LEGE nr. 237 din 19 iulie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 22 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Valoarea fondurilor proprii ale S.A.I. nu trebuie să scadă sub cea stabilită la art. 13 din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/2.033.2. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În cazul în care, în termen de 4 luni de la transmiterea la A.S.F. a solicitării de autorizare, entitatea nu depune documentația completă în conformitate cu alin. (1) și (5), A.S.F. consideră că aceasta a renunțat la solicitare și emite o decizie de respingere care poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării.3. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Conducerea efectivă a activității unei S.A.I. organizate în sistem unitar trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane fizice, denumite în continuare directori. Numele acestor persoane, precum și ale celor care le înlocuiesc vor fi comunicate A.S.F.(2) Conducerea efectivă a activității unei S.A.I. organizate în sistem dualist trebuie să fie asigurată de cel puțin trei persoane fizice, denumite în continuare membri ai directoratului. Numele acestor persoane, precum și ale celor care le înlocuiesc vor fi comunicate A.S.F.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să aibă o bună reputație și experiență profesională, în raport cu tipul de O.P.C.V.M. administrat de S.A.I., astfel cum sunt acestea stabilite în reglementările A.S.F.4. La articolul 64, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:(6) În cazul în care în termen de 4 luni de la transmiterea la A.S.F. a solicitării de autorizare a O.P.C.V.M. nu este depusă documentația completă, A.S.F. consideră că acesta a renunțat la solicitare și emite o decizie de respingere care poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării.5. La articolul 68 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Nu este obligatorie anexarea regulilor fondului deschis de investiții la prospect în cazul în care investitorul este informat prin prospect că, la cererea sa, aceste documente îi vor fi trimise sau că va fi informat în scris despre locul în care va putea să le consulte în fiecare stat membru în care titlurile de participare sunt comercializate.6. La articolul 75, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) În cazul în care în termen de 4 luni de la transmiterea la A.S.F. a solicitării de autorizare entitatea nu depune documentația completă în conformitate cu dispozițiile alin. (2), A.S.F. consideră că aceasta a renunțat la solicitare și emite o decizie de respingere care poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării.7. La articolul 78, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Nu este obligatorie anexarea actului constitutiv al societății de investiții la prospect în cazul în care investitorul este informat prin prospect că la cererea sa aceste documente îi vor fi trimise sau că va fi informat în scris despre locul în care va putea să le consulte în fiecare stat membru în care titlurile de participare sunt comercializate.8. Articolul 97 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 97Difuzarea oricărui material publicitar în legătură cu un O.P.C.V.M. se efectuează potrivit prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) 2019/1.156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1.286/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/1.156, și a reglementărilor emise de A.S.F. cu privire la publicitatea O.P.C.V.M.9. Articolul 151 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 151(1) În cazul modificării informațiilor notificate potrivit art. 149 alin. (1) lit. c), d) și e), S.A.I. comunică în scris respectiva modificare A.S.F. și autorității competente din statul membru gazdă cu cel puțin o lună înaintea efectuării schimbării, astfel încât A.S.F. să poată lua o decizie cu privire la această modificare și să informeze în consecință autoritatea competentă din statul membru gazdă.(2) În cazul în care intervine o modificare a domeniului de aplicare a autorizației S.A.I. sau a detaliilor cu privire la orice restricții ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care aceasta este autorizată să le administreze, A.S.F. actualizează informațiile cuprinse în atestatul prevăzut la art. 149 alin. (4) și notifică în consecință autoritatea competentă din statul membru gazdă al S.A.I.(3) În cazul în care, în urma modificării menționate la alin. (1), S.A.I. nu mai respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, A.S.F. informează S.A.I., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor menționate la același alineat, cu privire la faptul că modificarea respectivă nu poate fi pusă în aplicare și informează în acest sens autoritățile competente din statul membru gazdă al S.A.I.(4) În cazul în care modificarea cu privire la care A.S.F. a informat S.A.I. potrivit dispozițiilor alin. (3) este pusă în aplicare de către S.A.I. după transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (1) și, ca urmare a respectivei modificări, S.A.I. nu mai respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, A.S.F. ia toate măsurile necesare potrivit prevederilor art. 1 alin. (2), art. 193^1 și 193^2 și notifică de îndată autoritățile competente din statul membru gazdă al S.A.I. cu privire la măsurile adoptate.10. La articolul 158, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Scrisoarea de notificare menționată la alin. (1) include, de asemenea, informațiile necesare, inclusiv adresa pentru facturare sau pentru comunicarea oricăror comisioane sau tarife percepute de către autoritățile competente din statul membru gazdă și informații privind structurile pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la alin. (5).11. La articolul 158, alineatele (5) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) O.P.C.V.M. are obligația de a pune la dispoziție, în fiecare stat membru gazdă în care intenționează să își distribuie titlurile de participare, structuri care să asigure:a) procesarea ordinelor de subscriere, răscumpărare și rambursare și efectuarea altor plăți către deținătorii de titluri de participare din statul membru gazdă, în conformitate cu condițiile stabilite în mod corespunzător în documentele prevăzute la art. 68, art. 71 alin. (1), art. 78 alin. (2), art. 92 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (3)-(5), art. 93 alin. (1), (2) și (4) și art. 94-102;b) furnizarea de informații investitorilor din statul membru gazdă cu privire la modalitatea de transmitere a ordinelor prevăzute la lit. a) și cu privire la modalitățile de plată a sumelor provenite din răscumpărare și din rambursare;c) facilitarea accesului la informații și la procedurile și modalitățile prevăzute la art. 35 referitoare la exercitarea de către investitori a drepturilor pe care le dobândesc în urma investițiilor lor în O.P.C.V.M. în statul membru unde sunt distribuite titlurile de participare ale respectivului O.P.C.V.M.;d) punerea la dispoziția investitorilor a informațiilor și documentelor prevăzute la lit. a), în condițiile prevăzute la art. 159, cu scopul de a fi analizate și de a obține copii ale acestora;e) punerea la dispoziția investitorilor, pe un suport durabil, a informațiilor relevante cu privire la operațiunile desfășurate de către aceste structuri;f) funcția de punct de contact pentru comunicarea cu autoritatea competentă din statul membru gazdă.................................................................................................(11) În cazul modificării informațiilor comunicate în scrisoarea de notificare prevăzută la alin. (1) sau al unei modificări a clasei de acțiuni/unități de fond care se distribuie, O.P.C.V.M. trebuie să transmită atât A.S.F., cât și autorității competente din statul membru gazdă o notificare scrisă în acest sens cu cel puțin o lună înainte de a pune în aplicare respectiva modificare.12. La articolul 158, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alin. (12) și (13), cu următorul cuprins:(12) În cazul în care, în urma modificării prevăzute la alin. (11), O.P.C.V.M. nu mai respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, A.S.F. informează O.P.C.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor menționate la același alineat, cu privire la faptul că modificarea respectivă nu poate fi pusă în aplicare și notifică autoritățile competente din statul membru gazdă al O.P.C.V.M. cu privire la această situație.(13) În cazul în care modificarea prevăzută la alin. (11) este pusă în aplicare de către O.P.C.V.M. după transmiterea informațiilor în conformitate cu alin. (12) și, ca urmare a respectivei modificări, O.P.C.V.M. nu mai respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, A.S.F. adoptă toate măsurile necesare în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 193^1 și 193^2.13. După articolul 160 se introduce un nou articol, art. 160^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 160^1(1) O.P.C.V.M. își poate retrage notificarea cu privire la distribuția titlurilor de participare, inclusiv, după caz, a claselor de acțiuni/unități de fond, într-un stat membru pentru care a făcut o notificare la A.S.F. în conformitate cu art. 158, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) O.P.C.V.M. face o ofertă generală de răscumpărare sau de rambursare, fără taxe sau deduceri, a tuturor titlurilor de participare ale respectivului O.P.C.V.M. deținute de investitori în statul membru respectiv, care este disponibilă în mod public timp de cel puțin 30 de zile lucrătoare și este adresată, direct sau prin intermediari financiari, în mod individual, tuturor investitorilor din statul membru respectiv a căror identitate este cunoscută;b) intenția de a înceta distribuția titlurilor de participare în statul membru respectiv este făcută publică prin intermediul unui mijloc de comunicare, inclusiv electronic, care este uzual pentru distribuția titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. și adecvat pentru un investitor tipic al O.P.C.V.M.;c) orice acorduri contractuale cu intermediari financiari sau cu alte persoane cărora le-a fost delegată distribuția sunt modificate sau reziliate cu efect de la data retragerii notificării, pentru a preveni o nouă oferire sau plasare, directă sau indirectă, a titlurilor de participare identificate în notificarea menționată la alin. (4).(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) descriu în mod clar consecințele pentru investitori în cazul în care nu acceptă oferta de răscumpărare sau de rambursare a titlurilor de participare deținute.(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se furnizează în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru pentru care O.P.C.V.M. a făcut o notificare la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 158 sau într-o limbă aprobată de autoritatea competentă din statul membru gazdă respectiv. Începând cu data retragerii notificării, O.P.C.V.M. nu mai realizează nicio ofertă sau plasare directă sau indirectă a titlurilor sale de participare care au făcut obiectul retragerii notificării în statul membru respectiv.(4) O.P.C.V.M. transmite A.S.F. o notificare ce conține informațiile prevăzute la alin. (1).(5) A.S.F. verifică dacă notificarea transmisă de O.P.C.V.M. în conformitate cu alin. (4) este completă și transmite, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea notificării complete, respectiva notificare autorității competente a statului membru identificat în notificarea menționată la alin. (4) și ESMA.(6) După transmiterea notificării în conformitate cu alin. (5), A.S.F. informează de îndată O.P.C.V.M. cu privire la această transmitere.(7) O.P.C.V.M. furnizează investitorilor care își mențin investițiile în respectivul O.P.C.V.M. în urma procedurii prevăzute în prezentul articol, precum și A.S.F. informațiile prevăzute la art. 68, art. 71 alin. (1), art. 78 alin. (2), art. 92 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (3)-(5), art. 93 alin. (1), (2) și (4), art. 94-102, precum și la art. 159.(8) A.S.F. transmite autorității competente din statul membru identificat în notificarea prevăzută la alin. (4) informații cu privire la orice modificări ale documentelor prevăzute la art. 158 alin. (2).(9) În cazul în care A.S.F. este identificată ca autoritate competentă în cadrul unei notificări similare celei prevăzute la alin. (4) într-un alt stat membru, aceasta are aceleași drepturi și obligații ca și o autoritate competentă a statului membru gazdă al O.P.C.V.M., în conformitate cu legislația națională a respectivului stat membru care transpune prevederile art. 21 alin. (2), art. 97 alin. (3) și art. 108 din Directiva 2009/65/CE.(10) Fără a aduce atingere altor activități de monitorizare și de supraveghere prevăzute de legislația națională a statelor membre care transpune prevederile art. 21 alin. (2) și art. 97 din Directiva 2009/65/CE, de la data transmiterii informațiilor prevăzute la alin. (8), autoritatea competentă a statului membru identificat în notificarea prevăzută la alin. (4) nu mai solicită acelui O.P.C.V.M. să demonstreze conformitatea cu actele cu putere de lege și actele administrative naționale care reglementează cerințele de distribuție prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2019/1.156.(11) În aplicarea prevederilor alin. (7), O.P.C.V.M. poate utiliza orice mijloace de comunicare electronice sau alte mijloace de comunicare la distanță, cu condiția ca informațiile și mijloacele de comunicare să fie puse la dispoziția investitorilor în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care se află investitorii sau într-o limbă aprobată de autoritatea competentă din statul membru respectiv.14. La articolul 174, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Scrisoarea de notificare prevăzută la alin. (1) lit. a) include, de asemenea, informațiile necesare, inclusiv adresa pentru facturare sau pentru comunicarea oricăror comisioane sau tarife percepute de către A.S.F. și informații privind mecanismele pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la alin. (2).15. La articolul 174, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) O.P.C.V.M. din alt stat membru care distribuie titluri de participare în România are obligația de a pune la dispoziția investitorilor din România structuri care să asigure îndeplinirea următoarelor sarcini:a) procesarea ordinelor de subscriere, răscumpărare și rambursare și efectuarea altor plăți către deținătorii de titluri de participare, în conformitate cu condițiile stabilite în mod corespunzător în documentele prevăzute la art. 68, art. 71 alin. (1), art. 78 alin. (2), art. 92 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (3)-(5), art. 93 alin. (1), (2) și (4) și art. 94-102;b) furnizarea de informații investitorilor din România cu privire la modalitatea de transmitere a ordinelor menționate la lit. a) și cu privire la modalitățile de plată a sumelor provenite din răscumpărarea sau din rambursarea de către O.P.C.V.M. a titlurilor de participare deținute de investitorii din România;c) facilitarea accesului la informații și la procedurile și modalitățile menționate la art. 35 referitoare la exercitarea de către investitorii din România a drepturilor pe care le dobândesc în urma investițiilor lor în O.P.C.V.M.;d) punerea la dispoziția investitorilor din România a informațiilor și documentelor prevăzute la lit. a), în condițiile prevăzute la art. 176, cu scopul de a fi analizate și de a obține copii ale acestora;e) punerea la dispoziția investitorilor din România, pe un suport durabil, a informațiilor relevante cu privire la operațiunile desfășurate de către aceste structuri;f) funcția de punct de contact pentru comunicarea cu A.S.F.16. La articolul 174, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins: (2^1) A.S.F., în calitate de autoritate competentă a statului membru gazdă al O.P.C.V.M., nu impune acestuia obligația de a avea o prezență fizică pe teritoriul României sau de a numi o parte terță cu scopul de a-și îndeplini sarcinile prevăzute la alin. (2).(2^2) O.P.C.V.M. din alt stat membru care distribuie titluri de participare în România are obligația de a se asigura că structurile prevăzute la alin. (2) sunt puse la dispoziție, inclusiv pe cale electronică: a) în limba română; b) de către O.P.C.V.M. sau de către o parte terță care face obiectul reglementărilor și supravegherii aplicabile sarcinilor care urmează să fie efectuate sau de către ambele.În cazul în care sarcinile sunt îndeplinite de o parte terță, numirea părții terțe respective face obiectul unui contract scris, în care se precizează care dintre sarcinile prevăzute la alin. (2) nu vor fi efectuate de către O.P.C.V.M., precum și faptul că partea terță va primi din partea O.P.C.V.M. toate informațiile și documentele relevante.17. La articolul 174, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) În cazul modificării informațiilor comunicate în scrisoarea de notificare prevăzută la alin. (1) lit. a) sau al unei modificări a clasei de acțiuni/unități de fond care se distribuie, O.P.C.V.M. trebuie să transmită autorității competente din statul membru de origine, precum și A.S.F. o notificare scrisă în acest sens cu cel puțin o lună înainte de a pune în aplicare respectiva modificare.18. Articolul 175 se abrogă.19. După articolul 176 se introduce un nou articol, art. 176^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 176^1(1) O.P.C.V.M. își poate retrage notificarea cu privire la distribuția titlurilor de participare, inclusiv, după caz, a claselor de acțiuni/unități de fond, în România, pentru care A.S.F. a primit o notificare în conformitate cu prevederile art. 174, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) O.P.C.V.M. face o ofertă generală de răscumpărare sau de rambursare, fără taxe sau deduceri, a tuturor titlurilor de participare ale respectivului O.P.C.V.M. deținute de investitorii din România, care este disponibilă în mod public timp de cel puțin 30 de zile lucrătoare și este adresată, direct sau prin intermediari financiari, în mod individual, tuturor investitorilor din România a căror identitate este cunoscută;b) intenția de a înceta distribuția titlurilor de participare în România este făcută publică prin intermediul unui mijloc de comunicare, inclusiv electronic, care este uzual pentru distribuția titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. și adecvat pentru un investitor tipic al O.P.C.V.M.;c) orice acorduri contractuale cu intermediari financiari sau cu alte persoane cărora le-a fost delegată distribuția sunt modificate sau reziliate cu efect de la data retragerii notificării, pentru a preveni o nouă oferire sau plasare, directă sau indirectă, a titlurilor de participare identificate în notificarea prevăzută la alin. (4).(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) descriu în mod clar consecințele pentru investitori în cazul în care nu acceptă oferta de răscumpărare sau de rambursare a titlurilor de participare deținute.(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se furnizează în limba română. Începând cu data retragerii notificării, O.P.C.V.M. nu mai realizează nicio ofertă sau plasare directă sau indirectă a titlurilor sale de participare care au făcut obiectul retragerii notificării din România.(4) O.P.C.V.M. transmite autorității sale competente din statul membru de origine o notificare ce conține informațiile prevăzute la alin. (1).(5) O.P.C.V.M. furnizează în mod corespunzător investitorilor stabiliți în România, care își mențin investițiile în respectivul O.P.C.V.M. în urma procedurii prevăzute de prezentul articol, precum și autorității sale competente din statul membru de origine informațiile prevăzute la art. 68, art. 71 alin. (1), art. 78 alin. (2), art. 92 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (3)-(5), art. 93 alin. (1), (2) și (4), art. 94, art. 96, art. 97 alin. (1)-(3), art. 98-102 și art. 176.(6) Autoritatea competentă din statul membru de origine transmite A.S.F. informații cu privire la orice modificări ale documentelor prevăzute la art. 158 alin. (2).(7) A.S.F. are aceleași drepturi și obligații ca și o autoritate competentă a unui stat membru gazdă al O.P.C.V.M., în conformitate cu prevederile art. 190.(8) Fără a aduce atingere altor activități de monitorizare și de supraveghere prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de la data transmiterii informațiilor prevăzute la alin. (6), A.S.F. nu mai solicită acelui O.P.C.V.M. să demonstreze conformitatea cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, care reglementează cerințele de distribuție menționate la art. 5 din Regulamentul (UE) 2019/1.156.(9) În aplicarea prevederilor alin. (5), O.P.C.V.M. poate utiliza orice mijloace de comunicare electronice sau alte mijloace de comunicare la distanță, cu condiția ca informațiile și mijloacele de comunicare să fie puse la dispoziția investitorilor în limba română.20. La articolul 190, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația în care România este statul membru gazdă al unui O.P.C.V.M., A.S.F. poate lua măsuri împotriva respectivului O.P.C.V.M., dacă încalcă actele cu putere de lege și actele administrative care nu intră în sfera de aplicare a Directivei 2009/65/CE sau obligațiile prevăzute la art. 174 alin. (2) și (2^2) și art. 176.21. La articolul 193^2, după litera m) se introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul cuprins:n) de a solicita motivat membrilor consiliului de administrație ori ai consiliului de supraveghere al S.A.I./societății de investiții autoadministrate, respectiv directorilor sau membrilor directoratului S.A.I./societății de investiții autoadministrate întrunirea membrilor acestora sau, după caz, convocarea adunării generale a acționarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi, în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.22. La articolul 195, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 150, art. 151 alin. (1), art. 152 alin. (1), art. 153 alin. (5)-(7), art. 154 alin. (2), (3) și (5), art. 158 alin. (1), (9)-(11), art. 174 alin. (2) și (2^2) și art. 176 privind dreptul de stabilire și libertatea de prestare a serviciilor de către S.A.I. autorizate de A.S.F.;23. La articolul 195, după litera p) se introduc două noi litere, lit. q) și r), cu următorul cuprins:q) nerespectarea obligațiilor prevăzute în reglementările emise de A.S.F. cu privire la formarea, pregătirea și perfecționarea profesională;r) nerespectarea măsurilor dispuse prin actele administrative emise de A.S.F. în temeiul prevederilor art. 193^2 lit. c), d), f), g), i) și l).24. Articolul 195^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 195^1Încălcarea de către o S.A.I. sau o societate de investiții autoadministrată a dispozițiilor art. 3-13 referitoare la riscurile legate de durabilitate, transparența investițiilor durabile și a promovării caracteristicilor de mediu și sociale ale produselor financiare din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/2.088, sau a dispozițiilor art. 5-7 privind transparența investițiilor durabile și a produselor financiare care promovează caracteristici de mediu în informațiile precontractuale și în rapoartele periodice din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2020/852, constituie contravenții și se sancționează de A.S.F., în calitate de autoritate competentă, conform prevederilor art. 196.25. La articolul 196 alineatul (1), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 196(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 195 și 195^1 se sancționează după cum urmează:a) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 195 lit. a)-m), p)-r), precum și la art. 195^1:(i) cu avertisment sau amendă de la 5.000 de lei la 22.098.000 de lei, pentru persoanele fizice;(ii) cu avertisment sau amendă de la 10.000 de lei până la 22.098.000 de lei sau 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării, în funcție de gravitatea faptei săvârșite, pentru persoanele juridice;26. La articolul 196 alineatul (6^1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(6^1) În funcție de natura și gravitatea faptei, în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 195 și 195^1, A.S.F. poate aplica măsurile administrative prevăzute la alin. (6), precum:27. La articolul 198, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, actele administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal. Actul administrativ individual prin care A.S.F. aplică sancțiunea cu amendă constituie titlu executoriu.28. La articolul 200, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 195 și 195^1, persoanele sancționate achită amenda contravențională stabilită în decizia A.S.F. de sancționare, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia, prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, referitoare la plata a jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 196.29. La mențiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene, după punctul 10 se introduc două noi puncte, pct. 11 și 12, cu următorul cuprins:11. Directiva (UE) 2019/1.160 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019;12. Art. 60 din Directiva (UE) 2019/2.034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 314 din 5 decembrie 2019.  +  Articolul IILegea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 23 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) să furnizeze periodic A.S.F. informații privind principalele instrumente financiare în care investesc și principalele expuneri și cele mai importante concentrări ale FIA pe care le administrează, determinate conform prevederilor art. 5 alin. (3), art. 110 alin. (1) și anexei IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 231/2013, pentru a permite A.S.F. să monitorizeze în mod eficace riscul sistemic; și2. La articolul 3, după punctul 45 se introduce un nou punct, pct. 46, cu următorul cuprins:46. premarketing - furnizarea directă sau indirectă de informații sau comunicări privind strategii de investiții sau idei de investiții de către un AFIA din Uniunea Europeană sau în numele acestuia către potențiali investitori profesionali domiciliați sau care își au sediul social în Uniunea Europeană pentru a testa interesul lor față de un FIA sau un compartiment al unui FIA, care nu este încă stabilit sau care este stabilit, dar în legătură cu care nu a fost transmisă încă notificarea privind distribuția în conformitate cu prevederile art. 30 și 31 în statul membru în care potențialii investitori își au domiciliul sau sediul social, și care în niciun caz nu trebuie să reprezinte un plasament sau o ofertă adresată potențialului investitor de a investi în titlurile de participare al respectivului FIA sau ale unui compartiment al acestuia.3. La articolul 7 alineatul (2), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) informații privind identitatea depozitarului, numit în conformitate cu art. 20, pentru fiecare FIA pe care AFIA intenționează să îl administreze;4. La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) În cazul în care în termen de 4 luni de la transmiterea la A.S.F. a solicitării de autorizare în conformitate cu art. 7 societatea nu depune cel puțin informațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a)-d), f) și g) pentru ca cererea să fie considerată completă conform prevederilor alin. (6), A.S.F. apreciază că aceasta a renunțat la solicitare și emite o decizie de respingere care poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării.5. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Independent de prevederile alin. (3), valoarea fondurilor proprii ale AFIA nu este niciodată inferioară valorii prevăzute la art. 13 din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/2.033.6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) AFIA transmit A.S.F., în vederea autorizării, înainte de punerea în aplicare, orice modificare a condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), b), e), f), h) și i).(2) În plus față de prevederile alin. (1), AFIA transmit A.S.F., în vederea autorizării, înainte de punerea în aplicare, inclusiv următoarele modificări ale modului de organizare și funcționare:a) extinderea/restrângerea obiectului de activitate;b) schimbarea sediului social și, după caz, a sediului central;c) înființarea/desființarea de sedii secundare;d) schimbarea denumirii societății;e) majorarea/reducerea capitalului social.(3) În cazul în care A.S.F. decide să impună restricții sau să respingă respectivele modificări, aceasta informează AFIA în termen de 60 de zile de la primirea solicitării de autorizare. Acest termen poate fi prelungit cu încă maximum 30 de zile, în cazul în care A.S.F. consideră necesar datorită circumstanțelor specifice cazului și după ce a notificat AFIA cu privire la aceasta. Modificările intră în vigoare în cazul în care A.S.F. emite o decizie de autorizare.(4) În cazul modificării condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c), d), g) și j), AFIA notifică A.S.F. cu 14 zile anterior intrării în vigoare a respectivelor modificări.(5) Documentele se consideră intrate în vigoare la expirarea termenului de 14 zile, dacă în acest interval A.S.F. nu a transmis nicio solicitare de modificare sau completare a informațiilor notificate.(6) Prevederile alin. (1) cu privire la autorizarea modificărilor condițiilor semnificative prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) nu sunt aplicabile AFIA care este un FIA administrat intern și ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.7. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) AFIA mențin și aplică dispoziții organizatorice și administrative eficiente, în vederea adoptării tuturor măsurilor rezonabile prevăzute la art. 30-37 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 destinate să identifice, să prevină, să gestioneze și să monitorizeze conflictele de interese pentru a le împiedica să influențeze interesele FIA și ale investitorilor lor.8. La articolul 18, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Dacă FIA este de tip închis, astfel cum este definit la art. 2 lit. g) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aceste evaluări și calcule se efectuează, de asemenea, în cazul majorării sau diminuării capitalului de către FIA în cauză.9. La capitolul VI, după articolul 29 se introduce un nou articol, art. 29^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29^1(1) AFIA stabilit în România, autorizat potrivit prevederilor prezentei legi, poate desfășura activități de premarketing în Uniunea Europeană, cu excepția cazului în care informațiile prezentate potențialilor investitori profesionali:a) sunt suficiente pentru a permite investitorilor să își asume angajamentul de a subscrie titluri de participare ale unui anumit FIA;b) echivalează cu formulare de subscriere sau cu documente similare, aflate fie în stadiu de proiect, fie în forma finală; sauc) echivalează cu documentele constitutive, cu un prospect sau cu alte documente de ofertă în formă finală ale unui FIA ce nu a fost încă înființat.(2) În cazul în care se furnizează un proiect de prospect sau alte documente de ofertă, acestea nu pot să conțină informații suficiente care să le permită investitorilor să ia o decizie de investiție și menționează în mod clar că:a) documentele nu constituie o ofertă sau o invitație de a subscrie titluri de participare ale FIA; șib) informațiile prezentate în cadrul acestora nu ar trebui să fie considerate drept sigure, deoarece sunt incomplete și pot face obiectul unor modificări.(3) AFIA stabilit în România, autorizat potrivit prevederilor prezentei legi, nu trebuie să notifice A.S.F. sau autorităților competente din statele membre în care desfășoară activități de premarketing conținutul ori destinatarii premarketingului sau să îndeplinească alte condiții ori cerințe decât cele prevăzute de prezentul articol, înainte de a începe activitatea de premarketing.(4) AFIA se asigură că investitorii nu subscriu titluri de participare ale unui FIA în perioada de premarketing și că investitorii contactați în cadrul acțiunilor de premarketing pot subscrie titluri de participare ale respectivului FIA numai ca urmare a activității de distribuție transfrontalieră permisă în conformitate cu art. 30-32.(5) Orice subscriere efectuată de către investitorii profesionali, în termen de 18 luni de la data la care AFIA a început activitatea de premarketing, în titlurile de participare ale unui FIA care face subiectul informațiilor furnizate în contextul desfășurării activității de premarketing sau ale unui FIA stabilit ca urmare a desfășurării activității de premarketing, se consideră a fi activitate de distribuție și intră sub incidența procedurilor de notificare aplicabile prevăzute la art. 30-32.(6) AFIA stabilit în România, autorizat potrivit prevederilor prezentei legi, transmite A.S.F., în termen de două săptămâni de la începerea premarketingului, o scrisoare informală, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice.(7) Scrisoarea prevăzută la alin. (6) precizează statele membre și perioadele în care are loc sau a avut loc activitatea de premarketing și include o scurtă descriere a activității, inclusiv informațiile privind strategiile de investiții prezentate și, după caz, o listă a FIA și a compartimentelor FIA care fac sau au făcut obiectul activității de premarketing.(8) A.S.F. informează de îndată autoritățile competente din statele membre în care AFIA efectuează sau a efectuat activități de premarketing.(9) AFIA se asigură că activitatea de premarketing este documentată în mod corespunzător.10. La articolul 31, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) În cazul în care o modificare planificată este pusă în aplicare cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2) sau dacă AFIA nu mai respectă în alt mod prevederile prezentei legi, A.S.F. informează AFIA, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor prevăzute la alin. (7), că nu poate fi pusă în aplicare respectiva modificare și notifică în consecință autoritățile competente din statul membru gazdă al AFIA.11. La articolul 31, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin. (8^1) și (8^2), cu următorul cuprins: (8^1) În cazul în care o modificare planificată este pusă în aplicare contrar prevederilor alin. (7) și (8) sau dacă a avut loc o modificare neplanificată în urma căreia modul de administrare a FIA de către AFIA nu mai respectă prevederile prezentei legi ori AFIA nu mai respectă prezenta lege, A.S.F. ia toate măsurile necesare în conformitate cu art. 50, inclusiv, dacă este necesar, interzicerea expresă a distribuirii titlurilor de participare ale FIA, și notifică de îndată autoritățile competente din statul membru gazdă al AFIA.(8^2) În cazul în care modificările sunt acceptabile deoarece nu afectează conformitatea modului de administrare a FIA de către AFIA cu prevederile prezentei legi ori respectarea de către AFIA a prezentei legi, A.S.F. informează, în termen de o lună de la notificarea prevăzută la alin. (7), autoritățile competente din statul membru gazdă al AFIA în legătură cu respectivele modificări.12. După articolul 31 se introduc două noi articole, art. 31^1 și^ 31^2,^ cu următorul cuprins:  +  Articolul 31^1(1) Un AFIA stabilit în România, autorizat potrivit prezentei legi, își poate retrage notificarea cu privire la distribuția titlurilor de participare ale anumitor FIA sau ale tuturor FIA într-un stat membru pentru care a făcut o notificare la A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 31, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) cu excepția FIA de tip închis și a fondurilor reglementate de Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, este făcută o ofertă generală de răscumpărare sau de rambursare, fără taxe sau deduceri, a tuturor titlurilor de participare ale respectivului FIA deținute de investitori în statul membru respectiv, iar oferta este disponibilă în mod public timp de cel puțin 30 de zile lucrătoare și este adresată, direct sau prin intermediari financiari, în mod individual tuturor investitorilor din statul membru respectiv a căror identitate este cunoscută;b) intenția de a înceta distribuția titlurilor de participare ale anumitor sau tuturor FIA pe care le administrează, pe teritoriul statului membru respectiv, este făcută publică prin intermediul unui mijloc de comunicare, inclusiv electronic, care este uzual pentru distribuția titlurilor de participare ale FIA și adecvat pentru un investitor tipic al FIA;c) orice acorduri contractuale cu intermediari financiari sau cu alte persoane cărora le-a fost delegată distribuția sunt modificate sau reziliate cu efect de la data retragerii notificării, pentru a preveni o nouă oferire sau plasare, directă sau indirectă, a titlurilor de participare identificate în notificarea prevăzută la alin. (3).(2) Începând cu data retragerii notificării, AFIA nu mai realizează nicio ofertă sau plasare nouă, directă sau indirectă, a titlurilor de participare ale FIA pe care le administrează, în statul membru pentru care a notificat A.S.F. în conformitate cu alin. (3).(3) AFIA transmite A.S.F. o notificare ce conține informațiile prevăzute la alin. (1).(4) A.S.F. verifică dacă notificarea transmisă de AFIA în conformitate cu alin. (3) este completă și transmite, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea notificării complete, respectiva notificare autorității competente a statului membru identificat în notificarea prevăzută la alin. (3) și ESMA.(5) După transmiterea notificării prevăzute la alin. (4), A.S.F. notifică de îndată AFIA cu privire la această transmitere.(6) Este interzisă desfășurarea de către AFIA, pe teritoriul statului membru identificat în notificarea prevăzută la alin. (3), a activităților de premarketing cu privire la titlurile de participare ale FIA menționate în notificare sau cu privire la strategii ori idei de investiții similare, pentru o perioadă de 36 de luni de la data retragerii notificării.(7) AFIA furnizează investitorilor care își mențin investițiile în FIA în urma procedurii prevăzute la prezentul articol, precum și A.S.F. informațiile prevăzute la art. 21 și 22.(8) A.S.F. transmite autorității competente din statul membru identificat în notificarea prevăzută la alin. (3) informații cu privire la orice modificări ale documentelor prevăzute în anexa nr. 3, lit. b) - f).(9) În cazul în care A.S.F. este identificată ca autoritate competentă în cadrul unei notificări similare celei de la alin. (3) într-un alt stat membru, aceasta are aceleași drepturi și obligații ca și o autoritate competentă a unui stat membru gazdă al AFIA, în conformitate cu legislația națională a respectivului stat membru care transpune prevederile art. 45 din Directiva 2011/61/UE.(10) Fără a aduce atingere altor activități de monitorizare și de supraveghere prevăzute la art. 48-50, de la data transmiterii prevăzute la alin. (8), autoritatea competentă a statului membru identificat în notificarea menționată la alin. (3) nu mai solicită AFIA în cauză să demonstreze conformitatea cu legislația națională și secundară care reglementează cerințele de distribuție, astfel cum este prevăzut la art. 5 din Regulamentul (UE) 2019/1.156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1.286/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/1.156.(11) În aplicarea prevederilor alin. (7), AFIA poate utiliza orice mijloace de comunicare electronică sau alte mijloace de comunicare la distanță.  +  Articolul 31^2(1) Un AFIA autorizat într-un alt stat membru poate desfășura activități de premarketing în România, cu excepția cazului în care informațiile prezentate potențialilor investitori profesionali:a) sunt suficiente pentru a permite investitorilor să își asume angajamentul de a subscrie titluri de participare ale unui anumit FIA;b) echivalează cu formulare de subscriere sau cu documente similare, aflate fie în stadiu de proiect, fie în forma finală; sauc) echivalează cu documentele constitutive, cu un prospect sau cu alte documente de ofertă în formă finală ale unui FIA ce nu a fost încă înființat.(2) În cazul în care se furnizează un proiect de prospect sau alte documente de ofertă, acestea nu pot să conțină informații suficiente care să le permită investitorilor să ia o decizie de investiție și menționează în mod clar că:a) documentele nu constituie o ofertă sau o invitație de a subscrie titluri de participare ale FIA; șib) informațiile prezentate în cadrul acestora nu ar trebui să fie considerate drept sigure, deoarece sunt incomplete și pot face obiectul unor modificări.(3) Un AFIA autorizat într-un alt stat membru nu trebuie să notifice A.S.F. conținutul sau destinatarii premarketingului sau să îndeplinească alte condiții sau cerințe în afara celor prevăzute în prezentul articol, înainte de a începe activitatea de premarketing în România.(4) AFIA se asigură că investitorii din România nu subscriu titluri de participare ale unui FIA în perioada de premarketing și că investitorii contactați în cadrul acțiunilor de premarketing pot subscrie titluri de participare ale respectivului FIA, numai ca urmare a activității de distribuție transfrontalieră permisă în conformitate cu art. 30-32.(5) Orice subscriere efectuată de către investitorii profesionali, în termen de 18 luni de la data la care AFIA a început activitatea de premarketing în România, în titlurile de participare ale unui FIA care face subiectul informațiilor furnizate în contextul desfășurării activității de premarketing sau ale unui FIA stabilit ca urmare a desfășurării activității de premarketing, se consideră a fi activitate de distribuție și intră sub incidența procedurilor de notificare aplicabile prevăzute la art. 30-32.(6) A.S.F. poate solicita autorităților competente din statul membru de origine al unui AFIA care desfășoară sau a desfășurat activitate de premarketing în România să furnizeze informații suplimentare privind activitatea de premarketing care are sau a avut loc în România.(7) O parte terță poate desfășura activități de premarketing în numele unui AFIA autorizat în alt stat membru doar în cazul în care este autorizată ca firmă de investiții în conformitate cu Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, ca instituție de credit în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ca S.A.I. în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012, ca AFIA în conformitate cu prezenta lege sau ca agent delegat în conformitate cu Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.(8) Partea terță menționată la alin. (7) este supusă condițiilor prevăzute de prezentul articol.(9) Un AFIA autorizat într-un alt stat membru se asigură că activitatea de premarketing desfășurată în România este documentată în mod corespunzător.13. După articolul 32 se introduce un nou articol, art. 32^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 32^1(1) Un AFIA autorizat într-un alt stat membru își poate retrage notificarea cu privire la distribuția în România a titlurilor de participare ale anumitor sau tuturor FIA pe care le administrează, pentru care A.S.F. a primit o notificare în conformitate cu art. 32, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) cu excepția FIA de tip închis și a fondurilor reglementate de Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, este făcută o ofertă generală de răscumpărare sau de rambursare, fără taxe sau deduceri, a tuturor titlurilor de participare ale respectivului FIA deținute de investitori în România, iar oferta respectivă este disponibilă în mod public timp de cel puțin 30 de zile lucrătoare și este adresată, direct sau prin intermediari financiari, în mod individual tuturor investitorilor din România a căror identitate este cunoscută;b) intenția de a înceta distribuția titlurilor de participare ale anumitor sau tuturor FIA pe care le administrează, pe teritoriul României, este făcută publică prin intermediul unui mijloc de comunicare, inclusiv electronic, care este uzual pentru distribuția titlurilor de participare ale FIA și adecvat pentru un investitor tipic al FIA;c) orice acorduri contractuale cu intermediari financiari sau cu alte persoane cărora le-a fost delegată distribuția sunt modificate sau reziliate cu efect de la data retragerii notificării, pentru a preveni o nouă oferire sau plasare, directă sau indirectă, a titlurilor de participare identificate în notificarea prevăzută la alin. (3).(2) Începând cu data retragerii notificării, AFIA nu mai realizează nicio ofertă sau plasare nouă, directă sau indirectă, investitorilor din România, a titlurilor de participare ale FIA pe care le administrează.(3) AFIA transmite autorității competente din statul membru de origine o notificare ce conține informațiile prevăzute la alin. (1).(4) Este interzisă desfășurarea de către AFIA, pe teritoriul României, a activităților de premarketing cu privire la titlurile de participare ale FIA menționate în notificare sau cu privire la strategii ori idei de investiții similare, pentru o perioadă de 36 de luni de la data retragerii notificării.(5) AFIA furnizează investitorilor care își mențin investițiile în FIA în urma procedurii menționate în prezentul articol, precum și autorității competente din statul membru de origine informațiile prevăzute la art. 21 și 22.(6) A.S.F. are aceleași drepturi și obligații ca și o autoritate competentă a unui stat membru gazdă al AFIA, astfel cum este prevăzut la art. 49.(7) Fără a aduce atingere altor activități de monitorizare și de supraveghere prevăzute la art. 48-50, de la data transmiterii prevăzute la alin. (3), A.S.F. nu mai solicită AFIA în cauză să demonstreze conformitatea cu legislația națională care reglementează cerințele de distribuție, astfel cum este prevăzut la art. 5 din Regulamentul (UE) 2019/1.156.(8) În aplicarea prevederilor alin. (5), AFIA poate utiliza orice mijloace de comunicare electronică sau la distanță.14. La articolul 33, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) În caz de modificare a informațiilor comunicate în conformitate cu alin. (2) și, după caz, cu alin. (3), AFIA notifică acest lucru în scris A.S.F. cu cel puțin 30 de zile înainte de punerea în aplicare a modificării planificate sau imediat după ce a avut loc o modificare neplanificată; în cazul în care, ca urmare a modificării planificate, modul de administrare a FIA de către AFIA nu mai respectă prevederile prezentei legi ori dacă AFIA nu mai respectă prevederile prezentei legi, A.S.F. informează AFIA, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor prevăzute la prezentul alineat, cu privire la faptul că modificarea respectivă nu trebuie pusă în aplicare.(6) În cazul în care o modificare planificată este pusă în aplicare fără a ține cont de prevederile alin. (5) sau dacă a avut loc o modificare neplanificată în urma căreia modul de administrare a FIA de către AFIA nu mai respectă prevederile prezentei legi ori AFIA nu mai respectă prevederile prezentei legi, A.S.F. ia toate măsurile necesare în conformitate cu art. 50 și informează, fără întârzieri nejustificate, autoritatea competentă din statul membru gazdă al AFIA.15. După articolul 47 se introduc două noi articole, art. 47^1 și 47^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 47^1Fără a aduce atingere prevederilor art. 26 din Regulamentul (UE) 2015/760, AFIA stabiliți în România, autorizați potrivit prevederilor prezentei legi, pun la dispoziție, în fiecare stat membru în care intenționează să distribuie titluri de participare ale FIA către investitorii de retail, structuri care să asigure:a) procesarea ordinelor de subscriere, răscumpărare și de rambursare și efectuarea altor plăți către deținătorii titlurilor de participare, în conformitate cu condițiile stabilite în documentele de constituire și funcționare ale FIA;b) furnizarea de informații investitorilor cu privire la modalitatea de transmitere a ordinelor prevăzute la lit. a) și cu privire la modalitățile de plată a sumelor provenite din răscumpărarea și din rambursarea titlurilor de participare deținute de investitori;c) facilitarea accesului la informații referitoare la exercitarea de către investitori a drepturilor pe care le dobândesc ca urmare a investițiilor lor în FIA în statul membru unde sunt distribuite titlurile de participare ale respectivului FIA;d) punerea la dispoziția investitorilor a informațiilor și documentelor prevăzute la art. 21 și 22, cu scopul de a fi analizate și de a obține copii ale acestora;e) punerea la dispoziția investitorilor, pe un suport durabil, a informațiilor relevante cu privire la operațiunile desfășurate de către aceste structuri;f) funcția de punct de contact în comunicarea cu autoritatea competentă din statul membru gazdă.  +  Articolul 47^2(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 26 din Regulamentul (UE) 2015/760, AFIA autorizați în alt stat membru care distribuie titluri de participare ale FIA către investitorii de retail din România au obligația de a pune la dispoziție structuri care să asigure:a) procesarea ordinelor de subscriere, răscumpărare și de rambursare și efectuarea altor plăți către deținătorii titlurilor de participare, în conformitate cu condițiile stabilite în documentele de constituire și funcționare ale FIA;b) furnizarea de informații investitorilor cu privire la modalitatea de transmitere a ordinelor prevăzute la lit. a) și cu privire la modalitățile de plată a sumelor provenite din răscumpărarea și din rambursarea titlurilor de participare deținute de investitori;c) facilitarea accesului la informații referitoare la exercitarea de către investitori a drepturilor pe care le dobândesc ca urmare a investițiilor lor în FIA;d) punerea la dispoziția investitorilor a informațiilor și documentelor prevăzute la art. 21 și 22, cu scopul de a fi analizate și de a obține copii ale acestora;e) punerea la dispoziția investitorilor, pe un suport durabil, a informațiilor relevante cu privire la operațiunile desfășurate de către aceste structuri;f) funcția de punct de contact în comunicarea cu A.S.F.(2) În calitate de autoritate competentă a statului membru gazdă al AFIA, A.S.F. nu impune acestuia obligația de a avea o prezență fizică pe teritoriul României sau de a numi o parte terță cu scopul de a-și îndeplini obligațiile prevăzute la alin. (1).(3) AFIA autorizați în alt stat membru care distribuie titluri de participare ale FIA către investitorii de retail din România au obligația de a se asigura că mecanismele prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispoziție, inclusiv pe cale electronică:a) în limba română;b) de către AFIA sau de către o parte terță care face obiectul reglementărilor și supravegherii aplicabile sarcinilor care urmează să fie efectuate sau de către ambele.În cazul în care sarcinile urmează să fie îndeplinite de către o parte terță, numirea părții terțe respective face obiectul unui contract scris, în care se precizează care dintre sarcinile prevăzute la alin. (1) nu vor fi efectuate de către AFIA și că partea terță va primi din partea AFIA toate informațiile și documentele relevante.16. La articolul 49, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), AFIA din alte state membre care administrează un FIA din România în mod direct sau prin intermediul unei sucursale trebuie să respecte obligațiile menționate în documentele de constituire și de funcționare ale respectivelor FIA, ce sunt similare celor prevăzute la art. 167 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 și conforme cu Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, în calitate de autoritate competentă din statul de origine al FIA.17. La articolul 50 alineatul (2), după litera o) se introduce o nouă literă, lit. p), cu următorul cuprins:p) de a solicita motivat membrilor consiliului de administrație ori ai consiliului de supraveghere al AFIA ori FIA autoadministrat, respectiv directorilor sau membrilor directoratului AFIA ori FIA autoadministrat, întrunirea membrilor acestora sau, după caz, convocarea adunării generale a acționarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi, în vederea aplicării prevederilor prezentei legi.18. La articolul 51 alineatul (2), litera d) se abrogă.19. La articolul 51 alineatul (2), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) nerespectarea condițiilor privind distribuirea și administrarea în Uniunea Europeană de către AFIA dintr-un stat membru UE a FIA din UE, precum și a normelor specifice referitoare la țările terțe prevăzute la art. 29^1, art. 30 alin. (2) și (4)-(6), art. 31 alin. (2) și (6)-(9), art. 31^1, art. 31^2, art. 32 alin. (2) și (3), art. 32^1, art. 33 alin. (2), (3) și (5)-(7), art. 34 alin. (2), art. 35 lit. a), art. 36 alin. (2), (3), (5) și (9)-(11), art. 37 alin. (3) și (4), art. 38 alin. (1) lit. a), art. 39 alin. (1), (2), (6)-(8) și (14)-(18), art. 40 alin. (2), (4) și (8)-(12), art. 41 alin. (2) și (3), art. 42 alin. (3), (5), (9)-(12), art. 43 alin. (3) și (4), art. 44 alin. (2), (3), (6) și (7), art. 45 alin. (2), art. 46 alin. (1) lit. a), art. 47 alin. (2), art. 47^1, art. 47^2 și art. 49 alin. (2^1);20. La articolul 51 alineatul (2), după litera l) se introduc două noi litere, lit. m) și n), cu următorul cuprins:m) nerespectarea solicitărilor A.S.F. prevăzute la art. 50 alin. (2) lit. p);n) nerespectarea obligațiilor prevăzute în reglementările emise de A.S.F. cu privire la formarea, pregătirea și perfecționarea profesională.21. Articolul 51^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51^2Încălcarea de către un AFIA a dispozițiilor art. 3-13 referitoare la riscurile legate de durabilitate, transparența investițiilor durabile și a promovării caracteristicilor de mediu și sociale ale produselor financiare din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/2.088, sau a dispozițiilor art. 5-7 privind transparența investițiilor durabile și a produselor financiare care promovează caracteristici de mediu în informațiile precontractuale și în rapoartele periodice din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2020/852, constituie contravenții și se sancționează de A.S.F., în calitate de autoritate competentă, conform art. 52.22. După articolul 51^2 se introduce un nou articol, art. 51^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 51^3(1) Încălcarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013 se constată și se sancționează de A.S.F., în calitate de autoritate competentă, și atrage răspunderea contravențională, în condițiile legii.(2) Constituie contravenții încălcarea prevederilor art. 5 alin. (3), art. 16-29, art. 30-37, art. 67-74, art. 82, art. 100, art. 101, art. 106, art. 110, art. 112 și anexei IV din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, săvârșite de către AFIA, FIA autoadministrate, depozitarii FIA și/sau de către membrii consiliului de administrație ori ai consiliului de supraveghere ai AFIA ori FIA autoadministrat, directorii sau membrii directoratului AFIA ori FIA autoadministrat și reprezentanții compartimentului de control intern ai unui AFIA ori FIA autoadministrat, precum și de către persoanele fizice care exercită funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege.23. La articolul 52 alineatul (1), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 51, art. 51^1 alin. (2) și (4), art. 51^2 și art. 51^3 se sancționează după cum urmează:a) cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei la 22.098.000 lei, pentru persoanele fizice;24. La articolul 52 alineatul (6), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În funcție de natura și gravitatea faptei, în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 51, 51^1, 51^2 sau art. 51^3, A.S.F. poate aplica măsuri administrative, precum:25. La articolul 52, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:(10) În cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 51, art. 51^1 alin. (2) și (4), art. 51^2 și 51^3, persoanele sancționate achită amenda contravențională stabilită în decizia A.S.F. de sancționare în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia, prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata a jumătate din minimul amenzilor prevăzute de prezentul articol.26. După articolul 52 se introduce un nou articol, art. 52^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 52^1(1) În cazul retragerii autorizației unui AFIA prin decizie de sancționare conform prevederilor art. 52 alin. (4) lit. b), A.S.F. desemnează, prin aceeași decizie și cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute la alin. (4), un AFIA autorizat în calitate de administrator provizoriu, care efectuează acte de administrare pentru conservarea patrimoniului entităților administrate, precum și transferul obligatoriu al administrării către un alt AFIA și publicarea acestei situații, cu depunerea tuturor diligențelor necesare în acest sens.(2) În termen de 15 zile de la numirea sa de către A.S.F., administratorul provizoriu desemnat în conformitate cu prevederile alin. (1) publică, în cel puțin 3 publicații periodice naționale cu apariție zilnică, lista entităților preluate în administrare temporară și face cunoscută, pe această cale, disponibilitatea sa de a primi solicitări de preluare a respectivelor entități, în vederea administrării acestora de către alte AFIA.(3) Administratorul provizoriu este obligat să pună la dispoziția solicitanților toate informațiile pentru ca aceștia să ia o hotărâre în cunoștință de cauză.(4) În analiza ofertelor primite, administratorul provizoriu trebuie să ia în calcul următoarele criterii:a) nivelul capitalului inițial al AFIA ofertante;b) gradul în care rețeaua de distribuție pe care o poate asigura noua AFIA acoperă rețeaua de distribuție inițială;c) comisionul de administrare propus;d) experiența și performanțele obținute în activitatea de administrare;e) volumul activelor administrate la momentul evaluării;f) sancțiunile aplicate de A.S.F., după caz.(5) Administratorul provizoriu are obligația ca, în termen de maximum 90 de zile de la desemnarea sa, să identifice și să propună A.S.F. numirea unui alt AFIA.(6) Pe perioada desfășurării activității sale, administratorul provizoriu întocmește și publică rapoartele aferente activității entităților preluate în administrare temporară, în termenul și conform cerințelor prevăzute de prezenta lege, de Regulamentul (UE) nr. 231/2013, de Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acestora, după caz.(7) În cazul în care administratorul provizoriu depășește termenul specificat la alin. (5), A.S.F. poate prelungi prin decizie mandatul acestuia, o singură dată pentru o perioadă de 90 de zile, sau poate hotărî schimbarea lui cu alt AFIA autorizat, schimbare care trebuie să se producă până la terminarea mandatului precedentului administrator provizoriu.(8) Comisionul de administrare perceput de administratorul provizoriu desemnat conform procedurii prevăzute în prezentul articol nu poate fi mai mare decât comisionul perceput de AFIA căruia i-a fost retrasă autorizația în conformitate cu alin. (1).(9) În cazul în care nici ulterior expirării termenelor prevăzute la alin. (7) nu a fost îndeplinită condiția prevăzută la alin. (5), A.S.F. este în drept să dispună lichidarea fondului și să numească un lichidator ce:a) deține și calitatea de auditor financiar sau firmă de audit avizat/avizată de A.S.F. conform reglementărilor emise de A.S.F.;b) îndeplinește demersurile necesare în vederea retragerii de la tranzacționare a entităților administrate, dacă este cazul.(10) În cazul nerespectării dispozițiilor alin. (2)-(4) și (6), administratorul provizoriu restituie entităților preluate în administrare temporară comisioanele încasate.(11) Odată cu retragerea autorizației AFIA ca sancțiune, A.S.F. poate suspenda procesul de subscriere și răscumpărare a unităților de fond ale entităților administrate de administratorul în cauză în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 243/2019.27. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53Desfășurarea fără autorizație a oricăror activități sau operațiuni specifice AFIA pentru care prezenta lege cere autorizarea constituie infracțiune de exercitare fără drept a unei profesii sau activități și se pedepsește potrivit art. 348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.28. La articolul 57, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 57(1) În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispozițiile referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 alin. (1) și a art. 29.(2) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, actele administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal. Actul administrativ individual prin care A.S.F. aplică sancțiunea cu amendă constituie titlu executoriu.29. La mențiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene, după punctul 3 se introduc două noi puncte, pct. 4 și 5, cu următorul cuprins:4. Directiva (UE) 2019/1.160 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019;5. art. 61 din Directiva (UE) 2019/2.034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 314 din 5 decembrie 2019.30. La anexa nr. 3, după litera h) se introduc două noi litere, lit. i) și j), cu următorul cuprins:i) informațiile necesare, inclusiv adresa, pentru facturare sau pentru comunicarea oricăror comisioane sau taxe aplicabile de către autoritatea competentă a statului membru gazdă;j) informații privind structurile care asigură îndeplinirea sarcinilor prevăzute la art. 47^1 din lege.  +  Articolul IIILegea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 10 august 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 105, după alineatul (23) se introduc patru noi alineate, alin. (23^1)-(23^4), cu următorul cuprins:(23^1) Emitentul trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate «pentru» și «împotrivă» fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.(23^2) Emitentul trebuie ca, în termen de maximum 15 zile de la data adunării generale, să publice pe site-ul propriu rezultatele votului, stabilite în conformitate cu alin. (23^1).(23^3) În aplicarea prevederilor alin. (23^1), în situația în care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat; în cazul în care actul constitutiv cuprinde mențiuni cu privire la calificarea poziției de «abținere» ca vot exprimat sau neexprimat, emitentul are obligația să includă în convocatorul adunării generale a acționarilor mențiuni cu privire la aceasta.(23^4) Prevederile alin. (23^1)-(23^3) nu aduc atingere dispozițiilor legale referitoare la formalitățile necesare pentru validarea hotărârilor sau posibilității contestării în justiție a hotărârii adoptate.2. La articolul 146 alineatul (1) litera a), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. încălcarea obligațiilor de raportare, de realizare a operațiunilor și de respectare a conduitei și condițiilor prevăzute la art. 48 alin. (1), (2) și (4), art. 64, art. 79-81, art. 82 alin. (1), art. 83, art. 85 alin. (1), (3) și (4), art. 86, art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (3), art. 91 alin. (1), (2) și (4), art. 92, art. 95 alin. (2)-(4) și (6)-(8), art. 96, art. 97 alin. (1), (2) și (4), art. 98, art. 99, art. 105 alin. (1), (2), (6)-(8), (19), (20), (22), (23), (23^1), (23^2) și (23^3), art. 106, art. 107 și art. 108 alin. (1), (2), (4), (7)-(9) și (11)-(13);3. La articolul 155, alineatele (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare prevăzută la alin. (2), precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal. Actul administrativ individual prin care A.S.F. aplică sancțiunea cu amendă constituie titlu executoriu...............................................................................................(9) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispozițiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, cu excepția art. 28 alin. (1) și art. 29.4. La mențiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. art. 5 alin. (1) paragraful 3, art. 6 alin. (1) paragrafele 1 și 3, alin. (2)-(4), art. 7 alin. (3) teza 3 și alin. (4), art. 8 alin. (1) prima teză, art. 10 alin. (3) paragraful 2, art. 11 alin. (1) prima teză, art. 12 prima teză și art. 14 din Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 184 din 14 iulie 2007;  +  Articolul IVDispozițiile art. 105 alin. (23^3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, precum și cu modificările și completările ulterioare aduse prin prezenta lege, se aplică pentru adunările generale ale acționarilor emitenților convocate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul VPrezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 19 iulie 2022.Nr. 237.----