PROGRAM NAȚIONAL din 26 octombrie 2016de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016  Notă
  Aprobat de HOTĂRÂREA nr. 793 din 26 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 879 din 2 noiembrie 2016.
  (la 05-08-2022, Titlul programului a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 )  +  Acronime și abrevieri ANIF - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare CA - canale de aducțiune CPA - canale principale de aducțiune CD - canale de distribuție FOIF - federații de organizații de îmbunătățiri funciare FOUAI - Federații de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații OIF - organizații de îmbunătățiri funciare OUAI - Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații MADR - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale PNDR - Programul Național de Dezvoltare Rurală SPB - stație de pompare de bază SRP - stație de repompare UE - Uniunea Europeană  +  Cuprins
  Capitolul I. Introducere 1 Necesitate și oportunitate
  Capitolul II. Descrierea și analiza stadiului actual al amenajărilor de irigații
  Capitolul III. Descrierea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații 1 Obiective 2 Analiza viabilității economice a amenajărilor de irigații propuse pentru reabilitare 3 Direcții de acțiune și etapizarea implementării Programului 4 Indicatori de realizare 5 Implicații financiare și implementarea Programului 6 Impact 7 Sinteza analizei SWOT a amenajărilor de irigații din România
  Capitolul IV. Anexe Anexa 1 - Obiective ale infrastructurii principale de irigații propuse pentru reabilitare Anexa 2 - Analiza viabilității economice a sistemelor de irigații
   +  Capitolul I IntroducereMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a elaborat Programul național de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj (denumit în continuare Program) care vizează adaptarea agriculturii la schimbările climatice și reducerea efectelor acestora asupra producției agricole, în principal, dar și asupra altor factori de mediu și a populației, prin reabilitarea și/sau înființarea infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj existente. (la 05-08-2022, Paragraful 1 al Capitolului I a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) Programul vine în întâmpinarea unor măsuri din sectorul irigațiilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), atât din perioada de programare 2007-2013, cât și din actuala perioadă de programare financiară europeană 2014-2020. În procesul de elaborare a Programului au fost consultate și solicitate informații din partea instituțiilor cu responsabilități în domeniu, la nivel național și teritorial, și au fost analizate propunerile organizațiilor și federațiilor constituite pentru aplicarea irigațiilor (OUAI/FOUAI). Programul a fost elaborat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe baza datelor și informațiilor puse la dispoziție de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, precum și de Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR.1. Necesitate și oportunitate1.1. România prezintă un risc considerabil față de schimbările climatice, efectele acestora fiind în mod clar reflectate de modificările în regimul de temperatură și precipitații, în principal, începând din anul 1961 și până în prezent, zonele cele mai afectate, conform rapoartelor internaționale relevante și analizelor șirurilor de date climatologice pentru perioada 1901-2010 efectuate de Administrația Națională de Meteorologie, fiind situate în partea de sud, sud-est și est a țării. Secetele, inundațiile și alte probleme legate de schimbările climatice au un impact semnificativ asupra stabilității producției și a securității alimentare naționale, iar lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la limitarea oportunităților de dezvoltare economică în pofida existenței potențialului din agricultură. S-a estimat că din 1980 până în 2011 România a suferit pierderi anuale medii legate de vreme în sumă de 8.452 milioane $ SUA (0,26 procente din PIB), din care 34% au fost legate de secetă. Riscurile principale cu care se confruntă România pe termen scurt și mediu constau într-o creștere semnificativă în temperatura anuală medie, o scădere a precipitațiilor și o ocurență generală de evenimente climatice extreme. Sectorul agricol ar fi afectat cel mai mult de inundații, secete sau alte evenimente climatice adverse. Modelele meteorologice extreme vor declanșa o mai mare volatilitate în producția agricolă, prețurile alimentelor și veniturile fermelor.1.2. Seceta pedologică extremă și severă din zonele de sud și est ale României coroborată cu consumul ridicat de apă în perioada iulie-august conduc la o rezervă de apă din sol situată de multe ori sub punctul de ofilire pe întinse suprafețe agricole. În aceste zone seceta agricolă complexă este un fenomen climatic de hazard care induce cele mai grave consecințe care s-au înregistrat vreodată în agricultură. Secetele pot dura de la câteva zile până la câteva luni, având ca rezultat o variabilitate ridicată a producției agricole, mai ales în regiunile cu vulnerabilitate accentuată, în prezent, și cu un potențial de adaptare redus, afectând rezultatele întregului an de producție agricolă și având consecințe negative asupra aprovizionării cu alimente și economiei naționale.1.3. O parte semnificativă din suprafața agricolă a României resimte efectele negative ale secetei, ale rezervelor de apă insuficiente și ale amenajărilor de irigații slab funcționale. Absența sau gradul mare de degradare al infrastructurii de irigații a făcut ca, aproximativ 48% din suprafața agricolă totală (7,1 mil ha în 2006) să fie afectată de aceste fenomene (cele mai afectate zone au fost Câmpia Română, sudul Moldovei și Dobrogea).1.4. Producția de cereale a fluctuat mult în perioada 2000-2012, anul 2007 (an secetos) este asociat cu una din cele mai scăzute performanțe, în vreme ce 2012 (an favorabil) a înregistrat opusul. În anul 2012, producția a fost cu 1,5-3 ori mai mare comparativ cu anul 2007, indicând magnitudinea impactului climatic.1.5. Volumul de apă utilizat pentru irigații a crescut cu 52,65%, de la 212.979 mii mc în 2010 la 325.127 mii mc în 2012, însă agricultura românească continuă să fie dependentă de factorii climatici. Efectele negative ale acestui fenomen se reflectă, în principal, în randamentele scăzute înregistrate la principalele culturi (35-60% din potențial).1.6. Amenajările vechi de irigații generează un consum mare de apă și energie, ceea ce are un impact negativ asupra rezervelor de apă ale României, țară încadrată în categoria țărilor cu rezerve reduse de apă (cantitatea medie de apă disponibilă pe locuitor este de 2660 mc apă/loc/an, inclusiv Dunărea, puțin peste jumătate din media europeană 4230 mc apă/loc/an). Amenajările de irigații sunt într-un stadiu avansat de degradare și pe 75% din suprafața acestor amenajări, irigațiile nu sunt funcționale, iar cele funcționale sunt ineficiente din punctul de vedere al consumului de apă și energie și costisitoare pentru fermieri.1.7. Necesitatea reabilitării infrastructurii principale de irigații aparținând domeniului public al statului este dată, în primul rând, de faptul că o parte din această infrastructură alimentează cele 134 de organizații de îmbunătățiri funciare (OIF), care au accesat Măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013 și, în al doilea rând, de faptul că o parte din această infrastructură alimentează amenajările viabile de irigații pe care s-au constituit OIF care vor putea accesa submăsura 4.3 din cadrul PNDR 2014-2020. Sub acest aspect, una dintre condițiile de eligibilitate pentru accesarea submăsurii 4.3 are în vedere ca sistemul de irigații prevăzut prin proiectul al cărui beneficiar este OIF să fie racordat la o infrastructură principală funcțională. Alte condiții aferente submăsurii 4.3 vizează asigurarea conformității investiției cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul. Perioada de implementare a Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România este 2016-2020.1.8. Necesitatea reabilitării infrastructurii de desecare și drenaj aparținând domeniului public al statului este dată, pe de o parte, de faptul că schimbările climatice, prin concentrarea precipitațiilor în perioade scurte de timp urmate de perioade secetoase, determină o accelerare a degradării însușirilor solului prin înmlăștiniri temporare, compactare, sărăturare secundară, iar, pe de altă parte, de reducerea severă a funcționalității infrastructurii de desecare și drenaj, mult diminuată față de parametrii la care au fost proiectați.Amenajările de desecare-drenaj au fost realizate cu precădere în Lunca și Delta Dunării, pentru introducerea în producție a terenurilor scoase prin îndiguire de sub influența inundațiilor Dunării, în Transilvania și Banat, pentru eliminarea excesului de umiditate, precum și pe terenurile amenajate pentru irigații, în scopul realizării condițiilor de control al umidității solurilor și prevenire a degradărilor secundare, contribuind la redarea în circuitul economic a terenurilor degradate de acțiunea unor factori naturali sau antropici. Scopul principal al sistemelor de desecare-drenaj este creșterea capacității de producție a terenurilor agricole și extinderea suprafețelor cu folosință agricolă prin scoaterea unor terenuri de sub efectul excesului de umiditate. (la 05-08-2022, Punctul 1. din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 )  +  Capitolul II Descrierea și analiza stadiului actual al amenajărilor de irigații Sistemele de irigații din România au fost construite până în anul 1990, suprafața amenajată pentru irigații ocupă circa 22% din suprafața agricolă a țării și circa 34% din suprafața arabilă.În prezent, România dispune de o suprafață amenajată pentru irigat de cca. 3.1 milioane ha. Din această suprafață, 2,6 mil. ha o reprezintă suprafața viabilă și marginal viabilă. (la 05-08-2022, Paragraful 2 al Capitolului II a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) Suprafața efectiv irigată variază mult de la an la an în funcție de precipitații. Se estimează că circa 11% din suprafața agricolă a țării este acoperită de rețele de irigații viabile din punct de vedere economic sau marginal viabile. Există și diferențe regionale, mai ales ca reflecție a tiparelor variabile ale precipitațiilor și necesarului de irigații. Nord-vestul, vestul și centrul necesită mai puțină apă de irigații, în vreme ce sudul și sud-estul, zone care au probleme cu apa, se bucură de o mai mare acoperire cu sisteme de irigații. Problemele principale cu care se confruntă sistemele de irigații sunt următoarele:– eficiență hidraulică scăzută;– cost ridicat al energiei electrice pentru sistemele bazate încă pe pompare (Dunărea fiind principala sursă de apă);– tarife mari ale apei. Amenajările de irigații sunt într-un stadiu avansat de degradare și pe 75% din suprafața acestor amenajări irigațiile nu sunt funcționale, iar cele funcționale sunt ineficiente din punctul de vedere al consumului de apă și energie și costisitoare pentru fermieri. Infrastructura de irigații existentă în România este depășită din punctul de vedere al eficienței utilizării resurselor și există riscul ca abandonarea infrastructurii de irigații să genereze grave probleme sociale, economice și de mediu.Au fost constituite un număr de 666 de OUAI-uri pe o suprafață de 1.464.349,70 ha, care au preluat infrastructura secundară de irigații de la ANIF, care deservește o suprafață de cca 1.422.358,00 ha și un număr de 24 de FOIF pe o suprafață de 395.753 ha, care au preluat infrastructura de la ANIF, care deservește o suprafață de 171.000 ha. (la 05-08-2022, Paragraful 7 al Capitolului II a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) În perioada 2007-2013 un număr de 134 OIF au accesat Măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013, valoarea fondurilor accesate fiind de cca 128 milioane euro. Sumele alocate au fost folosite de către OIF pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigații preluate de la ANIF, în conformitate cu prevederile Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În cadrul PNDR 2014-2020 submăsura 4.3 pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigații preluate de la ANIF de către OIF au fost alocate fonduri în valoare de 441 milioane de euro. (la 05-08-2022, Paragraful 9 al Capitolului II a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) Infrastructura principală de irigații aparținând domeniului public al statului, care alimentează infrastructura secundară de irigații aflată în proprietatea sau administrarea FOIF și OIF, este în cea mai mare parte nereabilitată, stațiile de pompare și repompare funcționând cu randamente mici, iar canalele de aducțiune prezintă pierderi de apă semnificative, toate acestea ducând la prețuri mari la 1000 mc apă pompată, prețuri suportate în totalitate de fermierii care doresc să irige. În contextul scenariilor climatice pe termen mediu și lung, conform cărora se așteaptă creșteri ale temperaturii medii anuale, se vor amplifica fenomenele climatice extreme (secetă, inundații etc.). În lipsa unor măsuri adecvate, aceste fenomene vor avea un impact negativ asupra populației, conservării și utilizării durabile a patrimoniului natural și asupra îndeplinirii obiectivelor asumate de România aferente Strategiei Europa 2020 și Strategiei UE privind creșterea durabilă. Problemele amenajărilor de irigații pe care Programul își propune să le soluționeze sunt:a) starea tehnică necorespunzătoare a infrastructurii principale de irigații aparținând domeniului public al statului;b) capacitatea redusă a utilizatorilor de a contribui la reabilitarea infrastructurii principale de irigații.  +  Capitolul IIIDescrierea Programului (la 05-08-2022, Denumirea titlului capitolului III a fost modificată de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) 1. Obiective1.1. Obiectivul general al Programului vizează: – reabilitarea infrastructurii principale de irigații care va conduce la creșterea suprafeței funcționale din suprafața viabilă și marginal viabilă economic pentru irigații la 70% în anul 2020 și 90% la orizont 2030 și constă în reabilitarea infrastructurii principale de irigații din 156 de amenajări aparținând domeniului public al statului, inclusiv Canalul Magistral Siret-Bărăgan; – reabilitarea infrastructurii de desecare și drenaj care va conduce la creșterea suprafeței funcționale prin reducerea aportului de apă provenit din zone limitrofe mai înalte, prin reținerea cantităților de apă în bazine de retenție din zonele înalte și aplicarea unei agrotehnici specifice acestei zone pentru prevenirea eroziunii prin scurgere la suprafață din 50 de amenajări de desecare și drenaj aparținând domeniului public al statului.Obiectivul general al Programului se realizează până la sfârșitul anului 2027. (la 05-08-2022, Punctul 1.1. din Punctul 1. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) 1.2. Obiectivul specific al Programului îl reprezintă creșterea funcționalității infrastructurii prin creșterea randamentului stațiilor de bază (fixe și plutitoare) și repompare, eliminarea pierderilor de apă prin infiltrație din canalele de irigații și desecare și drenaj aparținând domeniului public al statului și eliminarea degradărilor apărute la construcțiile hidrotehnice de pe acestea. (la 05-08-2022, Punctul 1.2. din Punctul 1. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) 1.3. Restabilirea capacităților existente de irigații reprezintă o măsură de bază pentru dezvoltarea sectorului agricol în România. Reabilitarea infrastructurii principale de irigații va conduce la creșterea randamentelor de funcționare ale amenajărilor de irigații cu reflectare directă în reducerea tarifului/1000 mc apă pompată, ceea ce va crea posibilități mai mari fermierilor pentru utilizarea apei pentru irigații.2. Analiza viabilității economice a amenajărilor de irigații propuse pentru reabilitare2.1. Analiza viabilității economice a amenajărilor de irigații propuse pentru reabilitare s-a efectuat în cadrul studiului «Actualizarea strategiei investițiilor în sectorul irigațiilor - expertiza privind viabilitatea economică a sistemelor de irigații - raport final», elaborat de către S.C. Experco-ISPIF - S.R.L., și a raportului final - Actualizare expertiză tehnică privind viabilitatea economică a sistemelor de irigații, elaborat de către S.C. AQUAPROIECT - S.A., în cuprinsul căruia au fost identificate amenajările de irigații, care deservesc o suprafață de aproximativ 2,6 milioane ha. (la 05-08-2022, Punctul 2.1. din Punctul 2. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) 2.2. Scopul expertizei este de a reanaliza viabilitatea unor sisteme de irigații, luându-se în considerare realitățile din agricultura românească la nivelul anului 2020, după cum urmează: tendința de comasare a terenurilor, dezvoltarea OUAIurilor, prețurile produselor agricole, tendința fermierilor de a se orienta spre culturi cu valoare adăugată mare și cu răspuns bun la irigații și din punct de vedere tehnic agregate de pompare cu parametrii superiori, materiale pentru impermeabilizat canalele de irigații cu calități superioare și tendința de achiziționare de instalații de udare moderne, automatizate cu randamente net superioare instalațiilor de udare cu mutare manuală preponderente în trecut. (la 05-08-2022, Punctul 2.2. din Punctul 2. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) 2.3. Lista amenajărilor viabile din punct de vedere economic, așa cum au rezultat conform studiului menționat anterior, se prezintă în anexa nr. 2.3. Direcții de acțiune și etapizarea implementării Programului3.1. Există stații de punere sub presiune și amenajări interioare de irigații aflate în proprietatea sau în administrarea organizațiilor de îmbunătățiri funciare reabilitate prin PNDR 2007-2013, măsura 125 a.3.2. Prin Programul de reabilitare finanțat exclusiv din surse de la bugetul de stat se vor realiza lucrări de reabilitare a infrastructurii principale de irigații etapizat care vor urmări: – reabilitarea infrastructurii principale de irigații care alimentează stațiile de punere sub presiune reabilitate prin PNDR 2007-2013, măsura 125a;– reabilitarea infrastructurii principale de irigații care alimentează stațiile de punere sub presiune ce vor fi reabilitate prin PNDR 2014-2020, submăsura 4.3;– reabilitarea infrastructurii principale de irigații care alimentează stațiile de punere sub presiune care sunt în amenajări în care nu s-au constituit organizații de îmbunătățiri funciare.Infrastructura principală de irigații este alcătuită din prize, stații de pompare de bază (fixe sau plutitoare), inclusiv cele reversibile, stații de repompare, rețea electrică aferentă acestora, colectoare, conducte, canale și conducte de aducțiune și distribuție a apei pentru irigații până la stațiile de pompare de punere sub presiune. (la 02-08-2018, Punctul 3.2. din Punctul 3. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 557 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 02 august 2018 ) 3.3. În prima etapă va fi reabilitată infrastructura principală de irigații din 41 de amenajări aparținând domeniului public al statului care alimentează 338 OIF, dintre care și organizații care au accesat măsura 125a în cadrul PNDR 2007-2013. (la 05-08-2022, Punctul 3.3. din Punctul 3. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) 3.4. Etapa a II-a de reabilitare cuprinde un număr de 78 de amenajări declarate viabile în urma studiului «Actualizarea strategiei investițiilor în sectorul irigațiilor-expertiza privind viabilitatea economică a sistemelor de irigații-raport final», elaborat de către S.C. Experco-ISPIF - S.R.L, și a raportului final - Actualizare expertiză tehnică privind viabilitatea economică a sistemelor de irigații, elaborat de către S.C. AQUAPROIECT - S.A. Pe aceste amenajări sunt constituite 219 OIF care au reabilitat infrastructura secundară de irigații prin submăsura 4.3 din PNDR 2014-2020 sau vor putea reabilita infrastructura secundară de irigații în cadrul viitoarei perioade de programare aferentă Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin propunerea formulată în cadrul Planului Național Strategic. (la 05-08-2022, Punctul 3.4. din Punctul 3. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) 3.5. Etapa a III-a de reabilitare va include 36 de amenajări viabile de irigații, pe care nu sunt constituite actualmente OUAI-uri. În cazul în care se vor constitui, acestea vor trece în etapa a II-a de reabilitare.Perioada de implementare a etapelor I, II și III este 2016-2027. (la 05-08-2022, Punctul 3.5. din Punctul 3. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) 3.6. Instituția publică responsabilă cu implementarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.4. Indicatori de realizare4.1. Obiectivele de irigații care vor fi supuse acțiunii de reabilitare în cele trei etape sunt următoarele: prize, stații de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, stații de repompare, rețea electrică aferentă acestora, conducte îngropate, colectoare, canale și conducte de aducțiune și distribuție a apei pentru irigații până la stațiile de pompare de punere sub presiune, construcții hidrotehnice.Se va reabilita o suprafață totală de 2.004.639 ha din 88 de amenajări de irigații viabile care includ următoarele obiective: 119 stații de pompare de bază, 178 de stații de repompare, 11.856 m de conducte de refulare, 48.232 m de conducte îngropate, un colector, 2.548.860 m de canale de aducțiune, 2.811.338 m de canale de distribuție și 5.286 de construcții hidrotehnice, din care: (la 02-08-2018, Punctul 4.1. din Punctul 4. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 557 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 02 august 2018 ) 4.2. În etapa I se va reabilita infrastructura principală de irigații din domeniul public al statului formată din 71 de stații de pompare de bază, 149 de stații de repompare, 125 m de conducte de refulare, 1.634.221 m de conducte îngropate, 1 colector, 1.929.289 m de canale de aducțiune, 2.320.686 m de canale de distribuție și 3.335 de construcții hidrotehnice din 41 de amenajări de irigații pe care s-au constituit și organizații și federații ale organizațiilor de îmbunătățiri funciare, care au accesat măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013. (la 05-08-2022, Paragraful 1 de la Punctul 4.2. din Punctul 4. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) Situația actuală a infrastructurii prezentată mai sus este următoarea:– randamentul stațiilor de bază și repompare este de 40%;– gradul de degradare a impermeabilizării canalelor și a construcțiilor hidrotehnice de pe aceste canale este de 80%;– pierderile de apă de pe canalele de transport sunt de 60%. După reabilitare, infrastructura principală de irigații prezentată mai sus va avea următoarele caracteristici generale:– randamentul stațiilor de bază și repompare va fi de 75%;– impermeabilizarea canalelor de irigații și construcțiile hidrotehnice vor fi refăcute în totalitate;– pierderile de apă de pe canalele de transport vor fi de 30% și vor fi reprezentate numai de evapotranspirație.4.3. În etapa a II-a se va reabilita infrastructura principală de irigații din domeniul public al statului formată din: 86 de stații de pompare de bază, 110 stații de repompare, 24.919 m de conducte refulare, 130.403 m de conducte îngropate, 1.754.187 m de canale de aducțiune, 1.538.787 m de canale de distribuție și 3.618 construcții hidrotehnice din 78 de amenajări de irigații viabile pe care s-au constituit și organizații și federații ale organizațiilor de îmbunătățiri funciare care vor putea accesa submăsura 4.3 din cadrul PNDR 2014-2020. (la 05-08-2022, Paragraful 1 de la Punctul 4.3. din Punctul 4. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) Situația actuală a infrastructurii prezentată mai sus este următoarea:– randamentul stațiilor de bază și repompare este de 45%;– gradul de degradare a impermeabilizării canalelor și a construcțiilor hidrotehnice de pe aceste canale este de 75%;– pierderile de apă de pe canalele de transport sunt de 55%. După reabilitare, infrastructura principală de irigații prezentată mai sus va avea următoarele caracteristici generale:– randamentul stațiilor de bază și repompare va fi de 77%;– gradul de degradare a impermeabilizării canalelor și a construcțiilor hidrotehnice de pe aceste canale va fi de 20%;– pierderile de apă de pe canalele de transport vor fi de 28% și vor fi reprezentate numai de evapotranspirație.4.4. În etapa a III-a se va reabilita infrastructura principală de irigații din domeniul public al statului formată din: 36 de stații de pompare de bază, 19 stații de repompare, 156.865 m de conducte îngropate, 456.486 m de canale de aducțiune, 88.953 m de canale de distribuție și 1.122 de construcții hidrotehnice din 36 de amenajări de irigații viabile pe care nu sunt constituite actualmente OUAI-uri. În cazul în care se vor constitui, acestea vor trece în etapa a II-a de reabilitare. (la 05-08-2022, Paragraful 1 de la Punctul 4.4. din Punctul 4. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) Situația actuală a infrastructurii prezentată mai sus este următoarea:– randamentul stațiilor de bază și repompare este de 50%;– gradul de degradare a impermeabilizării canalelor și a construcțiilor hidrotehnice de pe aceste canale este de 72%;– pierderile de apă de pe canalele de transport sunt de 52%. După reabilitare, infrastructura principală de irigații prezentată mai sus va avea următoarele caracteristici generale:– randamentul stațiilor de bază și repompare va fi de 79%;– gradul de degradare a impermeabilizării canalelor și a construcțiilor hidrotehnice de pe aceste canale va fi de 20%;– pierderile de apă de pe canalele de transport vor fi de 26% și vor fi reprezentate numai de evapotranspirație.4.5. Prin efectuarea investițiilor în reabilitarea infrastructurii principale de irigații și desecare și drenaj se are în vedere, pe de o parte, creșterea ponderii suprafeței funcționale din suprafața viabilă și marginal viabilă economic pentru irigații (%) de la 50%, cât este nivelul actual, la 70% în anul 2020, iar pe de altă parte, reducerea efectelor negative ale excesului de apă asupra culturilor agricole și sustenabilității activităților agricole, ca urmare a degradării calității solurilor și creșterii costurilor pentru reconstrucția acestora. Ținta pe termen lung (orizont 2030) va fi de 90%.Exploatarea amenajărilor supuse reabilitării se va face în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a căilor de comunicație, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri, ținând seama de cerințele de protecție a mediului.Exploatarea amenajărilor supuse reabilitării se va face astfel încât să se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea și poluarea solului și să se promoveze protecția mediului în conformitate cu standardele de mediu. (la 05-08-2022, Punctul 4.5. din Punctul 4. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) 5. Implicații financiare și implementarea Programului5.1. Sursa de finanțare a investițiilor de reabilitare a infrastructurii principale de irigații și a infrastructurii de desecare și drenaj o reprezintă bugetul de stat, cadrul legal fiind asigurat de prevederile art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, cu modificările și completările ulterioare.Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sub condiția asumării de către Guvern, prin hotărâre, a Programului național de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj, va primi până la finalul anului 2027 suma de 1,500 miliarde de euro necesară reabilitării și/sau înființării infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj. (la 05-08-2022, Punctul 5.1. din Punctul 5. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) 5.2. Programul, în ceea ce privește realizarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii principale de irigații este complementar Programului Național de Dezvoltare Rurală, atât din perioada de programare 2007-2013, cât și în perioada de programare financiară europeană 2014-2020, și vine în întâmpinarea unor măsuri viitoare din sectorul irigațiilor. În acest context, pentru reabilitarea amenajărilor interioare de irigații aparținând organizațiilor și federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare (OIF și FOIF) a fost alocată suma de 128 milioane de euro prin PNDR 2007-2013, submăsura 125 a, iar în perioada de programare 2014-2020 fondurile europene alocate prin PNDR 2014-2020, submăsura 4.3 - Irigații, au fost de 441 milioane de euro, destinate reabilitării infrastructurii secundare de irigații aflate în proprietatea/folosința organizațiilor/federațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații.După aprobarea Programului se vor efectua expertize și se vor elabora proiectele necesare implementării acestuia. Instituția publică responsabilă cu implementarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații și desecare și drenaj este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. (la 05-08-2022, Punctul 5.2. din Punctul 5. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) 6. Impact6.1. Impact economic Investițiile în reabilitarea infrastructurii principale de irigații vor genera efecte macroeconomice constând în principal, în obținerea unui spor de venit net comparativ cu situația dinainte de reabilitare ca urmare a:– îmbunătățirii productivității terenurilor, în prezent cu deficit de umiditate, sărăturate, acide etc.;– îmbunătățirii structurii planului de cultură, prin utilizarea de plante valoroase și rentabile;– sporirii producției medii la hectar. Din calculele efectuate privind valoarea producției agricole obținute pe terenuri cu amenajări de irigații nereabilitate comparativ cu cele reabilitate a rezultat un beneficiu net de cca 19.580 mii euro/100.000 ha. Calculul s-a realizat pe un asolament general pentru agricultura României, luându-se în considerare prețurile medii de piață ale produselor agricole, alcătuit din următoarele culturi, cu următoarea pondere: grâu - 20.70%, orz - 2.30%, porumb - 46.90%, sfeclă de zahăr - 0.80%, floarea-soarelui - 5.20%, legume - 1.90%, orzoaică - 0.30%, alte culturi (soia) - 0.10%, cartofi - 1.20%, viță-de-vie - 17.40%, livadă - 2.40%, ovăz - 0.80%, total - 100.00%. În calculul costurilor s-au luat în considerare o serie de cheltuieli privind prețul apei, al transportului, al materialelor, al energiei electrice etc. Astfel, beneficiul net s-a obținut după scăderea tuturor cheltuielilor din veniturile brute. Prețul apei (/1000 mc) care va fi suportat de beneficiari va reflecta toate costurile de la preluarea apei din sursă până la plantă. De asemenea, acțiunea de reabilitare va conduce, pe de o parte, la creșterea randamentului aducțiunii principale de irigații, care constituie sursa de alimentare cu apă pentru amenajările interioare de irigații aparținând OIF, precum și a celorlalte lucrări de IF și, pe de altă parte, la creșterea randamentului amenajărilor interioare de irigații aparținând OIF, cu reflectare în micșorarea tarifului pentru 1000 mc apă pompată pentru irigații, tarif care este suportat în totalitate de către beneficiari. Impactul este cu atât mai important având în vedere creșterea randamentului de funcționare a amenajărilor de irigații pe care s-au constituit organizații și federații de îmbunătățiri funciare, care au accesat măsura 125a din PNDR 2007-2013, precum și a amenajărilor de irigații viabile pe care s-au constituit organizații și federații de îmbunătățiri funciare, care vor putea accesa submăsura 4.3 din PNDR 2014-2020. Fermierii vor resimți efectele măsurilor de reducere a tarifelor pentru irigații, în sensul reducerii costurilor de producție și implicit a creșterii rentabilității activităților agricole. Reabilitarea infrastructurii principale de irigații va conduce la realizarea unor economii de resurse de apă și energie, prin reducerea pierderilor și aplicarea unui management eficient al resurselor.6.2. Impact social - prin realizarea acțiunii de reabilitare se va reduce vulnerabilitatea comunităților umane la secetă prin evitarea afectării unei populații de 1.097.433 locuitori din 190 de localități.6.3. Impact ecologic - reabilitarea unor lucrări existente al căror impact ecologic a fost evaluat la data execuției, înainte de 1989, și nu a generat modificări în impactul ecologic inițial. Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații ( PNI) nu intră în contradicție cu specii de floră și faună protejată. Obiectivele PNI și natura lucrărilor ce vor fi efectuate nu prognozează un impact semnificativ negativ numărului de indivizi, deranjarea zonelor de cuibărire, de hrănire, de zbor asupra speciilor menționate în anexele Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a ariilor naturale protejate. Activitatea de livrare a apei și întreținere a sistemului de irigații nu va influența culoarele de zbor și nu va constitui o barieră în migrația speciilor. La efectuarea lucrărilor de reabilitare cuprinse în PNI vor fi luate toate măsurile pentru protecția naturii și se va ține cont de legislația specifică.7. Sinteza analizei SWOT a amenajărilor de irigații din România Analiza SWOT efectuată asupra amenajărilor de irigații din România a evidențiat următoarele aspecte:7.1. Puncte tari– Funcționarea OUAI-urilor - până la această dată au fost înființate 666 OUAI-uri, pe o suprafață de 1.464.349,70 ha. (la 05-08-2022, Primul paragraf al punctului 7.1. din Punctul 7. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 ) – Utilizarea irigațiilor preponderent de fermele comerciale - Utilizarea irigațiilor reprezintă o etapă ce apare pe parcurs în dezvoltarea fermei, și nu o etapă cu care se începe dezvoltarea fermei.– Experiența fermierilor în irigații - dobândită în bună măsură și în perioada ulterioară anului 2000, când prin înființarea OUAI au fost determinați să administreze singuri sistemele de irigații la nivel de fermă. Acest rezultat a fost obținut cu sprijin major al subvențiilor acordate, ce au condus la formarea unui nucleu de OUAI-uri care să irige și unde să se practice o agricultură cu profituri ridicate.– Prețul apei în amenajările viabile - Furnizorul principal de apă, ANIF, a avut în anul 2015 un tarif mediu de 155,40 lei/1000 mc pentru OUAI-urile care au irigat, iar maximul a atins și 510 lei/1000 mc. Pentru comparație, în Franța prețul apei pentru irigații variază între 248 lei/1000 mc și 1228 lei/1000 mc, iar în Cipru atinge valoarea de 490 lei/1000 mc. Din aceste informații rezultă că în România prețul apei nu este exagerat pentru amenajările aflate în zonele viabile și marginal viabile.– Investițiile realizate în ultimii ani - Proiectul de reabilitare și reformă a sectorului de irigații a adus în perioada 2004-2012 sectorului de irigații investiții în valoare de cca 80 milioane dolari. Suportul oferit de Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, cu modificările ulterioare, referitoare la următoarele aspecte: predarea infrastructurii secundare de irigații către organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, precum și crearea posibilității de revenire a infrastructurii secundare de irigații predate către organizații la ANIF, în cazul nerespectării protocolului de transfer al infrastructurii.Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, cu modificările ulterioare.7.2. Puncte slabe Economice– structura culturilor;– lipsa capacității economice a fermelor;– proiectarea sistemelor pentru exploatații mari;– utilizarea redusă a amenajărilor viabile. Tehnice– infrastructura învechită și neadaptată la cerințele noi;– pierderile semnificative de apă pe infrastructura principală de irigații;– consumul de energie;– lipsa perdelelor de protecție;– neintabularea terenurilor ocupate cu amenajări de îmbunătățiri funciare. Organizatorice– colaborare dificilă OUAI - ANIF;– neimplicarea utilizatorilor în conducerea și monitorizarea activității OUAI;– lipsa cooperării între fermieri;– numărul redus de federații;– lipsa unor consilieri de teren în dezvoltarea și înființarea OUAI. De percepție– Prețul ridicat al energiei nu se confirmă. Conform datelor Eurostat privind prețul energiei la consumatorii industriali, România ocupă un loc relativ favorabil, locul 9 din 30 de state ale Europei*1), cu 20% sub media UE. Notă
  *1) UE 27, Croația, Norvegia, Turcia.
  – Mentalitatea colectivă asupra sectorului - există o percepție nostalgică asupra irigațiilor vizavi de rezultatele anterioare anului 1989. Lipsesc trepte în dezvoltarea fermelor până la irigații: management, orientarea spre piață, asigurarea distribuției, rentabilizarea activității, accesul la finanțare, cunoștințe tehnologice. Acesta este unul din motivele principale ale lipsei cererii pentru acest serviciu. Rezultatele se văd: irigațiile sunt utilizate în special de fermele comerciale, fiind cele ce dispun de factorii amintiți mai sus. Investițiile în zone unde cererea de apă nu este consolidată, iar fermierilor le lipsește organizarea nu au condus la rezultatele așteptate.
  7.3. Oportunități– Fermierii cu loturi semincere– Fondurile pentru investiții existente prin PNDR permit derularea unor proiecte de investiții în infrastructura de irigații sau de achiziționare a echipamentelor de udare. În perioada 2007-2013 un număr de 134 OIF au accesat măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013, valoarea fondurilor accesate fiind de cca 118 milioane euro.– Consolidarea poziției OUAI prin extinderea obiectului de activitate. Organizațiile și federațiile pot deveni o platformă de continuare a reformei sectorului agricol românesc prin oportunitatea pe care o reprezintă aceste organizații în vederea structurării unui proces real de colaborare între fermieri. Prin funcționarea de aproape 10 ani se pot constitui într-o primă etapă a unui proces de introducere și consolidare a colaborării între fermieri. Perimarea ideii de asociere și cooperare nu este cauzată numai de perioada comunistă, ci într-o mai mare măsură celei post-1990, când asocierea și cooperarea au însemnat, de fapt, îmbogățirea unor lideri de "asociații" în dauna celorlalți membri și prin intermediul factorilor de producție ce aparțineau tuturor membrilor "asociațiilor". Aceste experiențe negative au contribuit considerabil la absența acestei metode în desfășurarea activității agricole în România. Extinderea activităților pe care le pot desfășura organizațiile și federațiile utilizatorilor de apă pentru irigații ar conduce la consolidarea organizațiilor prin preluarea achiziției de input-uri pentru toți membrii și, mai ales, prin asigurarea unei desfaceri comune a produselor.7.4. Riscuri– În țările dezvoltate se manifestă tendința de descurajare a irigațiilor.– Utilizatorii nu vor sau nu își permit să contribuie la programe de investiții.– Scăderea semnificativă a suprafeței irigate după eliminarea subvențiilor operaționale pentru irigații.– Degradarea sau predarea infrastructurii OUAI-urilor inactive. Pe măsură ce vor deveni inactive și utilizatorii vor pierde interesul asupra irigării, o parte a OUAI-urilor inactive vor acționa în două direcții:– vor intenționa să predea infrastructura preluată;– o vor lăsa să se degradeze.– Apariția fenomenului de insolvență a organizațiilor
   +  Anexa nr. 1
  LISTA
  amenajărilor de irigații și a obiectivelor infrastructurii principale de irigații din aceste amenajări,
  care se supun reabilitării
   +  Capitolul 1 - Etapa I1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SASCUT-VALEA SEACĂ (BC)– Suprafața amenajată: 5.028 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Sascut;• Stații de repompare: SRPA Sascut;• Conducte: de refulare pentru SPA - SRPA Sascut - 125 ml; colector pentru SRPA Sascut - 1 buc.2. INCINTA GRĂDIȘTEA-FĂUREI-JIRLĂU (BR)– Suprafața amenajată: 14.605 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stația de pompare de bază: SB Vișani; SRP IV D;• Stațiile de repompare: SRP I, SRP II, SRP III, SRP V, SRP VA;• Canale de aducțiune: CA1C, CA1G, CA1I, CA1H, CA1F; L = 40.440 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 19 buc. (6 buc. stăvilare și 13 buc. podețe).3. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂLMĂȚUI II (BR)– Suprafața amenajată: 1.624 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 190;• Canale de aducțiune: CPA km 190; L = 1.250 m;• Canale de distribuție: CD 1; CD 2; L = 3.600 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (3 buc. stăvilare; 3 buc. podețe).4. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂLMĂȚUI V (BR)– Suprafața amenajată: 1.105 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 208;• Canale de aducțiune: CPA km 208; L = 2.300 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (4 buc. stăvilare; 1 buc. podeț).5. TERASA IALOMIȚA-CĂLMĂȚUI (BR, IL, BZ)– Suprafața amenajată: 137.222 ha;– Nr. OUAI înființate: 23 (BR) + 24 (IL) = 47;– Obiective care se propun pentru reabilitare:5.1. Terasa IALOMIȚA-CĂLMĂȚUI, județul BR– Suprafața amenajată: 57.429 ha;– Nr. OUAI înființate: 23;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază SPA I. M. GHEORGHIU - 2 nave;• Stația de repompare SRPA I + I Q SPIRU HARET; SRPA I A, LACU REZII, SRPA III, SRPA IIIA; SRPA IV; SRPA IVA; SRPA II + 23;• Canale aducțiune: CA Luncă, CA Terasă; L = 45.225 m;• Canale de distribuție: CD1, CD2, CD3, CD3A, CD5, CD5G, CD4A, CD4A1, CD4, CD7, CD8, CD9, CD6, CD6A1, CD5H, CD5H1 pe o lungime L = 76.255 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 201 buc. (179 buc. stăvilare, 9 buc. căderi și 31 buc. podețe; 2 vane).5.2. TERASA IALOMIȚA-CĂLMĂȚUI, județul IL– Suprafața amenajată: 78.753 ha;– Nr. OUAI înființate: 24;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare SRPA V; SRPA VI Bucșa; SRP VIIA, SRP VII B; SRP VII C• Canale de distribuție: CD 1, CD 2, CD 2A, CD 4B, CD 4C, CD 7; CD 5H, CD 5, CD 4A, CD 5A2, CD 5F, CD 5F1, CD 5F2, CD 5B, CD 5C, CD 7, CD 5A, CD 4A2, CD 4A1, CD 4D; CD 5 et. I, CD 5 et. II; L = 193.356 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 194 buc. (64 buc. stăvilare, 39 buc. căderi, 62 buc. podețe, 24 buc. deversoare și 5 buc. goliri).6. TERASA VIZIRU (BR)– Suprafața amenajată: 32.658 ha;– Nr. OUAI înființate: 23;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 221;• Stație de repompare: SRPA 01; SRPA 02; SRPA 03; SRPA 04;• Canale de aducțiune: CA Luncă; L = 8.430 m;• Canale de distribuție: CD1, CD2, CD2a, CD3, CD3a, CD4, CD5, CD5a, CD5b, CD6, CD6a, CD7, CD7a, CD9, CD9a; L = 68.192 ml;• Canale secundare: CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8, CS9, CS13; L = 25.923 m;• Reabilitare și modernizare construcții hidrotehnice: 111 buc. (45 buc. stăvilare, 64 buc. podețe și 2 buc. căderi).7. AMENAJAREA DE IRIGAȚII NĂMOLOASA MĂXINENI (BR, GL)– Suprafața amenajată: 36.011 ha;– Nr. OUAI înființate: 26;– Obiective care se propun pentru reabilitare:7.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII NĂMOLOASA MĂXINENI, județul BR– Nr. OUAI înființate: 21;– Suprafața amenajată: 29.928 ha;• Stații de pompare de bază: SPA Nămoloasa, SPA Corbu Vechi;• Stații de repompare: SRPA I, SRPA II;• Canale de aducțiune: CA Nămoloasa, CA Orezărie, CD 1, CA (canal antitanc) L = 40.478 m;• Canale de distribuție: CD1-1, CD1-2, CD2, CD2-1, CD2-2, CD3, CD3-1, CD3-2, CD3-3, CD4, CD1; L = 54.425 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 91 buc. (37 buc. stăvilare, 50 buc. podețe, 1 buc. deversor, 1 buc. subtraversare).7.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII NĂMOLOASA MĂXINENI, județul GL – Suprafața amenajată: 6.083 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA (canal antitanc); L = 10.160 ml;• Canale de distribuție: CD1; CD 2; CD3; L = 20.915 ml• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (4 buc. stăvilare, 2 buc. subtraversare).8. INCINTA INSULA MARE A BRĂILEI (BR)– Suprafața amenajată: 64.660 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPR Filipoiu, SPR Gemenele, SPR Bălaia Dig, SPR Maicanu Mic (Dig), SPR Chitcov (Titcov) Dig, SPR Stancea (Salcia) Dig;• Canale de aducțiune: CA1, CA2, CA3, CA3-1, CA3-2, CA3-3, CA4, CA4-1, CA4-2, CA5 CA6, CA7, CA7,1, CA7-1a, CA7-2, CA7-3, CA7-4, CA8, CA8-1, CA8-1a, CA 8-1b, CA8-2; L = 138.869 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 269 buc. (6 buc. stăvilare, 27 buc. căderi, 186 buc. podețe, 25 buc. deversoare și 25 buc. goliri).9. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA BRĂILEI (BR)– Suprafața amenajată: 67.438 ha;– Nr. OUAI înființate: 35;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP1 Gropeni; SPA km 166;• Stații de repompare: SRP D4, SRP D5, SP1A Gropeni, SRP1 Urleasca, SRP D6, SRP D 50, SRPD 51-2, SRPD 27A, SRPD 20-10, SRPD1c, SRP II Pisc;• Canale de aducțiune: CA Luncă; L = 2.500 m, CA1, CA2; L = 65.400 m;• Canale de distribuție 65 buc.; L = 328.203 m;• Reabilitare și modernizare construcții hidrotehnice: 658 buc. (319 buc. stăvilare, 96 buc. căderi și 243 buc. podețe).10. AMENAJAREA DE IRIGAȚII A.H.C. CÂMPIA BUZĂULUI-CANAL VEST (BZ, PH)– Suprafața amenajată: 50.048 ha;– Nr. OUAI înființate: 8 (BZ) + 4 (PH);– Obiective care se propun pentru reabilitare:10.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII A.H.C. CÂMPIA BUZĂULUI-CANAL VEST, județul BZ – Nr. OUAI înființate: 8 – Suprafața amenajată: 24.338 ha;• Canale de aducțiune: Canal Vest, L = 34.726 m; Canal CV2, L = 18.564 m;• Reabilitare conducte îngropate: Derivația 1 C Vest, Derivația 2 C Vest, Derivația 3 C Vest, Derivația 4 C Vest, L = 15.742 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 56 buc. (30 buc. stăvilare; 18 buc. podețe; 7 buc. subtraversări, 1 buc. cădere);10.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII A.H.C. CÂMPIA BUZĂULUI-CANAL VEST, județul PH– Nr. OUAI înființate: 4;– Suprafața amenajată: 25.710 ha;• Stații de repompare SRPA MIZIL;• Canale de aducțiune: CV1; CV2; L = 34.093 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 40 buc.;• Reabilitare conducte îngropate: L = 1.810 m.11. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CÂMPU FRUMOS (CV)– Suprafața amenajată: 2.998 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Ghidfalău;• Conducta principală: L = 3.960 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. bazin compensator.12. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GOSTINU GREACA ARGEȘ (CL, GR) – Suprafața amenajată: 26.426 ha;– Nr. OUAI înființate: 1 (CL) + 1 (GR);– Obiective care se propun pentru reabilitare:12.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GOSTINU GREACA ARGEȘ, județul CL– Nr. OUAI înființate: 1;– Suprafața amenajată: 11.371 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 443, SPA km 448, SPA DUNĂRICA I și SPA DUNĂRICA II;• Canale de aducțiune CA0 și CA1: 5.633 m;• Construcții hidrotehnice: 4 buc. (1 podeț, 3 buc. stăvilare);12.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GOSTINU GREACA ARGEȘ, județul GR– Nr. OUAI înființate: 1;– Suprafața amenajată: 15.055 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Dumescu;• Stații de repompare: SRP Stăvârna, SRP Manta;• Canale de aducțiune: CA0 Lunca și CA0 Stăvârna: L = 18.087 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. stăvilar.13. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BORCEA DE SUS (CL) – Suprafața amenajată: 11.404 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de bază: SPA km 338, SPA km 64 + 200, SPR Baital;• Canale de aducțiune: CA338, CA1-338, CA2-338, CA Nestea, CA1-Borcea, CA2-Borcea; L = 23.425 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 23 buc. (8 buc. stăvilare, 10 buc. podețe, 4 buc. deversoare și 1 buc. golire).14. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PIETROIU ȘTEFAN CEL MARE (CL, IL)– Suprafața amenajată: 52.428 ha;– Nr. OUAI înființate: 7 (CL) + 5 (IL);– Obiective care se propun pentru reabilitare:14.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PIETROIU ȘTEFAN CEL MARE, județul CL– Nr. OUAI înființate: 7;– Suprafața amenajată: 21.922 ha;• Stație de pompare de bază: SPA Pietroiu;• Stații de repompare: SRP 1, SRP 6;• Canale de aducțiune: CA II, CA, CA1; L = 31.853 m;• Canale de distribuție: CD1, CD6; L = 21.535 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 58 buc. (27 buc. podețe; 27 buc. stăvilare; 1 buc. golire; 1 buc. deversor; 1 buc. cădere; 1 buc. pod casetat Ștefan cel Mare);14.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PIETROIU ȘTEFAN CEL MARE, județul IL– Suprafața amenajată: 30.506 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stația de repompare SRP2, SRP3, SRP4, SRP9; SRP10;• Canale aducțiune, CA1, CA2; L = 96.564 ml; • Canale de distribuție: CD1 Pietroiu, CPE1 Pietroiu, CD2 Pietroiu, CD3, CD4, CD5; CD9, CD3a, CL; L = 58.612 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 71 buc. (51 buc. stăvilare, 20 buc. podețe);• Reabilitare conducte îngropate: L = 536.526 m.15. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BOIANU STICLEANU (CL)– Suprafața amenajată: 19.298 ha;– Nr. OUAI înființate: 8;– OUAI BOGATA SPP1 BOIANU;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 388 (aducțiune și pentru Amenajarea Gălățui).16. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GĂLĂȚUI CĂLĂRAȘI (CL, IL)– Suprafața amenajată: 78.792 ha;– Nr. OUAI înființate: 12 (CL);– Obiective care se propun pentru reabilitare:16.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GĂLĂȚUI CĂLĂRAȘI, județul CL– Suprafața amenajată: 75.197 ha;– Nr. OUAI înființate: 12;16.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GĂLĂȚUI CĂLĂRAȘI, județul IL – Suprafața amenajată: 3.595 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale aducțiune: L = 22.496 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 16 buc. (8 buc. stăvilare, 8 buc. podețe);• Reabilitare conducte îngropate: L = 39.409 m.17. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA II (CL, IL, IF)– Suprafața amenajată: 139.551 ha;– Nr. OUAI înființate: 2 (CL);– Obiective care se propun pentru reabilitare:17.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA II, județul CL– Suprafața amenajată: 94.992 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Verguleasa;• Stație de repompare: SRPA 12.13 Gubănești; SRPA 12.14 Șenoiu;• Canale de aducțiune: CA 2.1; L = 14.600 m;• Canale distribuție: CD2.1.1, CD2.1.2, CD2.1.4, CD2.1.4.1, CD2.1.5, CD2.1.6; L = 74.448 m;• Conducte îngropate: L = 504.800 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 35 buc. (9 buc. stăvilare; 26 buc. podețe);• Reabilitare rețea electrică: 23 km;17.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA II, județul IL– Suprafața amenajată: 32.486 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare SRPA 5.5; SRPA 13.37; SRPA15.57, SRPA15.67; • Canale aducțiune: L = 47.335 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 19 buc. (8 buc. stăvilare, 11 buc. podețe);• Reabilitare conducte îngropate: 443.056 m;17.3. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA II, județul IF– Suprafața amenajată: 12.073 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare SRPA 13.48; SRPA 13.16; SRPA13.27, SRPA 13.47; • Canale aducțiune: CA3.3, CA3.1, CA 2.2; L = 24.726 m;• Canale de distribuție: CD1-3; CD3-12; L = 4.489 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 19 buc. podețe;• Reabilitare conducte îngropate: 443.000 m.18. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA VI (CL, IL)– Suprafața amenajată: 54.407 ha;– Nr. OUAI înființate: 1 (CL) + 3 (IL);– Obiective care se propun pentru reabilitare:18.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA VI, județul CL– Suprafața amenajată: 38.663 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de repompare: SRPA 16.12 Făurei; SRPA 16.23; SRPA 16.34;• Canale de aducțiune: CA 6; CA 6 Nord; CA 6 Sud; L = 35.216 m;• Canale de distribuție: CD 6, CD 6.1, CD 6.3, CD 6.4, CD 6.6; L = 59.164 m;• Conducte îngropate: L = 169.090 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 62 buc. (19 buc. stăvilare; 43 buc. podețe);• Reabilitare rețea electrică: 35 km;18.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA VI, județul IL– Suprafața amenajată: 15.744 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stația de repompare SRPA 16.45;• Canale de aducțiune: L = 30.525 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 10 buc. (4 buc. stăvilare, 6 buc. podețe);• Reabilitare conducte îngropate: L = 308.701 m.19. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU GALEȘU (CT)– Suprafața amenajată: 4.694 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Galeșu;• Stații de repompare: SRP1 Galeșu;• Canale de aducțiune: CA1 - Galeșu, CA2 - Galeșu; L = 17.133 m;• Canale de distribuție: CDI-1; CDI-2; L = 7.700 m;• Construcții hidrotehnice: 19 buc. stăvilare.20. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU MOVILIȚA (CT) – Suprafața amenajată: 8.041 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB aducțiune Poarta Albă;• Stații de repompare: SP Basarabi Pădure;• Canale de aducțiune: CA1 Movilița; CA 2 Movilița, Canal Negru Vodă; L = 66.956 m;• Canale de distribuție: CD1-7 Movilița; CD1-4 Movilița; CD1-8 Movilița; CD2-8 Movilița; CD2-7 Movilița; CD1-1; L = 18.138 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 53 buc. (9 buc. stăvilare, 37 buc. căderi, 7 buc. podețe).21. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU CDMN/PAMN SUD (CT)– Suprafața amenajată: 3.341 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP Hinog; SPB Medgidia.22. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SADOVA CORABIA (DJ)*)*) Amenajări de irigații reabilitate în anul 2004 în cadrul Proiectului de reformă și reabilitare a sistemelor de irigații din România, finanțat de Banca Mondială.– Suprafața amenajată: 71.773 ha;– Nr. OUAI înființate: 14;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB L1; SPB PN; SPB PS;• Stații de repompare: L 2;TRUP II:• Canale de aducțiune: C0; C 2; L = 15.770 m;• Canale de distribuție: 18 buc.; L = 161.566 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 137 buc. (69 buc. stăvilare; 30 buc. podețe; 20 buc. căderi; 8 buc. goliri; 10 buc. alte CH).23. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BRATEȘUL DE SUS (GL)– Suprafața amenajată: 7.664 ha; – Nr. OUAI înființate: 8;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Stoicani; SPR Șivița; SPR C. Văleni;• Canale de aducțiune: CPA3; CPA Stoicani; L = 9.515 m;• Canale de distribuție: CD1 Monofilare; CD2 Monofilare; CD Monofilare; CD1 Stoicani, L = 11.649 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. (8 buc. podețe; 1 buc. golire; 2 buc. stăvilare).24. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CÂMPIA COVURLUI (GL) – Suprafața amenajată: 115.318 ha;– Nr. OUAI/FOUAI înființate: 42 OUAI/4 FOUAI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Dunăre, SPA Barboși (aspirație); SPA Liești (aspirație), SPA Prut (aspirație);• Stații de repompare: SRP 4; SRP 5; SRP 6; SRP 9; SRP 13; SRP 17; SRP 18; SRP 8 Negrea; SRP 49; SRP14; SRP2 T. Vladimirescu; SRP 16;• Canale de aducțiune: CA Chineja; CA Barboș; CPA Prut; CML; CP 1; CP2; CP 3 tr. III; CP 3 tr. IV; CMT 2-1; CMT 2-2; CMT 2-3; CA 2; L = 93.934 ml;• Sifoane pe aducțiune: Mălina, Lozova, Suhurlui, Valea Negrea, Valea Cocorașului, Valea Gerului, Valea Călmățui, Valea Rea CA2; L = 24.197 m;• Stăvilare pe aducțiune: 14 buc.;• Conducta de aducțiune: CA Barboși; L = 7.470 m;• Canale de distribuție: CD2-1 Lunca; L = 1.750 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 41 buc. (4 buc. stăvilare; 16 buc. podețe, 15 buc. poduri; 4 buc. deversoare; 1 buc. subtraversare; 1 buc. traversare).25. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TABĂRA-TRIFEȘTI-SCULENI (IS, BT)– Suprafața amenajată: 17.258 ha;– Nr. OUAI înființate: 9;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Tabăra; SPA Soloneț;• Stații de repompare: SRP 1;• Canale de aducțiune: CA Nord Soloneț; CA Sud Soloneț; CA1C, CA2C, CA3C; L = 38.088 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 61 buc. (5 buc. stăvilare, 18 buc. podețe; 18 buc. clapeți, 11 buc. vane hidraulice automate, 3 buc. deversoare; 4 buc. goliri de fund, 2 buc. sifoane).26. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BUCȘANI CIOROIU (județele OT, VL)– Suprafața amenajată: 35.074 ha;– Nr. OUAI înființate: 7 (OT) + 4 (VL);– Obiective care se propun pentru reabilitare:26.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BUCȘANI CIOROIU, județul OT– Suprafața amenajată: 28.424 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;• Stații de repompare: SRP1; SRP2; SRP3; SRP4;• Priza Arcești, inclusiv rețea electrică;• Canale de aducțiune: CA1 Strejești; CAI-1; CA I-2; CA Oltișor Nord; CA Oltișor Sud; CA2, CA4; CA4-1; CA3a; CA Jugălia impermeabilizată; CA SPP existent; L = 36.748 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 28 buc. (11 buc. stăvilare; 1 buc. cădere; 16 buc. podețe).26.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BUCȘANI CIOROIU, județul VL– Suprafața amenajată: 6.650 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;• Stații de bază: SB 104 Malcea; SB 111 Luncavăț; SB 204 Voicești; SB 205 Ștefănești; SB 206 Strejești.27. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA CARACAL (OT)– Suprafața amenajată: 75.674 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Fărcașele;• Stații de repompare: SRP1; SRP2; SRP3; SRP4; SRP5; SRP6; SRP7; SRP8; SRP9; SRP10; SRP11; SRP12; SRP/CD3; SRP/CD5;• Priza Drăgănești mal drept, inclusiv reabilitare rețea electrică;• Canale de aducțiune: CAL; CAT; CAT1; CAT2; L = 108.710 m;• Canale de distribuție: CD1; CD2; CD2-2; CD3; CD3-1; CD3 ext; CD3-1.1; CD3-1.2; CD3-2; CD3-2.1; CD3-2 ext; CD4; CD5; CD5 ext; CD6; CD7; CD8; CD8-1; CD8-2; CD8-3; CD9; L = 125.450 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 178 buc. (30 buc. stăvilare; 12 buc. căderi; 75 buc. podețe; 23 buc. deversoare; 20 buc. goliri de fund; 14 buc. sifoane; 4 vane hidraulice).28. AMENAJAREA DĂBULENI POTELU ADUCȚIUNE CE ALIMENTEAZĂ AMENAJAREA DE IRIGAȚII DĂBULENI POTELU CORABIA (OT)– Suprafața amenajată: 10.928 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRP Răcari I; SRP C14;• Stații de pompare de evacuare: SPE CP 14, inclusiv rețea electrică;• Canale principale: L = 85.616 m;• Canal colector: CCP1; L = 17.146 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 32 buc. (29 buc. podețe; 3 buc. stăvilare).29. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA ZIMNICEA (TR)– Suprafața amenajată: 2.930 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SPR1; SPR2;• Canale de aducțiune: CA; CM; CP3; CPA2; CPA5; CPA6; L = 21.970 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 67 buc. (6 buc. stăvilare; 14 buc. podețe, 26 vane și 21 clapeți).30. AMENAJAREA DE IRIGAȚII VIIȘOARA (TR)– Suprafața amenajată: 96.480 ha;– Nr. OUAI înființate: 8;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Gârla Iancului; SPA Ruptoare;• Stații de repompare: SRP Viișoara; SRP2 Zimnicea; SRP1 Urlui; SRP4;• Canale de aducțiune: CPD; CML; CMT; CA1; CA2: L = 48.446 m;• Canale de distribuție: 26 CD-uri: L = 183.054 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 143 buc. (32 buc. stăvilare; 19 buc. deversoare; 74 buc. podețe; 18 buc. goliri).31. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OLT CĂLMĂȚUI (TR)– Suprafața amenajată: 46.593 ha;– Nr. OUAI înființate: 11;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Dunărea;• Stații de repompare: SRP 1; SRP 2 + 3;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; CA3; CA3-1 CA4: L = 46.084 m;• Canale de distribuție: 10 CD-uri: L = 78.455 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 91 buc. (31 buc. stăvilare; 20 buc. căderi; 40 buc. podețe).32. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LIȚA OLT (TR)– Suprafața amenajată: 4.870 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPR Bercelui;• Canal de aducțiune Lița: L = 7.300 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (1 buc. stavilă; 4 buc. podețe).33. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA B (GR + TR) – Suprafața amenajată: 36.898 ha;– Nr. OUAI înființate: 2 (GR) + 4 (TR);– Obiective care se propun pentru reabilitare:33.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA B, județul GR– Suprafața amenajată: 14.930 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;• Canale de distribuție: CD1; CD1-1; CD6; CD8: L = 35.835 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 31 buc. (10 buc. podețe; 10 buc. căderi; 7 buc. deversoare; 4 buc. goliri).33.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA B, județul TR– Suprafața amenajată: 21.968 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;• Stație de pompare de bază: SPA Pietrișu;• Stații de repompare: SRP1, SRP2; SRP3; SRP4;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; CA3; CA4; L = 27.121 m;• Canale de distribuție: CD1; CD3; CD4; CD5; CD6; CD7; CD8; CD9: L = 35.719 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 40 buc. (4 buc. stăvilare; 5 buc. vane hidraulice; 20 buc. podețe; 6 buc. deversoare; 5 buc. goliri).34. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BABADAG (TL)– Suprafața amenajată: 24.448 ha;– Nr. OUAI înființate: 10;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP1 Babadag; SP 2 Babadag; SPA-SP3 Babadag;• Stații de repompare: SRP1 Babadag; SRP2 Babadag, SRP3 Babadag, SRP Nalbant; SRP4 Babadag;• Canale de aducțiune: CA4, CA0 Babadag, CA1, CA5, CD1-5, CD1-8, CA0-SP2 Babadag, CA2 Babadag; CA3 B; L = 68.025 m;• Canale de distribuție: CD6; CD4; CD5; CD1; CD1a; CD2; CD3: L = 40.256 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 56 buc. (13 buc. stăvilare, 14 buc. vane, 13 buc. podețe, 10 buc. deversoare, 5 buc. goliri, 4 buc. sifoane);• Reabilitare rețea electrică: 60 km.35. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BEIBUGEAC SARINASUF (TL)– Suprafața amenajată: 14.694 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Colina;• Stații de repompare: SRP1 Mahmudia; SRP2 Mahmudia;• Canale de aducțiune: CA0; CP1, CP2; CP5a; CP5b; CP6; CP3, CP4: L = 44.703 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 40 buc. (3 buc. stăvilare; 25 buc. podețe, 5 buc. vane, 3 buc. deversoare, 3 buc. goliri, 1 buc. sifoane).36. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOE (CT, TL)– Suprafața amenajată: 60.459 ha;– Nr. OUAI înființate: 4 (CT) + 1 (TL);– Obiective care se propun pentru reabilitare:36.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOE, județul CT– Suprafața amenajată: 52.670 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;• Stație de pompare de bază: SPB Sinoe;• Stații de repompare: SRPA 1-2; SRPA 1-5; SRPA 1-2 Sinoe; SRPA 2-2 Sinoe; SRPA 3-1 Sinoe, inclusiv reabilitare rețea electrică;• Canale de aducțiune: CA Sinoe; CA4-Sinoe; CA1 Sinoe; CA2 Sinoe; CA3A; CA 3B: L = 70.321 m;• Canale de distribuție: CD 2 Sinoe; CD 5 Sinoe: L = 6.744 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 45 buc. (20 buc. podețe, 9 buc. vane hidraulice, 10 buc. deversoare, 3 buc. stăvilare, 1 buc. sifon, 2 buc. goliri de fund).36.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOE, județul TL– Suprafața amenajată: 7.789 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;• Stații de repompare: SRPA 2-1; SRPA 1-1; SRPA 5-9; SRPA 5-8;• Canale de aducțiune: CA4; CD7; L = 13.395 m;• Canale de distribuție: CD8; L = 440 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 9 buc. (4 buc. vane hidraulice; 3 buc. podețe; 2 buc. deversoare).37. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SUD RAZELM (TL)– Suprafața amenajată: 13.454 ha;– Nr. OUAI înființate: 9;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA 6 MARTIE;• Stații de repompare: SRPA 1-6 MARTIE;• Canale de aducțiune: CA0, CA; CA1; CA2; L = 23.229 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 21 buc. (3 buc. stăvilare; 1 deversor; 12 buc. podețe; 3 buc. goliri; 2 buc. sifoane).38. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SARICHIOI (TL)– Suprafața amenajată: 7.011 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP 1 Sarichioi;• Stații de repompare: SRP 1 Sarichioi;• Canale de aducțiune: CA1, CA2, CA0-SP1 Sarichioi, CA; L = 6.699 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (1 buc. deversor, 3 buc. podețe, 1 buc. goliri, 1 buc. sifon metalic).39. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ALBIȚA FĂLCIU (VS)– Suprafața amenajată: 16.937 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPR 1 Pogănești, SPR 3 Bumbăta, SPR 4 Bereveni, SPR 2 Săratu;• Stații de repompare: SRP 1;• Canale de aducțiune: CA existent; CA2; CA3; CA4; CA5; L = 48.033 m;• Canale de distribuție: CS 38; CD1; CD2; CD3; L = 8.375 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 15 buc. (3 buc. stăvilare; 12 buc. podețe).40. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CIORĂȘTI MĂICĂNEȘTI (VN)– Suprafața amenajată: 10.434 ha;– Nr. OUAI înființate: 8;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRP A0; SRP A1;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; L = 6.750 m;• Canale de distribuție: CD2; CD3; CD4; L = 17.230 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. (6 buc. stăvilare și 5 buc. podețe).41. AMENAJAREA DE IRIGAȚII NEDEIA MĂCEȘU (DJ)– Suprafața amenajată: 55.384 ha;– Nr. OUAI înființate: 13;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA1 Plutitoare - Unitatea nr. 2; SPA2 Nedeia; SRP1 Horezu; SRP2 Bârza; SRP3 Segarcea; SRP6 Bârca - restul agregatelor care nu au fost incluse în etapa 1 de reabilitare;• Stații de repompare: SRP 1 Horezu; SRP2 Barza; SRP 3 Segarcea; SRP6 Barca; SRP4, SRP5, SRP7;• Canale de aducțiune: CA0; CA1; CA2; CA3; CA4; L = 45.750 m;• Canale de distribuție: CDI, CDII, CDIII, CDIV, CDIVa, CDV, CDVa; L = 45.750 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 114 buc. (22 buc. stăvilare, 41 buc. podețe; 19 buc. căderi; 10 buc. deversoare; 14 buc. goliri; 1 buc. sifoane).• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (1 stăvilar; 5 buc. podețe);• Reabilitare conducte îngropate: 5.884 m.
  Total amenajări etapa ILucrări de reabilitare la:
  Stații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte de refulare (m)Conducte îngropate (m) Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (m)Distribuție (m)
  41 711491251.634.2211.929.2892.320.6863.335
   +  Capitolul 2 - Etapa a II-a42. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SEMLAC-PEREG (AR)– Suprafața amenajată: 8.344 ha;– OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Semlac;• Canale de aducțiune: Canal Magistral; Canal CDG; L = 13.633 m;• Canale de distribuție: CPA; CP1; L = 12.935 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 128 buc. (13 buc. stăvilare, 5 buc. căderi, 15 buc. podețe și 95 buc. sifoane).43. AMENAJAREA DE IRIGAȚII FÂNTÂNELE ȘAGU (AR)– Suprafața amenajată: 6.839 ha– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP Plutitoare Fântânele;• Stație de repompare: SP Repompare Fântânele;• Canale de aducțiune: CA I, CA II: L = 19.410 m;• Canale de distribuție: CPA: L = 3.852 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 37 buc. (11 buc. stăvilare; 3 buc. căderi; 2 buc. deversoare; 11 buc. podețe; 10 buc. sifon).44. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ȘTEFĂNEȘTI LEORDENI (AG)– Suprafața amenajată: 5.675 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA: L = 26.700 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 91 buc. (5 buc. stavile; 25 buc. căderi; 6 buc. deversoare; 16 buc. podețe; 39 buc. sifoane).45. AMENAJAREA DE IRIGAȚII FULGERIȘ (BC)– Suprafața amenajată: 465 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare amorsare: SPA Fulgeriș;• Conductă aducțiune SPA Fulgeriș: L = 900 m;• Reabilitare rețea electrică.46. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ITEȘTI (BC)– Suprafața amenajată: 1.732 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Itești;• Stație de repompare: SRPA Itești;• Canal de aducțiune: CA 1 Itești: L = 5.800 m;• Conductă de refulare: SPA Itești - canal aducțiune; L = 300 m;• Conductă de refulare: SRPA Itești - SPP3 Itești; L = 2.500 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 3 buc. (3 buc. stăvilare);• Reabilitare rețea electrică.47. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TAMAȘI (BC)– Suprafața amenajată: 319 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Tamași;• Conductă de refulare: CR: L = 1.100 m;• Reabilitare rețea electrică.48. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GHEORGHE DOJA (BC)– Suprafața amenajată: 136 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Gh. Doja;• Conductă de refulare: L = 1.588 m;• Reabilitare rețea electrică.49. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BUHOCI (BC)– Suprafața amenajată: 699 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Buhoci;• Conducte: de refulare pentru SPA - 2.200 m; de aspirație - 500 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: - 1 buc. (1 buc. priză apă).• Reabilitare rețea electrică: LEA 20 KV alimentare SPA Buhoci - 0,5 km; PT 20/0,4 KV50. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SĂUCEȘTI (BC)– Suprafața amenajată: 440 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Săucești;• Canal de aducțiune: Săucești: L = 3.300 m;• Conducte: de refulare pentru SPA - 1.100 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice - 1 buc. (1 buc. priză apă).• Reabilitare rețea electrică: LEA 20 KV alimentare SPA Săucești - 1.000 m; PT 20/0,4 KV.51. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RACOVA FILIPEȘTI (BC, NT)– Suprafața amenajată: 3.492 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:51.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RACOVA FILIPEȘTI, județul BC– Suprafața amenajată: 2.438 ha;• Stație de pompare de bază: SPA Racova-Filipești;• Conductă de refulare Dn 1200 mm: L = 2.700 m;• Canalul de aducțiune CA Pădureni: L = 2.500 m;• Conductă principală CP4: L = 4.140 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (2 buc. podețe, 3 vane);51.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RACOVA FILIPEȘTI, județul NT– Suprafața amenajată: 1.054 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPP - SM1 Racova Filipești; SPP - SM2 Racova Filipești; SPP - SM3; Racova Filipești; SPP - SM4 Racova Filipești;• Conductă evacuare: L = 25 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 55 buc. (39 masive ancoraj; 12 buc. cămine, 3 buc. traversări; 1 buc. B.A./B.R.).52. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOVILENI HĂVÂRNA (BT)– Suprafața amenajată: 804 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Movileni;• Canale de aducțiune: CA; L = 35 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. (1 buc. stavilă; 1 buc. grătar).53. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CURTEȘTI (BT)– Suprafața amenajată: 437 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Curtești;• Canale de aducțiune: 1 CA: L = 150 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. (1 buc. stavilă; 1 buc. grătar).54. AMENAJAREA DE IRIGAȚII INCINTA B.H. CĂLMĂȚUI (BR)– Suprafața amenajată: 23.426 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRPA 1 + 3; SRP 4; SRP A III;• Canale de aducțiune: CA 1; CP 1 Orez: L = 33.635 m;• Canale de distribuție: CD 7; CD 9; CD 4; CD 6; CP 1-2; CD 1-1; Cd 1-3; CD 1-4; L = 16.879 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 33 buc. (13 buc. stăvilare; 1 buc. cădere; 17 buc. podețe, 1 buc. vană automată, 1 buc. subtraversare).55. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LUNCA RÂU BUZĂU (BR)– Suprafața amenajată: 6.453 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA; L = 42.298 m;• Canale de distribuție: CE 203-A; L = 8.650 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 40 buc. (16 buc. stăvilare, 24 buc. podețe).56. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LATINU VĂDENI (BR)– Suprafața amenajată: 13.099 ha;– Nr. OUAI înființate: 8;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Vădeni; SPA Cotu Mihale; SPA Siliștea; SPA Cotu Lung; SPA Voinești;• Stații de repompare: SRPA Baldovinești; SRPA Vădeni; SRPA Latinu; SRPA Oancea; SRP Latinu;• Canale de aducțiune: CA 6 Cotu Lung; CD 7 Cotu Lung; CPA Baldovinești; CD 2 Orezărie; CD 12; CD 11; CD 9-1; CA 1 Magistral; CA Colector; CP 4; CA II Latinu; CA 3-2; CD 2; CD1; CA 1 Latinu; CD 5; CD 6; CD 7-1; CD 7-2; CD 4-2; CPA 3; L = 60.870 m;• Canale de distribuție: CD 9; L = 3.897 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 233 buc. (179 buc. stăvilare; 2 buc. căderi; 52 buc. podețe).57. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IANCA SURDILA-GRECI (BR)– Suprafața amenajată: 26.760 ha;– Nr. OUAI înființate: 6;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: IM Gheorghiu;• Stații de repompare: SRPA I Spiru Haret, SRPA I-A Lacu Rezii, SRPA IQ, SRP 1A, SRP 2-A, SRP 1-C, SRP 2-C, SRP 3-C, SRP 1 + 3, SRP 4;• Canale de aducțiune: CA 1 A; CA1 B; CA 1 C; CA Mircea Vodă; CA1 D: L = 63.025 m;• Canale de distribuție: CA Mircea Vodă; CA 1-B, CA 1-D, CA 1-E: L = 69.405 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 66 buc. (16 buc. stăvilare, 2 buc. căderi, 31 buc. podețe și 17 vane).58. INCINTA CĂLMĂȚUI-GROPENI-CHIȘCANI (BR)– Suprafața amenajată: 12.879 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 221, SPA km 225;• Stație de repompare: SRP 1 Orezărie• Canale de aducțiune: CPA2; CPA3; CPA km 203; CPA km 221; CPA Gropeni; CPA km 196; L = 31.320 m;• Canale de distribuție: CD 1 Orezărie, CD 2 Orezărie: L = 3.200 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 46 buc. (24 buc. stăvilare și 22 buc. podețe).59. AMENAJAREA DE IRIGAȚII NOIANU-CHIȘCANI (BR)– Suprafața amenajată: 1.780 ha;– Nr. OUAI înființate: 1– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de distribuție: CD 1 L= 3.719 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice - 3 buc. (3 buc. stăvilare).60. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CÂMPIA BUZĂULUI CANAL EST (BZ)– Suprafața amenajată: 9.941 ha;– Nr. OUAI înființate: 13;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRPA Mătești;• Canale de aducțiune: Canal Est: L = 7.493 m;• Reabilitare supratraversare râul Buzău: L = 370 m; și a instalației de amorsare;• Reabilitare conductă îngropată Canal Est: Derivația 1: L = 3.500 m și Derivația 2, L = 6.600 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 15 buc. (4 buc. stăvilare; 2 buc. deversoare; 8 buc. sifoane, 1 buc. racord nod vane).• Reabilitare rețea electrică.61. AMENAJAREA DE IRIGAȚII INCINTA BH CĂLMĂȚUI-SUBSISTEMUL STÂLPU-COSTEȘTI (BZ)– Suprafața amenajată: 658 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Budișteni;• Conducte îngropate: L =1.400 m;• Reabilitare rețea electrică: 0,016 km.62. AMENAJAREA DE IRIGAȚII HORIA-LIVENI-MANOLEASA (BT)– Suprafața amenajată: 6.240 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Bold/SPP5;• Stație de repompare: SRP5 Manoleasa, SRP1 Manoleasa;• Canal de aducțiune: CA1, CA2, CA3, CA4; L = 16.275 m;• Conducte de refulare: CR1, CR2, CR4; L = 7.188 m;• Reabilitare rețea electrică: SPA Bold 20/6 KV 4.000 KVA - 2 buc., 20/0,4 kV 100 KVA - S.I.63. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂLĂRAȘI RÂUL (CL)– Suprafața amenajată: 6.845 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 353;• Canale de aducțiune: CA II, CA III: L = 19.300 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 15 buc. (5 buc. stăvilare; 5 buc. căderi; 4 buc. podețe; 1 buc. golire).64. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA I (CL)– Suprafața amenajată: 20.000 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SRPA 1112;• Canale de aducțiune: CA 1; L = 7.688 ml;• Canale de distribuție: CD 1-2; CD 1-3; L = 12.768 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 9 buc. (2 buc. stăvilare; 3 buc. deversoare; 3 buc. podețe; 1 buc. golire).65. AMENAJAREA DE IRIGAȚII JEGĂLIA (CL)– Suprafața amenajată: 22.268 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Borcea;• Stații de repompare: SRP Baza Terasei;• Canale de aducțiune: CA Lunca; CA Terasa - ramura A; CA Terasa - ramura B: L = 34.184 m;• Canale de distribuție: CS 2; CS3; CP3; L = 13.076 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 30 buc. (15 buc. stavile; 12 buc. podețe, 3 buc. vane).66. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OLTENIȚA-SURLARI-DOROBANȚU (CL)– Suprafața amenajată: 9.788 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA 414; SPA 422; SPA 428;• Canale de aducțiune: CE 421 Privalul Scoiceni; CPE 2: L = 13.150 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 10 buc. (9 buc. podețe; 1 buc. sifon).67. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA - CĂLĂRAȘI (CL)– Suprafața amenajată: 10.047 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare: SPA Modelu; SPA Dichiseni;• Canale de aducțiune: CA I; CP1; CA Dichiseni: L = 24.070 m;• Canale distribuție: CD 4, CD 3: L = 14.350 m;• Conducte îngropate: 72.080 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 37 buc. (16 buc. stăvilare; 21 buc. podețe);• Reabilitare rețea electrică: 20 km.68. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MIHAI VITEAZU (CJ)– Suprafața amenajată: 5.720 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Moldovenești;• Canal irigații: CA: L = 17.000 m;• Conducte de refulare: L= 1.600 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: - 36 buc. (1 buc. priză Moldovenești, 11 buc. podețe, 14 buc. stăvilare, 3 buc. subtraversări, 7 buc. căderi).69. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU BASARABI (CT)– Suprafața amenajată: 5.855 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Basarabi;• Stații de repompare: SRP1 Basarabi;• Canale de aducțiune: CA 0 Basarabi; CA1 - Basarabi: L = 14.320 m;• Canale de distribuție: CD I-1; CD II-1: L = 3.400 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 7 buc. stăvilare.70. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OREZĂRIE HÂRȘOVA (CT)– Suprafața amenajată: 2.954 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de pompare de bază: SPA Plutitoare Hârșova; SPA Plutitoare Vadu Oii; SPA Plutitoare Ciobanu.71. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SEIMENI (CT)– Suprafața amenajată: 22.784 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Seimeni;• Stații de repompare: SRP1, SRP2;• Canale de aducțiune: CA 1 Seimeni; CA1 Legătura; CA2; CA3; CA4: L = 55.201 m;• Canale de distribuție: CD I-1: L = 5.760 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 17 buc. (5 buc. stăvilare, 1 buc. cădere, 1 buc. deversor, 8 buc. podețe, 2 buc. sifon).72. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-NICOLAE BĂLCESCU (CT)– Suprafața amenajată: 29.813 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB N. Bălcescu;• Stații de repompare: SRP1, SRP2, SRP3, SRP4;• Canale de aducțiune: CAO N. Bălcescu, CAI N. Bălcescu, CA0, CA1, CA2, CA3, CA4, CA6, CP Făclia; CP Cuza-Vodă, L = 103.094 m;• Canale de distribuție: CD I-12, CD I-21, CD I-22, CD I-23, CD II-5; L = 43.039 m; • Reabilitare construcții hidrotehnice: 118 buc. (55 buc. stăvilare, 9 buc. deversoare, 15 buc. podețe, 2 buc. vane, 3 buc. sifoane, 34 căderi).73. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-MIHAIL KOGĂLNICEANU (CT)– Suprafața amenajată: 26.481 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Dorobanțu;• Stații de repompare: SRP 1 M. Kogălniceanu, SRP 2 M. Kogălniceanu, SRP 4 M. Kogălniceanu, SRP 5 M. Kogălniceanu;• Canale de aducțiune: CA O M. Kogălniceanu, CA 1, CA 2, CA 3, CA 4, CA 5; L = 55.693 m;• Canale de distribuție: CD I-1, CD I-2, CD I-3, CD I-6, CD I-13, CD I-14, CD I-17, CD II-2; CD II-10; CD II-11; CD II-12; CD II-14; CD II-18; CD II-19; CD III-2; CD III-4; CD III-5; L= 45.316 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 179 buc. (42 buc. stăvilare; 43 buc. căderi; 9 buc. deversoare; 82 buc. podețe, 3 buc. vane).74. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TOPALU (CT)– Suprafața amenajată: 18.808 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Capidava;• Stație de repompare: SRP 1 Topalu, SRP 2 Stupina;• Canale de aducțiune: CA 1, CA 2, CA 3, CA 4, CA 5, CA 6; L = 33.925 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 25 buc. (9 buc. stăvilare; 11 buc. podețe; 2 buc. deversoare; 2 buc. vane hidraulice; 1 buc. golire);• Reabilitare rețea electrică: 5,5 km LEA 110 KV (20 KV) - TRAFO 100 KVA75. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-LANURILE (CT)– Suprafața amenajată: 7.039 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Lanurile;• Stație de repompare: SRP 1 Lanurile, SRP 2 Lanurile;• Canale de aducțiune: CA 1 Lanurile, CA 2 Lanurile; L = 16.820 m;• Canale de distribuție: CD1-3, CD1-4, CD1-6; L = 10.658 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 57 buc. (10 buc. stăvilare; 30 buc. podețe; 17 căderi).76. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-BIRUINȚA (CT)– Suprafața amenajată: 14.316 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Nr. OUAI în curs de înființare: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA 1 Biruința: L =16.670 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 22 buc. (6 buc. stăvilare; 3 buc. podețe; 13 căderi). 77. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-AMZACEA (CT)– Suprafața amenajată: 2.238 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Amzacea (SP1/SP2);• Canale de distribuție: CD I-1, CD I-2, CD I-3; L = 7.513 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 12 buc. (7 buc. stăvilare; 2 buc. podețe; 3 buc. căderi).78. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-POARTA ALBĂ (CT)– Suprafața amenajată: 3.618 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Poarta Albă;• Stație de repompare: SRP 1 Poarta Albă, SRP 2 Poarta Albă;• Canale de aducțiune: CA 1, CA 2, CA 3: L = 6.750 m;• Canale de distribuție: CD I-1, CD I-2, CD I-3, CD I-4: L = 18.223 m:• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (6 buc. stăvilare);• Reabilitare rețea electrică: 2 - Trafo 63 kva.79. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-BĂRĂGANU (CT)– Suprafața amenajată: 14.542 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Bărăganu;• Stație de repompare: SRP 1 Bărăganu, SRP 2 Bărăganu SRP 3 Bărăganu;• Canale de aducțiune: CA 1, CA 2, CA 3, CA 4: L = 42.404 m;• Canale de distribuție: CD I-1, CD I, CD I-3, CD I-4, CD I-5, CD II-1, CD II-2: L = 26.127 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 108 buc. (44 buc. stăvilare, 25 buc. podețe, 30 buc. căderi, 9 buc. deversoare).80. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-MANGALIA SUD (CT)– Suprafața amenajată: 11.627 ha;– Nr. OUAI înființate:-;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Hagiești;• Stație de repompare: SRP Mangalia Nord;• Canale de aducțiune: CA 0, CA 1, CA 2; L = 25.167 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 46 buc. (16 buc. stăvilare, 6 buc. podețe, 24 buc. căderi);• Reabilitare rețea electrică : 2,5 km LEA- 1 -Trafo 20/0,4 kv 1000 kva. 81. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-FĂCLIA (CT)– Suprafața amenajată: 8.608 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Făclia;• Stație de repompare: SRP 1 Făclia, SRP 2 Făclia;• Canale de aducțiune: CA 0, CA 1, CA 2, CA 3; L = 28.128 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 46 buc. (11 buc. stăvilare, 24 buc. podețe, 7 buc. căderi, 4 buc. deversoare).82. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RASOVA-VEDEROASA (CT)– Suprafața amenajată: 80.434 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare: Stație de repompare: • Stație de pompare de bază: - SP2 Baciu;• Stație de repompare: - SRP 1 Hateg, SRP 2 Rasova, SRP 3 Rasova, SRP2 Vederoasa, SRP3 Vederoasa;• Canale de aducțiune: - CA 1 Vederoasa, CA 2 Vederoasa, CA 3 Vederoasa, CA0 Rasova, CA1 Rasova, CA2 Rasova; CA 3 Rasova L = 102.306 m;• Canale de distribuție: CD 1-1 Rasova, CD 1-2 Rasova, CD 1–3 Rasova, CD 1-4 Rasova, CD II-1 Rasova, CD II-3 Rasova; CD1-2 Vederoasa, CD1-5 Vederoasa, CD 1-5A Vederoasa, CD 1-4 Vederoasa, CD II-4 Vederoasa, CD III-4 Vederoasa, CD III4 A Vederoasa; L = 61.165 m.83. AMENAJAREA DE IRIGAȚII COCHIRLENI (CT)– Suprafața amenajată: 740 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Cochirleni;• Stație de repompare: -;• Canale de aducțiune: -;• Reabilitare construcții hidrotehnice: - 2 stăvilare.84. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA-HÂRȘOVA (CT)– Suprafața amenajată: 35.325 ha;– Nr. OUAI înființate: 6;– Nr. OUAI in curs de înființare: 6;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Ghindărești;• Stație de repompare: SRP 1 Hârșova;• Canale de aducțiune: CA 1, CA 2: L = 21.333 m;• Canale de distribuție: CD1-1: L = 4.807 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. (1 buc. stăvilare; 6 buc. podețe; 2 buc. deversoare, 3 buc. căderi).85. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-TOPRAISAR (CT)– Suprafața amenajată: 4.545 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Topraisar -2 buc.• Stație de repompare: SRP 1 Topraisar,• Canale de aducțiune: CA 1, CA 2, CA 3: L = 12.745 m; • Canale de distribuție: CD I-1, CD I-3, CD I-4, CD I-7: L = 11.126 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 27 buc. (11 buc. stăvilare, 11 buc. podețe, 3 buc. căderi, 2 buc. deversoare).86. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-TĂTARU (CT)– Suprafața amenajată: 31.129 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Tătaru;• Stație de repompare: SRP 1 Tătaru; SRP 2 Tătaru; SRP 3 Tătaru;• Canale de aducțiune: CA 0 Tătaru, CA 1 Tătaru; CA 2 Tătaru, CA 3 Tătaru, CA 4 Tătaru, CA 5 Tătaru, CA 6 Tătaru, CA 7 Tătaru: L = 102.510 m;• Canale de distribuție: CD I-1 Tătaru, CD I-2 Tătaru, CD I-3 Tătaru, CD I-4 Tătaru, CD I-5 Tătaru, CD I-6 Tătaru, CD I-7 Tătaru, CD I-8 Tătaru, CD I-10 Tătaru, CD I-11 Tătaru, CD I-12 Tătaru; L = 56.870 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 270 buc. (65 buc. stăvilare; 97 buc. podețe; 7 buc. deversoare, 96 buc. căderi, 5 buc. goliri).87. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-VALEA SEACĂ (CT)– Suprafața amenajată: 6.906 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Valea Seacă, SPB - Prepompare Valea Seacă;• Stație de repompare: SRP 1 Valea Seacă;• Canale de aducțiune: CA0 Valea Seacă, CA1 Valea Seacă; L = 14.533 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. stăvilare.88. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-MANGALIA NORD (CT)– Suprafața amenajată: 9.775 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Nr. OUAI în curs de înființare: OUAI CA 3 Albești, OUAI SPP 2-2 Albești, OUAI SPP 1 Mangalia Nord, OUAI SPP 2 Mangalia Nord, OUAI Pecineaga Sat, OUAI Pecineaga Complex;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: - SPB Limanu;• Canale de aducțiune: CA1 Pecineaga, CA1 Mangalia Nord, CA2 Mangalia Nord, CA3 Mangalia Nord; L = 34.673 ml;• Canale de distribuție: CDI-2, CDI-3, CDI-5, CDI-6, CDI-8: L = 19.960 m; • Reabilitare construcții hidrotehnice: 312 buc. (28 buc. stăvilare, 41 buc. podețe; 243 buc. căderi);• Conducte îngropate : L = 3.825 m.89. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOACȘA (CV) – Suprafața amenajată: 1.284 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SPP;• Canale de aducțiune: CA 1; L = 2.050 m;• Conducte îngropate: L = 3.126 m.90. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TITU OGREZENI (DB, GR, IF)– Suprafața amenajată: 40.029 ha din care: DB = 23.546 ha; GR = 15.768 ha; IF = 715 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA 1; CA 2: L = 86.852 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 99 buc. (29 buc. deversoare, 32 buc. stăvilare, 17 buc. căderi, 16 buc. podețe, 5 buc. sifoane).91. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BISTREȚ NEDEIA JIU (DJ)– Suprafața amenajată: 12.326 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA 1 Orezărie;• Stații de repompare: SRP 1 Orezărie; SRP 1 Extindere Orezărie; SRP 2 Orezărie;• Stații de pompare reversibile: SPR Stejaru; SPR Mălăeni;• Canale de aducțiune: CA 1; CA 2; CA 3; CA 4: L = 27.600 m;• Canale de distribuție: CD III; L = 2.700 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 12 buc. (10 buc. stăvilare; 2 buc. deversoare).92. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CETATE GALICEA (DJ) – Suprafața amenajată: 38.050 ha;– Nr. OUAI înființate:4;– Obiective care se propun pentru reabilitare pe surplusul de suprafață viabilă:• Canal de aducțiune CA, L = 36.750 m.93. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CALAFAT BĂILEȘTI (DJ)– Suprafața amenajată: 54.133 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRP 2 Covei;• Canale de aducțiune: CA: L = 22.000 m;• Canale de distribuție: CD-uri: L = 331.572 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 453 buc. (206 buc. stavile; 127 buc. podețe; 2 buc. deversoare; 118 buc. căderi).94. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GHIDICI-RAST-BISTREȚ (DJ)– Suprafața amenajată: 9.639 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Rast Plutitoare; SPA Catane Plutitoare;• Stații de repompare: SRP1 Rast;• Canale de aducțiune: L = 26.200 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 26 buc. (24 buc. stăvilare; 2 buc. podețe);• Reabilitare rețea electrică: 5.000 m;• Reabilitare conducte îngropate: 1.470 m.95. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BRĂDEȘTI COȚOFENI (DJ) – Suprafața amenajată: 1.675 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: L = 800 m.96. *) AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA NICOREȘTI TECUCI (GL)*) Amenajări de irigații reabilitate în anul 2004 în cadrul Proiectului de reformă și reabilitare a sistemelor de irigații din România, finanțat de Banca Mondială.– Suprafața amenajată: 16.349 ha;– Nr. OUAI înființate: 10;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Ionășești;• Canale de aducțiune: CA Nord; CA Sud: L = 17.988 m;• Canale de distribuție: CD 1, CD 3; CD 4; CD 4a; CD 5: L = 27.185 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 36 buc. (15 buc. stăvilare; 5 buc. sifoane; 16 buc. podețe).97. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ARGEȘ km 23 (GR)– Suprafața amenajată: 1.691 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Adunații-Copăceni;• Stații de repompare; SRP Adunații-Copăceni;• Canale de aducțiune: CA Adunații-Copăceni: L = 3.900 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. podețe.98. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA A + C (GR + TR)– Suprafața amenajată: 105.667 ha;– Nr. OUAI înființate: 11 (GR);– Obiective care se propun pentru reabilitare:98.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA A + C, județul GR– Suprafața amenajată: 76.582 ha;– Nr. OUAI înființate: 11;• Stație de pompare de bază: SPA Cama - 3 unități plutitoare;• Stații de repompare: SRP1 Ghizdaru;• Canale de aducțiune: CA; CAMA; CA1; CA2: L = 55.614 m;• Canale de distribuție: CDC1; CDA1; CDA2; CDC2; CDC4; CDA3; CDA4; CDC5; CDC5-1; CDC7; CDC7-2; CDA6; CDA61; CDA7; CDA5; L = 122.655 m;• Reabilitare conducte îngropate: 500 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 160 buc. (8 buc. stăvilare; 27 buc. vane; 13 buc. căderi; 70 buc. podețe; 22 buc. deversoare laterale; 13 buc. goliri; 7 buc. sifoane);• Refacerea racordului la rețeaua electrică a stațiilor SPA CAMA și SRP 1 Ghizdaru.99. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA MIHAI BRAVU (GR, CL)– Suprafața amenajată: 20.903 ha;– Nr. OUAI înființate: 6 (GR);– Obiective care se propun pentru reabilitare:99.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA MIHAI BRAVU, județul GR– Suprafața amenajată: 14.179 ha;• Stație de repompare: SRP Puieni;• Canale de aducțiune: CA; L = 25.533 ml;• Canale de distribuție: CD1; CD2; CD3; CD4; CD5: L= 13.151 m;• Reabilitare conducte îngropate: 600 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 27 buc. (1 buc. stăvilar; 6 buc. vane; 5 buc. căderi; 15 buc. podețe).100. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA OSTROV CLOPOTIVA (HD)– Suprafața amenajată: 2.679 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:– Canale de aducțiune: Pârâul Odovașnița; Pârâul de Câmp; CA1, CA2: L = 25.234 m;– Canale de distribuție: CD; CD1: L= 9.087 m;– Reabilitare construcții hidrotehnice: 108 buc. (1 buc. priză; 14 buc. podețe; 42 buc. stabilizatoare nivel; 36 buc. noduri distribuție; 13 buc. căderi; 2 buc. subtraversări).101. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SLOBOZIA DUNĂRE (IL) – Suprafața amenajată: 2.853 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:– Canale de aducțiune: CA Orezărie Vlădeni SPP 1; CP 1 - CP 4; CA Interconectare 2-3; L = 6.730 m;• Conductă SRP A 1 - CC2; L = 1.913 m.102. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OREZĂRIA LUCIU GIURGENI (IL)– Suprafața amenajată: 5.140 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP Plutitoare 1 Giurgeni, SP Plutitoare 2 Giurgeni, SP Plutitoare 1 bis Giurgeni;• Stații de repompare: SRP A1, SRP A3, SRP A4;• Canale de aducțiune: CA1; CA 2; CA5; CA bief 1; CA3 et. 1: L = 17.967 m;• Canale de distribuție: CD III; CDS III - 17; CDS III - 21; CDS III - 26: L = 7.520 m.103. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA BORDUȘANI (IL)– Suprafața amenajată: 22.836 ha;– Nr. OUAI înființate: 8;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Făcăeni;• Stații de repompare: SPA Fixa; SRP 1; SRP 2; SRP 3;• Canale de aducțiune: CA0 Terasa Bordușani; CA1: L = 9.476 m;• Canale de distribuție: CD 1; CD2; CD3; CD4; CD5; CD 2^a: L = 31.319 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 35 buc. (9 buc. stavile; 6 buc. căderi; 8 buc. deversoare; 12 buc. podețe).104. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ȚIGĂNAȘI PERIENI (IS)– Suprafața amenajată: 3.368 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Țigănași;• Stații de repompare: SRP 1; SRP 2;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. vane;• Reabilitare conducte îngropate: 15.000 m;• Reabilitare rețea electrică aferentă celor 3 stații de pompare/repompare.105. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SCULENI ȚUȚORA GORBAN (IS)– Suprafața amenajată: 20.981 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Moreni; SPA Sculeni;• Canale aducțiune: CA1 Nord, L = 840 ml; CA1 Moreni: L = 3.200 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 10 buc. (7 buc. stăvilare; 3 buc. podețe).106. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GROPNIȚA MOVILENI (IS) – Suprafața amenajată: 1.325 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de pompare de bază: SPA Gropnița; • Canale aducțiune Movileni L = 380 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. stavilă.– Reabilitare conducte îngropate: 690 m.107. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CRIVINA VÂNJU MARE (MH)– Suprafața amenajată: 26.592 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Țigănași;• Stație de repompare: SRP Devesel;• Canale de aducțiune: CA: L = 30.090 m;• Canale de distribuție: CD 2, CD3, CD4, CD5: L = 21.180 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 19 buc. (6 buc. stăvilare; 13 buc. podețe).108. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IZVOARELE-CUJMIR (MH, DJ)– Suprafața amenajată: 63.889 ha;– Nr. OUAI înființate: 1 (MH) + 3 (DJ);• Obiective care se propun pentru reabilitare:108.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IZVOARELE-CUJMIR, județul MH• Stație de pompare de bază: SPA Pistol; SPA Salcia;• Stație de repompare: SRPA 1 Gruia; SRPA 2 Pătulele; SRPA 3 Cujmir; SRP A4 Dârvari; SRPA 6 Valea Anilor;• Canale de aducțiune: CA 1; CA2: L = 23.983 m;• Canale de distribuție: 11 CD: L = 75.063 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 42 buc. (12 buc. stăvilare; 20 buc. podețe; 10 buc. căderi);108.2. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IZVOARELE-CUJMIR, județul DJ• Stație de repompare: SRPA 5 Caraula;• Canale de distribuție: CD7, CD8, CD10; L = 31.200 m;– Conducte îngropate: L = 1.500 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 20 buc. (3 buc. stăvilare; 9 buc. podețe; 1 buc. căderi; 2 buc. deversoare; 4 buc. vane; 1 buc. golire; sifoane - 366 ml);• Reabilitare rețea electrică: 11.000 m.109. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA CORABIA (OT)– Suprafața amenajată: 35.789 ha;– Nr. OUAI înființate: 11;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Celei;• Stații de repompare: SRP 5, SRP 6, SRP 7A, SRP 7B;• Canale de aducțiune: CA și Canal de priză; L = 11.623 m;• Canale de distribuție: CD I-1; CD I-2; CD I-3; CD I-4; CD I-5; CD I-6; CD II-1; CD II-2; CD II-3; CD II-5; CD II-7; CD II-9; CD II-10; CD II-11; CD I-3b; L = 76.070 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 80 buc. (33 buc. stăvilare; 16 buc. căderi; 2 buc. deversoare; 29 buc. podețe).110. AMENAJAREA DE IRIGAȚII STOENEȘTI VIȘINA (OT)– Suprafața amenajată: 25.813 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Stoenești;• Stații de repompare: SRP Slăveni, inclusiv reabilitare rețea electrică;• Canal magistral; Canal E; Canal C; CA Deveselu; CA 17 Deveselu; CP7; CP8; CP9; CP10; CP11; CP12; CP13; CA14; CP19; CP22; CP24; CP25; L = 98.834 m;• Canal de distribuție: CD II; L = 7.500 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 76 buc. (39 buc. stavile; 9 buc. căderi; 1 buc. deversor; 27 buc. podețe).111. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MĂCIN 23 AUGUST (TL)– Suprafața amenajată: 7.508 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de repompare: SPA-SRP km 4, SRP1 23 August;• Stație de pompare plutitoare : SP Plutitoare km 161;• Canale de aducțiune: CAEP, CA1 Orezărie, CA1-1 Orezărie, CA2, CA3, CA0 SP Plut km 161; CA0 SRP km 4; L = 22.090 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 14 buc. podețe.112. AMENAJAREA DE IRIGAȚII DUNAVĂȚ (TL)– Suprafața amenajată: 2.752 ha;– Nr. OUAI înființate 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Dunavăț;• Canale de aducțiune: CA Dunavăț; L = 200 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: - 1 buc. (1 buc. bazin compensare). 113. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PECENEAGA TURCOAIA MĂCIN (TL)– Suprafața amenajată: 20.173 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Cetate; SP Plutitoare Peceneaga;• Stații de repompare: SPA Peceneaga; SRP1 Măcin, SRP2 Măcin, SRP3 , SRP4 Turcoaia;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; CA; L = 24.146 m;– Canale de distribuție: CD6; CD4; CD5; CD1; CD1a; CD2; CD3; L = 30.100 m;– Reabilitare construcții hidrotehnice: 103 buc. (19 buc. stăvilare, 17 buc. vane, 50 buc. podețe, 5 buc. deversoare, 10 buc. goliri, 2 buc. sifoane);– Reabilitare rețea electrică: 120 km.114. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA (TL)– Suprafața amenajată: 5.252 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Isaccea;• Stație de repompare: SRP1 Isaccea;• Canale de aducțiune CA, CA1, CA2; L = 2.720 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 13 buc. (10 buc. podețe, 1 buc. deversor lateral și 2 buc. sifoane cu L = 1.452 m).115. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MÂNJEȘTI (VS)– Suprafața amenajată = 1 OUAI Mânjești;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de pompare de bază: SPA Mânjești;• Conductă de refulare; L = 1.260 m;• Conductă de aspirație; L = 80 m.116. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PUTNA (VN)– Suprafața amenajată: 2.385 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de distribuție: Canal Sturza; Canal Bolotești-Făurei; Canal Sârbi Bătinești; Canal Școală; Canal Pătrășcani; Canal Răchitosu; Canal Săftoiu; Canal Găgești; Canal Anexa Făurei; L = 107.200 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 85 buc. (39 buc. stăvilare; 26 buc. căderi; 12 buc. podețe; 8 buc. sifoane).117. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BILIEȘTI SLOBOZIA CIORĂȘTI (VN)– Suprafața amenajată: 14.971 ha;– Nr. OUAI înființate: 9;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Biliești;• Stație de repompare: SRP Vânători; SPP 7;• Canale de aducțiune: CA, CA Vest; L = 24.970 m;• Canale de distribuție: 8 CD; L = 19.668 m;• Conductă principală CP; L = 6.000 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 71 buc. (14 buc. stăvilare; 32 buc. podețe; 12 buc. deversoare; 6 buc. căderi).118. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SURAIA VADU ROȘCA (VN)– Suprafața amenajată: 2.795 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: 1 CA; L = 14.050 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. podețe.119. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RUGINEȘTI-PUFEȘTI-PANCIU (VN)– Suprafața amenajată: 2,702 ha;– Nr. OUAI înființate: 3 – Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de repompare: SRP5 Haret;• Canale de aducțiune: CA(520 m); • Canale de distribuție: CD7, CD11; L = 13.695 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 4 buc. (2 buc. podețe, 2 buc. sifoane); • Reabilitare rețea electrică: LEA 20 KV (CD7) + Racord 8.500 m, LEA 20 KV 2.500 m, LEA 20 KV SPP 14A2
  Total amenajări Etapa IILucrări de reabilitare la:
  Stații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte de refulare (m)Conducte îngropate (m)Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (m)Distribuție (m)
  788611024.919130.4031.754.1871.538.7873.618
   +  Capitolul 3 - Etapa a III-a120. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RĂCĂCIUNI (BC)– Suprafața amenajată: 275 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Răcăciuni;• Conducte de aspirație; L = 100 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. priză apă;• Reabilitare rețea electrică: LEA 20 kV alimentare SPA 2 km; PT 20/0,4 kV; LEA 20 kV. 121. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RĂCĂTĂU (BC)– Suprafața amenajată: 126 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare:– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Răcătău;• Conducte de aspirație; L = 28 m; • Conducte de refulare; L = 500 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. priză apă;• Reabilitare rețea electrică: LEA 20 kV alimentare SPA 2,5 km; PT 20/0,4 kV; LEA 20 kV. 122. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RĂSTOACA (BC)– Suprafața amenajată: 421 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Răstoaca;• Conducte de refulare CR1, CR2; L = 2.783 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. priză apă;• Reabilitare rețea electrică : LEA 20 kV alimentare SPA 3,0 km; PT 20/0,4 kV; LEA 20 kV. 123. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TÂRGU TROTUȘ (BC)– Suprafața amenajată: 1.091 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Târgu Trotuș;• Conducte de aspirație: L = 200 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. priză apă.124. AMENAJAREA DE IRIGAȚII VERGULEASA (BZ) – Suprafața amenajată: 797 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Verguleasa;• Conducte îngropate: 550 m;• Reabilitare rețea electrică: 0,03 km.125. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CRÂNGUL URSULUI (BZ) – Suprafața amenajată: 1.767 ha;– Nr. OUAI înființate: -; – Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Crângul Ursului; • Reabilitare rețea electrică: 0,04 km.126. AMENAJAREA DE IRIGAȚII HĂVÂRNA - TĂTĂRĂȘENI (BT)– Suprafața amenajată: 805 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Mileanca;• Canal aducțiune: L = 185 m;• Conducte de refulare: L = 1.200 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. stăvilare;• Reabilitare rețea electrică: SPB Mileanca 20/0,4 kV 1600 kVA 20/0,4 kV 100 kVA - S.I.127. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RIPICENI-STÂNCA (BT)– Suprafața amenajată: 3,005 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Stânca;• Stație de repompare: SRP Lehnești;• Canale de aducțiune: CA1, CA2, CA3: L = 10.400 ml;• Conducte de refulare CR1, CR2, CR3, sifon Dn 600 metal: L = 3.525 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. stăvilare;• Reabilitare rețea electrică: SPA Stânca 20/6 kV 1600 KVA - 2 buc. 20/0,4 kV 100 KVA - S.I., SRP Lehnești 20/0,4 kV 1600 KVA.128. AMENAJAREA DE IRIGAȚII FĂCĂENI VLĂDENI (IL)– Suprafața amenajată: 2.224 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 3;• Stații de repompare: SRP 1, SRP 2; SRP 3;• Canale de aducțiune: CA 3 Vlădeni; L = 6.562 m;• Canale de distribuție: CD 7; CD 7A; CD 7B; CD 7C; CD 7D; L = 11.972 m.129. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BERCENI VIDRA FRUMUȘANI (IF, GR, CL)– Suprafața amenajată: 9.767 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:129.1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BERCENI VIDRA FRUMUȘANI, județul IF– Suprafața amenajată: 7.300 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază SPA JILAVA;• Canale aducțiune: CA; L = 6.840 m;• Canale de distribuție: CD2, CD3, CD3-1; L = 19.285 m;• Conducte îngropate: 7.051 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 50 buc. (11 buc. stăvilare, 12 buc. podețe, 2 buc. sifoane; 9 buc. deversoare laterale; 3 buc. goliri de fund; 13 căderi).130. AMENAJAREA DE IRIGAȚII DRĂGĂNEȘTI (OT)– Suprafața amenajată: 6.233 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Pestra;• Canale de aducțiune: CA L 1 Drăgănești; CA L 2 Pestra; CPA; L = 20.242 m;• Conducta de alimentare a canalului CA L1 Drăgănești; L = 580 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (3 buc. stăvilare, 2 buc. podețe).131. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PĂULIȘ MATCĂ (AR)– Suprafața amenajată: 3.962 ha;– Nr. OUAI înființate: -; – Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Păuliș;• Canale de aducțiune: L = 50.888 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 54 buc. (27 buc. stăvilare, 27 buc. podețe);• Reabilitare rețea electrică: -.132. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MUREȘEL IER (AR)– Suprafața amenajată: 3.033 ha;– Nr. OUAI înființate: -; – Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Mureșel;• Canale de aducțiune: L = 33.893 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 19 buc. (10 buc. stăvilare, 9 buc. podețe).133. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂTEASCA TEIU (AG)– Suprafața amenajată: 21.991 ha;– Nr. OUAI înființate: -; – Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Golești;• Canale de aducțiune: CA1AG; CA2AG11; CA2.2AG; CA1 AG; CA2-1; CA2-1; CA Valea Strâmbă; L = 74.300 m;• Reabilitare conducte îngropate: 102.471 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 626 buc. (13 buc. stăvilare, 50 buc. podețe; 9 buc. deversor, 75 buc. căderi; 9 buc. goliri fund; 15 BA, 1 buc. BR; 297 buc. vane; 134 buc. DAD).134. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MĂGURA N. BĂLCESCU (BC)– Suprafața amenajată: 4.064 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Măgura N. Bălcescu;• Canal aducțiune: CA Măgura; L = 1.000 m;• Canal distribuție N. Bălcescu; L = 4.694 m;• Conducte de refulare L = 4.000 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (4 buc. subtraversări, 1 buc. bazin aspirație, 1 buc. priză apă);• Reabilitare rețea electrică: LEA 20 kV alim. SPA-0,5 km; PT 20/6 kV; PTA 20/0,4 kV.135. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CLEJA FARAOANI (BC)– Suprafața amenajată: 1.170 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Cleja Faraoani;• Stație repompare: SRPA Cleja Faraoani;• Conducte de refulare pentru SPA-SRPA; SRPA-SPP2L; L = 8.500 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: - 2 buc. ( buc. bazin refulare, 1 buc. priză apă);• Reabilitare rețea electrică : LEA 20 kV alimentare SPA Cleja Faraoani 1 km; PT 20/0,4 kV; LEA 20 kV alimentare SRPA Cleja Faraoani 0,2 km; PT 20/0,4 kV. 136. AMENAJAREA DE IRIGAȚII UNIREA JEGĂLIA GÂLDĂU (CL)– Suprafața amenajată: 555 ha;– Nr. OUAI în curs de înființare: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare: SPA Borcea;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 3 buc. podețe.137. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU - POTÂRNICHEA (CT)– Suprafața amenajată: 2.269 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare: SPB /SP1 Potârnichea;• Canale de aducțiune: CA1 Potârnichea, CA2 Potârnichea; L = 7.945 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 8 buc. (2 buc. stăvilare; 6 buc. podețe).138. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU - CIOCÂRLIA (CT)– Suprafața amenajată: 791 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB 1 Ciocârlia;• Canale de distribuție: CD II-1; L = 1.995 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: -.139. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU - CANAL NEGRU VODĂ (CT)– Suprafața amenajată: 2.648 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: -;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. stăvilar.140. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OLTINA VEST (CT)– Suprafața amenajată: 2.440 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: - SPA Oltina (plutitoare);• Stație de repompare: - SRP 1 Oltina;• Canale de aducțiune: CA 1 Oltina, CA 2; L = 6.445 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: - 2 buc. (1 buc. stăvilare, 1 buc. golire).141. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU - MOȘNENI (CT)– Suprafața amenajată: 1.672 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: -;• Canale de distribuție: - CD I-9; CDI-10; CDII-2; CDII-10; L = 10.005 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 43 buc. (5 buc. stăvilare, 9 buc. podețe, 29 buc. căderi).142. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IPOTEȘTI I NORD (OT)– Suprafața amenajată: 13.590 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de pompare de bază: SPA Slatina; SPA Coteana;• Stații de repompare: SRP Milcov; SRP Coteana; SRP Fântâneanca;• Canale de aducțiune: CA1 (tr.1, tr.2); CA2; Canal Bucov - SRP Coteana; CPA Coteana 1; CPA Coteana II; CA Nord; CA L1; L = 41.640 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 27 buc. (20 buc. podețe; 1 buc. stăvilar; 5 buc. căderi; 1 buc. golire);• Reabilitare conducte îngropate: L = 4.072 m;• Reabilitare rețea electrică LEA: 4 buc.; L = 28.250 m;• Reabilitare posturi TRAFO: 5 buc.143. AMENAJAREA DE IRIGAȚII FRUNZARU BOIANU (OT)– Suprafața amenajată: 8.157 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRP Priza Frunzaru;• Canale de aducțiune: CMT; CML: L = 21.370 m;• Canale de distribuție: CD1; CD2/2; CD2/1; CD2; L = 14.830 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 30 buc. (7 buc. podețe; 5 buc. golire; 6 buc. stăvilare; 6 vane hidraulice; 5 buc. căderi; 1 buc. sifon);• Reabilitare conducte îngropate: L = 1.200 m.144. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LETEA (BC)– Suprafața amenajată: 1.118 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA LETEA;• Canale de aducțiune: L = 10.600 m;• Canale de distribuție: L = 14.200 m;• Conducte îngropate: L = 365 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. (2 buc. stăvilare, 5 buc. sifoane; 2 buc. subtraversări; 1 buc. prag; 1 cămin vizitare);• Reabilitare rețea electrică: LEA 20 KV alimentare SPA - 1 km; PTA 20/0,4 KV.145. AMENAJAREA DE IRIGAȚII DĂMIENEȘTI (BC)– Suprafața amenajată: 2.276 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA DĂMIENEȘTI;• Conducte îngropate: CR1; CR2; L = 2.400 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. priză;• Reabilitare rețea electrică: LEA 20 KV alimentare SPA - 0,5 km; PTA 20/0,4 KV.146. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SĂVENI SÂRBI (BT)– Suprafața amenajată: 688 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB SĂVENI;• Canale de aducțiune: 70 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 stăvilar.147. AMENAJAREA DE IRIGAȚII HĂNEȘTI DÂNGENI (BT)– Suprafața amenajată: 1.084 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB HĂNEȘTI.148. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂTĂMĂRĂȘTI AVAL (BT)– Suprafața amenajată: 4.728 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB CIȘMEA; SRP + SPP COSTEȘTI;• Canale de aducțiune: 50 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 3 buc. (1 buc. stăvilar; 1 buc. grătar; 1 buc. bazin compensare).149. AMENAJAREA DE IRIGAȚII DRĂGĂNEȘTI (PH)– Suprafața amenajată: 1.236 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB;• Canale de aducțiune: L = 2.500 m;• Conducte îngropate: L = 3.800 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 4 buc. (2 buc. stăvilare, 2 buc. subtraversări).150. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IAZUL MORILOR PRAHOVA (PH)– Suprafața amenajată: 1.029 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: L = 59.400 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 94 buc.151. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LEAOT (PH)– Suprafața amenajată: 2.393 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: L = 31.400 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 138 buc.152. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IAZUL MORILOR TELEAJEN (PH)– Suprafața amenajată: 894 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: L = 15.000 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc.153. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PERIAM (TM)– Suprafața amenajată: 640 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Periam Port;• Stație de punere sub presiune: SPP Piersicărie;• Conducte îngropate: 21.248 m.154. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BEREGSĂU (TM)– Suprafața amenajată: 542 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB 2; SPB3;• Conducte îngropate: 12.120 m;• Canal de aducțiune CA II: 612 m.155. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SAG - TOPOLOVĂȚ (TM)– Suprafața amenajată: 8.741 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canal de aducțiune: 23.440 m• Construcții hidrotehnice: 22 buc. (14 buc. podețe; 8 buc. stăvilare).
  Total amenajări etapa IIILucrări de reabilitare la:
  Stații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte de refulare (m)Conducte îngropate (m)Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (m)Distribuție (m)
  36361924.858156.865456.48688.9531.122
  TOTAL GENERAL AMENAJĂRILucrări de reabilitare la:
  Stații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte de refulare (m)Conducte îngropate (m)Colectoare (buc.)Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (m)Distribuție (ml)
  15519327849.9021.921.48914.139.9623.948.4268.074
   +  Capitolul 4 Etapa I156. Canalul magistral Siret-BărăganObiective care se propun pentru reabilitare:• tronsonul de canal magistral cuprins între km. 0+000-km 23+372;• batardouri priza Călimănești - 6 buc.;• vane sertar de tip panou cu sistem de ridicare și reductor - 3 buc.;• priza de apă (sifon) sistem de irigații Mărășești - 1 buc.;• canal golire Modruzeni;• cămine sistem drenaj - 3 buc.;• noduri hidrotehnice: Zăbrăuți; Șușița - 2 buc.;• subtraversări DN2 (E85) - 3 buc.;• subtraversare pod CF Mărășești - Panciu - 1 buc.;• subtraversări văi naturale (Valea Câmpului, Modruzeni, Canalul Vinalcool și Valea Panciu, Valea Șoimului) - 5 buc.;• contracanale baza taluze exterioare - 29.000 m;• cuva Mărășești;• drum de exploatare mal stâng/mal drept - 29.000 m;• sistem de drenaj radier canal magistral - 32.100 m;• modernizare nod hidrotehnic Șușița;• golire tronson cap canal magistral în canalul Șoimu cu dublă funcțiune de evacuare/irigații aflat în administrarea ANIF;• intersecție infrastructură de transport energie electrică, transport gaze și țiței prin conducte, cablaje optice, telefonice și telecomunicații, alte infrastructuri naționale nenominalizate;• priza Călimănești;• golirile de avarie: Modruzeni, Șușița• regularizări de râuri mari: Zăbrăuți, Șușița, Putna în zona amonte/aval de nodurile hidrotehnice (la 05-08-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 15, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 )
   +  Anexa nr. 1^1
  LISTA
  amenajărilor de desecare și drenaj
  și a obiectivelor infrastructurii de desecare și drenaj, care se supun reabilitării
  1. AMENAJAREA DE DESECARE IER ARAD FRONTIERĂ (AR)– Suprafața amenajată: 32.918 ha– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 17 buc.;• Canale: 494.48 km;• Construcții hidrotehnice: 336 buc.2. AMENAJAREA DE DESECARE VALEA IERULUI (BH)– Suprafața amenajată: 27.462 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 11 buc.;• Canale: 428.64 km;• Construcții hidrotehnice: 388 buc.;• Drenuri: 14 km.3. AMENAJAREA DE DESECARE HĂRMAN-PREJMER (BV)– Suprafața amenajată: 5.598 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 1 buc.;• Canale: 167.74 km;• Construcții hidrotehnice: 139 buc.;• Drenuri: 266.10 km.4. AMENAJAREA DE DESECARE PADINA (BZ)– Suprafața amenajată: 14.760 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 4 buc.;• Canale: 101.32 km;• Construcții hidrotehnice: 51 buc.5. AMENAJAREA DE DESECARE POGOANELE (BZ)– Suprafața amenajată: 12.506 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 3 buc.;• Canale: 42.10 km;• Construcții hidrotehnice: 36 buc.6. AMENAJAREA DE DESECARE BORCEA DE SUS (CL)– Suprafața amenajată: 28.058 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 9 buc.;• Canale: 387.10 km;• Construcții hidrotehnice: 187 buc.7. AMENAJAREA DE DESECARE OLTENIȚA-SURLARI-DOROBANȚU (CL)– Suprafața amenajată: 12.725 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 12 buc.;• Canale: 524.25 km;• Construcții hidrotehnice: 129 buc.• Drenuri: 97 km.8. AMENAJAREA DE DESECARE CĂLĂRAȘI RÂUL (CL)– Suprafața amenajată: 10.748 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 5 buc.;• Canale: 179.40 km;• Construcții hidrotehnice: 217 buc.9. AMENAJAREA DE DESECARE GĂLĂȚUI-CĂLĂRAȘI (CL)– Suprafața amenajată: 26.499 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 4 buc.;• Canale: 239.32 km;• Construcții hidrotehnice: 170 buc.10. AMENAJAREA DE DESECARE HÂRȘOVA-CIOBANU (CT)– Suprafața amenajată: 4.721 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 4 buc.;• Canale: 25.53 km;• Construcții hidrotehnice: 16 buc.11. AMENAJAREA DE DESECARE BISTREȚ-NEDEA-JIU (DJ)– Suprafața amenajată: 21.530 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 24 buc.;• Canale: 112.45 km;• Construcții hidrotehnice: 122 buc.• Drenuri: 63 km.12. AMENAJAREA DE DESECARE CALAFAT-CIUPERCENI (DJ)– Suprafața amenajată: 729.00 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 3 buc.;• Canale: 26.57 km;• Construcții hidrotehnice: 20 buc.13. AMENAJAREA DE DESECARE BECHET-DĂBULENI (DJ)– Suprafața amenajată: 7.861 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 1 buc.;• Canale: 137.98 km;• Construcții hidrotehnice: 73 buc.14. AMENAJAREA DE DESECARE CIUPERCENI-DESA (DJ)14.1. TRUP I JDEGLA (DJ)– Suprafața amenajată: 551 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 1 buc.;• Canale: 35.74 km;• Construcții hidrotehnice: 0 buc.14.2. TRUP II DUVALMU (DJ)– Suprafața amenajată: 504 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 1 buc.;• Canale: 57.40 km;• Construcții hidrotehnice: 0 buc.15. AMENAJAREA DE DESECARE BRATEȘUL DE SUS (GL)– Suprafața amenajată: 12.097 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 10 buc.;• Canale: 232.16 km;• Construcții hidrotehnice: 148 buc.;• Drenuri: 826.34 km.16. AMENAJAREA DE DESECARE GOSTINU GREACA ARGEȘ (GR)– Suprafața amenajată: 15.758 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 13 buc.;• Canale: 162.14 km;• Construcții hidrotehnice: 96 buc.;• Drenuri: 1.961,40 km.17. AMENAJAREA DE DESECARE MALU ROȘU GOSTINU (GR)– Suprafața amenajată: 9.113 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 7 buc.;• Canale: 86.52 km;• Construcții hidrotehnice: 30 buc.;• Drenuri: 192.69 km.18. AMENAJAREA DE DESECARE VEDEA PIETROȘANI (GR)– Suprafața amenajată: 4.538 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 4 buc.;• Canale: 30 km;• Construcții hidrotehnice: 26 buc.;• Drenuri: 96.25 km.19. AMENAJAREA DE DESECARE SCULENI - ȚUȚORA GORBAN (IS)– Suprafața amenajată: 25.419 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 28 buc.;• Canale: 468,407 km;• Construcții hidrotehnice: 203 buc.;• Drenuri: 232.121 km20. AMENAJAREA DE DESECARE LACUL MORII (IF)– Suprafața amenajată: 657 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 2 buc.;• Canale: 16.89 km;• Construcții hidrotehnice: 14 buc.21. AMENAJAREA DE DESECARE DĂBULENI-POTELU (OT)– Suprafața amenajată: 15.212 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 6 buc.;• Canale: 266.22 km;• Construcții hidrotehnice: 32 buc.22. AMENAJAREA DE DESECARE DRĂGĂNEȘTI-BECIU (OT)– Suprafața amenajată: 11.126 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 0 buc.;• Canale: 47.10 km;• Construcții hidrotehnice: 78 buc.23. AMENAJAREA DE DESECARE NISIPURI-TIA MARE (OT)– Suprafața amenajată: 6.791 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare;• Canale: 52.99 km;• Construcții hidrotehnice: 91 buc.24. AMENAJAREA DE DESECARE RĂDĂUȚI (SV)– Suprafața amenajată: 8.040 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 0 buc.;• Canale: 200 km;• Construcții hidrotehnice: 697 buc.;• Drenuri: 1.292 km.25. AMENAJAREA DE DESECARE DĂNEȘTI FRĂTĂUȚI SIRET (SV)– Suprafața amenajată: 4.253 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare;• Canale: 88 km;• Construcții hidrotehnice: 200 buc.;• Drenuri: 900 km.26. AMENAJAREA DE DESECARE BAIA RĂDĂȘENI FÂNTÂNA MARE (SV)– Suprafața amenajată: 5.527 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare;• Canale: 42.00 km;• Construcții hidrotehnice: 284 buc.;• Drenuri: 846 km27. AMENAJAREA DE DESECARE DORNEȘTI FRĂTĂUȚII NOI (SV)– Suprafața amenajată: 4.664 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare;• Canale: 90.00 km;• Construcții hidrotehnice: 199 buc.;• Drenuri: 938 km28. AMENAJAREA DE DESECARE CONȚEȘTI-PIETROȘANI (TR)– Suprafața amenajată: 5.677 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 10 buc.;• Canale: 49.79 km;• Construcții hidrotehnice: 41 buc.;• Drenuri: 84.96 km.29. AMENAJAREA DE DESECARE VIIȘOARA (TR)– Suprafața amenajată: 49.052 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 14 buc.;• Canale: 405.72 km;• Construcții hidrotehnice: 178 buc.;• Drenuri: 735.84 km.30. AMENAJAREA DE DESECARE TEBA TIMIȘAȚ (TM)– Suprafața amenajată: 28.063 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 8 buc.;• Canale: 818.49 km;• Construcții hidrotehnice: 701 buc.;• Drenuri: 27.31 km.31. AMENAJAREA DE DESECARE LIVEZILE (TM)– Suprafața amenajată: 5.462 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 2 buc.;• Canale: 74.98 km;• Construcții hidrotehnice: 71 buc.;• Drenuri: 15.20 km.32. AMENAJAREA DE DESECARE PARTOȘ-GLOGONI (TM)– Suprafața amenajată: 2.876 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 3 buc.;• Canale: 54.22 km;• Construcții hidrotehnice: 44 buc.33. AMENAJAREA DE DESECARE RĂUȚI - SÂNMIHAIU GERMAN (TM)– Suprafața amenajată: 5.128 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 1 buc.;• Canale: 135.60 km;• Construcții hidrotehnice: 115 buc.;• Drenuri: 30,70 km.34. AMENAJAREA DE DESECARE MUREȘAN (TM)– Suprafața amenajată: 6.040 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale principale (Mureșan, Morutca): 23 km;• Canale secundare (CCS39, CCS40, CCS37): 5,2 km;• Canale intermediare CI5: 1,3 km.35. AMENAJAREA DE DESECARE SÂNNICOLAU SARAVALE (TM)– Suprafața amenajată: 19.998 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canal: 2,0 km;• Canal Aranca: 38,00 km;• Construcții hidrotehnice: 19 buc. (2 stăvilare, 17 podețe).36. AMENAJAREA DE DESECARE BEHELA (TM)– Suprafața amenajată: 1.662 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale: 51,25 km;• Construcții hidrotehnice: 43 buc.37. AMENAJAREA DE DESECARE GHIRODA - RECAȘ (TM)– Suprafața amenajată: 8.879 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale: 253 km;• Construcții hidrotehnice: 254 buc.• Drenuri: 0,5 km.38. AMENAJAREA DE DESECARE ȘAG - TOPOLOVĂȚ (TM)– Suprafața amenajată: 27.653 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de desecare: 7 buc.;• Canale: 587 km;• Construcții hidrotehnice: 522 buc.39. AMENAJAREA DE DESECARE BEGHEIUL VECHI - VEST TIMIȘOARA (TM)– Suprafața amenajată: 10.500 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de desecare: 6 buc.;• Canale: 282 km;• Construcții hidrotehnice: 198 buc.40. AMENAJAREA DE DESECARE VINGA-BILED-BEREGSĂU (TM)– Suprafața amenajată: 16.907 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de desecare: 6 buc.;• Canal: 333 km;• Construcții hidrotehnice: 185 buc.41. AMENAJAREA DE DESECARE ARANCA (TM)– Suprafața amenajată: 55.582 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de desecare: 9 buc.;• Canal: 987 km;• Construcții hidrotehnice: 606 buc.42. AMENAJAREA DE DESECARE CHECEA - JIMBOLIA (TM)– Suprafața amenajată: 54.451 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de desecare: 6 buc.;• Canal: 829 km;• Construcții hidrotehnice: 503 buc.;• Drenuri: 59,5 km.43. AMENAJAREA DE DESECARE NORD - LANCA BIRDA (TM)– Suprafața amenajată: 31.615 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de desecare: 6 buc.;• Canal: 593 km;• Construcții hidrotehnice: 395 buc.44. AMENAJAREA DE DESECARE SARINASUF (TL)– Suprafața amenajată: 1.297 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 1 buc.;• Canale: 10.70 km;• Drenuri: 179.52 km.45. AMENAJAREA DE DESECARE MĂCIN-23 AUGUST (TL)– Suprafața amenajată: 12.130 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 5 buc.;• Canale: 59.77 km;• Construcții hidrotehnice: 12 buc.;• Drenuri: 9.54 km.46. AMENAJAREA DE DESECARE TULCEA-NUFĂRU (TL)– Suprafața amenajată: 2.811 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 3 buc.;• Canale: 64.74 km.47. AMENAJAREA DE DESECARE 23 AUGUST-ISACCEA (TL)– Suprafața amenajată: 11.901 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 5 buc.;• Canale: 257.13 km;• Construcții hidrotehnice: 142 buc.48. AMENAJAREA DE DESECARE IGLIȚA-CARCALIU (TL)– Suprafața amenajată: 812 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 1 buc.;• Canale: 17.24 km;• Construcții hidrotehnice: 21 buc.49. AMENAJAREA DE DESECARE MĂCIN - CARCALIU (TL)– Suprafața amenajată: 1.717 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare: 1 buc.;• Canale: 37.59 km;• Construcții hidrotehnice: 27 buc.50. AMENAJAREA DE DESECARE BILIEȘTI - SLOBOZIA CIORĂȘTI (VN)– Suprafața amenajată: 4.564 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de desecare;• Canale: 93.62 km;• Construcții hidrotehnice: 84 buc.;• Drenuri: 295.66 km.
  TOTAL GENERAL AMENAJĂRISuprafața amenajată (ha)Lucrări de reabilitare
  Stații de desecare (buc.)Canale (km)Drenuri (km)Construcții hidrotehnice (buc.)
  50695.14226410.985,689.163,138.143
  (la 05-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 16, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 988 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 august 2022 )
   +  Anexa nr. 2
  ANALIZA VIABILITĂȚII ECONOMICE A SISTEMELOR DE IRIGAȚII
  Nr. crt.JudețDenumireTotal suprafață, haSuprafața viabilă, 2020
  1AlbaRădești249249
  2AlbaVințu de Jos456456
  3AlbaTeiuș225225
  4AradPăuliș Matcă39623962
  5AradMureșel Ier30333033
  6AradSemlac Pereg83448344
  7AradFântânele Șagu68396839
  8ArgeșCăteasca Teiu2199121991
  9ArgeșȘtefănești Leordeni56755675
  10BacăuMăgura N. Bălcescu40644064
  11BacăuPârjol664664
  12BacăuCleja Faraoani11701170
  13BacăuBuhoci699699
  14BacăuSăucești440440
  15BacăuRăcăciuni275275
  16BacăuRăcătău126126
  17BacăuRăstoaca421421
  18BacăuTârgu Trotuș10911091
  19BacăuRogoaza617617
  20BacăuNegri11711171
  21BacăuLetea11181118
  22BacăuDămienești22762276
  23BacăuSascut50285028
  24BacăuRacova Filipești34923492
  25BacăuIțești17321732
  26BacăuGheorghe Doja136136
  27BacăuFulgeriș465465
  28BacăuTamași319319
  29BotoșaniHoria Liveni Manoleasa62406240
  30BotoșaniHavârna Tătărășeni805805
  31BotoșaniRipiceni Stânca30053005
  32BotoșaniMovileni Havârna804804
  33BotoșaniCurtești437437
  34BotoșaniSăveni Sârbi688688
  35BotoșaniHănești Dângeni10841084
  36BotoșaniCătămărăști aval47284728
  37BrăilaNoianu Chiscani17801780
  38BrăilaGrădiștea Făurei Jirlău146059417
  39BrăilaIanca Surdila Greci2676026760
  40BrăilaIalomița Călmățui137222137222
  41BrăilaIncinta LRB64536453
  42BrăilaIncinta BDS36253625
  43BrăilaIncinta Călmățui Gropeni Chiscani1287912879
  44BrăilaTerasa Viziru3265832658
  45BrăilaTerasa Brăilei6743867438
  46BrăilaInc. Nămoloasa Măxineni2992829928
  47BrăilaIMB6466064660
  48BrăilaInc. Latinu Vădeni1309913099
  49BrăilaIncinta Călmățui V11051105
  50BrăilaIncinta Călmățui II16241624
  51BrăilaBH Călmățui2342623426
  52BrăilaCiorești Măicănești1043410434
  53BrașovHamaradea-Holboșel980980
  54BuzăuIncinta BH Călmățui-Subsistemul Stâlpu Costești658658
  55BuzăuCrângu Ursului17671767
  56BuzăuVerguleasa797797
  57BuzăuCâmpia Buzău Est99419941
  58BuzăuCâmpia Buzău Vest5004850048
  59CălărașiMostiștea II139551139551
  60CălărașiMostiștea VI5440754407
  61CălărașiTerasa Călărași1004710047
  62CălărașiGostinu Greaca Argeș1137111371
  63CălărașiGălățui Călărași7879278792
  64CălărașiPietroiu Ștefan cel Mare5242852233
  65CălărașiCălărași Râul68456845
  66CălărașiBorcea de Sus1140411404
  67CălărașiMostiștea I2000020000
  68CălărașiOltenița Surlari Dorobanțu97889788
  69CălărașiBoianu Sticleanu1929819298
  70CălărașiJegălia2226822268
  71CălărașiUnirea Jegălia Gâldău555555
  72ClujMihai Viteazu57205720
  73ConstanțaTopalu1880812497
  74ConstanțaCarasu-Potârnichea22692269
  75ConstanțaCarasu-Lanurile70397039
  76ConstanțaCarasu-Biruința1431614316
  77ConstanțaCarasu-Amzacea22382238
  78ConstanțaCarasu-Poarta Albă36183618
  79ConstanțaCarasu-Ciocârlia791791
  80ConstanțaCarasu-Bărăganu1454214542
  81ConstanțaCarasu-Mangalia Sud1162711627
  82ConstanțaCarasu-Făclia86088608
  83ConstanțaCarasu-Canal Negru Vodă26482648
  84ConstanțaRasova Vederoasa80434365
  85ConstanțaCochirleni740740
  86ConstanțaOstrov18731873
  87ConstanțaTerasa Hârșova3532513421
  88ConstanțaCarasu Topraisar45454545
  89ConstanțaCarasu Tătaru3112931129
  90ConstanțaCarasu Valea Seacă69064258
  91ConstanțaOltina Vest24402440
  92ConstanțaLipnița161161
  93ConstanțaSeimeni2278416484
  94ConstanțaN. Bălcescu2981324455
  95ConstanțaSinoe6045942372
  96ConstanțaM. Kogălniceanu2648117025
  97ConstanțaOrezărie Hârșova I29542954
  98ConstanțaInc. Ciob. Garliciu24892489
  99ConstanțaCDMN/PAMN33413341
  100ConstanțaGaleșu46944694
  101ConstanțaCarasu-Movilița80418041
  102ConstanțaCarasu-Moșneni16721672
  103ConstanțaCarasu-Mangalia Nord97759775
  104ConstanțaBasarabi58555855
  105CovasnaMoacșa12841284
  106CovasnaBrateș460460
  107CovasnaCâmpul Frumos29982998
  108DâmbovițaTitu Ogrezeni4002940029
  109DoljGhidici Rast Bistreț96399639
  110DoljBrădești Coțofeni16751675
  111DoljNedeea Măceșu5538455384
  112DoljCetatea Galicea3805038050
  113DoljBistreț Nedeia Jiu1232612326
  114DoljCalafat Băilești5413354133
  115DoljSadova Corabia7177371773
  116GalațiNămoloasa Măxineni60836083
  117GalațiCâmpia Covurlui115318102704
  118GalațiBrateșul de Sus76647664
  119GalațiTerasa Nicorești Tecuci1634916349
  120GalațiFăloaia330330
  121GalațiRogojeni226226
  122GiurgiuGiurgiu Răsmirești A + C105667105667
  123GiurgiuTerasa Mihai Bravu2090320903
  124GiurgiuArgeș km 2316911691
  125GiurgiuGostinu Greaca Argeș1505515055
  126GiurgiuMihăilești17941794
  127HunedoaraOstrov Clopotiva26792679
  128HunedoaraGeoagiu415415
  129Hunedoara