LEGE nr. 260 din 21 iulie 2022privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 25 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, punctul 14) se modifică și va avea următorul cuprins:14) imprimarea de însemne, înscrieri, desene sau imagini, fără drept, prin orice mijloace, pe pereții clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosință comună aflate în locuri publice, precum și deteriorarea prin orice mijloc a acestora;2. La articolul 2, după punctul 14) se introduce un nou punct, punctul 14^1), cu următorul cuprins:14^1) dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunțurilor și afișelor legal amplasate în locuri anume destinate;3. La articolul 3 alineatul (1), literele a) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 14^1), 17), 18), 22), 33) și 34);..................................................................................................f) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, faptele prevăzute la pct. 14), 35) și 36).4. La articolul 3, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) și (6^2), cu următorul cuprins:(6^1) În cazul săvârșirii contravenției prevăzute la art. 2 pct. 14) se dispune sancțiunea complementară a obligării înlăturării de către contravenient a înscrierilor, însemnelor sau desenelor, cu redarea stării inițiale a bunului scris, pictat, desenat sau deteriorat ori cu refacerea acestuia, după caz. Sancțiunea se execută în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care devine executorie.(6^2) În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la alin. (6^1), autoritatea administrației publice locale pe a cărei rază teritorială s-a săvârșit contravenția poate să reabiliteze din fonduri proprii bunurile afectate, având dreptul la acțiune în regres împotriva contravenientului.5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Sunt supuse confiscării bunurile care au servit la săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 2 pct. 4), 5) și 14), dacă sunt ale contravenientului, precum și bunurile dobândite prin săvârșirea contravențiilor, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate.  +  Articolul IILegea nr. 554/2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 20 decembrie 2003, se abrogă.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVLegea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2020, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 21 iulie 2022.Nr. 260.----