, pentru a putea furniza informații autorităților competente, la cerere.(14) În situația în care se solicită ca un mijloc de transport să fie utilizat atât pentru transportul de alimente de origine animală, cât și pentru transportul de alimente de origine nonanimală, este necesară emiterea unei singure autorizații sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010, cu modificările ulterioare, cu înscrierea tuturor tipurilor de produse alimentare transportate.(15) Documentul de înregistrare pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală se vizează la interval de doi ani prin perceperea unui tarif reprezentând 50% din tariful stabilit pentru înregistrare. (la 19-09-2019, Punctul 2. din Capitolul III a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 34^2În vederea emiterii de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București a notificării pentru accesarea de fonduri europene, ca urmare a verificării de către personalul acesteia a conformității cu legislația pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală, se percepe un tarif reprezentând 50% din tariful stabilit pentru înregistrarea pentru siguranța alimentelor; reprezentantul legal al unității trebuie să facă dovada achitării tarifelor la depunerea documentației. (la 19-09-2019, Punctul 2. din Capitolul III a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 3. Controale, măsuri și sancțiuni  +  Articolul 35(1) Toate activitățile din unitățile prevăzute în anexa nr. 9 sunt supuse controlului privind siguranța alimentelor de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(2) În cazul în care, în urma controalele efectuate, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale de funcționare, dispune următoarele măsuri:a) sancționarea contravențională în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) reținerea oficială a produselor alimentare de origine nonanimală, care se va efectua în baza documentului de sechestru/reținere oficială, document emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; această măsură este menținută până la luarea deciziei cu privire la destinația produselor alimentare, respectiv ridicarea reținerii oficiale sau distrugerea produselor alimentare;c) ridicarea reținerii oficiale a produselor alimentare de origine nonanimală, care constituie acțiunea prin care direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București dispune ca produsele de origine nonanimală reținute oficial să fie scoase de sub reținerea oficială, în vederea punerii pe piață sau denaturării/distrugerii; ridicarea reținerii oficiale a produselor alimentare se va efectua în baza documentului de ridicare a sechestrului/reținerii oficiale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;d) distrugerea produselor alimentare de origine nonanimală, pentru care direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București emit documentul de însoțire a produselor alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.(3) În cazul suspendării activității, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, prin inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, consemnează în procesul-verbal de constatare întocmit la unitate motivele suspendării activității și emite ordonanța privind suspendarea activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(4) Termenul de remediere a deficiențelor începe de la data notificării reprezentantului legal al unității de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București și poate fi stabilit, după caz, împreună cu operatorul din sectorul alimentar, dar nu poate fi mai mare de 4 luni.(5) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București anulează documentul de înregistrare pentru siguranța alimentelor și emite ordonanța privind interzicerea activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, atunci când, în cadrul acțiunilor de control efectuate de inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, se constată neîndeplinirea condițiilor legale de funcționare.(6) În cazul unităților prevăzute în anexa nr. 9, a căror activitate a fost interzisă, reluarea activității se realizează prin parcurgerea procedurii de înregistrare conform prevederilor legale în vigoare, dar numai după remedierea neconformităților.(7) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, se constată neîndeplinirea condițiilor privind siguranța alimentelor stabilite în legislația în vigoare, reprezentanții legali ai unităților implicate în activitățile din domeniul alimentar desfășurate de unitățile prevăzute în anexa nr. 9 trebuie să aplice măsurile pentru remedierea deficiențelor constatate și să informeze în scris direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București atunci când deficiențele au fost remediate.(8) Reprezentanții legali ai unității trebuie să aplice măsurile pentru remedierea deficiențelor constatate și să solicite, printro cerere scrisă, reverificarea acesteia de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București atunci când deficiențele au fost corectate.(9) În cazul în care se constată că activitățile desfășurate de unitățile prevăzute în anexa nr. 9 se desfășoară fără înregistrare pentru siguranța alimentelor conform prezentei norme sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, direcția sanitare veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București notifică în scris operatorului faptul că nu are dreptul să își desfășoare activitatea în domeniul de competență pentru care este necesară înregistrarea pentru siguranța alimentelor și notifică pentru aplicarea măsurilor legale Ministerul Justiției, respectiv Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Economiei, respectiv Garda Financiară și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.(10) Unitățile nou-înființate se vor înregistra, conform prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în termen de 30 de zile de la înființare.(11) La încetarea activității la cererea operatorului din sectorul alimentar, acesta are obligația să depună o notificare care să cuprindă motivele care stau la baza încetării activității, conform modelului din anexa nr. 18, documentul de înregistrare pentru siguranța alimentelor în original și documentul emis de oficiul registrului comerțului care face dovada încetării activității; direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București retrage documentul de înregistrare pentru siguranța alimentelor și emite decizia privind încetarea activității din unitățile supuse înregistrării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, conform anexei nr. 19.(12) În cazul unor modificări referitoare la denumirea societății, schimbarea sediului social sau al altor modificări care nu necesită efectuarea verificării unității/mijlocului de transport la fața locului se emite un nou document de înregistrare pentru siguranța alimentelor, cu același număr de înregistrare la data emiterii documentului, fără a se percepe tarifele pentru siguranța alimentelor.(13) La emiterea noului document de înregistrare pentru siguranța alimentelor se anulează și se retrage documentul de înregistrare pentru siguranța alimentelor emis anterior.(14) Operatorii din sectorul alimentar care desfășoară activități de recepție, depozitare, comercializare de produse de origine nonanimală în spații închiriate, aflate în cadrul unor obiective supuse înregistrării pentru siguranța alimentelor, trebuie să obțină documentul individual de înregistrare pentru siguranța alimentelor pentru fiecare dintre aceste spații.(15) În vederea eliberării unui duplicat al documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor, în cazul pierderii sau deteriorării/furtului acestuia, operatorul din sectorul alimentar depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București următoarele documente:1. cerere privind emiterea unui duplicat al documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor;2. anunțul din presă privind publicarea pierderii/ deteriorării/furtului documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor în vederea declarării nulității acestuia;3. documentul care atestă achitarea tarifului de emitere a duplicatului, reprezentând 20% din cuantumul tarifului de înregistrare. (la 19-09-2019, Articolul 35 din Punctul 3. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 35^1Pentru obținerea documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor se percep tarifele cuprinse în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare. (la 19-09-2019, Punctul 3. din Capitolul III a fost completat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 36Activitățile supuse controlului privind siguranța alimentelor se derulează pe perioada îndeplinirii condițiilor pentru siguranța alimentelor, conform cerințelor legislației în domeniu.  +  Articolul 37Este interzisă procesarea produselor de origine nonanimală de către alte unități și în alte condiții decât cele prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.  +  Articolul 38Reprezentanții legali ai unităților supuse înregistrării sunt obligați să notifice imediat direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București orice modificare survenită în activitățile desfășurate.  +  Articolul 39Documentele de înregistrare pentru siguranța alimentelor care nu au fost ridicate de la direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București de către solicitanți în termen de 30 de zile de la data eliberării vor fi anulate.  +  Articolul 40Documentele de înregistrare pentru siguranța alimentelor eliberate de direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor rămân valabile.  +  Articolul 41Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.  +  Anexa nr. 1la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor  +  Capitolul I Unități de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării și controlului sanitar veterinar1. Carne:a) Carmangerie - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități de recepție a cărnii proaspete, inclusiv a carcaselor, semicarcaselor, sferturilor și pieselor provenite din unități autorizate sanitar-veterinar, depozitarea, tranșarea acesteia, producerea de carne tocată, carne preparată și/sau produse din carne într-o gamă sortimentală restrânsă, până la maximum 5 sortimente, vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. (la 19-09-2019, Litera a) din Punctul 1. , Capitolul I , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) b) Măcelărie - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități de recepție a cărnii proaspete, inclusiv a carcaselor, semicarcaselor, sferturilor și pieselor provenite din unități autorizate sanitar-veterinar, depozitarea, dezosarea, porționarea și/sau tocarea la solicitarea consumatorului și vânzarea cu amănuntul a acesteia către consumatorul final. (la 19-09-2019, Litera b) din Punctul 1. , Capitolul I , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) c) Centru de sacrificare păsări și/sau lagomorfe la nivelul exploatației cu o producție de până la 10.000 capete/an - unitate cu spații și dotări corespunzătoare de la nivelul exploatației în care se desfășoară activități pentru sacrificarea animalelor provenite numai din exploatația proprie și vânzarea directă și/sau cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor. (la 19-09-2019, Litera c) din Punctul 1. , Capitolul I , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) d) Centru colectare vânat sălbatic - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, identificarea, sortarea, răcirea vânatului sălbatic provenit direct din fondurile de vânătoare și livrarea acestuia către unități autorizate sanitar veterinar pentru activitatea de manipulare a vânatului, precum și vânzarea cu amănuntul în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu respectarea legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.2. Lapte și produse din lapte:a) Centru de prelucrare lapte integrat/aparținând exploatației - unitate dotată cu spații și echipamente pentru prelucrarea laptelui crud provenit de la animalele din exploatația proprie în produse lactate, într-o gamă sortimentală restrânsă, până la maximum 5 sortimente; în această categorie sunt incluse spațiile și facilitățile de la nivelul stânelor sau exploatațiilor unde laptele crud provenit de la animalele din exploatația proprie este prelucrat în produse lactate și comercializat direct către consumatorul final la locul de obținere a acestora, în spații special amenajate în piețele agroalimentare, cu ocazia târgurilor, expozițiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau al altor asemenea evenimente publice, precum și livrarea în cantități mici către alte unități de vânzare cu amănuntul în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. (la 19-09-2019, Litera a) din Punctul 2. , Capitolul I , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) b) abrogată; (la 01-01-2023, Litera b) din Punctul 2. , Capitolul I , Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 9 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 18 august 2022 ) Notă
  Conform articolului II din ORDINUL nr. 132 din 9 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 18 august 2022, centrele de prelucrare lapte independente care dețin documente de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor trebuie să solicite evaluarea unității în vederea obținerii documentului de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
  c) Exploatație de producere a laptelui - unitate care deține unul sau mai multe animale de fermă pentru producția de lapte destinat a fi plasat pe piață ca aliment; această categorie de unități include spațiile, facilitățile și echipamentele de la nivelul exploatației cu animale producătoare de lapte, în care laptele crud este obținut, răcit, depozitat și livrat. (la 19-09-2019, Punctul 2. din Capitolul I , Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) (la 23-03-2009, Pct. 2 al Cap. I din anexa 1 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. )
  3. Pește și produse din pescuit:a) Abrogată. (la 19-09-2019, Litera a) din Punctul 3. , Capitolul I , Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) b) Ambarcațiune de pescuit - navă sau ambarcațiune dotată cu echipamente pentru capturarea și depozitarea produselor rezultate din activitatea de pescuit sau acvacultură maritimă sau de apă dulce, pentru o perioadă scurtă de timp, destinate unei unități autorizate/înregistrate sanitar veterinar sau vânzării directe către consumatorul final, la punctul de debarcare. (la 19-09-2019, Litera b) din Punctul 3. , Capitolul I , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) c) Punct de debarcare - loc cu deschidere la apă, care dispune de facilități pentru acostarea ambarcațiunilor de pescuit în vederea efectuării recepției, sortării, răcirii și depozitării peștelui proaspăt provenit din pescuit, destinat unor unități autorizate/înregistrate sanitar veterinar, precum și vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.d) Magazin de desfacere pește, pescărie - unitate cu spații și dotări corespunzătoare în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea și expunerea la vânzare a peștelui și a produselor din pescuit provenite din unități autorizate/ înregistrate sanitar-veterinar sau direct din pescuit și, în funcție de dotările și facilitățile existente la nivelul unității, prelucrarea acestora prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, decapitare, porționare, filetare, precum și vânzarea cu amănuntul a produselor în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. (la 19-09-2019, Litera d) din Punctul 3. , Capitolul I , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) e) Centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, răcirea, depozitarea și livrarea acestora către o unitate de procesare autorizată sanitar veterinar sau către alte unități de vânzare cu amănuntul;f) Centru de prelucrare a peștelui integrat în ferma de acvacultură - unitate cu spații și dotări corespunzătoare în care se desfășoară activități pentru recepția peștelui provenit din ferma proprie de acvacultură, depozitarea, desolzirea, eviscerarea, tăierea aripioarelor, decapitarea, porționarea, filetarea și obținerea de produse pescărești prelucrate într-o gamă restrânsă, până la maximum trei sortimente, și vânzarea acestora cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. (la 19-09-2019, Punctul 3. din Capitolul I , Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 4. Miere și alte produse din miere:a) Centru extracție, colectare miere și alte produse apicole - unitate fixă sau mobilă cu dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, extracția, depozitarea și livrarea mierii de albine și a altor produse apicole către unități autorizate sanitar veterinar pentru procesare, precum și vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.b) Stupină - unitate fixă sau mobilă în care se desfășoară activități în domeniul apiculturii, în special obținerea mierii de albine și a altor produse apicole și livrarea acestora către unități înregistrate/autorizate sanitar veterinar pentru procesare, precum și vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.c) Magazin de desfacere a mierii de albine și a altor produse apicole - unitate în care se desfășoară activități pentru păstrarea mierii de albine și a altor produse apicole provenite din unități autorizate/înregistrate sanitar veterinar, prezentarea și vânzarea acestora consumatorului final.5. Ouă pentru consum:– Centru colectare ouă - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru colectarea ouălor de la un producător în vederea livrării acestora către un centru de ambalare autorizat sanitar veterinar sau către alte unități de industrie alimentară ori nealimentară, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. (la 23-03-2009, Pct. 5 al Cap. I din anexa 1 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. )
   +  Capitolul II Unități de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor1. Unități de alimentație publică și unități de comercializare a alimentelor:a) Unitate de alimentație publică - unitate care include spații și dotări corespunzătoare în care se desfășoară activități specifice pentru recepția produselor de origine animală și/sau nonanimală provenite din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, depozitarea, obținerea și servirea preparatelor și a semipreparatelor culinare și a altor produse similare în incinta unității sau livrarea, la comandă, a preparatelor și semipreparatelor culinare, a produselor de patiserie/cofetărie și a altor produse similare către consumatorul final; această categorie include restaurante, restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, pizzerii, rulote, fast-fooduri, baruri, precum și toate unitățile cu activitate permanentă sau temporară în care se expun, se prepară și se servesc alimente către consumatorul final. (la 19-09-2019, Litera a) din Punctul 1. , Capitolul II , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) b) Pizzerie - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția și depozitarea materiilor prime de origine animală din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și a produselor de origine nonanimală, prepararea, ambalarea, după caz, și vânzarea, inclusiv la comandă, a diferitelor sortimente de pizza și a altor alimente preparate.c) Cantină - unitate cu spații amenajate în care se desfășoară activități pentru recepția și depozitarea materiilor prime de origine animală și nonanimală provenite din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, prepararea de meniuri și servirea mesei către consumatorul final.d) Laborator de cofetărie și/sau patiserie - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția de materii prime de origine animală și nonanimală, depozitarea și prelucrarea acestora în produse de cofetărie/patiserie, depozitarea și livrarea acestora către alte unități de vânzare cu amănuntul sau prin magazinul propriu.e) Cofetărie/Patiserie - unitate în care se desfășoară activități pentru păstrarea, prezentarea și vânzarea de produse de cofetărie/patiserie.f) Pensiune turistică, indiferent de specific - unitate cu spații și dotări corespunzătoare în care se desfășoară activități de cazare, precum și obținerea, recepția și depozitarea materiilor prime de origine animală și nonanimală, provenite din exploatația agricolă familială sau din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, prepararea și servirea alimentelor gătite în incinta proprie.Carnea de suine și de ovine obținută din sacrificarea animalelor pentru consum propriu poate fi utilizată la obținerea preparatelor culinare care sunt servite în hrana turiștilor în următoarele condiții:1. animalele au fost crescute numai în exploatația proprie;2. animalele sunt identificate și înregistrate conform legislației în vigoare;3. exploatația proprie deține cod de exploatație;4. medicul veterinar oficial a efectuat examenul animalului viu, înainte de tăiere, precum și al cărnii și al organelor, după tăiere, iar rezultatul acestor examinări este corespunzător;5. medicul veterinar oficial înregistrează aceste examene într-un registru special, menținut de către proprietar la nivelul pensiunii.De asemenea, poate fi utilizată la prepararea alimentelor care sunt servite în hrana turiștilor și carnea provenită de la păsări și lagomorfe crescute și sacrificate în exploatația proprie. (la 19-09-2019, Litera f) din Punctul 1. , Capitolul II , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) g) Magazin alimentar - unitate în care se desfășoară activități pentru păstrarea, prezentarea și vânzarea separată de produse de origine animală și nonanimală provenite din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, ambalate și/sau preambalate de producător.h) Hipermarket/Supermarket - unitate cu spații și capacități de depozitare și vânzare distincte în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea distinctă și vânzarea în raioane separate a produselor de origine animală și nonanimală provenite din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, incluzând activități de tip măcelarie sau carmangerie, desfășurate în spații separate înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. În această categorie sunt incluse și unitățile de tip cash carry, care vând alimente către comercianții înregistrați pe bază de cartelă proprie în vederea comercializării directe către consumatorul final prin alte unități de vânzare cu amănuntul.i) Unități de vânzare prin internet - unitate cu spații și dotări fixe sau mobile pentru depozitarea, transportul către consumatorul final și vânzarea numai prin comandă prin internet de alimente de origine animală și nonanimală ambalate și/sau preambalate de producător;j) Automate de vânzare a produselor alimentare - echipamente și instalații specifice prin intermediul cărora se comercializează produse alimentare către consumatorul final, cu excepția laptelui crud, provenite din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor; în cazul apei potabile, aceasta trebuie să provină din rețeaua publică sau din surse autorizate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind calitatea apei potabile. (la 19-09-2019, Punctul 1. din Capitolul II , Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) k) Unități mobile de comercializare a alimentelor - unități volante prevăzute cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități permanente/temporare pentru păstrarea, prezentarea și vânzarea de produse de origine animală și/sau nonanimală provenite din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ambalate și/sau preambalate, care prezintă elementele de identificare ale producătorului; această categorie include și tonetele, magazinele mobile, vitrinele mobile, precum și alte unități mobile în care se păstrează, se expun și/sau se comercializează alimente către consumatorul final. (la 19-09-2019, Punctul 1. din Capitolul II , Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) l) Târg, expoziție de produse alimentare - loc special amenajat, cu activitate temporară, prevăzut cu facilități și dotări corespunzătoare, necesare desfășurării activității de expunere și comercializare a produselor de origine animală și/sau nonanimală obținute în unități înregistrate/autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor direct către consumatorul final. (la 19-09-2019, Punctul 1. din Capitolul II , Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) m) Puncte gastronomice locale - unități reprezentate de bucătăriile particulare din incinta locuințelor din mediul rural, unde se prepară și se servesc produse culinare, după rețete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 12 persoane; produsele culinare trebuie preparate din materii prime provenite cu preponderență din producția primară de la nivelul exploatației proprii, precum și de la producătorii locali sau din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.Carnea de suine și de ovine obținută din sacrificarea animalelor pentru consum propriu poate fi utilizată la obținerea preparatelor culinare care sunt servite în hrana turiștilor în următoarele condiții:1. animalele au fost crescute numai în exploatația proprie;2. animalele sunt identificate și înregistrate conform legislației în vigoare;3. exploatația proprie deține cod de exploatație;4. medicul veterinar oficial a efectuat examenul animalului viu, înainte de tăiere, precum și al cărnii și al organelor, după tăiere, iar rezultatul acestor examinări este corespunzător;5. medicul veterinar oficial înregistrează aceste examene într-un registru special, menținut de către proprietar la nivelul punctului gastronomic.De asemenea, poate fi utilizată la prepararea alimentelor care sunt servite în hrana turiștilor și carnea provenită de la păsări și lagomorfe crescute și sacrificate în exploatația proprie. (la 19-09-2019, Punctul 1. din Capitolul II , Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 2. Unități care desfășoară alte activități supuse înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor:a) Depozit alimentar - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția produselor de origine animală și/sau nonanimală cu sau fără regim termic, provenite din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor de pe teritoriul național, depozitarea și livrarea acestora către alte unități de vânzare cu amănuntul sau direct consumatorului final.Depozitele alimentare nu pot livra produse de origine animală în unități autorizate sanitar-veterinar de pe teritoriul național sau din alte state membre ale Uniunii Europene/țări terțe. (la 19-09-2019, Litera a) din Punctul 2. , Capitolul II , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) b) Catering - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția de materii prime de origine animală și nonanimală provenite din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, depozitarea și prelucrarea acestora în produse destinate valorificării către alte unități de vânzare cu amănuntul și/sau către consumatorul final.c) Stație spălare și dezinfecție mijloace de transport unitate cu spații și echipamente corespunzătoare în care se desfășoară activități de curățare, spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport al produselor de origine animală.  +  Capitolul III Unități de vânzare cu amănuntul a alimentelor de origine nonanimală, supuse înregistrării și controlului pentru siguranța alimentelor1. Produse de morărit, panificație și paste făinoase:a) Unitate de obținere a produselor de morărit - unitate cu spații și instalații adecvate pentru prelucrarea boabelor de cereale în vederea obținerii unor cantități mici și a unei game sortimentale restrânse de produse specifice de morărit, inclusiv pe bază de prestări de servicii, livrate direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.b) Unitate de obținere a pâinii, specialităților și produselor de panificație - unitate cu spații și dotări adecvate pentru obținerea unei game sortimentale restrânse, în cantități mici, a produselor și specialităților de panificație, comercializate direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.c) Unitate de obținere a pastelor făinoase - unitate prevăzută cu spații și dotări adecvate pentru prelucrarea materiilor prime și a ingredientelor în vederea obținerii, în cantități mici, de produse finite comercializate direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.d) Unitate de comercializare a produselor alimentare obținute din semipreparate congelate/refrigerate - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități de recepție a semipreparatelor congelate sau refrigerate, tratarea termică și comercializarea direct către consumatorul final.2. Produse din legume și fructe:a) Unitate/Instalație de obținere de sucuri din fructe și/sau legume - unitate/instalații fixe/mobile cu dotări adecvate pentru obținerea de sucuri din legume și/sau fructe direct la locul de recoltare/prelucrare, în cantități mici, tratarea termică, după caz, ambalarea și comercializarea direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.b) Unitate de obținere a produselor prelucrate din legume, fructe, ciuperci și produse cerealiere - unitate prevăzută cu spații și dotări adecvate pentru prelucrarea materiilor prime și a ingredientelor în vederea obținerii, în cantități mici, de produse finite comercializate direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.3. Uleiuri vegetale:Unitate de obținere a uleiurilor presate la rece - unitate prevăzută cu spații și dotări adecvate pentru prelucrarea materiilor prime în vederea obținerii, în cantități mici, de uleiuri brute presate la rece, inclusiv pe bază de prestări de servicii, ambalate și comercializate direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.4. Băuturi alcoolice și nealcoolice:a) Miniberărie - unitate cu spații și dotări adecvate pentru recepționarea materiilor prime, obținerea în cantități mici a berii, ambalarea și comercializarea direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.b) Unitate pentru obținerea vinului - unitate cu spații și dotări adecvate pentru recepționarea materiilor prime, tescuirea, condiționarea vinului în cantități mici, ambalarea și comercializarea acestuia direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.c) Distilerie - unitate cu spații și dotări adecvate pentru recepționarea materiilor prime, obținerea băuturilor alcoolice spirtoase în cantități mici, inclusiv pe bază de prestări de servicii, și comercializarea direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.d) Sifonărie - unitate cu spații și dotări adecvate pentru obținerea apei îmbogățite cu dioxid de carbon în cantități mici, ambalarea și comercializarea acesteia direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.5. Înghețată:Automate/Tonete de obținere a înghețatei - unitate fixă sau mobilă cu spații și dotări adecvate pentru recepția materiilor prime, cu excepția produselor de origine animală materie primă neprocesate, prelucrarea acestora pentru obținerea înghețatei, în cantități mici, ambalarea și comercializarea direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor. (la 19-09-2019, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 44, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 2la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.......................................................................
  DOCUMENT
  de înregistrare sanitară veterinară pentru activitățile din unitățile cu vânzare directă de produse primare
  de origine animală
  Nr. .......... din ...............
  I. Pentru unitatea/producătorul agricol crescător de animale: ..................................., reprezentant legal/proprietar ......................., din localitatea .............., str. ............... nr. ....., sectorul ......., codul poștal ........, județul .............., pentru următoarele activități:1. ................................ ;2. ................................ ;3. ................................ ;4. ................................ . (la 23-03-2009, Pct. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. ) II. Produsele destinate vânzării directe a produselor primare de origine animală vor fi obținute în cantitate maximă de: ................ .III. Produsele primare de origine animală vor fi comercializate direct către consumatorul final:1. direct de la locul de obținere:..........................................................;2. către alte unități de vânzare cu amănuntul ...............................................................;3. valorificare cu ocazia piețelor, târgurilor, expozițiilor, organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autoritățile locale/județene pe întreg teritoriul național ............................/(denumirea și localizarea acestora)..........;4. livrare către unități de procesare autorizate/înregistrate sanitar veterinar ............../(denumirea și localizarea acestora)..............................IV. Produsele primare provin din ......../(ferme, gospodării proprii, fond de vânătoare, lacuri etc.)...............în număr de ...................., aflate în localitatea .................................... .Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.După eliberarea prezentului document, reprezentantul legal/proprietarul trebuie să notifice direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor emitente orice modificare a condițiilor intervenite ulterior.
  Director executiv,
  ..................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă.
   +  Anexa nr. 3la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor...................................................
  DOCUMENT
  de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile
  de vânzare cu amănuntul
  Nr. .......... din ...............
  I. Pentru unitatea denumită: ....................., adresa unității ..................., reprezentant legal al unității ..........................., din localitatea ......................, str. ......................... nr. ..., sectorul ......., codul poștal......., județul .............., telefon ............., e-mail ................., pentru obiectivul ............. în care se desfășoară următoarele activități:1. ...........................;2. ...........................;3. .......................... .II. Numărul vehiculelor utilizate în activitățile desfășurate:– mai puțin de 5.............., între 6 și 10............., între 11 și 50.............., peste 50 ............... .III. Sursa de apă utilizată este: din rețeaua publică........................, sursă proprie..................... .IV. Perioada din timpul anului în care se desfășoară activitatea: ........................................V. Numărul persoanelor angajate în cadrul unității: ................................................ .VI. Produsele care vor fi comercializate către alte unități cu vânzare cu amănuntul vor fi obținute în cantitate maximă de .............../săptămână.VII. Produsele vor fi comercializate către consumatorul final prin:1. valorificare la locul de producere:..............................;2. unități cu amănuntul în număr de .............., cea mai depărtată aflată la .......... km de locul de producere;3. valorificare prin comandă pe internet: .........................;4. valorificare către unități de alimentație publică: _...........__.;5. livrare către unități de procesare autorizate sanitar veterinar, în număr de: ___.. .VIII. Materiile prime provin din:1. gospodăriile proprii, în număr de .............., aflate în localitatea ..........................;2. unități înregistrate/autorizate sanitar veterinar ............................;3. gospodăriile proprii și unități înregistrate/autorizate sanitar veterinar ............... .Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.După eliberarea prezentului document, reprezentantul legal al unității trebuie să notifice direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor emitente orice modificare a condițiilor din unitate intervenită ulterior.Reprezentantul legal al unității, ............../(semnătura, ștampila și data ridicării documentului)........L.S.*)
  Director executiv,
  .....................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă.
   +  Anexa nr. 4Abrogată (la 18-08-2014, Anexa 4 a fost abrogată de lit. f) a art. 2 din ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014. )  +  Anexa nr. 5la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor...................................................
  ORDONANȚĂ
  privind suspendarea activității din unitățile supuse înregistrării sanitare veterinare
  și pentru siguranța alimentelor
  Nr. .............. din ......................
  Directorul executiv al direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor .............................., având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Nota de constatare/Procesul-verbal de constatare înregistrată/înregistrat la direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor .................... sub nr. .......... din data de ..............., întocmită/întocmit de ................................, inspector al autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în cadrul ......................., în baza verificării efectuate la unitatea ............................... din ................./(adresa completă)................................................., reprezentant legal al unității ..............................................,dispune suspendarea, începând cu data de ............................., până la data de ............., a activității de ..............., desfășurată în baza înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor nr. .......... din data de ........... de către unitatea ....................., reprezentant legal al unității ...................... .Reluarea activității se efectuează la solicitarea, printr-o cerere scrisă, a reprezentantului legal al unității, numai după remedierea deficiențelor și verificarea unității privind asigurarea condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de funcționare, conform prevederilor legale.Neaplicarea de către operatorul economic a măsurilor prevăzute în nota de constatare/procesul-verbal de constatare la termenul stabilit atrage, după caz, interzicerea desfășurării activității, sancționarea contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
  Director executiv,
  ..................
  (semnătura și stampila)
  L.S.*)

  Reprezentantul legal al unității,
  ..............................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă.
   +  Anexa nr. 6la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .............
  ORDONANȚĂ
  privind interzicerea desfășurării activității din unitățile supuse înregistrării sanitare veterinare
  și pentru siguranța alimentelor
  Nr. .......... din ......................
  Directorul executiv al direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor .............................., având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Nota de constatare/Procesul-verbal de constatare înregistrată/înregistrat la direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor sub nr. ............ din data de ..............., întocmit/întocmită de ......................................, inspector al autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în baza verificării efectuate la unitatea ..................................., din ................../(adresa completă) ..................... reprezentant legal al unității ..................................................................,dispune, începând cu data de ................, interzicerea desfășurării activității de ..........................., desfășurată în baza înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor nr.*) ................ din data de ................*) de către unitatea ......................, reprezentant legal al unității ........................ .-----*) Se barează în cazul în care operatorul din sectorul alimentar funcționează fără înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor emisă de direcția sanitară veterinară județeană, respectiv a municipiului București.Acordarea înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și reluarea activității se efectuează la solicitarea, printr-o cerere scrisă, a reprezentantului legal al unității, după remedierea deficiențelor și asigurarea condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de funcționare, conform prevederilor legale.Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
  Director executiv,
  ..................
  (semnătura și stampila)
  L.S.**)

  Reprezentantul legal al unității,
  ............................
  (semnătura și ștampila)
  **) L.S. - Loc pentru ștampilă.
   +  Anexa nr. 7la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............Circumscripția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ......
  DOCUMENT DE SECHESTRU/REȚINERE OFICIALĂ
  Nr. ........... din .................
  Subsemnatul, .............................................., inspector al autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE, cu amendamentele ulterioare, în baza Notei de control/Procesului-verbal de constatare nr. ............. din data de ......................, întocmită/întocmit la ........................................, dispun sechestrarea/reținerea oficială pentru produsul (ele): ..........................................., în cantitate de (kg) ................................., pentru o perioadă de (până la data de) .............................................Proprietarul produselor: ....................................................................................Adresa proprietarului: ......................................................................................Locul unde s-a dispus măsura sechestrării/reținerii oficiale: ...............................................Data și ora (minute) când s-a dispus măsura: ................................................................Motivul sechestrului/reținerii oficiale: ....................................................................Nr. sigiliului: .............................................................................................Nr. proces-verbal recoltare probe și analize solicitate (dacă este cazul): ..................................Rezultatul expertizei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor (nr. buletin analiză, dacă este cazul): ................................................................................................................Restricții impuse: .................................................................................................Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
  Inspector al autorității
  sanitare veterinare și
  pentru siguranța alimentelor,
  .........................
  (semnătura și parafa, după caz)

  Luat la cunoștință
  Reprezentantul legal al unității,
  ........................
  (semnătura și ștampila )
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă.
   +  Anexa nr. 8la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............
  PROCES - VERBAL DE CONSTATARE
  Nr. ........din ..............
  Subsemnații, ........................................ și ......................, inspectori ai autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în urma controlului efectuat la unitatea ................................... situată în ......................................., str. .................................................... nr. ...., bl. ......, județul/(sectorul) ................, cod unic de înregistrare (CUI) ............................, aparținând ........................ de S.C. .............................., cu sediul social în .................................., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., sectorul (județul) .............................., în prezența domnului/doamnei ..... ......................, în calitate de ..................................., am constatat următoarele: ...................................................................................................... .În urma celor constatate și în conformitate cu legislația specifică în vigoare se aplică următoarele măsuri, recomandări și termene (se vor specifica prevederile actelor normative care nu au fost respectate): ................................................................................................................. .Prezentul proces-verbal de constatare conține .................pagini și a fost întocmit în două exemplare, dintre care unul rămâne la .................................................................................... .
  Inspectori ai autorității sanitare veterinare
  și pentru siguranța alimentelor,
  ............................
  ............................
  (semnătura și parafa, după caz)

  Reprezentantul legal al unității,
  ..........................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă.
   +  Anexa nr. 9la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor
  ACTIVITĂȚI
  supuse înregistrării și controlului pentru siguranța alimentelor
  I. Activități de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor1. Unități de prelucrare a cartofilor preparați sau congelați - unitate cu spații și dotări adecvate pentru recepția, depozitarea, condiționarea și prelucrarea cartofilor preparați sau prevăzută cu spații frigorifice pentru prelucrarea cartofilor congelați, precum și alte spații de depozitare, livrare a produselor vegetale.2. Unități de producție a piureului de cartofi deshidratați unitate cu spații, dotări, instalații adecvate pentru recepția, depozitarea, prelucrarea de cartofi deshidratați, în vederea obținerii piureului de cartofi.3. Unități de producție de gustări din cartofi - unitate cu spații, dotări, instalații adecvate pentru recepția, depozitarea, condiționarea, prelucrarea cartofilor, în vederea obținerii producției de gustări și servirea acestora.4. Unități de producție pentru fabricarea cartofilor crocanți - unitate cu spații, dotări, instalații adecvate pentru recepția, depozitarea, condiționarea și prelucrarea cartofilor, în vederea obținerii producției de cartofi crocanți, precum și pentru ambalarea și livrarea acestora.5. Unități de producție pentru fabricarea făinei de cartofi unitate cu spații, dotări, instalații adecvate pentru recepția, depozitarea, condiționarea și prelucrarea cartofilor, în vederea obținerii făinei de cartofi, precum și ambalarea, depozitarea, păstrarea și livrarea acesteia.6. Unități de fabricare a sucurilor de fructe și legume unitate cu spații, dotări, instalații adecvate pentru recepția, depozitarea, condiționarea și prelucrarea fructelor și legumelor, în vederea obținerii sucurilor din acestea, precum și cu spații și dotări necesare îmbutelierii, ambalării, depozitării, păstrării și livrării acestora.7. Unități de fabricare a concentratelor din fructe și legume - unitate cu spații, dotări, instalații adecvate pentru recepția, depozitarea, condiționarea și prelucrarea fructelor și legumelor, în vederea obținerii concentratelor din acestea, precum și cu spații și dotări necesare îmbutelierii, ambalării, depozitării, păstrării și livrării acestora.8. Unități de conservare a fructelor, nucilor sau a legumelor - unitate cu spații, dotări, instalații adecvate pentru recepția, depozitarea, condiționarea și prelucrarea (congelarea, uscarea, conservarea în ulei sau în oțet, fabricarea conservelor etc.) în vederea conservării fructelor și legumelor, precum și cu spații, inclusiv spații de frig, și dotări necesare îmbutelierii, ambalării, depozitării, păstrării și livrării acestora.9. Unități de fabricare a produselor alimentare din fructe și legume - unitate cu spații, dotări, instalații adecvate pentru recepția, depozitarea, condiționarea și prelucrarea fructelor și legumelor în vederea obținerii produselor alimentare, precum și cu spații necesare depozitării și livrării acestora.10. Unități de fabricare a gemurilor, marmeladelor și jeleurilor - unitate cu spații, dotări, instalații adecvate pentru recepția, depozitarea, condiționarea și prelucrarea fructelor și legumelor în vederea obținerii gemurilor, marmeladelor și jeleurilor, precum și pentru ambalarea, depozitarea și livrarea acestora.II. Activități de fabricare a uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale1. Unități pentru producția de uleiuri vegetale brute (ulei de măsline, floarea-soarelui, soia, rapiță, in, semințe de dovleac, porumb etc.) - unitate cu spații, dotări, instalații adecvate pentru recepția, depozitarea, condiționarea, prelucrarea materiilor prime în vederea obținerii de uleiuri și grăsimi brute, precum și cu spații pentru depozitarea și livrarea acestora.2. Unități pentru producția făinei oleaginoase nedegresate - unitate cu spații, dotări, instalații adecvate pentru recepția, depozitarea, condiționarea, prelucrarea materiei prime, în vederea obținerii, depozitării și livrării făinei oleaginoase nedegresate.3. Unități pentru producția uleiurilor vegetale rafinate (ulei de măsline, ulei de soia etc.) - unitate cu spații, dotări, instalații pentru recepția, depozitarea și prelucrarea materiilor prime în vederea obținerii produselor finite, precum și cu spații pentru îmbutelierea, depozitarea și livrarea acestora.4. Unități pentru prelucrarea uleiurilor vegetale - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru depozitarea și prelucrarea uleiurilor vegetale (prin suflare, fierbere, oxidare, polimerizare, deshidratare, hidrogenare etc.), precum și cu spații pentru îmbutelierea, depozitarea și livrarea acestora.5. Unități pentru fabricarea margarinei - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru recepția, depozitarea și prelucrarea materiilor prime pentru fabricarea margarinei, precum și cu spații pentru depozitarea și livrarea acesteia.6. Unități pentru fabricarea amestecurilor pentru tartine unitate cu spații, dotări și instalații amenajate pentru recepția și depozitarea separată a materiilor prime de origine vegetală și animală, în vederea fabricării amestecurilor pentru tartine, precum și pentru depozitarea și livrarea acestora.7. Unități pentru fabricarea grăsimilor de gătit combinate unitate cu spații, dotări și instalații amenajate pentru recepția și depozitarea materiilor prime, în vederea fabricării grăsimilor de gătit combinate, precum și pentru depozitarea și livrarea acestora.III. Activități de fabricare a produselor de morărit, amidonului și produselor din amidon1. Unități de morărit - unitate specializată prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice pentru recepția, depozitarea, prelucrarea boabelor de cereale și prelucrarea lor în materie primă pentru unitățile de panificație (producție de făină, arpacaș, crupe sau pelete din grâu, secară, ovăz, porumb sau alte cereale), precum și cu spații pentru depozitarea, păstrarea și livrarea produsului finit.2. Unități pentru măcinarea orezului - unitate specializată prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice pentru recepția, depozitarea, prelucrarea boabelor de orez în vederea obținerii de orez măcinat, glazurat, semifiert sau producție de făină de orez, precum și cu spații pentru depozitarea, păstrarea și livrarea produsului finit.3. Unități pentru măcinarea legumelor - unitate specializată prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice pentru recepția, depozitarea, sortarea, prelucrarea și măcinarea legumelor în vederea obținerii de făină sau pudră de legume uscate ori fructe comestibile, precum și cu spații pentru depozitarea, păstrarea și livrarea produsului finit.4. Unități pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun unitate specializată prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice pentru recepția, depozitarea, prelucrarea prin tratare termică a cerealelor prin expandare, în vederea obținerii de cereale pentru micul dejun, precum și cu spații pentru depozitarea, păstrarea și livrarea produsului finit.5. Unități pentru fabricarea premixurilor - unitate specializată prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice pentru recepția, depozitarea, omogenizarea făinii în vederea obținerii de făină în amestec pentru pâine, prăjituri, biscuiți sau clătite, precum și cu spații pentru depozitarea, păstrarea și livrarea produsului finit.6. Unități pentru fabricarea amidonului - unitate prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice pentru recepția materiei prime (orez, cartofi, porumb, grâu etc.), depozitarea, prelucrarea prin măcinare, germinare, extracție, purificare, rafinare, deshidratare, uscare, în vederea obținerii de amidon, precum și cu spații pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea și livrarea produsului finit.7. Unități pentru fabricarea glucozei, siropului de glucoză, maltozei - unitate specializată prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice pentru recepția materiei prime (suspensie de amidon), depozitarea, prelucrarea prin hidroliză în vederea obținerii de sirop de glucoză, zahăr total, dextroză cristalizată anhidră, izosirop, dextroză cristalizată monohidrat, fructoză, maltoză, precum și cu spații pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea și livrarea produsului finit.8. Unități pentru fabricarea glutenului - unitate prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice pentru recepția materiei prime, depozitarea, prelucrarea prin extracție, separare, concentrare, deshidratare, uscare, în vederea obținerii de gluten, precum și cu spații pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea și livrarea produsului finit.IV. Activități de fabricare a altor produse alimentare1. Unități pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, specialităților de panificație, checurilor, tartelor etc. - unitate prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice, inclusiv spații de frig, pentru recepția materiei prime, depozitarea, prelucrarea făinei și a ingredientelor de origine vegetală și animală, în vederea obținerii produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, specialităților de panificație, checurilor, tartelor etc., precum și cu spații de depozitare și livrare corespunzătoare.2. Unități pentru fabricarea biscuiților, pișcoturilor, a produselor uscate de panificație, a produselor de patiserie și prăjiturilor conservate, precum și pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate - unitate prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice, inclusiv spații de frig, pentru recepția materiei prime, depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine animală și vegetală, în vederea fabricării biscuiților, pișcoturilor, a produselor uscate de panificație, a produselor de patiserie și prăjiturilor conservate, precum și pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate, precum și cu spații de depozitare, păstrare și livrare corespunzătoare.3. Unități pentru fabricarea sau rafinarea zahărului și a înlocuitorilor din sfeclă de zahăr, suc de trestie de zahăr, arțar și palmier - unitate prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice adecvate pentru recepția materiei prime, depozitarea, prelucrarea acesteia, în vederea obținerii, depozitării și livrării zahărului.4. Unități pentru fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, grăsime și ulei de cacao, a gumei de mestecat, conservarea în zahăr a fructelor, sâmburilor de fructe și a altor părți ale plantelor, fabricarea pastilelor, tabletelor, dropsurilor, drajeurilor mentolate și/sau cu alte arome - unitate prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice pentru recepția materiei prime (cacao, ciocolată, zahăr, fructe), depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine vegetală și animală, în vederea obținerii produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, grăsime și ulei de cacao, a gumei de mestecat, conservarea în zahăr a fructelor, sâmburilor de fructe și a altor părți ale plantelor, fabricarea pastilelor, tabletelor, dropsurilor, drajeurilor mentolate și/sau cu alte arome, precum și cu spații de depozitare și livrare corespunzătoare.5. Unități pentru fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului, pastelor făinoase și altor produse făinoase similare - unitate prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice pentru recepția, depozitarea, prelucrarea materiilor prime și a ingredientelor de origine vegetală și animală, în vederea obținerii macaroanelor, tăițeilor, cușcușului, pastelor făinoase și altor produse făinoase similare, precum și cu spații de depozitare și livrare corespunzătoare.6. Unități pentru prelucrarea cafelei - unitate prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice pentru recepția materiei prime, depozitarea, cu spații pentru prelucrarea cafelei prin decafeinizare și prăjire, în vederea obținerii de cafea măcinată, cafea solubilă, extracte și concentrate din cafea, fabricarea înlocuitorilor de cafea, precum și cu spații de ambalare, depozitare și livrare corespunzătoare.7. Unități pentru prelucrarea ceaiului - unitate prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice pentru recepția și depozitarea materiei prime, cu spații pentru prelucrarea ceaiului și a frunzelor de plante, ambalarea ceaiului, inclusiv în doze (pliculețe), fabricarea infuziilor din plante (mentă, mușețel, verbină etc.), precum și cu spații de ambalare, depozitare și livrare corespunzătoare.8. Unități pentru fabricarea condimentelor - unitate specializată cu spații pentru recepția și depozitarea materiilor prime, cu spații și instalații pentru fabricarea mirodeniilor, ketchupului, sosurilor picante, condimentelor, maionezei, făinei de muștar, muștarului și oțetului, precum și cu spații pentru ambalarea, depozitarea și livrarea produselor finite.9. Unități pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice - unitate cu spații, dotări și instalații pentru recepția, depozitarea și fabricarea produselor alimentare pentru utilizări nutriționale speciale, a laptelui praf pentru sugari, laptelui și altor alimente pentru copii mici, alimentelor pentru sugari, alimentelor cu conținut redus de calorii, alimentelor dietetice pentru scopuri medicale speciale, alimentelor cu conținut redus de sodiu, inclusiv sare fără sodiu, alimentelor fără gluten, alimentelor recomandate în efortul muscular intens, în special pentru sportivi, alimentelor pentru persoanele care suferă de dereglări ale metabolismului carbohidraților (diabet), precum și cu spații adecvate pentru ambalarea, depozitarea și livrarea produselor finite.10. Unități pentru fabricarea altor produse neclasificate în altă parte - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru recepția materiei prime, depozitarea și fabricarea de supe, ciorbe, fabricarea drojdiei de bere, a produselor alimentare îmbogățite cu oligoelemente, vitamine, proteine, a suplimentelor alimentare și nutritive, precum și cu spații adecvate pentru ambalarea, depozitarea și livrarea produselor finite.11. Unități de fabricare a produselor alimentare congelate - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru recepția materiei prime, depozitarea și fabricarea produselor congelate, precum și cu spații de ambalare, depozitare și livrare corespunzătoare, atât pentru alte unități, cât și pentru consumatorul final.12. Unități de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate - uscate, glasate sau cristalizate) - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru recepția materiei prime, depozitarea și fabricarea produselor confiate/deshidratate, precum și cu spații de ambalare, depozitare și livrare corespunzătoare, atât pentru alte unități, cât și pentru consumatorul final.13. Unități pentru producția, procesarea și comercializarea ciupercilor - unitate prevăzută cu spații, amenajări, dotări și instalații specifice pentru producția, ambalarea, depozitarea și livrarea produsului finit.V. Activități de fabricare a băuturilor1. Unități pentru fabricarea băuturilor alcoolice distilate unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru recepția, depozitarea materiilor prime și semifabricatelor și fabricarea de băuturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri, precum și cu spații adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea și livrarea acestora, atât pentru alte unități, cât și pentru consumatorul final.2. Unități pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentație unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru recepția, depozitarea materiilor prime, semifabricatelor și prelucrarea acestora în vederea obținerii de alcool etilic de fermentație și a alcoolurilor neutre, precum și cu spații adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea și livrarea acestora, atât pentru alte unități, cât și pentru consumatorul final.3. Unități pentru fabricarea vinului - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru recepția și depozitarea materiei prime, semifabricatelor și prelucrarea acestora în vederea obținerii vinului, a vinului de masă, vinului de calitate produs în anumite regiuni, vinului spumant, vinului din must de struguri concentrat și vinului slab alcoolizat sau fără alcool, precum și cu spații adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea și livrarea acestora, atât pentru alte unități, cât și pentru consumatorul final.4. Unități pentru fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru recepția materiei prime, depozitarea și fabricarea cidrului, cidrului de pere, miedului și a altor vinuri din fructe, precum și a băuturilor mixte ce conțin alcool, precum și cu spații adecvate pentru depozitarea, îmbutelierea și livrarea acestora, atât pentru alte unități, cât și pentru consumatorul final.5. Unități pentru fabricarea altor băuturi nedistilate obținute prin fermentare - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru recepția și depozitarea materiei prime, semifabricatelor și prelucrarea acestora în vederea obținerii vermutului și a altor băuturi similare, precum și cu spații adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea și livrarea acestora, atât pentru alte unități, cât și pentru consumatorul final.6. Unități pentru fabricarea berii - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru recepția și depozitarea materiilor prime și ingredientelor pentru obținerea berii, precum și cu spații pentru îmbutelierea, depozitarea și livrarea acesteia, atât pentru alte unități, cât și pentru consumatorul final.7. Mălțăria - secția din cadrul fabricii de bere în care se face germinarea orzului și a altor cereale în vederea obținerii malțului.8. Unități pentru fabricarea de ape minerale și băuturi răcoritoare nealcoolice - unitate cu spații, dotări și instalații pentru captarea, carbogazeificarea, îmbutelierea apei minerale, fabricarea băuturilor răcoritoare nealcoolice, băuturilor nealcoolice aromatizate și/sau îndulcite: limonadă, oranjadă, cola, băuturi energizante, băuturi din fructe, ape tonice, precum și cu spații adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea și livrarea acestora, atât pentru alte unități, cât și pentru consumatorul final.VI. Alte activități1. Unități de ambalare și/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea, ambalarea și livrarea produselor alimentare de origine nonanimală.2. Depozit pentru semințe de consum - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea și livrarea de semințe de consum.3. Depozit alimentar pentru produse de origine nonanimală - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea și livrarea de produse proaspete și/sau preambalate de origine nonanimală, atât pentru alte unități, cât și pentru consumatorul final.4. Depozit frigorific pentru produse alimentare de origine nonanimală - unitate cu spații și instalații de frig adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea și livrarea produselor de origine nonanimală congelate și/sau refrigerate ori care necesită temperaturi scăzute de depozitare, atât pentru alte unități, cât și pentru consumatorul final.5. Unități de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru recepția materiei prime, depozitarea și/sau prelucrarea produselor congelate, precum și cu spații de ambalare, depozitare și livrare corespunzătoare, atât pentru alte unități, cât și pentru consumatorul final.6. Abrogat. (la 19-09-2019, Subpunctul 6. din Punctul VI , Anexa nr. 9 a fost abrogat de Punctul 45, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 7. Mijloc de transport produse de origine nonanimală - orice nave, aeronave, mijloace auto etc. înregistrate pentru siguranța alimentelor ca mijloace de transport dotate corespunzător pentru ca produsele de origine nonanimală să nu își modifice caracteristicile pe timpul transportului, caracteristici prevăzute în documentele însoțitoare conform legislației în vigoare.8. Unitate de fabricare a înghețatei - unitate cu spații și echipamente adecvate pentru recepția materiei prime de origine animală și nonanimală, cu excepția produselor de origine animală materie primă neprocesate, fabricarea și depozitarea înghețatei. (la 19-09-2019, Subpunctul 8. din Punctul VI. , Anexa nr. 9 a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 9. Piața angro de legume și fructe - spații sau zone cu amenajări care includ mai multe unități separate ce au în comun instalații și compartimente în care sunt vândute produsele alimentare de origine nonanimală către operatorii din sectorul agroalimentar și/sau către consumatorul final. (la 19-09-2019, Punctul VI. din Anexa nr. 9 a fost completat de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 10. Unități de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală - unitățile în care se desfășoară activități de recepție, depozitare, prezentare și vânzare direct către consumatorul final sau către alte unități de vânzare cu amănuntul/ridicata a legumelor, a fructelor, a băuturilor vrac și ambalate, alcoolice și nealcoolice, a pâinii, a produselor de morărit, panificație, patiserie, a ierburilor aromatice, a condimentelor, a semințelor de consum, a ceaiurilor din plante, a suplimentelor alimentare, precum și a produselor alimentare ce prezintă elemente de identificare a producătorului; această categorie de unități include atât magazine alimentare, cât și standuri amenajate în cadrul expozițiilor, târgurilor, depozitelor, piețelor agroalimentare și/sau piețelor angro, cu excepția farmaciilor. (la 19-09-2019, Punctul VI. din Anexa nr. 9 a fost completat de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 11. Unitate de fabricare a gheții alimentare - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru fabricarea în condiții corespunzătoare a gheții alimentare, precum și pentru ambalarea, depozitarea și livrarea acesteia. (la 19-09-2019, Punctul VI. din Anexa nr. 9 a fost completat de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 12. Alte unități de vânzare cu amănuntul - cafenea, bar, ceainărie, stand preparare/comercializare gogoși și alte produse de panificație, floricele de porumb, sucuri, vată de zahăr, porumb fiert/copt, altele - unități de alimentație publică ce dețin spații și dotări corespunzătoare pentru recepția, depozitarea, prepararea și servirea în incinta locației sau direct către consumatorul final a produselor de origine nonanimală, preparate; această categorie de unități include toate unitățile cu activitate permanentă și/sau temporară. (la 19-09-2019, Punctul VI. din Anexa nr. 9 a fost completat de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 10la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ..................
  DOCUMENT
  de înregistrare pentru siguranța alimentelor
  Nr. .......... din ...............
  Pentru unitatea: ........................, localitatea ....................., cu sediul social în str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ....., sectorul ....., codul ........ județul ......................, telefon .............., cod unic de înregistrare (CUI) ......................., reprezentantul legal al unității ........................., din localitatea ............................, str. ....................... nr. ....., sectorul ......, codul poștal ............, județul ........................., telefon ............., e-mail ............................., pentru punctul de lucru ........................ din localitatea ......................, str. .................................... nr. ......, sectorul ......., codul ............., județul .........................., telefon ................., în care se desfășoară următoarele activități:1. ..............................;2. ..............................;3. ............................. .După eliberarea prezentului document, reprezentantul unității trebuie să notifice direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București orice modificare a condițiilor din unitate, intervenită ulterior emiterii documentului.Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.
  Reprezentantul legal al unității,
  .............................................................................................
  (numele în clar, semnătura, data ridicării documentului, ștampila unității)
  Director executiv,
  ......................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă. (la 19-09-2019, Anexa nr. 10 a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 11la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............Circumscripția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ......
  DOCUMENT
  de ridicare a sechestrului/a reținerii oficiale
  Nr. ......... din ........
  Subsemnatul, ........................, inspector al autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 882/2004/CE pentru aprobarea regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și cea privind alimentele și cu regulile de sănătate și de protecție a animalelor, cu amendamentele ulterioare, în baza Notei de control/Procesului-verbal de constatare nr. .......... din data de ..............., întocmită/întocmit la ........................., dispun ridicarea sechestrului/reținerea oficială pentru produsul (ele):................................................................................................................ .Proprietarul produselor: .....................................................................................Adresa proprietarului: .......................................................................................Locul unde s-a dispus măsura sechestrării/reținerii oficiale: ................................................Data și ora (minute) când s-a dispus măsura: .................................................................Motivul reținerii oficiale: ..................................................................................Cantitatea reținută: .........................................................................................Nr. sigiliului: ..............................................................................................Rezultatul expertizei privind siguranța alimentelor (nr. buletin analiză, etc.): .............................Observații:..............................................................................................................Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
  Inspector al autorității sanitare veterinare
  și pentru siguranța alimentelor,
  .............................
  (semnătura și parafa, după caz)

  Luat la cunoștință
  Reprezentantul legal al unității,
  .............................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă.
   +  Anexa nr. 12la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............Circumscripția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Oficială ...........
  DOCUMENT
  de însoțire a produselor alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii
  Subsemnatul, ....................................., inspector al autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, am întocmit în data de ................. prezentul document care însoțește transportul următoarelor produse alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii:Produsele: .................................................................Lotul: ......................................................................Motivul reținerii oficiale: ..............................................................Cantitatea reținută: ......................................................Nr. sigiliului: ..................................................................Rezultatul expertizei privind siguranța produselor (nr. buletin analiză etc.): .......................................Proprietarul produselor: ............................................................Adresa proprietarului: ..............................................................Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
  Inspector al autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor,
  ...........................
  (semnătura și parafa, după caz)
  Luat la cunoștință
  Reprezentantul legal al unității,
  ..........................
  (numele și prenumele, semnătura și ștampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă. (la 19-09-2019, Anexa nr. 12 a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 13la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............Circumscripția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ......
  PROCES - VERBAL DE DISTRUGERE
  Încheiat astăzi .............
  Denumirea unității unde se efectuează distrugerea ........................................................................., având codul unic de înregistrare ............................................,adresa punctului de lucru unde se desfășoară distrugerea .................................................................................................................................................................................................................................autorizată cu Autorizația nr. .................................................................................................................Produsul ................................................................................................................................................Producătorul .........................................................................................................................................Proprietarul ..........................................................................................................................................Data fabricației .....................................................................................................................................Lotul ......................................................................................................................................................Cantitatea produsă ...............................................................................................................................Cantitatea sechestrată/reținută oficial ................................................................................................Nr. buletinului de analiză .....................................................................................................................Cauza distrugerii ..................................................................................................................................Modul de distrugere ............................................................................................................................Observații (dacă este cazul) .................................................................................................................Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, în ..conformitate cu prevederile legislației în vigoare.1. Proprietarul produselor*): ...............................................................................................................2. Inspectorul autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor*): ................................3. Reprezentantul legal al unității unde se efectuează distrugerea*): .................................................
  *) Se va completa cu numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate, semnătura.
   +  Anexa nr. 14la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .........................
  DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală
  Nr. ............. din ...............
  Mijlocul de transport ........................ seria .................., nr. de înmatriculare, proprietatea ......................., din localitatea ..................., str. .................... nr. ......, sectorul ............, cod poștal ........., județul ....................., telefon ................., e-mail .........................., se înregistrează pentru transportul .............................*)I. Condiții de temperatură: 1. fără regim termic 2. temperatură de refrigerare 3. temperatură de congelare4. alt regim termicII. Condiții de transport:1. preambalat/ambalat2. vracCapacitatea de transport: ......................................................................După emiterea prezentului document, reprezentantul legal al unității trebuie să notifice direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București emitente orice modificare a condițiilor de transport intervenită ulterior, în vederea recontrolului mijlocului de transport.Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.
  Director executiv,
  .....................................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.**)
  *) Se vor preciza produsele transportate.**) L.S. - Loc pentru ștampilă. (la 19-09-2019, Anexa nr. 14 a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 15la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor (pagina 1) AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ........... Circumscripția Sanitară Veterinară Zonală ............
  FIȘĂ DE SĂNĂTATE
  pentru animalele de la care se valorifică produse de origine animală
  Nr. ..... data .................
  Producătorul ................... Cod numeric personal ............... Domiciliul ................................................................ ............................................................................. ............................................................................. Actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate) seria ..... nr. ....................., eliberat de .................... Codul exploatației ................(verso pagina 1)
  Obligațiile producătorilor
  1. Producătorii care valorifică produse de origine animală obținute de la animalele din gospodăria proprie vor avea asupra lor prezenta fișă de sănătate, vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în raza căruia domiciliază. Valorificarea acestor produse este admisă numai în locuri publice (piețe, târguri, expoziții, cu ocazia manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autoritățile locale/ județene pe întreg teritoriul național).2. Producătorii trebuie să aplice toate măsurile pentru a evita riscul contaminării acestora și trebuie să informeze direcția veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București atunci când constată că produsele destinate vânzării prezintă un risc pentru sănătatea umană.3. Produsele de origine animală trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) să provină de la animale, păsări sau colonii de albine sănătoase și să fie manipulate numai de către persoane sănătoase;b) să nu fie falsificate sau cu mirosuri, gusturi ori culori străine, cu o consistență anormală;c) să nu fie murdărite sau să conțină impurități, să nu fie transportate ori prezentate în ambalaje murdare, ruginite sau improprii pentru produsul respectiv;d) să fie însoțite de precizări scrise din partea persoanei care le valorifică, referitoare la tipul produsului, originea acestuia, data recoltării, condiții de păstrare, precum și orice altă informație considerată necesară;e) pentru laptele crud, să respecte cerințele de sănătate animală și cerințele de igienă prevăzute în anexa I partea A la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, precum și criteriile stabilite în anexa III secțiunea IX cap. I din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele să îndeplinească criteriile de calitate și să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploatații care respectă condițiile de igienă a mulsului, a spațiilor de depozitare a laptelui și cu asigurarea trasabilității produsului. (la 19-09-2019, Litera e) din Punctul 3. , Anexa nr. 15 a fost modificată de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 ) 4. În locurile publice de valorificare a produselor de origine animală, producătorii vor avea o stare de igienă corespunzătoare (halate, șorțuri, bonete curate) și vor avea asupra lor un document din care să reiasă că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor. (pagina 2) Animale existente în gospodăria producătorului
  Specia și categoria Anul ....... Anul ......
  III III IV I II III IV
  Bovine
  din care vaci
  din care vaci mulgătoare
  Ovine - caprine
  din care mulgătoare
  Porcine
  Păsări
  din care ouătoare
  Familii de albine
  Produsele care se valorifică.............................................................................................................................................................................................................................................................................
  (pagina 3) Starea sănătății animalelor
  Examene sanitare veterinare efectuate Data RezultatulSemnătura și parafa medicului veterinar de liberă practică împuternicit
  Tuberculinarea bovinelor
  Controlul serologic pentru bruceloza la bovine/ovine
  Controlul pentru depistarea mastitelor la bovine/ovine
  Examenul clinic al animalelor, păsărilor și familiilor de albine din gospodărie
  Observații și restricții sanitare veterinare: ............................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................Medic veterinar oficial,L.S. ...............(semnătura și parafa)---------Anexa nr. 15 a fost înlocuită cu anexa la ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, conform pct. 23 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 16la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .........................................
  DOCUMENT
  de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor
  pentru automatele de vânzare a produselor alimentare
  Nr. ........ din ..........
  1. Automatul/Automatele de vânzare a produselor alimentare, având următoarele serii (numere de identificare unice), conform anexei nr. 17 la Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare, ................................., aparținând Societății Comerciale ................................. din localitatea ......................... str. .......................... nr. ......, sectorul ......, codul poștal ............, județul ....................., telefon ...................., e-mail ......................, se înregistrează pentru ........................*).2. Locul de amplasare a automatului/automatelor este prevăzut în lista automatelor de vânzare a produselor alimentare, conform anexei nr. 17 la Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare.Se vor respecta cerințele sanitar-veterinare specifice, precum și specificațiile înscrise în fișa tehnică a produsului eliberată de producător.Nerespectarea condițiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor atrage, după caz, interzicerea desfășurării activității și sancționarea în conformitate cu prevederile legale.
  Director executiv,
  ..................................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.**)
  *) Se va preciza tipul de produs alimentar pentru care se înregistrează automatele.**) L.S. - Loc pentru ștampilă. (la 19-09-2019, Actul a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 17la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor
  LISTA
  automatelor de vânzare a produselor alimentare utilizate de .........(denumirea operatorului economic).........
  Nr. crt.Marcă automatTip automatElementul de identificare a automatuluiTipul de aliment distribuitAdresă de amplasare (județ, localitate, strada, nr., alte detalii de amplasare, după caz: piață, clădire etc.)

  Reprezentantul legal al unității,
  .........................................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă. (la 19-09-2019, Actul a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 18la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor
  NOTIFICARE
  privind încetarea activității
  Nr. ....................../data ........................
  Subsemnatul, ................................., posesor al C.I./buletin, seria ..............nr. ..............., eliberat de .................... la data de ..................., în calitate de administrator/reprezentant legal al unității ......................, cu sediul social în localitatea ........................., strada .................., numărul ...., bl. ...., apartament ...., județul ..........................., notific încetarea activității de .............................., începând cu data de ............... desfășurată la punctul de lucru din localitatea ...................., strada ............................. numărul ......., județul ................, desfășurată în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. .................. din data de ................, eliberat de către Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ....................Motivele care au stat la baza încetării activității ...................................................Anexez la prezenta notificare documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în original.
  Administrator/reprezentant legal,
  (semnătură, ștampilă)
  Data, (la 19-09-2019, Actul a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 19la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor......................................................
  DECIZIE
  privind încetarea activității din unitățile supuse înregistrării
  sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
  Nr. .............. din ......................
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ................................., având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza notificării de încetare a activității înregistrate la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .........................., nr. ................... din data de ............................., întocmită/întocmit de ..................., reprezentant legal al unității .............................., ......................(adresa completă)...................., dispune anularea documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. ................. din data de ............... emis de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ................... și încetarea activității de ....................., începând cu data de ....................Reluarea activității se efectuează conform prevederilor legale, cu parcurgerea procedurii de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor.Nerespectarea legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
  Director executiv,
  ..................
  (semnătura și stampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă. (la 19-09-2019, Actul a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 20la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor
  NOTIFICARE
  privind activitatea desfășurată de unitățile de comercializare mobile
  Nr. .............. din ......................
  Subsemnatul/a, ........................., reprezentant legal al unității .........................., cu sediul social în .............................., localitatea .........................., str. .................... nr. ..........., sectorul ...., codul poștal ..................., județul .........................., telefon ............., e-mail ............................., cu unitatea de comercializare mobilă (de exemplu: rulote, tonete mobile, magazine mobile) ......................... seria/număr de înmatriculare ......................, înregistrat sanitar-veterinar cu nr. ......................., la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ........................., notific desfășurarea activității după cum urmează:1. Pe raza județului ...........................................;2. În ziua/zilele de .............................................................;3. În perioada .....................................................................
  Reprezentantul legal al unității,
  ...................
  (semnătura și ștampila)
  (la 19-09-2019, Actul a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 5 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019 )
  -----