ANEXE din 30 martie 2022privind Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 bis din 4 aprilie 2022  Notă
  Conținute de HOTĂRÂREA nr. 433 din 30 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 328 din 4 aprilie 2022.
   +  Anexa nr. 1
  Nomenclatorul domeniilor și al
  specializărilor/programelor de studii universitare
  CodDFIDomeniul fundamental (DFI)Cod RSIRamura de știință(RSI)Cod DSU_D/MDomeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU D/M)Cod DLDomeniul de licență(DL)Cod SSpecializarea (S)Număr de credite(ECTS)
  10Matematică și științe ale naturii10Matematică10Matematică10Matematică10Matematică180
  20Matematici aplicate180
  30Matematică informatică180
  50Informatică20Informatică40Informatică10Informatică180
  20Informatică aplicată180
  20Fizică10Fizică20Fizică10Fizică180
  20Fizică medicală180
  30Biofizică180
  40Fizică informatică180
  30Chimie și inginerie chimică10Chimie30Chimie10Chimie180
  20Biochimie tehnologică180
  30Radiochimie180
  40Chimie informatică180
  50Chimie medicală180
  60Chimie farmaceutică180
  70Chimie tehnologică%)180
  20Inginerie chimică50Inginerie chimică10Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului240
  20Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie240
  30Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale240
  40Știința și ingineria polimerilor240
  50Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice240
  60Inginerie chimică240
  70Controlul și securitatea produselor alimentare240
  80Inginerie biochimică240
  90Ingineria fabricației hârtiei240
  100Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori240
  110Tehnologie chimică textilă240
  120Chimie alimentară și tehnologii biochimice240
  130Prelucrarea petrolului și petrochimie240
  150Chimie militară240
  40Științele pământului și atmosferei10Geografie20Geografie10Geografie180
  20Geografia turismului180
  30Cartografie180
  40Hidrologie și meteorologie180
  50Planificare teritorială180
  10Geologie30Geologie10Geologie180
  20Geochimie180
  10Știința mediului40Știința mediului10Chimia mediului180
  20Ecologie și protecția mediului180
  30Geografia mediului180
  40Fizica mediului180
  50Știința mediului180
  60Management și audit de mediu180
  20Științe inginerești10Inginerie civilă10Inginerie civilă și instalații60Inginerie civilă10Construcții civile, industriale și agricole240
  20Căi ferate, drumuri și poduri240
  30Construcții și fortificații240
  40Amenajări și construcții hidrotehnice240
  50Construcții miniere240
  60Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări240
  70Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală240
  80Inginerie civilă240
  90Inginerie urbană și dezvoltare regională240
  100Infrastructura transporturilor metropolitane240
  110Drumuri, poduri și infrastructuri militare240
  70Ingineria instalațiilor10Instalații pentru construcții240
  20Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei240
  30Instalații pentru construcții - pompieri240
  20Inginerie electrică, electronică și telecomunicații10Inginerie electrică90Inginerie electrică10Sisteme electrice240
  20Electronică de putere și acționări electrice240
  30Electrotehnică240
  40 Instrumentație și achiziții de date240
  50Electromecanică240
  60Inginerie electrică și calculatoare240
  70Informatică aplicată în inginerie electrică240
  20Inginerie energetică110 Inginerie energetică10Ingineria sistemelor electroenergetice240
  20Hidroenergetică240
  30Termoenergetică240
  40 Energetică industrială240
  50Energetică și tehnologii nucleare240
  60Managementul energiei240
  70Energetică și tehnologii de mediu240
  80Energetică și tehnologii informatice240
  90Energetică și ingineria fluidelor240
  10Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale100Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale10Electronică aplicată240
  20Tehnologii și sisteme de telecomunicații240
  30Rețele și software de telecomunicații240
  40Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii240
  50Telecomenzi și electronică în transporturi240
  60Echipamente și sisteme electronice militare240
  70Comunicații pentru apărare și securitate240
  80Echipamente și sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviație240
  30Inginerie geologică, mine, petrol și gaze10Inginerie geologică120Inginerie geologică10Inginerie geologică240
  20Geologia resurselor miniere240
  30Geologia resurselor petroliere240
  40Geofizică240
  20Inginerie geodezică30Inginerie geodezică10Măsurători terestre și cadastru240
  20Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice240
  30Cadastru și managementul proprietăților240
  40Geodezie și geoinformatică240
  10Mine, petrol și gaze260Mine, petrol și gaze10Inginerie minieră240
  20Prepararea substanțelor minerale utile240
  30Topografie minieră240
  40Inginerie de petrol și gaze240
  50Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor240
  40Ingineria transporturilor10Inginerie aerospațială40Inginerie aerospațială10Construcții aerospațiale240
  20Sisteme de propulsie240
  30Echipamente și instalații de aviație240
  40Inginerie și management aeronautic240
  50Aeronave și motoare de aviație240
  60Navigație aeriană240
  70Design aeronautic240
  20Ingineria autovehiculelor160Ingineria autovehiculelor10Construcții de autovehicule240
  20Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule240
  30Autovehicule rutiere240
  40Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule240
  50Blindate, automobile și tractoare240
  30Ingineria transporturilor240Ingineria transporturilor10Ingineria transporturilor și a traficului240
  20Ingineria sistemelor de circulație feroviară240
  30Ingineria sistemelor de circulație rutieră240
  50Ingineria resurselor vegetale și animale10Agronomie10Agronomie10Agricultură240
  20Științele solului240
  30Montanologie240
  40Protecția plantelor240
  50Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară240
  20Horticultura20Horticultură10Horticultură240
  20Peisagistică240
  30Inginerie forestieră140Inginerie forestieră10Ingineria prelucrării lemnului240
  20Ingineria și designul produselor finite din lemn240
  40Silvicultură30Silvicultură10Silvicultură240
  20Exploatări forestiere240
  30Cinegetică240
  50Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală10Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală10Ingineria și managementul afacerilor agricole240
  20Inginerie și management în alimentația publică și agroturism240
  30Antreprenoriat în producția alimentară240
  10Biotehnologii50Biotehnologii10Inginerie genetică240
  20Biotehnologii*10)240
  10Ingineria produselor alimentare150Ingineria produselor alimentare10Ingineria produselor alimentare240
  20Tehnologia prelucrării produselor agricole240
  30Controlul și expertiza produselor alimentare240
  40Pescuit și industrializarea peștelui240
  50Protecția consumatorului și a mediului240
  60Extracte și aditivi naturali alimentari240
  70Tehnologie și control în alimentație publică240
  10Zootehnie40Zootehnie10Zootehnie240
  20Piscicultura și acvacultură240
  30Comportamentul și bunăstarea animalelor%)240
  60Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare240
  20Tehnologia informației240
  30Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională240
  40Ingineria informației240
  50Ingineria internetului dispozitivelor inteligente240
  20Ingineria sistemelor220Ingineria sistemelor10Automatică și informatică aplicată240
  20Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare240
  30Ingineria sistemelor multimedia240
  70Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management10Inginerie mecanică180Inginerie mecanică10Sisteme și echipamente termice240
  20Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice240
  30Mecanică fină și nanotehnologii240
  40Mașini și echipamente miniere240
  50Inginerie mecanică240
  60Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară240
  70Utilaje petroliere și petrochimice240
  80Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor240
  90Echipamente pentru procese industriale240
  100Utilaje tehnologice pentru construcții240
  110Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții240
  120Utilaje pentru textile și pielărie240
  130Vehicule pentru transportul feroviar240
  140Instalații și echipamente portuare și marine240
  150Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)240
  160Sisteme de transport operațional240
  10Inginerie industrială130Inginerie industrială10Tehnologia construcțiilor de mașini240
  20Sisteme de producție digitale240
  30Ingineria sudării240
  40Design industrial240
  50Ingineria și managementul calității240
  60Ingineria securității în industrie240
  70Nanotehnologii și sisteme neconvenționale240
  80Tehnologia și designul produselor textile240
  90Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori240
  100Ingineria sistemelor de energii regenerabile240
  110Tehnologia tricotajelor și confecțiilor240
  120Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compozite240
  130Logistică industrială240
  140Inginerie industrială (Industrial Engineering)240
  150Informatică aplicată în inginerie industrială240
  160Tehnologii industriale inteligente%)240
  20 Inginerie navală și navigație210Inginerie marină și navigație10Navigație și transport maritim și fluvial240
  20Navigație, hidrografie și echipamente navale240
  30Electromecanică navală240
  30Științe inginerești aplicate270Științe inginerești aplicate10Inginerie medicală240
  20Optometrie240
  30Biotehnologii industriale240
  40Inginerie fizică240
  50Informatică industrială240
  80Matematică și informatică aplicată în inginerie240
  90Fizică tehnologică240
  100Bioinginerie240
  110Biomateriale și dispozitive medicale240
  120Echipamente și sisteme medicale240
  130Științe gastronomice240
  140Științe de laborator aplicate%)240
  150Dezvoltare durabilă în ingineria de proces%)240
  160Inginerie farmaceutică%)240
  170Nanoștiinte%)240
  40Arhitectură navală200Arhitectură navală10Arhitectură navală240
  20Sisteme și echipamente navale240
  10Mecatronică și robotică250Mecatronică și robotică10Mecatronică240
  20Robotică240
  30Mecatronica sistemelor biotehnice240
  10Ingineria materialelor170Ingineria materialelor10Știința materialelor240
  20Ingineria elaborării materialelor metalice240
  30Ingineria procesării materialelor240
  40Informatică aplicată în ingineria materialelor240
  50Ingineria biomaterialelor240
  10Ingineria mediului190Ingineria mediului10Ingineria și protecția mediului în industrie240
  20Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice240
  30Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică240
  40Ingineria și protecția mediului în agricultură240
  50Ingineria dezvoltării rurale durabile240
  60Ingineria mediului240
  70Ingineria valorificării deșeurilor240
  80Reconstrucție ecologică240
  90Informatică aplicată în ingineria mediului240
  100Amenajări hidrotehnice și protecția mediului240
  10Inginerie și management230Inginerie și management10Inginerie economică industrială240
  20Inginerie economică în domeniul mecanic240
  30Inginerie și management în construcții240
  40Inginerie și management naval și portuar240
  50Inginerie și management în domeniul transporturilor240
  60Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic240
  70Inginerie economică în industria chimică și de materiale240
  100Inginerie și management în industria turismului240
  110Inginerie și management forestier240
  120Ingineria și managementul afacerilor240
  130Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare240
  140Antreprenoriat în ingineria materialelor240
  10Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete și muniții20Inginerie genistică10Mașini și utilaje de geniu240
  20Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare240
  80Inginerie de armament, rachete și muniții10Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare240
  20Muniții, rachete, explozivi și pulberi240
  30Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului240
  40Sisteme integrate de armament și muniție240
  50Materiale energetice și apărare CBRN240
  30Științe biologice și biomedicale10Biologie10Biologie10Biologie10Biologie180
  20Biologie ambientală180
  20Biochimie10Biochimie10Biologie20Biochimie180
  30Medicină10Medicină10Sănătate*)10Medicină*1)360
  40Asistență medicală generală*1)240
  50Moașe*1)240
  20Sănătate*)10Radiologie și imagistică180
  20Laborator clinic180
  30Balneofîziokinetoterapie și recuperare180
  70Audiologie și protezare auditivă180
  90Nutriție și dietetică180
  40Medicină veterinară10Medicină veterinară10Medicină veterinară10Medicină veterinară*1)360
  50Medicină dentară10Medicină dentară10Sănătate*)20Medicină dentară*1)360
  20Sănătate*)40Tehnică dentară180
  50Asistentă dentară180
  80Asistență de profilaxie stomatologică180
  60Farmacie10Farmacie10Sănătate*)30Farmacie*1)300
  20Sănătate*)60Asistență de farmacie180
  100Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic180
  40Științe sociale10Științe juridice10Drept10Drept10Drept240
  20Drept european și internațional240
  20Științe administrative10Științe administrative50Științe administrative10Administrație publică180
  20Administrație europeană180
  30Asistență managerială și administrativă180
  40Poliție locală180
  50Servicii și politici de sănătate publică (Public Health)180
  60Leadership în sectorul public180
  70Studii de conflict180
  80Știința datelor sociale180
  30Științe ale comunicării10Științe ale comunicării60Științe ale comunicării10Jurnalism180
  20Comunicare și relații publice180
  30Publicitate180
  40Științe ale informării și documentării180
  60Media digitală180
  70Comunicare și media emergente180
  40Sociologie10Sociologie10Sociologie10Sociologie180
  20Antropologie180
  30Resurse umane180
  20Asistență socială20Asistență socială10Asistență socială180
  50Științe politice10Relații internaționale și studii europene40Relații internaționale și studii europene10 Relații internaționale și studii europene180
  20Diplomație în afaceri180
  20Științe politice30Științe politice10Științe politice180
  30Studii de securitate40Studii de securitate20Studii de securitate180
  60Științe militare, informații și ordine publică10Informații și securitate națională10Științe militare, informații și ordine publică70Psihologie - informații180
  90Securitate și apărare180
  110Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării180
  120Sisteme informaționale180
  130Studii de securitate și informații180
  20Ordine publică și siguranță națională10Științe militare, informații și ordine publică160Ordine și siguranță publică*12)180
  30Științe militare10Științe militare, informații și ordine publică10Conducere interarme forțe terestre180
  20Conducere interarme forțe navale180
  30Conducere interarme forțe aeriene180
  40Logistică180
  50Managementul organizației180
  80Management economico-financiar180
  100Conducere militară180
  140Managementul traficului aerian180
  150Management în aviație180
  160Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene180
  170^)
  180Managementul sistemelor de supraveghere aeriană180
  190Leadership militar180
  200Management aeronautic240
  210Managementul sistemelor tehnice de artilerie"240
  70Științe economice10Administrarea afacerilor30Administrarea afacerilor10Administrarea afacerilor180
  20Economia firmei180
  30Economia comerțului, turismului și serviciilor180
  40Merceologie și managementul calității180
  50Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității180
  60Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate180
  70Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității180
  80Administrarea afacerilor în alimentația publică180
  10Cibernetică și statistică50Cibernetică, statistică și informatică economică10Cibernetică economică180
  30Statistică și previziune economică180
  20Informatică economică50Cibernetică, statistică și informatică economică20Informatică economică180
  10Contabilitate40Contabilitate10Contabilitate și informatică de gestiune180
  10Economie10Economie10Economie generală180
  20Economie agroalimentară180
  30Economia mediului180
  40Economie și comunicare economică în afaceri180
  50Economie agroalimentară și a mediului180
  60Economie generală și comunicare economică180
  70Economie și finanțe (Economics and finance)180
  10Finanțe20Finanțe10Finanțe și bănci180
  10Management70Management10Management180
  20Managementul dezvoltării rurale durabile180
  10Marketing80Marketing10Marketing180
  10Economie și afaceri internaționale60Economie și afaceri internaționale10Economie internațională180
  20Afaceri internaționale180
  30Economie și afaceri internaționale180
  80Psihologie și științe comportamentale10Psihologie80Psihologie10Psihologie180
  20Terapie ocupațională180
  30Psihologie - Științe cognitive180
  10Științe ale educației70Științe ale educației10Pedagogie180
  20Psihopedagogie specială180
  30Pedagogia învățământului primar și preșcolar180
  40Pedagogie socială180
  50Științe umaniste și arte10Filologie10Filologie20Limbă și literatură10Limba și literatura română*1)180
  20Limba și literatura*2)180
  30Limba și literatura modernă*3)180
  40Literatură universală și comparată*11)180
  50Filologie clasică*4)180
  30Limbi moderne aplicate10Traducere și interpretare180
  20Limbi moderne aplicate180
  20Filosofie10Filosofie10Filosofie10Filosofie180
  30Istorie10Istorie40Istorie10Istorie180
  20Arheologie180
  30Arhivistică180
  40Muzeologie180
  50Istoria artei180
  50Studiul patrimoniului (Heritage Studies)10Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale180
  20Arheologie, studii antice și antropologie istorică180
  30Turism cultural și studii muzeale180
  40Teologie10Teologie10Teologie10Teologie pastorală*5)240
  20Teologie didactică*5)180
  40Teologie asistență socială*5)180
  50Studii religioase180
  50Studii culturale10Studii culturale50Studii culturale10Etnologie180
  20Studii iudaice180
  30Studii americane180
  40Studii culturale180
  50Studii europene180
  60Turism cultural180
  60Arhitectură și urbanism10Arhitectură10Arhitectură10Arhitectură1)360
  20Arhitectură de interior300
  30Design de produs300
  40Conservare și restaurare de arhitectură180
  50Arhitectura peisajului180
  60Mobilier și amenajări interioare180
  70Tehnologie arhitecturală180
  20Urbanism20Urbanism10Proiectare și planificare urbană240
  20Urbanism și administrarea teritoriului180
  30Amenajarea și planificarea peisajului240
  70Arte*13)10Arte vizuale40Arte vizuale10Arte plastice*9)180
  20Arte decorative180
  30Design180
  40Conservare și restaurare180
  50Artă murală180
  60Pedagogia artelor plastice și decorative180
  80Ceramică - sticlă - metal180
  90Arte textile - design textil180
  100Modă - design vestimentar180
  110Scenografie și eveniment artistic180
  120Design ambiental180
  130Artă monumentală180
  140Artă sacră180
  20Istoria și teoria artei*13)40Arte vizuale70Istoria și teoria artei180
  10Teatru și artele spectacolului10Teatru și artele spectacolului10Artele spectacolului*6)240
  20Teatrologie *7)180
  30Scenografie180
  20Cinematografie și media20Cinematografie și media10Cinematografie, fotografie, media*8)180
  20Filmologie180
  30Comunicare audiovizuală - multimedia180
  40Fotografie180
  10Muzică30Muzică10Muzică180
  20Muzică religioasă180
  30Muzicologie240
  40Interpretare muzicală - canto240
  50Interpretare muzicală - instrumente240
  60Compoziție muzicală240
  70Dirijat240
  80Artele spectacolului muzical240
  60Știința sportului și educației fizice10Știința sportului și educației fizice10Știința sportului și educației fizice10Educație fizică și sport10Educație fizică și sportivă180
  20Sport și performanță motrică180
  20Kinetoterapie10Kinetoterapie și motricitate specială180
  30Management în sport10Management în sport180
  *1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată. *2) Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată. *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică/literatură universală și comparată. *4) Se elimină "în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creștină după evanghelie. *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie. *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral. *8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV; Imagine de film și TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie; Animație. *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii. *10) Se poate adăuga, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară. *11) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/limba și literatura română. *12) Ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare. *13) Se poate susține doctorat științific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria și teoria artei" pentru toți absolvenții de studii universitare de licență și master aparținând programelor de studii din ramura de știință "Arte".1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură *) Pentru specializările/programele de studii universitare de licență din domeniul de licență Sănătate, învățământul clinic/practic se desfășoară în limba română pe teritoriul României. %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Chimie tehnologică" în cadrul domeniului de licență Chimie. %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Tehnologii industriale inteligente" în cadrul domeniului de licență Inginerie industrială. %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Științe de laborator aplicate" în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate. %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Dezvoltare durabilă în ingineria de proces" în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate. %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Inginerie farmaceutică" în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate. %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Nanoștiințe" în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate. %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Managementul sistemelor tehnice de artilerie" în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică. %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Comportamentul și bunăstarea animalelor" în cadrul domeniului de licență Zootehnie. (la 05-08-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 978 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 05 august 2022 )
   +  Anexa nr. 2
  Structura instituțiilor de învățământ superior de stat,
  domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate
  sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare,
  numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,
  formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul
  maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2022 - 2023
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Inginerie ElectricăInginerie electricăElectronică de putere și acționări electriceAIF240120
  Instrumentație și achiziții de dateAIF24075
  Sisteme electriceAIF240120
  Informatică aplicată în inginerie electricăAIF24060
  Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză)APIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF24030
  2Facultatea de EnergeticăInginerie energeticăEnergetică și tehnologii de mediuAIF24090
  Energetică și tehnologii nucleareAIF24060
  Energetică și tehnologii informaticeAPIF24060
  HidroenergeticăAIF24090
  Ingineria sistemelor electroenergeticeAIF24075
  Managementul energieiAIF24090
  TermoenergeticăAIF24060
  Energetică și ingineria fluidelorAPIF24090
  3Facultatea de Automatică și CalculatoareCalculatoare și tehnologia informațieiCalculatoareAIF240500
  Tehnologia informațieiAIF240100
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240400
  4Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia InformațieiCalculatoare și tehnologia informațieiIngineria informațieiAIF240120
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF240150
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologiiAIF240150
  Rețele și software de telecomunicațiiAIF240150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF240150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză)AIF24060
  5Facultatea de Inginerie Mecanică și MecatronicăInginerie industrialăDesign industrialAIF24045
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24060
  Mașini și sisteme hidraulice și pneumaticeAIF24060
  Mecanică fină și nanotehnologiiAIF240100
  Sisteme și echipamente termiceAIF24075
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24065
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF240100
  Științe inginerești aplicateOptometrieAIF24025
  6Facultatea de Inginerie Industrială și RoboticăInginerie industrialăIngineria securității în industrieAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24060
  Ingineria și managementul calitățiiAIF240150
  Logistică industrialăAIF24090
  Sisteme de producție digitaleAIF24090
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF240200
  Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering)AIF240100
  Informatică aplicată în inginerie industrialăAPIF24090
  Tehnologii industriale inteligenteAPIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF240150
  Științe inginerești aplicateInformatică industrialăAIF24060
  Mecatronică și roboticăRoboticăAIF24090
  7Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceIngineria mediuluiIngineria dezvoltării rurale durabileAIF24075
  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24095
  Informatică aplicată în ingineria mediuluiAPIF24060
  Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAIF24090
  Inginerie mecanicăMașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentarăAIF24070
  Sisteme de transport operaționalAPIF24060
  Mecatronică și roboticăMecatronica sistemelor biotehniceAPIF24060
  8Facultatea de TransporturiIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240175
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehiculeAIF24090
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF240160
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleTelecomenzi și electronică în transporturiAIF240120
  Inginerie mecanicăVehicule pentru transportul feroviarAIF24090
  9Facultatea de Inginerie AerospațialăInginerie aerospațialăConstrucții aerospațialeAIF24060
  Echipamente și instalații de aviațieAIF24060
  Inginerie și management aeronauticAIF24050
  Navigație aeriană (în limba engleză)AIF24060
  Sisteme de propulsieAIF24060
  Design aeronauticAIF24050
  10Facultatea de Știința și Ingineria MaterialelorIngineria materialelorIngineria elaborării materialelor metaliceAIF24045
  Ingineria procesării materialelorAIF24030
  Știința materialelorAIF24050
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în industria chimică și de materialeAIF24060
  Științe inginerești aplicateInginerie medicalăAIF24060
  11Facultatea de Inginerie Chimică și BiotehnologiiȘtiințe inginerești aplicateBioinginerieAPIF24060
  Dezvoltare durabilă în ingineria de procesAPIF24060
  Inginerie farmaceuticăAPIF24030
  NanoștiințeAPIF24030
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimicăAIF24060
  Ingineria produselor alimentareControlul si expertiza produselor alimentareAIF24060
  Inginerie chimicăChimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimieAIF24060
  Chimie alimentară și tehnologii biochimiceAIF24060
  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimiceAIF24060
  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomaterialeAIF24060
  Știința și ingineria polimerilorAIF24060
  12Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineCalculatoare și tehnologia informațieiIngineria informației (în limba engleză)AIF24090
  Ingineria informației (în limba franceză)AIF24060
  Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în limba franceză)APIF24060
  Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în limba engleză)APIF24060
  Inginerie chimicăInginerie chimică (în limba engleză)AIF24030
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba franceză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba germană)AIF24060
  Inginerie mecanicăInginerie mecanică (în limba engleză)AIF24060
  Inginerie mecanică (în limba franceză)AIF24030
  Inginerie industrialăInformatică aplicată în inginerie industrială (în limba germană)APIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic (în limba germană)AIF24025
  Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)AIF24030
  13Facultatea de Științe AplicateȘtiințe inginerești aplicateInginerie fizicăAIF24060
  Matematică și informatică aplicată în inginerieAIF24090
  14Facultatea de Inginerie MedicalăȘtiințe inginerești aplicateBiomateriale și dispozitive medicaleAIF240200
  Echipamente și sisteme medicaleAIF240200
  Inginerie medicalăAIF2400*)
  15Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul AfacerilorInginerie și managementIngineria și managementul afacerilorAIF240150
  Ingineria și managementul afacerilor (în limba engleză)APIF24075
  Ingineria și managementul afacerilor (în limba germană)APIF24050
  Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF240100
  Inginerie economică în industria chimică și de materialeAIF24040
  *) Specializări/programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2022 - 2023.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Construcții Civile, Industriale și AgricoleInginerie civilăConstrucții civile, industriale și agricoleAIF240450
  Inginerie urbană și dezvoltare regionalăAIF240100
  Inginerie și managementInginerie și management în construcțiiAIF24075
  2Facultatea de HidrotehnicăIngineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24050
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF24060
  Inginerie civilăAmenajări și construcții hidrotehniceAIF24080
  Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizăriAIF240100
  3Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și PoduriInginerie civilăCăi ferate, drumuri și poduriAIF240150
  4Facultatea de Inginerie a InstalațiilorIngineria instalațiilorInstalații pentru construcțiiAIF240325
  Instalații pentru construcții (în limba franceză)AIF24075
  Instalații și echipamente pentru protecția atmosfereiAIF24050
  5Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotică în ConstrucțiiInginerie mecanicăUtilaje tehnologice pentru construcțiiAIF240125
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF24060
  6Facultatea de GeodezieInginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF240250
  7Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineInginerie civilăInginerie civilă (în limba engleză)AIF240100
  Inginerie civilă (în limba franceză)AIF24060
  Limbi moderne aplicateTraducere și interpretare (engleză - franceză/ germană/spaniolă)AIF180100
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de ArhitecturăArhitecturăArhitectură*1)AIF360320
  Arhitectură (în limba engleză)*1)APIF36050
  Conservare și restaurare de arhitectură (la Sibiu)AIF18025
  2Facultatea de Arhitectură de InteriorArhitecturăArhitectură de interiorAIF30060
  Design de produsAIF30040
  Mobilier și amenajări interioareAIF18025
  3Facultatea de UrbanismUrbanismAmenajarea și planificarea peisajuluiAIF24050
  Proiectare și planificare urbanăAIF24070
  Urbanism și administrarea teritoriului (la Sibiu)AIF18030
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF240250
  AgriculturăAIFR240125
  BiologieBiologieAIF180100
  BiologieAIFR18075
  SilviculturăSilviculturăAIF24060
  2Facultatea de HorticulturaHorticulturăHorticulturăAIF240150
  HorticulturăAID240100
  PeisagisticăAIF24075
  3Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor AnimaliereZootehnieZootehnieAIF24090
  Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240150
  Protecția consumatorului și a mediuluiAIF24090
  Controlul și expertiza produselor alimentareAIF240100
  Științe inginerești aplicateȘtiințe gastronomiceAPIF24060
  4Facultatea de Medicină VeterinarăMedicină veterinarăMedicină veterinară*1)AIF360300
  Medicină veterinară (în limba engleză)*1)AIF36050
  Medicină veterinară (în limba franceză)*1)APIF36030
  5Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria MediuluiInginerie civilăÎmbunătățiri funciare și dezvoltare ruralăAIF24090
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în agriculturăAIF240150
  Ingineria și protecția mediului în agriculturăAIFR240150
  Inginerie și managementInginerie și management în construcțiiAIF24060
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF240150
  Măsurători terestre și cadastruAIFR240150
  6Facultatea de BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAIF24050
  Biotehnologii medical- veterinareAIF24040
  Biotehnologii pentru industria alimentarăAIF24060
  7Facultatea de Management și Dezvoltare RuralăInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240200
  Ingineria și managementul afacerilor agricoleAID240225
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturismAIF240300
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturismAID240250
  8Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală - Filiala SlatinaInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240100
  9Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală - Filiala CălărașiInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240100
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Administrație și AfaceriAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200
  Administrarea afacerilor (la Focșani)APIF18075
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18075
  MarketingMarketingAIF180150
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF180250
  Cibernetică, statistică și informatică economicăCibernetică economicăAPIF18075
  2Facultatea de BiologieBiologieBiochimieAIF180100
  BiologieAIF180120
  Știința mediuluiEcologie și protecția mediuluiAIF18060
  3Facultatea de ChimieChimieBiochimie tehnologicăAIF18040
  ChimieAIF18075
  Chimie medicalăAIF18050
  Chimie farmaceuticăAPIF18035
  4Facultatea de DreptDreptDreptAIF240600
  DreptAID240400
  5Facultatea de FilosofieFilosofieFilosofieAIF180180
  6Facultatea de FizicăFizicăFizicăAIF18050
  Fizică (în limba engleză)AIF18040
  Fizică informaticăAIF18050
  Fizică medicalăAIF18050
  Mecatronică și roboticăRoboticăAPIF24048
  Științe inginerești aplicateFizică tehnologicăAIF24050
  7Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF180100
  Geografia turismuluiAIF180200
  Geografia turismuluiAID180100
  Geografia turismului (la Focșani)APIF18050
  GeografieAIF180150
  Hidrologie și meteorologieAIF18080
  Planificare teritorialăAIF180100
  Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  Știința mediuluiGeografia mediuluiAIF180120
  8Facultatea de Geologie și GeofizicăGeologieGeologieAIF18060
  Inginerie geologicăGeofizicăAIF24060
  Inginerie geologicăAIF240120
  9Facultatea de IstorieIstorieIstoria arteiAIF18060
  IstorieAIF180250
  IstorieAID18050
  Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180150
  10Facultatea de Jurnalism și Științele ComunicăriiȘtiințe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180130
  Comunicare și relații publiceAID18075
  JurnalismAIF180130
  JurnalismAID18050
  PublicitateAIF18075
  PublicitateAID18050
  11Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ hindi/ italiană/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă)/ Limba și literatura latinăAIF180400
  Literatură universală și comparată - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/germană/italiană/ spaniolă/portugheză/ rusă)/ Limba și literatura latinăAIF18075
  Studii culturaleEtnologieAIF18060
  Studii europeneAIF180120
  Științe administrativeAsistență managerială și administrativăAIF18075
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180130
  Comunicare și relații publiceAIFR18075
  Științe ale informării și documentăriiAIF18060
  12Facultatea de Limbi și Literaturi StrăineLimbă și literaturăLimba și literatura neogreacă - Limba și literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/ franceză/germană/hindi/italiană /neerlandeză/persană/ portugheză/rusă/spaniolă/suedeză) / Limba și literatura latină/ Limba și literatura românăAIF18030
  Limba și literatura rromani - Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/ hindi/italiană/neerlandeză/ persană/portugheză/rusă/ spaniolă/suedeză)/ Limba și literatura latină /Limba și literatura românăAIF18020
  Limbă și literatură modernă (arabă/bulgară/cehă/chineză/ croată/engleză/franceză/ germană/italiană/japoneză/ maghiară/neerlandeză/ neogreacă/polonă/ portugheză/rromani/rusă/ sârbă/slovacă/spaniolă/turcă/ ucraineană) - Limba și literatura coreeanăAIF18025
  Limbă și literatură modernă (arabă/ bulgară / cehă / chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ neogreacă/ polonă/ portugheză/ rromani/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) - Limba și literatura catalanăAIF18025
  Limba și literatura modernă (arabă/ bulgară/ cehă/ chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ polonă/ portugheză/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/germană/ hindi/ italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă/ suedeză)/ Limba și literatura latină/ Limba și literatura românăAIF180850
  Limba și literatura suedeză - Limba și literatura modernă (engleză/germană/ neerlandeză/franceză/ spaniolă/italiană/ portugheză/catalană/rusă/ persană/hindi/coreeană)/ Limba și literatura latină/Limba și literatura românăAPIF18035
  Filologie clasică (Limba și literatura latină - Limba și literatura greacă veche)AIF18050
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană/ spaniolă/italiană/rusă/cehă/ polonă/ slovacă/croată)AIF180270
  Traducere și interpretare (engleză; franceză; germană; italiană; spaniolă; rusă)AIF180180
  Studii culturaleStudii americaneAIF18050
  Studii iudaiceAIF18025
  13Facultatea de Matematică și InformaticăCalculatoare și tehnologia informațieiTehnologia informațieiAIF240100
  InformaticăInformaticăAIF180300
  InformaticăAID18075
  MatematicăMatematicăAIF18075
  Matematică informaticăAIF180125
  Matematici aplicateAIF180100
  14Facultatea de Sociologie și Asistență SocialăAsistență socialăAsistență socialăAIF180350
  Asistență socialăAID180100
  SociologieAntropologieAIF180100
  Resurse umaneAIF180200
  SociologieAIF180400
  Sociologie (în limba engleză)APIF180100
  15Facultatea de Psihologie și Științele EducațieiPsihologiePsihologieAIF180300
  Psihologie - Științe cognitive (în limba engleză)APIF18060
  Psihologie - Științe cognitiveAPIF180120
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAID180125
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău)AIF18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani)AIF18050
  PedagogieAIF18070
  Pedagogie (în limba engleză)APIF18030
  Psihopedagogie specialăAIF18090
  16Facultatea de Științe PoliticeStudii de securitateStudii de securitateAIF180100
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF180200
  Științe politice (în limba engleză)AIF180150
  Științe politice (în limba franceză)AIF18060
  Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europene (în limba engleză)AIF180100
  17Facultatea de Teologie BaptistăTeologieTeologie baptistă asistență socialăAIF18030
  18Facultatea de Teologie OrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18060
  TeologieTeologie ortodoxă asistență socialăAIF18050
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18060
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240200
  Teologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia)APIF24050
  19Facultatea de Teologie Romano-CatolicăTeologieTeologie romano-catolică asistență socialăAIF18050
  Studii religioaseAIF18050
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de MedicinăSănătateMedicină**)*1)AIF3601.266
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF360300
  2Facultatea de StomatologieSănătateMedicină dentară**)*1)AIF360350
  Medicină dentară (în limba engleză)*1)APIF36072
  3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacie**)*1)AIF300225
  Farmacie (în limba franceză)*1)APIF30045
  4Facultatea de Moașe și Asistență MedicalăSănătateAsistență medicală generală*1)AIF240100
  Balneofiziokineto-terapie și recuperareAIF18050
  Moașe*1)AIF24015
  Tehnică DentarăAIF18050
  **) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale. *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Economie Teoretică și AplicatăEconomieEconomie și comunicare economică în afaceriAIF180300
  2Facultatea de Economie Agroalimentară și a MediuluiEconomieEconomie agroalimentară și a mediuluiAIF180375
  Economie agroalimentară și a mediului (la Tulcea)APID180100
  3Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străineAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)AIF180350
  Administrarea afacerilor (în limba franceză)AIF180180
  Administrarea afacerilor (în limba germană)AIF180180
  4Facultatea de Business și TurismAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calitățiiAIF180500
  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității (în limba engleză)AIF180100
  5Facultatea de ManagementManagementManagementAIF180650
  Management (în limba engleză)AIF180100
  ManagementAID180150
  Management (la Piatra Neamț)AID18075
  Management (la Deva)APID18075
  6Facultatea de MarketingMarketingMarketingAIF180450
  Marketing (în limba engleză)AIF180100
  MarketingAID180125
  MarketingAIFR180100
  7Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică EconomicăCibernetică, statistică și informatică economicăCibernetică economicăAIF180350
  Informatică economicăAIF180450
  Informatică economică (în limba engleză)AIF180150
  Informatică economicăAID180150
  Statistică și previziune economicăAIF180150
  8Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de ValoriFinanțeFinanțe și bănciAIF180500
  Finanțe și bănci (în limba engleză)AIF180100
  Finanțe și bănciAID180100
  Finanțe și bănci (la Buzău)AID18050
  9Facultatea de Contabilitate și Informatică de GestiuneContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180550
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID180150
  Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză)AIF180120
  10Facultatea de Relații Economice InternaționaleEconomie și afaceri internaționaleEconomie și afaceri internaționaleAIF180460
  Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)AIF180125
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză; franceză)AIF180100
  11Facultatea de Administrație si Management PublicȘtiințe administrativeAdministrație publicăAIF180350
  SociologieResurse umaneAIF180120
  12Facultatea de DreptDreptDreptAPIF240150
  13Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri)Administrarea afacerilorMBA Româno-Canadian (în limba engleză)**)AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)AIFR12050
  MBA Româno-German „Management antreprenorial” (în limba germană)**)AIF12025
  **) Programe de studii universitare de master.
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Interpretare MuzicalăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF24030
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24090
  2Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie MuzicalăMuzicăCompoziție muzicalăAIF24045
  DirijatAIF24010
  Muzică religioasăAIF18012
  MuzicologieAIF24012
  MuzicăAIF18050
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Arte PlasticeArte vizualeArte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)AIF18045
  Arte plastice - PicturăAIF18065
  Arte plastice - SculpturăAIF18030
  Arte plastice - GraficăAIF18065
  Pedagogia artelor plastice și decorativeAIF18030
  2Facultatea de Arte Decorative și DesignArte vizualeArtă muralăAIF18040
  Arte textile - design textilAIF18040
  Ceramică - sticlă - metalAIF18040
  DesignAIF18075
  Modă - design vestimentarAIF18060
  Scenografie și eveniment artisticAIF18030
  3Facultatea de Istoria și Teoria ArteiArte vizualeConservare și restaurareAIF18025
  Istoria și teoria arteiAIF18030
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de TeatruTeatru și artele spectacoluluiArtele spectacolului (Actorie, Regie, Păpuși - Marionete, Coregrafie)AIF240120
  ScenografieAIF18020
  Teatrologie (Management cultural)AIF18010
  Teatrologie (Jurnalism teatral)AIF18010
  2Facultatea de FilmCinematografie și mediaCinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)AIF18095
  Cinematografie, fotografie, media (Animație)APIF1809
  FotografieAPIF18015
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF180200
  Educație fizică și sportivă (în limba franceză)AIF18050
  Sport și performanță motricăAIF180150
  Sport și performanță motrică (în limba engleză)APIF18050
  Sport și performanță motricăAIFR18075
  Management în sportManagement în sportAPIF18050
  2Facultatea de KinetoterapieKinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF180200
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Administrație PublicăȘtiințe administrativeAdministrație europeanăAIF180150
  Administrație publicăAIF180200
  Administrație publicăAID180100
  2Facultatea de Științe PoliticePsihologiePsihologieAIF18050
  Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180150
  SociologieSociologieAIF18050
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF180200
  3Facultatea de Comunicare și Relații PubliceȘtiințe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180300
  PublicitateAIF180150
  Comunicare și media emergente (în limba engleză- Communication and Emerging Media)APIF18075
  4Facultatea de ManagementManagementManagementAIF180150
  Management (în limba engleză)APIF18025
  NOTĂ: Pentru absolvenții Facultății de Comunicare și Relații Publice, învățământ universitar de lungă durată, înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 1998 - 1999, 1999 - 2000 și 2000-2001, profilul și specializarea obținute sunt "Științe ale comunicării", respectiv "Comunicare socială și relații publice
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale EducațieiIstorieIstorieAIF18070
  Limbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura englezăAIF18075
  Limbi moderne aplicateTraducere și interpretare (engleză-franceză)AIF18050
  Traducere și interpretare (germană-engleză)APIF18050
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180100
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAID18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Deva)APID18050
  2Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF18075
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18050
  Administrarea afacerilorAID18075
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF18075
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAID18075
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180100
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID18075
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18060
  MarketingMarketingAIF18050
  3Facultatea de Informatică și InginerieInformaticăInformaticăAIF180150
  Informatică (în limba engleză)AIF18050
  Ingineria civilăInginerie urbană și dezvoltare regionalăAPIF24030
  Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  Inginerie electronică, telecomunicații si tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF24050
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24060
  4Facultatea de Drept și Științe SocialeAsistență socialăAsistență socialăAIF18075
  DreptDreptAIF240160
  Educație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18050
  PsihologieTerapie ocupaționalăAIF18060
  SociologieSociologieAIF18050
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF18050
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18050
  5Facultatea de Teologie OrtodoxăTeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF240100
  Arte vizualeArtă sacrăAPIF18030
  MuzicăMuzică religioasăAIF18030
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de InginerieIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24080
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF24060
  Inginerie industrialăTehnologia construcțiilor de mașiniAIF240120
  Tehnologia și designul produselor textileAIF24030
  Tehnologia tricotajelor și confecțiilorAIF24030
  Ingineria sudăriiAIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF24050
  2Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția MediuluiIngineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24030
  Ingineria produselor alimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24030
  Ingineria produselor alimentareAIF24030
  Protecția consumatorului și a mediuluiAIF24030
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în alimentația publică și agroturismAIF24060
  3Facultatea de Științe Umaniste și SocialeLimbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura englezăAIF18080
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF18060
  Științe ale comunicăriiJurnalismAIF18030
  TeologieTeologie penticostală didacticăAIF18030
  MuzicăMuzicăAPIF18015
  Interpretare muzicală - cantoAPIF24010
  4Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilorEconomia comerțului, turismului și serviciilorAIF18090
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF18090
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18060
  ManagementManagementAIF18090
  5Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea”TeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF24075
  6Facultatea de Științe ExacteInformaticăInformaticăAIF18075
  Informatică (în limba engleză)AIF18075
  Matematică informaticăAIF18050
  7Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență SocialăAsistență socialăAsistență socialăAIF18075
  PsihologiePsihologieAIF18075
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180120
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  8Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18060
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAPIF18050
  9Facultatea de DesignArte vizualeDesignAIF18025
  Design ambientalAIF18025
  Modă - design vestimentarAIF18025
  15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de InginerieCalculatoare și tehnologia informațieiTehnologia informațieiAIF24060
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF240100
  Ingineria dezvoltării rurale durabileAPIF24050
  Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAIF24060
  Inginerie chimicăInginerie biochimicăAIF24060
  Inginerie energeticăEnergetică industrialăAIF24050
  Inginerie industrialăDesign industrialAIF24030
  Ingineria și managementul calitățiiAPIF24075
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF24075
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Ingineria și managementul afacerilorAPIF24060
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în alimentația publică și agroturismAPIF24060
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF24060
  2Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura engleză - Limba și literatura francezăAIF18050
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză)AIF18050
  Limba și literatura modernă (engleză, franceză) - Limba și literatura românăAIF18075
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF18075
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF18075
  3Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și SănătățiiEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18090
  Educație fizică și sportivăAIFR18075
  Sport și performanță motricăAIF18060
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18090
  Kinetoterapie și motricitate specialăAIFR18060
  PsihologieTerapie ocupaționalăAIF18060
  4Facultatea de ȘtiințeBiologieBiologieAIF18050
  InformaticăInformaticăAIF180100
  InformaticăAIFR18075
  MatematicăMatematicăAIF18050
  FizicăFizică informaticăAPIF18030
  5Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180100
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180200
  Contabilitate și informatică de gestiuneAIFR180100
  MarketingMarketingAIF180100
  MarketingAID18075
  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Inginerie MecanicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240150
  Autovehicule rutiereAIFR240150
  Autovehicule rutiere (în limba engleză)AIF24060
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF24090
  Inginerie mecanicăInginerie mecanicăAIF24090
  Inginerie mecanicăAIFR24060
  Inginerie mecanică (în limba engleză)AIF24030
  2Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management IndustrialInginerie aerospațialăConstrucții aerospațialeAIF24060
  Inginerie industrialăIngineria și managementul calitățiiAIF24060
  Sisteme de producție digitaleAIF24050
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF240120
  Ingineria și managementul afacerilorAIF24090
  Inginerie economică industrialăAIF24090
  Inginerie economică industrialăAID240100
  3Facultatea de Știința și Ingineria MaterialelorIngineria materialelorȘtiința materialelorAIF24030
  Inginerie industrialăIngineria securității în industrieAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Antreprenoriat în ingineria materialelorAPIF24030
  4Facultatea de Inginerie Electrică și Știința CalculatoarelorCalculatoare și tehnologia informațieiCalculatoareAIF24050
  Tehnologia informațieiAIF24060
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240100
  Inginerie electricăElectrotehnicăAIF24060
  Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză)AIF24060
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF24050
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF24075
  Mecatronică și roboticăRoboticăAIF24075
  5Facultatea de Silvicultură și Exploatări ForestiereInginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24050
  SilviculturăCinegeticăAIF240100
  CinegeticăAID240100
  Exploatări forestiereAIF240110
  SilviculturăAIF240110
  6Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a LemnuluiInginerie forestierăIngineria prelucrării lemnuluiAIF24080
  Ingineria prelucrării lemnuluiAIFR24075
  Ingineria și designul produselor finite din lemnAIF24075
  Ingineria și designul produselor finite din lemn (în limba engleză)APIF24030
  7Facultatea de ConstrucțiiIngineria instalațiilorInstalații pentru construcțiiAIF24060
  Inginerie civilăCăi ferate, drumuri și poduriAIF24050
  Construcții civile, industriale și agricoleAIF24075
  8Facultatea de Alimentație și TurismIngineria produselor alimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24060
  Ingineria produselor alimentareAIF24060
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în alimentația publică și agroturismAIF24075
  Inginerie și managementInginerie și management în industria turismuluiAIF24060
  9Facultatea de Matematică și InformaticăInformaticăInformaticăAIF180100
  InformaticăAID180100
  Informatică aplicatăAIF18075
  Informatică aplicată (în limba germană)AIF18075
  MatematicăMatematică informaticăAIF18050
  10Facultatea de Științe Economice și Administrarea AfacerilorAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18060
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF180100
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAID18075
  Cibernetică, statistică și informatică economicăInformatică economicăAIF18075
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF18075
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID18075
  Economie și afaceri internaționaleAfaceri internaționaleAIF18075
  Afaceri internaționaleAID18075
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18075
  ManagementManagementAIF18075
  ManagementAID18075
  MarketingMarketingAIF180100
  MarketingAID18075
  11Facultatea de Psihologie și Științele EducațieiPsihologiePsihologieAIF180100
  PsihologieAID18060
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAID18075
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  12Facultatea de Educație Fizică și Sporturi MontaneEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18080
  Educație fizică și sportivăAIFR18030
  Sport și performanță motricăAIF18060
  Sport și performanță motricăAIFR18060
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18075
  13Facultatea de MuzicăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF24010
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24025
  Interpretare muzicală - instrumente (în limba engleză)APIF24010
  MuzicăAIF18030
  14Facultatea de MedicinăSănătateAsistență medicală generală*1)AIF240150
  Laborator clinicAIF18045
  Balneofiziokinetoterapie și recuperareAIF18060
  Medicină*1)AIF360150
  15Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (franceză/germană) / Limba și literatura românăAIF180150
  Limba și literatura chineză - Limba și literatura română/ Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană)AIF18075
  Limba și literatura romană - O Limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană)AIF180200
  Limba și literatura romană - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză)AID180100
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană)AIF18080
  Studii culturaleStudii americane (în limba engleză)AIF18060
  16Facultatea de DreptDreptDreptAIF240300
  DreptAIFR240100
  17Facultatea de Sociologie și ComunicareAsistență socialăAsistență socialăAIF180100
  SociologieSociologieAIF180100
  Resurse umaneAIF180100
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180100
  Media digitalăAPIF18075
  Media digitală (în limba engleză)APIF18050
  18Facultatea de Design de Produs și MediuIngineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24060
  Inginerie industrialăDesign industrialAIF24060
  Design industrial (în limba engleză)AIF24060
  Ingineria sistemelor de energii regenerabileAIF24060
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF24075
  Științe inginerești aplicateInginerie medicalăAIF24060
  OptometrieAIF24060
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Arhitectură și UrbanismArhitecturăArhitectură*1)AIF360100
  2Facultatea de Automatică și CalculatoareCalculatoare și tehnologia informațieiCalculatoareAIF240150
  Calculatoare (în limba engleză)AIF240150
  Tehnologia informațieiAIF240160
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240210
  Automatică și informatică aplicată (în limba engleză)AIF24090
  Automatică și informatică aplicată (la Satu Mare)AIF24045
  3Facultatea de ConstrucțiiInginerie civilăAmenajări și construcții hidrotehniceAIF24060
  Căi ferate, drumuri și poduriAIF240130
  Construcții civile, industriale și agricoleAIF240200
  Construcții civile, industriale și agricole (în limba engleză)AIF24050
  Construcții civile, industriale și agricole (la Baia Mare)AIF24050
  Inginerie urbană și dezvoltare regionalăAIF24060
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24060
  Inginerie și managementInginerie și management în construcțiiAIF24060
  4Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul ProducțieiInginerie industrialăDesign industrialAIF24060
  Sisteme de producție digitale (la Bistrița)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF24090
  Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba germană)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Alba Iulia)AIF24070
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Satu Mare)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Zalău)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba engleză)AIF24090
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF24075
  Inginerie economică industrială (la Bistrița)AIF24050
  Inginerie economică industrială (în limba engleză)AIF240100
  Inginerie economică industrială (la Alba Iulia)AIF24050
  Inginerie economică industrială (la Satu Mare)AIF24050
  Mecatronică și roboticăRoboticăAIF240120
  Robotică (în limba engleză)AIF240120
  Robotică (la Bistrița)AIF24060
  5Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia InformațieiInginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF240120
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF240120
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză)AIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF24060
  6Facultatea de Inginerie ElectricăInginerie electricăElectromecanicăAIF24060
  Electronică de putere și acționări electriceAIF24060
  ElectrotehnicăAIF24060
  Instrumentație și achiziții de dateAIF24060
  Inginerie energeticăManagementul energieiAIF24075
  Ingineria sistemelor electroenergeticeAPIF24075
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF24060
  Științe inginerești aplicateInginerie medicalăAIF24075
  Inginerie medicală (la Bistrița)AIF24050
  7Facultatea de Inginerie a InstalațiilorIngineria instalațiilorInstalații pentru construcțiiAIF240200
  8Facultatea de Autovehicule rutiere, Mecatronică și MecanicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240180
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF24060
  Inginerie mecanicăMașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentarăAIF24040
  Mecanică fină și nanotehnologiiAIF24060
  Sisteme și echipamente termiceAIF24050
  Sisteme și echipamente termice (la Alba Iulia)AIF24050
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF24090
  9Facultatea de Ingineria Materialelor și a MediuluiIngineria materialelorIngineria procesării materialelorAIF24050
  Știința materialelorAIF24060
  Știința materialelor (în limba engleză)APIF24050
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24075
  10Facultatea de Inginerie**)Calculatoare și tehnologia informațieiCalculatoareAIF24050
  Inginerie electricăElectromecanicăAIF24050
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF24045
  Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAIF24045
  Inginerie industrialăTehnologia construcțiilor de mașiniAIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Ingineria materialelorIngineria procesării materialelorAIF24030
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24050
  11Facultatea de Litere**)Arte vizualeArte plastice (pictură)AIF18026
  Asistență socialăAsistență socialăAIF180100
  FilosofieFilosofieAIF18025
  Limba și literatura românăAIF18050
  Limbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura modernă (engleză/franceză)AIF18080
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană)AIF18050
  Studii culturaleEtnologieAIF18030
  Științe ale comunicăriiJurnalismAIF18075
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAPIF18060
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF18060
  TeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF24050
  12Facultatea de Științe**Administrarea afacerilorEconomia firmeiAIF18090
  BiologieBiologieAIF18040
  ChimieChimieAIF18025
  Chimie medicalăAPIF18030
  Cibernetică, statistică și informatică economicăInformatică economicăAIF18075
  InformaticăInformaticăAIF18075
  Ingineria produselor alimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24025
  Ingineria produselor alimentareAIF24050
  ManagementManagementAIF18090
  ManagementAIFR18075
  MatematicăMatematică informaticăAIF18040
  MatematicăAIF18025
  **) Funcționează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM). *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF240120
  AgriculturăAID24050
  Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentarăAIF24045
  MontanologieAIF24060
  BiologieBiologieAIF18050
  Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  Ingineria mediuluiAID24060
  2Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare RuralăHorticulturăHorticulturăAIF240110
  HorticulturăAID24050
  PeisagisticăAIF240100
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF24075
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturismAIF24090
  Inginerie și managementInginerie și management în industria turismuluiAIF24060
  3Facultatea de Silvicultură și CadastruInginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24080
  SilviculturăSilviculturăAIF240100
  4Facultatea de Zootehnie și BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAIF24040
  Biotehnologii medical- veterinareAIF24035
  Biotehnologii pentru industria alimentarăAIF24050
  BiotehnologiiAPIF240125
  ZootehniePiscicultură și acvaculturăAIF24045
  ZootehnieAIF240150
  ZootehnieAID24050
  Comportamentul și bunăstarea animalelor (în limba engleză)APIF24060
  5Facultatea de Medicină VeterinarăMedicină veterinarăMedicină veterinară*1)AIF360230
  Medicină veterinară (în limba engleză)*1)AIF36045
  Medicină veterinară (în limba franceză)*1)AIF36060
  6Facultatea de Știința și Tehnologia AlimentelorIngineria produselor alimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24090
  Ingineria produselor alimentareAIF24090
  Tehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240100
  Tehnologia prelucrării produselor agricoleAID24050
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  19. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*)AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Matematică și InformaticăInformaticăInformaticăAIF180200
  Informatică (în limba engleză)AIF180200
  Informatică (în limba maghiară)AIF180150
  Informatică (în limba germană)AIF180100
  MatematicăMatematicăAIF180100
  Matematică (în limba maghiară)AIF18050
  Matematică informaticăAIF180200
  Matematică informatică (în limba maghiară)AIF18050
  Matematică informatică (în limba engleză)AIF180100
  2Facultatea de FizicăFizicăFizicăAIF18040
  Fizică (în limba maghiară)AIF18025
  Fizică informaticăAIF18030
  Fizică informatică (în limba maghiară)AIF18025
  Fizică medicalăAIF18060
  Științe inginerești aplicateFizică tehnologicăAIF24030
  Fizică tehnologică (în limba maghiară)AIF24015
  3Facultatea de Chimie și Inginerie ChimicăChimieChimieAIF18060
  Chimie (în limba maghiară)AIF18045
  Inginerie chimicăChimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimieAIF24045
  Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie (în limba maghiară)AIF24030
  Chimie alimentară și tehnologii biochimiceAIF24045
  Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediuluiAIF24045
  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimiceAIF24045
  Inginerie biochimicăAIF24045
  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomaterialeAIF24045
  4Facultatea de Biologie și GeologieBiologieBiochimieAIF18075
  BiologieAIF180100
  Biologie (în limba maghiară)AIF18060
  Biologie ambientalăAPIF18030
  GeologieGeologieAIF18030
  Geologie (în limba maghiară)AIF18030
  Inginerie geologicăInginerie geologicăAIF24050
  Știința mediuluiEcologie și protecția mediului (în limba germană)AIF18015
  Ecologie și protecția mediului (în limba maghiară)AIF18025
  Științe inginerești aplicateBiotehnologii industrialeAIF24050
  5Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF18070
  Geografia turismuluiAIF180400
  Geografia turismuluiAID18075
  Geografia turismului (în limba maghiară)AIF18075
  Geografia turismului (în limba maghiară, la Gheorgheni)AIF18050
  Geografia turismului (la Bistrița)AIF18085
  Geografia turismului (la Gheorgheni)AIF18025