LEGE nr. 262 din 21 iulie 2022pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 25 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 92 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) care servesc activităților agricole și/sau serviciilor conexe, respectiv: depozite de îngrășăminte minerale ori naturale, construcții de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, șoproane, silozuri pentru depozitarea și conservarea semințelor de consum, inclusiv spațiile administrative aferente acestora, platformele și spațiile de depozitare a produselor agricole primare, adăposturi de animale și exploatații zootehnice/ferme zootehnice, sere, solare, răsadnițe, ciupercării, obiective specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile, exclusiv în scopul asigurării energiei pentru consumul propriu al exploatației, amplasate în cadrul fermelor, spații de prelucrare/procesare/comercializare a produselor vegetale și zootehnice, imobile cu destinație agroturistică pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene;2. La articolul 92, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul serelor, solarelor, răsadnițelor prevăzute la alin. (2) lit. c), scoaterea din circuitul agricol se aprobă numai pentru suprafața ocupată de anexele și platformele betonate pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, drumurile asfaltate/betonate din incinta acestora.3. La articolul 92, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pe terenurile agricole din extravilan de clasa I și a II-a de calitate, precum și pe terenurile ocupate de parcuri naționale, rezervații, monumente, ansambluri arheologice și istorice se pot amplasa, în baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, doar construcțiile care servesc activităților agricole și/sau serviciilor conexe prevăzute la alin. (2) lit. c), cu destinație militară, căile ferate, șoselele de importanță deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea și echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării țițeiului și gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, canalizare și realizarea de surse de apă, precum și cele pentru îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, respectiv: irigații, desecări, taluzări, protecția malurilor și altele asemenea.4. La articolul 92 alineatul (6), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) amplasarea construcțiilor care servesc activităților agricole și/sau serviciilor conexe, prevăzute la alin. (2) lit. c), anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole, lucrările de îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, canalizare, realizarea surselor de apă potabilă, puțuri, aducții de apă pentru exploatația agricolă, obiective meteorologice, obiective de investiții de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică, în condițiile legislației în vigoare;5. După articolul 92^1 se introduce un nou articol, articolul 92^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 92^2(1) Introducerea în circuitul agricol a terenurilor situate în intravilan, încadrarea acestora în terenuri cu destinație agricolă productive/neproductive conform dispozițiilor art. 2 lit. a), precum și categoria de folosință se aprobă de către autoritățile administrației publice locale competente în raza cărora se află amplasat terenul, la solicitarea beneficiarului.(2) Reintroducerea în extravilan a terenurilor situate în intravilan, libere de construcții, inclusiv cele pentru care a fost aprobată introducerea în circuitul agricol, se aprobă prin hotărârea consiliului local în raza căruia se află amplasat terenul, la solicitarea beneficiarului.(3) Beneficiarul are obligația să solicite oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent actualizarea categoriei de folosință/schimbarea destinației în baza actului de aprobare privind reintroducerea în circuitul agricol a terenurilor din extravilan, în termen de 30 de zile de la comunicarea actului de aprobare.  +  Articolul IILa art. 11^1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) obiective de investiții pe terenurile agricole din extravilan, prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. c) și e) și construcțiile prevăzute la art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIÎn cazul în care nu au fost inițiate lucrările de realizare a obiectivelor de investiție prevăzute la alin. (2) și (3) al art. 92 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, în termen de 5 ani de la data comunicării deciziei pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, terenul este reintrodus în circuitul agricol prin efectul legii.  +  Articolul IVLegea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 21 iulie 2022.Nr. 262.-----