ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022  Ținând cont de faptul că proiectele de infrastructură în domeniul apei și al apei uzate sunt investiții publice de importanță strategică pentru România care asigură creșterea calității vieții și a standardelor de locuire ale populației,luând în considerare faptul că proiectele în pregătire au prevăzută finanțarea pentru perioada de programare 2021-2027, iar până la acest moment acordul de parteneriat nu este încă aprobat de Comisia Europeană și nici Programul operațional Dezvoltare durabilă în cadrul căruia sunt alocate fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea acestora nu este încă aprobat, în acest context se impune reglementarea unor măsuri tranzitorii care să permită derularea fără sincope a investițiilor de către operatorii regionali, denumiți în continuare OR.Întrucât fondurile proprii disponibile la nivelul OR sunt insuficiente pentru angajarea vreunui proces de achiziție publică pentru aceste categorii de proiecte, având în vedere că, în cadrul proiectelor de infrastructură de apă și apă uzată, media aferentă unui contract de lucrări este de aproximativ 200 de zile, se impune identificarea unor soluții legale pentru reglementarea situației identificate, care să permită OR demararea activității de contractare în vederea realizării obiectivului principal al acestor proiecte, și anume conformarea privind calitatea apei destinate consumului uman și epurarea apelor uzate.Având în vedere necesitatea de a susține absorbția integrală a fondurilor europene alocate din Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 - POIM și luând în considerare situațiile concrete cu care unii beneficiari POIM se confruntă în urma rezilierii unor contracte finanțate din fonduri europene, fiind necesară găsirea de alternative eficiente și rapide pentru continuarea și finalizarea lucrărilor în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, iar pentru finalizarea unor lucrări ajunse la un stadiu de progres fizic de peste 65% practica implementării a arătat în mai multe cazuri un interes redus al antreprenorilor, concretizat prin neparticipare la procedurile de achiziții publice aferente, rezultă necesitatea, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, cu modificările ulterioare, și al art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, reglementării posibilității ca beneficiarii POIM din sectorul de apă - apă uzată să solicite spre rambursare din fonduri europene cheltuieli reprezentând contravaloarea unor lucrări executate în regie proprie în cadrul unui contract de finanțare POIM.Luând în considerare faptul că declanșarea crizei pe piața construcțiilor are un caracter imprevizibil și este considerată o cauză care nu depinde de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale/naționale finanțate din fonduri, inclusiv în domeniul Afaceri interne, denumite în continuare programe naționale, pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau altor politici europene relevante, precum și faptul că prin creșterile de costuri în domeniu este necesară ajustarea bugetelor aprobate în cadrul proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene încă de la momentul demarării proceselor de achiziție publică,ținând cont de problemele majore semnalate în implementarea proiectelor de infrastructură din sectorul transporturi și apă și apă uzată, determinate, în principal, de lipsa de corelare între elaborarea/aprobarea/executarea proiectelor de reabilitare drumuri și aprobarea/executarea proiectelor din sectorul de apă și apă uzată,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel că o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative identificate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) În anul 2022, odată cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanței de urgență, pentru proiecte de infrastructură de apă și apă uzată, prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) și (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, precum și prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, ulterior transmiterii în sistemul pentru managementul fondurilor al Uniunii Europene, denumit în continuare SFC, a Programului operațional Dezvoltare durabilă, în limita valorii prevăzute pentru prioritatea 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, se autorizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de ordonator principal de credite, prin autoritatea de management, să introducă anexa nr. 3/54/25 la bugetul acestuia, precum și creditele de angajament și creditele bugetare aferente priorității 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară. (la 03-08-2022, sintagma: prioritatea 2 - Proiecte de infrastructură de apă și apă uzată a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 03 august 2022 ) (la 03-08-2022, sintagma: priorității 2 - Proiecte de infrastructură de apă și apă uzată a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 03 august 2022 ) (2) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operațional Dezvoltare durabilă, pentru perioada de programare 2021-2027, să evalueze pentru conformitate administrativă și evaluare tehnico-economică, după regulile specifice Programului operațional Infrastructură mare, cererile de finanțare depuse de beneficiarii proiectelor de infrastructură de apă și apă uzată.(3) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operațional Dezvoltare durabilă, pentru perioada de programare 2021-2027, să încheie contracte de finanțare pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată pregătite în perioada de programare 2014-2020, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație și în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(4) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operațional Infrastructură mare să autorizeze cheltuieli și să efectueze plăți aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile alin. (3), potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021.(6) După aprobarea Programului operațional Dezvoltare durabilă, proiectele de infrastructură de apă și apă uzată prevăzute la alin. (3) sunt reevaluate potrivit regulilor de eligibilitate și cadrului legal și procedural aferente noului program operațional și în conformitate cu prevederile art. 73 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, urmând să se încheie acte adiționale la contractele de finanțare pentru a reglementa eventualele modificări ale contractelor de finanțare ca urmare a aprobării programului operațional.(7) Cheltuielile efectuate de către beneficiari în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și autorizate de către Autoritatea de management a Programului operațional Dezvoltare durabilă sunt solicitate la rambursare după aprobarea Programului operațional Dezvoltare durabilă prin decizie a Comisiei Europene, cu respectarea regulilor de eligibilitate ale acestuia.(8) În bugetul de stat prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene se cuprind categoriile de cheltuieli generate de implementarea proiectelor de infrastructură prevăzute la alin. (3). Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, în documentele Programului operațional Dezvoltare durabilă și sunt prevăzute în bugetele aferente proiectelor depuse odată cu cererile de finanțare.(9) Categoriile de cheltuieli efectuate în implementarea proiectelor, dar care nu pot fi decontate din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Dezvoltare durabilă, rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat, cu excepția categoriilor de cheltuieli a căror neeligibilitate este stabilită în sarcina beneficiarilor proiectelor prin decizii ale autorităților și instanțelor competente în acest sens.(10) Prevederile alin. (9) nu se aplică în situația în care categoriile de cheltuieli neeligibile, prin legi speciale, se suportă din bugetul de stat.(11) Sumele decontate în cadrul contractelor de finanțare încheiate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență se virează la bugetul de stat de către autoritatea de management într-un cont distinct de venituri deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, după autorizarea cheltuielilor de către autoritatea de management, conform contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului operațional Dezvoltare durabilă.(12) Contractelor de finanțare încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență le sunt aplicabile prevederile legale privind cererile de plată, cererile de prefinanțare și cererile de rambursare în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021.  +  Articolul II(1) Pentru proiectele de infrastructură din sectorul de apă și apă uzată și proiectele care au ca obiect infrastructura rutieră și care se realizează integral/în parte pe același amplasament, autoritățile locale au obligația de a corela graficul de execuție a infrastructurii rutiere cu graficul de execuție a rețelelor de apă și apă uzată la emiterea autorizației de construire, dând dreptul de începere a execuției atât pentru lucrările de reabilitare drumuri, cât și pentru lucrările de rețele de apă și apă uzată, în baza documentațiilor tehnice depuse.(2) Pentru contractele de execuție a lucrărilor de rețele de apă și apă uzată care nu sunt atribuite la data executării lucrărilor de infrastructură rutieră, operatorii regionali de apă au obligația de a informa prin documentațiile de atribuire cu privire la ordinea în care se vor executa lucrările, astfel încât să se prevadă cu prioritate amplasarea rețelelor de apă și apă uzată pe amplasamentele pe care se execută/se vor executa lucrări de infrastructură rutieră.(3) Pentru contractele de execuție a lucrărilor de rețele de apă și apă uzată care sunt atribuite la data executării lucrărilor de reabilitare a drumurilor sau ale căror proceduri de atribuire sunt în curs, operatorii regionali de apă vor proceda după cum urmează:a) dacă lucrările de infrastructură rutieră sunt finalizate, acolo unde amplasamentul permite, se modifică soluția tehnică pentru amplasarea rețelelor de apă și apă uzată, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, în vederea evitării afectării părții de infrastructură rutieră care a fost reabilitată. În cazul în care modificarea soluției tehnice se încadrează în categoria modificărilor substanțiale și nu poate fi justificat caracterul imprevizibil al circumstanțelor care au generat modificarea soluției tehnice, cheltuielile aferente modificării soluției tehnice nu sunt eligibile, urmând a fi suportate de la bugetul autorităților locale care au promovat ambele intervenții și au emis autorizațiile de construire;b) dacă lucrările de infrastructură rutieră sunt finalizate, acolo unde amplasamentul nu permite modificarea soluției tehnice pentru amplasarea rețelelor de apă și apă uzată și garanțiile aferente lucrărilor de infrastructură rutieră sunt în vigoare, execuția și costurile aferente refacerii carosabilului, costurile proiectării și ale documentațiilor tehnico-economice aferente, precum și costurile aferente preluării garanției sunt preluate în cadrul contractelor de lucrări, dacă modificarea contractuală, potrivit legislației în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, se poate realiza fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, diferența urmând a fi suportată de la bugetul autorităților locale care au promovat ambele intervenții și au emis autorizațiile de construire.  +  Articolul III(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin lucrări executate în regie proprie se înțeleg acele categorii de lucrări care sunt executate de operatorul regional/dezvoltatorul infrastructurii de apă și apă uzată, beneficiar în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, cu respectarea normelor tehnice și de calitate în vigoare, prin utilizarea de forță de muncă, echipamente și utilaje deținute sub orice formă de către operatorul regional, prin utilizarea de materiale, forță de muncă, echipamente și utilaje achiziționate cu respectarea legii, care conduc la costuri sub nivelul celor existente pe piață, pe baza unei analize de rentabilitate, care au ca finalitate recepția și punerea în funcțiune a unui proiect de infrastructură de apă și apă uzată. (2) Pentru lucrările de infrastructură de apă și apă uzată executate în regie proprie, conform legii, de către operatorii regionali, se alocă din bugetul fondurilor externe nerambursabile, respectiv din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă postaderare pentru perioadele de programare bugetară 2014-2020, pentru următoarele categorii de cheltuieli eligibile din fonduri europene: a) achiziția de stocuri de materiale specifice pentru executarea lucrărilor; b) cheltuieli cu resursa umană utilizată în executarea lucrărilor; c) achiziționarea de echipamente și utilaje cu sursa de finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și cheltuielile cu amortizarea utilajelor utilizate pentru executarea lucrărilor; d) alte categorii de cheltuieli eligibile. (3) Categoriile de cheltuieli menționate la alin. (2) sunt eligibile pentru decontare din fonduri externe nerambursabile. Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) pot solicita spre rambursare din fonduri externe nerambursabile categoriile de cheltuieli menționate la alin. (2) reprezentând contravaloarea unor lucrări executate în regie proprie în cadrul unui contract de finanțare din Programul operațional Infrastructură mare în condițiile stabilite de prezenta ordonanță de urgență.(4) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) pot efectua lucrări în regie proprie în cadrul unui proiect numai dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) lucrările executate în regie proprie reprezintă lucrări de finalizare a unui contract de lucrări, atunci când continuarea acestora de către executantul prevăzut în contractul de lucrări a devenit imposibilă ca urmare a rezilierii sau încetării contractului;b) contractul de lucrări menționat la lit. a) se afla, la momentul rezilierii sau încetării anticipate, la un progres fizic de cel puțin 65%;c) costul total estimat, fără TVA, al lucrărilor de finalizare a contractului menționat la lit. a) nu depășește 100.000.000 lei;d) beneficiarul nu a mai efectuat anterior lucrări în regie proprie pentru lucrări aferente contractului menționat la lit. a).(5) În cazul în care sunt îndeplinite condițiile stabilite la alin. (4) și beneficiarul prevăzut la alin. (1) decide să realizeze execuția de lucrări în regie proprie, beneficiarul va elabora un referat tehnico-economic privind execuția de lucrări în regie proprie, care va fi supus aprobării consiliului de administrație al beneficiarului sau de către organul cu puteri echivalente, în cazul în care nu există consiliu de administrație. Referatul tehnico-economic va avea cuprinsul specificat în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență și va prezenta în mod detaliat următoarele elemente:a) justificarea necesității și oportunității de a recurge la lucrări în regie proprie;b) stabilirea valorii maxime a lucrărilor în regie proprie, cu justificările aferente. Stabilirea unei valori maxime a lucrărilor în regie proprie mai mică decât valoarea rezultând din analiza bazată pe prețuri de piață reprezintă analiză de rentabilitate;c) prezentarea capacității beneficiarului de a întreprinde aceste lucrări în regie proprie;d) prezentarea programului de execuție și a resurselor aferente;e) prezentarea planului de achiziții;f) prezentarea structurilor organizatorice pentru execuția lucrărilor;g) prezentarea structurilor organizatorice pentru certificarea realității, cantității și calității lucrărilor;h) prezentarea modului concret de respectarea a legislației incidente.(6) În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (4), beneficiarul prevăzut la alin. (1) va solicita Autorității de management a Programului operațional Infrastructură mare modificarea contractului de finanțare. Solicitarea va fi însoțită de următoarele documente:a) referatul tehnico-economic prevăzut la alin. (5), aprobat de către consiliul de administrație al beneficiarului sau de către organul cu puteri echivalente, în cazul în care nu există consiliu de administrație;b) angajamentul beneficiarului privind valoarea maximă solicitată pentru lucrările în regie proprie;c) modificarea planului de achiziții al proiectului;d) alte modificări ale contractului de finanțare, după caz.(7) Autoritatea de management, după caz, va analiza solicitarea beneficiarului potrivit următoarelor elemente:a) îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (4), inclusiv aprobarea referatului tehnico-economic prevăzut la alin. (5);b) justificarea valorii maxime solicitate pentru lucrările în regie proprie;c) planul de achiziții al proiectului;d) încadrarea în cadrul proiectului aprobat prin contract de finanțare.(8) Acceptarea de către Autoritatea de management a solicitării beneficiarului de executare a lucrărilor în regie proprie va fi consemnată într-un act adițional la contractul de finanțare.(9) Pentru a putea fi declarate eligibile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, cheltuielile legate de lucrările în regie proprie care se execută în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență trebuie să îndeplinească condițiile generale legale de eligibilitate prevăzute la art. 2-4 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare, precum și regulile specifice și categoriile de costuri eligibile aferente lucrărilor în regie proprie prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.(10) Cheltuielile legate de lucrările în regie proprie pentru finalizarea unui contract de lucrări în condițiile stabilite la alin. (4) sunt eligibile până la valoarea maximă aprobată pentru această destinație în cadrul contractului de finanțare. Orice depășire a valorii maxime este neeligibilă.(11) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, documentele justificative aferente perioadei de referință a cererii de plată/cererii de rambursare, care se atașează de către beneficiarul Programului operațional Infrastructură mare cererilor de plată/cererilor de rambursare, sunt următoarele:a) situația de lucrări certificată, care conține lista cantităților de lucrări executate în perioada de referință, întocmită de către structura din cadrul beneficiarului însărcinată cu execuția și certificată în ceea ce privește realitatea cantităților și calitatea execuției de către structura însărcinată cu verificarea, structură distinctă de cea responsabilă cu execuția; acest document include detalierea stadiului de execuție aferent;b) facturile și documentele contabile privind costurile suportate de către beneficiar, aferente lucrărilor executate și certificate în perioada de referință, precum și centralizatorul acestor documente;c) în cazul cererilor de rambursare: documentele justificative privind plata aferentă fiecărei cheltuieli solicitate la rambursare, precum: ordine de plată și extrase de cont avizate de bancă/trezorerie, documente justificative cu valoare probatorie echivalentă facturilor în cazul costurilor cu amortizarea;d) procese-verbale la faze determinante și, după caz, proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/recepție finală, aferente perioadei de referință, precum și centralizatorul acestora.(12) Beneficiarul prevăzut la alin. (1) se asigură că progresul financiar este corelat în mod rezonabil cu progresul fizic și, la solicitarea Autorității de management, prezintă justificările necesare. În cazul în care progresul financiar ar fi semnificativ mai mare decât progresul fizic, Autoritatea de management este îndreptățită să suspende procesul de plată aferent lucrărilor în regie proprie.(13) Prin progres financiar se înțelege totalul sumelor pentru lucrări în regie proprie solicitate la rambursare aferente perioadei de referință a unei cereri de plată/cereri de rambursare și al sumelor pentru lucrări în regie proprie acceptate de Autoritatea de management ca fiind eligibile până atunci, exprimat ca procent din valoarea maximă aprobată pentru lucrările în regie proprie în cadrul contractului de finanțare. (14) Prin progres fizic se înțelege totalul lucrărilor în regie proprie certificate până la sfârșitul perioadei de referință, exprimat ca procent din totalul lucrărilor în regie proprie de executat pentru finalizarea contractului de lucrări.(15) Actelor adiționale la contractele de finanțare încheiate pentru lucrările în regie proprie le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare privind cererile de plată/cererile de rambursare/prefinanțare în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IV(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, operatorii regionali de apă și apă uzată pot încheia contracte de implementare în baza contractelor de finanțare cu autoritățile publice locale care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă și apă uzată în cadrul proiectului, prin care se transferă în vederea implementării părți ale rețelei de apă și apă uzată cu toate componentele sale, delimitate prin documentațiile tehnico-economice, în baza cărora se realizează implementarea părții de proiect de apă și/sau apă uzată.(2) Contractele de implementare se încheie doar cu acordul Autorității de management a Programului operațional Infrastructură mare, iar autoritățile publice locale pe perioada încheierii contractului de implementare au calitatea de autoritate de implementare.(3) Pe perioada încheierii contractului de implementare, autoritățile publice locale au următoarele drepturi și obligații:a) răspund și asigură implementarea părții de proiect de apă și apă uzată potrivit standardelor tehnice și de calitate prevăzute de documentațiile tehnico-economice ale proiectului, precum și de legislația specifică în vigoare;b) organizează procedurile de achiziție publică pentru implementarea activităților proiectelor;c) monitorizează activităților proiectului astfel cum acestea sunt prevăzute în contractul de implementare încheiat;d) elaborează și depun la autoritatea de management cereri de prefinanțare, cereri de rambursare, cerere de plată în conformitate cu prevederile contractului de implementare încheiat;e) elaborează și depun la autoritatea de management rapoartele de progres astfel cum acestea sunt stabilite potrivit procedurilor operaționale ale autorității de management;f) duc la îndeplinire instrucțiunile autorității de management pentru a asigura implementarea proiectelor în condiții de calitate și conform cu reglementările legale în vigoare;g) predau proiectul de apă și apă uzată cu toate componentele sale operatorului regional odată cu încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;h) întocmesc cu respectarea legii procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;i) asigură constituirea tuturor formelor de garanții pentru asigurarea calității proiectului și le transferă operatorului regional odată cu întocmirea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;j) răspund de implementarea proiectului la standardele de calitate și potrivit normelor tehnice existente în domeniul apei și/sau apei uzate;k) asigură personalul tehnic de specialitate și dețin capacitatea administrativă necesară implementării proiectului;l) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege, instrucțiuni ale autorității de management.(4) Contractul de implementare se încheie între operatorul regional de apă și apă uzată și autoritatea publică locală beneficiară a serviciilor publice de apă și apă uzată, cu acordul Autorității de management a Programului operațional Infrastructură mare, și va cuprinde:a) obiectul contractului de implementare;b) valoarea contractului de implementare, care nu poate depăși bugetul alocat pentru partea de rețea de apă și apă uzată care este alocat prin contractul de finanțare acesteia;c) durata contractului de implementare, care nu poate depăși durata de implementare pentru partea de rețea de apă și apă uzată stabilită prin contractul de finanțare;d) atribuții și responsabilități ale operatorului regional de apă și apă uzată;e) atribuții și responsabilități ale autorității publice locale;f) planul de activități ale proiectului;g) planul de achiziții publice ale proiectului;h) documentația tehnico-economică care însoțește proiectul de apă și apă uzată;i) alte drepturi și obligații pe care părțile le consideră necesare.(5) Operatorul regional de apă și apă uzată, în baza contractului de implementare încheiat cu autoritatea publică locală, are următoarele atribuții și responsabilități:a) asigură întocmirea documentației tehnico-economice aferente părții de proiect de apă și apă uzată care se transferă în vederea implementării de către operatorul regional;b) asigură activitate de consiliere pe toată perioada de implementare a proiectului pentru autoritatea publică locală, consultanții tehnici, proiectanții în legătură cu documentația tehnico-economică aferentă părții de proiect transferate, precum și pentru activitățile specifice implementării proiectului;c) preia pe bază de proces-verbal de transfer obiectul de investiții astfel cum acesta a fost implementat, după încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;d) preia toate garanțiile de calitate care au fost constituite pe perioada implementării proiectului;e) asigură mentenanța și operaționalizarea obiectivului de investiții astfel cum acesta a fost implementat;f) exercită orice alte atribuții și responsabilități necesare implementării proiectului de apă și apă uzată și preluării acestuia de la autoritatea publică locală.(6) Procesul-verbal de transfer încheiat potrivit alin. (5) lit. c) constituie document pentru înregistrarea în evidențele contabile ale operatorului regional a proiectului implementat, inclusiv pentru înregistrarea amortizărilor, precum și document de preluare a atribuțiilor privind mentenanța și operaționalizarea acestuia.(7) Contractelor de implementare încheiate în baza alin. (1) le sunt aplicabile prevederile legale privind cererile de plată/cererile de rambursare/cererile de prefinanțare încheiate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(8) În baza contractelor de implementare încheiate potrivit alin. (1), la solicitarea operatorilor regionali se întocmesc acte adiționale la contractele de finanțare de către Autoritatea de management a Programului operațional Infrastructură mare, prin care se prevăd drepturile și obligațiile operatorilor de apă și apă uzată pe perioada implementării proiectelor astfel cum acestea sunt prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență.(9) În baza contractelor de implementare încheiate pentru partea de rețea de apă și apă uzată cu toate componentele sale se suportă și se cuprind în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene sau din bugetul fondurilor externe nerambursabile, toate acele categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile necesare implementării proiectului astfel cum acestea au fost stabilite prin contractul de finanțare.(10) Eventualele categorii de cheltuieli neeligibile care sunt cuprinse în contractul de implementare și care sunt rezultate din transferul implementării proiectului de apă și apă uzată urmează regimul juridic pe care acestea le-au avut în contractele de finanțare încheiate inițial sau, după caz, le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare privind cheltuielile neeligibile.(11) Autoritățile publice locale care au încheiate contracte de implementare a proiectelor de apă și apă uzată potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sunt obligate să conducă evidență financiar-contabilă separată și să asigure piste de audit necesare realizării auditului de operațiuni și/sau de sistem, după caz.  +  Articolul V(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență autoritățile publice locale în parteneriat cu operatorii regionali sau individual pot depune cereri de finanțare pentru implementarea proiectelor de infrastructură de apă și apă uzată în limita unor valori de până la 50 mil. euro, inclusiv TVA, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) proiectul de infrastructură de apă și apă uzată este independent funcțional, iar prin aceasta nu face obiectul unei divizări artificiale a proiectului în vederea evitării depunerii acestuia ca proiect major în cadrul Programului operațional Infrastructură mare. Justificarea independenței funcționale a proiectului și a divizării artificiale se va face printr-o notă justificativă aprobată de conducătorul liderului de parteneriat;b) proiectul poate fi parte componentă, independentă funcțional a unui proiect de apă și apă uzată care urmează a fi dezvoltat/implementat de către operatorul regional, fără ca aceasta să fie condiție obligatorie pentru depunerea cererilor de finanțare;c) operatorul regional a avizat favorabil documentația tehnico-economică care însoțește proiectul;d) operatorul regional se obligă se preia în operare și mentenanță proiectul de infrastructură de apă și apă uzată astfel cum acesta va fi implementat, în baza unui angajament de operare și mentenanță încheiat;e) proiectul are indicatorii tehnico-economici aprobați conform legii;f) sunt îndeplinite toate condițiile necesare prevăzute de ghidul solicitantului pentru accesare de fonduri externe neramburabile destinate infrastructurii de apă și apă uzată.(2) În baza contractelor de finanțare încheiate potrivit alin. (1) autoritățile publice locale au calitatea de beneficiar în cadrul Programului operațional Infrastructură mare.(3) Contractelor de finanțare încheiate potrivit alin. (1) le sunt aplicabile prevederile legale privind cererile de prefinanțare/cererile de rambursare/cererile de plată prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(4) La finalizarea implementării proiectelor de infrastructură de apă și apă uzată pentru care au fost încheiate contracte de finanțare potrivit alin. (1) operatorii regionali sunt obligați să preia în operare și mentenanță proiectul de apă și apă uzată potrivit angajamentului de operare și mentenanță încheiat între operatorul regional și autoritatea publică locală.(5) În baza angajamentului de operare și mentenanță operatorul regional înregistrează în evidențele financiar- contabile proiectul de infrastructură de apă și apă uzată implementat de autoritatea publică locală și exercită obligațiile prevăzute de lege pentru activitatea de mentenanță și operare.  +  Articolul VI(1) Pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată care au încheiate contracte de finanțare în cadrul Programului operațional Infrastructură mare pentru realizarea de proiecte de infrastructură de apă și apă uzată și au avut prevăzute cheltuieli neeligibile ca urmare a încadrării proiectelor de apă uzată sub 2.000 de locuitori în categoria de cheltuieli neeligibile, sau aceste categorii de cheltuieli neeligibile au fost eliminate din cadrul proiectelor, între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reformă și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de implementare se încheie acord de implementare pentru alocarea de fonduri din Planul național de redresare și reziliență potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022.(2) În baza acordului de implementare se alocă fonduri pentru implementarea proiectelor și pentru finanțarea categoriilor de cheltuieli menționate la alin. (1) prin încheierea de contracte de finanțare sau acte adiționale la contractele de finanțare, după caz, cu beneficiarii proiectelor.(3) Beneficiarii proiectelor menționați la alin. (1) sau care încheie contracte de finanțare sau, după caz, acte adiționale la contractele de finanțare existente au obligația respectării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 121/2021.  +  Articolul VII(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență operatorii regionali, în calitate de beneficiari eligibili ai Programului operațional Infrastructură mare, în cadrul apelului de proiecte destinat realizării infrastructurii proiectelor de apă și apă uzată, pot depune cereri de finanțare pentru implementarea de proiecte destinate digitalizării și producerii de energie verde din surse regenerabile cu condiția îndeplinirii de către aceștia a calității de prosumator și numai în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(2) Pentru proiectele de digitalizare și producere de energie verde se alocă în cadrul priorității de investiții prevăzute la alin. (1) suma de 150.000.000 euro fonduri externe nerambursabile la care se adaugă cofinanțarea națională în valoare de 26.470.588 euro, din Programul operațional Infrastructură mare din axa 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, obiectiv specific nr. 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, pentru care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este autoritate de management POIM și are calitate de ordonator principal de credite.(3) Proiectele destinate producerii de energie verde din surse regenerabile sunt destinate numai pentru consumul propriu al proiectelor implementate din fonduri externe nerambursabile și numai dacă operatorii regionali respectă prevederile legale în vigoare referitoare la prosumator.  +  Articolul VIIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 mai 2022, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Costurile investițiilor de bază pentru proiectele de infrastructură, respectiv valoarea estimată a investiției din devizele generale pentru contractele de lucrări a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate, se pot actualiza cu indicii de cost în construcții total, utilizând ca referință luna ianuarie a anului 2022.2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: (4) Costurile investițiilor realizate prin contractele de achiziție publică prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b), respectiv valoarea estimată a investiției pentru contractele de produse a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate, se pot actualiza cu Indicii valorii unitare - totali, la import, medii anuali, publicați de Institutul Național de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional3. La articolul 2, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins: j) element de cost semnificativ - categorii de costuri semnificative necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național sau european, de infrastructură majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare, care sunt definite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și sunt necesare la implementarea acestora.4. La articolul 3 alineatul (2) litera b), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins: (i) dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale, echipamente de transport prevăzute la subcapitolele 4.3, 4.4 și 4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, necesare realizării lucrărilor, respectiv punerii în funcțiune, și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale;5. La articolul 3 alineatul (13), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) contractantul face dovada creșterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului, inclusiv prin oferte de preț actualizate pe elementele semnificative de cost ale acestuia și prin declarație pe proprie răspundere că în această perioadă nu a beneficiat de facilități acordate mediului de afaceri cu impact direct asupra compensării costurilor de realizare a contractului de către guvernele statelor unde contractanții își au rezidența în vederea atenuării efectelor generate de criza economică în relația cu implementarea contractului.6. La articolul 3, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alin. (15) și (16), cu următorul cuprins: (15) Prevederile alin. (14) nu se aplică pentru contractele de tipul celor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c) si d) al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european.(16) Prevederile alin. (14) nu se aplică pentru contractele de proiectare și execuție lucrări pentru care au fost aplicate penalități de întârziere, majorări de întârziere, daune-interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale asumate de contractant, pentru etapa de proiectare.7. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) În măsura în care reechilibrarea contractuală prevăzută la alin. (1) nu este posibilă și aplicarea formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) pentru restul rămas de executat nu acoperă creșterile reale ale costurilor, executarea contractului fiind apreciată ca prea oneroasă inclusiv în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, părțile pot înceta contractul de comun acord, în termen de 30 de zile de la depunerea de către contractant a cererii și a documentelor justificative. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractanții vor transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile cererea si documentele justificative.8. La articolul 11, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractanții pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat și prestat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) și a celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanță de urgență. În cazul contractelor de achiziție încheiate ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfășurare, contractanții pot transmite în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii contractului, în mod similar ca și pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor prevăzute la art. 17 alin. (8) și a celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanță de urgență. În condițiile aplicării art. 42, adresa poate fi inițiată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, pentru încheierea unui act adițional la contractul de achiziție, în vederea constituirii rezervei de implementare potrivit art. 9. Încheierea actelor adiționale la contracte de achiziție se realizează în termenul de valabilitate a contractelor și cu respectarea prevederilor capitolului II.................................................................................................(3) Actele adiționale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la data înregistrării adresei prevăzute la alin. (1) și a documentelor justificative aferente.(4) În cazul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de ajustare a prețului în conformitate cu documentația de atribuire sau cu prevederile legale în vigoare, prin actul adițional prevăzut la alin. (2), pe lângă precizarea elementelor obligatorii prevăzute la art. 10, etapa a II-a, părțile pot conveni ca formula din contract să fie înlocuită cu formula de ajustare prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. a1) și c1) dacă aceasta este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractului, demonstrând îndeplinirea condițiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13) și întocmind nota justificativă prevăzută la art. 43 alin. (1).9. La articolul 16, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Până la încheierea actelor adiționale prevăzute la art. 12 alin. (1) se pot utiliza sumele eligibile si neeligibile disponibile în cadrul contractelor de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4), cu condiția respectării prevederilor capitolului II și cu respectarea prevederilor din contractele de finanțare referitoare la modificări bugetare și la eligibilitatea și neeligibilitatea acțiunilor. Obligațiile beneficiarului referitoare la constituirea, utilizarea și plata rezervei de implementare rămân aceleași până la încheierea actelor adiționale la contractele de finanțare și constituirea rezervelor de ajustare a valorii contractelor de finanțare.(3) După utilizarea de către beneficiari a cel puțin 75% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanțare, autoritățile de management sau AR FAMI-FSI au obligația de a respecta prevederile capitolului III referitoare la încheierea de acte adiționale cu beneficiarii potrivit prevederilor din prezenta ordonanță de urgență.10. La articolul 17, alineatele (3), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe restul perioadei de derulare a contractului pentru următoarele categorii de contracte:a) contractele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și art. 3 alin. (4) încheiate cu preț ferm sau cu preț ferm și formulă de ajustare a prețului sau cu formulă de ajustare a prețului, dacă formula de ajustare a prețului prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractuale și finalizarea implementării proiectelor;b) contractele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și art. 3 alin. (5) încheiate cu preț ferm sau cu preț ferm și formulă de ajustare a prețului sau cu formulă de ajustare a prețului, dacă formula de ajustare a prețului prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractuale și finalizarea implementării proiectelor;c) contractele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european, infrastructură majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare, care sunt încheiate cu preț ferm și formulă de ajustare a prețului sau cu formulă de ajustare a prețului, dacă formula de ajustare a prețului prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractuale și finalizarea implementării proiectelor;d) contractele definite potrivit art. 3 alin. (2) lit. c), al căror obiect îl constituie realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente proiectelor de infrastructură de transport de interes național sau european, infrastructură majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare și care includ studiile geotehnice și/sau hidrogeologice, care sunt încheiate cu preț ferm................................................................................................(5) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de lucrări al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național și european, infrastructură majoră de apă - canalizare, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare, prin aplicarea indicelui de cost în construcții la materiale, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică pentru luna de referință, prevăzut la alin. (8) lit. c1), denumit în continuare ICC_mlr, indicele de cost în construcții la materiale, realizat, publicat de către Institutul Național de Statistică în publicații oficiale, denumit în continuare ICC_mr, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n», precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică pentru luna de referință, prevăzut la alin. (8) lit. c1), denumit în continuare ICC_Rlr, precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, realizat, denumit în continuare ICC_r, realizat, publicat de către Institutul Național de Statistică în publicații oficiale, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n». Luna «n» reprezintă luna depunerii solicitării de plată.(6) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de produse luând în considerare indicele valorii unitare - totale, la import, trimestrial, realizat și publicat de Institutul Național de Statistică la 110 zile de la terminarea trimestrului de referință, în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import», valabil, la trimestrul de Referință, definit potrivit alin. (8) lit. b1), denumit în continuare, IVUI_TRr, precum și prin aplicarea indicelui valorii unitare - totale, la import, trimestrial, publicat de Institutul Național de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import», denumit în continuare IVUI_Tr, publicat înainte de data depunerii solicitării de plată.11. La articolul 17 alineatul (8), literele b.1), c.1) și d.1) se modifică și vor avea următorul cuprins:b.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzute la alin. (3) lit. b) se utilizează următoarea formulă de calcul:Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrului IV al anului 2021 și IVUI_TRr este aferent anului 2021:Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022 sau 2023, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrelor I, II, III și IV, anului 2022/2023 și IVUI_TRr este aferent trimestrelor I, II, III si IV, anului 2021/2022:Pentru solicitările de plată depuse în anul 2023, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrelor I, II, III și IV, anului 2023 și IVUI_TRr este aferent trimestrelor I, II, III și IV, anului 2021:unde:V_apl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;IVUI_Tr - indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import», publicat înainte de data depunerii solicitării de plată.;IVUI_TRr - indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, realizat în luna de referință, publicat de Institutul Național de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import»;IVUI_mA2021 - indicele valorii unitare - total, la import, mediu anual, realizat, pentru anul 2021, publicat de Institutul Național de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import»;IVUI_mA2022 - indicele valorii unitare - total, la import, mediu anual, realizat, pentru anul 2022, publicat de Institutul Național de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import»;%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;luna «n» - luna depunerii solicitării de plată.Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data- limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință, este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.În cazul în care indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, IVUI_Tr, nu este disponibil și definitiv, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil, respectiv când valoarea va deveni definitivă. Atunci când raportul între indicii valorii unitare - total, la import, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.Până la data de 31 decembrie 2023, atunci când valoarea raportului între indicii valorii unitare este subunitar se poate opta ca acesta să aibă valoarea 1, cu condiția încadrării în prevederile art. 8.În situația în care în timpul derulării contractelor de furnizare apar suplimentări de produse, prețul acestora se va ajusta în următoarele condiții:a) în situația suplimentării cantităților de produse, pentru cantitățile de produse care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;b) în situația suplimentării cantităților de produse, pentru cantitățile suplimentare de produse care nu au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile suplimentare................................................................................................c.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzute la alin. (3) lit. c), al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național și european, infrastructura majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare, se utilizează următoarea formulă de calcul:unde:V_apl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;ICC_mr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n»;ICC_mlr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;ICC_r - indicele de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n»;ICC_Rlr - indicele de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată; în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție; luna «n» - luna depunerii solicitării de plată. Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.În situația în care indicele de cost în construcții total, ICC_r, sau indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, ICC_mr, nu este disponibil și definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferență, în următoarea situație de plată, atunci când indicele de cost în construcții total și indicele de cost în construcții pentru costul materialelor vor fi publicați și definitivi.În situația în care raportul între indicii de cost în construcții, totali, aplicabili, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.Până la data de 31 decembrie 2023, atunci când valoarea raportului între indicii valorii unitare este subunitară se poate opta ca acesta să aibă valoarea 1, cu condiția încadrării în prevederile art. 8.În situația în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, prețul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiții:a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile suplimentare.Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate și corespunzător nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materialele sau din diferite alte motive nu se poate stabili valoarea cheltuielilor cu materialele, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, stabilite în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri al Institutului Național de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziție de lucrări, astfel:a) construcții inginerești noi - 47,21%;b) construcții inginerești reparații capitale - 33,89%.Prețul lucrărilor/serviciilor de natura celor prevăzute a fi finanțate din rezervele de implementare existente în cadrul contractului și neutilizate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rezerve de implementare, altele decât cele introduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va ajusta în următoarele condiții:a) pentru lucrările/serviciile care au echivalent în oferta inițială, se va ajusta luând în considerare ca luna de referință pentru ajustarea prețului luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;b) pentru lucrările/serviciile care nu au echivalent în oferta inițială, se va ajusta luând în considerare că luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertelor de preț pentru aceste lucrări/servici;d.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzute la alin. (3) lit. d) se utilizează următoarea formulă de calcul:unde:Vapl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;Vpl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;IPClr - indicele lunar al prețului de consum total, determinat de Institutul Național de Statistică, prin baza de date IPC - Lunar, disponibilă online, având ca perioadă curentă data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n» și ca perioadă de referință luna de referință;%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată; în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată; luna «n» - luna depunerii solicitării de plată.Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.Atunci când IPClr - indicele lunar al prețului de consum total este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.Prețul serviciilor de natura celor prevăzute a fi finanțate din rezervele de implementare existente în cadrul contractului și neutilizate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rezerve de implementare altele decât cele introduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va ajusta în următoarele condiții:a) pentru serviciile care au echivalent în oferta inițială, se va ajusta luând în considerare ca lună de referință pentru ajustarea prețului luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;b) pentru serviciile care nu au echivalent în oferta inițială, se va ajusta luând în considerare că luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertelor de preț pentru aceste servicii.12. La articolul 19, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Costul investiției revizuit se obține prin aplicarea la valoarea inițială neactualizată a costului investiției de bază, rezultat din valoarea cheltuielilor eligibile și/sau neeligibile a proiectelor, a indicatorilor de cost total în construcții, prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență. Costul investiției de bază revizuit poate conduce la modificarea valorii eligibile și/sau neeligibile a contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare.13. La articolul 20, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură având ca bază de referință luna ianuarie 2022, precum și indicii de cost total în construcții prevăzuți în anexa nr. 5;14. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Pentru stabilirea costului revizuit, respectiv a devizului general de investiție, având ca bază de referință luna ianuarie 2022, beneficiarul fondurilor externe nerambursabile stabilește valoarea totală a costurilor eligibile, respectiv a costurilor neeligibile care fac parte din devizul general de investiție, ce se impun a fi modificate la nivelul proiectului de infrastructură și stabilește impactul financiar asupra categoriilor de cheltuieli prin ajustarea cu ajutorul indicelor de cost în construcții total a valorii contractului de finanțare/deciziei de finanțare, precum și a valorii estimate, respectiv a costului investiției pentru proiectele de infrastructură a căror proceduri de atribuire sunt nepublicate sau pentru proceduri de atribuire aflate în situația de fi reluate.15. Titlul capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VI Formula de ajustare a prețurilor pentru documentațiile de atribuire care urmează a fi publicate pentru proiectele de infrastructură de transport, infrastructură majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare16. Articolul 30 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Pentru procedurile de atribuire care se vor publica după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile pot include în documentațiile de atribuire a contractelor de lucrări care au ca obiect proiectele de infrastructură de transport, infrastructură majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare formula de ajustare a prețurilor prevăzută la art. 31.17. La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Elementele de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare se stabilesc în număr de maximum 10 pe fiecare categorie de infrastructură prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, emis și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea autorităților publice și a organizațiilor de profil din domeniul apă - apă uzată, deșeuri și termoficare, în baza unor justificări.18. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Indicele de cost în construcții defalcat pe elemente de cost semnificativ potrivit art. 31 se publică lunar de Institutul Național de Statistică, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Până la împlinirea termenului prevăzut de alin. (1), pentru contractele definite la art. 3 alin. (2) lit. a) al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european, infrastructură majoră de apă - apă uzată și deșeuri încheiate sau pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și în condițiile prevăzute de art. 37, în cadrul formulei de la art. 31 alin. (1) se vor utiliza, cu caracter tranzitoriu, indicii de cost publicați de Institutul Național de Statistică pentru elemente de cost semnificative, aprobați în condițiile art. 32.19. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37Formula pentru ajustare de preț prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. c1), aferentă contractelor în vigoare prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c), poate fi înlocuită cu formula prevăzută la art. 31, unde data cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei anterioară lunii ianuarie 2021 va fi asimilată cu ianuarie 2021, pentru a asigura echilibrarea contractuală în condiții de imprevizibilitate, numai cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (13) și numai după stabilirea indicilor de cost în construcții specifici elementelor de cost semnificative prevăzută la art. 32 și la art. 33, respectiv parcurgerea procedurii prevăzute la art. 43 alin. (1) și a procedurii prevăzute de art. 10. În baza actelor adiționale încheiate potrivit art. 10, autoritățile de management ale programelor operaționale au obligația de a parcurge procedura prevăzută de art. 20-27.20. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39Beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene care nu au încheiate contracte de finanțare pentru proiecte de infrastructură de transport de interes național sau european, de infrastructură majoră apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare au obligația de a cuprinde în buget sumele necesare în conformitate cu prevederile art. 9.21. La articolul 43, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Dacă diferența de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) și impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărțită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mică sau egală cu 5%, nu este necesară reechilibrarea contractuală.(3) Dacă diferența de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) și impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărțită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mare de 5%, reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută de prezenta ordonanță de urgență.22. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul în care impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) nu poate fi determinat ca urmare a inaplicabilității formulei de ajustare, se va justifica imposibilitatea aplicării ei, iar valoarea impactului financiar va fi egală cu zero. Reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută în prezenta ordonanță de urgență, cu excepția prevederilor alin. (2) și (3).23. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cuanexa nr. 3 la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IXOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 20 iunie 2022, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, literele a), e) și m) vor avea următorul cuprins:a) administrator al schemelor de ajutor de stat și de minimis (apelurilor de proiecte) - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul AM POC, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanțare, precum și modificarea acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, de efectuare de plăți către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum și prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor;..................................................................................................e) ajutor de stat - ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu comunicarea Comisiei Europene - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 112I din 4 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, a cărui valoare minimă este de 50.000 de euro și valoare maximă nu depășește 500.000 de euro, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, în conformitate cu regulile de ajutor de stat;..................................................................................................m) investiții în retehnologizare - investiții în active corporale și necorporale care sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare, care sunt necesare pentru asigurarea capacității de producție și/sau a capacităților de prestări servicii pentru refacerea capacității de reziliență și numai în măsura în care fac parte dintr-o investiție pentru producția de bunuri sau prestarea de servicii.2. La articolul 5, alineatele (1), (4) și (5) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între minimum 50.000 euro și maximum 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse, pentru beneficiarii care își desfășoară activitate în clasa P - Învățământ, clasa Q - Sănătate și asistența socială, clasa S - Alte activități de servicii potrivit anexei nr. 1...................................................................................................(4) Fondurile alocate pentru granturile destinate investițiilor necesare capacităților de prestare de servicii, prevăzute la alin. (1), sunt în valoare totală de 59.690.099 de euro, din care 50.000.000 de euro FEDR-REACT EU și 9.690.099 de euro cofinanțare de la bugetul de stat, se alocă din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 - acțiunea 4.1.1 - Investiții în activități productive, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(5) Sumele alocate sub formă de cofinanțare din bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum și prin alte modalități prevăzute de regulamentele Comisiei Europene. Cheltuielile nedecontate sau considerate neeligibile indiferent de natura acestora prin mecanismul de supracontractare rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.3. La articolul 8, literele g) și h) vor avea următorul cuprins:g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de minimis;h) grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 200.000 euro, pe durata a trei exerciții financiare, și nu depășește de maxim cinci ori cifra de afaceri în anul 2019;4. La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Solicitanții au obligația respectării principiilor DNSH, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și ale Regulamentului (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088.5. La articolul 13, alineatele (3) și (4) va avea următorul cuprins:(3) Granturile pentru investiții prevăzute la alin. (1) se acordă în conformitate cu procentele prevăzute în anexa nr. 5 și nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor. Beneficiarii au obligația de a acoperi diferența până la 100% din surse proprii, neafectate de ajutor de stat.(4) Fondurile alocate pentru granturile destinate investițiilor în retehnologizare necesare capacităților de producție, prevăzute la alin. (1), sunt în valoare totală de 179.070.298 euro, din care 150.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 - acțiunea 4.1.1. - Investiții în activități productive, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul 16, litera e) va avea următorul cuprins:e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului neafectată de ajutor de stat, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 5;7. La articolul 17, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Solicitanții au obligația respectării principiilor DNSH, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și ale Regulamentului (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088.8. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Beneficiarii de granturi pentru investiții destinate retehnologizării pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea activelor corporale și necorporale aferente următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia;b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT C, tehnologii software, dotări independente - care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;c) cheltuieli cu transformarea digitală - Active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.9. La articolul 18 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanță;10. La articolul 20, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În ceea ce privește conformitatea cu principiile DNSH, la momentul implementării, beneficiarii vor trebui să ateste caracterul verde al investiției, conform analizei DNSH asumate la momentul depunerii proiectului.11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Cheltuielile privind resursele umane, resursele materiale, precum și orice alte categorii de cheltuieli necesare administrării platformei informatice menționate la art. 2 lit. l) se suportă din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de finanțare încheiat în condițiile legii.12. Articolul 23 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) După întocmirea listei finale a beneficiarilor de fonduri, precum și după verificarea calității de IMM de către AM-POC, inclusiv soluționarea contestațiilor, dacă este cazul, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile transmit toate informațiile necesare încheierii contractului de finanțare.(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.(3) Implementarea contractelor de finanțare se va realiza prin platforma MYSMIS.13. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezenta ordonanță de urgență.14. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul XArticolul 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 7 septembrie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Pentru proiectele de investiții publice cu finanțare din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020 gestionate de către unitățile administrativ-teritoriale de tipul municipii, inclusiv sectoarele municipiului București, orașe, comune, cheltuielile neeligibile se stabilesc în sarcina autorităților de management în procent de 75% din valoarea plăților efectuate din investiția de bază, aferente capitolului 4 «Cheltuieli cu investiția de bază» din devizul general, astfel cum acesta este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) nu sunt rezultatul unor fraude sau al unor nereguli generate de abateri de la prevederile legislației europene sau naționale aplicabile în efectuarea cheltuielii;b) pot fi considerate cheltuieli eligibile potrivit regulamentelor europene aplicabile, dar sunt încadrate drept cheltuieli neeligibile în contractul de finanțare;c) sunt necesare proiectului, fiind prevăzute în bugetul proiectului care face obiectul finanțării din fonduri externe nerambursabile drept cheltuieli neeligibile, fiind reflectate în SMIS. (2) Cheltuielile neeligibile prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorilor principali de credite cu rol de autorități de management, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să cuprindă în bugetele proprii sumele necesare efectuării plăților prevăzute la alin. (1).(4) Sumele aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se solicită de către beneficiari, pe bază de cerere de transfer de fonduri, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) să fie plătite de beneficiarul finanțării din bugetul local aprobat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sau din alte surse de finanțare legal constituite, înainte de solicitarea spre decontare din bugetul de stat;b) să fie întocmite aceleași categorii de documente justificative pentru decontare de la bugetul de stat cu cele întocmite pentru categoriile de cheltuieli încadrate ca eligibile în contractul de finanțare;c) contractul de finanțare este în curs de implementare începând cu data de intrare în vigoare a ordonanței de urgență.(5) Ca urmare a verificării respectării condițiilor prevăzute la alin. (3), autoritățile de management virează, în limita creditelor bugetare aprobate, sumele corespunzătoare în conturile de venituri ale bugetelor locale.(6) De la bugetul de stat nu se suportă ajustările rezultate în urma aplicării formulelor de actualizare a prețurilor ulterior semnării contractului de finanțare. (7) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorități de management pot emite, după caz, instrucțiuni/metodologii de aplicare a prevederilor prezentului articol în termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare.  +  Articolul XIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), după litera r) se introduce o nouă literă, lit. s), cu următorul cuprins:s) solicitant - orice persoană fizică sau juridică de drept public ori privat, care a depus o cerere de finanțare pentru care a fost inițiat procesul de evaluare, selecție și aprobare.2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind la o poziție distinctă credite de angajament și credite bugetare necesare finanțării valorii totale a contractelor de implementare încheiate cu operatorii regionali de apă și apă uzată, iar la partea de venituri sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management POIM, sub formă de subvenții.3. La articolul 9, după litera d^2) se introduce o nouă literă, lit. d^3), cu următorul cuprins:d^3) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare încheiate potrivit art. 12 ca urmare a depășirii sumelor alocate la nivel de axă prioritară, până la data aprobării modificărilor programului operațional de către Comisia Europeană;4. La articolul 9, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive prin care se admit parțial sau integral pretențiile solicitanților/beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre.5. După articolul 12^2 se introduce un nou articol, art. 12^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^3La atingerea, la nivelul unei axe prioritare din cadrul unui program operațional, a pragului de absorbție de 100% din alocarea financiară stabilită prin program, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management continuă efectuarea plăților către beneficiari în limitele prevăzute la art. 9 lit. d^3), urmând ca, după aprobarea de către Comisia Europeană a modificărilor programului operațional, acestea să fie incluse în aplicații de plată intermediare sau în aplicația de plată finală. Plățile către beneficiari nu pot depăși valoarea alocată la nivel de program operațional.6. La articolul 15, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Pentru proiectele finanțate din Programul operațional Infrastructură mare ai căror beneficiari sunt operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, se acordă prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare.7. La articolul 15, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:(9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile și autorităților publice locale care au încheiate contracte de implementare cu operatorii de apă și apă uzată pentru implementarea unor părți ale rețelei de apă și apă uzată cu toate componentele sale.8. La articolul 16, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alin. (15), cu următorul cuprins:(15) Prevederile alin. (1)-(14) se aplică și autorităților publice locale care au încheiate contracte de implementare cu operatorii de apă și apă uzată pentru implementarea unor părți ale rețelei de apă și apă uzată cu toate componentele sale.9. La articolul 20, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alin. (13), cu următorul cuprins:(13) Prevederile alin. (2) și (5)-(12) se aplică și autorităților publice locale care au încheiate contracte de implementare cu operatorii de apă și apă uzată pentru implementarea unor părți ale rețelei de apă și apă uzată cu toate componentele sale.10. La articolul 21, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:(10) Prevederile alin. (1) și (3)-(7) se aplică și autorităților publice locale care au încheiate contracte de implementare cu operatorii de apă și apă uzată pentru implementarea unor părți ale rețelei de apă și apă uzată cu toate componentele sale.11. După articolul 36 se introduce un nou articol, art. 36^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 36^1(1) Contractele de implementare între operatorii regionali de apă și apă uzată și autoritățile publice locale care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă și apă uzată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile se vor încheia ulterior contractului de finanțare între operatorul regional de apă și apă uzată și Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare. (2) Contractele de implementare prevăzute la alin. (1) sunt parte integrantă din contractele de finanțare și trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informații:a) obiectul contractului de implementare;b) valoarea contractului de implementare, care nu poate depăși bugetul alocat pentru partea de rețea de apă și apă uzată care este alocat prin contractul de finanțare acesteia;c) durata contractului de implementare, care nu poate depăși durata de implementare pentru partea de rețea de apă și apă uzată stabilită prin contractul de finanțare;d) atribuții și responsabilități ale operatorului regional de apă și apă uzată;e) atribuții și responsabilități ale autorității publice locale;f) planul de activități ale proiectului;g) planul de achiziții publice ale proiectului;h) documentația tehnico-economică care însoțește proiectul de apă și apă uzată;i) alte drepturi și obligații pe care părțile le consideră necesare.(3) Prevederile referitoare la beneficiari, precum și excepțiile referitoare la operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, din prezenta ordonanță de urgență, precum și din normele metodologice aferente, privind acordarea prefinanțării, mecanismul cererilor de plată și rambursare, precum și recuperarea sumelor acordate necuvenit se aplică în mod corespunzător autorităților publice locale care au încheiat contracte de implementare în condițiile alin. (1).(4) Autoritatea de management va vira sumele aferente activităților proprii ale autorităților publice locale în conturile corespunzătoare deschise de acestea conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Pentru neregulile identificate în cadrul contractelor de implementare, încheiate în condițiile alin. (1), notificările și titlurile de creanță se emit pe numele autorității publice locale care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli.  +  Articolul XIILa articolul 2 alineatul (4) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 7 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări, încheiate de beneficiarii prevăzuți la art. 1, în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020, pentru care au fost stabilite corecții financiare sau reduceri procentuale, ca urmare a constatării existenței în documentația de atribuire a unor cerințe restrictive, care conduc la restrângerea concurenței, prin includerea unor standarde sau specificații tehnice fără mențiunea «sau echivalent», dacă procedura de achiziție publică a fost lansată anterior datei de 1 iulie 2020, data emiterii de către Autoritatea de management a Programului operațional Infrastructură mare a Instrucțiunii nr. 31/2020, ca urmare a transmiterii de către Comisia Europeană a Raportului final ARES(2020) 1625280.  +  Articolul XIIILa articolul 1 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 23 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră se realizează pentru proiectele de infrastructură rutieră care vizează drumurile prevăzute la alin. (5) lit. a)-e).  +  Articolul XIVAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 13 iulie 2022.Nr. 109.  +  Anexa nr. 1*)
  Cuprinsul minim al referatului tehnico-economic privind execuția de lucrări în regie proprie
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
   +  Anexa nr. 2*)
  Condiții de eligibilitate a cheltuielilor aferente lucrărilor în regie proprie
  *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
   +  Anexa nr. 3*)(Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 4*)(Anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2022)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 5*)(Anexa nr 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2022)*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.----