NORME METODOLOGICE din 2 decembrie 2014privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 19 decembrie 2014  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.454 din 2 decembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 928 din 19 decembrie 2014.
  Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 553 din 12 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017, în cuprinsul Ordinului ministrului sănătății nr. 1.454/2014, sintagma Registrul județean al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România se înlocuiește cu sintagma Registrul județean/municipiului București al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Obiectul prezentelor norme metodologice îl constituie stabilirea condițiilor de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă, precum și a profesiei de asistent medical.(2) Serviciile de îngrijiri medicale ce pot fi furnizate în regim independent de asistentul medical generalist, de moașă și de asistentul medical sunt prevăzute în anexa nr. 1.(3) Dotarea minimă obligatorie pentru înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Evidența activității de îngrijiri medicale acordate prin cabinetele de îngrijiri medicale independente se întocmește în conformitate cu documentația prevăzută în anexa nr. 3.(5) Structura funcțională a cabinetelor de practică independentă este prevăzută în anexa nr. 8. (la 08-08-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 )  +  Articolul 2Exercitarea în regim independent a activităților de asistent medical generalist, a activităților de moașă, precum și a activităților de asistent medical se face cu respectarea normelor care reglementează aceste profesii, precum și cu respectarea următoarelor principii fundamentale:a) principiul competenței profesionale - conform căruia furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale se face pe baza și în limita competențelor profesionale dobândite, după caz, de asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical prestator;b) principiul răspunderii personale - conform căruia asistentul medical generalist, moașa, asistentul medical poartă întreaga răspundere a actului/serviciului de îngrijiri medicale efectuat de acesta;c) principiul respectării drepturilor pacienților;d) principiul confidențialității asupra actului de îngrijiri medicale efectuat;e) principiul apărării demnității și a prestigiului profesiei de asistent medical generalist, profesiei de moașă sau profesiei de asistent medical, după caz.  +  Articolul 3(1) Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical pot furniza servicii de îngrijiri medicale delegate, pe baza prescripțiilor medicului, precum și servicii de îngrijiri medicale autonome în limita competențelor profesionale dobândite de prestator.(2) Abrogat. (la 08-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 )  +  Capitolul II Formele de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă, precum și a profesiei de asistent medical  +  Articolul 4Formele de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă, precum și a profesiei de asistent medical sunt:a) persoană fizică independentă;b) titular de cabinet individual de practică independentă, după caz, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă, a profesiei de asistent medical;c) cabinete asociate de practică independentă, după caz, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă, a profesiei de asistent medical, ca urmare a asocierii titularilor prevăzuți la lit. b).  +  Articolul 5(1) Asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical pot dobândi calitatea de persoană fizică independentă prin înregistrare la administrația financiară în a cărei rază teritorială domiciliază, în baza certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care va fi însoțit de un aviz pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă, conform anexei nr. 9.(2) Cererea pentru eliberarea avizului pentru înregistrarea la administrația financiară menționată la alin. (1) se va depune la filiala Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la care este înregistrat în calitate de membru, conform anexei nr. 10.(3) După obținerea codului de înregistrare fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de persoană fizică independentă, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali vor solicita Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România eliberarea avizului anual, în condițiile prevăzute la alin. (4).(4) Avizul anual pentru asistenții medicali generaliști, asistenți medicali și moașe care își exercită profesia ca persoană fizică independentă se eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unități sanitare/instituții/alți furnizori de servicii de îngrijiri medicale autorizate conform legii, potrivit calificării profesionale dobândite. (la 08-08-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 )  +  Articolul 6(1) Cabinetul individual de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical este forma de exercitare independentă a profesiei în care, după caz, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical își desfășoară activitatea în calitate de titular.(2) În cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical se vor desfășura numai activitățile de îngrijiri medicale pentru care cabinetul a fost autorizat și înregistrat în registrul unic al cabinetelor de practică independentă.  +  Articolul 7Titularul cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical poate să modifice obiectul de activitate al cabinetului în funcție de specializările și competențele profesionale dobândite de acesta.  +  Articolul 8(1) Cabinetele asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical se constituie din două sau mai multe cabinete individuale de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă, a profesiei de asistent medical, în scopul asigurării în comun a accesului permanent al pacienților la servicii de îngrijiri medicale.(2) Condițiile asocierii sunt convenite între părți prin contract de asociere, încheiat în formă scrisă, cu respectarea legii civile și a prezentelor norme metodologice.(3) Contractul de asociere va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:a) părțile contractului și denumirea asocierii;b) scopul și obiectul asocierii;c) sediul profesional al asocierii;d) coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator;e) durata contractului;f) modalitățile de încetare a contractului.  +  Articolul 9(1) Cabinetele asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical pot avea patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin contractul de asociere.(2) Patrimoniul comun este destinat în exclusivitate realizării obiectului de activitate al cabinetelor.  +  Articolul 10(1) Contractele de asociere a cabinetelor de practică independentă se înregistrează la administrația financiară pe teritoriul căreia se înființează.(2) După înregistrare, coordonatorul asocierii are obligația să depună câte un exemplar al contractului la direcția de sănătate publică și la filiala Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, pe teritoriul căreia se înființează și funcționează asocierea.(3) Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București va înscrie contractele de asociere în Registrul județean/municipiului București de evidență a contractelor de asociere a cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, prevăzut în anexa nr. 4. (la 19-05-2017, Articolul 10 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 553 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 )  +  Articolul 11Cabinetele individuale de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical și cabinetele asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical pot angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariați, personal medical autorizat, precum și personal auxiliar și de altă specialitate.  +  Capitolul III Înființarea, organizarea și funcționarea cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical  +  Articolul 12Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical se înființează la cererea asistentului medical generalist, a moașei sau a asistentului medical titular.  +  Articolul 13(1) Actul de înființare a cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical îl constituie certificatul de înregistrare a cabinetului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (la 19-05-2017, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 553 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) (2) Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical se înregistrează la direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București în Registrul județean/municipiului București al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, prevăzut în anexa nr. 6. (la 19-05-2017, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 553 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) (3) Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București comunică Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cabinetului de practică independentă, datele înscrise în registrul județean/al municipiului București al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, pentru a fi înregistrate și în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, într-o secțiune specială. (la 08-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 )  +  Articolul 14(1) Certificatul de înregistrare a cabinetului se eliberează de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, pe teritoriul căreia acesta funcționează, în baza următoarelor documente:a) cerere de înființare în care titularul va preciza serviciile de îngrijiri medicale care vor fi furnizate de cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical, după caz;b) certificatul titularului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, însoțit de avizul anual, în copie; (la 08-08-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) c) dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical, declarat ca sediu al activității, în copie; (la 08-08-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) d) dovada dotării minime necesare funcționării cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical, după caz, eliberată de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București pe teritoriul căreia se solicită înființarea, în copie; (la 08-08-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) e) autorizația sanitară de funcționare, în copie; (la 08-08-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) f) avizul filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, pe teritoriul căreia se solicită înființarea.(1^1) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. (la 08-08-2022, Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) (2) În cazul modificării structurii sau activității cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical, direcțiile de sănătate publică județene respectiv a municipiului București vor elibera o anexă la certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul județean/municipiului București al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1). (la 19-05-2017, sintagma: Registrul județean al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 553 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) (3) Modelul certificatului anexă la certificatul de înregistrare în Registrul județean/municipiului București al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical este prevăzut în anexa nr. 7. (la 19-05-2017, Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 553 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) (4) În același spațiu nu pot fi înființate mai mult de două cabinete de practică independentă și numai dacă au aceeași specialitate. (la 08-08-2022, Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) (5) În același spațiu cu destinație de cabinet de practică independentă poate funcționa și o unitate de îngrijiri la domiciliu, dacă titularul este autorizat și ca furnizor de îngrijiri la domiciliu, în condițiile legii. (la 08-08-2022, Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) (6) Autoritățile administrației publice locale pot sprijini furnizorii de servicii de îngrijiri medicale, la nivelul comunităților locale, prin punerea la dispoziție a spațiilor cu destinația de cabinet de practică independentă, conform unor criterii obiective și transparente aprobate prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii. (la 08-08-2022, Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 )  +  Articolul 15(1) Avizul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se eliberează de către filiala pe teritoriul căreia se solicită înființarea, conform procedurii stabilite prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:a) cerere prin care titularul solicită avizul specificând serviciile de îngrijiri medicale care vor fi furnizate, după caz, de către cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical;b) certificatul titularului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, însoțit de avizul anual, în copie; (la 08-08-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 15 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) c) dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă, a profesiei de asistent medical, declarat ca sediu profesional al activității, în copie; (la 08-08-2022, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 15 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) d) regulamentul de organizare și funcționare a cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical;e) raportul întocmit de către reprezentanții filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe teritoriul căreia se solicită înființarea cu privire la dotările minime corespunzătoare furnizării serviciilor de îngrijiri medicale menționate în cererea de avizare, în copie; (la 08-08-2022, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 15 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) f) programul de lucru al cabinetului de practică independentă asumat prin semnătura și ștampila reprezentantului legal;g) documente care atestă experiența profesională dobândită a titularului cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical;h) dovada achitării taxei de avizare, stabilită prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;i) asigurare pentru răspundere civilă profesională suplimentară, după caz, la valoarea riscului asigurat stabilită de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b), c) și e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. (la 08-08-2022, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 )  +  Articolul 16În caz de modificare a structurii sau activității cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România emite un nou aviz, în baza următoarelor documente:a) cererea titularului legal al cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical, în care se specifică serviciile de îngrijiri medicale pentru care se solicită noul aviz;b) certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România al titularului, însoțit de avizul anual și, după caz, certificatele de membru ale asistenților medicali generaliști, moașelor, asistenților medicali, salariaților, în copie; (la 08-08-2022, Litera b) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) c) dovada participării la cursuri de perfecționare a titularului și a personalului angajat, în domeniul serviciilor de îngrijiri medicale pentru care se solicită noul aviz, cursuri stabilite prin hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;d) raportul de evaluare a activității anului anterior solicitării noului aviz, întocmit de către reprezentanții filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe teritoriul căreia funcționează cabinetul, în baza procedurii stabilite prin hotarâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Articolul 17Denumirea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu respectarea legislației în vigoare, și va cuprinde obligatoriu:a) numele și prenumele titularului;b) sintagma "cabinet de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist" sau "cabinet de practică independentă a profesiei de moașă" sau "cabinet de practică independentă a profesiei de asistent medical, specialitatea (se va menționa specialitatea)".  +  Articolul 18(1) Cabinetele de practică independentă înființate în temeiul altor acte normative au obligația să solicite avizul de înființare al cabinetului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și să se înregistreze în registrul județean/al municipiului București al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, în baza documentelor prevăzute la art. 14 alin. (1).(2) Cabinetele de practică independentă care se înființează potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor funcționa cu îndeplinirea următoarelor condiții:a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii de îngrijiri medicale;b) administratorul societății comerciale sau cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație să fie asistenți medicali generaliști/moașe/asistenți medicali.(3) Fundațiile și asociațiile legal constituite pot înființa și organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete de practică independente furnizoare de servicii de îngrijiri medicale.(4) Dispozițiile art. 1-3, art. 6 alin. (2), art. 7, 11, 13, 15, 16 și 17 se aplică în mod corespunzător cabinetelor înființate în condițiile alin. (2) și (3). (la 08-08-2022, Articolul 18 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 )  +  Articolul 19Evidența activității de îngrijiri medicale acordate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical se întocmește în conformitate cu documentația prevăzută de anexa nr. 3, după caz, și în format electronic, potrivit actelor normative din domeniu.  +  Articolul 20Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical au obligația să semneze și să aplice parafa pe toate documentele care atestă activitățile profesionale executate.  +  Articolul 21Parafa profesională va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:a) numele și prenumele, după caz, ale asistentului medical generalist, ale moașei sau ale asistentului medical care exercită profesia în regim independent;b) titlul profesional, specialitatea și gradul profesional;c) codul (numărul înscrierii în Registrul unic al asistenților medicali generaliști al moașelor sau al asistenților medicali).  +  Articolul 22Activitatea specifică care se desfășoară în cabinetul de îngrijiri medicale independent se raportează instituțiilor abilitate în acest sens de lege.  +  Articolul 23Cabinetul de practică independentă poate realiza venituri din:a) abrogată; (la 08-08-2022, Litera a) din Articolul 23 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) b) contracte încheiate cu autoritățile administrației publice locale;c) contracte încheiate cu terți;d) plata directă de la pacienți, pentru serviciile necontractate cu terți plătitori;e) donații, sponsorizări, în condițiile legii;f) alte surse, conform legii.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 24(1) Asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical își poate schimba forma de exercitare a profesiei, în condițiile legii.(2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului sau al cabinetelor asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical se face cu autorizarea direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, în baza avizului eliberat de către filiala Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în a cărei rază teritorială funcționează.  +  Articolul 25Exercitarea în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical se face:a) la domiciliul pacienților, în conformitate cu legislația în vigoare privind furnizarea de îngrijiri la domiciliu; (la 08-08-2022, Litera a) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) b) la sediul cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical sau al punctului ori punctelor de lucru;c) în unități sanitare/instituții/și alți furnizori de servicii de îngrijiri medicale autorizate conform legii, cu care asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical a încheiat relații contractuale în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale ca persoană fizică independentă. (la 08-08-2022, Litera c) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 )  +  Articolul 26Cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical pot înființa puncte secundare de lucru în localitatea în care funcționează sau în alte localități, cu respectarea prevederilor art. 15-17 și ale anexei nr. 2.  +  Articolul 27(1) Controlul exercitării în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical, în oricare din formele prevăzute de prezentele norme, se exercită de către Ministerul Sănătății prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prin filialele teritoriale.(2) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale se exercită de către Ministerul Sănătății și de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și, după caz, de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în condițiile legii.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 08-08-2022, Articolul 28 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 )  +  Anexa nr. 1la norme
  Serviciile de îngrijiri medicale ce pot fi
  furnizate în regim independent de asistentul medical generalist, de
  moașă și de asistentul medical prin cabinetele de practică independentă
  1. Prin cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și, respectiv, de asistent medical pot fi furnizate servicii de îngrijiri medicale ce derivă din activitățile ce pot fi exercitate cu titlu de asistent medical generalist, de moașă, respectiv de asistent medical, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare.2. Serviciile de îngrijiri medicale ce pot fi acordate, potrivit competențelor profesionale, se clasifică astfel:2.1. servicii de îngrijiri medicale autonome, care pot fi prestate în cadrul rolului propriu al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical;2.2. servicii de îngrijiri medicale delegate, care pot fi prestate:a) exclusiv la prescripția medicului;b) exclusiv la prescripția medicului, cu condiția ca un medic să poată interveni în orice moment;c) la prescripția și în prezența unui medic.3. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist:3.1. servicii de îngrijiri medicale autonome:a) stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate și a diagnosticului de îngrijiri de sănătate, planificarea, organizarea intervențiilor, elaborarea planului de îngrijire și furnizarea serviciilor de îngrijiri;b) măsurarea, observarea și notarea parametrilor pentru monitorizarea stării de sănătate: temperatură, puls, TA, respirații, greutate, diureză, scaun;c) pregătirea fizică a pacientului în vederea aplicării metodei terapeutice, în concordanță cu normele profesionale și pregătirea psihică a pacientului prin realizarea comunicării terapeutice;d) îngrijiri și proceduri care vizează asigurarea igienei persoanei și a mediului ambiant;e) supravegherea igienei și a echilibrului alimentar;f) supraveghere și ajutor în administrarea medicamentelor noninjectabile, verificarea prizei, urmărirea efectelor și educația pacientului;g) alimentația prin gastrostomă/sondă gastrică;h) monitorizarea și îngrijirea pacienților în suport nutrițional enteral sau parenteral;i) monitorizarea eliminării intestinale și urinare;j) instalarea pacientului într-o poziție în raport cu patologia sau handicapul său;k) mobilizarea pacientului pentru prevenirea atrofiei musculare, a anchilozelor cauzate de imobilizare;l) identificarea semnelor de complicații care pot să apară la un pacient cu un dispozitiv de imobilizare (aparat gipsat etc.);m) toaleta perineală;n) îngrijirea cavității bucale, cu aplicarea de produse nonmedicamentoase;o) observarea și monitorizarea tulburărilor de comportament;p) educația pacientului și a familiei, în funcție de specificul patologiei;q) măsuri de profilaxie în funcție de specificul patologiei;3.2. servicii de îngrijiri medicale delegate exclusiv la prescripția medicului:3.2.1. administrarea medicamentelor prin injecții (intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos direct) și perfuzii, altele decât cele menționate la pct. 3.3, excluzând prima injecție sau prima perfuzie;3.2.2. administrarea medicamentelor pe cale respiratorie;3.2.3. administrarea medicamentelor pe mucoase;3.2.4. administrarea medicamentelor pe tegumente;3.2.5. administrarea medicamentelor per os;3.2.6. administrarea medicamentelor pe cale rectală;3.2.7. administrarea medicamentelor pe sonda nazogastrică și gastrostomă;3.2.8. administrarea medicamentelor pe cale vaginală;3.2.9. scarificări și injecții destinate vaccinărilor; testul cutanat la tuberculină;3.2.10. montarea cateterului venos periferic pentru perfuzii;3.2.11. monitorizarea cateterelor venoase centrale;3.2.12. realizarea, supravegherea și reînnoirea de pansamente;3.2.13. realizarea și urmărirea pansamentelor specifice;3.2.14. ablația materialului de reparație cutanată;3.2.15. realizarea bandajului de contenție;3.2.16. ablația dispozitivelor de imobilizare și contenție, ablația pansamentelor medicamentoase, a sistemelor de tamponament și drenaj, cu excepția drenurilor pleurale și mediastinale;3.2.17. montarea sondei gastrice în vederea unui tubaj, de aspirare, de spălare sau de alimentație gastrică;3.2.18. montarea sondei vezicale în vederea prelevării de urină, de spălătură vezicală, de intubație, de irigație sau drenaj a vezicii;3.2.19. instilația intrauretrală, injecția vaginală;3.2.20. montarea sondei rectale, efectuarea de clismă cu scop evacuator sau terapeutic, îndepărtarea de fecaloame;3.2.21. îngrijirea și urmărirea unei escare, a unei fistule, a unei stome, îngrijirea și supravegherea unei plastii;3.2.22. îngrijirea și supravegherea leziunilor și ulcerațiilor;3.2.23. îngrijirea și supravegherea plăgilor simple/suprimarea firelor suprainfectate;3.2.24. îngrijirea și supravegherea plăgilor suprainfectate;3.2.25. îngrijirea și supravegherea unui pacient intubat sau traheostomizat (schimbarea canulei);3.2.26. spălături bucofaringiene și aplicarea de produse medicamentoase;3.2.27. spălături auriculare și instilații medicamentoase;3.2.28. spălături oculare și instilații medicamentoase;3.2.29. spălături nazale;3.2.30. înregistrarea electrocardiografică și electroencefalografică, sub rezerva dispozițiilor pct. 3.4;3.2.31. măsurarea presiunii venoase centrale;3.2.32. montarea sondei de oxigen și urmărirea pacienților aflați la oxigenoterapie normobară;3.2.33. conectarea, urmărirea și deconectarea unui pacient cu dializă renală, peritoneală sau a unui circuit de schimburi plasmatice;3.2.34. manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor pulmonare: tapotaj, fizioterapie respiratorie, tuse asistată;3.2.35. manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor vasculare ale membrelor inferioare și evitarea escarelor de decubit: mobilizare, masaj, utilizarea colacilor de cauciuc și a rulourilor;3.2.36. sângerări;3.2.37. recoltări de sânge prin puncție venoasă, capilară sau printr-un cateter venos;3.2.38. recoltări de sânge prin puncție arterială pentru gazometrie;3.2.39. recoltarea exudatului faringian;3.2.40. recoltarea sputei prin expectorație;3.2.41. recoltarea de urină;3.2.42. recoltarea de materii fecale;3.2.43. recoltarea secreției uretrale la bărbat;3.2.44. recoltarea secreției purulente din leziuni;3.2.45. recoltarea secrețiilor cervico-vaginale;3.2.46. introducerea tubului de gaze;3.2.47. alte servicii de îngrijiri medicale specifice realizate prin manopere și tehnici însușite de asistenții medicali generaliști certificate prin studii complementare;3.3. servicii de îngrijiri medicale delegate, exclusiv la prescripția medicului, cu condiția ca un medic să poată interveni în orice moment:a) injecții și perfuzii de produse de origine umană, necesitând obligatoriu, în prealabil de efectuarea lor, un control de identitate și compatibilitate;b) pregătirea, mobilizarea și monitorizarea aparaturii de circulație extracorporală;c) ablația cateterelor centrale;d) aplicarea garoului pneumatic de uz chirurgical;3.4. servicii de îngrijiri medicale delegate, la prescripția și în prezența unui medic:a) prima injecție dintr-o serie de alergogene;b) primul sondaj vezical la bărbat în caz de retenție acută de urină;c) înregistrarea EKG și EEG cu test de efort sau folosirea de medicamente modificatoare;d) explorări ale funcției pulmonare, inclusiv teste de efort și provocare;e) alte explorări funcționale specifice: oscilometrie, fonocardiogramă, flebografie, apexogramă etc.;f) punerea de gipsuri sau alte dispozitive de imobilizare;g) utilizarea defibrilatorului;3.5. alte servicii:3.5.1. bazându-se pe nevoile identificate de sănătate, asistentul medical generalist poate iniția, organiza sau participa la acțiuni în următoarele domenii:a) educație medicală pentru asistenții medicali și alte categorii de personal din rețeaua sanitară;b) instruire, educație, prevenire și de screening în domeniul asistenței medicale primare și a comunității;c) screening, prevenire și educație cu privire la igienă, sănătate individuală și colectivă;d) screening, educație, prevenire pentru boli cu transmitere sexuală, boli profesionale, boli cu potențial endemo-epidemic, practici care creează dependență (alcool, tutun, droguri);e) educație privind comportamentele sexuale;f) informare și educație în domeniile: nutriție, sănătate mentală, folosirea medicamentelor, stresul, obezitatea, boli cardiovasculare, cancer, accidente etc.;g) informare și educație a populației pentru adoptarea de comportamente și stiluri de viață sănătoase;h) participare la activități de cercetare multidisciplinară.4. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de moașă:4.1. servicii de îngrijiri medicale autonome:a) măsurarea, observarea și notarea parametrilor pentru monitorizarea stării de sănătate: temperatură, puls, TA, respirații, greutate, diureză, scaun;b) pregătirea fizică și psihică a pacientelor în vederea aplicării metodei terapeutice, în concordanță cu normele profesionale; realizarea comunicării terapeutice cu pacientele; pregătirea fizică și psihică a gravidei pentru perioada de sarcină, naștere și lehuzie;c) îngrijiri și proceduri care vizează asigurarea igienei femeii și a mediului ambiant;d) supravegherea igienei și a echilibrului alimentar al gravidei, lehuzei și nou-născutului de la 0 la 1 lună;e) supravegherea igienei și a echilibrului alimentar al gravidei, lehuzei și nou-născutului de la 0 la 1 lună la domiciliu;f) supraveghere și ajutor în administrarea medicamentelor noninjectabile, verificarea prizei, urmărirea efectelor și educația pacientei;g) monitorizarea eliminării intestinale și urinare;h) monitorizarea sarcinii și îngrijirea pacientelor pe perioada nașterii și lehuziei;i) îngrijirea post-partum a lehuzei și a pacientelor care au născut prin operație cezariană;j) identificarea semnelor de complicații care pot să apară la o gravidă cu risc în timpul nașterii și al lehuziei;k) observarea și monitorizarea problemelor de comportament la gravidă și lehuză;l) consiliere, planificare familială și educație a gravidei și a familiei cu privire la sarcină, naștere, lehuzie;4.2. servicii de îngrijiri medicale delegate exclusiv la prescripția medicului:a) administrarea medicamentelor prin injecții (intramuscular, subcutanat, intradermic), parenterală și perfuzii;b) administrarea medicamentelor pe cale vaginală;c) administrarea medicamentelor pe mucoase;d) administrarea medicamentelor pe tegumente;e) administrarea medicamentelor per os;f) administrarea oxigenului;g) montarea cateterului venos periferic pentru perfuzii;h) realizarea și urmărirea pansamentelor specifice;i) montarea sondei vezicale în vederea prelevării de urină;j) îngrijirea și supravegherea plăgilor operatorii, suprimarea firelor în urma epiziorafiei;k) îngrijirea și supravegherea plăgii operatorii la o pacientă ginecopată;l) spălături vaginale;m) înregistrarea cardiotocografică;n) măsurarea presiunii venoase centrale;o) recoltări de sânge prin puncție venoasă sau printr-un cateter venos;p) recoltare exudat faringian, spută, secreții purulente;q) citodiagnostic;r) efectuarea de clismă cu scop evacuator/terapeutic; introducerea tubului de gaze;s) recoltarea aseptică de urină pentru examen direct (sumar de urină) și bacteriologic;t) manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor vasculare ale membrelor inferioare: mobilizare, masaj, gimnastică;u) alte servicii de îngrijiri medicale specifice realizate prin manopere și tehnici însușite de moașe certificate prin studii complementare;4.3. servicii de îngrijiri medicale delegate, exclusiv la prescripția medicului, cu condiția ca un medic să poată interveni în orice moment:a) injecții și perfuzii de produse de origine umană, necesitând obligatoriu, în prealabil de efectuarea lor, un control de identitate și compatibilitate;b) pregătirea aparaturii medicale în vederea monitorizării stării fetusului (acolo unde există aparatură medicală și competențe specifice);4.4. servicii de îngrijiri medicale delegate, la prescripția și în prezența unui medic:a) monitorizarea gravidei cu risc și a lehuzei;b) monitorizarea stării fătului prețios;c) prima injecție dintr-o serie de alergogene;d) instilații medicamentoase;e) asistarea nașterii normale;4.5. alte servicii:a) asigurarea unei bune informări și consilierea în materie de planificare familială;b) instruire, educație, prevenire și de screening în domeniul asistenței medicale de obstetrică și ginecologie;c) activități de formare profesională în cadrul Programului de educație medicală continuă;d) de screening, de prevenire și educație cu privire la igienă, sănătate individuală și colectivă;e) screening, de educație, de prevenire pentru boli cu transmitere sexuală, boli profesionale, boli endemice, practici care creează dependență (alcool, tutun, droguri);f) educație privind comportamentele sexuale;g) informare și educație în domeniile: nutriție, sănătate mentală, folosirea medicamentelor, stresul, obezitatea, BCV, cancer, accidente etc.;h) promovarea nașterii naturale și încurajarea populației să adopte comportamente și stiluri de viață sănătoase;i) participarea la activități de cercetare multidisciplinară.5. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Igienă și sănătate publică:5.1. servicii de îngrijiri medicale autonome:a) consultanță tehnică referitoare la înființarea unităților care prezintă risc potențial pentru sănătate publică;b) consultanță în vederea achiziționării tipurilor de materiale necesare pentru curățenie și dezinfecție și modul lor de utilizare;c) monitorizarea și coordonarea activității de gestionare și neutralizare a deșeurilor medicale din toate categoriile de unități sanitare și elaborarea unor propuneri pentru anihilarea/ ameliorarea situațiilor de risc evaluat;d) coordonarea, monitorizarea, evaluarea și participarea la asigurarea calității apei potabile și elaborarea de propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situațiilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit, în conformitate cu legislația în vigoare (de exemplu, primării);e) monitorizarea și evaluarea riscurilor privind siguranța alimentului și alimentației publice, elaborarea propunerilor de activități de asigurare a calității alimentului din circuitul public, în conformitate cu legislația în vigoare și normativele europene;f) evaluarea conformării la normele de igienă și sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire;g) supravegherea acordării asistenței medicale profilactice în colectivitățile de copii și tineri, monitorizarea medicală a dezvoltării fizice, psihomotorii și a stării de sănătate a copiilor din colectivități;h) realizarea determinărilor care privesc factorii din mediul de viață al populației - apă, aer, sol, vegetație, radiații, nivel de zgomot;i) realizarea determinărilor (măsurătorilor) de zgomot, luminozitate, cubaj etc.;j) recoltarea de probe igienico-sanitare și biologice în cazul apariției și evoluției unui focar de infecție: probe de apă, probe alimentare, probe igienice, biologice, virusologice etc.;k) întocmirea și conducerea evidențelor primare de la nivelul cabinetelor medicale individuale privind catagrafiile, realizările și raportările imunizărilor și rapoartele statistice ale bolilor infectocontagioase și parazitare;5.2. servicii de îngrijiri medicale delegate exclusiv la prescripția medicului:a) recoltarea probelor de laborator pentru controlul sterilității materialelor sanitare și igienei;b) recoltarea probelor prin proceduri calificate pentru examenele de laborator planificate, la suspiciune sau la solicitarea celor în drept, după caz: biologice, alimentare, chimice, toxicologice, bacteriologice, virusologice;c) efectuarea la cererea terților, de expertize, consultanță și prestații de specialitate;5.3. servicii de îngrijiri medicale delegate, la prescripția și în prezența unui medic:a) centralizarea și analizarea situației angajaților expuși la noxe și participarea la aplicarea legislației privind încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite și speciale;b) participarea la întocmirea rapoartelor privind starea de sănătate a populației;c) întocmirea rapoartelor profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relație cu mediul comunitar (apa potabilă, apa de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiații ionizante și neionizante etc.) și participarea la realizarea sintezelor naționale din domeniu;d) participarea la studiile epidemiologice;e) participarea la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internațional și a măsurilor de protecție sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile (colaborare cu cabinet de vaccinare internațională);5.4. alte servicii:a) realizarea de acțiuni de formare profesională în cadrul activităților de evaluare și promovare a sănătății și educației pentru sănătate;b) activități de formare profesională în cadrul programului de educație medicală continuă;c) participarea la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali de igienă și sănătate publică;d) instruirea diferitelor categorii de personal în vederea însușirii și respectării normelor de protecția muncii și a măsurilor de aplicare a acestora;e) participarea la activitățile de cercetare în domeniul medical și al îngrijirilor de sănătate;f) participarea și/sau inițierea de activități de cercetare în domeniul medical și al îngrijirilor pentru sănătate.6. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical, specialitatea Laborator:6.1. servicii de îngrijiri medicale autonome:a) recoltare de probe biologice în vederea efectuării analizelor solicitate de pacient și/sau prescrise de medic;b) consilierea pacienților și a familiilor acestora înainte și după efectuarea diferitelor analize sau teste;c) efectuarea testului rapid pentru PSA (antigen specific prostatei);d) efectuarea testului rapid pentru HIV (virusul imunodeficienței umane);e) efectuarea analizei: V.S.H. (viteza de sedimentare a hematiilor), HLG (hemoleucogramă), TS-TC (timp de sângerare-timp de coagulare), examen de urină, glicemie, examen coproparazitologic, depistare H. pylori (Helicobacter pylori), ASLO (antistreptolizina), CRP (proteina C reactivă), FR (factor reumatoid), VDRL (test de depistare a sifilisului), HIV (virusul imunodeficienței umane), Ag (proteine sanguine), Hbs (test de depistare hepatită tip B), Anti HCV (test de depistare hepatită tip C);6.2. alte servicii:a) activități de formare profesională în cadrul Programului de educație medicală continuă;b) participarea la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali de laborator.7. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical, specialitatea Balneofizioterapie (BFT):7.1. servicii de îngrijiri medicale autonome:a) evaluarea stării de sănătate și stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate prin culegerea de informații utile și stabilirea diagnosticului de îngrijire a nevoilor de îngrijiri, planificarea procedurilor de balneofizioterapie (BFT) și elaborarea planului de aplicare a procedurilor;b) măsurarea, observarea și notarea parametrilor pentru monitorizarea stării de sănătate: temperatură, puls, TA, respirație;c) pregătirea fizică a pacientului în vederea aplicării metodei terapeutice în concordanță cu normele profesionale și pregătirea psihică a pacientului prin realizarea comunicării terapeutice;d) îngrijiri și procedee care vizează asigurarea igienei persoanei și a mediului ambiant;e) supravegherea igienei;f) aplicare, supraveghere și ajutor în aplicarea procedurilor de balneofizioterapie (BFT) și recuperare medicală, urmărirea efectelor și educația pacientului;g) instalarea pacientului într-o poziție în raport cu patologia sau handicapul său;h) manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor pulmonare: tapotaj, fizioterapie respiratorie;i) mobilizarea pacientului pentru revenirea atrofiei musculare, a anchilozelor cauzate de imobilizare;j) identificarea semnelor de complicații care pot să apară la un pacient cu un dispozitiv de imobilizare;k) observarea și monitorizarea problemelor de comportament;l) educația pacientului și a familiei, în funcție de specificul patologiei;7.2. servicii de îngrijiri medicale delegate exclusiv la prescripția medicului specialist de balneofizioterapie și recuperare medicală, conform fișei de tratament:a) executarea tratamentului și recuperare medicală conform fișei personale prescrise de medicul specialist;b) administrarea medicamentelor pe cale respiratorie;c) electroterapie prin procedurile utilizate în practică: curenți galvanici, curenți electrici de joasă frecvență cu impulsuri, curenți electrici de medie frecvență, curenți electrici de înaltă frecvență, terapia în câmp magnetic de joasă frecvență, radiații/unde electromagnetice (luminoase, infraroșii, ultraviolete);d) hidrokinetoterapie;e) hidrotermoterapie;f) masokinetoterapie;g) masoterapie;7.3. alte servicii:7.3.1. asistentul medical de balneofizioterapie (BFT) poate iniția, organiza sau participa la acțiuni în următoarele domenii:a) educație medicală pentru asistenții medicali și alte categorii de personal de sănătate;b) instruire, educație, prevenire și de screening în domeniul asistenței medicale primare și a comunității;c) screening, prevenire și educație cu privire la igienă, sănătate individuală și colectivă;d) screening, educație, prevenire pentru boli cu transmitere sexuală, boli profesionale, boli endemice, practici care creează dependență (alcool, tutun, droguri);e) informare și educație a populației pentru adoptarea de comportamente și stiluri de viață sănătoase;f) cercetare în domeniul asistență medicală și participare la activități de cercetare multidisciplinară;g) participarea la activități de cercetare multidisciplinară.8. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical, specialitatea Radiologie:8.1. servicii autonome:a) monitorizarea și evaluarea riscurilor privind siguranța pacienților ce sunt supuși la examinări radiologice;b) evaluarea respectării la normele de protecție împotriva razelor X;c) realizarea determinărilor (măsurătorilor) de iradiere în încăperile unde sunt amplasate aparatele radiologice și în sălile de așteptare;d) consultanță în vederea achiziționării tipurilor de materiale necesare pentru curățenie și dezinfecție și modul lor de utilizare;e) monitorizarea și coordonarea activității de gestionare și neutralizare a deșeurilor medicale din toate categoriile de unități sanitare și elaborarea unor propuneri pentru anihilarea/ameliorarea situațiilor de risc evaluat;8.2. Servicii delegate exclusiv la prescripția medicului:8.2.1. efectuarea de radiografii dentare;8.3. servicii delegate, la prescripția și în prezența unui medic:a) participarea la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internațional și a măsurilor de protecție sanitară a frontierelor de stat împotriva radiațiilor ionizante și neionizante;b) participarea la studiile de specialitate radiologică;8.4. alte servicii:a) activități de formare profesională în cadrul Programului de educație medicală continuă;b) participarea la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali de radiologie și tehnicieni de imagistică medicală;c) instruirea diferitelor categorii de personal în vederea însușirii și respectării normelor de protecția muncii și a măsurilor de aplicare a acestora.9. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Nutriție și dietetică:9.1. servicii de îngrijiri medicale autonome:a) măsurătorile antropometrice;b) determinarea compoziției corporale;c) analiza statusului nutrițional;d) teste rapide pentru determinarea de: glicemie, colesterol, hemoglobină glicozilată;e) consiliere nutrițională în unitățile preșcolare, școlare, medicale, de alimentație publică, industriale (producție alimentară), cazare publică (industria hotelieră, internate, cămine), saloane de înfrumusețare, baze de agrement și sportive;f) educație pentru pacienții cu diabet, obezitate;g) prescriere de diete în funcție de patologie;h) educație privind nutriția în unitățile preșcolare, școlare, medicale, de alimentație publică, industriale (producție alimentară), cazare publică (industria hotelieră, internate, cămine), saloane de înfrumusețare, baze de agrement și sportive;i) educație și comunicare publică/mass-media privind rolul și importanța nutriției pentru sănătatea populației și creșterea calității vieții;j) monitorizarea și evaluarea riscurilor privind siguranța alimentului și alimentației publice, elaborarea propunerilor de activități de asigurare a calității alimentului din circuitul public, în conformitate cu legislația în vigoare și normativele europene;9.2. servicii de îngrijiri medicale delegate exclusiv la prescripția medicului:9.2.1. prescriere de diete la recomandarea unui medic specialist;9.3. alte servicii:a) participarea la elaborarea de rapoarte privind starea de sănătate a populației;b) participarea la studiile clinice de nutriție;c) activități de formare profesională în cadrul Programului de educație medicală continuă;d) participarea la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali de nutriție și dietetică;e) instruirea diferitelor categorii de personal în vederea însușirii și respectării normelor de lucru în unități preșcolare, școlare, medicale, de alimentație publică, industriale (producție alimentară), cazare publică (industria hotelieră, internate, cămine), saloane de înfrumusețare, baze de agrement și sportive;f) participarea la activitățile de cercetare în domeniul nutriției clinice.
   +  Anexa nr. 2la norme
  DOTAREA MINIMĂ OBLIGATORIE
  pentru înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor de practică
  independentă a profesiei de asistent
  medical generalist, de moașă și de asistent medical
  1. Dotarea minimă obligatorie pentru înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist1.1. Mobilier:a) canapea de consultații;b) dulap pentru aparatură, echipamente și consumabile sanitare;c) dulap pentru papetărie;d) birou;e) scaune.1.2. Aparatură medicală1.2.1. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri generale:a) tensiometru cu manometru;b) stetoscop;c) termometru;d) cântar de persoane;e) taliometru.1.2.2. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri specifice:a) trusă de mică chirurgie sterilă de unică folosință sau instrumentar chirurgical sterilizabil (pense Pean, Kocher,anatomice, chirurgicale, mâner pentru lame de bisturiu, foarfece chirurgicale) și cutie instrumente (în acest caz este necesară existența în dotare a unui aparat de sterilizare);b) trusa de prim ajutor:– set căi orofaringiene;– balon Ruben cu măști de diferite mărimi;– foarfeci cu vârfuri boante;– garou 50 cm;– trusă perfuzie, seringi de diferite mărimi;– mănuși de examinare;– atele din material plastic;– feșe din tifon;– vată hidrofilă;– leucoplast;– alcool sanitar - 200 ml;– comprese sterile;– rivanol soluție 1 la mie - 200 ml;– apă oxigenată sau perogen;– alcool iodat 200 - ml; (la 08-08-2022, Litera b) din Punctul 1.2.2. , Punctul 1.2. , Punctul 1. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) b^1) medicația de urgență: – soluții cristaloide (ser fiziologic, Ringer și glucoză 5%, glucoză 10%);– aspirină;– algocalmin, paracetamol;– adrenalină;– atropină;– hemisuccinat de hidrocortizon;– beta_2 mimetice inhalatorii (salbutamol, ventolin);– glucoză 33%;– nitroglicerină spray sau tablete sublingual;– captopril, furosemid;– metoclopramid.* Se administrează doar la indicația medicului. (la 08-08-2022, Punctul 1.2.2. din Punctul 1.2. , Punctul 1. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 ) c) suport perfuzii;d) seringă Guyon;e) glucometru plus teste;f) pulsoximetru.1.2.3. Aparatură medicală pentru servicii furnizate la domiciliu:a) tensiometru cu manometru;b) stetoscop;c) termometru;d) trusă de mică chirurgie sterilă de unică folosință sau instrumentar chirurgical sterilizabil (pense Pean, Kocher, anatomice, chirurgicale, mâner pentru lame de bisturiu, foarfece chirurgicale) și cutie instrumente;e) geantă medicală cu trusă de prim ajutor și medicație de urgență;f) suport perfuzii;g) seringă Guyon.1.3. Consumabile sanitare:a) seringi și ace de toate dimensiunile;b) truse perfuzie;c) branule;d) fluturași;e) garou;f) vată;g) plasturi rotunzi după recoltare;h) leucoplast pânză/mătase;i) tăvițe renale de unică folosință;j) pansamente sterile;k) fașe;l) antiseptice;m) abeslanguri sterile (spatule de lemn);n) vacutainere;o) pipe Guedel;p) lame bisturiu;q) dezinfectanți pentru suprafețe și pentru instrumentar;r) dispensă și dozator săpun;s) recipienți pentru colectarea deșeurilor.1.4. Echipamente de protecție:a) halate de protecție;b) măști de unică folosință;c) mănuși examinare nesterile de unică folosință;d) mănuși chirurgicale sterile;e) role hârtie pentru pat;f) cearceaf de pat din cauciuc;g) aleze.2. Dotarea minimă obligatorie pentru înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de moașă2.1. Mobilier:a) masă ginecologică;b) canapea de consultații;c) dulap pentru aparatură, echipamente și consumabile sanitare;d) dulap pentru papetărie;e) birou;f) scaune.2.2. Aparatură medicală2.2.1. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri generale:a) tensiometru cu manometru și stetoscop biauricular;b) stetoscop obstetrical;c) termometru;d) taliometru și panglică metrică;e) pelvimetru;f) aparat de sterilizare;g) cântar adulți, cântar pentru copil;h) sursă de oxigen sau tub de oxigen.2.2.2. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri specifice:a) trusă ginecologică plus trusă de mică chirurgie sterilă de unică folosință sau instrumentar chirurgical sterilizabil (pense Pean, Kocher, anatomice, chirurgicale, mâner pentru lame de bisturiu, foarfece chirurgicale, valve vaginale, speculum vaginal) plus cutie instrumente (în acest caz este necesară existența în dotare a unui aparat de sterilizare);b) glucometru plus teste;c) trusă de prim ajutor și medicație de urgență;d) suport perfuzii;e) pulsoximetru.2.2.3. Aparatură medicală pentru servicii furnizate la domiciliu:a) tensiometru cu manometru;b) stetoscop biauricular plus stetoscop obstetrical;c) pelvimetru;d) panglică metrică;e) cântar de teren;f) termometru;g) geantă medicală cu trusă de prim ajutor și medicație de urgență;h) suport perfuzii;i) trusă ginecologică;j) trusă de mică chirurgie sterilă de unică folosință sau instrumentar chirurgical sterilizabil (pense Pean, Kocher, anatomice, chirurgicale, mâner pentru lame de bisturiu, foarfece chirurgicale, speculum vaginal de unică folosință) plus cutie de instrumente.2.3. Consumabile sanitare:a) seringi și ace de toate dimensiunile de unică folosință;b) truse perfuzie;c) branule;d) fluturași;e) garou;f) vată;g) plasturi rotunzi după recoltare;h) leucoplast pânză/mătase/omnifix elastic;i) tăvițe renale de unică folosință;j) pansamente sterile;k) fașe;l) vacutainere;m) lame bisturiu;n) recipient recoltă examen bacteriologic;o) dezinfectanți pentru suprafețe și pentru instrumentar;p) dispensă și dozator săpun;q) saci și recipienți pentru colectarea deșeurilor.2.4. Echipamente de protecție:a) halate de protecție;b) măști de unică folosință;c) capeline de unică folosință;d) mănuși de examinare nesterile de unică folosință;e) mănuși chirurgicale sterile;f) role hârtie pentru pat;g) cearceaf de pat cauciucat;h) aleze;i) ochelari de protecție.3. Dotarea minimă obligatorie pentru înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Igienă și sănătate publică3.1. Mobilier:a) dulap pentru aparatură, echipamente și consumabile sanitare;b) dulap pentru papetărie;c) birou;d) scaune;e) frigider;f) geantă frigorifică dotată cu baterii de gheață.3.2. Aparatură medicală;a) metru;b) luxmetru.3.3. Consumabile sanitare:a) tampoane SNF;b) spatule;c) coprorecoltoare;d) urocultoare;e) cutii petri;f) medii transport;g) colectoare;h) sonometru;i) recipiente pentru recoltare probe de apă și alimente.3.4. Echipamente de protecție:a) halate de protecție;b) măști.4. Dotarea minimă obligatorie pentru înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Laborator4.1. Mobilier:a) canapea pentru consultație;b) dulap pentru aparatură, echipamente și consumabile sanitare;c) dulap pentru papetărie;d) birou;e) scaune.4.2. Aparatură medicală:a) cronometru;b) glucometru;c) stativ pentru VSH (viteza de sedimentare a hematiilor);d) vacutainere pentru recoltare de sânge în vederea determinării vitezei de sedimentare a hematiilor și a hemogramei.4.3. Consumabile sanitare:a) teste rapide pentru H. pylori (Helicobacter pylori), ASLO (antistreptolizina), CRP (proteina C reactivă), FR (factor reumatoid), VDRL (test de depistare a sifilisului), HIV (virusul imunodeficienței umane), Ag (proteine sanguine), Hbs (test de depistare hepatita tip B), Anti HCV (test de depistare hepatită tip C);b) lamele;c) lame;d) seringi și ace de toate dimensiunile de unică folosință;e) hârtie de filtru;f) stripuri de urină;g) vată;h) alcool sanitar;i) dezinfectanți pentru suprafețe și pentru instrumentar;j) dispensă și dozator săpun;k) recipienți pentru colectarea deșeurilor.4.4. Echipamente de protecție:a) halate de protecție;b) mănuși de unică folosință.5. Dotarea minimă obligatorie pentru înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Balneofizioterapie5.1. Mobilier:a) canapea de consultații;b) dulap pentru aparatură, echipamente și consumabile sanitare;c) dulap pentru papetărie;d) birou;e) scaune.5.2. Pentru cabinetul de proceduri de electroterapie5.2.1. Echipament pentru terapia în câmp magnetic de joasă frecvență:a) echipament pentru terapia cu radiații/unde electromagnetice (radiații luminoase, radiații infraroșii, radiații ultraviolete);b) echipament pentru terapia cu ultrasunete.5.2.2. Încăperi special boxate pentru posturi de regulă individuale cu paturi și aparate electromedicale5.2.3. Prize speciale și dublă legare la pământ5.2.4. Amplasarea separată a posturilor de tratament dotate cu aparatură medicală care utilizează curent de înaltă frecvență de cele care utilizează curent de medie frecvență5.2.5. Mobilier: 2 paturi, mese pentru aparate, fabricate din materiale electroizolante - lemn5.2.6. Caloriferele protejate prin grătare de lemn5.2.7. Ventilarea mecanică în combinație cu cea naturală5.3. Pentru cabinetul de proceduri pentru terapia căilor respiratorii:a) echipament pentru inhaloterapie (aparate de aerosoli, aparate de respirație în presiune intermitentă, echipament pentru drenaj bronhic și echipament pentru oxigenoterapie);b) aparate pentru respirație în presiune intermitentă.5.4. Pentru cabinetul de kinetoterapie - sală cu 4-5 metri pătrați de lucru pentru fiecare pacient5.4.1. Dotări standard:a) oglinzi;b) spaliere;c) saltele;d) bănci.5.4.2. Echipamente specifice5.4.3. Cabinet de termoterapie:a) parafină;b) infraroșu.5.5. Cabinet de masoterapie5.5.1. pat masaj.5.6. Cabinet de hidroterapie - poate fi amenajat în funcție de posibilitățile locale ale fiecărui cabinet și în condițiile legii.5.6.1. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri generale:a) tensiometru cu manometru;b) stetoscop;c) termometru;d) cântar de persoane;e) taliometru.5.6.2. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri specifice:a) trusă de mică chirurgie;b) trusă de prim ajutor și medicație de urgență.5.6.3. Echipamente de protecție:a) halate de protecție;b) măști UF;c) mănuși chirurgicale sterile;d) role hârtie pentru pat;e) cearceaf de pat din cauciuc;f) aleze.6. Dotarea minimă obligatorie pentru înființarea și funcționarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical de radiologie6.1. Mobiliera) dulap pentru aparatură, echipamente și consumabile sanitare;b) dulap pentru papetărie;c) birou;d) scaune.6.2. Aparatură medicală pentru serviciile specifice de radiologie dentară:a) aparat radiologic pentru radiografii dentare;b) OPT (ortopantomograf);c) mașina de developat Drystar sau tancuri speciale cu soluții de developat filme radiologice;d) PC.6.3. Consumabile sanitare:a) filme radiologice dentare;b) vată;c) alcool sanitar;d) dezinfectanți pentru suprafețe și pentru instrumentar;e) leucoplast pânză/mătase/omnifix elastic;f) saci și recipienți pentru colectarea deșeurilor;g) plicuri pentru filme dentare;h) CD-uri;i) soluții de developat filme radiologice.6.4. Echipamente de protecțiea) halate de protecție;b) mănuși de unică folosință;c) șort de protecție cu plumb pentru gravide;d) șort cu plumb pentru protecția tiroidei.7. Dotarea minimă obligatorie pentru înființarea și funcționarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Nutriție și dietetică7.1. Mobiliera) dulap pentru aparatură, echipamente și consumabile sanitare;b) dulap pentru papetărie;c) birou;d) scaune.7.2. Aparatură medicalăa) cântar;b) taliometru.7.3. Consumabile sanitarea) seringi și ace de toate dimensiunile;b) tampoane;c) vată;d) spirt;e) teste rapide pentru determinarea de: glicemie, colesterol, hemoglobină glicozilată;f) dezinfectanți pentru suprafețe și pentru instrumentar;g) dispensă și dozator săpun;h) recipienți pentru colectarea deșeurilor.7.4. Echipamente de protecțiea) halate de protecție;b) măști;c) mănuși de unică folosință.
   +  Anexa nr. 3la norme
  Documentația privind evidența activității
  de îngrijiri medicale acordate prin
  cabinetele de îngrijiri medicale independente
  FURNIZOR ............................Adresa ..............................Telefon/Fax .........................I. FIȘĂ DE EVIDENȚĂa materialelor sanitare utilizateNumele și prenumele pacientului: ....................
  Nr. crt. Materiale sanitare utilizate Data
  Confirm că materialele sanitare utilizate în îngrijirile medicale acordate sunt de unică folosință și că au fost respectate normele de igienă și asepsie. Asistent medical, Semnătură pacient .................. .................... Semnătură și parafă ....................FURNIZOR ............................Adresa...............................Telefon/Fax..........................
  II. FIȘĂ DE ÎNGRIJIRI MEDICALENr. ................
  Numele și prenumele
  CNP
  Adresa
  Ocupația
  Data Ora
  Modalitate de prezentare: [] cu bilet de trimitere [] proprie inițiativă
  Medicul care trimite: Medic de familie:
  Diagnostic medical:
  Alergii: [] NU [] DA La:
  Tratamente în curs:
  Medicație Frecvență Ultima doză - ora Medicație Frecvență Ultima doză - ora
  1. 6.
  2. 7.
  3. 8.
  4. 9.
  5. 10.
  Istoricul pacientului/familiei
  Istoricul pacientului (afecțiuni majore, operații majore, răniri grave), inclusiv sarcini
  1. 3.
  2. 4.
  Stil de viață
  [] Fumător.../zi []Alcool..../zi []Greutate..... [] Exerciții fizice periodice [] Obiceiuri alimentare [] nr. ore de somn/noapte [] Consum zilnic de fructe, legume
  Istoricul [] Afecțiuni [] AVC [] HTA [] Astm bronșic [] Tuberculoză familiei: cardiace [] Diabet
  [] Cancer [] Afecțiuni [] Alergii [] Epilepsie [] Boli ale [] Boli renale sângelui psihice [] Altele
  Asistent medical, Semnătură pacient ................. ........................ Semnătură și parafă ....................
  III. FIȘĂ DE ÎNGRIJIRI MEDICALENumele și prenumele pacientului .................
  Nr. crt.Servicii de îngrijirimedicale furnizate DataOra Numele și prenumele asistentuluimedical carea efectuat serviciul deîngrijiri medicale Semnătura asistentuluimedical Semnătura pacientuluiMedic SemnăturăParafă*) Observații
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Notă
  *) Se va completa în cazul serviciilor de îngrijiri medicale delegate care pot fi furnizate în condițiile în care un medic să poată interveni în orice moment, precum și pentru serviciile furnizate numai în prezența unui medic, conform anexei nr. 1 la normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și asistent medical în regim independent.
  Măsurarea funcțiilor vitale
  Data Data Data Data Data Data
  D S D S D S D S D S D S
  - TA
  - temperatura
  - puls
  - respirație
  IV. FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT INFORMATSubsemnatul, ......................, domiciliat în ................, legitimat cu B.I/C.I. seria .....nr. ............, în calitate de:1. pacient ........................;2. reprezentant legal al pacientului (în cazul în care pacientul este în incapacitate de a decide, nu are discernământ) .............., m-am prezentat liber de orice constrângere și am solicitat furnizarea următoarelor servicii de îngrijire medicală:..................................................................;..................................................................;..................................................................;................................................................. .Mi s-au adus la cunoștință de către asistentul medical .................. prin explicații suficiente, într-un limbaj clar, respectuos și pe înțelesul meu, următoarele:- tehnicile și/sau manevrele de îngrijire și/sau tratament ce se vor efectua;- natura, scopul și beneficiile intervențiilor medicale;- riscurile și consecințele refuzării sau întreruperii intervenției medicale;- riscurile în general acceptate ale metodelor de îngrijire și tratament.Am cunoștință că am dreptul să refuz sau să opresc o intervenție medicală asumându-mi răspunderea pentru decizia mea.Consimt ca personalul medical al cabinetului de îngrijire medicală să efectueze toate tehnicile și/sau manevrele de îngrijire și/sau tratament necesare în vederea furnizării serviciului medical de îngrijire solicitat, în contextul legal al unei practici medicale corecte, cu excepția celor în legătură cu care, în mod expres, îmi exprim dezacordul.În cazul în care în timpul intervenției medicale apar situații și condiții neprevăzute, care impun proceduri suplimentare față de cele descrise mai sus ca fiind acceptate de către mine, accept ca personalul medical să acționeze în baza pregătirii sale profesionale, în consecință, doar dacă aceste proceduri sunt absolut justificate din motive medicale și numai în interesul meu personal și înspre binele meu.Am luat cunoștință că datele personale sunt păstrate în registrul de evidență al cabinetului, sunt arhivate și sunt utilizate la întocmirea raportărilor statistice către instituțiile abilitate; aceste date sunt confidențiale și nu vor fi furnizate în alte scopuri, fără avizul meu.În consecință și în condițiile precizate, îmi dau liber și în cunoștință de cauză consimțământul la intervențiile medicale solicitate.Certific că am citit, am înțeles și accept pe deplin cele de mai sus și, ca urmare, le semnez. Data .......................... Semnătura pacientului/ Asistent medical, Reprezentantului legal ................... ......................... Semnătura și parafa ....................Facultativ:Subsemnatul, .........., legitimat cu BI/CI seria ...... nr. .............., eliberat de ........, la data de ..............., CNP ..........., în calitate de martor, confirm că prezentul formular de consimțământ a fost completat în prezența mea și a fost semnat de pacient fără ca asupra lui să se fi exercitat vreo constrângere.FURNIZOR ....................Adresa ......................Telefon/Fax .................V. INFORMAREasupra îngrijirilor medicale furnizateDomnule/Doamnă Dr. .........., vă informăm că pacientul(a) dumneavoastră ................ CNP ................, s-a adresat cabinetului de îngrijiri medicale independent, la recomandarea/din proprie inițiativă ..................., pentru furnizarea următoarelor servicii de îngrijiri medicale:● .................................................;● .................................................;● ............................................... .Perioada de îngrijire a fost de: ......... zile.Evoluția pacientului în urma serviciilor de îngrijiri primite:.....................................................................................Calea de transmitere: - prin pacient [] prin poștă [] Data ................. Asistent medical, ........................ Semnătură și parafă ..........................FURNIZOR ....................Adresa ......................Telefon/Fax .................VI. REGISTRU DE EVIDENȚĂ A SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRI MEDICALEAnul .........................
  Nr. crt.LunaziuaNumele și prenumele solicitan- tului Vârsta CNP AdresaOcupațiaAsigurat/ neasiguratServiciul de îngrijiremedicală solicitat Modul de prezentare (din proprieinițiativă/ cu bilet de trimitere)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  - continuare -
  Medic prescriptor Diagnostic medicalServicii de îngrijiri medicale acordate Semnătura șiparafa asistentuluimedical Semnătura pacientului Observații
  10 11 12 13 14
   +  Anexa nr. 4la norme
  MODEL
  Direcția de Sănătate Publică a Județului ................../Municipiului București
  REGISTRUL JUDEȚEAN/MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  de evidență a contractelor de asociere a cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical
  Nr. crt. Data zz/ll/aaaa Forma de organizare Informații privind contractul de asociere
  Părțile contractuluide asociere DenumireaasocieriiScopul șiobiectul asocierii Sediul profesional al asocierii
  Localitatea /Cod Județ/Sector Strada Nr. Bloc Etaj Ap.
  Nr. de înregistrare Cod fiscal/ contract de asociereNume și prenumepersoană/e careau calitatea decoordonator al asocierii Durata contractului de asociere Denumire cabinet individual de practică independentă: Modalitatea de încetare a contractului de asociere
  TitularcabinetSpecialitateaNr. Certificat de membru Cod fiscal
  (la 19-05-2017, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 553 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 )
   +  Anexa nr. 5la norme
  MODEL
  Direcția de Sănătate Publică a Județului ..................../Municipiului București
  CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
  Cabinetul ............…., cu sediul în localitatea …..............…, strada …........... nr. …, bl. …., sc….., et. …., ap. …., sector/județ …........., reprezentat prin (asistent medical generalist/moașă/asistent medical) titular/ă cabinet …............., cod numeric personal …..............., este înregistrat în Registrul județean/ municipiului București al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, secțiunea I, cu nr. de identificare ….........., data …........Servicii de îngrijiri medicale autorizate ……....................................................................................................................................Director, …..........................…Responsabil (Administrator), …........................…..Registrul județean/municipiului București al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical NOTĂ:Prezentul certificat de înregistrare a cabinetului s-a eliberat în conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014. (la 19-05-2017, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 553 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 )
   +  Anexa nr. 6la norme
  MODEL
  Direcția de Sănătate Publică a Județului ................/Municipiului București
  REGISTRUL JUDEȚEAN/MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical
  Nr. înregistrare Data înregistrării zz/ll/aaaa Denumirecabinet Sediul/Adresa cabinetului (Localitatea, strada, nr., bl., sc., etaj, ap., sector/județ) Titularul cabinetului (nume și prenume) Specialitatea titularului cabinetului Cod numeric personal (Nr. înscriere al titularului în Registrul unic) Nr. și data avizare/ reavizare cabinet Data încetării activitățiizz/ll/aaaa
  (la 19-05-2017, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 553 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 )
   +  Anexa nr. 7la norme
  MODEL
  Direcția de Sănătate Publică a Județului ................./Municipiului București
  - Certificat anexă -

  CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE
  în Registrul județean/municipiului București al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, secțiunea I, cu nr. de identificare …..........
  Se modifică astfel*:[] Schimbarea sediului: la adresa: Str. …........................ nr. …., bl. …., sc. …, et. …, ap. .…., sectorul …., cu suprafața de …........[] Înființarea/desființarea sediului /secundar la adresa: Str. …....................… nr. ..…, bl. ……, sc. …., et. …., ap. ….., sectorul ….., cu suprafața de …........…[] Schimbarea numelui ................................................….[] Schimbarea structurii cabinetului …........................................................[] Modificarea serviciilor de îngrijiri medicale autorizate ….....................................................................................................…(Se vor enumera serviciile de îngrijiri medicale autorizate a fi acordate ca urmare a modificării activității cabinetului, în funcție de specializările și competențele profesionale dobândite de titular, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014.) [] Alte modificări: ……Director, …..........................…Responsabil (Administrator), …........................…..Registrul județean/municipiului București al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical NOTĂ:Prezenta anexă la certificatul de înregistrare a cabinetului s-a eliberat în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014. Notă
  * Se vor menționa doar elementele care au fost modificate.
  (la 19-05-2017, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 553 din 12 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 )
   +  Anexa nr. 8la norme
  STRUCTURA FUNCȚIONALĂ
  a cabinetelor de practică independentă
   +  Articolul 1(1) În vederea funcționării, cabinetele de practică independentă individuale, asociate, precum și cele prevăzute la art. 18 din norme, înființate și organizate în condițiile legii, trebuie să obțină autorizația sanitară de funcționare.(2) În cazul cabinetelor asociate și punctelor de lucru aflate în locații diferite se eliberează câte o autorizație sanitară de funcționare separată pentru fiecare punct de lucru.  +  Articolul 2Autorizația sanitară de funcționare se eliberează la cererea reprezentantului legal al cabinetului de practică independentă.  +  Articolul 3Inspecția sanitară de stat județeană, respectiv a municipiului București verifică periodic respectarea condițiilor igienico-sanitare și a structurii spațiilor funcționale prevăzute, în funcție de profilul de activitate.  +  Articolul 4Spațiile destinate activității cabinetelor de practică independentă pot suferi modificări structurale, de circuite și acces la utilități, în vederea asigurării unei cât mai bune adaptări funcționale, cu respectarea prevederilor legale privind siguranța în construcții și în măsura posibilităților tehnico-constructive oferite de spațiu. Autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București consiliază reprezentanții legali ai cabinetelor privind circuitele funcționale și avizează proiectele de modificări.  +  Articolul 5Cabinetul de practică independentă va avea în componență minimă spațiile prevăzute în art. 10-17, în funcție de profilul de activitate. Aceste spații cuprind încăperi unde se desfășoară activitatea medicală și încăperi anexă necesare desfășurării activității (sală de așteptare, grupuri sanitare, vestiare, spații de depozitare a materialelor, boxă de materiale de curățenie, boxă de deșeuri etc.).  +  Articolul 6Amenajarea încăperilor în care se desfășoară activități medicale se va face cu respectarea următoarelor cerințe:a) pavimentele, pereții, tavanele și suprafețele de lucru vor fi lavabile, rezistente la dezinfectante, rezistente la decontaminări radioactive (după caz), rezistente la acțiunea acizilor (în săli de tratamente, după caz), negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer, fără asperități care să rețină praful; îmbinările dintre pereți și podea trebuie să fie concave, rotunjite;b) este interzisă amenajarea de tavane false casetate din materiale microporoase și cu asperități;c) este interzisă mochetarea pardoselilor.  +  Articolul 7Amenajarea încăperilor anexă se va face cu îndeplinirea următoarelor cerințe:a) sala de așteptare - fiecare loc de ședere să beneficieze de o suprafață minimă de 1/1,5 mp/persoană;b) grupul sanitar pentru pacienți să fie cu acces din sala de așteptare, separat de cel destinat personalului sanitar. În cazul cabinetelor de practică independentă din mediul rural, acolo unde nu există posibilitatea racordării la rețeaua publică de canalizare, grupul sanitar va fi racordat la o fosă septică de beton vidanjabilă;c) pentru personalul medico-sanitar va fi asigurat un spațiu cu destinație de vestiar; numărul vestiarelor și desemnarea spațiului destinat acestora vor fi în funcție de numărul personalului care desfășoară activitate concomitentă;d) încăperile cu profil administrativ vor fi separate de cele în care se desfășoară activități medicale.  +  Articolul 8Cabinetele de practică independentă vor asigura accesul în incinta lor pentru persoanele cu handicap motor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 9Următoarele norme igienico-sanitare sunt obligatorii pentru cabinetele de practică independentă, indiferent de profil:a) asigurarea cu apă potabilă;b) racordarea la rețeaua de canalizare a localității, astfel încât apele uzate să nu producă poluarea apei, aerului și solului. Dotarea cabinetelor, în localitățile în care nu există sisteme publice de canalizare, cu instalații proprii de colectare a apelor uzate (fose septice de beton vidanjabile);c) deșeurile rezultate în urma activităților medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate și neutralizate conform prevederilor legale în vigoare;d) asigurarea unui microclimat corespunzător;e) asigurarea iluminării naturale și artificiale necesare desfășurării în condiții optime a activității medicale și de medicină dentară;f) asigurarea limitării zgomotului sub normele admise și/sau asigurarea protecției antifonice eficiente în interiorul și în afara cabinetelor de practică independentă;g) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curățeniei;h) asigurarea cu dezinfectante, antiseptice și decontaminante autorizate/înregistrate de Comisia Națională pentru Produse Biocide. Folosirea acestora se va face în funcție de instrucțiunile de utilizare, la concentrațiile și timpii de utilizare specificați de producător;i) asigurarea de echipament de protecție specific pentru întregul personal, în conformitate cu legislația în vigoare;j) asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale.  +  Articolul 10(1) Cabinetul de practică independentă pentru profesia de asistent medical generalist/moașă va avea în componența minimă sală de așteptare, sală de tratamente, grup sanitar pentru pacienți, grup sanitar pentru personal și spații de depozitare.(2) Sala de tratamente, cu o suprafață minimă de 9 mp, va fi special amenajată și dotată cu o chiuvetă racordată la apă curentă rece și caldă.  +  Articolul 11(1) În cabinetele de practică independentă în care au loc prelevări de produse biologice în vederea diagnosticului de laborator va fi desemnată o încăpere subcompartimentată în spațiu pentru recoltarea sângelui și spațiu pentru recoltarea produselor patologice pentru microbiologie.(2) Aceste spații vor fi dotate cu mobilier adecvat prelevării de probe (canapea sau scaun cu spătar extensibil, cu accesorii pentru susținerea antebrațului sau, după caz, alt mobilier specific specialității medicale și tipului de prelevare, dulap pentru instrumentarul steril, măsuță pentru pregătirea prelevării probei, măsuță pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate), sursă de apă și racord la sistemul de canalizare.(3) Transportul în siguranță al probelor recoltate se va face la o unitate autorizată, în containere speciale, închise, cu pereți impermeabili, ușor transportabile, din materiale care să permită decontaminarea, curățarea și dezinfecția.  +  Articolul 12În scopul efectuării sterilizării și păstrării sterilității instrumentarului, dispozitivelor și materialelor sanitare, la organizarea activităților propriu-zise de sterilizare, precum și a activităților conexe (spălare, decontaminare, împachetare și stocare) se vor avea în vedere:a) respectarea circuitelor funcționale și utilizarea spațiilor anume desemnate;b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spațiu adecvat organizării activității de curățare și pregătire pentru sterilizare a instrumentarului și/sau a materialului moale, sterilizării propriu-zise și depozitării temporare a materialului sterilizat, respectându-se principiul separării materialelor sterile de cele nesterile;c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind punerea în funcțiune a dispozitivelor medicale;d) în locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afișa ciclul de sterilizare, precum și instrucțiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;e) caietul de sterilizare care atestă efectuarea sterilizării cuprinde:– numărul șarjei și conținutul pachetelor;– data și ora de debut și de sfârșit ale ciclului;– temperatura la care s-a efectuat sterilizarea;– rezultatele indicatorilor fizico-chimici și biologici;– numele și semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea;f) cabinetele de practică independentă asigură sterilizarea instrumentarului, dispozitivelor și materialelor sanitare și pe baza contractelor încheiate cu unități specializate și autorizate în acest sens.  +  Articolul 13Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Igienă va avea în structură: spațiul de așteptare prevăzut cu: 1-2 birouri conexate între ele și prevăzute cu amenajări pentru relația cu publicul, grupuri sanitare, spațiu de depozitare, după caz.  +  Articolul 14(1) În funcție de specificul serviciilor și de activitățile efectuate, spațiul cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Laborator trebuie compartimentat astfel:a) după caz, pentru punctul de recoltări probe biologice:(i) sală de așteptare;(ii) cameră pentru recoltare;(iii) grup sanitar destinat pacienților;b) pentru laboratorul de analize:(i) încăpere pentru recepția probelor;(ii) încăpere pentru eliberarea buletinelor de analize. Dacă nu există o încăpere disponibilă, eliberarea rezultatelor poate fi făcută în camera de recepție a probelor, dar în alt interval orar, afișat la sediul laboratorului de analize medicale și disponibil pentru pacienți;(iii) încăpere de lucru pentru laborator unde pot coexista hematologia, biochimia și imunologia;(iv) încăpere pentru examenul de urină;(v) încăpere pentru microscopie;(vi) spații anexe:1. spațiu pentru depozitarea separată a materialelor sanitare, consumabilelor, reactivilor, substanțelor toxice și precursorilor de droguri; se vor depozita separat materialele sterile de cele nesterile;2. spațiu pentru depozitarea deșeurilor;3. vestiar și sală de repaus pentru personal;4. grup sanitar destinat personalului, separat de grupul sanitar destinat pacienților.(2) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de intrare separată, cu acces direct și controlat. Intrarea în spațiile în care se manipulează materiale cu potențial infecțios sau microorganisme trebuie marcată cu indicatorul de „Pericol biologic“.(3) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de spațiu cu suprafață suficientă și să fie astfel dimensionat încât să permită dispunerea ergonomică a mobilierului și echipamentelor, derularea fluentă a fluxurilor de probe, materiale și personal și desfășurarea în condiții de siguranță și calitate a activităților.(4) Mobilierul trebuie să fie de tip modular, confecționat din materiale rezistente la dezinfectante. Dulapurile vor fi dispuse de preferință suspendate sau pe suporți cu o înălțime de circa 15 cm, astfel încât să permită curățarea cu ușurință a podelei. Scaunele vor fi de preferință rotative, confecționate din materiale lavabile, rezistente la agenți de curățare și dezinfecție.(5) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de instalații de alimentare cu energie electrică dimensionate corespunzător sarcinii impuse funcționării concomitente a aparaturii din laborator și a celorlalți consumatori din clădire, precum și de sursă neîntreruptibilă de alimentare cu energie electrică pentru echipamentele la care întreruperea funcționării poate influența calitatea rezultatelor, prelucrarea, transmisia și stocarea datelor.(6) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de instalații de alimentare cu apă rece și caldă. Fiecare încăpere de lucru va fi prevăzută cu chiuvetă, cu baterie acționată de preferință cu pedală.(7) Spațiul laboratorului de analize medicale trebuie să fie ventilat corespunzător, natural sau artificial, prin folosirea instalației de aer condiționat, cu respectarea condițiilor pentru reducerea riscului de contaminare, iar acolo unde temperatura și umiditatea influențează calitatea analizelor, acestea trebuie să fie controlate și înregistrate. Când spațiul este ventilat natural, ferestrele trebuie prevăzute cu plase pentru împiedicarea pătrunderii insectelor.(8) În spațiile de lucru sunt interzise perdele, draperii și ghivece cu flori.  +  Articolul 15(1) Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Balneofizioterapie (BFT) este prevăzut cu vestiar și grup sanitar pentru personal, depozit pentru lenjerie murdară, depozit pentru lenjerie curată, boxă pentru materiale de curățenie.(2) În vederea aplicării procedurilor specifice, pentru procedurile de electroterapie, spațiile necesare sunt: o sală compartimentată în boxe de câte un pat. Procedurile cu curenți de înaltă frecvență se izolează în încăperi distincte de celelalte proceduri; de asemenea, procedurile bazate pe câmpuri electromagnetice vor avea aparatele instalate în camere individualizate protejate corespunzător.(3) Unitățile de hidrokinetoterapie se amplasează împreună într-o sală mare, încălzită și ventilată corespunzător, prevăzută la intrare cu filtre-vestiar, grup sanitar și dușuri pentru pacienți. Bazinele mari vor avea scări și rampe comode pentru acces, balustrade de protecție la exterior, balustrade de susținere la interior.(4) Celelalte unități de hidroterapie se amplasează în spații compartimentate în boxe și aranjate în serie, accesibile pe o parte pentru pacienți (prin intermediul boxelor de dezbrăcare) și deservite pe cealaltă parte de personalul specializat.(5) Compartimentul de masoterapie se divizează în unitate pentru proceduri umede (duș-masaj, masaj subacval) și unitate pentru proceduri uscate, astfel:a) unitatea pentru proceduri umede se amplasează separat sau poate fi cuplată cu celelalte unități de hidroterapie;b) unitatea pentru masaj uscat se execută în boxe individuale înseriate, pe lângă care se prevede o cameră de odihnă pentru maseuri, cu grup sanitar și duș.(6) Unitatea de aerosoli se organizează fie într-o încăpere compartimentată în boxe pentru proceduri individuale, fie într-o sală comună pentru mai mulți pacienți, dacă se fac tratamente cu ultrasonoaerosoli.  +  Articolul 16(1) Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Radiologie va avea în componența minimă: sală de așteptare, cameră RX, grup sanitar pentru pacienți, grup sanitar pentru personal.(2) Camera RX destinată unei instalații de radiologie dentară intraorală, cu tensiune de maximum 70 kV, va avea o suprafață de cel puțin 10,5 m^2.(3) Camera RX destinată unei instalații de radiologie dentară panoramică, cu tensiune de maximum 90 kV, va avea o suprafață de cel puțin 16 m^2.(4) În cabinetele de practică independentă cu profil radiologic sunt obligatorii solicitarea și obținerea de avize speciale, de amplasare și funcționare, din partea autorităților responsabile cu controlul activităților ce folosesc radiații nucleare. În aceste cabinete medicale se vor respecta normele de radioprotecție și control individual al expunerii prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 17Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Nutriție și dietetică va avea în structură: sală de așteptare, cabinet de consiliere, grup sanitar pentru pacienți și grup sanitar pentru personal. (la 08-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 )
   +  Anexa nr. 9la normeOrdinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din RomâniaFiliala .............................Str. ................ nr. ...........Localitatea .....................Județul ...........................Tel. .........., fax ............Nr. de înregistrare ............/Data .............
  AVIZ
  pentru înregistrarea persoanei fizice independente
  Se certifică faptul că domnul/doamna ................................., domiciliat(ă) în ......................, str. .................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul ....., județul ...................., posesor/posesoare al/a BI/CI ...., seria ..... nr. ................, CNP ........................, este membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala ..............., având Certificat de membru nr. ..........., eliberat la data de ..............., specialitatea ..................., și îndeplinește condițiile necesare înregistrării ca persoană fizică independentă.Serviciile de îngrijiri medicale se vor furniza conform calificării profesionale deținute și normelor în vigoare, numai după obținerea avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.Eliberăm prezentul aviz la cerere, în vederea înregistrării la administrația financiară, în scopul dobândirii calității de persoană fizică independentă.
  Președinte,
  ......................
  NOTĂ:Prezentul aviz are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii. (la 08-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 )
   +  Anexa nr. 10la normeAprobatPreședinte,............................CătreOrdinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din RomâniaFiliala ..................................
  CERERE
  Subsemnatul(a), .........(numele, inițiala tatălui, prenumele)...., având CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de identitate BI/CI seria ..... nr. .............., cu domiciliul stabil în județul ..........., localitatea .................., str. ................... nr. ..., ap. ...., telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail .........................., având profesia de: [ ] asistent medical generalist; [ ] moașă; [ ] asistent medical ............................, membru(ă) al/a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) - Filiala ......................., posesor/posesoare al/a Certificatului de membru seria ...... nr. ................., eliberat la data de ..../..../......, vă rog să îmi eliberați avizul pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă la Administrația Județeană a Finanțelor Publice ...................... . (a județului)Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că la data depunerii cererii:[ ] cunosc reglementările legale și obligațiile care decurg din exercitarea profesiei ca persoană fizică independentă;[ ] nu sunt sancționat(ă) cu suspendarea/retragerea calității de membru;[ ] nu am nicio interdicție legală privind exercitarea profesiei de .......................;[ ] nu am o întrerupere mai mare de 4 ani în exercitarea profesiei de ...............;[ ] nu am/am urmat procedura de reatestare a competenței profesionale (dacă este cazul), în perioada .../.../...-.../.../..., absolvită în data de ..../..../...., conform Certificatului de reatestare seria ..... nr. ................ din data de ..../..../.... .Am luat cunoștință că avizul solicitat este valabil doar pentru dobândirea calității de persoană fizică independentă, urmând ca pentru exercitarea profesiei, respectiv pentru a furniza servicii de îngrijiri medicale în calitate de persoană fizică independentă, să îndeplinesc toate celelalte condiții legale și să depun la filiala OAMGMAMR al cărei membru sunt toate documentele necesare pentru obținerea avizului/dreptului de liberă practică medicală, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, cu modificările și completările ulterioare.Am luat cunoștință că avizul anual/dreptul de liberă practică se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic respectiv - în valoare de 20.000 euro - și numai după aducerea la filiala OAMGMAMR la care sunt înregistrat a unui exemplar în original al contractului de prestări servicii în regim independent, încheiat cu unități sanitare autorizate conform legii.Am luat cunoștință că, în calitate de persoană fizică independentă, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical poate încheia contracte cu unități sanitare autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale potrivit calificării profesionale dobândite, în specialitatea diplomei.Subsemnatul(a), .............................., declar că am luat cunoștință de conținutul Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala ................., cunosc condițiile privind exercitarea drepturilor mele și sunt/nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de către OAMGMAMR - Filiala ........................... .Data...../...../.....
  Semnătura
  ...........................
  (la 08-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 2.341 din 2 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 08 august 2022 )
  -------