ORDIN nr. 1.341 din 21 iulie 2022privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022  În temeiul Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată, al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 740.811 din 11.07.2022,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“, pozițiile 74-76 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  74Impozit asupra veniturilor suplimentare datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore și onshore de adâncimeLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată
  75Compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosințăLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată
  76Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecereLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată
  2. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“ se modifică după cum urmează:a) La capitolul I „Depunerea declarației“, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ subpunctul 1.1 „Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:“, literele j) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:j) până la data de 25 a lunii următoare celei în care titularii care desfășoară operațiuni petroliere în perimetrele offshore și onshore de adâncime au primit raportul de evaluare, pentru obligațiile de plată reprezentând despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere;.............................................l) impozit asupra veniturilor suplimentare datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore și onshore de adâncime, prevăzut de Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată;b) La capitolul II „Completarea declarației“ punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓 subpunctul 3.2, subpunctul 3.2.7 se modifică și va avea următorul cuprins:3.2.7. Obligațiile prevăzute la pozițiile 74-76 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorate la bugetul de stat, se declară de către plătitorii care datorează impozit asupra veniturilor suplimentare, compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință și despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată.
   +  Articolul IIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș
  București, 21 iulie 2022.Nr. 1.341.----