HOTĂRÂRE nr. 1.340 din 20 decembrie 2000privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 27 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice este organul de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, care organizează şi coordonează statistica oficială din România.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate, stabilit potrivit legii, care se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevantei, proportionalitatii, deontologiei statistice şi raportului cost/eficienta, Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice are următoarele atribuţii principale: a) informează opinia publică şi organele autorităţilor publice cu privire la starea economică şi socială a tarii şi furnizează utilizatorilor interesaţi datele rezultate din cercetările statistice efectuate; b) elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile, tehnologiile şi standardele specifice; c) organizează şi conduce înregistrarea informaţiilor referitoare la fenomenele şi procesele economico-sociale, prin recensaminte şi anchete statistice totale sau prin sondaj; d) proiectează, tipareste şi difuzează formularele şi instrucţiunile de completare aferente; e) culege, prelucreaza şi stocheaza date şi informaţii în vederea asigurării fondului naţional de date statistice; f) coordonează elaborarea clasificarilor şi a nomenclatoarelor unitare de interes naţional; g) proiectează, realizează şi exploatează sistemul informatic statistic naţional; h) elaborează studii şi analize pentru caracterizarea evoluţiei economico-sociale; i) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii; j) organizează şi conduce unităţile subordonate, stabileşte atribuţiile şi normele de funcţionare a acestora; k) colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informationale; sprijină aceste organisme pentru asigurarea pregătirii personalului cu atribuţii în activitatea de statistica; l) primeşte spre avizare metodologiile cercetărilor statistice proiectate, în vederea asigurării oportunităţii şi corectitudinii metodelor statistice utilizate în cercetările statistice efectuate de ministere, instituţii centrale şi de alte servicii publice; m) organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii a personalului propriu, a personalului din unităţile sale subordonate şi din celelalte servicii de statistica oficială şi acţionează pentru formarea unei culturi statistice la nivel naţional; n) reprezintă România în relaţiile internaţionale în domeniul statistic şi cooperează cu organizaţii similare din alte tari, cu organismele de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi agenţiile sale, cu alte organisme internaţionale; o) asigura compatibilitatea sistemului statistic naţional cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Uniunii Europene şi de alte organisme internaţionale, conform obligaţiilor asumate; p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3În exercitarea atribuţiilor sale Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice are obligaţia să asigure pe parcursul întregii cercetări statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protecţie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul şi la activitatea lor, în concordanta cu principiile confidenţialităţii datelor statistice şi cu normele legale privind secretul de stat.  +  Articolul 4În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 2 serviciile de statistica oficială sunt autorizate: a) să solicite şi să obţină gratuit datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se afla, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României; b) sa stabilească termenele şi periodicitatile de furnizare a datelor statistice solicitate; c) să efectueze, cu personalul propriu şi/sau cu agenţii statistici în calitate de colaboratori sau sub alte forme legale, cercetări statistice prin culegerea directa a datelor statistice privind fenomenele economico-sociale; în categoria agenţilor statistici intra anchetatorii, precum şi gospodăriile populaţiei, în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistica; d) sa contracteze, în condiţiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetărilor statistice, analizelor şi studiilor economice şi sociale; e) să aplice amenzi contravenţionale pentru refuzul sau întârzierea transmiterii datelor statistice solicitate, pentru comunicarea de date eronate sau incomplete, pentru refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea serviciilor de statistica oficială documentele şi evidentele necesare în vederea verificării datelor statistice, precum şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de acestea.  +  Articolul 5 (1) Persoanele juridice - regii autonome, companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale, indiferent de forma de proprietate, instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, partide politice, organizaţii sindicale, patronale, neguvernamentale şi alte tipuri de organizaţii - sunt obligate sa furnizeze gratuit serviciilor de statistica oficială, la termenele, periodicitatile şi în forma solicitată, datele şi informaţiile statistice în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucţiunile emise de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice. (2) Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze serviciilor de statistica oficială datele personale şi cele privind gospodăria şi activitatea economică, necesare în vederea efectuării recensamintelor şi anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, cazierul judiciar, sănătatea şi viaţa intima pot fi culese şi prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile referitoare la confidenţialitatea datelor statistice. (3) Pentru domeniile de cercetare statistica specifice, aflate în competenţa ministerelor de resort şi a altor autorităţi publice centrale, Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice încheie convenţii pentru schimbul reciproc de date statistice.  +  Articolul 6 (1) Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice este condus de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi, funcţionari publici, asimilaţi cu funcţiile de conducere de secretar general, respectiv secretar general adjunct din aparatul propriu al ministerelor şi al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate. În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi dispoziţii. (2) Preşedintele reprezintă Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi cu terţe persoane juridice, cu persoanele fizice, precum şi cu organizaţii din ţara şi din străinătate. În acest scop preşedintele poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice. (3) Preşedintele este membru de drept în Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica. (4) Pe lângă preşedinte funcţionează Colegiul Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice, organ cu caracter consultativ. Componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestuia se stabilesc prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice este de 585, inclusiv preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi. (3) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi se aproba prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice. (4) Salarizarea personalului Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice, precum şi din unităţile sale subordonate se face potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) În subordinea Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice funcţionează direcţiile generale teritoriale de statistica, ca servicii publice descentralizate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi Editura "Revista Română de Statistica", instituţie publică cu personalitate juridică, şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistica, finanţate din venituri extrabugetare. (2) Numărul maxim de posturi al direcţiilor generale teritoriale de statistica, finanţate de la bugetul de stat, este de 1.656, iar structura organizatorică a acestora se stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice. (3) Normativele de personal, constituirea compartimentelor şi statele de funcţii pentru direcţiile generale teritoriale de statistica, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale Editurii "Revista Română de Statistica" se aproba prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice. (5) Editura "Revista Română de Statistica" poate să asigure, cu perceperea unui comision de maximum 20%, difuzarea unor publicaţii şi date pe suport de hârtie, magnetic, CD-ROM sau prin acces direct la bazele de date ale Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice. Comisionul se aplică la costul publicaţiilor şi al datelor difuzate. Sumele reprezentând costul publicaţiilor şi al datelor se virează în contul Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice. (6) Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice poate crea şi în alte oraşe decât resedintele de judeţ, precum şi în sectoarele municipiului Bucureşti, colective, birouri, servicii, pentru culegerea/diseminarea datelor statistice, în funcţie de cerinţele specifice activităţii sale, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 9 (1) Prefecturile, împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor asigura Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice, potrivit competentelor, spaţiile corespunzătoare necesare în vederea desfăşurării activităţii unităţilor sale din teritoriu. (2) Consiliile locale şi judeţene în a căror rază unităţile teritoriale ale Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice nu dispun de spaţii corespunzătoare vor asigura, în condiţiile legii, amplasamente pentru construirea de sedii proprii. Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice va include în bugetele anuale cheltuielile de capital necesare în vederea construirii unor astfel de obiective.  +  Articolul 10 (1) În realizarea obiectului sau de activitate, stabilit potrivit legii, numărul de autoturisme din dotarea Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice şi a unităţilor sale subordonate este de 50, din care un autoturism de teren pentru activităţile specifice de culegere a datelor. (2) Normativul pentru Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice şi unităţile sale subordonate privind consumul maxim lunar de carburanţi este de 300 litri/luna/autoturism.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 677/1998 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Statistica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 octombrie 1998, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Preşedintele InstitutuluiNaţional de Statisticaşi Studii Economice,Constantin Chirca,vicepreşedintep. Ministrul muncii şi protecţieisociale,Alexandru Gheorghe Man,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat  +  Anexă              INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI STUDII ECONOMICE                                              Numărul maxim de posturi: 585                                    (inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii)      ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────┐      │Consiliul de Coordonare a├─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ Preşedinte │      │Activităţii de Statistică│ └───────┬────────┘      └─────────────────────────┘ │                                     ┌─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┐                                     │ │                           ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐                           │ Vicepreşedinte │ │ Vicepreşedinte │                           └─────────┬─────────┘ └─────────┬─────────┘                                     │ │                                     └─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘                                                                           │                 ┌────────────────────────────────────────────┬────────────┴──────────────────┬───────────────────┬─────────┐                 │ │ │ │ │┌────────────────┴────────────────────┐ ┌─────────────────────┴─────────────────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌────────┴────────┐│ ┌─────────────────────────┐│Departamentul de statistică economica│ │ Departamentul de statistică socială │ │Departamentul de│ │ Direcţia ││ │ Direcţia de editare a │└────────┬───────────────────┬────────┘ └────────┬──────────────────────┬───────────┘ │studii economice│ │ generală de │├─┤publicaţiilor statistice │         │ │ │ │ │ şi sociale ┌─┤ │ tehnologia ││ │ şi diseminare a │┌────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐ ┌───────────┴───────────┐ │ │1│ │ informaţiei ││ │ informaţiilor ││Direcţia generală│ │Direcţia generală│ │Direcţia generală│ │Direcţia generală de │ └───────┬──────┴─┘ └────────┬────────┘│ └─────────────────────────┘│ de statistică a │ │ de sinteze │ │ de statistică │ │statistică a populaţiei│ │ │ │ ┌─────────────────────────┐│întreprinderilor │ │ macroeconomice │ │ socială │ │ şi recensăminte │ │ │ │ │ Direcţia de organizare, │└────────┬────────┘ └────────┬────────┘ └────────┬────────┘ └───────────┬───────────┘ ┌───────┘ ┌────────┘ ├─┤ programare activitate │         │ │ │ │ │ │ │ │ statistică │┌────────┘ ┌────────┘ ┌────────┘ ┌───────────┘ │ │ │ └─────────────────────────┘│ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌────────────┐│ ┌─────────────────────────┐│ │ Direcţia │ │ │ Direcţia │ │ │ Direcţia │ ├──┤Direcţia statisticii│ │ │ Direcţia │ │ │ Direcţia ││ │ Direcţia de cooperare │├──┤ statisticii │ ├──┤ conturi │ ├───┤ statisticii │ │ │ populaţiei │ │ │ cercetare │ ├────┤ proiectare │├─┤ internaţionala şi ││ │industriei şi │ │ │ naţionale │ │ │ calităţii │ │ └────────────────────┘ ├──┤ dezvoltare, │ │ │baze de date││ │ integrare europeană ││ │construcţiilor│ │ └──────────────┘ │ │ vieţii │ │ │ │ coordonare │ │ └────────────┘│ └─────────────────────────┘│ └──────────────┘ │ ┌──────────────┐ │ └─────────────┘ │ ┌────────────────────┐ │ │metodologică │ │ ┌────────────┐│ ┌─────────────────────────┐│ ┌──────────────┐ │ │ Direcţia │ │ ┌─────────────┐ ├──┤ Direcţia de │ │ └─────────────┘ │ │ Direcţia ││ │ Unitatea pentru ││ │ Direcţia │ ├──┤ sinteze │ │ │ Direcţia │ │ │ recensăminte │ │ ┌─────────────┐ ├────┤ proiectare ││ │ coordonarea şi │├──┤ statisticii │ │ │macroeconomice│ ├───┤ statisticii │ │ └────────────────────┘ │ │ Direcţia │ │ │ aplicaţii │├─┤ implementarea ││ │ comerţului │ │ └──────────────┘ │ │ serviciilor │ │ ┌────────────────────┐ │ │ analize, │ │ │informatice ││ │ proiectelor cu ┌───┤│ │şi serviciilor│ │ ┌──────────────┐ │ │ sociale │ │ │ Direcţia de │ ├──┤ studii │ │ └────────────┘│ │ finanţare externă│ 2 ││ └──────────────┘ │ │Direcţia fond │ │ └─────────────┘ └──┤cercetări şi studii │ │ │ economice │ │ ┌────────────┐│ └─────────────────────┴───┘│ ┌──────────────┐ └──┤ naţional de │ │ ┌─────────────┐ │ demografice │ │ │ şi sociale │ │ │ Direcţia ││ ┌─────────────────────────┐│ │ Direcţia │ │ date │ │ │ Direcţia │ └────────────────────┘ │ └─────────────┘ └────┤ inginerie │├─┤Direcţia de resurse umane│├──┤ statisticii │ │ statistice │ ├───┤ statisticii │ │ ┌─────────────┐ │ de sistem ││ └─────────────────────────┘│ │ agriculturii │ └──────────────┘ │ │ muncii şi │ │ │ Serviciul │ └────────────┘│ ┌─────────────────────────┐│ │ şi mediului │ │ │ protecţiei │ └──┤ documentare │ ├─┤ Direcţia de gestiune a ││ └──────────────┘ │ │ sociale │ │şi bibliotecă│ │ │ patrimoniului ││ ┌──────────────┐ │ └─────────────┘ └─────────────┘ │ └─────────────────────────┘│ │ Direcţia │ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐├──┤ anchete │ │ │Direcţia baze│ ┌───────────────────────────┐ ├─┤ Serviciul audit intern ││ │structurale în│ └───┤ de sondaj │ │ │ │ └─────────────────────────┘│ │întreprinderi │ │ pentru │ │ Unităţi subordonate │ │ ┌─────────────────────────┐│ └──────────────┘ │ gospodării │ │ │ ├─┤ Serviciul juridic şi ││ ┌──────────────┐ └─────────────┘ └─────────────┬─────────────┘ │ │ contencios ││ │ Direcţia de │ │ │ └─────────────────────────┘└──┤ clasificări, │ ┌───────────────────┬────────┴─────────────┬────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐   │registre, baze│ │ │ │ │ └─┤ Direcţia secretariat │   │ de sondaje │ ┌────────┴────────┐┌─────────┴────────────┐┌────────┴───────┐┌───────┴───────┐ └─────────────────────────┘   └──────────────┘ │ 41 Direcţii ││ Direcţia generală de ││Centrul Naţional││ Editura │                                            │generale judeţene││ statistică a ││de Pregătire în ││"Revista Română│                                            │ de statistică ││Municipiului Bucureşti││ Statistică ││de Statistică" │                                            └─────────────────┘└──────────────────────┘└────────────────┘└───────────────┘ NOTĂ:*1) Se organizează la nivel de direcţie generală*2) Se organizează la nivel de direcţie -------