LEGE nr. 250 din 20 iulie 2022privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege conține dispoziții privind regimul juridic al precursorilor de explozivi și stabilește măsurile necesare punerii în aplicare la nivel național a dispozițiilor cuprinse în Regulamentul (UE) 2019/1.148 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019.(2) Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege sunt cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019 și au următoarele semnificații:a) precursor de explozivi restricționat - înseamnă o substanță enumerată în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019 care este într-o concentrație mai mare decât valoarea-limită corespunzătoare prevăzută în coloana 2 din tabelul din anexa I la regulamentul anterior menționat, inclusiv un amestec sau altă substanță în care o substanță enumerată în anexa respectivă este prezentă într-o concentrație mai mare decât valoarea-limită corespunzătoare;b) substanță aflată sub control național - substanță ca atare sau în amestec, existentă în stare naturală sau obținută prin orice proces de producție, stabilită la nivel național, care ar putea fi utilizată pentru fabricarea ilicită de explozivi;c) dispariție semnificativă - dispariția unor cantități mai mari decât cele rezultate în procesul tehnologic de prelucrare prevăzute în fișa tehnică a fiecărei substanțe în parte, calculate în funcție de cantitatea, starea substanței și durata de depozitare a acesteia;d) substanță - înseamnă o substanță în sensul definiției de la art. 3 pct. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006;e) amestec - înseamnă un amestec în sensul definiției de la art. 3 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006;f) articol - înseamnă un articol în sensul definiției de la art. 3 pct. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006;g) punere la dispoziție - înseamnă orice furnizare, cu titlu oneros sau gratuit;h) introducere - înseamnă actul de a aduce o substanță pe teritoriul unui stat membru, indiferent de destinația acesteia în interiorul Uniunii, dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță, în orice regim vamal, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, inclusiv tranzitul;i) utilizare - înseamnă utilizare în sensul definiției de la art. 3 pct. 24 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006;j) tranzacție suspectă - înseamnă orice tranzacție privind precursorii de explozivi reglementați pentru care există motive întemeiate, după ce au fost luați în considerare toți factorii relevanți, de a suspecta că substanța sau amestecul în cauză este destinat fabricării ilicite de explozivi;k) persoană din rândul publicului larg - înseamnă orice persoană fizică sau juridică care acționează în scopuri care nu au legătură cu activitatea sa comercială, economică sau profesională;l) utilizator profesional - înseamnă orice persoană fizică sau juridică ori entitate publică sau grup de astfel de persoane sau entități, care are o nevoie demonstrabilă de un precursor de explozivi restricționat, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică sau profesională, inclusiv activitatea agricolă, indiferent de dimensiunea terenului aflat în proprietate, cu contract de închiriere sau cu contract de arendă, desfășurată fie cu normă întreagă, fie cu timp parțial, cu condiția ca astfel de scopuri să nu includă punerea precursorului de explozivi restricționat respectiv la dispoziția unei alte persoane;m) operator economic - înseamnă orice persoană fizică sau juridică ori entitate publică sau grup de astfel de persoane sau entități care pun la dispoziție pe piață precursori de explozivi reglementați, fie offline, fie online, inclusiv pe piețele online;n) piață online - înseamnă un furnizor al unui serviciu de intermediere care permite operatorilor economici, pe de o parte, și persoanelor din rândul publicului larg, utilizatorilor profesionali sau alți operatori economici, pe de altă parte, să încheie tranzacții privind precursori de explozivi reglementați, prin contracte de vânzări sau de servicii online, fie pe site-ul pieței online, fie pe site-ul unui operator economic care utilizează serviciile informatice furnizate de piața online;o) precursor de explozivi reglementat - înseamnă o substanță enumerată în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, inclusiv un amestec sau o altă substanță în care este prezentă o substanță enumerată în anexele respective, cu excepția amestecurilor omogene de peste cinci ingrediente în care concentrația fiecărei substanțe enumerate în anexa I sau anexa II la regulamentul anterior menționat este sub 1% g/g;p) activitate agricolă - înseamnă producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulsul, creșterea și deținerea de animale în scopuri agricole sau menținerea terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, astfel cum este prevăzut la art. 94 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(3) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, prezenta lege nu se aplică:a) articolelor și medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) și g) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019;b) articolelor pirotehnice definite potrivit legislației naționale privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice;c) articolelor pirotehnice destinate, în conformitate cu dreptul intern, utilizării în scopuri necomerciale de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională;d) echipamentelor pirotehnice care intră în domeniul de aplicare a legislației naționale privind echipamentele maritime;e) articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospațială;f) capselor acționate prin percuție, destinate în mod expres jucăriilor, care intră în domeniul de aplicare a legislației naționale privind siguranța jucăriilor.(4) Prezenta lege nu se aplică precursorilor de explozivi reglementați destinați utilizării în regim necomercial de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională.  +  Articolul 2(1) Se desemnează Inspectoratul General al Poliției Române din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în calitate de autoritate națională competentă în sensul Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 și al dispozițiilor prezentei legi.(2) În aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 și a dispozițiilor prezentei legi, Inspectoratul General al Poliției Române îndeplinește următoarele funcții principale:a) monitorizează și controlează operatorii economici, piețele online și operațiunile cu precursori de explozivi reglementați, desfășoară controale în vederea asigurării legalității operațiunilor cu aceste substanțe și aplică, în acest scop, măsurile prevăzute de lege;b) coordonează, la nivel național, elaborarea strategiilor și a politicilor în domeniul controlului și supravegherii operațiunilor cu precursori de explozivi reglementați;c) asigură cooperarea și schimbul de informații din domeniul precursorilor de explozivi reglementați cu serviciile specializate ale Comisiei Europene, cu autoritățile competente și punctele naționale de contact din celelalte state membre ale Uniunii Europene și din statele Spațiului Economic European și, după caz, cu autoritățile competente din state terțe, precum și cu societatea civilă, prin organizarea sau participarea la întâlniri sau grupuri de lucru cu reprezentanți ai acestora, prin informări, schimburi de date, precum și orice alte activități necesare îndeplinirii funcțiilor specifice;d) constituie și gestionează baza națională de date privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursorii de explozivi restricționați, respectiv baza națională de date referitoare la tranzacțiile suspecte, dispariții și furturi semnificative de precursori de explozivi reglementați;e) constituie și gestionează aplicația electronică Registrul național electronic privind operațiunile cu precursori de explozivi restricționați, denumit în continuare registrul național electronic; f) reprezintă, prin structura de specialitate care coordonează domeniul de activitate arme, explozivi și substanțe periculoase, punctul național de contact, în conformitate cu art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019;g) urmărește, prin structura prevăzută la lit. f), aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 în ceea ce privește raportarea tranzacțiilor suspecte, a disparițiilor și a furturilor semnificative de precursori de explozivi reglementați prevăzută la art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019;h) transmite Comisiei Europene, celorlalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, precum și operatorilor economici și piețelor online comunicările prevăzute la art. 14 alin. (4), (5) și (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, după caz;i) transmite și furnizează Comisiei Europene informațiile, datele și probele prevăzute la art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (3) și art. 21 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019.(3) În scopul facilitării raportării tranzacțiilor suspecte, a disparițiilor sau furturilor semnificative de precursori de explozivi reglementați, Inspectoratul General al Poliției Române publică pe pagina de internet a Poliției Române datele de identificare ale structurii menționate la alin. (2) lit. f), inclusiv datele prevăzute la art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019.(4) Ministerul Afacerilor Interne transmite Comisiei Europene denumirea și datele de contact ale punctului național de contact și informează Comisia Europeană fără întârziere cu privire la orice fel de modificări ale acestora.  +  Articolul 3(1) Inspectoratul General al Poliției Române îndeplinește activitățile prevăzute la art. 10 alin. (2) și art. 12 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019 în scopul informării operatorilor economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi reglementați, precum și a autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu.(2) Acțiunile de sensibilizare prevăzute la art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, precum și activitatea de informare a operatorilor economici cu privire la orientările elaborate de Comisia Europeană potrivit art. 12 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, îndeplinite în condițiile prevăzute la alin. (1), se realizează periodic prin orice modalitate pe care Inspectoratul General al Poliției Române o consideră adecvată, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, publicarea informațiilor pe pagina de internet a Poliției Române, cu ocazia unor acțiuni desfășurate la sediul operatorilor economici ori al utilizatorilor profesionali, sau, la cerere, prin transmiterea orientărilor prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestora și confirmarea de primire.(3) Informarea autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu se realizează de către Inspectoratul General al Poliției Române prin transmiterea în mod direct a orientărilor elaborate de Comisia Europeană.(4) Inspectoratul General al Poliției Române publică pe pagina de internet a Poliției Române Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, inclusiv anexele I și II la acesta, orientările elaborate de Comisia Europeană, precum și dispozițiile prezentei legi, informațiile fiind actualizate ori de câte ori intervin modificări ale acestora. Actualizarea informațiilor este însoțită de comunicate de presă și informare prin mass-media sau, la cerere, prin transmiterea către destinatari a informațiilor prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestora și confirmarea de primire.  +  Articolul 4(1) În aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentei legi, autoritățile și instituțiile publice cu competențe în domeniu colaborează cu Inspectoratul General al Poliției Române și sunt obligate să comunice datele și informațiile de care dispun sau pe care le pot obține în exercitarea prerogativelor lor legale.(2) În vederea verificării legalității operațiunilor cu precursori de explozivi reglementați sau a realității datelor cuprinse în raportările transmise de operatorii economici în temeiul art. 9 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, Inspectoratul General al Poliției Române poate solicita date și informații relevante autorităților și instituțiilor publice sau entităților private care dețin astfel de date.-(3) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Inspectoratul General al Poliției Române, în colaborare cu autorități și instituții publice cu competențe în domeniu, poate participa la proiecte și mecanisme internaționale în scopul prevenirii operațiunilor ilicite cu precursori de explozivi.  +  Capitolul II Reguli, interdicții și obligații  +  Articolul 5(1) Introducerea pe teritoriul României, scoaterea de pe teritoriul României, producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul, tranzacția, utilizarea, punerea la dispoziție sau orice altă operațiune cu precursori de explozivi restricționați se realizează numai de către operatori economici.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), utilizatorii profesionali pot achiziționa, introduce pe teritoriul României și deține precursori de explozivi restricționați exclusiv în interes propriu și îi pot utiliza numai în scopul pentru care aceștia au fost achiziționați sau deținuți.(3) Restricțiile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică inclusiv amestecurilor care conțin clorați sau perclorați prevăzuți în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, în cazul în care concentrația totală a substanțelor respective prezente în amestec depășește valoarea-limită a oricăreia dintre substanțele prevăzute în coloana a 2-a a tabelului din anexa I la același regulament.  +  Articolul 6Din motive de ordine și siguranță publică, respectiv de securitate națională, în România se interzice operatorilor economici, inclusiv piețelor online, să pună la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg precursori de explozivi restricționați, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019.  +  Articolul 7Persoanelor din rândul publicului larg le este interzis să introducă pe teritoriul României, să dețină sau să utilizeze precursori de explozivi restricționați, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, ori să producă, să experimenteze, să prelucreze sau să transporte precursori de explozivi restricționați.  +  Articolul 8(1) Operatorul economic care pune un precursor de explozivi restricționat la dispoziția altui operator economic îl informează în scris pe acesta din urmă cu privire la faptul că achiziționarea, introducerea pe teritoriul României, deținerea sau utilizarea respectivului precursor de explozivi restricționat de către persoane din rândul publicului larg este supusă unei restricții în conformitate cu prevederile art. 7.(2) Operatorul economic care pune un precursor de explozivi reglementat la dispoziția altui operator economic îl informează în scris pe acesta din urmă cu privire la faptul că achiziționarea, introducerea pe teritoriul României, deținerea sau utilizarea respectivului precursor de explozivi reglementat de către persoane din rândul publicului larg este supusă obligațiilor de raportare prevăzute la art. 10.(3) Operatorul economic care pune precursori de explozivi reglementați la dispoziția unui utilizator profesional trebuie să facă dovada către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 17 alin. (1) că personalul propriu implicat în punerea la dispoziție de precursori de explozivi reglementați:a) cunoaște care dintre produsele pe care le pune la dispoziție conțin precursori de explozivi reglementați;b) este instruit în ceea ce privește obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 și al dispozițiilor prezentei legi.(4) O piață online ia măsuri pentru a se asigura că, atunci când pune la dispoziție precursori de explozivi reglementați prin intermediul serviciilor sale, utilizatorii săi sunt informați cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 și al dispozițiilor prezentei legi.(5) Operatorii economici care produc, introduc pe teritoriul României, dețin, experimentează, prelucrează, transportă, utilizează sau pun la dispoziție precursori de explozivi reglementați, inclusiv piețele online, transmit punctului național de contact o listă cuprinzând precursorii de explozivi restricționați sau amestecurile sau alte substanțe care conțin astfel de substanțe cu care efectuează operațiuni.(6) Lista prevăzută la alin. (5) este actualizată și transmisă de către operatorii economici, respectiv de către piețele online, punctului național de contact ori de câte ori intervin modificări, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care acestea au intervenit.  +  Articolul 9(1) Operatorul economic, inclusiv piața online, care pune la dispoziție un precursor de explozivi restricționat are obligația de a verifica dacă clientul potențial este operator economic sau utilizator profesional.(2) În vederea efectuării verificării prevăzute la alin. (1), operatorul economic, inclusiv piața online, care pune la dispoziție precursorul de explozivi restricționat solicită clientului potențial, pentru fiecare tranzacție, comunicarea următoarelor informații referitoare la:a) dovada identității persoanei îndreptățite să reprezinte clientul potențial;b) activitatea comercială, economică sau profesională a clientului potențial, împreună cu denumirea, sediul social și codul unic de înregistrare al societății sau datele personale în cazul utilizatorului profesional;c) utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi restricționați de către clientul potențial.(3) Verificarea prevăzută la alin. (1) nu este obligatorie în cazul în care pentru clientul potențial respectiv această verificare s-a realizat deja într-o perioadă de cel mult un an înainte de data noii tranzacții, iar noua tranzacție nu diferă semnificativ față de tranzacțiile anterioare.(4) Utilizatorii profesionali ai nitratului de amoniu prevăzut în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019 fac dovada activității comerciale, economice sau profesionale prevăzută la alin. (2) lit. b) prin prezentarea de documente justificative, cum ar fi acte de proprietate, contract de închiriere, contract de arendă pentru terenurile deținute sau atestatul de producător însoțit de carnetul de comercializare a produselor agricole, în care este înscrisă suprafața agricolă pe care o cultivă.(5) Pentru comunicarea informațiilor prevăzute la alin. (2), operatorul economic, inclusiv piața online, utilizează modelul de declarație a clientului potențial, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, care poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului.(6) Operatorii economici pot comercializa acumulatori auto care conțin acid sulfuric într-o concentrație care depășește valoarea-limită prevăzută pentru acesta în coloana a 2-a a tabelului din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019, numai în situația în care acidul sulfuric a fost integrat în interiorul acumulatorilor auto. Orice operațiune de completare a acumulatorilor auto cu acid sulfuric se poate realiza numai de către operatori economici.  +  Articolul 10(1) În aplicarea art. 9 alin. (1), (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 11.48/2019, operatorii economici care produc, introduc pe teritoriul României, dețin, experimentează, transportă, utilizează sau pun la dispoziție precursori de explozivi reglementați, inclusiv piețele online, raportează punctului național de contact de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul sesizării, tranzacțiile suspecte, tentativa de tranzacție suspectă, inclusiv refuzul de a accepta o tranzacție suspectă.(2) Pentru identificarea unei tranzacții suspecte, operatorii economici prevăzuți la alin. (1), inclusiv piețele online, au obligația de a întocmi proceduri formalizate, rezonabile și proporționale pentru a depista tranzacțiile suspecte, adaptate la mediul specific în care sunt puși la dispoziție precursorii de explozivi reglementați. Operatorii economici și piețele online iau în considerare toate împrejurările și, în special, atunci când clientul potențial acționează într-unul sau mai multe dintre următoarele moduri:a) nu poate preciza în mod clar care este utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi reglementați în cauză;b) pare nefamiliarizat cu utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi reglementați în cauză sau nu poate să o explice în mod plauzibil;c) intenționează să achiziționeze precursori de explozivi reglementați în cantități, combinații sau concentrații care sunt neobișnuit de mari pentru un uz legitim;d) nu este dispus să furnizeze o dovadă a identității sale, a locului său de reședință sau, după caz, a calității sale de utilizator profesional sau de operator economic;e) insistă să utilizeze metode neobișnuite de plată, inclusiv sume mari în numerar.(3) Raportarea prevăzută la alin. (1) este însoțită, atunci când este posibil, inclusiv de informații privind identitatea clientului și toate detaliile care au determinat operatorul economic să considere tranzacția raportată punctului național de contact ca fiind una suspectă.(4) În situația prevăzută la alin. (1), punctul național de contact procedează la informarea autorității naționale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în vederea întreprinderii activităților specifice prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.(5) În vederea monitorizării tranzacțiilor efectuate cu precursori de explozivi restricționați, operatorii economici țin evidența strictă a acestora, sub forma unui registru anume destinat, în care înscriu în momentul efectuării fiecărei tranzacții cel puțin următoarele:a) datele de identificare ale vânzătorului/cumpărătorului - denumire societate autorizată/persoană fizică autorizată, sediu social, cod unic de înregistrare, precum și datele de identificare ale reprezentantului care face vânzarea/cumpărarea - nume, prenume, cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate;b) date despre precursorul de explozivi restricționat vândut/achiziționat, precum cantitate, tip, data vânzării, respectiv data livrării, locul livrării, metoda de plată, numele și prenumele persoanei care face vânzarea/achiziția;c) informații referitoare la cumpărător, din care să rezulte dacă este cumpărător final sau cumpărător revânzător;d) activitatea comercială, economică sau profesională a cumpărătorului;e) utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi restricționați de către cumpărător.(6) Registrul prevăzut la alin. (5) se ține exclusiv în format electronic de către operatorii economici, folosind aplicația informatică registrul național electronic, pus la dispoziția acestora, cu titlu gratuit, de către Inspectoratul General al Poliției Române.(7) Orice angajat al unui operator economic care intenționează să vândă ori să cumpere precursori de explozivi restricționați trebuie să se identifice cu act de identitate și să facă dovada că acționează ca reprezentant al operatorului economic, prin documente justificative, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, actul constitutiv, orice act care să certifice calitatea de reprezentant al unui operator economic.(8) Dacă vânzarea sau cumpărarea se face fără contact personal, atunci respectarea obligației de la alin. (7) se realizează prin transmiterea unor copii ale actelor care să certifice calitatea de reprezentant al operatorului economic.(9) Copiile documentelor justificative prevăzute la alin. (7) prezentate de către angajatul operatorului economic care intenționează să vândă sau să cumpere precursori de explozivi restricționați se păstrează de operatorul economic căruia i-au fost prezentate pentru o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 11Operatorii economici și utilizatorii profesionali raportează disparițiile și furturile semnificative de precursori de explozivi reglementați în termen de 24 de ore de la depistare către punctul național de contact. Pentru a decide dacă o dispariție sau un furt este semnificativă/semnificativ, aceștia iau în considerare dacă această cantitate este neobișnuit de mare, având în vedere circumstanțele și tipul substanței.  +  Articolul 12(1) Desfășurarea operațiunilor cu precursori de explozivi restricționați se face cu respectarea de către operatorul economic a următoarelor obligații:a) desemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori de explozivi restricționați și a unui înlocuitor și comunicarea datelor de contact ale acestora către punctul național de contact;b) păstrarea registrului prevăzut la art. 10 alin. (5), prin utilizarea aplicației informatice registrul național electronic, prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. e);c) asigurarea etichetării precursorilor de explozivi restricționați în conformitate cu dispozițiile art. 14;d) asigurarea măsurilor de protecție fizică a precursorilor de explozivi restricționați în locațiile unde aceștia se produc, se utilizează, se experimentează, se pun la dispoziție și se depozitează;e) transmiterea către punctul național de contact, la cerere, a informațiilor cuprinse în registrul prevăzut la art. 10 alin. (5).(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se aplică, în mod corespunzător, inclusiv utilizatorilor profesionali ai precursorilor de explozivi restricționați.(3) Obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-e) se aplică inclusiv piețelor online.(4) Operatorii economici au responsabilitatea de a furniza informații personalului propriu cu privire la modul în care urmează să fie puși la dispoziție precursorii de explozivi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 și al prezentei legi, precum și de a crește gradul de sensibilizare a personalului în această privință prin activități periodice de pregătire profesională.  +  Articolul 13(1) Înaintea începerii activității cu precursori de explozivi restricționați, operatorii economici comunică punctului național de contact decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricționați și a înlocuitorului acesteia, precum și lista prevăzută la art. 8 alin. (5).(2) Decizia de numire a persoanei responsabile și a înlocuitorului acesteia conține date și informații referitoare la nume, prenume, număr de telefon și/sau fax, adresa de poștă electronică, funcția și atribuțiile expres stabilite pentru supravegherea operațiunilor cu precursori de explozivi restricționați și desfășurarea acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare.(3) Orice modificare a datelor și informațiilor prevăzute la alin. (2) se comunică de îndată punctului național de contact, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.  +  Articolul 14(1) Operatorii economici care pun la dispoziție precursori de explozivi restricționați sunt obligați să asigure etichetarea corespunzătoare a acestora, fie prin atașarea unei etichete adecvate, fie prin verificarea existenței unei etichete adecvate, care să indice în mod clar că achiziționarea, deținerea sau utilizarea precursorului de explozivi restricționat de către persoane din rândul publicului larg este interzisă.(2) Etichetarea potrivit alin. (1) nu aduce atingere obligațiilor ce revin operatorilor economici potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Îndeplinirea obligației de atașare a unei etichete adecvate prevăzute la alin. (1) se poate realiza în următoarele modalități: -a) prin aplicarea unei etichete suplimentare cuprinzând avertizarea „Achiziționarea, deținerea sau utilizarea de către publicul larg este interzisă“; saub) prin menționarea avertizării prevăzute la lit. a) în secțiunea pentru informații suplimentare de pe etichetă, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările și completările ulterioare; sauc) prin includerea informațiilor suplimentare de pe etichetă în fișa cu date de securitate întocmită în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) Asigurarea măsurilor de protecție fizică a precursorilor de explozivi restricționați în locațiile unde aceștia se pun la dispoziție, se produc, se utilizează, se experimentează, se prelucrează sau se depozitează se realizează potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) atrage răspunderea operatorilor economici și a utilizatorilor profesionali în condițiile Legii nr. 333/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Depozitarea precursorilor de explozivi restricționați se face cu respectarea indicațiilor producătorului prevăzute în fișa cu date de securitate a acestora, întocmită conform anexei nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.(4) Punerea la dispoziție a precursorilor de explozivi restricționați către operatori economici sau utilizatori profesionali se realizează numai în spații special amenajate în care nu au acces persoanele din rândul publicului larg.  +  Articolul 16(1) Raportarea prevăzută la art. 10 alin. (1), respectiv art. 11 se realizează de persoana responsabilă sau de înlocuitorul acesteia și cuprinde toate datele pe care le deține referitoare la tranzacția suspectă, dispariția sau furtul semnificativ de precursori de explozivi reglementați.(2) În cazul raportării ce vizează dispariții sau furturi semnificative de precursori de explozivi reglementați realizate în condițiile dispozițiilor art. 11, punctul național de contact:a) sesizează imediat organul local al poliției pe a cărui rază de competență s-a produs evenimentul pentru efectuarea de verificări în condițiile legii;b) informează autoritatea națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului în vederea întreprinderii activităților specifice prevăzute de Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Inspectoratul General al Poliției Române, precum și celelalte autorități și instituții publice cu competențe în domeniu asigură confidențialitatea datelor furnizate de operatori economici potrivit alin. (1), precum și a datelor de identificare ale acestora.  +  Articolul 17(1) Controlul respectării regimului juridic al precursorilor de explozivi reglementați, inclusiv în locațiile operatorilor economici, se exercită de către Inspectoratul General al Poliției Române, Garda Națională de Mediu, Direcția Generală a Vămilor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau de unitățile subordonate acestora, după caz, potrivit atribuțiilor ce le revin în domeniile lor de activitate.(2) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) reprezintă autorități naționale de control în sensul art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019.  +  Articolul 18(1) În vederea verificării de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 17 alin. (1) a respectării cerințelor stabilite pentru controlul și supravegherea precursorilor de explozivi reglementați, operatorii economici, utilizatorii profesionali și piețele online sunt obligați:a) să permită accesul în locațiile în care își desfășoară activitatea;b) să furnizeze date cu privire la comenzile sau operațiunile desfășurate cu acești precursori, precum și orice alte date sau informații relevante;c) să permită verificarea documentelor în baza cărora își desfășoară activitatea sau a documentelor comerciale;d) să permită prelevarea, după caz, de probe în vederea analizării fizico-chimice.(2) Operatorii economici din industria națională de apărare înscriși în Registrul unic al operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare, prevăzut de Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, permit accesul personalului autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (1), numai dacă acesta este autorizat pentru accesul la documente clasificate și în conformitate cu prevederile legislației specifice protecției informațiilor clasificate.(3) În cazul în care se suspectează că precursorii de explozivi reglementați sunt destinați fabricării/producerii ilegale de explozivi, în scopul efectuării de verificări, organele de control ale autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (1) pot aplica măsura administrativă de indisponibilizare, pentru o perioadă de maximum 30 de zile, a mijloacelor de transport care sunt sau au fost folosite pentru transportul, depozitarea sau efectuarea oricăror operațiuni cu precursori de explozivi reglementați.(4) Actul administrativ prin care se dispune măsura indisponibilizării prevăzută la alin. (3) poate fi atacat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prin derogare de la dispozițiile art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, introducerea acțiunii în contencios administrativ nu suspendă executarea măsurii.(5) Probele prelevate de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 17 alin. (1) sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic în laboratoarele de specialitate ale Inspectoratului General al Poliției Române sau în alte laboratoare de profil, acreditate conform standardului SR EN ISO/IEC 17025 pentru efectuarea acestor analize.(6) În vederea efectuării analizelor prevăzute la alin. (5), Inspectoratul General al Poliției Române adoptă măsurile corespunzătoare pentru dotarea necesară laboratoarelor de specialitate ale Institutului Național de Criminalistică și acreditarea acestora, conform standardului SR EN ISO/IEC 17025, de către organismul național de acreditare.(7) Fondurile necesare dotării, acreditării și menținerii acreditării laboratoarelor prevăzute la alin. (6) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliției Române, prin legile bugetare anuale.  +  Capitolul III Baze de date. Protecția datelor cu caracter personal  +  Articolul 19(1) În scopul aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019 și a dispozițiilor prezentei legi, Inspectoratul General al Poliției Române constituie și gestionează următoarele baze naționale de date:a) baza națională de date privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi restricționați;b) baza națională de date referitoare la tranzacții suspecte, dispariții și furturi semnificative de precursori de explozivi;c) registrul național electronic prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. e).(2) Baza națională de date privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi restricționați cuprinde datele și informațiile comunicate de către operatorii economici în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5) și art. 13.(3) Baza națională de date referitoare la tranzacții suspecte, dispariții și furturi semnificative de precursori de explozivi cuprinde datele și informațiile raportate de către operatorii economici în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) și art. 11, datele obținute în urma constatărilor efectuate de organele autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (1), precum și datele referitoare la sesizări ale persoanelor fizice cu privire la disparițiile și furturile semnificative de precursori de explozivi deținuți în mod legal. (4) Registrul național electronic cuprinde datele și informațiile comunicate de către operatorii economici în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5).(5) Inspectoratul General al Poliției Române este responsabil de implementarea, funcționarea, întreținerea și asigurarea securității bazelor de date prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 20(1) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 17 alin. (1) cooperează între ele și pot colabora și cu autorități competente din alte state, în condițiile legii, inclusiv prin schimb de date și informații, pentru punerea în aplicare eficientă a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019.(2) Cooperarea dintre autorități și instituții publice pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei legi se realizează astfel încât să permită obținerea rapidă și eficientă de date și informații.(3) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, la bazele naționale de date prevăzute la art. 19 alin. (1) au acces:a) Poliția Română;b) Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Direcția Generală de Protecție Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;c) Serviciul Român de Informații, prin Brigada Antiteroristă;d) Serviciul de Informații Externe;e) Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală de Informații a Apărării;f) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;g) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Garda Națională de Mediu;h) Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală a Vămilor. (4) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are acces la baza de date prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a). (5) Prin ordine sau dispoziții ale conducătorilor autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (3) și (4) se stabilesc departamentele/structurile din cadrul fiecărei autorități și instituții abilitate să aibă acces și să prelucreze date din bazele de date prevăzute la art. 19 alin. (1).(6) Accesul autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (3) lit. b)-h) și alin. (4) la bazele de date prevăzute la art. 19 alin. (1) se face pe bază de protocoale încheiate cu Inspectoratul General al Poliției Române prin care se stabilesc coordonatele de acces la aceste baze de date, precum și orice alte proceduri referitoare la gestionarea acestora.(7) Protocoalele prevăzute la alin. (6) se publică pe paginile de internet ale autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (3) și (4).  +  Articolul 21(1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 20 alin. (3) și (4) se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.(2) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 20 alin. (3) și (4) sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în temeiul prezentei legi, potrivit competențelor proprii.  +  Articolul 22(1) Condițiile privind organizarea și funcționarea bazelor de date prevăzute la art. 19 alin. (1) sunt stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.(2) Informațiile conținute în bazele de date prevăzute la art. 19 alin. (1), cu excepția informațiilor clasificate potrivit legii, sunt stocate pentru o perioadă de 10 ani de la data încetării activității operatorului economic, respectiv de la data sesizării tranzacției suspecte, a dispariției sau a furtului semnificativ.(3) La împlinirea termenului de stocare prevăzut la alin. (2), datele cu caracter personal sunt șterse în mod automat prin proceduri ireversibile.  +  Capitolul IV Contravenții  +  Articolul 23(1) Constituie contravenții la regimul juridic al precursorilor de explozivi, dacă fapta nu a fost săvârșită astfel încât să constituie infracțiune, următoarele fapte:a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (1)-(3);b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (4)-(6);c) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (1)-(4) și (6);d) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2), (5) și (7)-(9);e) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11-13;f) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 14;g) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2);h) nerespectarea obligației prevăzute la art. 35 alin. (2) și (3).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit. a) și f), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;b) pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit. b)-e) și h) cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei;c) pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit. g), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.  +  Articolul 24(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 23 se realizează după cum urmează:a) în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1), de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;b) în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) și g), de către comisari și persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, precum și de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;c) în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. g), de către personalul vamal în exercitarea atribuțiilor de serviciu.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25(1) În scopul urmăririi modului de soluționare a contravențiilor la regimul juridic al precursorilor de explozivi și pentru a asigura posibilitatea aprecierii de către agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) a gradului de pericol social al faptei săvârșite de către contravenient pentru individualizarea sancțiunii, Inspectoratul General al Poliției Române asigură realizarea, funcționarea, întreținerea și securitatea evidenței informatizate a contravențiilor la regimul precursorilor de explozivi.(2) Agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) au drept de interogare a evidenței informatizate prevăzute la alin. (1).(3) Implementarea datelor referitoare la contravențiile constatate și sancționate se face de către reprezentanții autorităților și instituțiilor din care fac parte agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1), aceștia având obligația urmăririi implementării datelor în mod complet și în timp util.(4) Procedurile referitoare la implementarea contravențiilor constatate și sancționate se stabilesc prin protocoalele prevăzute la art. 20 alin. (6).(5) Bazele de date prevăzute la art. 19 alin. (1) și evidența prevăzută la alin. (1) pot fi interconectate, iar accesul la acestea se face diferențiat și ierarhizat în funcție de competențele, atribuțiile și activitățile autorităților și instituțiilor publice care le utilizează în temeiul prezentei legi.  +  Articolul 26(1) Precursorii de explozivi reglementați confiscați sau predați în custodie la încetarea activității și care nu pot fi valorificați, precum și precursorii de explozivi restricționați depreciați calitativ se distrug cu respectarea cerințelor pentru eliminare potrivit regimului deșeurilor, reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, în prezența unei comisii formate dintr-un reprezentant al persoanei juridice care realizează eliminarea și, după caz, al celui de la care au fost confiscate, precum și un reprezentant al structurii cazier judiciar, statistică și evidențe operative și un reprezentant al structurii arme, explozivi și substanțe periculoase a Poliției Române competente teritorial și un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu.(2) Gestionarea precursorilor de explozivi restricționați depreciați calitativ se face cu respectarea regimului deșeurilor, eliminarea realizându-se în prezența comisiei prevăzute la alin. (1).(3) O copie a procesului-verbal de eliminare a precursorilor de explozivi restricționați se comunică Inspectoratului General al Poliției Române de către persoana juridică care efectuează eliminarea.  +  Capitolul V Substanțe aflate sub control național  +  Articolul 27Substanțele aflate sub control național se stabilesc în condițiile prevăzute de prezentul capitol.  +  Articolul 28(1) Din motive de ordine și siguranță publică, în aplicarea prevederilor art. 14 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019 se pot stabili ca substanțe aflate sub control național:a) substanțele prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019 într-o concentrație mai mică, stabilită prin lege, decât valoarea-limită prevăzută pentru acestea în anexa I;b) substanțele prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019 care depășesc o concentrație maximă stabilită prin lege;c) alte substanțe decât cele prevăzute în anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 1.148/2019;d) un amestec sau o substanță ce conține una dintre substanțele prevăzute la lit. a)-c).(2) Stabilirea substanțelor aflate sub control național în condițiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin modificarea/ completarea prezentei legi, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 29(1) Tranzacțiile suspecte, disparițiile și furturile semnificative de substanțe aflate sub control național se raportează în condițiile prezentei legi și ale Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019.(2) Dispozițiile prezentei legi referitoare la precursori de explozivi restricționați se aplică în mod corespunzător în situația substanțelor aflate sub control național.  +  Capitolul VI Dispoziții pentru modificarea unor acte normative  +  Articolul 30La articolul 26 alineatul (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 2 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, punctul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:19. exercită controlul, potrivit legii, asupra deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, a materiilor explozive, a precursorilor de explozivi reglementați, asupra modului în care se efectuează operațiunile cu arme, muniții, materii explozive și precursori de explozivi reglementați, precum și asupra funcționării atelierelor de reparat arme și asupra poligoanelor de tir;  +  Articolul 31La articolul 1 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, substanțelor dopante, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale și a aparaturii medicale, substanțelor toxice, materialelor radioactive și a precursorilor de explozivi reglementați confiscați se efectuează în condițiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul acestor substanțe.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 32(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici care desfășoară activități cu precursori de explozivi comunică Inspectoratului General al Poliției Române decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricționați și a înlocuitorului acesteia, precum și lista prevăzută la art. 8 alin. (5).(2) Dispoziția prevăzută la alin. (1) nu se aplică operatorilor economici care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au comunicat Inspectoratului General al Poliției Române decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricționați și a înlocuitorului acesteia, precum și lista cuprinzând precursorii de explozivi restricționați sau amestecurile sau alte substanțe care conțin astfel de substanțe cu care efectuează operațiuni, în temeiul art. 8,11 și 35 din Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu excepția cazului în care au intervenit modificări.  +  Articolul 33(1) Pentru o perioadă de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Poliției Române desfășoară activități de informare a operatorilor economici, a piețelor online, a utilizatorilor profesionali și a persoanelor din rândul publicului larg cu privire la dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1.148/2019, precum și cu privire la interdicțiile și obligațiile ce le revin potrivit acestuia și prevederilor prezentei legi.(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe pagina de internet a Poliției Române, organizarea unor acțiuni specifice prin polițiști specializați.(3) În scopul realizării activității prevăzute la alin. (1), structurile arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Poliției Române colaborează cu persoane juridice, organisme și organizații neguvernamentale interesate și cooperează cu alte instituții și autorități ale administrației publice de la nivel central și local, în condițiile legii.  +  Articolul 34(1) Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 22 alin. (1) se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Până la intrarea în vigoare a ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 22 alin. (1) se vor aplica prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 52/2019 privind organizarea și funcționarea bazei naționale de date referitoare la operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi restricționați, respectiv a bazei naționale de date referitoare la tranzacțiile suspecte, furturile și disparițiile semnificative de precursori de explozivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 17 mai 2019, în măsura în care dispozițiile acestuia nu contravin prezentei legi.  +  Articolul 35(1) Operaționalizarea aplicației informatice prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. e) se realizează de către Inspectoratul General al Poliției Române până la data de 31 decembrie 2022.(2) Până la data operaționalizării aplicației informatice potrivit alin. (1), registrul prevăzut la art. 10 alin. (5) se păstrează la sediul social sau la punctul de lucru al operatorului economic, în format letric, se șnuruiește și se numerotează de către acesta, iar înainte de utilizare se înregistrează la unitatea teritorială de poliție - structura arme, explozivi și substanțe periculoase - în a cărei rază de competență își are sediul social, respectiv punctul de lucru operatorul economic. Registrul prevăzut la art. 10 alin. (5) în format letric se arhivează pentru o perioadă de 5 ani de la ultima înscriere în acesta.(3) În situația pierderii, sustragerii, deteriorării sau completării necorespunzătoare a registrului prevăzut la alin. (2), operatorul economic are obligația de reconstituire sau corectare a registrului în termen de 30 de zile de la momentul constatării situației intervenite.  +  Articolul 36Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 37La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 2 martie 2018.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  Ion-Marcel Ciolacu
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 20 iulie 2022.Nr. 250.  +  ANEXĂ
  DECLARAȚIA
  clientului privind utilizarea specifică sau utilizările specifice ale unui
  precursor de explozivi restricționat, astfel cum este menționat în
  Regulamentul (UE) 2019/1.148 al Parlamentului European și al Consiliului
  (a se completa cu majuscule)
  Subsemnatul,Nume și prenume (client): ......................Dovada actului de identitate (serie și număr, autoritatea emitentă): ..............................Reprezentant autorizat al: ..................................Societate comercială/Utilizator profesional (după caz): ................................Codul de înregistrare în scopuri de TVA al societății /Sediu social: ..........................Activitatea comercială/economică/profesională: ..............................
  Denumirea comercială a produsuluiPrecursor de explozivi restricționatNr. CASCantitatea (kg/litru)ConcentrațieUtilizarea preconizată
  Prin prezenta declar că produsul comercial și substanța sau amestecul care o conține se utilizează numai pentru utilizarea indicată, care este în orice caz legitimă, și vor fi vândute sau livrate unui alt client (doar operatorii economici) numai dacă aceștia fac o declarație de utilizare similară, respectând restricțiile stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1.148 pentru punerea la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg.Semnătura: ..........................Funcție: ..................................Nume: ................................Data: ............................
  -----