REGULAMENT din 9 iunie 2022de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 iulie 2022  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 949 din 9 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 iulie 2022.
   +  Articolul 1Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, în structura Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, denumită în continuare Autoritate.  +  Articolul 2(1) Componența nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al președintelui Autorității.(2) Președintele Comisiei superioare este numit, prin același ordin, dintre membrii acesteia.(3) În vederea aprobării componenței nominale a Comisiei superioare, experiența în dizabilitate poate fi demonstrată prin activitatea desfășurată în instituții sau servicii destinate evaluării, inclusiv expertizei medicale și recuperării capacității de muncă, reabilitării medicale, asistenței, îngrijirii, protecției și recuperării persoanelor cu dizabilități, prin participarea la elaborarea politicilor publice, a metodologiilor, procedurilor și instrumentelor din domeniu, a unor rapoarte specifice de cercetare, prin participarea la conferințe interne sau internaționale cu lucrări proprii având ca obiect dizabilitatea, precum și în proiecte și/sau la scrierea de proiecte cu finanțare națională/europeană destinate persoanelor cu dizabilități, prin activitate de formare sau didactică în domeniul dizabilității.  +  Articolul 3(1) În situații justificate, în funcție de volumul și specificul activității, la propunerea președintelui Comisiei superioare, componența acesteia poate fi suplimentată, cu maximum 3 membri de alte specialități decât cele ale membrilor nominalizați, potrivit art. 90^1 alin. (6) din lege.(2) În situația în care componența Comisiei superioare este suplimentată cu un medic, acesta nu deține aceeași specializare ca celălalt medic dintre membri.(3) Propunerea de suplimentare a membrilor Comisiei superioare este aprobată prin ordin al președintelui Autorității.  +  Articolul 4(1) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de personal din structura Autorității, nominalizat prin ordin al președintelui Autorității.(2) Principalele atribuții ale secretariatului Comisiei superioare sunt:a) gestionează Registrul de intrări-ieșiri al documentelor Comisiei superioare, de exemplu: convocări, solicitări, decizii, procese-verbale de ședință și altele; b) transmite convocările membrilor Comisiei superioare;c) asigură materialele și documentele de lucru necesare desfășurării ședințelor;d) redactează și transmite documentele elaborate de Comisia superioară;e) gestionează documentele rezultate în cadrul procesului de reevaluare;f) păstrează documentele rezultate în urma activității Comisiei superioare.(3) Pentru fiecare membru al Comisiei superioare, președintele acesteia completează fișa postului în mod corespunzător.  +  Articolul 5(1) Comisia superioară își desfășoară activitatea în ședințe, la convocarea președintelui acesteia, în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor. (2) Convocarea membrilor Comisiei superioare se realizează atât prin mijloace în format letric, cât și prin mijloace electronice, după caz.(3) Pe perioada absenței președintelui, un alt membru al Comisiei superioare poate convoca membrii acesteia.  +  Articolul 6(1) Ședințele Comisiei superioare se desfășoară prin prezență fizică, prin utilizarea mijloacelor electronice sau în sistem hibrid.(2) În cazul în care numărul membrilor prezenți nu respectă prevederile art. 5 alin. (1) ședința Comisiei superioare se suspendă, fiind obligatorie menționarea acestei situații în conținutul procesului-verbal de ședință.(3) În situația în care un membru nu poate lua parte la ședință, din motive independente de voința sa, anunță președintele Comisiei superioare, menționând cauzele care îi împiedică participarea.(4) În cazul în care un membru absentează de la ședințe de trei ori consecutiv, fără a motiva, sau în cazul încetării activității acestuia, la cerere, președintele Comisiei superioare propune președintelui Autorității înlocuirea acestuia.(5) În cazul încetării, la cerere, a activității unui membru, activitatea Comisiei superioare continuă și în lipsa acestuia, dar nu mai mult de 21 de zile lucrătoare.(6) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei superioare se află în imposibilitatea justificată de a participa la ședințe pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, președintele Comisiei superioare propune președintelui Autorității, în vederea aprobării, înlocuirea cu un membru de aceeași specialitate, pe perioadă determinată.(7) În vederea realizării activităților, membrii Comisiei superioare se pot deplasa în țară ori în străinătate, în condițiile prevăzute la art. 90^1 alin. (7) din lege.  +  Articolul 7(1) În cadrul ședințelor se întocmește un proces-verbal de ședință care consemnează concluziile membrilor Comisiei superioare cu privire la fiecare temă pusă în discuție, include semnăturile membrilor prezenți și are ca anexe alte documente elaborate, după caz.(2) Concluziile se iau în consens; în cazul în care un membru nu susține concluzia, motivează opinia sa.(3) Procesul-verbal de ședință împreună cu copia convocării și cu documentele anexate reprezintă baza acordării indemnizației de ședință, reglementată la art. 90^1 alin. (5) din lege.(4) Comisia superioară întocmește lunar un raport de activitate pe care îl înaintează spre știință președintelui Autorității.  +  Articolul 8(1) Comisia superioară propune instrucțiuni în vederea asigurării unui mod de lucru unitar, la nivel național, în ceea ce privește încadrarea în grad de handicap.(2) În cadrul procesului de reevaluare, Comisia superioară emite decizie de reevaluare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 și raport de reevaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.(3) Comisia superioară emite decizie de încadrare sau neîncadrare în grad de handicap ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4.  +  Articolul 9(1) Instrucțiunile propuse de Comisia superioară și aprobate de președintele Autorității sunt obligatorii pentru serviciile de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și pentru comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.(2) Structura unei instrucțiuni cuprinde cel puțin: expunerea contextului, motivarea emiterii și prezentarea explicațiilor aferente temei.(3) Proiectul instrucțiunii este semnat de președintele și membrii Comisiei superioare, este trimis spre consultare personalului din Autoritate și din cadrul sistemului de evaluare și este transmis președintelui Autorității, în vederea aprobării.(4) Ulterior aprobării de către președintele Autorității, secretariatul Comisiei superioare transmite instrucțiunea către serviciile de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și către comisiile de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în vederea punerii în aplicare.  +  Articolul 10(1) Deciziile Comisiei superioare se iau în ședințe legal întrunite, cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.(2) În cazul în care un membru nu este de acord cu decizia celorlalți membri ai Comisiei superioare, motivele care justifică punctul de vedere sunt consemnate în anexa prevăzută la art. 19 alin. (2) și în procesul-verbal de ședință.  +  Articolul 11(1) În realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 90^2 alin. (1) lit. a) din lege, Comisia superioară desfășoară următoarele activități:a) propune președintelui Autorității, spre aprobare, instrucțiuni cu privire la activitatea de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap;b) formulează propuneri privind modificarea metodologiilor, procedurilor și/sau a instrumentelor de lucru existente;c) realizează ghiduri și/sau prezentări tematice, necesare în cadrul instruirilor/transferului de informații pentru membrii serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și/sau ai comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.(2) În exercitarea atribuțiilor de monitorizare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap, Comisia superioară elaborează instrumente de lucru specifice monitorizării și colectează informații și date pe baza cărora elaborează rapoarte de monitorizare privind modul de implementare a prevederilor legale referitoare la evaluarea persoanelor adulte.  +  Articolul 12(1) În realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 90^2 alin. (1) lit. a) din lege, Comisia superioară elaborează criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad și tip de handicap, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății, la propunerea Autorității și/sau face propuneri de modificare și/sau de completare a acestora.(2) Periodic, membrii Comisiei superioare analizează oportunitatea modificării și/sau completării criteriilor medico-psihosociale, ținând cont de prevederile Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare și ale Clasificării internaționale a funcționării, dizabilității și sănătății, adoptată și aprobată de Organizația Mondială a Sănătății prin Rezoluția WHA54.21.(3) Propunerile de modificare și/sau de completare a criteriilor medico-psihosociale sunt transmise, pentru consultare, personalului din Autoritate și din cadrul sistemului de evaluare.  +  Articolul 13În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 90^2 alin. (1) lit. c) și d) din lege și în sensul prezentului regulament, termenii utilizați au următoarele semnificații:a) autosesizare - posibilitatea Comisiei superioare de a se sesiza din oficiu, ori de câte ori află, pe altă cale decât din recomandările acțiunilor de control, că există nerespectări ale prevederilor în vigoare privind evaluarea și încadrarea în grad de handicap;b) decizie de reevaluare - actul administrativ emis de Comisia superioară în baza căruia se începe procesul de reevaluare;c) proces de reevaluare - proces inițiat de Comisia superioară ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acțiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale sau în situația în care Comisia superioară se autosesizează;d) proces-verbal de control - proces-verbal întocmit în urma acțiunilor de control dispuse prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale;e) raport de reevaluare - document elaborat de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap în cadrul procesului de reevaluare;f) referat - document elaborat de reprezentantul Autorității, în cadrul procesului de reevaluare, cu privire la respectarea reglementărilor privind desfășurarea acestuia.  +  Articolul 14(1) Documentele întocmite în urma unor acțiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale care cuprind recomandări motivate cu privire la reevaluarea persoanelor cu handicap sunt înregistrate în Registratura Autorității.(2) Recomandările motivate pot fi transmise de către echipele de control și în format electronic și vor conține obligatoriu următoarele informații:a) numele și prenumele persoanei cu handicap;b) CNP-ul;c) județul/sectorul;d) adresa de domiciliu;e) numărul certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap;f) motivarea faptului pentru care ar trebui realizată reevaluarea.(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor, în urma analizării lor, Comisia superioară poate emite decizia de reevaluare sau poate refuza emiterea acesteia; în cazul în care refuză emiterea, va comunica motivarea refuzului către instituția care a efectuat controlul.(4) Decizia de reevaluare precizează documentația necesară demarării procesului și este transmisă de către secretariatul Comisiei superioare, în termen de 24 de ore de la data emiterii, direcției generale de asistență socială și protecția copilului din raza de domiciliu al persoanei cu handicap.  +  Articolul 15 Directorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului desemnează o persoană din cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, care îndeplinește următoarele atribuții în cadrul procesului de reevaluare:a) înregistrează decizia de reevaluare emisă de Comisia superioară și procesul-verbal de control prevăzut la art. 13 lit. d) și pregătește dosarul persoanei cu handicap;b) comunică persoanei cu handicap, cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucrătoare înainte, data și locul reevaluării, precum și documentele necesare;c) înregistrează raportul de reevaluare și referatul prevăzute la art. 13 lit. e) și f);d) asigură transmiterea rapoartelor de reevaluare, a referatelor și a dosarelor completate către Comisia superioară.  +  Articolul 16(1) În vederea realizării procesului de reevaluare, direcția generală de asistență socială și protecția copilului transmite către Autoritate solicitarea de desemnare a unui reprezentant.(2) Procesul de reevaluare se desfășoară în prezența reprezentantului Autorității care întocmește referatul prevăzut la art. 13 lit. f).  +  Articolul 17(1) Reevaluarea persoanei se realizează de către serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare la registratura acesteia.(2) Se prezintă la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost înștiințate de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap în acest sens și care vor prezenta:a) actul de identitate;b) comunicarea serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap cu privire la reevaluare;c) documente relevante pentru starea prezentă în vederea stabilirii gradului și tipului de handicap, altele decât cele existente la dosar;d) documentele solicitate de Comisia superioară prin decizia de reevaluare.(3) Specialiștii din serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap analizează documentele, intervievează persoana și completează raportul de reevaluare. (4) Raportul de reevaluare se încheie cu propunerea de încadrare sau neîncadrare în grad de handicap, precum și cu propuneri privind modificarea programului individual de reabilitare și integrare socială, denumit în continuare PIRIS.(5) În termen de 5 zile de la data efectuării reevaluării, serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap înaintează raportul de reevaluare, referatul și dosarul completat către Comisia superioară.(6) În cazul în care persoana supusă reevaluării nu se prezintă la convocarea serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap sau nu prezintă, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), unul dintre documentele prevăzute la alin. (2), serviciul de evaluare complexă transmite Comisiei superioare raportul de reevaluare și referatul în termen de 5 zile; în baza acestor documente, Comisia superioară emite decizia de neîncadrare în grad de handicap.  +  Articolul 18(1) Deciziile emise de Comisia superioară se transmit direcției generale de asistență socială și protecția copilului, spre a fi aduse la cunoștința serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, care va propune comisiei de evaluare modificarea și/sau completarea PIRIS. (2) Punerea în executare a deciziilor se face de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului din unitatea administrativ-teritorială în care a fost eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap sau care asigură plata prestațiilor sociale, după caz.(3) Persoana supusă reevaluării, serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului și comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap au dreptul să primească, la cerere, o copie a raportului de reevaluare, a referatului, a documentelor care au stat la baza încadrării/ neîncadrării în grad și tip de handicap și a procesului-verbal de control.  +  Articolul 19(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 90^2 alin. (1) lit. d), Comisia superioară stabilește încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap, ca urmare a reevaluării, și emite decizia corespunzătoare fiecărui caz, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul de intrări-ieșiri a documentelor prevăzute la art. 17 alin. (5).(2) Decizia de încadrare în grad de handicap este însoțită de anexa A) a cărei completare este obligatorie.  +  Articolul 20(1) În baza deciziei de neîncadrare în grad de handicap emise de Comisia superioară, directorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului dispune, prin act administrativ, încetarea dreptului de asistență socială sub formă de prestații sociale.(2) Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru.(3) În situația în care decizia este anulată prin hotărâre judecătorească definitivă, Comisia superioară ia act de anulare și se asigură de înlăturarea efectelor vătămătoare produse de actul administrativ anulat, inclusiv prin emiterea unei decizii de încadrare sau neîncadrare în grad de handicap conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4.  +  Articolul 21(1) În realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 90^2 alin. (1) lit. e) din lege, Comisia superioară poate participa, la solicitare, în acțiuni de verificare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap, urmărind conformitatea cu prevederile legale și cu caracteristicile evaluării, în special cele referitoare la multidisciplinaritate și la caracterul medico-psihosocial al acesteia.(2) Acțiunile de verificare sunt coordonate de reprezentanți ai structurilor de specialitate ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și/sau ai Autorității care dispun verificarea și se finalizează cu un raport de verificare, eventualele nereguli sesizate făcând obiectul acțiunilor ulterioare de control al organelor abilitate.  +  Articolul 22Datele cu caracter personal la care Comisia superioară va avea acces se vor prelucra atât în condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), cât și cu respectarea legislației naționale aplicabile, precum Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, precum și orice altă lege care devine incidentă cu privire la aspecte legate de protecția datelor. În acest sens, Comisia superioară va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția acestor date împotriva oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau oricărui acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  Decizie de reevaluare
  - model -
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚICOMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
  DECIZIE DE REEVALUARE
  Nr. ............ din data de .............
  Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a cărei componență nominală este aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. ...../.........., întrunită în ședința din ........, în prezența cvorumului,a) analizând recomandările cuprinse în Raportul de control înregistrat cu nr. ........ din data de ................., în urma acțiunii de control dispuse prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. .../....;b) sesizându-se din oficiu ca urmare a ................................................,decide
  REEVALUAREA
  doamnei/domnului ............................, CNP ..............................., localitatea ..........................., județul/sectorul ....., str. ................................ nr. ............, bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ..... , în perioada ..................................... .Documentația necesară la reevaluare:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Semnături:
  Președinte,
  ....................................
  (numele și prenumele)
  Întocmit
  ....................................
  (numele și prenumele)
  Membri:
  ....................................
  (numele și prenumele)
   +  Anexa nr. 2la regulament
  Raport de reevaluare
  - model -
  RAPORT DE REEVALUARE
  I. Datele de identificareNumele și prenumele persoanei cu handicap ..................................................CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]Locul nașterii ................................................................Adresa de domiciliu: localitatea ........................., județul/sectorul ..........., str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....Actul de identitate: B.I./C.I. seria ......... nr. ................, valabilitatea ................................Telefon .....................Numărul certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap ..........................Măsurile de protecție de care a beneficiat persoana cu handicap:[ ] admiterea în centre rezidențiale sau de zi, publice ori public-private;[ ] asistent personal profesionist;[ ] acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul.Persoana de contact/Persoana de sprijinNumele și prenumele .......................................................Domiciliul ..........................................................................Telefon ..............................................................................II. Rezultatele evaluării1. Rezultatele evaluării sociale:Date relevante privind evaluarea socială .........................................Concluziile și recomandările asistentului social ..................................2. Rezultatele evaluării medicale:Date relevante privind evaluarea medicală ......................................Concluziile și recomandările medicului ..............................................3. Rezultatele evaluării psihologice:Date relevante privind evaluarea psihologică ...................................Concluziile și recomandările psihologului ..........................................4. Rezultatele evaluării vocaționale:Date relevante privind evaluarea vocațională ....................................Concluziile și recomandările psihopedagogului ...................................5. Rezultatele evaluării nivelului de educație:Date relevante privind evaluarea nivelului de educație .......................Concluziile și recomandările psihopedagogului ...................................6. Rezultatele evaluării abilităților și a nivelului de integrare socială:Date relevante privind evaluarea abilităților și a nivelului de integrare socială.....................................................................................Concluziile și recomandările psihologului/psihopedagogului ........................III. ConcluziiÎn urma reevaluării, se constată următoarele:Propunerea de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap ..................................................Propuneri privind modificarea PIRIS ................................................Propuneri privind luarea unei măsuri de protecție ......................................
  Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
  Asistent social,
  ..............................
  Psiholog,
  ..............................
  Medic specialist,
  ..............................
  Alți specialiști,
  ..............................
  .............................
  Data: .......................
   +  Anexa nr. 3la regulament
  Decizie de încadrare în grad de handicap
  - model -
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚICOMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
  DECIZIE
  de încadrare în grad de handicap
  Nr. ................../data ...............
  Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a cărei componență nominală este aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. ....../........., întrunită în ședința din ........, în prezența cvorumului,având în vedere:[ ] Raportul de reevaluare nr. ........../........ și Referatul reprezentantului Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. ............/..............., întocmite în urma procesului de reevaluare declanșat prin Decizia de reevaluare nr. ............/......, precum și documentele existente la dosar;[ ] Hotărârea judecătorească nr. ........../........, emisă de ................................,decide
  ÎNCADRAREA
  în grad de handicap a doamnei/domnului ..............................., CNP ....................., localitatea ..............., județul/sectorul ................., str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., astfel:Grad de handicap^1:^1 Se bifează căsuța corespunzătoare.[ ] ușor;[ ] mediu;[ ] accentuat;[ ] grav;[ ] fără asistent personal[ ] cu asistent personalValabilitate^1: [ ] - 12 luni; [ ] - 24 luni; [ ] - permanent de la data ....................Termen de revizuire^2 ...............................................................^2 Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Titularul prezentei decizii beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător gradului de handicap stabilit.Decizia obligă toate persoanele și autoritățile la respectarea ei, în concordanță cu prevederile legislației în vigoare.
  Președinte,
  .......................................
  (numele și prenumele)
  Întocmit
  .......................................
  (numele și prenumele)
  Membri:
  .......................................
  (numele și prenumele)
   +  Anexa A)la Decizia Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap nr. .......... din ..................Anexa A are caracter confidențial și nu însoțește Decizia de încadrare în grad de handicap.
  MOTIVAREA
  care a stat la baza încadrării în grad de handicap
  Doamna/Domnul ......................................, CNP ....................., localitatea ................., județul/sectorul ................., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....,statut social (Se bifează căsuța corespunzătoare.):[ ] fără venit;[ ] cu pensie de urmaș;[ ] cu pensie de invaliditate;[ ] cu pensie de limită de vârstă;[ ] salariat;[ ] altele ................................,cod boală ..........................tip handicap ...........................Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a luat în considerare următoarele documente:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................și a corelat informațiile obținute cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare, capitol ..........................................................................................................................Documentația cu care se va prezenta la revizuire^1:^1 Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent..............................................................................................
   +  Anexa nr. 4la regulament
  Decizie de neîncadrare în grad de handicap
  - model -
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚICOMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
  DECIZIE
  de neîncadrare în grad de handicap
  Nr. ................../data ..............
  Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a cărei componență nominală este aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. ........./................, întrunită în ședința din .............., în prezența cvorumului, având în vedere:[ ] Raportul de reevaluare nr. ........../........ și Referatul reprezentantului Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. ............/..............., întocmite în urma procesului de reevaluare declanșat prin Decizia de reevaluare nr. ............/......, precum și documentele existente la dosar;[ ] Hotărârea judecătorească nr. ........../........, emisă de .............................,decide
  NEÎNCADRAREA
  în grad de handicap a doamnei/domnului .............................., CNP ......................, localitatea ..................., județul/sectorul ................... str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....,luând în considerare următoarele:.................................................................................................................................................................................................................................................................................... .Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Președinte,
  .......................................
  (numele și prenumele)
  Întocmit
  .......................................
  (numele și prenumele)
  Membri:
  .......................................
  (numele și prenumele)
  -----