LEGE nr. 251 din 20 iulie 2022privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 22 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 7 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2022, cu următoarele completări:1. La articolul I, după punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 2^1-2^4, cu următorul cuprins:2^1. La anexa nr. 3 articolul 1 alineatul (2), literele k) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:k) beneficiari: statul, prin autoritățile administrației publice centrale, unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, părți componente cu personalitate juridică ale cultelor religioase recunoscute conform legii, precum și alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice sau juridice în cazul subprogramelor „Lucrări în primă urgență“ și „Imobile cu risc seismic“;l) amplasament: imobilul constituit din terenuri și/sau construcții, după caz, aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice, instituțiilor de interes public, persoanelor juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, altor entități care funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv aparținând părților componente cu personalitate juridică ale cultelor religioase recunoscute conform legii, precum și proprietatea persoanelor fizice sau juridice, în cazul subprogramelor „Lucrări în primă urgență“ și „Imobile cu risc seismic“;2^2. La anexa nr. 3 articolul 1 alineatul (2), după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:t) imobile cu risc seismic: imobile încadrate în clasele (I, II) de risc seismic, conform expertizelor tehnice.2^3. La anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) Subprogramul „Imobile cu risc seismic“.2^4. La anexa nr. 3 articolul 3, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cadrul subprogramelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. i) și n) se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări:2. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. La anexa nr. 3 articolul 13, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul subprogramului „Imobile cu risc seismic“ se instituie, în condițiile legii, interdicția de vânzare pe o perioadă de 25 de ani de la data predării amplasamentului și a obiectivului realizat.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 20 iulie 2022.Nr. 251.----