HOTĂRÂRE nr. 1.306 din 7 decembrie 2000privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 21 decembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituţia României şi ale art. III alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999, modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Declararea bunurilor şi preluarea acestora se vor consemna într-un proces-verbal de predare-primire care va cuprinde toate datele de identificare a acestora, după caz:- numărul curent;- denumirea bunului, felul şi natura fiecărui bun, descrierea amănunţită;- unitatea de măsura;- cantitatea;- provenienţă - din import sau indigen;- marca, seria, anul de fabricaţie;- starea fizica - bun nou sau utilizat, complet sau incomplet, cu menţionarea componentelor care lipsesc;- baza legală de trecere în proprietatea privată a statului;- numele şi prenumele gestionarului."2. La articolul 2 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Bunurile mobile şi imobile care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari intră în proprietatea privată a statului după emiterea certificatului de vacanta succesorală de către notariatele publice, în baza unei solicitări înaintate acestora de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Certificatul de vacanta succesorală nu poate fi modificat, înlocuit sau anulat decât printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Bunurile mobile şi imobile care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari se valorifica de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după inventarierea, preluarea şi obţinerea certificatului de vacanta succesorală a acestora, în baza unei decizii interne semnate de directorul general al direcţiei. Evaluarea acestor bunuri se face de către un expert de specialitate."3. După articolul 2 se introduc articolele 2^1 şi 2^2 cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Persoana care găseşte un bun mobil care nu îi aparţine şi nu are posibilitatea sa îl predea proprietarului este obligată sa îl predea în termen de 10 zile unităţii de poliţie pe a carei raza teritorială a fost găsit bunul respectiv. (2) Bunurile mobile părăsite în incinta punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat sau în apropierea acestora se predau de către persoana care le-a găsit organelor poliţiei de frontieră, pe bază de proces-verbal de predare-primire. (3) Organele poliţiei de frontieră au obligaţia sa predea în cel mai scurt timp bunurile prevăzute la alin. (2) organelor vamale din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, în vederea păstrării şi conservării lor, până la data intrării în proprietatea privată a statului sau până la restituirea lor proprietarilor ori moştenitorilor legali ai acestora. (4) Bunurile mobile părăsite, găsite în apropierea incintei punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, în zona frontierei de stat, se predau unităţilor poliţiei de frontieră pe bază de proces-verbal de predare-primire. (5) Procesul-verbal de predare-primire întocmit de organul de poliţie competent va cuprinde următoarele elemente: a) data, locul întocmirii, numele, prenumele şi gradul lucrătorului de poliţie, precum şi unitatea din care acesta face parte; b) identitatea persoanei care a găsit bunul; c) descrierea amănunţită a bunului şi a împrejurărilor în care acesta a fost găsit; d) datele de identificare a proprietarului bunului găsit, atunci când acesta este cunoscut. (6) Procesul-verbal de predare-primire prevăzut la alin. (5) se întocmeşte şi în situaţia în care organele de poliţie sunt sesizate din oficiu cu privire la existenta unui bun mobil părăsit în raza teritorială de competenţa.Art. 2^2. - (1) Bunurile mobile prevăzute la art. 2^1 alin. (1), (2) şi (4) se păstrează pe o perioadă de un an, în încăperi special amenajate, în incinta unităţilor de poliţie, luându-se măsuri de păstrare şi de conservare corespunzătoare a acestora, până la predarea lor efectivă spre valorificare. (2) Termenul de un an în care bunurile părăsite trebuie păstrate de către organele de poliţie competente curge de la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire a acestora. (3) În situaţia în care proprietarul sau moştenitorii legali ai acestuia se prezintă la unitatea de poliţie competenţa înainte de expirarea termenului de un an, acesta intră în posesia bunului reclamat, pe baza unui proces-verbal de predare-primire în care se vor consemna şi împrejurările în care bunul a fost părăsit. (4) Bunurile mobile abandonate, ai căror proprietari au fost identificati, dar au renunţat, printr-o declaraţie, la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se predau de îndată direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea valorificării."4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului comisia de evaluare va proceda la evaluarea acestora în maximum 21 de zile."5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii ale direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau în regim de consignaţie în termen de 30 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reducerea preţurilor stabilite iniţial cu cel mult 75%. În intervalul de 150 de zile de la data primei evaluări se pot face mai multe reevaluari succesive, în sensul majorării sau micşorării preţului bunurilor, în funcţie de decizia comisiei de evaluare. Se pot valorifica bunurile intrate în proprietatea privată a statului la un preţ mai mic de 25% din valoarea iniţială stabilită de comisia de evaluare, numai după expirarea termenului de 180 de zile de la data punerii în vânzare, cu aprobarea directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la un preţ care nu poate fi mai mic decât cel oferit de unităţile de colectare şi valorificare a deşeurilor."6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Bunurile care au intrat în proprietatea privată a statului se valorifica prin magazinele proprii ale direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin licitaţie publică, în regim de consignaţie, prin bursele de mărfuri sau direct de la locul de depozitare sau de la locul în care se afla, după caz."7. După articolul 11 se introduc articolele 11^1, 11^2, 11^3, 11^4 şi 11^5 cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Magazine proprii ale direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se organizează acolo unde volumul bunurilor care urmează să fie vândute asigura continuitate în funcţionarea acestora. (2) Vânzarea bunurilor în magazine proprii ale direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se poate face în sistem comercial en detail şi angro, la valoarea stabilită de comisia de evaluare. (3) Vânzarea bunurilor în sistem angro se poate face cu plata integrală sau eşalonat pe o perioadă de maximum 12 luni, pentru bunuri în valoare totală de peste 10 milioane lei. În cazul vânzării în rate persoana fizica sau juridică va prezenta garanţie bancară şi va plati, în momentul ridicării bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora, urmând ca ratele lunare să fie actualizate cu un coeficient de actualizare determinat pe baza ratei inflaţiei, calculată în funcţie de indicii de preţ de consum ai populaţiei, furnizati de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice.Art. 11^2. - (1) Licitaţia publică se organizează pentru bunurile imobile care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari. Licitaţia publică se poate organiza şi pentru celelalte bunuri intrate în proprietatea privată a statului. (2) Alegerea metodei de valorificare se face de către serviciul sau biroul de valorificare. (3) Valoarea de pornire a licitaţiei este valoarea stabilită de comisia de evaluare. (4) În vederea organizării licitaţiei se vor publică în presa anunţuri de vânzare, care trebuie să cuprindă următoarele informaţii privind organizarea licitaţiei:- data, ora şi locul organizării licitaţiei;- valoarea de pornire a licitaţiei;- natura bunurilor supuse licitaţiei;- pasul licitaţiei, stabilit procentual sau valoric. (5) Publicarea anunţului de vânzare se va face în cel mult 10 zile după evaluarea bunurilor. (6) Licitaţia publică se va desfăşura la cel puţin 5 zile de la data publicării anunţului de vânzare. (7) Lista cuprinzând bunurile ce fac obiectul licitaţiei publice se afişează la sediul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, începând cu data publicării anunţului de vânzare, iar alte informaţii necesare se pun la dispoziţie celor interesaţi de către serviciile sau birourile de valorificare din cadrul direcţiilor respective. (8) Licitaţia publică va avea loc în prezenta unei comisii formate din 3 membri, desemnaţi prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (9) Comisia de licitaţie va verifica garanţia depusa de participanţii la licitaţie, care nu poate fi mai mica de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei, întocmind lista cuprinzând persoanele acceptate la licitaţie. Garanţia se depune de către participanţii la licitaţie în contul 50.05 "Disponibil din sume de mandat şi sume în depozit ale ministerelor şi instituţiilor subordonate", deschis la unităţile trezoreriei statului pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (10) La licitaţia publică pot participa, cu condiţia depunerii garanţiei, atât persoane fizice, în nume propriu, cat şi persoane juridice, respectiv agenţi economici reprezentaţi de administratorul acestora sau de persoane împuternicite de acesta. (11) Licitaţia publică se va desfăşura în locul, la data şi la ora indicate în anunţul de vânzare, dacă sunt cel puţin 2 ofertanţi. (12) Licitaţia publică se va relua în situaţia în care nu se prezintă 2 ofertanţi sau nu se obţine valoarea de pornire a licitaţiei. În aceste situaţii se va întocmi un proces-verbal de constatare, semnat de toţi membrii comisiei de licitaţie, iar comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea bunurilor licitate, în termen de cel mult 10 zile de la data licitaţiei, reducand preţul de vânzare cu cel mult 50% din cel stabilit iniţial. (13) Data reluării licitaţiei publice se stabileşte de către serviciul sau biroul de valorificare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 30 de zile de la data primei licitaţii sau de la data reevaluarii bunurilor, în cazul în care aceasta a avut loc. (14) În cazul în care s-a procedat la reevaluarea bunurilor noua valoare stabilită de comisia de evaluare va constitui valoarea de pornire a licitaţiei. (15) Dacă la a doua licitaţie publică nu se prezintă nici un ofertant, bunurile vor fi supuse valorificării prin alte metode. Serviciul sau biroul de valorificare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, va propune noua forma de valorificare, care urmează să fie aplicată în termen de cel mult 10 zile de la data licitaţiei la care nu s-a prezentat nici un ofertant. (16) Dacă la a doua licitaţie publică se prezintă un singur ofertant şi acesta îndeplineşte condiţiile de participare, el este admis şi va avea loc negocierea valorii de achiziţie a bunurilor. (17) În situaţia în care nu se obţine valoarea de pornire a celei de-a doua licitaţii publice, inclusiv în cazul negocierii cu un singur ofertant, se întocmeşte un proces-verbal de constatare, semnat de toţi membrii comisiei de licitaţie, şi licitaţia se reia. În aceasta situaţie comisia de evaluare procedează la reevaluarea bunurilor supuse licitaţiei, astfel încât reducerea totală a preţului de vânzare, după cele 3 licitaţii, sa nu depăşească 75% din valoarea iniţială. Serviciul sau biroul de valorificare a bunurilor devenite proprietate privată a statului stabileşte data celei de-a treia licitaţii publice, în termen de cel mult 30 de zile de la data reevaluarii bunurilor, în urma celei de-a doua licitaţii. În cazul în care la cea de-a treia licitaţie publică se prezintă un singur ofertant, se procedează la negocierea preţului de vânzare cu acesta, care nu poate fi mai mic de 25% din valoarea stabilită iniţial de comisia de evaluare. (18) În cazul în care nu se reuşeşte valorificarea bunurilor nici în urma celei de-a treia licitaţii publice, se utilizează alte metode de valorificare, care sunt propuse de serviciul sau biroul de valorificare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 10 zile de la data ultimei licitaţii. (19) Publicarea anunţului de vânzare este obligatorie înaintea fiecărei licitaţii publice, în aceleaşi condiţii ca şi în cazul primei licitaţii. (20) Pasul de licitare se stabileşte înaintea fiecărei licitaţii publice, în suma absolută sau în procente din valoarea de pornire a licitaţiei, de serviciul sau de biroul de valorificare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (21) Plata contravalorii mărfurilor se face integral la preluarea acestora de către câştigătorul licitaţiei sau în rate, cu garanţie bancară. În cazul vânzării în rate câştigătorul licitaţiei va plati minimum 50% din valoarea adjudecată, urmând ca ratele lunare să fie actualizate cu un coeficient de actualizare determinat pe baza ratei inflaţiei, calculată în funcţie de indicii de preţ de consum ai populaţiei, furnizati de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice. (22) După fiecare licitaţie publică se întocmeşte un proces-verbal de adjudecare, în care se consemnează rezultatele acesteia, şi care se semnează de toţi membrii comisiei de licitaţie. Câştigătorul licitaţiei primeşte din partea comisiei de licitaţie procesul-verbal de adjudecare cu privire la rezultatul licitaţiei şi preia bunurile în baza documentului "factura fiscală", care constituie titlul de proprietate asupra bunurilor. (23) Garanţia depusa de participanţii la licitaţie se restituie în termen de cel puţin două zile lucrătoare de la data încheierii licitaţiei. (24) În cazul în care s-a stabilit ca plata să se facă integral la preluarea bunurilor, iar câştigătorul licitaţiei nu achită integral suma datorată în vederea preluării acestora, în termen de cel puţin două zile lucrătoare de la adjudecarea bunurilor pierde dreptul la restituirea garanţiei şi licitaţia se reia.Art. 11^3. - (1) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului se pot valorifica şi în regim de consignaţie, precum şi prin societăţi comerciale tip consignaţie, pe baza principiului licitarii comisionului în cadrul limitei de 0,5-20% din valoarea bunurilor. (2) Licitarea comisionului se poate face la începutul anului sau ori de câte ori este necesar, cu condiţia ca la stabilirea acestuia comisia de licitaţie sa aibă în vedere criteriile stabilite la alin. (3). (3) La stabilirea comisionului comisia de licitaţie trebuie să aibă în vedere următoarele criterii, după caz:- volumul de marfa care poate fi preluat pentru valorificare;- vadul comercial al comisionarului;- respectarea obligaţiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata în avans. (4) Din valoarea determinata de comisia de evaluare comisionarul va retine comisionul adjudecat, iar diferenţa se face venit la bugetul de stat.Art. 11^4. - (1) Valorificarea directa de la locul de depozitare sau de la locul în care se afla bunurile se face în sistem angro, cu aprobarea directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi poate avea loc numai în următoarele situaţii:- în cazul bunurilor perisabile sau care, prin trecerea timpului pierd din greutate şi valoare, inclusiv animalele şi păsările vii;- în cazul bunurilor care necesita condiţii deosebite de microclimat în vederea depozitarii, condiţii care nu pot fi asigurate;- în cazul bunurilor care necesita condiţii de paza care nu pot fi asigurate;- în cazul bunurilor cu grad avansat de uzura fizica, deteriorate sau care au piese lipsa, fiind improprii îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost create. Aceste bunuri pot fi incluse în categoria "materiale refolosibile şi piese de schimb" şi valorificate direct către unităţile de colectare şi valorificare a deşeurilor sau către unităţile specializate în comercializarea pieselor de schimb de natura celor care pot fi obţinute prin dezmembrare. Starea bunurilor este în mod obligatoriu menţionată în procesul-verbal de predare-primire semnat de reprezentanţii deţinătorilor şi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Plata bunurilor vândute direct către beneficiari, persoane fizice sau juridice, se face integral la predarea bunurilor către aceştia, ocazie cu care se întocmeşte factura fiscală, care constituie actul de proprietate asupra bunurilor.Art. 11^5. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului pot fi valorificate prin intermediul burselor de mărfuri, în baza unui protocol încheiat între bursele de mărfuri şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Protocolul încheiat va fi în mod obligatoriu vizat de oficiul juridic din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Dacă în termen de 150 de zile de la prima reevaluare a bunurilor acestea nu se valorifica prin modalităţile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se poate proceda la:- atribuirea gratuita în condiţiile art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, cu modificările şi completările ulterioare;- valorificarea prin unităţile de colectare şi valorificare a deşeurilor;- dezmembrarea bunurilor şi valorificarea componentelor rezultate, inclusiv a ambalajelor, după caz;- distrugerea bunurilor sau a componentelor acestora."9. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, preluate de un organ de valorificare, pot fi valorificate prin intermediul altor organe de valorificare, la propunerea serviciului sau a biroului pentru valorificarea bunurilor devenite proprietate privată a statului, după obţinerea acordului celuilalt organ de valorificare, în baza deciziei conducătorului organului de valorificare. (2) Lista bunurilor, cuprinzând denumirea, felul şi natura fiecărui bun, unitatea de măsura, cantitatea, provenienţă, marca, seria, anul de fabricaţie, starea fizica şi baza legală de trecere în proprietatea privată a statului, va fi trimisa spre analiza organelor de valorificare interesate. (3) În cazul în care alte organe de valorificare îşi manifesta interesul fata de preluarea în vederea valorificării a bunurilor respective va fi încheiat un protocol între conducătorii organelor de valorificare respective, în care se vor stabili modul de împărţire a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor, precum şi modul de împărţire a cheltuielilor efectuate cu ocazia valorificării lor."10. Litera b) a alineatului (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"b) creşelor, gradinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, şcolilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, la propunerea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.În situaţia acceptării bunurilor direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la propunerea comisiei de evaluare pot atribui gratuit bunuri în valoare de până la 10 milioane lei/beneficiar.Se pot atribui bunuri cu titlu gratuit categoriilor de beneficiari menţionaţi la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi în situaţia în care comisia de evaluare constata ca valorificarea acestora nu poate fi făcuta în cadrul termenului de valabilitate. În aceasta situaţie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se va face cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.Pentru bunurile ce vor fi atribuite cu titlu gratuit, în valoare de peste 10 milioane lei/beneficiar, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor înainta Ministerului Finanţelor propuneri concrete şi motivate, care vor cuprinde: beneficiarul bunurilor, lista cuprinzând bunurile, atât cantitativ, cat şi valoric.În situaţia producerii unor calamitaţi naturale se pot atribui bunuri cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma acestora, la solicitarea autorităţii publice locale sau a instituţiilor de cult, fără ca bunurile respective sa mai urmeze procedura de valorificare. Atribuirea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin intermediul instituţiilor de cult sau al consiliilor locale."11. Litera f) a alineatului (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"f) persoanelor juridice care nu îndeplinesc condiţia de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar iniţial, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului şi care nu pot fi valorificate în condiţiile art. 9 şi 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, cu modificările şi completările ulterioare.În vederea atribuirii cu titlu gratuit a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, persoanele juridice vor înainta Ministerului Finanţelor o solicitare în acest sens, însoţită de acte doveditoare din care să rezulte calitatea de destinatar iniţial al acestor bunuri.În situaţia în care s-a aprobat atribuirea cu titlu gratuit, predarea bunurilor se face numai după plata taxelor datorate.În cazul în care nu se aproba atribuirea cu titlu gratuit, aceasta se comunică persoanei juridice în termen de 15 zile."12. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Organele de valorificare au următoarele competente şi obligaţii:- propun Ministerului Finanţelor transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pentru valori mai mari de 10 milioane lei/beneficiar;- restituie, în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, sumele în lei încasate greşit sau fără baza legală, la nivelul valorii recuperate în urma valorificării bunurilor sau la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în cazul bunurilor care au fost transmise cu titlu gratuit, în baza procesului-verbal de predare-primire. Bunurile intrate greşit sau fără baza legală în proprietatea privată a statului, care nu au fost valorificate sau atribuite gratuit, se restituie, pe baza hotărârii judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, persoanei juridice sau fizice de la care au fost preluate;- restituie sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 6 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul actualizat al preţurilor, în funcţie de preţul de evaluare iniţial, mai puţin cheltuielile efectuate cu valorificarea acestora la nivelul actualizat al preţurilor;- verifica dacă sumele realizate din valorificarea bunurilor se vărsa în termen la bugetul de stat; în caz contrar se iau măsuri de virare a sumelor respective;- controlează dacă persoanele juridice şi fizice care au preluat spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului le păstrează în bune condiţii;- asigura, la preluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiunilor şi motoarelor atasabile acestora, sigilarea acestor bunuri;- raportează lunar Ministerului Finanţelor situaţia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, intrate în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 2;- raportează trimestrial Ministerului Finanţelor situaţia generală privind bunurile intrate în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 3, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului, situaţia privind bunurile greu vandabile (care nu au putut fi valorificate în interval de 180 de zile de la data punerii în vânzare şi pentru care nu s-au aplicat prevederile art. 13 din prezentele norme metodologice), precum şi situaţia privind cheltuielile de valorificare şi veniturile încasate;- ţin evidenta bunurilor intrate în proprietatea privată a statului şi a sumelor obţinute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale în vigoare;- organizează evidenta stricta a proceselor-verbale de predare-primire prin înregistrarea în evidenta lucrărilor curente şi indosarierea acestora pe deţinătorii de la care s-au primit bunurile şi pe persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea."13. Alineatul (3) al articolului 15 se abroga.14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Persoanele juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului au următoarele obligaţii:- sa trimită reprezentantul lor pentru a prelua bunurile ori de câte ori sunt înştiinţate de organele de valorificare;- să semneze de primirea bunurilor procesul-verbal de predare-primire, aplicând şi ştampila unităţii, după caz;- sa înregistreze în evidentele proprii bunurile respective în ziua primirii;- sa organizeze evidenta bunurilor primite pe fiecare proces-verbal de predare-primire;- sa menţioneze în documentul de plată numărul procesului-verbal de predare-primire;- să asigure conservarea bunurilor în cele mai bune condiţii, având grija sa nu fie înlocuite până la vânzare cu altele de calitate inferioară şi sa nu se altereze sau să se deterioreze din cauza condiţiilor de întreţinere necorespunzătoare;- sa expuna în permanenta bunurile respective spre vânzare şi sa ia cele mai eficiente măsuri pentru ca aceste bunuri să fie vândute în cel mai scurt timp;- sa vireze la bugetul de stat, pe măsura vânzării, sumele obţinute din vânzarea bunurilor respective."15. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 19 şi 20 se cuprind cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuita sau distrugerea lor, respectiv cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, expertizarea, licitaţiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, restituirea sumelor încasate greşit sau fără baza legală, a contravalorii bunurilor intrate greşit sau fără baza legală în proprietatea privată a statului. În aceeaşi categorie intra şi alte cheltuieli legate de preluarea, evaluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin magazine proprii (cheltuieli cu pregătirea magazinului conform cerinţelor direcţiilor de sănătate publică, cheltuieli cu dotarea magazinului, respectiv cu mobilier, casa de marcat, obiecte de inventar, precum şi cheltuieli cu întreţinerea, paza sau cu sistemele de asigurare a pazei), cheltuielile referitoare la inventarierea, preluarea, intrarea în proprietatea privată a statului a bunurilor mobile şi imobile care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari, precum şi cele efectuate cu obţinerea tuturor certificatelor legale necesare în vederea comercializării bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului."  +  Articolul IIAnexele nr. 2 şi 3 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999, cu modificările ulterioare, se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIINormele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescu  +  Anexa 1            Autovehicule, ambulante sanitare cu dotările aferente 
  N r c r t Locul unde se afla autovehicu- lul, ambu- lantele sanitare cu dotările aferente, tipul M a r c a Capa- citatea cilin- drica a motoru- lui (cmc) Anul de fabri- catie Numa- rul de kilo- metri inre- gis- trati la bord Carbu- rantul folo- sit Gradul de uzura Valoa- rea stabi- lita de co- misia de evalu- are Alte elemente specifice auto- vehiculului, ambulantelor sanitare cu dotările aferente (SS - seria şasiului (SM - seria motorului (SC - seria caroseriei, culoarea etc.) O b s e r v a t i i
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                   Motoare atasabile ambarcaţiunilor 
  Nr. crt Locul unde se afla motoarele atasabile ambarcatiu- nilor Denumirea motorului CP Seria motorului Gradul de uzura Starea tehnica conform fisei tehnice Valoarea stabilită de comisia de evaluare Obser- vatii
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
                         Ambarcaţiuni
  N r c r t Locul unde se afla am- barcatiunea şi tipul acesteia Numărul de bucăţi Lungimea (m) Lăţimea (m) Inal- timea (m) Crivace (bucăţi) Gradul de uzura Valoarea stabilită de comisia de evaluare Ob- ser- va- tii
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   +  Anexa 2     Judeţul _________________|__|__|    Trimestrul ______________|__|+----------------------------+-------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------------+---------+| Bunuri legal confiscate |Soldul |Intrari| | Valorificari | Soldul || sau intrate, potrivit | la | în | +--------+---------+--------+-------+-------+---------+------+--------+-------+ la || legii, în proprietatea | ince- |cursul | Total | prin | prin | în | prin | prin | prin |prin | prin | prin |sfarsitul|| privată a statului | putul |trimes-| |magazine|licitatie| regim |vanzare| burse |atribuiri|resti-|reduceri|distru-| trimes- |+----------------------------+trimes-|trului | |proprii | publică |de con- |directa| de |gratuite |tuiri | de | gere | trului || Denumire |trului | | | | |signatie| |marfuri| | | pret | | |+----------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+-------+-------+---------+------+--------+-------+---------+| 0 | 1 | 2 | 3 = | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = || | | |4...+12| | | | | | | | | | 1+2-3 |+----------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+-------+-------+---------+------+--------+-------+---------+|a) Produse alimentare | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+-------+-------+---------+------+--------+-------+---------+|b) Confectii şi incaltaminte| | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+-------+-------+---------+------+--------+-------+---------+|c) Aparatura electronică | | | | | | | | | | | | | || (casetofoane, video, | | | | | | | | | | | | | || televizoare etc.) | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+-------+-------+---------+------+--------+-------+---------+|d) Bunuri de uz casnic | | | | | | | | | | | | | || (frigidere, congelatoare,| | | | | | | | | | | | | || aspiratoare, cuptoare cu | | | | | | | | | | | | | || microunde, masini de | | | | | | | | | | | | | || spalat etc.) | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+-------+-------+---------+------+--------+-------+---------+|e) Echipamente de | | | | | | | | | | | | | || comunicatie, tehnica | | | | | | | | | | | | | || de calcul şi birotica | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+-------+-------+---------+------+--------+-------+---------+|f) Bunuri mobile şi | | | | | | | | | | | | | || imobile care provin | | | | | | | | | | | | | || din succesiuni vacante | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+-------+-------+---------+------+--------+-------+---------+|g) Autovehicule, | | | | | | | | | | | | | || ambarcatiuni şi motoare | | | | | | | | | | | | | || atasabile acestora | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+-------+-------+---------+------+--------+-------+---------+|h) Materiale refolosibile şi| | | | | | | | | | | | | || piese de schimb*) | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+-------+-------+---------+------+--------+-------+---------+|i) Alte bunuri**) | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+-------+-------+---------+------+--------+-------+---------+| TOTAL: | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+-------+-------+---------+------+--------+-------+---------+--------- Notă *) Bunurile din această categorie sunt cele prevăzute la liniuţa a 5-a a alin. (1) al art. 11^4. Notă **) Se vor nominaliza bunurile cu pondere semnificativă.NOTĂ:O dată cu anexa se va prezenta şi o informare privind următoarele aspecte: modul de funcţionare a comisiilor de evaluare a bunurilor; vărsarea în termen la bugetul de stat a sumelor datorate; penalizări de întârziere calculate pentru nevărsarea în termen a sumelor la bugetul de stat; nivelul comisioanelor negociate cu societăţile tip consignaţie pentru valorificarea bunurilor, lista detaliată cuprinzând bunurile menţionate la lit. e), alte aspecte semnificative privind acţiunea de valorificare etc. Bunurile prevăzute la lit. f) nu vor fi cuprinse la celelalte litere.----------