NORMĂ nr. 22 din 21 iulie 2022pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 iulie 2022    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 202/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 20.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 1 august 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) BAAR transmite către A.S.F. politicile și procedurile prevăzute la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 132/2017, cu modificările și completările ulterioare, aprobate de către Adunarea generală a BAAR.2. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Politicile și procedurile prevăzute la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 132/2017, cu modificările și completările ulterioare, sunt întocmite cu respectarea legislației europene incidente.3. La articolul 14, alineatele (2)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data comunicării către A.S.F. a procedurilor proprii aprobate de către Adunarea generală a BAAR, acesta le publică pe site-ul propriu. (3) BAAR determină și publică factorul «N», conform procedurilor aprobate, atunci când această necesitate reiese din analizele efectuate.(4) BAAR publică pe site-ul propriu condițiile și lista documentelor privind alocarea asiguratului cu risc ridicat. (5) BAAR este răspunzător de soluționarea cererilor și petițiilor adresate cu privire la gestionarea și administrarea asigurărilor RCA aplicabile asiguraților cu risc ridicat.4. La articolul 14, alineatele (6)-(8) se abrogă.5. La articolul 21, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Până la data validării continue a competențelor profesionale, A.S.F. evidențiază specialiștii constatare daune într-o secțiune dedicată a registrului; în această perioadă, specialiștilor respectivi le este interzisă desfășurarea activității de constatare daune RCA.(4^2) În situația prevăzută la alin. (4^1), procesul de avizare de către A.S.F. nu se reia, iar taxa de avizare nu se mai achită.  +  Articolul IIÎn termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, BAAR transmite către A.S.F. politicile și procedurile prevăzute la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 132/2017, cu modificările și completările ulterioare, aprobate de către Adunarea generală a BAAR.  +  Articolul IIIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Nicu Marcu
    București, 21 iulie 2022.Nr. 22.----