ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008    Văzând Referatul de aprobare nr. 65578/38488 din 5 noiembrie 2008, întocmit de Direcția de igienă și sănătate publică veterinară și Direcția generală pentru siguranța alimentelor,în temeiul Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/83 din 25 iunie 2004, cu amendamentele ulterioare, și al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 57/2002, republicată,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor prevăzută la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii procedurii de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților din unitățile de vânzare directă de produse primare sau vânzare cu amănuntul, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, precum și ale art. 1 alin. (4) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 3Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor prevăzută la art. 1 nu se aplică produselor primare obținute de către producători și care sunt destinate consumului propriu. (la 23-03-2009, Art. 3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". )  +  Articolul 4Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităților de vânzare directă de produse primare, a activităților de vânzare cu amănuntul și a activităților de fabricare a alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.
    Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
    Radu Roatiș Chețan
    București, 16 decembrie 2008.Nr. 111.  +  ANEXĂNORMA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORprivind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelora activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentarede origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare,depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală