HOTĂRÂRE nr. 931 din 20 iulie 2022privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. XXXII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 9 ianuarie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei nerespectarea de către unitățile afiliate a obligațiilor prevăzute la art. 29 lit. b) din norme. (2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei nerespectarea de către unitățile afiliate a obligațiilor prevăzute la art. 29 lit. a) din norme.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către personalul cu atribuții de control, împuternicit în acest sens, din cadrul Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Culturii, după caz.2. La anexă, articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Biletele de valoare pot fi utilizate doar în scopul prevăzut de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, și doar la operatorii economici care acceptă biletele de valoare, denumiți în continuare unități afiliate, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unitățile emitente.(2) Regimul fiscal aplicabil biletelor de valoare este atât pentru beneficiari, cât și pentru angajatori/plătitori de venituri cel prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.3. La anexă, la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Biletul de valoare, cu excepția tichetului de masă, este valabil un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.4. La anexă, la articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Sumele reprezentând costul emiterii biletelor de valoare, precum și costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, după caz, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă de către angajatori din bugetele proprii. În cazul instituțiilor publice, aceste sume se suportă de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri și servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli» de la titlul «Bunuri și servicii5. La anexă, la articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Contravaloarea nominală a biletului de valoare, precum și costurile aferente emiterii biletelor de valoare nu pot fi transferate de către angajator salariaților.6. La anexă, la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Valoarea nominală a unui bilet de valoare nu poate depăși valoarea stabilită potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare.7. La anexă, la articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Contractul pentru achiziționarea biletelor de valoare, încheiat între angajator și unitățile emitente, cuprinde cel puțin următoarele clauze referitoare la:a) necesarul estimat anual, semestrial sau trimestrial de bilete de valoare și, în cazul tichetelor de masă, eșalonarea pe luni a acestuia;b) costul emiterii biletelor de valoare, precum și costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia;c) lista unităților afiliate la care salariații pot folosi biletele de valoare și modul de transmitere a acesteia;d) modul de administrare și utilizare a biletelor de valoare, inclusiv modul în care angajatul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a biletelor de valoare în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii;e) obligația angajatorilor de a colecta de la salariații lor și de a transfera către unitățile emitente toate datele personale și informațiile referitoare la salariați care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu bilete de valoare, în condițiile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;f) obligația unităților emitente de a păstra în condiții de siguranță datele primite de la angajatori și de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;g) obligația angajatorilor de a instrui salariații să nu vândă și să folosească biletele de valoare doar în scopul prevăzut de lege și doar la unitățile afiliate care afișează elemente de identificare de tip autocolant, afișaj grafic, digital și altele asemenea, corespunzătoare unității emitente care a emis biletele de valoare respective.8. La anexă, la articolul 9, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Comenzile de achiziție de bilete de valoare transmise unităților emitente de către angajatori conțin cel puțin următoarele informații: numele și prenumele salariaților cărora li se atribuie biletele de valoare, numărul unic de identificare al suportului electronic corespunzător fiecărui salariat, numărul debilete de valoare acordat pentru fiecare salariat, valoarea nominală a biletului de valoare și valoarea nominală totală a biletelor de valoare acordate fiecărui salariat................................................................................................(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), comenzile de achiziție de tichete de masă acordate donatorilor de sânge în baza Legii nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de tichete de masă acordate în alte situații prevăzute prin alte legi speciale, respectiv de suporturi electronice transmise unității emitente nu conțin datele personale ale beneficiarilor.9. La anexă, la articolul 10, partea dispozitivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În cazul tichetelor de masă, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează transferul valorii nominale a tichetelor de masă. În sensul prezentelor norme nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariații:10. La anexă, la articolul 11, alineatele (1) și (3) se abrogă.11. La anexă, la articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care angajatul căruia i s-au acordat tichete de creșă nu a prezentat angajatorului informațiile privind prezența copilului la creșă/entitatea asimilată acesteia, în scris cu confirmarea creșei/entității asimilate acesteia, potrivit art. 14 alin. (2), acesta are obligația să restituie angajatorului contravaloarea tichetelor de creșă acordate și necuvenite. Dacă restituirea nu este posibilă, angajatorul va recupera din drepturile salariale cuvenite angajatului respectiv contravaloarea tichetelor de creșă acordate suplimentar, corespunzător numărului de zile absente din luna în care copilul a fost absent de la creșă/entitatea asimilată acesteia.12. La anexă, articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Angajatorii sunt obligați să organizeze o evidență proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 4 și 6.13. La anexă, articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) La sfârșitul fiecărei luni, la sfârșitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, după caz, salariatul are obligația să restituie angajatorului contravaloarea biletelor de valoare, pentru luna în curs sau, după caz, pentru anul în curs și neutilizate ori necuvenite.(2) Pentru biletele de valoare neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă restituie valorile nominale către angajator. În cazul biletelor de valoare necuvenite, precum și în cazul încetării raporturilor de muncă, angajatorul are obligația de a comunica unității emitente informațiile necesare pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator. Restituirea valorii nominale a biletelor de valoare se realizează conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.(3) În cazul instituțiilor publice, unitățile emitente restituie sumele prevăzute la alin. (2), cu respectarea dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.(4) Utilizarea de către salariat a biletelor de valoare necuvenite îl obligă pe acesta la plata contravalorii biletelor către angajator.(5) În cazul tichetelor de masă, în situația în care salariatul utilizează într-o lună un număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 10, iar angajatorul nu a încasat de la salariat contravaloarea tichetelor utilizate și necuvenite, angajatorul acordă acestuia pentru luna următoare un număr de tichete de masă egal cu numărul de zile lucrătoare, diminuat cu numărul de tichete acordate pentru luna anterioară și necuvenite.14. La anexă, la articolul 20, alineatul (1) se abrogă.15. La anexă, articolul 21 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Unitățile emitente sunt obligate:a) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la instituții de credit sau instituții de plăți, diferite pentru fiecare tip de bilet de valoare în parte, prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a biletelor de valoare, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a biletelor de valoare achiziționate în baza contractelor încheiate cu aceștia și rambursarea de sume către unitățile afiliate, fie direct de către unitățile emitente autorizate de Ministerul Finanțelor, fie indirect prin intermediul organizațiilor specializate/schemelor de plăți naționale ori internaționale, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a biletelor de valoare prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile afiliate respective; decontarea valorii nominale a biletelor de valoare se face între unitățile afiliate și unitățile emitente, prin intermediul instituțiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizațiilor care administrează scheme/aranjamente de plată ori alte organizații care dezvoltă sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme; închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a biletelor de valoare emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate;b) să organizeze o evidență operativă proprie lunară, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 8, 10 și 12, și să transmită trimestrial date centralizate Ministerului Finanțelor;c) să implementeze sisteme și procese organizaționale care să permită autorizarea tranzacțiilor cu bilete de valoare, exclusiv la și doar în măsura în care unitatea afiliată are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice fiecărui tip de bilet de valoare în parte, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, și cu prezentele norme metodologice și în măsura în care identitatea unității afiliate poate să fie stabilită cu exactitate la momentul autorizării tranzacției, în baza unuia sau mai multor elemente de identificare a acesteia;d) să asigure securitatea livrării biletelor de valoare la angajator;e) să asigure elementele de siguranță obligatorii pentru suportul electronic;f) să asigure transparența și managementul circuitului financiar;g) să nu utilizeze sumele aferente biletelor de valoare pentru reinvestirea în alte scopuri.16. La anexă, la articolul 22 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) în cazul în care la unitățile emitente se constată că nu sa organizat evidența operativă prevăzută la art. 21 lit. b);17. La anexă, articolul 23 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Suportul electronic emis de unitatea emitentă trebuie să aibă înscrise sau stocate electronic în acesta următoarele elemente obligatorii:a) emitentul și datele sale de identificare: denumirea, sediul și codul de identificare fiscală;b) angajatorul și datele sale de identificare: denumirea și codul de identificare fiscală;c) numele, prenumele și codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze biletele de valoare;d) perioada de valabilitate a utilizării biletelor de valoare;e) interdicția prevăzută la art. 13 lit. c),art. 20 lit. c), art. 23 lit. c), respectiv art. 26 lit. d) din lege, după caz, imprimată pe versoul suportului electronic;f) numărul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;g) perioada de valabilitate a suportului electronic;h) elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP;i) cuvintele «TICHET DE MASĂ», «TICHET CADOU», «TICHET DE CREȘĂ», «TICHET CULTURAL», «VOUCHER DE VACANȚĂ», după caz, cu litere majuscule pe rectoul suportului electronic;j) elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României, în cazul voucherelor de vacanță.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), pentru tichetele de masă acordate donatorilor de sânge în baza Legii nr. 282/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru tichetele de masă acordate în alte situații prevăzute prin alte legi speciale, unitățile emitente nu au obligația de a înscrie sau stoca pe suportul electronic al acestor bilete de valoare datele personale ale beneficiarului.18. La anexă, articolul 25 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Unitățile afiliate care au încheiat contracte de prestări de servicii cu unitățile emitente, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, sunt identificate conform art. 21 lit. c), la nivel de platformă sau de schemă/aranjament de plată, după caz, pentru a permite unităților emitente cu care au încheiat contracte de prestări de servicii să autorizeze online tranzacțiile cu bilete de valoare efectuate de către beneficiari, exclusiv la acea unitate afiliată care are un contract de prestări de servicii valabil încheiat cu o unitate emitentă.(2) Elementele de identificare prevăzute la art. 21 lit. c) și solicitate de unitățile emitente se menționează în contractul încheiat între unitatea afiliată și unitatea emitentă. În cazul schimbării oricărui element de identificare prevăzut la art. 21 lit. c), unitatea afiliată este obligată să informeze de îndată unitatea emitentă cu privire la respectiva modificare.(3) Unitățile afiliate care au încheiat contracte de prestări de servicii cu unitățile emitente trebuie să afișeze elemente de identificare furnizate de către unitățile emitente pentru categoriile de bilete de valoare pentru care au încheiat contracte, fie la intrarea în locațiile în care își desfășoară activitatea sau la casele de marcat electronice fiscale, după caz, fie pe websiteurile pe care le utilizează, în cazul unităților afiliate care oferă servicii de plată online.19. La anexă, articolul 27 se abrogă.20. La anexă, articolul 29 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, unitățile afiliate au următoarele obligații:a) să debiteze valoarea exactă a produselor/serviciilor achiziționate de salariat și să înmâneze acestuia o dovadă imprimată sau să transmită în format electronic un document, după caz, care conține suma debitată;b) să implementeze proceduri și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor/serviciilor achiziționate de salariați;c) alte obligații stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente.21. La anexă, la articolul 30, alineatele (1) și (2) se abrogă.22. La anexă, articolul 32 se abrogă.23. La anexă, articolul 34 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34Anexele nr. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 și 13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.24. La anexă, anexele nr. 1, 3, 5, 7, 9 și 14 se abrogă.25. La anexă, în cuprinsul anexei nr. 13, nota de subsol va avea următorul cuprins:* Evidența se ține de către creșă/entitatea asimilată acesteia.  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la data de 1 februarie 2023, unitățile emitente sunt obligate să organizeze, pentru biletele de valoare pe suport hârtie, o evidență operativă proprie lunară, potrivit formularului prevăzut ca model în anexa nr. 11 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările și completările ulterioare, și să transmită trimestrial date centralizate Ministerului Finanțelor.  +  Articolul IIIPunctul 21 al articolului I intră în vigoare la data de 1 februarie 2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul culturii
  András István Demeter,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  București, 20 iulie 2022.Nr. 931.----