LEGE nr. 247 din 20 iulie 2022pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 25 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 2 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 29^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Interzicerea intrării pe teritoriul României nu se poate dispune împotriva cetățenilor Uniunii Europene sau a membrilor de familie ai acestora care se află pe teritoriul României.2. La articolul 40, alineatul (2) se abrogă.3. Articolul 41^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41^1(1) Datele biometrice incluse în cărțile de rezidență și în cărțile de rezidență permanentă sunt imaginea facială și impresiunea digitală a două degete.(2) Imaginile impresiunilor digitale se colectează numai cu acordul expres al solicitantului cărții de rezidență, respectiv al cărții de rezidență permanentă sau, în cazul minorilor și al incapabililor, numai cu acordul expres al părinților sau, după caz, al părintelui care exercită autoritatea părintească ori al reprezentantului legal.(3) De la obligația de furnizare a impresiunilor digitale sunt exceptați minorii sub vârsta de 12 ani și persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă.(4) Procedura preluării imaginii faciale și a impresiunilor digitale se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Datele biometrice prevăzute la alin. (1) sunt folosite numai în scopul prevăzut la art. 10 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație.4. Articolul 41^2 se abrogă.5. Articolul 41^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41^3(1) Datele biometrice se stochează în mediul de stocare electronică al cărților de rezidență, respectiv al cărților de rezidență permanentă, în baza de date a Sistemului Național de Evidență a Străinilor, precum și în bazele de date de producție constituite și gestionate de Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, în vederea personalizării acestora.(2) După personalizarea cărților de rezidență, respectiv a cărților de rezidență permanentă și transmiterea acestora la Inspectoratul General pentru Imigrări, elementele biometrice de identificare și orice alte date cu caracter personal stocate în bazele de date de producție se șterg prin procedură automată și ireversibilă.(3) Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului Național de Evidență a Străinilor se șterg prin procedură automată imediat după ridicarea cărților de rezidență, respectiv a cărților de rezidență permanentă, iar dacă nu au fost ridicate la data programată pentru eliberarea acestora, cel târziu la împlinirea unui termen de 90 de zile de la această dată.6. Articolul 41^4 se abrogă.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punere în circulație a documentelor electronice de identitate și rezidență, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂprivind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punere în circulație a documentelor electronice de identitate2. Articolul 1 se abrogă.3. La articolul 8, alineatele (1), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Producerea cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților de identitate provizorii și a dovezilor de reședință se realizează, centralizat, de către Imprimeria Națională.................................................................................................(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin D.E.P.A.B.D., asigură coordonarea din punct de vedere tehnic și metodologic a structurilor aflate în subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activitățile referitoare la punerea în circulație a cărții electronice de identitate, a cărții de identitate simple, a cărții de identitate provizorii și a dovezii de reședință.(5) Imprimeria Națională asigură distribuirea la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor a cărților electronice de identitate și a cărților de identitate simple, în vederea eliberării către solicitanți, în condițiile stabilite prin protocoale încheiate cu D.E.P.A.B.D.4. La articolul 8^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) Imprimeria Națională este abilitată să achiziționeze și să pună la dispoziția D.E.P.A.B.D., a structurilor din subordinea/coordonarea acesteia, a celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne responsabile, precum și a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele și produsele software necesare pentru punerea în circulație și personalizarea cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților de identitate provizorii și a dovezilor de reședință.5. Articolul 8^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8^3(1) Condițiile tehnice, precum și aspectele procedurale și legale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la datele înscrise în format electronic în cartea electronică de identitate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(2) Datele cu caracter personal, inclusiv datele biometrice înscrise în format electronic în cartea electronică de identitate, sunt protejate prin utilizarea unei infrastructuri de chei publice și a unor mecanisme de acces standardizate ICAO.6. La articolul 8^4, alineatul (2) se abrogă.7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Stabilirea și actualizarea contravalorii documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) se realizează de către Imprimeria Națională, cu avizul direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor.(2) Contravaloarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) poate fi încasată prin unitățile Trezoreriei Statului sau prin alte unități bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, prin autoritățile administrației publice locale, precum și prin Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor, componentă a Sistemului electronic național, utilizând cardul bancar, cu care Imprimeria Națională a încheiat convenții în acest scop.(3) Contravaloarea cheltuielilor cu utilități și consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. și de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor în procesul culegerii datelor și eliberării cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților de identitate provizorii și dovezilor de reședință, se decontează și se virează de către Imprimeria Națională, în condiții stabilite prin protocol încheiat între Imprimeria Națională și D.E.P.A.B.D. (4) Cheltuielile prevăzute la alin. (3) se referă exclusiv la utilitățile și consumabilele aferente echipamentelor puse la dispoziție de Imprimeria Națională, inclusiv echipamentele de comunicație, și se stabilesc prin protocol încheiat între Imprimeria Națională și D.E.P.A.B.D.8. La articolul 10, alineatul (3) se abrogă.9. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Punerea în circulație a cărții electronice de identitate și a cărții de identitate simple se realizează, în mod eșalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărți electronice de identitate sau a primei cărți de identitate simple, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu suportul tehnic necesar, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 235/2013.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (2^2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^2) Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cărțile electronice de identitate, cărțile de identitate simple, cărțile de identitate provizorii, dovezile de reședință și cărțile de rezidență.2. La anexă, articolul 6 punctul A, litera b^11) se modifică și va avea următorul cuprins:b^11) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărților de rezidență;  +  Articolul IVLa articolul 25 alineatul (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, litera c) se abrogă.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 12 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 235/2013, se modifică după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români2. La articolul X, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul X(1) Până la asigurarea suportului tehnic necesar pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cărțile de identitate se produc și se eliberează potrivit dispozițiilor aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) De la data asigurării suportului tehnic necesar pentru eliberarea cărții electronice de identitate, autoritățile competente eliberează cărțile de identitate, numai în formatul realizat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.3. La articolul X, alineatul (6) se abrogă.4. La articolul XI, alineatul (4) se abrogă.  +  Articolul VI– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 100, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Contestația la executare formulată potrivit art. 598 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, prin care se invocă existența unor motive întemeiate de a crede că viața persoanei expulzate, ca urmare a punerii în executare a pedepsei complementare prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. c) din Codul penal, este pusă în pericol ori că persoana va fi supusă la tortură sau alte tratamente inumane ori degradante în statul în care urmează a fi expulzată, atrage suspendarea de drept a procedurii de expulzare de la data introducerii cererii până la pronunțarea unei soluții definitive. Instanța sesizată înștiințează de îndată Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la introducerea contestației la executare.(5) Suspendarea expulzării în condițiile alin. (1) și (4) nu produce efecte asupra măsurii de luare în custodie publică2. La articolul 107, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) În funcție de opțiunea solicitanților, permisul de ședere se ridică de la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reședința din România ale titularului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediție.  +  Articolul VIIOrdonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 28, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) În funcție de opțiunea solicitanților, avizul de angajare sau detașare se ridică de la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la sediul, domiciliul sau la reședința solicitantului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediție.2. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) La depunerea cererii pentru eliberarea avizelor de angajare/detașare, angajatorul/beneficiarul prestării de servicii plătește un tarif în lei, echivalent a 100 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri ori în cazul aplicării art. 17 sau 18, angajatorul plătește un tarif în lei, echivalent a 25 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naționale a României la data efectuării plății.(2) În situația refuzului de eliberare a avizului de angajare/detașare, angajatorul/beneficiarul prestării de servicii își recuperează tariful plătit, în condițiile legii.  +  Articolul VIIILa articolul 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1132 din 25 noiembrie 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2021, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) În funcție de opțiunea solicitanților, permisul de ședere se ridică de la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reședința din România ale titularului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediție.  +  Articolul IX(1) Cărțile de rezidență pentru membrii de familie ai cetățenilor Uniunii Europene care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene, precum și cărțile de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene, eliberate de la data intrării în vigoare a prezentei legi, îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație.(2) Cărțile de rezidență pentru membrii de familie ai cetățenilor Uniunii Europene care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, își mențin valabilitatea până la data expirării lor sau până la data de 3 august 2023, oricare dintre acestea survine mai întâi.(3) Cărțile de rezidență permanentă eliberate cetățenilor Uniunii Europene până la intrarea în vigoare a prezentei legi își mențin valabilitatea până la data expirării lor.(4) Cărțile de rezidență și cărțile de rezidență permanentă se eliberează contra plății unei taxe al cărei cuantum nu îl poate depăși pe cel al taxei impuse cetățenilor români pentru eliberarea cărții electronice de identitate.(5) Prevederile legale referitoare la scutirea sau exceptarea de la plata contravalorii actelor de identitate eliberate cetățenilor români sunt aplicabile și solicitanților cărților de rezidență și ai cărților de rezidență permanentă aflați în situațiile prevăzute la art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, cheltuielile aferente producerii și eliberării cărților de rezidență și a cărților de rezidență permanentă se suportă de către Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A. din veniturile proprii aferente acestei activități. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabilește prin protocol încheiat între Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A. și Inspectoratul General pentru Imigrări.(6) Contravaloarea cărților de rezidență și a cărților de rezidență permanentă poate fi încasată prin unitățile Trezoreriei Statului sau prin alte unități bancare cu care Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A. a încheiat convenții în acest scop, precum și prin Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor, componentă a Sistemului electronic național, utilizând cardul bancar.(7) Stabilirea și actualizarea contravalorii cărților de rezidență și a cărților de rezidență permanentă se fac de către Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A., cu avizul direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor.  +  Articolul XLa articolul 17 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) Prin capacitate de cazare depășită în sensul alin. (8) se înțelege situația în care gradul de ocupare al spațiilor de cazare în centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil depășește 90%, constatată de Inspectoratul General pentru Imigrări prin decizie emisă în acest sens.  +  Articolul XIPrezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. VI-VIII, care intră în vigoare la 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 20 iulie 2022.Nr. 247.----